Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ZZ MajK 1965 CÜMHURITET SAHİFE BEŞ Sinir bozmak Içln jjjj MAİ ZETTERLİNG 15 YIL ÖNCE ARTİST NAMZEDİYDİ, BUGÜN EN BAŞARILI REJİSÖR KARISINI I İHBAR II ETTILER ••«• isveç'in «Sevişen Çiftler»i sansasyon yarattı Ulflll Cannes Festıvalınde yanşmaya katılan veya yarışma dı1 M V I I I 5 gosterılen en ılgı çekıcı fılmlen okuyucularımıza kı•• • l l i » saca yorumlamaya devam ederken, Isveç fılmı «ÂŞIKLAR» dan soz etmek gerekır. Çunku eskı ve unlu bır aktris olan Maı Zetterhng'ın şımdı de bır yönetıcı olarak «Âşıklar» fılmını çevırmış olması, bır yonden Maı'yı tanıyan ve sevenler bakımmdan ılgı taşımaktadır. Ote yandan, bu Iılmın Festıvalde sansasyon yaratmasının asıl sebebı ıse, şuphesız ele aldığı konunun çekıcılığı ve ozellıkle fılmın çok realıst bır anlatımla «açıkhğu dır. Ikinci bir Bergman! rKısaHaberler Festjvalde bugune kadar gosterilen fılmlerın arasınd» en buyuk ilgiyı Isveç fılmı «Sevişen ÇiftleıVin topladığı bıldirilıyor. • Isveç filmi beğenildi • ILK ZAFER Jlk gosterılen «Ilk Zafer» hakkında ıse tepkıler olumiu değıl. Kırk Douglas, John Wayne gıbı tanınmn % i 1 dıziarın rol aldığı bu fılm, fazlası\la «lavaş taraftarı». T»nkıtçıler, sadece bır macera fılmı olduğunu belirtiyorlar. üzcl yıldız Mai Zetterlıng, Isveçte «evlıhğe karşı» bir tema'yı işleyen «Âşıklar» fılmınl 1965 yılı Ocak ayında bızzat sahneye koyduğu zaman, Uünci bır Ingmar Bergman doğuyor gıbt karşılanmıştı!. Bu lki saatlık fılmi içın, Mai Zetterlıng, kendıst içln de sürprız teşkıl edecek şekılde, Ingmar Bergman ıle kıyaslanmıştı? «Âşıklar» ın bırden ortaya çıkan yenı kadın rejısorünün şaşmakta hakkı vardı: Çunkü Isveç dışında şımdıve kadar sukse kazanmış olan sanatçılar, her zaman Isveçhlere karşı tutumlarıyla başanya ulaşıyorlardı. Buna da en buyuk ornek Ingmar Bergman ıdı! Işte bu pıbı unlü sanatçılar eserlenyie ne kadar butün dunyada <Isveç dahıl) ovulseler, gene de Isveç'e donuşlennde hıç de iyi karşılanmıyorlardı? Mai Zetterlıng ise bunun aksıne, buyuk tezahürat ve ovguyle karşılandı! Halbuki «Âşıklar» fılmınde, dığer Isveçli ustaların toplumca ve sanat biçımınce tutumlanndan hıç de farkiı bir yol yoktu! Zetterling'ın bu fılmi açıkça: «Evlılığın komık bır şey olduğunu» savunuyordu! Fılmdeki sahnelerde ise «Sevişen çiftler» i her yonlenyle ve her davranışlarıyla gbzlere sermekten kaçınılmamıştı! Böylece bu filmın sosyal, estetik, psıkolojık ve seksolojık yönleriyle Ingmar Bergman'ın sanat tarzma çok yaklastığı belirtilmiştir. Işte şımdi de Cannes Festivalinde buyuk yankı uyandırması; hem guzel yıldız Mai Zetterling'ın ilk defa rejısoriük yaparak hatırlanması, hem de fılmın ilgi çekici konu ve verılış tarzıdır Maı Zetterlıng ile bu fılmın başrolünu oynayan genç yıldız Harrıet Anderson un bırlıkte Cannes a gelışlerının de Festıvale ayrı bır hava getırdıgı belırtılıyor.. Derleven : S. A. 6 Tokyo, (a.a.) T o k y o Imparatorluk Operasın' da bundan ıki ay once meydana gelen bır skandal bugun gun ışığına çıkmış ve buna gırışen orkestra şeflerinden bırı aleyhınde kanunı harekete geçilmıştır. Olay mar ayının on yedınci gecesı Tokyo Operasında bır Tosca temsılı sırasmda meydana gelmış ve Japonya'nın unlü orkestra şeflerinden Taka Mayaşı' nın meslek hayatına karşı ağır bır darbe teşkıl etmıştı. Butun Japon muzık sevenlerın hayranlığını ve sevgısını kazanmış olan Taka Mayaşı, Imparator aılesının de hazır bulunduğu Tosca temsılımn bırmcı perdesmden sonra kımselere bır şey soylemeden, tıyatrodan fırlamış ve ikıncı perde yırmı dakıka gecıkmeyle, yardımcısı İşıro Mato'nun ıdaresı altında açılmıştı O gecekı skandal buyuk bır tepki yaratmış ve büyuk orkestra şefinın muzık hayatının sona erdiğı kanısı uyanmıştı. Ancak, bugunlerde açıklandığına gore, Taka Mayaşı'nın buyuk bır sabotaja uğradığı ve yerıne goz dıken yardımcısı Işıro Mato'nun «bir oyun oynadığı» anlaşılmıştır. Gerçekten, Işiro Mato Tosca'nın birınci perdesi sona erdiğı zaman buyuk muzısyenın eline, bır çocuk vasıtasıyla, Tokyo'nun onyedı kilometre uzaklıgındaki evmde karısının aşığıyla eğlendıği yolunda bır mektup tutuşturtulmus ve adamcağızı deli etmiştl. • •«• :::: 21 Mayıs 1926 tarihli Cumhuriyet'ten Lâtin harfleri meselesi Maarif Vekili Necati bey, taV tin harflerinin kabul edilip edilmemesi hakkında fikirleriol bğrenmek isteyen gazetecilerta şu sualine muhatap olmuştun « Medeniyet bilgi üe ber». ber yüriir, bunda hiç şüphs yoktur. Bunun temini için halkl okutmak lâzımdır. Bn ise lâtin harfleriyle daha kolay ve çabok olacaktır. Bu harflerin kabnl y tatbiki hakkında vekâletin M düşündüfüoö ögrenmek istiy»» ruz.» Necati bey bu suali söyle a » vaplandırmıştır: « Lâtin harfleri meselesi bir çok tâli meseleleri ihtiva edea pek esaslı bir meseledir. Lâtia harflerinin türkçeye adapte edil. mesinin lüzum ve faydası Ile Utbik kabiliyeti keytiyeti evrell bir ilim meselesidir. Lâkin nrfl. cerret, saf bir ilira değil pek hayati ve pek millî bir ilim meselesidir. Bunun siyasi ve Ucttsadi taraflannı da incelemek lâzımdır. Yakında bir «DU Encumeni» kuracağız. Bu is orada CÖrüşülür ve bir karara vanln*^ Maarif Vekili Necati bey «ŞIK» ERKEK SPORCUDAN DAHA ŞANSLI Londra, T he Man» adh dergının baş' yazarı Maxwell Bogart yazdığı son bır yazıda erkeklerın zerafetının kadınlar nezdınde buyuk rol oynadığını ve «sık bir erkegin ünlü bir sporcudan fazls Koniil fethinde sanslı oldoğunu» ılen surmektedır Insılız erkek modaM alanında buyuk bır jetkılı «a\ ılan Maxw.ell Bogart ın bu goruşu spor çevrelennde sınırlı bır hava \aratmıstır. Bazı spor dergılerı, «The Man» e sıddetle hucum etmekte ve «saflam >apılı, genç bir erkeğin süslü piislü sinamekilerden çok daha kuvvetli gönül avcısı olabilecefcini» ılerı «ur mektedırler. îngılız kamu ovu tartışmayı ılgi ile izlemektedır SPOR Istanbul muhteliti Fenerbafıçe'yi 21 mağlup ettı [:İ: D u n Taksim stadyomonda ra* P''an futbol maçında Fenerbahçe takiRiı tstanbul muhtelit takımına bire karşı iki sayı ile yenilmiştir. Kadın Kamaralarl Kaldırılıyor Seyrisefain (Denizyollan) *• Şirketi Hayriye (Boğaziçi vapur* lannı işleten sirket) idarecilerüv ce varılan bir karara gore, bundan sonra sehir hattı vapurlannın güvertelerindeki kadınlar» mahsus yerlerle yan kamaraların kadınlara tahsis olunması usulü kaldırılmıştır. Seyrisefain ıdaresi son günierde tamirdea gelen Haydarpaşa vapurundakl kadın kamaralarını kaldırmakls kararın tatbikine başlamıştır. Diğer vapurlarda da ayni suretto tadilât yapılacaktır. Seref kime aid olacak ;;|j • YOYO ••S; Pıerre ETAIX'ın bu fılmı hakkında ıse cTATLI» denı\or. Festival kazanacak nitelikte bir füm değil bu. Üstteki resimde «Sevijen Çiftler» in rejisoni 15 j ı l onceki halinde Altta, filimden bir sahne ::: 121 İNSANIN ÖLÜMÜNE MALOLAN Kleopatra kör müydü ? Kabili se\k balonla Şimal kutbuna fiden kâşif Amundsen' in Norveçli, masrafı yapan şahsın Amerikâlı \e balon kaptanıııın da Italyan olması karşısında keşif şerefinin hançi millete aid oiacağı meselesi ecnebi mat buatını işga] etmektedir. Balon, Ampriksnın simalinde simdiye kadar insan ayaği basmamış olan Alaska'ya vasıl olmnş bulunmaktadır. Mareşal Pilsudski Reisicumhur o/uyor Varşova'dan gelen haberler» göre, Mareşal Pilsudski'nin Reisicumhur olmasına muhakkak nazarı ile bakılmaktadır. Mare> sal Pilsudski bütün Lehistaa's hâkim olmuş vaziyettedir. »••(••«••••••••«••••(•••••••ıııifMaııifMii • • • • • • • » « • • • • •• • • • • • { • ) • • • • • • • • • • • • « • • • • • •• a ] [••••••••••••••••••••••••••••••••••••••tJltşi UÇAK KAZASININ SEBEBİ ANLASILDI K KAHİRE, (AP) ahire Hava Alanmın 10 kilometre kadar otesınde motorlan ârızalanarak dun çole diışen Pakistan Hava Yollannm jet uçağmda 121 insan can vermış, 6 kiji mucıze kabılinden sağ olarak kurtulmustur. Kurtulanlann hepsi Pakistanhdır. Boeing 720 B tipmdeki Amerıkan yapısı dört motörlü uçak, Kahire terıkiyle ilk Karacbi Londra •eferini yapmaktaydı. Şırket, daha «wel bu teferlerini Tahran tankiyle yaptırmıştır. Dünkü kaza, havacıhk tarıhinm bejınei «n buyük felâkeüdır. Uçakta, Pakistan Hava Yollarmın bu yeni seferı dolayısiyle 21 Pakıstanlı gazetecı ve sayısı tesbıt edilemiyen . bazı dığer basın mensuplan vardı. 12 temmuz 1949 da bir KLM yolcu uçağı Bombay ya kmlanna düşerek parçalanmıj, bu kazada, Endonezyadan dönmekte olan 13 Amerikalı gazeteci can vermişti. • Uçak sirketinin bir sozcusü, 109 yolcudan 87 sınin Pakıstanlı, 12 sının Çınh ve diğerlerinın Amerikalı, Kanadalı. Lubnanlı ve Mısırlı olduğunu *öy lemışbr. Kazadan evvel jet yolcu uçağının pilotu Aktar Alı Han, telsızle verdiğı mesajda, motorlarının ârızalandığını ve inis takımının yarujıakta olduğunu bıldirmıştir. Uçak sabaha karşı 1 50 de düşmüştür. Ölenler arasında Pakistan Mılli Basın Tröstü Başkanı Tümgeneral Hayuddın, Pakistan Birleşık Basını Möduru A. K. Kuereşi, bazı yabancı seyahat •centleri ve en az üç çocuk bulunmaktadır. Uçaktakilerın ekseroi Pakistan Hava Yollarının misafîriydi. Jet uçağı, toprağın üzerinde kesif bir sis tabakasının bulunduğu sırada duşmüş, cesetler 1.5 kılometrelik bir sahaya, kara kumlarm üzerine yayılmıştır. Kurtarma ekıplerı, kaza mahalline beş saat sonra yetışmişler, fakat enkazm elan yanmakta olduğunu gdrmüşlerdır. Karachı'den kalkan uçak, Pekin, Dacca ve Tahrana da uğrayarak yolcıılar almıştır. Kahireden sonra Cenevrede duracak olan uçak, bilâhare Londraya gıdecekü. Kahire Hava Alanında uçağı beklıyen 52 yabancı tunst yetküısı ve gazetecı, kaza habennı olaydan uç saat sonra oğrenmış, bu arada seferin Totar yaptığı bildirılerek bu şahıslar alanda bekleülmiştir. Bir şirket sozcusiı, cesetleri Pakistana gotürmek uzere Karachı'den buraya ozel bır uçağın gonderıleceğini soylemıştır. Roma, (13, Radve) oma ünıversıtesı Edebıyat Fakultesı Tarıh Kdrsusü Pro fesorlerinden Gıuseppe Moro, fakultenin aylık dergisıne yazdığı bır makalede, «dunyada füzrlliği ile nara salmıs olan Kleopatranın» bır gozunun olmadığını ıddıa etmektedır. Profesor Moro, Mısır Kıralıçesının çocukluğunda bır kaza sonucu sol gozunu kaybettiğını ve «kör bir kadın oldugnnn» yazmaktadır. Ünlu tarıhçı son zanîanlarda Poıtıer Kütuphanesınde bulduğu bir yazma eserden bu gerçeğı oğrenmış olduğunu ve gerek Sezarın, gerek SOLDAN SAĞA: Antoniusun bu kadına âsık ol1 «Keyfı yerinde değıl a anlamlduklarının efsaneden başka bır şey olmadığını ılerı sürmektedır. na İkl soz. 2 «Orta yerde çalınan R 23456789 Maymunlar açıkta kaldı Aynı uçakta, Karachı'den B. Amerıkaya gonderılmekte olan beş kuçuk ma.vmuna hıç bır şey olmamıştır. Maymunların, akşama kadar enkazın etrafında dolaşıp durdukları gorülmuştur. Kahire polısi, Pakistan ve Amerıkan Elçıhklerının maymunları almak istemedıklerını ve kımsenın hayvanlara yiyecek vermediğıni bıldirmıştir. Festıvalde Büyük Aşk • ' Cannes Filim Festhalinde birbirlerinden hiç ayrümayan bir çift f vardır. Bunlardan biri Italyan komedi artisti Giani Esposito'nun j karısı Pascale diğeri de Ray Danton'dur. Pascale Pettit Fransızların ' seks kıraliçesidir. Her nedense hu çift Cannes sehrinde her yerde " birlikte bulunmaktadırlar. Şimdiden dedikodular başlamıştır. (Foto: Haberler Ajansı UPI) Her 100 gemiden 40 ı Japon yapısı LONDRA ^\ Unyanın denizcılik faalıyetle" r i ile Ugül bütün bügılerıni toplayan ve kamu oyuna sunan Lloyd teşekkülu tarafmdan yayınlanan son bir rapordan öğremldiğıne gore, 1964 yılı içinde dünya tezgahlarında msa edılen gemilenn "'« 40 ı Japonyada denize indırılmiştir. Milletlerarası gemı tescil müessesesi olan Lloyd'a 1964 yılı içınde, 3^53,029 ton tutannda, 650 yeni gemi kaydolmuştur. Bu suretle, halen dünya denizlerinde seter eden gemılerin tutan 152,999,621 tonu bulmuştur. Halbuki, bunda beş yıl önce bu mik tar 129,769^00 tondu. 1964 yılında dünya ticaret filosunun °'o 33 unll petrol tankerleri teşkil etmiştir. 1933 de ise, petrol gemileri dünya ticaret filosunda, ancak, '/a 13.5 oranında bir yer almaktaydı. Açık demz gemıleri alanında, Amerika 17,220,000 tonla başta gelmekte, onu 12,280,000 tonla İn giltere ve 8,690,000 tonla Lıberia ızlemektedır. Lloyd'un 1964 yüına ait olan bu raporunda, tarıhte ılk defa olarak, mazotlu veya elektrıklı dı zel motorlu gemilenn buharlı ge mıleri bastrrdığı da belirtilmektedir. Rapora göre, 1964 yıluıda denizlerde sefer eden gemilerden 74,900,759 ton kadarı buhar makınesıle çalısırken 78,010,862 tonluğu diesel motöru kullanmaktaydı. âhenkli jarkı» m&nasına ıki toz. 3 Esldden Mısır çarşısında satılan ve bağırsakları ışlclmck içın kullanılan bır nıadde. 4 Tersl Istanbul Valısinm soyadı, eskiler onun içın yaşta değıl baştadır, derlerdi. 5 Damad tbrahıra Paşanın devrindekl en makbul çıçck, Nasretün Hocayı taşıyan hayvan. 8 Beyaza çalar reng» giren, nota. 7 «Bası «ıkıya gtren» kanılı» ğı ıki soz. 8 FazJa gırRİn ve bec*> rıkli, her ay bına «ahıbine fidentn, 9 Tersi hemşırelerin hastalara kar> 51 yapnıak zorunda olduklarıdır. YUKARIDAN AŞAĞIVA: 1 «Ne bıçım insan?» manaaına Iki sozlu bır soru. 2 ıBır bahar yemlşınin dallı kutuğu» karşılığı karmı bir soz 3 Un kazanarak (ikl söz). 4 Bağırsaklar (eskl usul çoğul), cerkek yıgıt bulmaya çalış!» karşılıftı karma bir emlr. • »23456789 Gok, avlanma V sıtalanndan. 6 Bir edat, tenl kan emlcl bir h»y vandır. 7 Ihtlyarların nefes na fese çıktıklan, bıtki IpllgL. 8 OmiTOS'un tanıa Dunkü bulmacanın mış deniz efıanesine benzeyes halledilmij ?e maceralar (çoğul). 9 Bir takı, uç» mak içın ondan ikl Une lâzımdır. Aman Allah ne diyor? Karachı'lı bir gazeteci olduğu soylenen ve ka . zadan mucıze kabılinden kurtulan Aman Allah, ; hastanede sağ omuzu ve sağ kolu alçılar ıçınde yat ; ı lakta, fakat hâdıse hakkında konuşmak ıstememek ; tedir. Aman Allah. yalnızca, hastabakıcıya işaret ; ederek: «Oturmak istiyorum, suna söyleyin, çok yor ' : gunum» demıştır. Alkarimi, sağ olarak kurtulmağa muvaffak olan \ altı Pakıstanlıdan bır dığeridır. Adam, Kahireye bır '. evvelki uçakla gıtmesı lâzım geldığıni, fakat uçağı : kaçırdığı ıçin buna bınmek mecburiyetinde kaldığını söylemis v« kazayı soyle anlatmıştır: •Parçalanan ve yanmakta olan enkazın içinde \ kendimi ânıden şaşkın bir vaziyette buldum. Ken • dımı toparlamağa çalışarak etrafıma bir bakmdım. '. Her tarafta öluler vardı, çoğu enkazın altında kalmıştı. Her taraf alev alev yanıyordu.> Pakistan Hava Yollarmın memurlarından olan Alkarimi, enkaz arasında beş kışınm daha hayatta olduğunu gördüğunu ve bunlan derhal yanan uçağın civarından uzaklaştırarak onlarla beraber sabaha kadar beklediğini sdylemistır. AŞIRI CERYANLARA KARŞI MALİYE MUFETTIS MUAVİNLİĞİ GİRİS SINAVI Maliye Bakanhğı Teftis Kurulunca 2 8/1965 pazartesi gunü saat 9 da Ankara ve İstanbulda Maliye Müfettiş Muavinlıği Giris Sınavı açüacaktır. Giriş »ınavına katılabilmek için; a) Memurin Kanununun 4 üncü maddesmde yazüı nitelıkleri haiz olmak, b) 1/1/1965 tarihinde (30) yaşuıı doldurmamış bulunmak, c) Siyasal Bılgiler, İktisat, Hukuk, Orta Doğu Teknik Universitesi İdarî İlimler Fakültelerinden, İktisadî ve Ticari nimler Akademilerinden (veya eşitleri yabancı fakülte ve okullardan) birini bitirmiş olmak, d) Maîiye Müfettişliğj karakter ve niteliklerüıi haiz bulunmak... gerekir. İsteklilerin sınav içın gereklı formalıte ve belgeleri gösteren ve sınav konuları hakkında lüzumlu bilgileri veren broşürü adları geçen Fakülte ve Akademilerle Ankarada Maliye Bakanlığı Teftış Kurulundan, Istanbul ve İzmir Defterdarhklanndan bizzat müracaat suretiyle veya mektupla temın etmeleri ve müracaat işinl noksansız olarak en geç 17/7/1965 cumartesi gunü saat 13 e kadar bitirmeleri lüzumu ilân olunur. (Basm 6103 A. 3580/5726) 1 DURUM HAFTALIK DERGİ Petrol tartışmasında 32. S A Y I S I YALANLAR VE GERÇEKLER ÇIKTI Cumhurıyet 5747 Sosyal Sigortalar Kurumu fstanbu! Salınalma Müdürliiğünden 1 Kurumumuz sağlık tesisleri ihtiyacı için depo stoku olarak 85 kalem sıhhî malzeme kapalı zarf usulü ile gatnıalınacaktu". ? Mubayaa 31'5'1965 pazartesi günfi saat 15.00 de Müdurlüğümüzün btilunduğu Beyoğlu Baltkpazan Mailı Han kat 4 de 1. N'1 lu Satmalma Komisyonunda yapüacaktır. 3 Mubayaaya ıştirak etmek isteyen firmalar sar'namesi esaslarına gore hazırlıyacaklan kapalj zarflannı ır><»zkur gunde en geç saat 14.00 e kadar makbuz mukabilinde Komısvon Başkanhğma vfrecekler veya en ?eç aynı saatte bulunacak şekilde posta ile göndermış ola«aklardır. 4 Po=tada vâk) gecikmeler kabu! edilmez » 5 Bu ise aıt şartnameler mesal SEatlen dahılınde l No. lu, Komisyondan bedelsiz olarak temin edılebüir 6 Kurumumuz artırma, eksiltme ve ihale kanununa tâbı olmadığından mübayaayı yapıp yapmsmakta vpva l i lediğinden yapmakta serbesttir. (Bastn 7887/5728) ertev Çocuk Şampuani nâncılık: 6830/5738 K E L E P tR BUHAR KAZANI VE YAKIT DONANIMI YAPTIRÎIACAKTIR \ Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobiis \ Işletme Müessesesi Umum Müdürliiğünden i * 4 ! »I ••»•••»•••1 » 1 Muessesemizce 1 adet buhar kazsnı ve yakıt rto V nanımı işi teklif alma suretiyle yaptırılacaktır. * 2 Bu işe ait fennî ve idarî şartname 25. lira b»del mukabilinde müessesemiz veznesinden abnabilir. '/(/ ıyacakları tekliflerıni tekilf fiatlan üzennden % 7,5 muvakkat teminatlan ile birlikte 31.5.1965 pazartesi günü saat 17,30 a kadar tJmum Müdürluk Yazı İşleri Müdürlüğune göndereceklerdir. 4 Tekhfler 1/6/1965 tarihinden itıbaren 20 giin opsıyonlu olacaktır. 5 Postada vâki gecikmeler nazarı itibare ahnmıyacağı gibi, telgrafla da teklif kabul edilmez. 6 Müessesemiz ihaJeyi yapıp yapmamakta veya dılediğine yapmakta serbesttir. (Basın 8145 A. 4882/5744) \ 3 Talıpliler ş a r t n a m e l e r i esasları d a h i l i n d e hazırX Budistlerin arasında casus var SASGON, ( M . ) Saygon'da ısrarlar soylendığıne gore, Güney Vıetnam sıyasî hayatında buyük rol oynayan Budıst teskılâtı arasında Amerıka Bırle şık Devletlen gızlı haD^r alma servısi C I.A. mensubu bazı ka dınlar rahibe olarak katılmış lardır. Bu çevreler. Güney Vi etnam'da sıyasl hayata tesır eden Budıstler arasında bu kadınların büyük rol oynadıklannı ve bunların sayısının hıç de az olmadığını ilert lurmektedirİM. ÜMÜMİ MAĞAZALAR T.A.S. Ticaret hayatımızda bır çok faıde ve kolaylıklar sağlayacak RESEPİSE ve VARANT sistemini tüccar ve iş sahiplenmizin hizmetıne takdim eder. R E S E P İ S E VARANT sistemi ile Malınız yer deği. El değiştirir Satılır Bankaya ibrazında Borç alınır Depo değıştirme Naklıye Yukleme ve Bpşaltma masraflarında büyük tasarruf tZAHAT İ S T E Î İ N İ Z UMUM MÜDÜRLUK : Ulus Meydanı Koçak Han Anltara Istanbul Izmır Mersin Ş ab • 1e r 1 İskenderun Samsun (Basın 8227/5743) VALtKONAĞI KONAK SİNEMASI Suleyman Nazıf sokak No: 5 Koşe Aydınlık • Luks 765 lı. Yalnız bır daire verilecek. 48 76 63 47 88 84 (Reklâmcılık : 2013) • 5735 İOLLARDA Küfür, Kavfa etnıemeyi Hetkese Ö^etlnlı tsl AHLAK DERNKÖI 0. ^ r ^ 'k L |
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog