Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

BUGÜNKÜ PROGRAM Türkjye lıgıne bugun ıki şehırde oynanacak olan karşılaşmaâuia devam edllecektır ISTANBUI/DA: 13 30 Ist Spor A. Ortu 15 15 Beşıktaş îz Spor AMİARADA: 13 30 Ani Gucü G Tepe 15 15 Demirspor Altay Gençler lıgınde ıse su karşüaşmalar yapılacakt» ŞEREF STADI: H00 Galata B. Spor VEFA STADI: 14 00 G. Saray Hasköy F. BAHÇE STADI: 14 00 Y K Emnıyet B Beyi Clay Listorfu LİG'İN KALBİ D. BAHÇEDE ATIYOR Beşıktaş hem kendısı hem de Be\koz ıçın o>rujacak YAZISIZ (Gazeteler) sinirlendiriyor "Liston tekraı fıtık ameliyatı olmam için belden aşağıya yumruk idmanlarına başlamış,, BEŞIKTnŞ IZMIRSPOR ilk maç 13,30 da Ist. Spor ile A. Ordu arasmda Ankarada ise A. GiicüGöztepe, D. Spor Altay karşılaşıyorlar HAPTA 2 ANKARA TAK.IIVM İ I M İ R ' E GlTMlŞ. r ı . FAKAT İ ANKARA TAKIMI İ L E 2 ÎZMİCTA. KlMI PUTBOLCULARI AVNİ VECDE VEDlLER, AYNİI L O KANTADA İCTİLER, HEP BıRLiKTE GEZOlLER, AM4 D'LlN KPMIĞÎ yö«. Bİe tSTAMBULUO SEO2EMİŞTE BULUNOU. & İVİ GÜZELAMA SOMUNDA .BÜTUN PU. VANLARI I Z M I R L I L Ç J ? ALDILAR. PEK GARİP DEĞfL M i ?. „ Turkıye lıgının yeni bır hafta sında Dolmabahçe, kader ta kımlarının lıgde yapacakları va şama mucadelesıne sahne ola caktır Ankarada ıse en muhun maç, Demirspor ıle Altay ara sında oynanacaktır ¥11 * İSTANBULDA 13 30 da başlıvacak olan ılk maç ta Altınordu, Istanbulspor onunde tek puan mucadelesıne gırecektır 2 puana ıhtıyacı olan Altınordu ta kımmın antrenoru Coşkun Ozarı «Dolmabahçede bır, ıkı puan alır üak opup de başımıza kovaeagız demıstır Ikıncı maçta ıse Be«ık taş Izmırspor ıle >apacağı muca delede şampıvonluktakı ıddıasını devam ettırmek ıçın puan verme mek zorundadır S1HHI Dl'RlHU FEVKALÂDE Cassıus Cla\ orcekı gun doktor a(n g"ç'ı Doktorlar Clay ıçın tanı M*ıhatredır raporu veıdıler muavenesm "Macın kaderitti ancak Liston tâyin edecek,, S ANKARADA BtSİKTAŞ KULÜBUNUN PAlMA ACIK K0NU$MAy| 6BVEK> BAŞKANII H A K K I VETEN ACTIK MODA MA U N E GELEN BİR 60EUV4 Ş İ TE12 18 OL6OISİ ISTEÖ 408.» fiUNU DUVAN BF)2 Ae. KAEAŞl PAYANAMADIj 7 R A K I LAIZİ SÖVUE.Oİ < KUSUEA « BAKMAVIN BABA Ş/MPI 44AFTAN/N KAAÇLAEIMI Başkentteki ilk maçta Ankaragrl cu ve Goztepe klasmanda dereccye gırmek ıçın mucadele edecektır Gunun son maçında ıse Demırstjor, mudafaa takımı Altav onunde 3 puan almak içın mucadele «decek tır « BAr^ N£/UG İS. PM HEC VIL GFLEN PAVET|"V£. NİM iÇlNDE K I R M l Z l CMPU 0IİŞ MUM VABDIR.. eu i LAEP4N EDEEFAKAT DıKKAT MIŞLEC BU yliKi" PAVg TIVE ıLE GE.LEN MUM KuÇÜK. Ş/MDI BAKALlM D\Y ACABA ftfel 6U S E VAR.IM AŞIZLA Mı PAVETT £DiyoRtA)?. dcx~e'ı>* yermtdır... NO£Û SAMİM GÖR.EÇ 6ECENLERDE A N K A DA PAR.K. BASININ KAPISINI AÇMAĞA { « KAÇ ZAMANPAN BERİ BuRAPAKİ O T O . MOSİLLHRE DAOANAN SENPİN H A y > » SAMİM yiNE PAJGlN. USlNA « U E B A N GlTMf'Ş KENDÎ ARA&AS/ V £ BANIN ANUATINCAyA KADAP RA £:N AZ BİI2KAÇ A S ATİ 6İTTİ... LACINJPAN Ş B/E BI5/KLET A3ANI VAg NEPENDlR &Iİ|"NME2 MlCH PAAL Kl'Şf PURURJİEN 8u A3ANCK HBfZ ZAMAN VHBİNDE S/SÎtCLET LAfi . "* APAMI 2 PLVAN IÇIN Beşıkta} forvetı bugun 2 pu\an ıın o\nıTEHLİKELt BÖLGE T4KIML.4RI | por havatunda ben de Prımç Carnera, Max Bear, Jinj Braddock, Max jacak Zıra B^ıktaş o« oiurM oUun maçı matlak kazanmak zo|Schmellıng (Ikidefa), ve Billy Conn (İki defa) gibi zorlu rakıplerle O a BM A T r rundadır. İzmırspor 28 8 9 11 24 23 35 tartıya çıktım. Altınordu 28 8 8 12 28 31 24 Bır anda akhma gelerek sıraladıgım bu ıtımler den hıçbırısının tartı sırasında benı se\rederek ruhl Demirspor 28 6 12 10 30 45 24 Fenkoy 28 5 13 10 14 27 23 durumumu anlıvabıldıklerını hıç zannetmnorum Ben hısleıını bellı etmıjen bır ın«anım Yazarlar, hakkımBevko» 25 6 9 10 20 30 31 da daıma ^ujkulu gozlu» «soguk bakısh» \e «ıfade^ız >uzlu» gıbı tabırler kullanmışlardır Bu benım ken•••••••••••^••••••••••••«•••••••••••«•••ta dımı daıma lyı kontrol edebıldıgımden degıl çok uta ngaç tabıatlı olmamdan ılerı gelıvordu «>••••••••••••••••••••*•••«>•••••••••!•%• Fakat, utar\gaçlığıma ragmen etıafımda olup bı tenlerı gavet ıjı goru\or ve doğuşecegım rakıplerın !••«•*!>•#•••••>«•>•••••••••••»•!!•••%••• SSSr maçtan e\vel kızgın, hırslı \ e \ a korkmakta olduklaıı nı farkedıvordum Carnera nın sınırlendığı zaman sıntmakta olduğunu Max Bear ın korktugunu bellı et memek ıçın tartı sırasında etrafındakılere şakalar j s p 'ışını, dunmus gıoı hala hatırlnouım Braddock ıse çok tecrubeh bır boksordu Tartı sırasında durmadan çnıleumın ıçıne bakmı«tı Fakat bu bakışlardakı da vet bana, ondan mumkun olduğu kadar uzak doguşmem cerfkhîi"! ıl t r «t ivtı •••• Eşfak AYKAÇ •••• r Bu eskl bâtıraları anl»tışımın stb». bi bir yıl evrel Liston Ile Cl»y, Mia. ml de tartıy» eıktrken, geçen ol»yl«II zulme sen Ozyurt tesellı bul, •••• rı daha lyi anlatabilmem lçlndl •••> *• Azlolmakta yoktur beıs O gün Clay ooks tarlhlnde hlç bır Zıra memlekette kim kı mazul, bolcsorün yapmadığı aşırı hareketler Olur bır gm mutiak reıı. • apn Bır saate yakın bır zaman dur. madan bagırdı, şakalar yaptı, etrafın*** Sadri USUĞLU dakllerle alay etti, tehditler savurdu erçek budur, dftn ahvale bır ve raklblne hakaretler yağdırdı b»k, asap et derdınde, koyun can derdınde Fenerbahçe, geçen sene Neden0 DoNun Hin taze umut Izmırde yaptıgı jampı>onluk turuuu, bu sene 1} Majısta yapSadece Liston u kı<Hiırmak içın Neden geldi gene savın Apak* maya hanrlanırken Beykoz, Ferıkoy \a Altınordu ıse, kıımede Hem mazul ıdı, hem matrut Buna ragmen, kendisl Lietou dan kalmak Için çtrpınıyorlar. Fenerbabçenm sampıyonlugu, hemen heçok. daha sinırli bır durumdajdı Tap*** men garanti Ancak Beşıktaşlılar >Son umıdımız }u dagın ardında» tıgı patırdı korkusunu saUamak çaA fivette ol sen yalnız daım, dıyıp Fenerın gelecek haftakı Ankara deplâsmanını bfklıvorlar. basından başka bır şey degıldl Mım« " Sabrın ucun» sabır ekle, Sanki Fenerle \apacaklan son maç, çantada keklıkır.ıj gıh'ı, «ah Anneden sonra doktorların veımış ol. Duacıdır Puppo ıle Saım, karada uç puvan \erseler ışımız ıştır» di\orl»r Çok ıs\ıf olan bu dugu rapor da Claj In büvuk bir korYılmadan, yorulmadan bekle I umıtlerıni devam ettırebilmek Için bu hafta)ı dort puvanla kapamaku hesecanı içmde olduğunu açıkça orta\a kovmuştu Bu arada Clay in nın sart olduğunu \e bu sartın tahakkuk ettırilmesinuı çok kolay rınge çıkmasının haıatı lçln tehllkell olmıyacağmı p«k hesaba katmırorlar ulabıieceglnl ileri suren gazetecller bl • •• Puvanh atletizm Kume duşme tehlıkesi. Bejkoı \e Ferıkove nazaran daha az !••• le oldu olmakla beraber vıne de korkulu guuler >aşaınakta olan Izmırspor Fakat maç gunu erken gellp Clay 1 yanşmalan bugun \e Altınordu, gerek Beşıktaş ve gerekse tstanbulspordan bırer pu\akından gorenler butun bunlarm rol %an koparıp selametle sahadan çıkmak ıcın butıııı enerjılerını sahada olduğunu anladılar Mersinde yapılacak bırakacaklar Geçen hafta Izmırde aldıkları doıder pu\aula moralCassius bana. «Hepsını ışlettım» delen bır hajlı \ukselcıı Egelıler karşısında Beşıktaş hem kendısı ve mışti Doguşun en zor kısmının sona MfcRStN Izmır Antalja re hem de ne garıp tecellıdir kı kendısıni Ikı sene şampı>onluktan eden erdıgınl so\lerken <Pail.olojık Harb> Mersın Bolgesınden 8o Atletır Ferıkov \e Beikoz içın ter doketek Çernemore (Varna) maçında kelımesinl kullanmıştı Sona da bana katüacağı Puanh Atletizm yarı« pek başarılı gozukmeven Sı>ahbe>azlılar, dort pu\anlık hedefe \aıemen cebimdeki butun para ile kendi maları bugun baslajacaktır ainın lehme oahsımuşterek osnamamı rabılmelerı içın, o gunku o^unlarından tok fazlasını orU.va ko\mak. Askın Tuna Ersın Istanbullung | tavalje etmıştı zorundadırlar. Tehlıkeli bolgede olan takımlaıdan en IM durumda lu Mehmet Çetınel Yalçıı» Akgun olan Izmırsporun bugun, jarınki rakıpten pu\an almaM duşunerek Ben kumardan hoşlanmadıgım lçln \e Alı Karagol gıbı tanınmıs at \anni yogunu harcamaması akla vakın gelırse de Iznıırlılerın ışlerı or.un bu nasıhatına kula». asmamışletlerın katılacakları bu mu«aba tım Halbukl muş'erek bahis 1^ aley hıç bellı olmaz. Bakarsınız bugun Beşıkta) karşısıııd» aslan kesılırkalara Mersın ın tanınmıs bırçok • Cnlnırı af T H A (Ozel) Fotogıaf T H \ . /ri7l>h VnndeycL ler, yann da sahada dokulurler fırmaları çeşıtlı hedneler ko\Avıupa amator boks mu^abakalatı bugun 26 m°mleketm Dogusun netıcesı de Clav ın ne «oy Altınordu, bugunku Istanbulspor macuu puvansız kaparsa, yarın mu<ilardır ledıginı bıldıgini orta\a koymuştu ı^tırakı\le Werner Seelenbırder sdlonunda \apılacak olan muBeşıktaşuı işı bıraz daha gucleşır. Her $e>e ragmen Beşıktaşın her sabakalarla başlı\acak ve 29 ma\ıs cumartesı gunu b'tecektır Bu defa Cla^ In aklından geçen'erl ıkı nıactan da ıkışer puıaııla a\rılacagını umıt edıjor ısem de, bır !••• Ordu takımı dün mmm !••• bılmıjorum fakat gene Liston u fcızpuvan kavıp da pek surprız sa\ılmaz' Lıgııı umumı tasnıfıne gelınce Bu musabakalaıa katılan devletler Turkı\e, D \ırnar\a, dırmak İçın aynı numaralara baçvura Trabzona gitti Fenerbahre bırıncılığe ne kadar yakın ıse Bevkozu da maalesef soFederal Almanja, Ingıltere Avıısturja Bulgaustan, V nımarcagından emınım nunculuga o nıspette valun goruyorum. Bununla beraber, Be^kozka, Iskocva, Ispan\a, Fınlândı^a, Fransa, Yunanıstan, HolânMaııısa Dun\a Şdmpıvona^ına Clav için fcabıü\eti ve birçok mezl lular fazla uzulmesınler başlarma geçen sene oldugu gıbı bu sene de da Macaııstan, Itaha. Irlânda, Luksemburg, Non.ec Goller hazırlanan ordu futbol takımımız vetlerınln \anmdt «ımdıve kadaı tabır deviet kuju konabılır Bolgesı, Polonva, Eomanja, Isveç, Çekoslovakj a, Sov\eüer Bırnıdıgım en zekı ve taktıkçl Doksor dı ıkı karşılasma vapmak uzere, dun %ebilirlm Taktık derken bununla maça Tıabzona gıtmıştır lığı ve lugosıavvauu nesımue rujuma eKip' açiK na^ a antrenııgı ve Yugoslav\ adır Resımde Pclon\ a ekıp açık ha' a antren • hazırlanıstan tartı ve dosuş somına •••••••••»••••••••••••(••IIIIII<UII*I*IHII»KMIIUIIIIIIM * j a «••PaaaaBeaBB.«RaBaBaa*aaeaaaa*BaBaaaBa<aaaaBaaBaaaaa*«aBBBaBaBaft. * Ordu takımı 22 mayısta Trabzon manı sırasında I kadar suıen zaman ıçmdekl hareket karması 23 mavısta da tdmanocagı lerı kastetmektevlm ıle o\"na\acaktır Trabzondakı bu Clay a^ıp tutarken bunu s»dece hazıılık maçlarını takıben, ordu tareklam icin degıl avnı zamanda Lifkımı, Manısaya donerek tekrar kamon un etrafındakıleıln aklına bazı fl pa gırecektır kırler de sokmak ıçın \apnor Liston un etraf ındaKı V llhe Red V Oltuda karakucak dı«h Tedd\ Kıng ve A Braverman Rl J bı kıvmetli adatnlar da butun tecru güreşleri tertiplendi belert ve bılgllenne ragmen nıhavet ROMA 2 MaMS Persembe 7 ınsandırlar Mesela Clay bır Kunu=ma gunu In'er ıle Benfıca arasında Oltu Buyuk kaıakucak gureş sında «Liston tekrar fıtıfc amelıvatı ıjnanacak X A\ rupa Şdmoıvon nusabakaları. duzenlenmıştır 6 olmam ıçın belden aşajıva vumrnk ıazıran pazar gunu vapılacak muKulup'er Kupası fınah ıçm çok Konja (\<ul BLLBLL bıldırı\orı Pazaıtesı gunu Ankdid\a \e « • idmanlarına başlamış» mbı bır lal et*! abakalar şımdıden ılgı gormege gunu de Ingıltere>e gıdecek olan Serbest gureş mıllı takımı, dun topluca ıı Tabıı bu lal Liston dahıl hepslnl sıkı tedbırler alınrrıştır Inter ku başlamıstır Işçı Sıgortaları Hastanesme gıdeıeK sıkı bır sıhhı kurul muaj enesınden bir hayll "sınırlenaırdl abunun ba«kanı Angelo Morratı Tanınmıs gureşçıleıın dâvet edıl geçırılmışlerdır Son doguşun netlcesımn sadece takıb» ve Italja Futbol Federasyonu Lİıgı musabakalarda, başpehlıvanlığı Gureşcılerin dikkatı çekıldı dri\ıanılması kafıle başkanı \e ıdaçok kızgın olmamn meseleyl balletme PortekızhİTin cmnıvetınm sağia kazanacak gureşçı\e onbeş altın veGureş kafıleleıının sevahatı sua ıecüerının malumatı dışında kımse \e kafi gelmedıglnl ogretmış olması nacağı hususunda U S F A 'ya ga ulecektır Dıger bırıncınkler ıçın sında sporcularm her sahada centıl nın basına be\anat veımemesı, bazı gereklr Eger o gece bu ıki ooksoru toplam olarak ellııkı altın konul mence hareket etmeleıı, dunja mıl jabancı uvruklu şahıslaruı kafılede blrlikte bır odays fcilıt'emts olsalar rantı verm'ştır. Futbol ftlemınde Liston Clay den hlrsını mce alabüırnustur letlerıne ornek teşkıl edecek şekılde kı arkadasları muşkul duruma ge di Fakat ringde bır boksorun dııe«Kırmızı Şe\tanlar» adı ıle tanı t ıen haıeketlerıne maruz kalmala nnden hırsını alabılmes) ıçln dnha nan Benfıca'lılan 2000 polıı koru ıı ıhtımalınm goz onunde tutulması ba^ka şeylere de lhtlvacı oluyor acaktır «porcularm ıhtı\açları dısında es\a Clav Ue doğusecek bir butsor \çm Avrupa T^levızyon Şebeke^ almamaları, musabakalarda Turk en tehlikell şey maç baslamadan ev(Lurovısıon) nın ya\mla\acag vel onun sinir bozucu bareketlerıne spoıtmenlıgıne varaşır şekılde haıe dev maçın 4 mıl\on hra hasılai ket edılmesı \e antıenorun dırektıfı kapılmasıdır Clay daima rakıplerınln temın etmesı beklenılmektedır asabmı bozarak onları du^uneme? blr dıs'nda hareket edılmemesı, yuzde hale getlrmeve çalışmaktadır Futbolde hasılat rekoru, 1950 j ı KONYA Şehrımızde bıı dın adamı ıttıfakla, Idman\uıdu Ku vuz hrklı oldugumuz bır konuda lında Rıo'da yapılan Uruguav Bu durumda bütun is sadece v» aaubune Bajkan «ecılmışrır Yuksek Islam Enstıtusu mezunu olan dahı sa\unmanın ıdarecıler tarafra dere ' lston a duşmektedır SogukkanBrezılva (21) maçına aıttır. Bu karşıİKşmad» 3 mılvon 712 bın 800 B?\ram Baskınar ImamH<<tıp Okılunda Kur'an ogrctmenlıeı •<.ap dan yanı'acaeı sporculara dıkkatle Uhgını mtıhafaza edpek bu buyük lıra hasılat «lds edılmıştır. (Interuı kozu) probleml anca'f o çozebılır maktadır. Ve Turkıyede kulup başkanlıgına seçılen ılk dın adamıdır ıhtar edılmıştır. UMİT DAGIN ARDINDA... K G I ) Şampiyona bugün I D. Berlinde bcışlıyor I I MIIIIIIIIIIIIIIII>IIIIIIIIIIIIIkl*ll>l><tlk>IIIIK>lllls*lllft *4*P • lllllltVIIIIOItllVlllllllllltVIIKI'I^VIIIlltlllVIIVIItllltk %Mm Benfica'lıları polis Italyada 2000 horuyacak L Güreşçüer kimseye beyanat vermiyecek din adamt hulüp başkant ittifakîa seçitdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog