Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

EVLÎYALAR ŞAHI Islâm Tarihînden Bir Sayfa Toplayan ve Yazan : Op. Dr. MEHMET AL! DERMAN Fiatı 15 Liradır. Satış yeri IKBAL KlTAPEVt Ankara Caddesi; No 157 1STANBUL 42. yil soyı 14657 umhuriyet KlTRUCUSr: YTJKUS SADİ Telgraf ve m e k t u p adresı: C u m h u n y e t l.tanbui Posta K u t u s u : î s t a n b n l N o . 240 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Hıitfffcn Pozor 23 Moyıs 1965 Buyuk rcınar yıl dönümünd?, kıli kalem sahıple yuk bır tıtızhkle tanlarak ya.vinlan5 tlk kitap çıktı. Fıyatı ödemeli de gönİİ A T L A S K I T N SOVYET DIŞİŞLERİ BAKiyi GROMİKO DİW GİTTİ Personel Gizli Raporlar ütün SOVYET ORTAK BJLDİRİSJ YAYIHLAMDI ANKARA Cumhuriyet Bürosu den sonra hazırlanan ortak bildiri, dün Ankara ve Moskova'da aynı saatlerde yayınlanmıştır. 13 günde 3 milyon Tasarısı 164 bin lira toplandı son seklini G Ankara, (Curahuriyet Bürosu) Deviet Petsonel Kanun Tasarısı üzerinde geçici komisyonda yapılan çahşmalar sona ermia ve tasarı dün Millet Meclisi Başkanhğına verilmişrir. Tasarı, muhtemelen gece çalışmaUrı yapılarak Meclisten geçirile«ektir. Geçici Komisvon Baskanı Prof. Fahretün Kerim Gökay dün basın toplantısı yaparak tasarının esaslarını açıklamış, tasarının bir «tasfiye kanunu» olrnadıgını bildirmistir. Gokav, tasarıyla liyakatin esas alındığını, bundan böyle «testivi kıranla dolu getirenoin birbırınden ayrıiacağını bildirmistir. Kanunu MİLLET YflPIIR azetemiae jrurdun muhtelif yerleriden. 20 Mayıs akşamuıa kadar gönderilip elimize geçebilen mektup, telgraf ve banka dekontlalnndan anlaşıldığına göre, «BAŞKALARININ YAPMADIĞINI MİLLET TAPAR» kampanyası için yapılan bağış 3.164.260 lirayı bul muştur. Î Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko ile yapılan görüşmelerBarış içinde yaşamak tirkiye'ye resmî bir ııyaret yapan marifetleri düşüncekaçıp adama saldırmakB l t a n öteye geçemiyeu Babıâ^ linin bildiğimiz çevreleri, arkadaşım Çetin Altan'la giriştikleri tartışmayı her zaman olduğu gibi küfür haiinde soysuzlaştınrfeen araya benim adımı da karıştırdılar. Bu seferki mahalle kavgasının orijinal yanı «isnal» diye orfava attdclan küfür naetninia resmî ve gizli polis raporuna davandığı iddiasıdır. Çetin hakkmda yayınladıklan ağıza alınmaz sözİpr. vaktiyle MiJli Birlik Komitesine sunulmuş geniş bir rapordan aktarma imiş. O raporda benimle llıili bir kısım daha önce bir bay ka dergi tarafından yayınlanıp da hen dâva açınca raporun «mevcudiyeti» resmen ortaya çıknııy Demek ki, Çetin Altan'a dokunan satırların da «ıtıevcudiyet» ine inanmak gerekiyor. Mantık b u : Gizli potis raporundan alarak sana şu ş u deyiıtılerle sövüyorlar. Ne halin varsa gör! Olay mahkemede görüşiildügü Için adı geçen rapor üzerinde burada durmayacağım. Eski Milli Birlik Komîtesinin sorumluları hriylp bir raporun mercudiyetini reddetmekte ve basın mensupları hakkında polisten hiç bir zaman bilfi istemediklerini resmen açıklamaktadırlar. Ben, genel oiarak gizli emniyet raporları üstüne kısaca düşündüklerimi söylemekle yetineceğün : Bu raporlar devletin iç ve dış güvenliği bakınundan hükümet sorumlularını uyancı, görev ve kararlarmda onları aydınlatıcı bir nitclik taşımak durumundadırlar. Bunlar hükümeti hiç bir biçimde bağlamazlar. Aldığı raporlara uymak. ya da uymamak tamamiyle büküınrtin bileceği bir iştir. Hakkında pek oltımsuz bilgüer verilen bir adamı, sorumlu yönetim organı dilerse en önemli görevlerde kullanabilir. Tersine, raporda kişiliği göklere çıkarılan bir başkasına hükümet sırt çevirebilir. Gizli Emniyet raporlarının bukuki bir niteliği yoktur. Bu raporlara dayanılarak kim»e mahkemeve verilemez, kimse işinden gücünden edilemez, kiıtısenin şerefi ve haysiyeti ile oynamaz. Adı üstünde Gizli Emniyet raporları gizli tutulmak zorundadır. İlgili yönetim ve yargı organları Uışıııda kimseye gösterilemez. Bunlar kamu oyuna açıklandı mı is değişir. O zaman rapnru basına \erenlerin ve eğer icinde suç varsa raporu yazanUrın sorumlulağu metdaııdadır. dizli Emniyet raporları mahkeme ilâmı değildir. Raporda ileri sürülen hususları dikkate almak, ya da almamakta ilgüüer tamamiyle serbesttirler. Hele hizim gibi rok defa vetersiz ve cahil elemanların ise karıştığı bir rmniyet kadrosu içinde hazırlanan raporların jerçeğe uıguniuk derece^i hüsbiitün şüpheli bir hal almaktadır. «Ceza kanununun 141 ve 142 ncı maıldeJerinin kaldırılmasım istiyor» gerekçesi ile vatandaşlara komünistlik suçunu yüklemekte hiç bir sakınca görmiyen mahkemeve düşmüş «Gizli raporlar» ı kendi Enzlerimle görmüşümdür. '7 Mayıstan önce soysuzlaşarak. bir nevi jurnalcılık okulu haline gelen bir kısım emniyet kadroları kısa zamanda mutlaka ıslah edilmeli, yararsız ve zararli elemanlar ayıklanmalı. bu fakir milletin lıer yıl milyonlarca lirasını viyen bir örgüt. vatandaşlann haysiyetini ulu orta hırpalayan bir işkence makinesi olmak durıımundan kurtarılmalıdır. Yüksek Adalet Divanı tarafından re.jim düşmanı oiarak en ağır cezalara çarptırılan dünkii iktidar «orumlularına her fırsatta birer k.ihraman gibi birinci sahifelerinde ver verirken. bütün eavreti ile Anavasavı ve demokratik hürriyetlei savunmaktan ba<:ka bir şey vapmayan namuslu Türk vazarlanna <GizIi rapor» perdesi arkasından çamur atan gerici ve intikamcı çazetelcri. başka vol bulunamıyorsa. böylece hizaya eetirmek belki mümkün olur. Bu görüşmeler esnasında, Türkiye ile Sovyetlrr Birliğini ilgilendiren milletlerarası siyasî meseleler ve Türk • Sovyet münasebetlerinin gelişmesi hakkında görüş teatilerinde bulunulmuştur. İki taraf, devamlı bir barışın ve milletlerara81 işbirliğinin sağlanmasına yardım hususundaki müşterek arzularını tekrarlamışlardır. Taraflar, Birleşmiş Milletler yasasının gaye ve prensiplerine uygun oiarak diğer devletlerle birlikte milletlerarası gerginliü azaltmak. devletler arasındaki münasebetleri düzeltmek vr değişik sosyal sistemli devletlerin banş içinde birlikte yaşamasını sağlamak üzere kendilerine düsen görevi ifa etmek hususundaki azimlrrini tetid eylemişlerdir. MAAŞ DURUMU Andlaşmalara saygı Taraflar, Birleşmif Milletler yasasında kaydedildiği üzere, barışın korunma«ı ve tarsini ile milletlerarası isbirlİRinin gelifmesi için antlaşmalardan ve devletler bukukunun diğer kaynaklarmdan doğan vecibelere hürmet ve riayetin taşjdığı büyük ehemmiyeti belirtmişlerdir. Yapılan Kİİrüş teatileri sırasında iki memleket, jeerek millet)er»raı ıııüeHsir bir kontrol altında tanı ve genel silâhsızlanma, gerek bu alanda alınacak muhtemel kısmî tedbirler hıiKusunda devIrtler arasında bir anlaşmanın tahakkukuna yardım etmek azimlerini i/adr eylemişlerdir. Dışişleri Bakanları. Türkiye ve S.S.C.B. hükümetlerinin, Birleşmiş Milletler yasasına riayete ve bu esasa müatenideıı, barış ve milletlerarası gü\enliğin ânıili oiarak Birleşmiş Milletler teşkilâtının takviyesine atfettikleri büyük önemi tebarüz etUrmişlerdir. Memurların aylıkları, »ınıflandırma esasına göre «irecekleri sınıfların, sınıf tüzüklerinde bulunacak gösterge tablolarındaki çösterçelerin, her yıl biitee kanunu ile kabul edilecek bir katsayı rakamı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. En az gösterge 70 en çok 1.000 oiarak te^bit edilmistir. Me«elâ Mecliste bütçe kanunu görüsülürken o >ıl için katsayı (5) oiarak kabul edilirse, 70 fbstersr üzerinde çalı.şan bir memur. yâni en az sorumlo, en asafcı seviyedeki memur 5 X 7 0 = 350 lira aylık alacaktır. En yüksek memurun alaeagı avlık ise 5.000 lira olacaktır. Bu aylıklara ayrıca çocuk « m ı n ı ve es zammı ekleneccktır. Es ?amnıı iik defa bu kanun ta«ansıyla getirilmekt"dir. Bunun yanınd» bağıjların büyük bir kısmı Anadolunun muhtelif yerlerind«iri banka ?ubelerin« yapıldığı için henüz dekontlar elimize geçmemiş, bir kumının is» Ankaraya Banka Umum Müdürlüklerine havale edildiği anla?ılmıştır. Bunların da icısa bi.müddet gonra elimize ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Köylüsünden fcentlisin», ilkokul çağındaki çocuktan ak saçlı ihtiyarına kadar en ulvı hislerle vatandasların Oonacmaya yardım için elbirlıgi, gor.ül birliği ile destekledigi ku kampanyada 13 günde elde edilen bu sonuç Türk milletinin asaJetini, vefakârlığiiiı bir kere daha ortaya koymuştur 3.164.260,55 hralık ykuna Hayrı Baran'ın yaptıracağı 1 müyon 200 bin liralık çıkarma gemısı, Theodoros Marııles Defotiadis isimli vatandasımızın 1 milyon lira değerındeki çiftliği dahil edilmistir. Bakırköyden Sabahat Gençayın bağışladığı iki arsa, Fuat Cluç'un 193 m2 İik arsası ve Aydından bir ratandaşın 25 ddnümlük zeyfinliği yekuna henüz katılmamıştır. 20 Mayıs 1965 tarihine kadar il ve ilçelerde bankalara yatırılan paraların biz* gönderilen haberlere gör« taınifi şöyledir : ISTANBl'L ADA.VA SALİHLt SAKAKTA ANKARA KAYSERI IZMIR AGRI ELÂZIG MERSİN KONYA EREG. KÜTAHTA DtYARBAKIR AYDIN MIGLA SİİRT ÇEMİŞGEZEK USAK TRABZO.N MUS 1&3JMJ» 37«.SM,»« 54.IM.00 26M»,9% 169.1M.0* 25M»M 4S.770.M !«.MM,M 12.9M.0» 12.0M.M 4.64M.M SJM.M l.«M,M 3JM.M 4.115.M 30.IM.N 4.1M.M 3.416.00 12^33,00 3JM,M 3.41S.0» 4.24».0« EK GÖREVLER Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gece Sovvet Buyükelçiliğinde verilen resmı kabulde Bayan Gromiko, CH P Genel Baskanı Ismet Inonü yü Rus geleneklerine uygun oiarak yanaklarından öpmek suretiyle ağırlamıştır. Resmi kabulün sonunda Buyukelçihk binasından ayrılmak üzere olan Inönü. Bayan Gromiko'nun eiini öpünce, o da înönunün yanaklarından öpmüştur BoAİe bir olayı beklemiyen foto muhabirleri şaşkmhklarından re«ım fekememişlerdır. Bunun uzerine Bavan Gromiko'ya ikinci bır defa tnönu'yü öpmesi rica edilmiştir. Bayan Gromiko bu istejri yerıne getirirken foto muhabırlerinın flâ=ları uzun bir sıire yanmıstır. Bayan Gromiko, resnıi kabu!de bütün davetlılere bir ev sahıbı gıbi hİ7met etmis ve büyük bir ilgi toplamıçtır. Oldukça kalabahk davetlinin bulundugu re»mı kabulde bütun sıyasî partı liderleri bulunduğu halde MP Genel Baskanı Osman Bolükbası «Seçim kozu» nu dikkate alarak yine geimemiştir. Buvükelçiliğin ikmci katmda özel büfede ağırlanan liderlerden înbnü, Rus havyarını yerken Gromıkoya «Havyar insanı knvvetlendirir, diyorlar, Siz de bu kanaatte misiniz?» sorusunu yoneiıir.ce «herhalde bunu tecrübenize çöre söylüyorsnnnz» cevabını almıstır. Inonu. bu aıada, Podgorny'ye ıietıimt'k uzere Gromiko'ya «Kendisinin en iyi dileklerini* bıldirmiş ve «Türkiye gerçekten Rus>a ile yakın iliskiler kurmak istiyor. Bunu böyle bilmelerini isterim» demiştir. Gromıko'nun *ık sık Hasan I5ik'a votka ve beyaz sarap ikram etmesi üzerine Işık'ın, fazla içki aldığını ıyma ederek eşini göstennış ve «Hanımlar, beylerinin daima silâhsızlanmasını istemektedirler» seklinde konuşması gtılüşmelere yol açmıştır. Bayan Gromiko Inönü'yü öplü B\. GROMİKO. I.\ÜXÜ İLE Sömürgeciliğe karşı Bakanlar. milletlerin her lürlü sömürgetiiik tahakkümünden kurtulmuş oiarak yaşama hakkının. devamlı bir barışın idamesi için başlıca şartlardan birini teşkil eylediği hususundaki inançlarını ifade etmişlerdir ve sömürge idaresi altındaki memleketler ile balklara hağımsızlık verilmesine müteallik Birleşmiş >IiUetler beyannamesinin uygulanması na hükümetlerinin atfettikleri önemi belirtmişlerdir. Görüşmeler sırasında. iki taraf. Avrupa'nın güvenliğine müteallik meseleler üzerinde jörüş teatisinde bulunmuşlardır. Taraflar bu meselelere büyük ehem miyet atfetmekte ve Avrupa'da güvenliği ku\vetlendirmeğe yardım edeeek mutabakata müstenid hal çarelerinin bulunacagı ümidini izhar etmektedirler. Tasart butün . k görevlerın » kalkmasını ongörmektedir. Çeşitli ödenekler kaldınlmakta ve memurun yalnız aylık alma«ı sağlanmaktadır. Sözlesmeli çalı<:ma imkânı. pek mahdut kimselere tanınmaktadır. (TASARININ ÇALISMA SÜRELERİ. EMEKLİLtKLE İLGİLÎ BÖLÜMU7NCİ SAYFADA). DONANMA CEMİYETİ BASKANI Em. AMİRAL RBFET ARNOMg CEMİYirr TÜZÜĞÜNÜ ANKARA VALİSİ KURAVA VERİYOK Ameriko iki refakot gemisi verdi ANKARA, (Cıımhuriyct Bürosu) Anıerika Birleşik Devletleri Hükümeti, daha önceden plânlanmış askeri yardım çerçevesi içinde Turkiyeye iki refakat gemisi vermistır. lerini tasıyan gemiler Tfırk personeli tarafından Amerikadan alınarak onceki gıın Gulcuk'e getirilmijtır. URAN'IH BEYANATI Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran, Bugün Türkiye Radyoları muhabirine verdiği bir demeçte, « Milletimizin Türk Donanmasına yardıra için harekete geçmesi Deniz Kuvvetlerimiz mensupları arasında çok büyük memnuniyet uyandırmıştır. Ben de her Türk gibi ve bir bahriyelî olarmk büyük memnuniyet duymaktayım.» demiştir. Oramiral Uran, yardımlarla «ağlanacak mall imkânla ne tıp gemilerin yapüacağuu soran Türkiye Radyoları muhabirine şunlan söylemiştir: « Gayemiz. Donamna Cemiyetinin toplayacağı para ile önce ihtiyacımız olan çıkartma gemilerinin yapımına devam etmek, daha sonra da vurucu savas gemilerini yapmaktır. Şimdi. biz, çıkartma gemilerimizi istediğimiz gayıya yükseltmek için hızla çaUşmaktayız. Çıkartma gemisi, refakat gemisi ve tanker yapabilen bir bahriye, neden vurucu sa» vaş gemilerinî, muhriplerini yapmasın? Elbette yapacağız.. Biz, bu yardım kampanyası sırasında milletin vereceği yanında hükumetin de ihtiyaçlarımızı karşılayacağına inanıyoruz. Bizim, gemi inşa programıtnız, hera milletin hem de devletin yardınüan ile gerçeklejecektir.» srv'As HAKKÂRİ • AKHISAR. ve «YARHISAR. isim Kıbrıs konusu Görüşmeleri sırasında, iki Bakan Kıbns meselesi üzerinde görüş teatisinde bulunmuslardır. iki Bakan, bu konuda hükümetlerinin karşılıklı durumlanm i. zafı ve 6 kasım 1964 de Moskova'da yayınlanan Türk • Sovyet ortak bildirisinde münderic be yanlan teyid etmişlerdir. İki hükümet. ilgili taraflarca desteklenmiş ve Güvenlik Konseyince oy birliği ile kabul edilmiş olan 4 mart 1964 tarihli ka. rara, ilgili bütün tarafların ve bilcümle Birleşmiş Milletler üyesi memleketlerin uvması ve Kıbrıs'ta durumu vahimleştirebile cek her rürlü hareketten kaçınması luzumunu teyiden beyan et mislerdir. Sovyet Dışişleri Bakanı, Sovyet hükümetinin Kıbrıs meselesindeki durumundan 21 mayıs 1965 tarihinde yaptığı basın kon(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) O KA X Okan: | Basın için dosya tutulmadı Ankara, (Cumburiyet Bürosu) Bazı gazeteler tarafından ılerı suıulen Mıüi Birlik Komitesi zamanmda basın mensupları hakkında dosyalar hazırlandığı yolundaki ıddialar üzerine kendıs'yle goru.ştüğümüz o .îamankı AUlli Birlik Komitesi Genel Stkıeteri, simdiki Tabiî Senator Sezai Okan. bu haberl«ri yalanlamış ve özetle şunlan so> lemiştır : «Bazı gazetelerde Milli Birlik Komitesi tarafından basın ailes: mensupları hakkında tahkikat dosyaları hazırlatılmış olduŞuna daır, ıstısmara yol açan iddıalara üzüntü ile şahit olmaktayjz. Zamanın M.B.K. Genel Sekreteri oiarak şunu fcssinlikle açıklamak isterim ki devlet idaresi anlayışımızla kişilerin çaîısiyetlerine müteveccih hiç bir faaliyete yer verm*diğimiz gibi ihtilâl sonrası süratle gelişme temayülü gösteren ihbar müessesesinin çabalaıına da iltifat edilmemiştir. Kooıite, Türk toplumunun en mukaddes temeli olan aile müessesesine karşı daima saygılı olmayı vazife bilmiştir. Bugün de politika çekişmelerinde kisilerin çahsiyetleri ile futbol topu gibi oynanmAsını asla ujvun bulmuyonun.» sc i 1 <J Aydm'da bir vatandaş 25 dönüm zeytinlik bağışladı İLLET TAPAR kampanyası Aydın'da buyük ilgı uyandırmıştır. Vali Muammer Ülgen, bu münasebetle Daire Müdürleri, partı temsilcileri, kaymakamlar ve Mültünun katıldığı bir toplantı yapmıştır. Toplantıda, «Barbarosun torunlarına yardım için Efeler hazırlanmalıdır» diyen Ülgen, il çapında seferberlik ılân ettiğini söylemiştir. M & Jf5 Seçilen îl Komitesi derhal toplanarak, pıopaganda, ziyaretçi v« tanzim kolu oiarak gruplanmi5, komiteler faaliyete geçmiştir. İik oiarak Merkez llçeye bağlı İkizdere köyünden Ali Atal, Hasan Akap 5 dönümlük zeytinliklerini Komiteye bağışlamışlardır. Aydın Öğretmenler Derneği mensupları, Golcüktc bedenen çalifmaya hazır olduklarını soylemişlerdir. Sağlık Teşkilâtı mensupları da aralarında 2M lira toplamışlardır. . M DİYARBAKIR'DA Donanmaya yardım kampanyası ile ilgili çalışmalara Diyarbakırda devam edilmektedir. Dün Emniyet Müdürü Halit Albayrak'a müracaat eden 4 sinema sahibi, pazartesi günü gündüz ve gece matinelerinin bütün hasılatını Donanmaya bağışlıyacaklannı bîldirmişlerdir. Bu arada Belediye de bu matinclerden bisse almıyacağına dair karar almıstır. Emniyet Müdürü Albayrak, ayrıca Emniyet mensuplarının kendi aralarında topladıkları 1 O lira ile kampanyay» katılW dıklannı acıklamıştır. . A TAŞLfiR ve BAŞLAR Yazan: Ümit Yaşar OĞUZCAN kii/iiııılıüı ıııiiUiiıı aTurkiye yıida bir müyon ton petrol îstihsal etmektedir. Yabancı şirketler bunun elli bin tonunu çıkarabilmektedirler. Şu manzara karşısında millileştirmekten bahsedilemez.» Stileyman Derairerin Meclisteki bevanatmdan donanmaya verdi MANZAR A NADİR SADt Tütün ekicileri hadise çıkardılar Bir jet uçoğı düştü, pilot şehit oldu BALIKFSIR Dokuzuncu Hav.ı Üssune bağlı Pılot Teğmen Erdoğan Callı idaıesindeki F84 tipi biı .let ucağımız gcce uçnşu sıra5inda T*p«c!k ko;~u rivarına dıı$erek P»rt*luunı;tır. Pilot gchit •Imıi}«nr. Adıyaınan S(K) kadar tütün ekicisi önceki gün Ziraat Bankasına hücum ederek, Bankanın personeline beyecanlı dakikalar yaşatnuş, kapı ve pencereleri kırmış, Bankanın bekçisiyle bir memurunu da tartaklamışlardır. Olaya, blrinci parti ödeneğinin bitmiş ve ikinci parti ödenek çekinin hâlâ gelmemiş olması üzerine 800 kadar f ütün ekicisine ya pılacak ödetneain gecikmesi se> bsp olmuftur. , ' ] ! ' Arınatör II. Baran BUGÜN 5. SAYFAMIZDA i bilâftçosunıı açıkladı «Vergilerin açıklanması» konusunda, Denizcilik Limited Şirketi adına, Hayri Baran dün bir basın toplantısı tertiplemiştir. «Şirketlerin Kazanç, MasraJ, Kâr ve Vergi durumunu açıkla ması milli menfaatlerimiz yönünden çok faydaudır. Biz bu açıklama usulünün iş hayatımızda yerleşmesini arzu etmekteyiz.» diyen Baran sözüne devamla «Top lamı 85 bin 725 ton tutan 7 gemiEainbiz. Bu gemilerin kıym«tı 91 milyon 342 bin 85 lira 94 kuruştur. 1964 senesinin hesapları şudur: Gelirler: 39 milyon 117 bin 632 lira 02 kuruştur. MasraOar: 33 milyon 155 bin 005 lira 26 kuruştur. Kânmız i s e : 5 milyon 936 bin 626 lira 76 kuruştur. Şirketimizin kâra nazaran kurumlar ve gelir vergisi 3 milyon 850 bin 664 k r s S6 kmugtuu» âomiatiı. MERSİN'DE «JÖLLET YAPAR» kampanyasına Mersin'de Valinin başkanlığında kurulan 13 komite halinde çalışıltnaktadır. Bu arada köy muhtarîarı ile temasa geçüerek «Köy Komiteleri» teşekkül ettirilmektedir. MeTsinde sadece bir saat içinde komiteler 12.000 lira toplatıp bankadaki hesaba yatırmışlardır. Ekipler, ev ev dolaçarak bagn toplamağa devan> etmekte Gençlerin Arka Dünyasmda i Karşı Cins Neyy/re KOÇER'in seri röportajı Salı günü CüMHURIYET'te Hürriyet Gazetesının duzenlediği Anneler Günü yazı yarışmasında birinciliği kazanan Bn. Muallâ Tüzel aldığı 1.000 lira mükâfatı tamamen donanmaya vermek suretiyle «Başkalarının Vermediğini Millet Yapar» kampanyasına katılmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog