Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet B A S I N Ü Y M A Y 1 A H L A K Y A S A S I N A E D E R T A A H H Ü T Sahibl: NAZİME NADf • Genel Yayın Müdürü: ECVET Gt'RESİN * Sonımlu Yazı İşleri Müdürü: EROL DALLI * Basan ve yayan: CUMHURİYET Matbaacılık v» Gazeteeilik T.A.Ş. Cağaloğlu HalkevJ »kak No. M« tLLERt: Küçüksaat Meydanı, Edim» Hanı Adana Telefon: 4550 • • A.NKAJtA: AUtürk Bulvarı Tenet Ap. . Yenlşehlr Telefon: 12 09 20 . 12 09 66 12 95 4417 57 35 • İZMİR: GaM Bulran No. 18 Tel: 31230 ÜROLAR A B O N E Senelik 6 lylıic 3 aylık v e Türkiye 75 00 4000 22.00 İ L  N Haricl 150 00 80.00 44.00 Baslık (Maittuı 2 3 4 5 ınc! tanuelerd* (santlml) 6 7 ncl sahifeleı Nişan Nikâh Evlenme, Do£ura (Maktu) ÖlJm Mevlit. TesekMir ve Kayip arama Kayıp (Kelimesl) 17a 40 38 7S 89 1 SAYIS1 25 KTIRUS DİHÇER'îy MECÜSTE YAPTIĞ1 KO1SUŞMA 1\KAKA Cumhuriyet Bürosu yük onarımlarda 1963 yılından be ri yapıîan çalışmalar sonunda öz kaynaklarımızın ilk semerelerini almış bulunuyoruz. Memleketimizde istihsal veya imâl edilen her hangi bir askeri malzeme, Amerikan kongresinin kararına göre, askerî yardım prog ramından çıkarılmaktadır. Yardım programından çıkarılan bu malzeme yerine, başka silâh, araç ve malzeme verilmektedir. Tavan sâbit tutularak yardım üstesinde ya pılan malzeme değişikiiği sebebiy le, Amerikan yardım programından çıkarılan malzemenin tutarı 520 milyon lirayı bulmuştur.> Bakan. ayrıca kuvvetlerimizin is tediğimiz zanıan. NATO'dan çekile bileceğine işaret etmiş ve Türkiye Silâhlı Kuvvetlerirıi hiç bir milletin emrine vermis değildir.» demiştir. BAĞIŞLAR ) Türk Rus görüşmeleri (Bastarafı 1 inci sahifede) yan Gromiko'nun d3 izlediği basın toplantısında Gromiko, sorulara başlamadan önce bir demeç vermiştir. (Baştarafı 1 inci sahifede): 10. Zehra Sayat Türkiye Kibrit Fab. ' Memur ve İşçileri 1 .397.75 ; 20,Ahnıet Sezai Inanç 75,i Şınasi Siber Habib Özdemir 50, i Hülya Kabaailoğlu 50, i 25, i Em. Ge. Arif Uygur 25, i Fikriye Uygur 50, • Mehmet Sabir 200, j Osman Hamzaoğlu • Tokat DSİ 21. sondaj 250, j şubesi personeli • Ankara Fen Fak. 37,50 ;' Tabiyye öğreneileri • • Siyasaİ Bilgil»r Fak. öğreneileri ekibi 1 .318,75 • • • Orta Doğu Teknik Üni 115,15 ] kumbara ekibi • • Yeni Cezaevi mahkumları adına vaiz Tahsin 215, • 1 Millî Savunma Bakanı Hasan Dinçer, Mecliste yaptıği konuşmada özetle junları söylemiştir: •Birliklerimizin NATO emrine tahsis edilmiş bulunması, millî menfaatlerimize uygun bir şekilde kullanılmalarına asla mâni olnıaya eaktır. Silâhlı KuvvetlerimizM yapmak ta olduğu hazırlıklar, yeni finans man kaynaklarına ihtiyaç gösterir se, huzurunuza yeni tekliflerle gel mekte tereddiit etmiyeceğiz. Yüksek Meclislerimizin. bu taleplerimizi de süratle karşılayacağından emin bulunraaktnyız. Silâhlı Kuvvetlerimizin harb. sl lâh ve araçları yurtdışından, çoğunlukla dış yardımlardan sağlan maktadır. Hiç şıiphesiz dış yardım lar yapan memlekctlerin kararlarına ve usullerine tâbidir. Bu bakımdan bir kararlıhk göstermezler. Bu durumun tabii sonucu oiarak savunma hizmetlerimizi kendi öz kaynaklarımızla yüriitecek bir gü ce uiaşmamız zorunludur. Gemi va pımında yedek parçalarda ve bü Önce demeç *: «Gerçekten dostluk NATO'mın tutumu istiyoruz» (Üüftaralı I mcı sAiı.ttfUr) kutlarım. Türk Hava Kurumu da Hava Kuvvetlerimize yardım edebilecek bir hale getirilmelidir.» CKMP Grupu adına konuşan Cevat Odyakmaz özetle şunları söylemiştır : «NATOdan şikâyetçiyiın. NATU kendi tayin ettifi standartlara göre Türk ordusunun yetiştirilmesine yardım etmektedir. Bunu yapmadıgı gibi yük olmafa devam etmektedir. Yaptafcı biiyiik hava meydanlarının bakımı bize yük olmaktadır. Oört yıllık bakım masrafı yapım masrafına eşıt olmaktadır. Bakımı da üzerine almaiıdır. Bur~^ra muayven bir bedel ödenıclıdir. Buna mecburdur. NATO persuneiının ve Amerikalı personelin Türkiyedekı bareket ve davranısları bir an ünce kontrol altıııa alınmalıdır. imtiyazlar ve anlasmalar KÜzden gevırilmelidır. Bu personelin devlet bacımsızlı^ı ile baedaşmıyan hareketleri bir an önce giderilmelidir.» J AP ü Hilmı Aydınçer, donan | mamızın güçlendırılnıesı gerektığını bıldırmış, TürK ve Vunan üenız kuvvetterinm mukayesesıni yapmış, Yunanlıların bir an<la bir alayı Karaya çıkarabılecek ölçüde çıkarma gemıleri bulunduğunu bıldıımış ve özetie şöyle devam etmıştır : «Cumhuriyet Gazetesiııin açtıgı Uonanmaya Yardım Kampanyasını, kurulan Dunanma Cemivetini şükranla karşılarıın. Amerikalı dostlarımıza şunu hatırlatmak isterim. Bu çidisle Korede kanını dökeıı m e n kahramaıı bir dostunu kayhrtmek tehlikesiyle karsı karsıvadırlar.» Ürgüplü başkanlığındaki Parlamento heyeti. Podgorni başkanlığındaki Parlamento heyeti ve Erkin'in ziyaretlerinde olumlu sonuçlara ulaşıldıgını söyliyen Gromiko konuşmasına şöyle devam etmiştir: «Ankara'da Türk Devlet adamları ile yaptıçım görü^melerin de Türk Sov>ret ilişkilerinin Relişimesiııde önemli rol oynıyacağına iııanıyorum.» Türkiye'deki siyasi parti liderleri ile yapüan görüşmelerde «olıımlu sonuçlar» ahndığına işaret eden Gromiko şu görüşünü açıklaınıştır: «Süphesiz, şimdi arzu edilen. bu olumlu beyanların, miişahhas icraatla ifadesini bıılınası gerrkir. Aksi halde bu olumlu beyanlar ile icraat arasında bir ayrılık (Aıılaşmazlık)müşalıade edilmiş ohıcaktır. Sovyet hükumeti, Türkiye birliğ'i arasında serçekten dostane komşuluk ilişkilerinin kurulmasını istemektedir. İki taraf da bu konularda çaba giisterirse stmuç kendiliğinden sağlanmıs olur. Türk Başbakanı LrKÜplü. Dışişleri Bakanı Isık ile diğer siyasi kişilerin beyanları bize bu konuda ümit vermektedir. Biz. bu gelişmevi ınkıtaya tı^ratmıyacağız ve mümkün olan her şeyi • vapmaya çalışacağız.» Gromiko bu demecinde özetle şunları söylemiştir: «Ankara'da Türk Devlet adamlarıyia yaptığım görüşmeler çok faydalı olmuştur. Türkiye ile Sovyetler Birliğinin karşılıklı menfaatlerini görüştük. Bu förüşmelerde ikili menfaatlere daha çok önem verdik. Memnuniyetle şunu belirtmek isterim ki. iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Türkiye de arzu izhar etmektedir. Sovyetler Birliği bu selişme komısundaki arzularını çeşitli zamanlarda bildirmiştir.» VEFAT Sağhk Okulu Öşretmeni Adnan Gunesin ve Kısıklı Fırıncısı İrfan Günesin'in anneleri, Topkapı Sarayı Hırka'i Saadet Başmemuru merhura Hacı Rasim Ef. nin kızı. Mithatpasa Kız Enjtitüsü öğretmeni Nevin Günesin ve Nesrin Günesin'in kayınvalideieri. BetiJ. Gülhiz, Binnur Günesin'in babaanneleri Inöniinün 14 ler hakkındaki konusması «Böyle esaslı noktaları töniil masiyle kabut etmisler, uzun boylu tetkik ederek bizim tutumnmuzu begendiklerini söyliverek, aramızda çalışmak ve hizmet etmek Szere gelmişlerdir. tlk degiliz, mâsam ve savunucu vaziyetteyiz. l'mumi efkârın serçeklerden etrafiyle haberdar olması için kolaylık «örecrSiz. lvi niyetlf çelivorlar ve bizim prensiplerimi/i, mâsumiyetimizi, her şeye tecrübe ile inanmış ve savunmaya karar vermiş oiarak gelivorlar.» Soru sahibi Zeren. açıklamadan duyduğu kıvancı belirten bir konuşma yapmış. Diyanet fsleri Teşkılât Kanun Tasarısı hak kında sorulan bir soru üzerine söz alarak şöyle demiştir : • «Secimlerde C.H.P. dinsizdir diye 15 senedir propaeanda karşısındayız. Bu propa;andavı disimizi sıkarak, kendimizi koruyarak biiyiik ölçiide tesirsi/ hale çetirdik. .Amnıa biiyiik ölrüde diyorum. jene bu hususta simdi de, sonra da bunalmıs. daralmıs olanların bize her türlü isnadı yapacaklarını beklemek lâzımdır. fftiraya, temiz ve sâf vatandaşın anlayışını ikna edebilirsek onunla karş/ kovabiliriz.» NATO'DAN ŞİKÂYET Hacı MÜRŞİDE GÜNESİN 21.5.965 sabahı Hakkın rahmetine inükal etmiştir. Cenazesi 22 Mayıs 962 cumartesi (Bugün) Selimiye Camiinde öğle namaıından sonra, Karacaahmede kaldınîacaktır. Cumhuriyet 3757 Necmettin Alıibay olan isim ve soy«dım tstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin esas 965 514 ve 965 857 No. lu kararı ile Necmi Yelkikanat oiarak 'değijtirilmiştir. ' Necmi Yelkikanat Cumhuriyet 5761 İSİM, SOYADI TASHİHİ KAYIP Fatih Nüfus Daireslnden aldıgnn Nüfus cüzdanı kaybolmu^tur. Kukümsüzdür. Ûnssl Cumhıınyet "Î762 Farklı sistemlere rağmen ACI BİR ÖLÜM T Ü r k K U 5 U Gt.ıol Müdüı Muavmirmz Alâetıii, Koikutun.sevgiü k.zı Anka paraKŞS,eOrdnenlennden " "Un değ " ' İ •"*» ™^ 21.5.1965 günü bir paıaşüt atiayışı sırasında şehit düşmüştür Kederh ailesine ba§ sağhğ. diler. acılannı paylaşırız. ÜLKER KORKUT T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs şehidi i'çin tören yapıldi Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) 21 .Mayıs ayaklanmasında şehit duşen Wuhafjz Aiayı subaylarından Caier Atillâ'nın ölüle dün sabah Muhafız Alay Kunıandanhğında bir toren düzenleiımişîir. Muhafız Alay Kuı.Uü.uar:ı Kurmay Albay Lnıaıl riakkı Bayındır'ın bir konusmasivlf saat 9 da başlanan törende s^hıtler için saygı duruşunda bulunulmuş, Binbaşı Cavıt Bavar bır konuşma yapmıştır. Binbaşı Bayar, 21 Mayıs şehitlerinin riaima hatırlanacağını belirterek günün önemıne dikkati çekmiştir. Daha sonra Cafer AtilJâ Kupası ve sportif müsabakalar.la derec» alanlara mükâfatları verilmiştir. ni|i.r..r. i k i n c i yılı nunuıst'iif". • İlişkilerin geliştirilmesinde izlenecek ilkeler hakkında ise Gromiko şunları söylemiştir: «l Ikelrrimizde farklı sosyal sistemler olmasına raçmen. başka hir ülkenin tç işlerine uyma, eğ;emenlik esasına dayanma suretiyle bu ilişkilerin çrlistirilmesi sağlanabilir. Biz, Türk idarecilerini Atatürk ve Lenin zamanında mevcut olan dostluk ılurumuna dönmeye JurJutc k»r* Uâ\et etttk. Ayni arzu Türk Devlet Adamlarınca izahedilmiştir. Bu amaca ulaşmak için birlikte çaba gös termemiz çok faydalı olacaktır.» selesi hakkında verdiğiniz demeçten sonra Ankara görüşmelerinde yeni bir adım atılmı? mıdır? CEVAP : Sovyetler Birliği Dısişleri Bakanı oiarak 21 Ocak 1%5 de Kıbrıs konusundaki düşünceleıimiz açıklanmıştır. Bu demeç, bugiin haleıı yürürliiktedir. SORU : Kıbrıs'ta Rus silâhlarının bulunduğu hususu en son oiarak Kıbrıs içişleri Bakanı Yorgacis tarafından da bir kere daha açıklanmıştır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? CEVAP : Bu konuda ortalıkta pek çok haber dolaşmaktadır. Bunların hepsi yalan ve uydurnıadır. Bunlara inanmayınız. Bu nıes'ele yiiksek seviyede resmî bir görüşmede ele alınmalıdır. SORU : lîzvestiya muhabiri ta. rafındam Türk Sovyet ilişkilerinin bugünkü durumu hakkında ne düşünüvorsunuz? CEVAP : (ilk defa gülerek) Türk Sovyet İlişkilerinin iyileşeceğiııi iddia etmek için bu alanda daha bir nıiktar çalıjmamız serekmektedir, Biz Sovyetler oiarak bu konuda daha da çaba göstereceğriz. SORU : ıBir Romen gazeteci tarafından' Balkanların nükieer silâhîardan tecrit edilmesi hakkında düşünceniz nedir? CEVAP : Balkanlarda atomdaıı tecrit edilmiş bölgenin yaratılmasıııı olumlu karşılarız. Bu konudaki görüşlerimizi bir kaç kere açıkladık. SORU : ıLe Monde gazetesi muhabiri tarafından 1 Türk Sovyet ilişkilerinin geliştirilmesinden aniadığınız nedir? Bunu nasıl bir muhtevayla doldurmak gerekir? Cevap: tlişkilerin geliştirilmesi konusunda güzel demeçler verilebilir. Bu önemli degildir. Müsahlıas örnekler ortaya konulmalıdır. Ekonomik, kültürel meselrlerin çözümlrnmesi daha önem lidir. Beyanatların çerçevesini îü/el demeçlerle doldurmalıyız. lielirli. müsahhas ve muhteva bakımından zengin adımlar atılmalıdır. Soru: Tüıkiyenin ekonomik durumu karsısında Sovyetlerin tutumu nedir? Cevap: Bu konular förüşülebilir. Sovyetler Birli|i bu rörüsmelerin yapılmasını istemektedir. Türkiyenin, faydalı ve elverisli gördüÇü mrseleleri biz de konuşmak isteriz. Bun» hazırız. llrrhalde iki ülkenin iltüileri iktisadî mesrleleri törüsmek üzere karşılasacaklardır. Ankarada yaptıgım görüsmelerde Türk Hükümetinin bu konuya il?i tösterdigi intıbaını da edindim. Soru: Sovyet Hükümetinin Kıb rıs konusundaki görüşü burada yeniden açıklanmıştır. Buna çöre. Adanın toprak bütünlüğü. bağımsızhğı ve mevcut iki cemaatin haklarının korunması bu görüşün esaslarını teskil etmektedir. Buna ragmen bir Enosis emrivakii halinde Sovyefleyrn+TIt«m u n e olacaktır»." " ' " ==İJıracatı Geliştirme Seminerinde H. Alisbcıh'in sözleri: İTeklif edilen rejim Anoyosaya ve 1 milli menfoaflerimize oykırıdır AN'KARA, a.a. Özel Sektor Enfonnasyon Komitesi tarafından dün >ayınlanan bir broşürde. Özel îeşebbıisün deinokras'min ayrılmaz bir ciız'ü olduğu belirtilmiş, Özel leşt'bbüs mefhumnnun memletinıizde henüz gercgi ftibi anlaşılamadığı İleıi süntlmüştür. BROSÜRDE özelükle şu hususlar iızerinde durulmuştur: »HAYAT seviyesinin yükselmesi, serbest te^ebbüslerin verimli faaiivetlerine bağlıdır. Serbestçe kurulan ve gelişt'n tesebbtisler, fertlerin kabiliyHine gör* en verimU sahalarda çalh^rnalarına imkan \ ereıektîr. Kâr haksız hir gelir değil, ha>at seviyesini yükseltmenin temel şartıdır, Fert leri dur^unluğa sevkeden her tedbir terakkiye etiK«ldir. Grrçek fiyatlar rekahelle teşekkül eder. Sun'i tahditler, ağır verçîler ve>a prim ve lkramiye gihi destekierne tedbirteri ile para kıynıetinl istenilen seviyeıle tutmak mümkün değildir. Özel teşebbüs lopluma hizmet vasıtasıdır. Ö/el «ektürit bir gelîşme piirü olar;ık dü^ünmek lâzımdır.» BKOSÜRDE Ayrıca. dünun k^pitalizmi ve bugümm oze\ tesebbüs anlnyışı ele alınlîiakta. son yılîarda ekononıik sistem nıüna^ük.ılarımn belirli yÖnler almış "bulundugu kaydedîldikten onra. Künümüzdeki Özel teşebbiisi'în 19 uncu yüzyıl kapitaliz:ninden ayırt edilmesi gerektıği kaydedilmektedir. Sol cereyanların demokrasi ile ba«daştıniamıyacak İdarelerle sonuçlandığın da belîrtilerok.. sermaye ve siyasî kudrrtin tek elde veya bir gnıp elınde toplanmasının ferdin hak ve hürriyetlerini hiçe sayan bir dikta sistemine yoî açtı£ı biidirilnıektedir. •CKTİSADİ ARAŞTIRMALAR TESİSİ İLE «GELİŞMEKTE •OLAN MEMLEKETLERE ALMAN YARDIM TESİSİ» NİN •<İHRACATI GELlŞTİRME» KONUSUNDA MÜŞTEREKEN DÜZENLEDİKLERİ SEMİNERDE KOÇ MÜESSESESÎ ÜMÜM MÜDÜRÜ HULKl ALİSBAH. İHRACATI DEVLETLEŞTİBMENİN ALEYHİNDE BULUNMUŞ VE «TEKLİF EDİLEN BU REJİM ANAYASAYA VE MİLLİ MENFAATLERİMİZE AYKIRID[R» DEMİŞTİR. Dış ticaretimizin ve ithalâtımmn devletleştirilmesinin hiç bir fayıla sağlıvamıyacasını ve dünyada en muraffak .sistemin serbesti oldıığunu belirten Alisbah, devletleştirmenin mahzurlarını şöyle özetlemi.ştir : 9 İhracatın devletleştirilmesi iddiaları bir basamaktır. İthal&ta, tliîcr ticari ve sinai teşebbüs sahalarına kademe kademe sirayet et> tirilecek bir rejim değişikliğinin basanıaklarıdır. • Teklif edilen bu rejim Anayasaya ve milll meniaatlerimize aykırıdır. • Ortak l'uzar ile işbirliği ilıtimalini kökünden silmedikçe böy. le bir tedbir (lüşiinülemez. • İhracatı devletleştirmek istıhsali artırmaz. Bilâkis ihracatçının istihsali teşvikte yardımcı olan bugünkü faaliyetini ortadan kaldırır. • Devletleştirmede ihracatın rsası olan sür'at ve seyyaliyetia kaybı ilıtimali çok Inıvvetlidir. Bunun nıenfi neticelerini devlet re vergi mükellefi çeker. • İhracatı devletleştirmek süreti ile elde edilecek döviz kazancı devletçiliğin yaratacağı mahzurlarla daha fazlası ile kaybedilir. • Döviz kaybı nıahzurunu mâkul ve mantıki tedbirlerle önlemek kolaylıkla mümkündür. Resmi ve Hususi teşekküllerin rolleri Hanıburg daki Orta Doğu Cemtyeti Başkanı Dr. Ernst A. Messersohmitt ise «İhracatın geliştirilmesinde resmi ve hususi teşekküll»rin rolleri» mevzunndaki etüdünü sunmuştur. Hususi. resmî ve yan resmî teşekküllerin bir memleketin ihr»catının ^eliştirilme.sinde yardımcı rol oynamasının lüzumunu belirten Dr. Messerschmitt, bilhassa hususi teşekküllerin ihracatta önemini izah etmiştir. İhracat mevzuunda bazı memleketlerde kurulmu» olan tesekkülleri de anlatan konuşmacı, Türkiye'nin bu sahada biran ev\el teşkilâUanmasını tavsiye etmiştir. Tiirkiye'de iiıliiııı IIÜUII.I 2 liii.uiiıı i\iilıi'i ediyor Ankara, ıDHA) Bölge Ziraat Odaları tarafından yapılan istatiatiklere goıe, yurdunıuzdaki çeşitli hayvan sayısı 65 milyonu aşmaktadır. Türkiyede adam başina ortalama 2 hayvan düşmektedir. Hayvanlarm cinslerine göre tasnifi şöyledir: 27 milyon koyun, 16 milyon kıl keçi, 5 milyon tiftik keçisi, 11,5 milyon sığır. 1.3 milyon manda. 65 bin deve. Koşum hayvanlannın sayılan: 1.3 milyon at, 1.9 milyon eşek, 135 bin katır olarak tesbit edilmijtir. Yine bu hayvanlardan 3.^ müyonu sağmat inek, 286 bini sağılan manda, 14.3 milyonu sağmal koyun, 8 nvlyonu süt veren keçi, 1.2 milyonu da yine sağmal tiftik olmak üzere 28 milyon baş hayvan süt vermekledir. Bunlardan yılda ortalsma olaıak 3.7 milyon ton süt alındığı he «îtimat yine itimat» Gromiko. bu sözlerini biraz daha açarak şöyle demiştir: «İtimat ve yine itimat. tlişkilerimizin ^liş'n^sinde sart »laıı sadpce bu unsurdur. Ama. bu itimat. iıısarılar.ı ve siyasîlerin izliyeceji müyahhas siyasete ba^lıdır. İki ülkenin Devlet adanıları arasında bu kabil göriişmelrr sık sık yapıldifi takdirde faydalı sonuçlar alınaraktır.» mem. Cevap: Müsahhas bir durum. müsahhas tedhirleri ve bir deferlerıdirmevi «erektirir. Bu hususta şimdiden hir sev sövleye VEFAT , y e v e ......r Hukuk mezunlarından Adana Sultanisi Mudur ve öğretmenlerinden, Tarih kurumu üyesi ve ikinci devre Içel Mebusu merhum Hacı Hamza Efendinin oglıı ...t.M.ıı V 6 ı U üiıt^sinin yakalandığı amansız hastahktan kurtulamıyarak 205/1965 perşembe gunü Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Tarsusta Camıı Nur mahallesindeki evinden almarak 22 5/1965 bugunku cumartesi günü Ulucamide ikindi namazını mütaakıp aıle kabristanına defnedilecektir. RAMAZANOĞLU AİLESİ •••«•••••*«•«* D NİYAZİ RAMAZANOĞLU Sorular cevaplar Gromiko bu demecinin sonunda götdüğü misafirperverliğe ve halkın Ankara ve İstanbul'da gösterdiği ilgiye teşekkür etmiş ve hiçbir şekilde Kıbrıs meselesine temas etmemiş ve sunra soruları ce\'aplandırmış(ır. SORU : Türk halkının Rusya"ya inancının artmasında Kıbrıs njeselesinde Rusya*nın izliyeceği politikanın önemine inanıyor musunuz? CEVAP : Gerek Ankara ve gerek lstanbul°d:ı basın nıeıısupları bana Kıbrıs konusunda çesitli sorular sormuşlaıdır. Oysa. bu konuda Sovyetler Birliği şimdiye kadar bir kaç kere tanı oiarak »i>rii?lerini açıklamıştır. Sovyetler Birliği. devamlı oiarak Kıbrıs'ın bağımsızhfina. toprak biitünlüğiine inaıımaktadır. Burasının bir aikeri «lan oiarak kullanılmasının, iç işlerine müdahalesinin aleyhiııdedir. Kıbrı.<ı İMes'elesinin barışçı yollarla çözümleıımesinden yanayız. Toprak hiitiiıılüjiine, bağımsızlığuıa. egemenliğine ve Ada'daki iki millî cemaatin nıevcudiyetine ve bunların lıaklı haklarına gore ıneselenin çözünılenme5ine tarattarız. Özetlersek. biz Kıbrıs'ın bağımsız oiarak kalmasını i»tiyoruz. Soru : Ankara görüşmelerinde iktisadî, siyasi ve kültüre! alanlarda müsahhas bir karar alınmış mıdır?. Cevap: Ankarada müzakereler sırasında anlasmaya varacak, bir anlasma inızalavacak nitelikte koııu.şmalar yapmadık. Ancak. Aııkarada bazı adımlar atıimıştır. Biz ileride de bu yolda devam edilmesini arzuluvoruz. Mutabakata varılan konuları çitmeden açıklayamam. Bu noktada Türk liükiimrti ile mutabakatımız vardır. Soru: Bildirinin hazırlanmasında güçlüğe uğradığınız noktalar oldu rmı?. Cevap: Bir ortak bildirinin hazırlanmasında tabiî ki bazı anlasmazlıklar olabilir. Yeter ki, ortak bir dil bulunabilsin. Her iki »araf liu ortak dili bulmak için çaba göstermelidir. OTOTRAFİK 3. SAYISI ÇIKTI Türkiye1 de yepyeni blr yayın sahası açan ve dört renkli olarak hazırlanan «OTOTRAFİK» Gaıetesini her yerde butabilirslniz i'azar tatılınizi feda etmeye değer emsalsiz HARİK*. •" •••> ••• •• Ilâncdık: 6879/5753 , YEFAT Dul Bayan eşi, Bay Rene sı ve bütün Ecza Deposu 23 Mayıs 1965 PAZAR saat 10 da Tünel İstiklâl Cad 390 No. lu NAKMANLI YURDU 3/3 No. lu dairesinde. Şimdiye kadar emsaline az rastlanır Chippendalle stilinde tekmili cevız kök ağacı harika yemek odası takımı, Amerikan tipi sa lon koltukları, Tonet Viyana malı kuştüyü yastıklarile beraber koltuklar, salon masaları, Avrupa malı bronz ve bakara kristalı, avizeler. Morel imzalı kristal aplıkler, çay takımları, 12 kişilîk komple sofra takımı. Şarap ve likör takımı, sürahiler. vazolar, küllükler. Thor Ful otomatik yeni halde çamaşır makinesi. Amerikan malı möbl havagazı ocak fırın. Elek. süpürgesi ermalsiz elbise dolaplan, komodinler, çarşaflar, yastık ve beyaz eşya. j POKTAKAL Tel: 44 54 59 47 70 57 İlâncıhk: 68 l/5740 7 MUZAYEDE âni vefatmı teessürle bildirirler. Cenaze merasimi bugiin cumartesi 22 Mayıs 1965 saat 11 de Harbiye Radyoevi karsısında Sent Espri Lâtin Kıtolik kilisesinde icra olunacagı ilân olunur. I*.bu" ilân davetiye yerine kaimdir. Taziyet ziyaretlerînden Imtina edilmesi rica olunur. İlâncılık: ciSii2 S760 Bay ERNEST APAK'ın Tarsi Apak sevgili Apak sevgili babaakrabaları APAK sahiplerinden MÜVEZZiLERiNiZDEN «RHYINIZ (Kastarafı 1 inci sahifede) ğırlık noktasını bu konu teşkil etmiştir. Rusların bu konuda yeni söyliyecek bir şeyleri bulunınaması. ikinci plâııda kalan Rus Türk ilişkilerinin grliştirilmesl konusunda da ilerlenıe kaydedilmesini unlenılştir. denllmektedir. Dununla beraber Dışislerl v Bakan lığına yakın çe\teler. (.romikonun basın toplantısında, .Enosis» hakkında sorulan bir soıuya verdlği cevabı «olumlu» karşılamaktadırlar. Bu çevrelere göre Gromiko'nun «miişahhas olaya müjalıhas tedbir> sekliııde tormiile ettiği cevap. beklenmedik yeni bir cevaptır. «Eııosis halinde l>u} durmayız» anlamıDI tasımaktadır. A ynı çevreler. göriişmelerdeıı «zaten fazla bir şey bekleumemesi» gerektiğinl il e ri siirdiikten sonra, «bundan da inkisarı hayale uğradığınıız» sonucunuıı çıkarılnıaması sekliııde bir ifade kullannıaktadıılar. Böyle bir soııuca ulaşmanın «Başbakan Ürgüplü'nün Temmuz ayında Moskovaya yapacağı riyareti. iııkâr demek olacağını hatırlatnıaktadırlar. u SUN RESTORAN YENİKÖY Cumhuriyet 5755 j ! SARI OKSIT HAKKINDA • * • Guraba Hastahaııesinde eşim I VUSLAT DUMANın ameliyatını • büyük bir başarı i!e yapan TESEKKÜR ! • S ; £ MARAŞ, (ÖZEL) Şehrimiı. de fırın işçileriyle fırın sahipleri arasında toplu sözlesmed* ücret ve mesai yönünden çıkan anlaşmazlık üzerine (Gıda • İş) sendikası tarafından greve gU dilmiştir. 4 günden beri devam eden grevi tesirsiz bale getirt mek isteyen fırıncıların hario. ten işçi çalıştırdıkları tesbit olunmus ve durum yetkililer* bildirilmistir. İHTILÂFSIZ SONUÇLANAN TOPLU IŞ SÖZLEŞMESI Türkiyede ihtilâfsız sonuçlan. dırılan toplu iş sözleşmelerin» den bir yenisi dün Maden • İf Sendikası ile Chrysler otomobıİ sanayii arasında imzalanmıştır, 190 işçiyi kapsayan bu sözleş. mede işveren, sendikanın iste» digi bütün hakları ve ücretlerl kabu] etmiştir. Bu münasebetle dün fabrika» da bir tören yapılmış, işçiler, işveren ve sendikacılara teıahüratta bulunmuşlardır. BASIN • IŞ'İN GENEL KURUL TÖPLANTISI BUGÜN ÎAPILACAK Trabzon, (özel) Basın îj sendikasının 5 inci şubesi bugün Trabzonda Atilâ Aşut'un başkanlığında kurulmuştur. Sea dika ilk genel kurul toplantısını bugün yapacaktır. SENOİKA HABERLERİ Noroşto fırın işçileri grevi ÇOK MüHiM İLAN 1956 dan bezi Türkiyemizin Sentetik Saf Sarı Oksit ve Kırmızı Oksit ihtiyacını karşılayan Fabrikamızın aşağıda gorülen EVA markası ve bu markayı taşıyan etiketi haksız rekabet kasdiyle taklit edilmiştir. Yapanlar hakkındı kanunî tâkibat yapılacaktır. 10 seneden beri Türkiyemizde tanınan, beğenilen ve Avrupanm en iyi marnulleri evsafında olan mamullerimizi nalburlarınızdan alırken EVA markasına ve EYA Koll. Şti. Enis Gürün ve Ortaklan yazısına ,'ütfen dikkat ediniz. EVA Koll. Şti. İlâncıhk: "«78/5752 SORU : (Sofya radyosu muha• s biri tarafından» Türk Rus İIİ5I Başasistan Ünal Değerli, AaUtan • ; lar İsmet Karagöl, İspiro. Nar S kilerinin gelişmesi Balkanlarda ne S kozcıı Ayli, hemçire Kadriye • • gibi etki yaratacaktır? • Turhan, Gönül Gülten'e teşeKKir S • CF.VAP : Bu ilişkilerin gelişme! ve minnetlerimi sunmayı bir borç • ' si Balkanlarda olumlu etkl yaraS bilirim. i taraktır. Hatta hütün Avrupa ve i CAFEK D L M A N ; : lıatta millttlerarası seviyede rol ^••••••••••••••••••••••••••••••••««••««•«k > oynıyacaktır. Hiç bir kimse Türk C u m h u r i y e t 5749 Sovyet ilişkilerinin iyilesmesin•••••••••••••••••••«•2 deıı korkmamalıdır. Bundan iki • Dİ9 TABİBİ £ ülkenin halkları faydalaııacaktır • H. KABAKCÎYAIV g ve bütüu dünyanm yararına ola• Pangaltı Ergenekon Cad. No. 73 1 • caktır. SORU : Ocak 1965'te Kıbrıs me j Sayın Profesör Dr. : • SÜLEYMAN DIRVANA : ORİJİNAL TAŞL1 SALON SEHPA TAKIMUR1 EVİNİZE ZEVK KATAR 6ÖRMEYİ İHMAL ETMEYİNİZ. SATIŞ : HARBiVE ORDU EVi KARŞISJ No. 247 T«l: 47 50 59 nâncüık: 6770/5741 YAPI VE KREDİ BANKASI 2O.yıl Kiiltiir ve San'at Hizmetleri Serisinden !•••••••••••••••••••••' Cumhuriyet 5734 SAT1L1K YAZIHANE F.ŞYASI Yazıhane, koltıık, kanape, kijtüphane, Fransızca, Linguafon, Diktafon, TUrkçe ve Fransızca hukukî ve ilml kitaplar ve sair yazıhane eşyası pazarlık suretiyle satıhktır. Müracaat: Her gün öğleden sonra. Taksim, Cumhuriyet Cad. No. 10 «Dağrt apartımanı kapıeısma. (Rcklamcıhk: 2023) 5736 fstanbul Ticaret Odasından İktisat Fakültesi İşletme lktisadı Enslfüsü ile Odamız, 24 mayıs 1965 pazartesi günü saat 15,45 ten 16 haziran 1965 çarşamba gününe kadar devam eden İstihsal İdaresi, Muhasebe, Finansman, Beşerî Münasebetler, Pazarlatna mevzuunda seminer'er tertip etmiştir. Odamız men.suplarını ve Odamıza kayıtlı küçük sanayicileri yakından alâkadar edecek olan bu semineıler Odamızın Meclis salonunda yapılacaktır. Progıam ve fazla bilgi için Odamız Sanayi Şubesine müıacaat olunması ve üyelerimizin teşrifi rica olunur. (Basın 8278/5759) I KİMYA MÜHENDİSİ ARANIYOR İzmir'de bir Yağ ve Sabun Fabrikasmda çalışmak üzere iyi Almanca bilen, askerlik hizmetini tamamlanıg ve 35 yaşını geçmemiş erkek bir Kimya Mühendisi aranmaktadır. Almancadan başka ikinei bir lisan da tercih sebebi olacaktır. Alâkaîılarm P. K. 171 İZiMİR adresine kısa hal tercümeleriru bildiren bir yazı ile acele müracaatları ric« olunur Manajans: 433 5758 SERGiLER i Eski Türk Motifleriyle Yeni Kumaş Desenleri 2131 Mayıs 11. KAYIP İlkokul diplomamı kaybetüm. Hükumsuzdür. Şukrü Kaya Yapı ve Kredi Bankasımn Galatasrraydaki yeni binasının san'at galerisinde "eklâracılıJc 2043/5763
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog