Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

fAfÜFE ALT1 CUMHURİYET 22 Mayıs 1965 kumarbazın hilesi veAOct^ar *£A4A/eİA& SINEMA Çetin A. ÖZKIRIM RESIM B.B, için bir film: llâhi Komediya 1265 de Floransada doğmuş olan Italyan şiirinin, bir çoklann» göre dilinin yaratıcısı Dante'nin yedi yüzüncü yıl dönümü için törenler hazırlanmış, gösteriler yapılmıştır. Bu arada, günümüz İtalyan »•pssamlarından otuz kadarı, onun şaheseri «İlâhi Komediya» yı ele alarak resimler yapmışlardır. Bunlardan ellisi, İtalyan Kültür Heyetl ile Güzel Sanaüar Akademisinin işbirliği ile Beşiktaşta, Resim v» Heykel Müzesinde sergilenmiş bulunuyor. BUindiği gibi Dante, kendisi gibi Floransalı Beatriçe Pprtinari'y» çonül vermiş, onun yirmi dört yaşında ölmesi üzerine «Ilâhl Kom«dı\a» ve «Vita Nuova» eserlerinde edebiyat Dünyasının ölümsüz sevgılısi haline getirmiş, tekrar bulmak için de öteki Dünyaya gittiğinl hayâl etmişti. Ruhun beden öldükten sonra da yaşadığına inanan herkes için boUe bir Dünya vardır, bu Dünyada yapılanların hesabı orada görulür, ya mutlular arasına girilir, ya arafta kalınır, ya da cehennema atarlar. Dante orada büyük şair VergiUus'la karşılaşır, Beatriçeyi da bulur, onların yol göstericiliği ile âhireti dolaşır. Cehennemde şehvet düşkünlerini, huysuz kadmları, intihar edenleri, hilekârları, rüç\et alanları, iki yüzlüleri, hırsızları, katilleri, dostlarma, vatanlanna ihanet edenleri, hasisleri görür. Ârâfta kibirliler, kıskançlar, tenbeller, kızgmlar, küfürbazlar vardır. Cennette ise.... ötekiler. Dante ortaçağda yaşıyordu, zamanının düşüncelerini yansıtıyordu. Bunlarm çoğu grek ve Roma mitolojilerinden dinlere aktarılmış, uygulanmış inançlardı. Öteki Dünya düşüncesi Omiros'un destanlarından gelmedir. «İlâhi Komediya» dilimize çevrilmiştir, sanat ve edebiyat ile 11gılenen herkesin okuması gereken bir temel kitaptır. Onun çeşitli %erlerini canlandıran resim'eri görmeğe gitmeden kitabın okunması sergiyi daha açıklayıcı, daha z«vkli yapacaktır. ŞAHANE BUDALA C harles Exbrayat'ın bir romanından alınan konu Edouarno Mclinaro ve Georges Andre Tabet ikilisi eliyle senaryola^tınlmış. Son derece güzel ama, güzelliği ölçüsünde bön denilecek kadar saf bir kızla, utangaç bir delikanhnın öyküsü anlatılıyor bu senaryoda. İki gencin birbirlerine gönülleri kayıyor, çeşitli çapraşık olaylardan sonra birbirlerine kavusuyorlar. Ama çok çapraşık olaylara kişinin inanası pek gelmiyor. Bir güldürü düzeni içinde bile, böylesi düzmece ili.şkileri seyirci yadırgıyor. Çeviri yazılarında hiç geçmemekle beraber, genç kız komünist partisi üyesi. Delikanlı ise gizli bir kuruluş adına casusluk ödevi ile görevlendirilmiş. Aslında hükümet çevreleri ile polis bu casusluk işlemini bile bile, isteyerek hızlandırmaya çalışıyor. Konunun en ilginç yanı da bu karşılıklı casusluk kuruluşları ile çabalarının anlamsızhğını gösteren bölümler oluyor. Genç Fransız yönetmenlerinden Edourda Molinaro'nun. hızh bir sinema dili, düşmeli kalkmah bir güldürü kurıiluşu ve taşlayıcı bir tutumla beyaz perdeye yansıtmaya çaba gösterdiği bu filim. ashnda temellerine pek oturamamış. Ne hareket noktası, ne de varmak istenilen amaç yönünden başarıya ulaşabildıği söylenilemez. Brigitte Bardot. Anthony Perkins( Gregoire Aslan, Andre Luguet'in baş rollerini bölüştükleri bu kordelâ, yine de B.B. için bir filim olarak kalmış. Alışılmış bir vvestern OFKELİ SILAHŞÖR OUSUNİ UOUISE .AUGuSTİ rJE O*J EMİEDB4 BİBİS'NE İ M 7;; r = i » o JOIES i ^ HAkO.1 E TESLÎM EDEC6K: / UAkiUı , gÜTlClM OLUBSAK BİZ CÇ / İ k'LUBÜ EGS2. O N U Rcuse I Everr DONDI fflM ü . ^ mllm p \ UASIP\ estern (kovboy) filmleri, Amerikan sinemasına özğü, toplumsal sorunlara, taşlayıcı bir nitelikle değinebildikleri, bir film türüdür. Hollywood düzeni içinde, birçok konular ve ilişkiler, denetleme kurullarınca yasaklanmıştır. Bu yüzden birçok senaryo yazarları yönetmenler Western görünüşü içinde, daha bir rahat söylemek istediklerini beyaz perdeye yansıtabilmişlerdir. İşte (Öfkeli Silâhşör One foot in hell) de böylesi bir Western'dir. Senaryosunu Aaron Spelling ile Sydney Boehm' in yazdıklan ve James B. Clark'ın yönettiği bu film, tam anlamında başarılı ve yeterli bir western olmamakla beraber yine de komısunun bazı ilginç yanları ile dikkati çekiyor. Aaron Spelling'in bir romanından alman konu, Amerikan iç savaşlarmda herşeyini kaybetmiş bir eski subayın öyküsü anlatılmaktadır. Yeni bir hayata başlamak üzere, savaştan sonra yeniden düzene ayak uydurmıya çalışan bu genç adam W çeşitli zorluklarla karşılaşır. Çiftliği yanmış, yokolmuştur. Karısmı doğum yapmak üzere bir kasabaya getirir. Bü5ük bir ilğisizlik duvan ile karşılaşır. Bir iki dolarlık bir ilâcı bulup getiremediği için karısını kaybeder. Böylece çevresine ve bütün insanlara küser. Kapkara bir saplantı olarak içine çöreklenen intikam fikri kafasında büyüdükçe büyür. Değer yarğılarım, insanca düşünülerinin tümünü yitirmiştir artık. Böylece gelişen olaylar bütün bir film süresince zaman zaman yeterli, zaman zaman alışılmış bir graiik içinde beyaz perdede biribirlerini izlerler. özellikle konusu yönünden ilginç bir nitelik taşıyan film, James B. Clark' ın alışılmış ve kişilikten yoksun sinema diliyle değerinden çok şey kaybetmiş. Geçen yü ölen aktör Alan Ladd ve diğer oyuncular Don Murray, Dan OTîerlihy, Dolores Michaels yönetmeninin bu alışılmış reji kalıplarına uymaktan öteye gidememişler. >• î > u İ Electrohıx Buzdolabmı kullanamıyacağınız yer mevcut değildir... Yutdun nereslnde oturursonız oturun, zarlf görünüjlü, GAZ fle Isleyen ELECTROLUX buzdolapları sayesinde her zaman buzlu bir Içkl ve taze, Iştah açıcı ylyecekler yiyebilirsiniz. Gazla ijleyen ELECTROLUX buzdolabı Mâvo tesisota lüzum hlssettlrmez. Kolitesl uzun seneler garantl altındadır. Sayfiyede, köyde nerede olursanız olun konforlu, sıhhatll bir jekilde yojomak İçin gaz ile Işleyen ELECTROLUX buzdoloplarını kullanınız. Çok ekonomiktlr ( gSndt 85 krf.) gazyaty yakır 6azya{ı ifltr. »ty« (lektriklt Yeryüzünde goz ile çalışan Öğretmenler Bankası Pek yakında hizmete giriyor \IHI\I\ \l lll\l konu veresim: Ayhan Başoğlu ADSIZ KAHRAMAN Öğretmenler Bankası Cumhuriyet 5732 Tam gtnislikt* böjük bir bu2lugu vardır. ı Kapı arkatı rıTUrında ttrayaflı v« pejnlrllk vardır. Hususi bir ubz* vt meyvt' Dolmetl mevcuttur Normal bir allenln Ihtlyaeını karfilayacak kapasitededlr., PİVER BU KAPVVR. ÇOIC Ri NIM TEHLİKeSiMİ &İÜR. A AZİM KOLLEKTIF ŞİRKETİ Sultannamam, Oağoğlu Han Kat 5 Tel: 27 42 06 Tetg: AZİMKOLLAR ittanbul İSTANBUL 7 00 Türküler ve oyun havaları 7 30 Sabah çayı 7.45 Habeder ve hava durumu 7.55 İstanbulda bugün 8.00 Oyun havaları 8.15 Küçük ilânlar 8.20 Bu sabah sizinle 8.40 Şarkılar 9.00 Piyano soloları 9.15 Türküler 9.30 Kadın ve ev 9.50 Müzik kutusu 10.10 Şarkılar 1030 Kısa haberler Küçük ilânlar 10.35 Bugün son 10.55 Haftanın bestecisi 11.25 Saz esederi 11.40 Beyaz perdeds din\ediklerimix 12.00 Türküler 12.20 Radyo armoni muzikası 12.35 Küçük ilânlar 12.40 Şarkılar 13.00 Haberler ve hava durumu 13.20 Neler dinliyeceksiniz? 13.30 Reklâmlar geçidi 15.00 Kısa haberler 15.02 Çocuk saati 15.50 Hafîf müzik 16.00 Millî lig maçlarının naklen yayını 16 45 Maç sonrası 17.00 Yazarlar, kitaplar, okurlar 17.15 Kadınlar faslı 17.40 Çocuklar için 17.57 Küçük ilânlar 18.00 Reklâmlar geçidi 19.00 Haberler ve hava durumu 19.30 Küçük orkestra 19.45 Küçük ilânlar 19.50 Şarkılar 20.10 İstanbulda bu hafta 20.25 Kısa haberler 20.27 Şarkılar 20.45 Çigan havaları 21.00 Şarkılar 21.20 Bilgi yarışması 22.00 Reklâmlar geçidi 22.40 Hafif müzik 22.45 Haberler ve hava durumu 23.00 Eğlence yerlerlnden 23.30 Tatll gecesi için 24.00 Kapanış. İSTANBUL IL RADYOSU 14.58 Açılış 15.00 Müzikli dakikalar 18.00 Bir senfoni 16.45 Her zaman sevilen plâklar 17.15 Barok çağm müziği 17.45 Paristen yankılar 18.00 Küçük konser 18.45 Dansa davet 19.15 Salon orkestraları ile otuz dakika 19.45 Sizin için seçtiklerimiz 20.15 Radyo ile Fransızca 20.30 Operet melodileri 21.00 Haftanın müzik olayları 22.15 Tatil gecesi için 2.;.15 Tatil gecesinde caz 24.00 Kapams. İlâncıLk: 6454 j.37 A N KAR A 7.00 Türküler ve oyun havaları 7.30 Beş ses, beş şarkı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Ankarada bugün 8 00 Sabah müziği 8 15 Küçük ilânlar 8.20 Her telden 900 Ev için 9.20 Şarkılar 9.40 Charles Aznavour söylüyor »55 Bugün son 10.15 Türküler 10.30 Kısa haberler 10.32 Posta kutusu 10.50 Bando müziği 11.10 Şarkılar 11.30 Türküler 11.45 Konser saati 12.15 Kıbrıs saati 12.25 Küçük ilânlar 12.30 iki solist söylüyor 13.00 Haberler ve hava durumu 13.30 Kadmlar topluluğu 13.55 Kayıp mekrupları 14.00 Reklâmlar 15.00 Kısa haberler 15.02 Müzik dergisi 16.00 $arkılar 16.15 Çocuk bahçesi 16.30 Selçuk Sun orkestrası 16.45 Yazarlar, okurlar ve kitaplar 17.02 Çocuk saati 18 00 Reklâmlar 19.30 Çeşitli müzik 19.50 Uykudan önce 19.55 Küçük ilânlar 20.00 Sarkılar 20.20 Caz ve dans müziği 20.40 Türküler 20.55 Küçük ilânlar 21.00 Kısa haberler 21.02 Bilgi yarışması 21.30 Sarkılar, türküler 22.15 Sev dikleriniz, istedikleriniz 22.45 Haberler ve hava durumu 23.00 Tatil gecesinin dans müziği 24.00 Kapanıs. ANKARA İL BADYOSD 14.57 Açıhj 15.00 Filim medelleri 15.30 Solisüer ve orkestralar 16.30 Cumartesi konseri 17.30 Danslı çay 18.30 Bir konçetro 19.00 Haftanın topluluğu 19.30 Hafif müzik 19.45 Radyo ile İngilizce 20.00 Akşam konseri 20.30 Anılarmızla başbaşa 21.00 Bizden size 22 00 Haftanın plâkları 23.00 Tatil gecesinin karma müzigi 24.00 Kapanış. IS SAftTlERI Eğer yanlış anlamadımsa, karım dün akşam, merkez komi serliğine, sizi görmeğe gelmiş, öyle mi? Nemetz başım saliadı, memnun bir tebessümle: Katiyen böyle bir şey söylemedim, dedi. Ama aynen böyle yap'tı. Demek ki, bunu siz kendisinden öğrendiniz? Alexa sapsan kesildi, fakat doktor Halmy gayet sakin, alaycı bir bakışla Nemetz'i süziiyordu. Kuzum, enspektör, dedi. Şu yüzünüzdeki yara izini niçin düzelttirmiyorsunuz? Estetik cerrahî son zamanlarda büyük ilerlemeler kaydetti. Bu hiç beklenmedik uyarma, Nemetz'i şaşırttı. Omuzlarını sil kerek: Neye yarar? dedi. Uzun zamandır beni rahatsız etraiyor ar tık. Uzun bir sessizlik oldu. Doktor, Nemetz'e fikirlerini, insicamını kaybettirmeğe muvaffak ol muştu. Bu arada da kendisi düşünceye dalacak vakit bulmuştu. Sonıa yine Nemetz söze başladı: Mevzuumuza dönelim, doktor, dedi. Ne diyorduk? Eşiniz benim büromdan saat dokuza çeyrek kala ayrıldı. Bana, eve gittlğini söylemişti. Saat onda öl BEŞİNCİ KADIN l a z a n : M. Fagyas Çeviren: Hamdi VAROGLU müş bulunuyordu. Cesedi Bozsan ekmekçi dükkâmnın önünde yatıyordu. Siz dün akşam dokuza çeyrek kala ile on arasında neredeydiniz? Evinizde idiyseniz tahkikatımızda bize belki yardımınız dokunabilir. Ama hastahaneye dönmüş bulunuyor idiyseniz pek faydanız olmayacaktır. Unuttuğunuz bir şey var, dedi. Kiralık kaatil tutmuş olabilirim. Doğrusunu söylemek lâzım geiirse, bu hiç de yabana atılacak bir fikir olmazdı. Hattâ bunu daha önce düşünsem daha iyi olurdu. On sene bekleyeceğim yerde.. Ney se, şimdi öldii artık, kurtuldum! Size başka söyleyecek sözüm yok. Sesi birden bire kısıldı. İnce uzun vücudü, yer ayaklarının altm dan kayıyormuş gibi sallanmağa başladı. Eğer Alexa yetişip tutma saydı, muhakkak yere serilecekti. Kekeliyerek: Mâzur görün, dedi. Bir az dinleruneğe mutlaka ihtiyacım var. Takatün iyiden iyiye tükendi. Sizinle tartışmaya kalkmamahydım. Saat dörtte doktor Kraus'dan nöbeti devralmam lâzım. *** Halmy'ler, Jozsef Attila Caddesinde, ekmekçi dükkânının üç yüz metre ilerisinde oturuyorlardı. Daireleri, bu asrm başiarmda her halde lüks olması gereken fakat şimdi oldukça harap bir binada idi. Üzerinde cerrahın adı kazıh ba kır plâkanm altında iki kart iliş tirilmiş bulunuyordu.. Üzerlerinde, güzel bir yazı ile Janos Toth ve Karoly Zloch yazıh idi. Toth isminüı altında «lutfen iki defa ça lınız» diye yazjyordu. Zloch adının altında da «Üç defa çalınız. ibaresi okunuyordu. Nemetz, zile bir defa bastı. Cevap alamayınca iki defa daha bas tı. Apartımanın iç tarafından, yak laşan ayak sesleri duydu. Anahtar, kilidin içinde döndü. Tırnaklan kıs» kesUmiş, kirli bir el kapıyı araladı. Nönetz kapı kanaduu diziy 1« dörtüp açmağa yeltendi. Fakat kapıda bir emniyet rinciri takılı Ö2Z Patronun alacaklarını toplamaktan hem daha kolay, hem de daha kârlı. 18 idi. Kapı aralığından bir yemek ve ter kokusu duyuluyordu. Kapıyı açanın yüzü görülmüyor du. Yalnız sesi duyuldu: Toth yoldaş sokağa çıktı. Peki, bayan Toth? O da çıktı. Evde kimse yok. Nemetz: Siz kimsiniz? diye sordu. Ben mi? Hizmetçiyim. Toth'larm hizmetçisi mi? Hayır. Doktor Halmy'nin. Evde kimse yok. Kaçta döneceklerini de bilmiyorum. Nemetz, polislik alâmetini çıka . np gösterdi. Kapıyı açın'. Polis! dedi. Kadm, kapıyı itmeğe uğraşarak tekrarladı: Evde kimse yok, diyorum size! N'emetz, avazı çıktığı kadar bağırdı: Açın şu kapıyı, diyorum. Bu «efer kirli parmaklar, kapıdaki «mniyet zincirini telâşla kal dırdı. (Arkan *ar) KONAK: (48 26 06) Operadaki Hayalet (R.T.) KITLÜ7 (S Ba$ı) (22 71 83: Var mı Bana Yan Bakan ATLAS: (44 08 35) Şahane LÂLE: (44 35 95) Lekeli Aşk Budala (A. Perkins) LEVENT: (63 55 39 ı Yalnız AYSU: (21 19 17) 1 AdalarDeğiliz (N. Köksal) dan Bir Yar Gelir Bizlere LÜKS: (44 03 80) Ölüraün (Ö. Serengil), 2 Aşk Güücreti (S. Ferdağ) zeldir (Y. Duru) MARMARA: (22 38 60) ŞâhaBULVAR: (21 35 78) Erkekne Budala (A.Perkins) ler Ağlamaı MELEK (Eyflp): (31 58 76) 1Son Tren (T. Ifiğit), 2 Ver ÇELİKTAS: (53 44 98) ErkekElini İstanbul (Ç. İlhan) ler Ağlamaz (TC. Duru) EMEK: (44 84 39) Pari» Çl OPERA: (36 08 21) Lekelj Aşk ÖZEN: (36 99 94) Sepkemin çeği (R. Fr.) Altındayım (Ö. Serengil) GÜREL: (47 03 94) 1 Şoför Nebahat Bizde Kabahat (S. REKS: (36 01 12) l Cennette Bir Bek&r (B. Hope), 2 Sezin), 1 Beyaz Mendil Gece Gansgterlerl IŞIK (Üskudai' <3« 2* 93) RENK: (21 15 25) Sepkemin Altındayım Operadaki Hayalei (R.T.) ÎKYA: (55 10 7ü) Dag Başını Duman AUnış (O. Günşiray) RÜYA: (44 84 39) ÖfkeU SiIShşör (A. Ladd) tNCİ: (48 45 95) Dokunma SARAY: (44 18 56) Köroglu Bozulurum (A. Tanju) (M. Swort) KERVAN: (48 04 23) ErkektNEMA «8: Kartallann Rdler Ağlımaz (Y. Gun*y) Sinemalar : cumu (R. Hudson) SİTE: (47 77 62) Şâhane Budala (A. Perkins) SUATPARK. (Beşiktaş) 47 81 90 1 Filinta Kadri (E. Kolçak), 2 Kırmızı Karanfiller (Y. Duru) SUNAR: (36 03 96) 1 Cennette Bir Bekâr (B Hope), 2 Roma Bakireîeri SÜREYYA: (36 06 82) Casuslar Savaşı ŞAN: (48 67 92) Sekerll misin Vay Vay (T. Yigit) 5EHZADE SÎNEMAS1: (23 68 64) 1 Aşka Davet (R. Hudson). 2 Klbar Haydut ŞIK: (22 35 42) Lekeli Aşk (E. Bora) TAN: (48 07 40) An]eUk Ser»eriler Prensesi OZUNKAYA: (53 41 43) Serseri Âjık (S. Alıjık) ÜNAL: (44 93 06) 1 Dofeunm> Bozulurum (A, Tanjıı) 3 • Ben Masumura (A. Pek ai) YENİ AR: (44 28 51) ErkeKler Ağlamaz (Y Günevı YBNİ &TLJk8: («; S3 a\ Lekeli Aşk (T. Yiğıtı ^ENİ (B Köyi (7i 6 ^0ı ü 1 Şoför NeDahat Bizde Kabahat (S, Sezin) 2 Dokunma Bozulurum (A. TanJu) YENİ (S Başı) (22 58 92) Şâhane Budala (B. Bardot) 1TENİ IffraıF.K (44 a «t\ Şâhane Budala (A. Perkins) nSNl U1T» (EytlPl <Xl » 14) l • Köroglu (R.T.), 2 Küçük Albay (R.T.) YENİ TAJtStM (44 Sl 91! Ane Beni B>ersent (N. Aydan) TILDIZ (BesURaj) (47 63 42ı 1 Allah Gençleri Yarattı (L. Sayar). 2 Bahçıvan (Z. Müren) ZAFER: (44 93 06) 1 tstanbul Kızları (N. Aydan). 3 S Kardestiler (M. Nur) HALft 1'iYAnCı SU '44 S 1)2' .K'inı.z < frenerler» Hazarle.sı narn. tıeı gecc 21J0 Çarş^mDa Cumanesl Pazai 1 7 de VRBN* f t Y A i m ı S U {44M 1 K Ça^ »e SempaU Carsam t)a Pazaı öariç heı eun 18 de cVtslO 7e Şampanya> oeı eun 41,15 Carjam Da IS Pazaı 15,3ü 3a 8AKJRKÖY rtYATROSÜ: tKnşık tş» pazartesı salı har:<. het eün 21.15 oazaı 15 »e 21.15 DURMEN (44 97 36ı lAnKar;«Sanat riyatrosu» Avah «a caü Fabritcası iHeı eec 21.1& sal) cftr&anıD^ ih cumartesi Pazai 15 de) ÜONG rtYATROSl) 3« 05 'J4 <Heı Sey Yenıden» pazsrtesi hariç oer gece 21.15 cartamba. pazaı 15 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog