Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

7jte £ o c u ' c / o f ""*o kor ^madan OĞLUMUN ROMAMARJ İlk kıtap * verefeı/ecef/n/z kitaplar! OGlUMUN mutmuı 1 Hz.SÜLEYMAlN'IN ^©JAZİNEL ERİ [ G Û v E N ' Dunyaca OnlO klasık roman J 42. yıl soyı 14659 u m h u r i yet KURUCUSTJ: TÜXÜS NADİ Telgraf v e mefctup a d r e s : C u m h u n y e l I s t a n b u l Posta K u t o s u : îstanbul N o 246 T e l e f o n l a r : 22 4 2 9 0 2 2 4 3 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 RULMA j erde ara> ınız Emsaımden kaht«ce<ustun, ftatca ucuzdur J Turkrve Umum Mı^messıh RULMAK TIC ARET Muessesesi Ithalâta tavassu . 49 48 32 Toptan Satış Kırako>, Fermenecıler Cad No 3İ ISTANBUL Salı 25 Moyıs 1965 Ataöv ün söıleri fephi yaraftı ANKARA Cumhuriyet Burosu urkıye Oğıetmen De>neklerı Mıllî Federasyonu dun yayınladığı bıldırıde, oncekı gun Turk Ocağmda japılan Mıllıyetcı Oğıetmen Dernekleıı kongresınde sarfedılen sozler ıcın «Turk Oğretmenini saf olup Parlâmento\u basmava tesviU etmektedirler Bu nizam dusmanı anarsik tahrıkleri. Cumhuriyet Savcılarının. Hııkumet çore\lileıınin. Parlâmentonun \e meslekdaşlarımi7in dıkkatlerine sunarız» denılmekledır Bıldırı o?otle >.u\ledıı «Fgıtım tarıhlerınde seref sahıfesı olarak hatırlanacak 15 bııı ogretmenııı bu>uk mıtıngını polıtıka sa\an bu tarpık ıdeolojı sahıplerı Turk oeretmeıımı saf olup parlâmentou basmava tes\ık etmektedırler Bu ııızam dusmanı anarsik tahrıklerı Cumhurıvet Sa\cılarının hııkumet gore\lılerının, Parlâmentonun ı e meslektaslarımızın dıkkatlerıne sunarız. Polıtık hırslar \e ortaçag kalıntısı fıkır kırıntıları\le karartılmak ıstenen otretmenlık sıfatını. bu çırkııı, bu vıkıcı ı t bu koku dısarıda hareketlere karsı sa\unmak 65 bııı u\elı Federas\onumu7un mıllî çore\ıdır » Oğretmenler Federasyonu bildiri yayınladı: CKMP 15 Haziranda genel kongre yapılmozsa Alparslan Türkeş istifa edecekmiş ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Genei Baskanı Ahmet Oçuz'un Genel Idare Kuruluna danısmadan Celâl Bayar'ı zı\aret etmesi \e onunla gorusmesi CKMP icinde bir fırtına koparmı«tır Uzun suredır gızlı tutulnirfva çalışılan bu partı ıçı anlaşmazlık sebebnle Ahmet Oğuz Genel Ba^kanhktan ve mılletvekılhğınden ıstıfa etmek ıstemış fakat Adilet Bakanı Irfan Baran, Koyışlen Bakanı Sejfı Ozturk'un aıava gırmelenvle şımdılık ıstıfadan vazgeçtıgl ogrenılmıştır Geıek Grupta gerekse Oenel Idaıe Kurulu toplantılaıında \ h met Oğuz'a sert tenkıdler vonelt'lmış ve partı ıunde >enı bır kongre toplama fikrı genış şekılde henımsenmeve baslanmıştır K A R I Ş I Y O R katılabilecek nıi? ANKARA Cumhuriyet Bürosu Meclıslerın Başkanları \e Bajkan Vekılleıı, yaklaşan sçımler dolajısıyle «Siyasi faalryette bulunup bu lunamıvataklannı» Anayasa Profesorlenne danışmışlardır Anayasadakı bır boşluk >akla çan seçımlerde Meclis ve Senato Başkanları ıle Baskan Vekıllerının yenıden seçılmelerı ımkanını ortadan kaldırmaîi bakımından bır güçluk ortaja çıkanruştır Ana^asa emrı Anavasanuı 84 maddeai, Başkan \e Başkan \ekillerimn gorevlerı boyunca «Hıç bır şekılde partı leruıın gerck Meclis ıcınde \e ge rek dışında shasi f.valıyetlerine ka tılamnacaklarını» şaıt koşmaktadır Başkan ve Ba^kon Vekıllerının gorev suresı, venı Meclis açılınca>a kadar devam edecegınden bunların seçım propagandalarırid katılmaları Anayasanın bu mad desı geregmee ımkansızdır Seçım ler sırabinda sıyası pıopaganda fa ahvetlerıne katılmadan da seçılme ımkanı olmadıgına goıe, Mec ljs ve Senato Ba'kan ve Başkan Vekılleıı geıçekten guç durumda kalmısıardu Meclis Başkanları seçim faaliyetine IUHAF SOUER epımız bu topragın çocuklarıvız. Yurdumuzun çozum beklıven savısız da \alan uzerıne eğılmek, halkımızı gerı kalrnıslıçın utanç ^erıcı ıztıraplarından bır an on ce kurtarmak durumundavız. Par tılı partısız polıtıkacılara, \azar lara, sanatcılara, dusunurlere, bı lım adamlarına, ofretmenlere, bır kelıme ıle bııtun a\dınlara bu usurda açır gorevler dusuvor Her avdııı, kendı alanında ustııne duscn gorevı vurutecek, bu ııu \aparken de •»uklendıgı gore MII sorumunu bır an oisıın unut nıav acaktır. Ozgurluk bası bosluk desıldır, der dururuz. Demokratık duzenın dusuncelere ancak dusunce ıle karsı konabıleceşını sart koşan bu pek basıt kuralını >erlı icrsız tekrarlamak baska, da\ranıslarımızda o kurala uvraak, begeıımedıgımız dusuncelere de s a v cı gosterebılmek baska bır sejdır özçurlukten vana oldugunu jddıa edcn bır adam, hoslanmadışı bır dusuncevı <>a\ unanları %umrukla susturmava kalkısamaz, bnv le bır hareketın propaçandasııu da vapamaz. Yaparsa en bafıf d n ı m ı ıle kendı samımıvetsızlıçını ortava kotraus, hatta suç iş ler durnma çırmıs olur. Dıınku gazetelerde Mıllııetçı O^retınenler Dernegınııı Ankara 11 Kongresınde neler konusuldu suna daır haberlerı okuvunca doçrusu gozlerımıze ınanamadık. Bu sozlenn basına vanlıs geçmış olmasını vurekten dılerdık. Dusununuz bır kere, bır kongrede, hem de oğretmenlık çıbı kulsal bır meslege baçlı bır dernek kongresınde soz alan bır konusmacı kursu\e çıkıvor ve sa londa kendını dıulevenlerı a>ak lanmava çagırıvor Ne ınııs o? Mıllı Eçıtım Bakanlıçında solcu lar \armis. Bır baska kurul olan CHretmenler Federasvonunu da bolcular doldurmusmus. Mıllıvet<,ıler bnnlarla sa\asmalı ımıs Bu usurda olenler sehıt kalanlar sazı savılırmıs Parlâmento «ısgal» rdılnıelı mıllıvelcıler ulkulerını gerçeklestırmelı ımısler. \asil sozlerdır bunlar" Bır fa £ist kongresmde, çızlı bır komıı jııst hocresınde va da bır aııar «ısller mıtıngınde mıwz nerede M/" 27 Mavıs De\rımı ıle kuru lan hukuk deUetı ılkelerıne bas Iı ınsan baklarını bastacı etmıs O7sur \e demokratık bır lurkı vede butıııı deser vareıljrıııı bovlesıne hııe savan bır konus ma nasıl vapılabılır" Bu a\aklanma çasrısını dıle çe tıreıı konusmacı atıkça' «Ö/sıır luktrıı hoslannmoruın demokra tık vonetımı sevmıvorum, ulkıımuzu şereeklestırmek ıçın parla ıtıenter sıstemı de\ırmeliMZj de se dnebılse zcıe de oııuıı kendı prensıplerıne u\çun da\ randısını kabul edebılırdık. Fakat o, belkı fazlaca ılerı gıttığını sezmıs ola cak kı sozlerının soııuna (iosrıı eerı bır adım atı\or \e «Tabıı hutun burları demokratık \olla ;apaca|ız» dnor Oldu mn \a° Parlameııto\U ıs eal ct bakanlıktakı solcuları te mi7İe Bu usurda çerekırse sehıt nlma\ı »oze al \e soııra ,ene de demokratık \onden atrılma^aca pını soOe' Bızım bıldısınıız ozsıırluk re Iınılerınde sehıt olmanııı tek \o ln !(,' \e dıs dıısnıaıılarm saldı rılarına karsı ulusun ozsıırluçu usruna canını feda etmektır Be»enmedıklerı çıkarlarıııa u\ mavan dusuncelerı \umrukla ez me\e kalkanlar sadece halkın ozsurlııçune kast etmıs kınıseler dır Ölurlerse bunlara bır se^ den mez oldururlerse kaatıller denır I CKMP Bayar ıle görüşme Haber almdıgına goıe Gtntl Bakan Ahmet Oğuz ıle Celal Ba\ar gorusmebi eskı Demokrat Paıtı mılleUekıllerınden Muhtar Başkurt un araclıgnle 17 Mııt 1965 de Istanbulda vapılmıştır Oguz bu goruşmeden kımsev ı hal^eıdaı etmemış ve bu sebepten anlaşmazlığın çıktıgı anlasılmı^tır SİRMEN Doğrulanmamıştı Oguz • Batar görnşmesı soıleııtisınııı çıkması uzerıne başta C<vnel ldare Kurulu ujelerı bunu kesınlıkle valanlamışlar ıdı Konu Genel Başkan Vekılı Mustafa Kepır m \ erdıgı bır onerge uze rıne Grupa gelmış ve Genel Baş kan Ahmet Oguz açıklama >ap mak zorunda kalmıstır Bu açıklamada vapılan goruş rnede Celal Bayar'ın, «CKMP olarak siz CHP karşısında tek se batkâr partısiniz DP den ayrılmanızda haklıjmıssınız CHP ık tıdarının duşurülmesınde AP ıle ısbırlıgı vapmamzdan çok nırnınun oldum Bu ısbırlığını seçımlerde de gosterın \e bırlık olun.» dedıgı bıldırılmıştır Oguz bu ara da bu zıvaretı «Şahsı olarak vap tıgını te bunun kefaretıni odemeM hazır oldugunu» sovlemı^ur MIIİET YAPflR llrgiiplü ve Demirel Harb Okulunda aıı Suat Ha\ıı l rguplu ıle Basb.ıkan \ardımcısı SuleMiıan Deınırel Mıllı Sıvunma Bakanı Hasaıı Dıncer dun Harbokulunu zı\aretle ogıendleıle bırlıkte \emek vemijlerdu Ba^bakan ve yaraımciM ıle Savunma Bakam s<»at 1145 de Haıbi ııkuluna geljnı^leı kendıleıı Genel Kumıa\ Baskdnı Oıgeneıal Ce\det Sunav Kaıa Kuvvetleu Konıutam Orgcneıal Cemal Tural Harbokulu Komutanı Tus.geneı^.1 Namık Kemal Ersuıı Kuvvetler Kurma\ Başkanlaıı okuıun ,er^f kıtdsı taıafından kar>!ilanmış!aıdır Urguplu okul ogretım uvelemlp tdnısmıs aeref kıtasını .Merhaba kahraman Harbnelıler dıyeıek kaiM]amı,tır Lıguplu Demııel Dınçer 15 saat kadar okulu ge7mi!,leı okul komutanmdan ızahat almı^laı perıllatılaıın bır harb o\unu Eo«terısını sevıetmıslerdır Daha sonıa dd okulun «eıef dcfıcrıne lıı ^ı\atl«ııını \azmıslardır «YANLIŞLIK VAR» Üte\andan Aniaha Mıllet\ekıh thsan Ataov (AP) Mıllıjetçı Öğıptmenleı kon^re'îinde a•vaklanma teklıf eden bır konu1;ma \aptıgı '•ekhndekı sozlerının \anlıs akettısını acıklamıstır Atio\ açıklama>mda «Ben, dâ\alann avaklanma ıle halledıleceşıne asla ınannaıan \f bunun karsısında olan bır kımse olarak baberlere zı\adesı\lr uzuldum» demektedır Ataov açıkldma^ında konu^md^ının meslekı bır konusma olduğuııu bahsettıaı mucadelenın meîlek ıtı bır mucadele oldu^unu ılerı «uınustuı AMERİKADAKİ TURKLER SERGİ TERTİP ETTİLER A Memleketırrızı tanıtma bakımından buvuk favdaları dokunacak olan sergıde vatandaşlarımız, kendı vaptıklan \e Amerıkalıların hıç bılmedıklerı «gul reçelı», Turk lokumu ve pulla rı satacakidrdır Avrıca ırkdaşlaıımız Turk lokantası açacak, mıllı kıvafetlerl» bajrağımız altında \uruvus japacak ve folklor go>terılen duzenlıv eceklerdır Grupta Genel Başkanın vaptıgı zıjaret sert bır şekılde tenkıd edılmış Ahmet Tahtakılıç vaptığı konuş mada «Olal Ba\arın bır atıfetle dışarı çıkarıldıgını bır kcnara çekılıp oturması gerektıgını belırterek *P nın eskı demokratlar tarafından ıdare edıldıgının soTİendığı şu gunlerde sız bu zıvaretı nasıl yaparsınız"» demış ve bu bareketın ne dereceye ka dar dogru olacagına ısaret ederek, Oguz un bu davranısını sıd detle yermıstır merıkanın Baltimore \e Washinçton şehirlerinde ikamet eden Turkler m a u s 2930 gunlerinde Baltimoreda vapılacık Milletlerarası Festivale «TURKIYE SERGISI» ile katılacaklar ve sergiden elde edilen hasılâtı «MILLET YAPAR DONANMA» hesabma gondereceklerdir. BAGIŞLAR İZMİR «Mıllet îapar» kampanvası Izmır de gıttıkçe gemşhven bır ılgı gormektedır Izmır Özel Turk Kolejl ıdarecı, personel ve oğrencı'erı kampanyaya katıhşlarının ılk safhası olarak aralannda topladıkları 28 738,95 kuruşu Icra Komıtesı hesabına yatırmışlardır. Kolej sahıbı Bahattın Tatış 5 000, Kolej oğretmen memuı ve mustahdemlerı 4 626,45 "* Merk«z Şube \ ogrencüerı 12 693, I AHancak Erkek Çub» J oğrencılen 2 965, W Alsancak Kız Şube ^ oğrencılen 3 454, § A Lafont ve mahdumları 10 000, Raymond J Sperko 5 000, Ataturk Lısesı Oğren. 2J15, Altmgoz Fabnkası Mehmet Isık 100, Çetın Durakçav 10, Yuksek Muhendısler 2 000, Bırlıgı öğretmenlr Bankası 35,mensupları 42,50 Sarmıs ko\u halkı 500, Bakkallar Derneğı 50, Bır vatandaş BUÎÇE GÖRUŞMELERİ: DIŞ TICARET KONUSU TARTIŞILDI ANKARA Cumhuriyet Burosu ıllet Mechsınde aun Tıcaıet Bakanlıgı butçesı goruşulmus CHP Gıupu adma konusan Nadır Yavuzkan «Dıs Tıtarelin tuplum \ararına duzenlenmesıni» ıslemıs A P aaına konusan Ekıem Dıkmen ıse «Alaturk asla jabancı sermayeye karşı değildi» demıştır İsfanbul Erkek Lisesi öğrencileri 1186 lira topladı Mıllet Yapar kampanvası dolavı«:ı>le Istanbul Erkek Lısesınde toplanan 2198 lıra 65 kuruştan son ra, ıkıncı defa yıne aynı hse oğret men \ e oğrencılen 1186 lıra 70 ku rus toplayarak Oğretmenler Bankasına jatırmıslardır Bakırkoydekı Rum Okulunda da oğrencılerden 210 lıra bagıs toplanmıştır. Türkeş Istıfaya hazır M Bölükbaşı kamyon üzerinde konuştu MP Genel Bd5kdnı Osnidn Bolukbası dun SeMtgazı ılçesınde bıı kam>on uzerınde yaptıgı konusmada paıtısının çe^ıtlı kajnaklarmdan gelen aMiıcı tahıık'eıe kapılmadan koans\onu \asatmaya de%am ede cegını so\lemıstır Konuşmaındd çesıtlı konulara degmen Boluk başı demıstır kı « hoalıstona gırmekle ıbret \e Mcdanımızı kımseve ıpotek el ıııedık Kurulması ıçın bu\uk emek sarfettıgımız jeııı hukumetın mıllete ılân ettıgi program Te zıhımetııı hukumetı olarak \azıle gormesmı ıstı> oruz Koklu Demokratık geleneklere sahıp olmavan «Baş kırılır fes ıçınde kol kırılır jen içuıde ka lır jekl/ndckı zararlı bır anlaıışın etkısı altında bulunan mem leketımızde ıse ortaklardan gelen tenkıtler \adırgannıaktadır Nasıhatcı bır melek edası^Ie konujajı bazı polıtıkacılara, mem lekete hızmetın ılk «artının ah tlı \pfa oldugunu hatırlatmıu» is Nadır Yavuzkan (CHP) vaptıgı konu5mada dış ııcaretın genışletılmesı ve venı ıhıaç ımkânları saglama konusu uzerınde durarak «Dıs tıcaret polıtıkası venıden larda vabancı sermave celbını duzenlenmelıdır» demış ve va zararlı buluvoruz. Etudler vabancı seımave konusunda ozet parak. vabancı sermave ve ıhtıle şunıan sovıemıstır sasa ıhtnacımız olan konular « Yabancı sermave konu ılan edılmelıdır. Inhısar ve ım sunda cok dıkkatlı davranmatıvaz raahıtetınde ve verlı sa ııııı luzumuna ınanıvoruz Ysııavıın vatırım vaptıgı sahalarbancı seımave ve ıhtısastan fav da vabancı sermaveve ızııı \e dalanma zaruretı bulunan konu rılmemelıdır. Bu arada Turk lar dısında, mıllı sermave ve ( i r k a s ı »sa 7, Su. 1 de) ıhlısajın halIedebıIeceÇı saha Turkeş ve arkadaslaıı partıve gırmeden once uzun mu'dkeıe Sergı gunu elde edılecek hasıl«r vapmıs \e genel konşıenın lat va gazetemi7 adresıne v v a bıran once toplanacagı Kendıle «Mıllet lapar Donanma» herıne v aadedılmistı Turkes ve sabına gonderılecektır aıkadaslan paıtıve gırdıkten sonra bazı vonetıcıler v e ı d ı k e rı bu sozden cavar şekılde dav ranmava baslamıslar v e Turke>ı CKMP genel baskanlıgına getır mevı saglavacak genel koı.gre jı gen bıraktırmak volunu seı, mıslerdır Bu davranış ve genel ba.kan Oguz u i Bavar ıle teması uzerın» Turkes ve arkadas lan genel sekreter Uluç aracı lıgıvle «efer kongre 15 bazıra na kadar toplanmazsa kendıle rının İ haziranda CKMP ıtınG de olmavaeaklarını» ke^ın bır «ekılde bıldırmıslerdır DEVLET TİYATROSU İSTANBUL'DA TEMSİLLERİNE BAŞLADI Genel Kongre 10 Temmuzdan önce Dun gece bır toplantı vapar CKMP Genel Idaıe Kurulu, Genel Kongreve gıtmeve karar almıstır Genel Kongıe lıı \mu^tos Mılletvekılı adav voklamalarından once muhtemelen Temmuz avı ortalarında vapılacaktır ZILE'DE Kollektıl Şırketı Mustafa Koknel Bajram Ozgun Devııs Ozgoçmen Kamıl Üzkalelı Mehmet Kocaman Hangerı Gıray Fevzullah Kocaturk Ibrahım Kosek Kemal Lnalmış Ahmet Odabaş Mıhran Asınmaz Sabıt Özçakmak Mustafa Şahıner Halıl Kocaturk Hapanda Kuçuk Esnaf Top Husevın Guney Mahmut Kaja Osman llver Mehmet Canıtez Suphıve Gerçek Tahsın Mazman Ibrahım Dogan Nıhat Sargın Kazım Çuhadar Huseyın Aksel Kultur Öğrencıler Pazarı Ömer Gokçek Hulusı Ogullan Mustafa U~lu Ibrahım Teke Durmus Bev Salıh Kocaman Muharrem Çobaner ( 4rkası Sa 500, 200, 25,300, 50, 25,500, 250, \ 100, 100, 100, 150, 100,25, 100, 25, 'İ50, a loo, I 50,500, 50, 25,59 150 25,200, 50, 100,50,25,100, 25, 20 NADİR NADİ Ve ***,• J0roO/ °JOQ /***> 71 ^ ^ ^ i = ^'"•,^;«A.VO,S, 1 1 Gençliğin Gizli Dünyasında Neyyıre KOÇER'in seri röportajı ı.tttluao «!«•» l"'" •lîrü"»V«».«letl. »»1» • " Js. 1 BUGÜN 4. bAYFAOA PARAVANA Devlet Tıvatrosu \n\.an Çtkhov un ıınlu eserı «\A\Y\ bu geceden ıtıbaren Tepebaşı Dram Tıvatrosunda oynavacaktır Dun ak;am şehrımtzde ba?e temsılleri ıle perdesım acan Devlet Tı>atrosunun Istanbul temsılleri hakkmda «azımız • ınci «av famızdadır Re> «ımrl»' \ a n u Davı>d« Cıınr>t Gokçer \« \\\vn Knçınaz gorulu>or iiMUuuınımıııııiMiwımm«MiHwmııııiHiiMiımmMiııııııiHMn»ı!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog