Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

K U L T U R SERISI YENI ÇIKANLAR SOSY\LIZM G BourgınP Ronbert F 250 K SOSY'VL SIMFL VR P Laroque F 250 K 4D*LET T^RIHI M Rousselt F 250 K MODERN BASIN P Denoyer F 2o0 K SIVASÎ REJEMLER M Duverger F 250 X COCLGU\ CtNSEL EOITIMIA Berge F 2aO K SIYASÎ Propaganda J M Domenach F 300 K ^OZ ve FIKIR HURRIYETI J B Buri F 200 X FELSEFE MESELELERI B Russel r 400 K HATIPLIK SVJATI J Brun Ros F 400 K REMZİ KITABEVt îl&nctiık 6488 5814 umhuriyet 42. yıl soyı 14658 KÜRUCUSU: rüNTTS NADİ Telgraf v e m e k t u p a d r e s ı : C u m h u r ı y e . hx?nbul P o s t a K u t u s u : İstanbul JJn 246 T e l e i o n l a r : 22 4 2 90 2 2 4 2 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 AĞAOĞL Cad "İ 7 r Vîrâ$ef""Rferşıs Istaıiıul) KATIRIN Ö Ü Ü ÖLÜMÜ BİTMEYEN KAVGA Samet 'igaosiu ıııın 'nn e^en Pazartesi 24 Mayıs 1965 Steınbec* 2 Baskısı çıktı Cumhunvet 5833 İnönü, CHP Ankara II Gençlik Kolu Kongresinde konuştu: Seçimde büyük ölçüde mücodele edeceğiz 3 BAKAN 30 TEMMUZDA İSTİFA EDECEK Ankara, (Comhurıvet Bürosu) Addlet, Içıslerı ve Ulaştırma Bakanları 30 Temmuzda gorevlennden ıstıfa ede ceklerdır Bu ıstıfalar Anavasanın seçımlerle ılgıh âmır hukmu geregınce olacaktır ATAOV (AP).OGRETMENLERI AYAKLANMAYA DÂVET ETTİ "Milli Milliyetçi öğretmenler ayaklandığı giin içim müsteıih ANKARA Cumhuriyet Bürosu Milliyetçi Öğretmenler Derneğinin Ankara ıl kon gresinde kanusan A.P Antalva Mılletvekılı İhsan Ataov sol tehlikeden bahsederek «.Mıllıvetcı Öğretmenler ayaklandıklan gun ıcım musterıh olacaktır Bu uğurda yapılacak mucadelede olenler şehıt, kalanlar gazı olacaktır Saf saf toplanıp Parlâmentoyu isgal edeceksmız» demıstir. BILGEHANIN MESAJI Kongreve bır raesaj gonderen Mıllı Egıtım Bakanı Cıhat Bıl gehan, «Allahtan sonra taurmete lâvık olacak öğretmenlerdır» dedıkten sonra, oğretmenlerın hak kı ıhtıvaçlarının karşılan maMna ve onların mureff»h bır ha\ata ka\ usturulmasına çalış tıkların bıldnmı^tır olacaktır. Ölenler şehit, kalanlar gazi sayılacaktır,, Grevlere karşı Î yeni emniyet tedbirleri alınıyor Ankara, (Cnmhurı\et Burosa) Emnıvet • » Genel Mudurlugunde dun sabah ve ogleden ' sonra bazı lller Fmnııet Mudurlerıile vapılan ıkı uzun toplantıda «tsçı hareketleri \c • grevlerde alınan >a da alınacak tedbırler» goruşulmuştur M(LLET YUPHRı ANKARA Cumhuriyet Bürosu '' , TOPLA\TIYA KATILANLAR C.H.P. ANAYASA HUKMÜ Bılındııcı gıbı Anavasauın 109, maddesı Mıllet Meclısi geııel seçımlerınden oııce Ada1. H. Akdoçan let lı,ıslerı ve llastırma Ba I<,ıslerı kanlıgıntn seçımın baslangıç Bakam tarıhınden uç gıın once çekılmelerıııı \e Basbak »ııca Turkıve Buvuk Mıllet Meclısının «Bagımsız uvelerı arasından» jenı Adalet, Uıslerı \e l l»stırma Bakanlarınm atanroaç'nı ongormektedır. Buna gore çımdkı Ürguplu kabınesı, Adalet, Içıslerı ve Ulaştırma Bakanlarınm değısmesı suretıvle bır seçım kabınesı olarak yenıden t^sekkul îrfan Barsnedecektır " '^ ~ Adalet YENt ATAMALAR Bakanı Bnnun uzerıne Basbakan ^u at Havri ürguplu, gene Anavasa bükmu gereğınce 30 Temmuz ıle 3 Agnstog arasında ba uc Bakanlıga Tıırkne Buvuk Mıllet Meclısı ı<,ındekı «Bagımsız» uvelerden tavın vapacaktır. Turkı\e Buvuk Mıllet Meclısı ı<,ındekı hagım sız u\cler \Jıllet Meclısındekı bağımsız mıllet\ekıllerı, Cum hurıvet Senatosu ıeındekı ba gımsız Senatorlcr ıle CumMıthat San hurbaskanlığı konteııjanı seUlaştırma natorlerıdır. Bakanı Ankara îl Gençlık Kolu yıllık kongresınde bır konu«ma \apan Genel Ba<kan Inonu «lktıdardan çekılmevı hazraedemeraıs ınsanlar gıbı gosterılme tabrıklenne kapılmadık, kapılmıvacagi7» demış ancak haksız saldırılara karşı «saınnma dnrnrou» nu muhafaza edeceklennı sovjemıstır Özellıkle mıllet\ekıllerı maas ve odenek zamlarına petrol ve nıaden kanunlarımn ele almmauMna \e veraltı servetlerının ^omurulmesıne karM durulduçu belırtılen CHP \nkara îl Gençlik Kolu vıllık konçıesı dun Gulbası Sınema mda \apilmi* lnoru den once dav et uzeıme konu an Genel Sıknteı Ktmal Satır o/etlc paıtı ıc,ı konu'arına de^ındıkten sonıa «C HP M.pısırık polıtıka\la su<,la>anlara» cevaben «o\le denıı^tıı EMERJİK POLİTİKA «CHP polıtıkasıııda olıu mıllı polıtıka daıma akıl \e mantık polıtıkası olmustur. Fnerıık polıtıka, ortava konulan, manasının dısındakı polıtıkava, mılletın dı/ını do\durecek pnlıtıka%a CHP asla ıltı fat etmemıs vr etroıvecektır Bn^un kendı ohulerınde enerjık polıtıka dıvenler, eneruk polıtıkasının (e) sını dahı ele alamamıslardır » «TRf\e de dokun» dn e bacırmalar ıızerıne, Satır «Bo\le ba^ıran arkadaslara cevabımız su CHP nın batıl işlerle uğrasacak taktı \oktur» demıstı bmuıvet Genel Muduru \htnet Demır ın baskanlığında saat 10 dan 12 \e \e 15 ten 19 a kadar suren toplantıva Emımet Genel Mudur & lardımcıları Emııı Koksal, Sabrı Merıc, Mehf met Sahın, Genel Mudurluk Bırıncı Daıre Ke , Kı Kenan Aktekın, tkıncı Daıre Reısı Talât Krçun, Üçuncu Daıre Reısı Salıh l rgancıojlu, , Dorduncu Daıre Reısı \ıhat Rustu Kırlı, Önemli tsler Muduru Bekır Kılıçtepe ıle Ankara EmniTet Muduru Orban Zaım, tstanbol ' Emnıvet Muduru Havdar özkın, fzmır Emnı' »et Mııduru Rustu Ünsal, Bursa Fınnı^et Mıiduru Sefık Barlas /onguldak Fmnı\et Muduru Besır Yairın \dana Kmnı\et Muduru \laeddm özkıper Koeaelı Kmıınet Muduru ( Cemal Alkan Mersın Emnı\et Muduru Sadan L Ferıt Kans, Dı\arbakır Fmnı\et Muduru Tat lıp \lha\rak ıle Sıırt Fmnıvet Muduru Osman Atmaca katılmıslardır ' TEK ISTEK llı an Ataov Bakanın «Kuru kuruva ogretmenlerle ovundugunu» so\ ledıkten sonra ogret rnenlerm ısteklermın jerıne getırılmesını ıstemıs ve bu ı.b°k ıerın «Ne mali sartların duzeltılmesı ne su ne bn» oldııgıınu tek ısteklerımn «Bakanlıktakı solcaların temızlenmesı» oldugunu ılerı surmuştur Ataov, avrıca, memleketı sol cuların kapladığını mılhjptcı oğretmenlerın korktuklarını 1 fade ettıkten sonra «Parlâmentodan aranıza rmanıınj tazelem n r geldım. Kahraman ırkımın ırksızlığını sovlıvenlere karsı mıllıveteı oğretmenler avaklandıkları gun ıçım musterıh ola caktır. Bu ugurda vapılacak muoadelede olenler şebıt, kalanlar gazı olacaktır. Saf sat toplanıp parlâmentovu ısgal edeceksınız. Federasvon \e Bakanlıktakı solcuları temızlıveceksınız» sekhnde konuşması U7erıne dınlevıcıler «kahrolsun solcular temızlneceğız* dı>e bdtîirmiMaıdır Ataov bunun uzerme «Butun bunları tabıı demokratık volla vapacagız» de mıstı*' Necdet feancar jse «Solcu eazetelerın butun oğretmenler tarafından okundugunu, baska gazetelerı okuvanlara ıse ıvı gozle bakılmadığını» sovledk ten =onıa «Moskof satılmısı bır avur azınlığa karsı mucadele açalım arkadaslar» demıştır Istanbul Guzel Sanatlar \kademiM Talebc Cemıvetı oncckı gun bır ı,.ıy partısı dnzenlcmıstır Hasılatı tamamen «MtLLET \ \P\K kampaıı>asına bagışlanacak olan çajda «BLl'E BOYS. OrkestraM urrctsız olarak çalmış, alki« toplamıştır BUYUK ISYERLERİ , r «TAHRİKLERE KAPİLMADlK» Uzun «uren alkıslar arasında kursu%e gelen Genel BasKan înonu «Rakıplerının olarai« çaltsmalanııdan CHP'nın an«ak sevmc du*oajını» behrtmıs \e ozetle "=o\le demı^tır « tktıdardan (.ekılmeM hazmedememıs ınsanlar ;ıbı ısrarla çosterılme tahrıklerıne kapılmadık kapılmnacasız. \nıa ne kadar u\sal ınsanlar olursak olalım baksız saldırılara karsı durma, savunma durumurauzu mulıafaza edecfgı/ ; • \ MÜCADELEMİZ OLACAKTIR Bız dnoruz kı ba memlekette herkes, ıstıkrarlı hukumet kuralıılır Buııu butun dun\a sorsuıı >e uılasın. ı«tı\oTUZ Bız ısterız kı muhalıfımız olaıı her partı daha ılerı hareketlerde bulunsun Bız bundan uzuntu dUMna\i7 Kendılerınden ılham alır sa\retlerımızı ona sore artırırız Muhalefettekı «orewmızı de eıddı olarak \urutmek durumuııda MZ önumuzdekı setımlerde muhım olçude mucadehını/ olac ıktıı Medeııı olculer uıııde buna hazırlanmaliM/ » t , ,4 Toplantıda bmuk ı>\erlerının petrol rafıneıı \e kıı ularının maden ocaklarının \e dıger ıs kollarının bulundugu ıllerın Emnnet Mudurlerı bolşelermdekı ışçı hareketlerını , ozetlemısler buralardakı buyuk ısçı kıtlelennın çalısmalarını \e so'\al durumlarını anlatmıslardır A\rıca Grev \e Lokavt Kanununun • • ılgılı maddelerı eTe alınarak gre\lerde ve loka\tlarda poh^ın ne sekılde haıeket etme^ı gerektfŞı bır kere daha gozden geçırılmış ve bazı pren^ıp karaılarına \arılmıstır ' Toplantıda a> rıca lıer Emnnet Muduru, ılındekı zararlı cereyanlan anlatmış ve yapılan çalışmalar hakkında bılgı vermıstır Yurt dışındaki Türkler kampanya ile ilgileniyor urlu vesıleVrle Turkı>e dı^ında bulunan ırkddilaıınıız Cumhurıyetın açtıgı «Başkalarının Vermedıgım Mıllet Yapar» kampanjasına genış ı]gı gcstermeye başlamışlardır. Yurdumuzddkı olaylan gunu gunune takıp etmek ımkânından mahıum olan ha vatandaş ve ırkdaşlarımız bıze >azdıkları mektuplaıda butun Turklenn yardun kampanyasına buyıık ılgı gosterdığuu fakat bır teşkılât kurmak ıçın ne japmalan gerektığıni ve nasıl para toplayabıleceklerını sormaktadıılar Şımdıve kadar Almanva, Hol landa, Isvıçre Fransa, Kanada, Bılhassa Ingıltereve yerlrv tnıs balonan Kıbns lı sovdaslaIngıltere ve Bırlesik Amenkanmız kampanyadan buyuk lıedakı Turkler den bazen bujuk yecan duvmuslar ve ılk ağızda bazen mutevazı bagıslar gelmışbes bın lırava yakın tebcrru tır gondermıslerdır. Hollanda'dakı ısçıienmız arasında yardıın kampanvası acmak ısteyen bır grup Turk ısçısı bızden brosur ve pankart ıstemıslerdır. Turk Turt dışında bulunan ırkgazetelerınden mahrum olan daşlarımız gerek gazetemızı vurt dısındakı ırkdaşlarımızıa okuvarak, gerek kulaktan dukampanya basladıktan sonra varak oğrendıklen «MİLLET çok mıktarda bafıs toplayacakT\P\R» Donanmava vardım ları anlasılmaktadır. kampanvası hakkında bızden bılgı ıstemekte, nasıl çalısacaklarını v e nasıl para toplıyacaklarını sormaktadırlar. T YIKIMIN BASL ON DORTLER VE CHP AÇIKLAMA Înonu ddlıa onra on guııleıde CHP 'aflaıına katılan 14 lerden Solmazer Kabıba^ \e Erkdnh hakkında «unlan «o\ Iemıstır «Memnunnetle ve bahtıvarlıkla aramıza kabul ettığımi7 arkadaslardan bahset mek ısterım Bunlar zanıaııında M B K nde vazıfe almıs arkadaslardır Sımdı bıTurkıve hır sosval çalkaııtının huıursuzlugu ıçmde. Daha çok ekozımle calısmak ıstıven arkadasnomık nedenlere bağlı olan ratısmalar ve anlasmazlıklar gun lardır Bunları ılk defa bır kongeçtıkçe artıvor Çesıtlı orgutlenmeler <,ıkar gruplarının kumesre huzurunda bahtıvarlıkla soı lesmelen, çıkarları kıvasıva savunmak ıçın bırtakım tedbırlere lemekten zevk duvuvoruz Sol doşru gıdılmesı ve onun vanında partılerın toplnmdakı akımlamazer Kabıbav ve Lrkanlı arkara uvmak va da belırlı grupları tutmak çabasına açıkca gırmıs daslarımız kendı ıdeallerını CHP olmaları önumuzdekı avlarda ve vıllarda mucadelenın daha da ıeınde buldukları uın, uvgun gur hi7İanacagım gosteren ısaretlerdır duklerı ıçın aramıza gelmıslerOemokrasılerde, hele vapı buhranlarının ontmlı etkı vaptığı demokdır CHP hır^ok kereler haksız rasılerde sosval çalkantıların hızlanmamasına ımkan vok. Butarızlere ugramıstır Bu arkadastun mesele bu calkantıları anarsık bavasından kurtarıp mucalar da ugradılar hem de ılk sundelevı rejımın ıcınde kurumlar arası bale getırmekte, saldırganden Daha da ugnvacaklardır alıkları zorbalıkları torpulevebılmektedır lısmak lazım t m ı bunlara karsı Kugunku gorunus ıstenılen ortama \akla>mak verıne, aksıne onduracagız CHP mkılapları getır dan uzaklasabılmek ıcın elımızden gelen gav retı esırgemedıgımıstır Bunlara çatamıvanlar mız seklındedır Saldırganlıklar ve zorhalık ıstemlerı gun geçC H P K ^atmıslardır CHP detıkıe artıvor kaba kuvvet tahrıklerı artık aııkca vapılıvor ısın mokratık reıımde haksız ısnatsarıbı sanılıvor kı saldırganlıkUr tahrıkler ve o tahrıklerın so ları venmıs, ınkılaplara sahıp nucunda harekete gecırılmek ıstenen kaba kuvvet zorbalıkları çıkmıstır » Turkıvevı bugunku duzende tutacak ve (.ıkarların savunması înonu den sonıa Solmd/îeı alsaglanmıs olacak. Ovsa bu zorlaınaların, ulkelerı, özellıkle gelıskıs ar ara^ında kuı^uve gelmıs, mekte olan, avnı zamanda vapı bııhranı ıcınde bocalıvan ulkeCHP\e gırıs gerekçe«ını aç'klalerı hangı noktava goturecegı malumdur Tarıhte, hem de vakııı dıktan sonra so«\al adalet konutarıhte sosval çalkalanmaların artması ve çatısmaların anarsık «unda sovle deraı^tır bır ortamda sertlesmesı vuzunden toplumlar ozgurlugu ıvı kul «Bugun Turk halkııun onıenılaııamamıs olmanın bedelını pek pahalna odemıslerdır ne goz nuruııa alın terıne koTurkıve gıbı bır ıılkevı bu vollara surııklıveıılcr ve toplumdakı nıısvoncular çırnııslerdır Bız akımları mnavveıı fobılerle tahrık etmek ıstıvenler va bunun mutlu azınlığın mutluluğuna karfarkında degıllerdır, va da o vol cıkarlarına daha uv gun gelsı ve dusman değılız \ma sefamektedır let ıcınde kıvranan vatandasa pav ıstıvoruz. Onlar hastalanın*>on gunlerde memleketımızde vakııı bır komuııızm. tehlıkesınea Avrupava tedavıve "'dıvorlar den soz edılıvor Hattâ bu tehlıke o kadar vakın gorulmektedır gıtsınler ama bız vatandasa kenkı hır vandan bılgısızlıkten ote vandan da cıkarlara ovle uvdudı oz vurdunda hastanede bır \aEU ıcın butun toplumcu goruslerın hır potanın ıçıne doldurul.ık ıstıvoruz \atandasm alın telup vakılmasına çalısılıvor Her taralta bır knmunıst umacisi rı uzerıne kuralmas saadetlere Devlet daırelerınde onlar tıvatrolarda onlar suıemada her taıtıbar etmedık etmıvecegız» rafta onlar Petrolun mıllılestırılmesı meselesını mı tartısıvor(KON GREDE OKUN\N sutı° Komunıstsın' Yahancı sermavenın somurme ımkanlarını BtLDIRl 7 S4YFAD4DIR) azaltmavı mı dıiMinuvorsun'' Komunıstsın' Gelır dagılımında sosval adaletı mı hattâ tuketım ve ıstıhdamın onemını mı savunuvorsun" Rus usagısın' \e v ıne son çunlerın baska brr mod.ısı Oıs vardımların kesılmemesı serektıgıııı hatta karsıhklı çıkarların ESKIŞEHm MP Genel Başkanı olrusune gore artırılmasını ıstıvorsan Amerıkan usagısın Çok Osman Bolukbaşı aun buracia çeşltfaraflı dıs polıtıkanın vurutulmesı ıçın N 4TO dan çekılmenın H memleket meselelertae temas eden sereklı olmadıgını savunuvorsan satılmıssın fasıstsın. Kısacası konusznasında bılhassa komüniTm Turkıveve sımdı bu ıkı fanatık gorus hâkım cerevanının üzerinde durarak «Tur. Gertekten bugun bır komunızm teblıkesı var mıdır" Eger ortaro kıve ıçın buşun en büyük tehlıke komunızmdır» demı> ve debovlesıne hazırlanırsa elbette vardır 4ma onun kadar vakın larala sunları ılave etmıştu hattâ belkı de ondan vakın bır tehlıkedır fasızm. Hele bır turlu «Insanlığa havali bır cennet temelıne oturamıvan memleketı asırların alıskanlığını ıstısmar v adeden v e fakat fulen esaret edıp bambaska bır nrm altında fasızme suruklıvebılmenın ha\e sefaletten baska hıçbır sey valını vasuanlar bolca oldnktan sonra getırmemıs olan AUahsız komunızmın ıhtılalcı agzıvla ıctı Trvrl r.rRFSTN maı smıflar bırbırme dusman ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a edılmeje ( Tehlikeli Gelişmeler Petrol kanun teküfi geçici komisyonda Lıııir alan Jandarnıa erlııı ıt 1 I slı\orhtı ... VE SONRASİ Ankara, (Cumhnmet Burosu) Mıllet M"clı«ının dunku bırlesımmde petrol kanununun bazı maddelerının kaldırılması ve bazı maddelerının degıstmlmesı nı ongoren kanun tekhfının geçıcı komısvonda goruşulm»sı kaDUI edılmıstır Kanun tekhfının hazırlavıcısı Re^ıt tlker (CHP) tarafından vrılen bu konudakı onergenın olumlu karsılandığı CHP ve AP grup «ozculerı tarafından ıfade edılraıs I^met Kapısız (MP) ı^e kanun tekhfının normal ko mısjonlarda gorusulmesı gerek tıgı fıkrını savunmustur Kaoı sız bu konuda «Meclıs çalısmalarının sona ereceğı bn gunlerde kanunun gorusulmesı mum(Arkası Sa 7, Su. 1 de) Topaloglu: Petrol Kanununun aksaklıkları ortaya çıkmıstır ('i<tkoıulu>>u Mkıliıı bıı k ı d ı n ıse cokrauş a ğ l n o r Bölükbaşı : En büyük tehlike komünizmdir Güngören köyünde 230 gecekondu yıkıldı Bakırkov Gungoren kovunde uç gundenberı 8 bın kısı tarafından 3 mıljon metıekaıelık aıazıje msa edılen \e bır çogunun kapısına Tuık bayıagı ıle Atatu.k bustu a'ilmıs olan 230 gecekondu dun ak^am uzen ]andarmalar tarafmdan yıktınlmıstır Olav vtııne gelen II Jandarma Komutanı ve Bakııkoy Kaymakamı, gecekonduculara >arım saat ıcınde vaptıkları gecekonduları Mkmalarını ıhtar etmışür Bu ıhtarı hıç bır gecekonducu kaalf r>ıamı? hatta bdzıldiı brıket u " brıke' koymdga ba;lamıjtır Bun"" U7eune Jandaıma KomuUtnınm \ıkım faalıvctı başlasın» =o7U 1 e 230 gecekondu jdndaımalar taratından verle bır edılır stıı Yıkım •ırasında ılk once toplu bır dırenme basgostermıs hatta agla^an \e bagırışanlar olmustur Daha • o r toplu arazı uzerme gece= na kondu vapanlar toplanarak nezaret altına alınmıslardır Gecekonducular 5917 sa>ıh kanuna davanılaıak bugun Adlıjeje sevkedıleceklerdn GFCtKONDlHR ÎLE ILGİLI B R ROPOTîT\J 4. F SAiFADADlR ı BVTMAN Uc gundenberı ' petrol sahalarında ıncelemeleıde [ bulunan 30 senator Batmandan 1 avııımadan once TPAO Genel Muduru Ihsan Topaloglu petrol çalışmalarının tarıhçesını vapalak «1954 vıluıda m nıvetle hazırlanan petrol kanununun bugun aksavan tarafları ortara çıkmıstır» demıştır Yabancı şırketleıın petrol araına ve uıetımmde agu davrandıklarını faalıyetlerını daha çok akarvakıt satımuıa hasrettıklerını ve pıjasanın vuzde 75 ıne hakım olduklarmı sojleven Topaloglu ^u bılgıvı vermıstır « Dev imkânlara salııp 14 vabancı şırketm 5 yıllık devrede TP \O nun mahdut imkânlaıla vaptıgı 68 sondaj, 63 istıhsal faalıvctıne karşılık, S0 arama ve sondaj 12 istıhsal kuvusu achğı istatıstıklerle sabit olmustur TP leri 10 Mİda 5 mılvoıı tona vakın perrol ııretmışken vabancı sırketlerin ıstıhsalı 5 <uz bın tüudajı ıbaret CLMHtRİTET gazetesının Turk Donanmasını guclendırme amacıvle açtığı bn vardım kampanvası kısa zamanda halkımız arasında buvuk he>ecan varatıp çığ gıbı butun vurt tathına >a\ılmasına ragmen, bacısları toplıvacak olan «Donanma Cemıvetı* henuz venı tesekkul etmıs ve fıılen faahvete de gecemetnıstır. Bu gecıkmenın varatacağı mah7uru gıdermek ıçın halkınuz genellıkle mulkî âmırlerın baskanlığında mutesebbıs hevetlerle «Yardırn Komıtelerı» kurmus ve turlü organızasyonlarla bağıs toplamağa baslamıstır. Dıstakı Turklerın de avnı sekılde komıteler kurmaları ve teberro toplamava geçmelerı mumkundur. Yalnız Dısıslen Bakanlıgının da bıze gonderdığı mektupta belırttıgı gıbı bılhassa ısçılerın kesıf bır halde bulundukları merkezlerde bazı vetkısız ve suınıvet sahıbı kımselerın Donanmamıza Yardım Kampanvasının temsılcısı huvıvetıne burunerek vatandaslarımızı aldatmaları ve netıce ıtıbarıvle yapılan teberrulann mahalhne sarfedılmıverek bu kabıl dolandırıcılann sahsî menfaatlerıne alet edılmesı gıbı ıızucü bır durumla karsılasılması kuvvetle mnhtemeldır Bovle bır duruma mevdan verılmemek uzere kampanvava katılacak dıs ulkelerdekı vatandaş ve ıscılerımızin yapacakları bağıslan Elçılık veva Konsoloslaklarımız adına o memleketın muteber bır bankasında açılacak hesaba vatırmaları veva guvendiklerı kımselere paralarını vermelerı en eraın şekıl olacaktır. Gazetemızın makbuz gonderme veva dısta komiteler teskıl etmek vetkısı voktnr. CUMHURÎYET, kampanyanın öncusu ve vavm organı dnrıımandadır BIR YILLIK KÂRLARINI VERDİLER Turçutln Lıse Kooperatıf! bır vılhk kârı olaa 550 hravı Donanmava Yardım Kampanvasına bağıslamıstır. Bu arada Sanat Enstıtusu oğrencılen de aralarmda topladıklan bın lıra ıl» kampanvava katılmıslardır. Dığer taraftan da 4 yıl once dogu\ a > ardım kampanyası ıçın top lanan paradan 1600 lıra da ka>makamm emrı ıle kampanyava v erılmivtır Kavmakam Behçet Oğaz baskanlığında kurulan vardım komıtesı, kovlere gonderılmek uzere ekıpler teskıl edılmıstır. YAPAR» kampanyasına ^atılacak olan vatanda^lar yapacakları yardırrı butun yurtta aşağıda bıldınlen Banka Merkez ve Subelenne yatırabıleceklerdır • AKBA.NK • \\ADOLD BANKAS1 DENIZCIUK BANKAbl EML\K KREDI B4NKAS1 EMMYET SANDIĞI ETIBANK G4RANT1 BANKAbl ISTANBUL BANKASI IS BANKASI OSM4NL1 B\NKAS1 OĞRETAIENLER BAMvASl PAMUK BANR SÜMERBANK SEKERB%NK TtjRKtYE KREDI BANKASI rURK 1ICARL1 BANKASI VAKD7LAR B1NKAS1 Y4PI VP KKEDt B^^^\sı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog