Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT CÜMHPRİYET 22 Mayıs 1965 ŞEHİRDE ve YURTTJt T.R.T. Sorufturması Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Üç savcıdan kurulu soruşturma ekibi dun TRT Genel Müdurluğunde tekrar incelemelerine başlamıştır. Savcı yardımcısı Bülent Akmar.lar, Nazım Torunbancı ve Tarık Budak'tan kurulu savcılar ekibi dün sabah saat 10 da TRT Gen»l Mudurlüğune gelmişler ve kendilerine aynlan odada çahşmalarına başlamışlardır. Kadın uğruna arkadaşını varalayan H. Kozan Emniyet Mıidürlüğünde förülüyor. 9EHİRDE ve YURTTA Kadın yüzünden arkadaşını yaraladı %#elıefendı Hıpodrom çayırında oncekı gece paylaşılmayan bir kadın yüzünden kanlı bir kav ga olmuştur. Zeytinburnunda oturan Hasan Kozan, Ramiz Kozan ve Fatma adında bir kadın yanlarına aldıkları beş şişe şarap ve yiyeceklerle âlem yapmağa başlamışlardır. Gece saat 22 sıralarında iyıce sarhoş olan iki arkadaş yanlarındaki kadını pay laşmak istemişlerdır. Fakat bu işte bir türlu anlaşamayan ıki arkadaş bıçakla dâvayı halletme yo luna gitmişler ve çayırda kanlı boğuşma başlamıştır. Fatma boğuşma sırasında ağaçlann arasına gırmiş ve kaçmıştır. Kanlı boğuşmada baŞırsakları delinen ve goğsunden agır yaralanan Hasan koma halmde Cerrahpaşa hastahanesine yatınlmıştır. Sarhoş sa nık sabaha karşı ekipler tarafından yakalanmış ve nezaret altına alınmıştır. AMERİKALILAR İSTANBULUN ÇÖPLERİNİ İSTİYORLAR İSTİ «Hoyır Cemiyeti» nde I stanbul çoplerinın imhası 1 çin kurulacak çop fabrikası mşasına bir Amenkan firması daha talip olmuştur. Fırma, Beyoğlu, İstanbul ve Anadolu yakalannda 3 fabrika kurmak istemektedir. Tesıslerı 20 yıl vadelı kredi ile yapacak olan Iırma, çoplerden elde edeceği gübrenın 'o 7 sını Belediyeye verecek, gerisini kendısi satacaktır. Tesısler 20 yıl sonunda parasız olarak Beledıyeye devredılecektır. tlgilüer, tekhfi çok onjınal bulduklarmı belırtmışlerdır. BİR OTOMOBILİN HİKÂEYSİ Evin önündeki 7 arabadan biri gunaşırı kurcalanır • • Yurtta kalan öğrencilerle Hgili anket yapılacak uksek öğrenım yurtlarının yer yer bir otel ve pansiyon durumunda kullanılmasını bnleyerek öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif vt eğitsel ihtiyaçlarını da karşılaması için çalışmalar yapılmaktadır. Alınacak tedbirlerin daha yararlı olması için yurtlarda kalan öğreneilerin fikirlerinden de faydalanılması uygun görülerek bir anket duzenlenrniştir. Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı 22 yurtta kalan 8000 i aşkın öğrencıye uygulanmasma başlanan anket, aynı zamanda aündiye kadar yurdumuzda uygulanan en genış anket oiacaktır. 1961 yılında kurulan ve on yıl içinde 600 milyon lira doner sermayeli bir tesis haline getirilecek olan Knrumun hazırladıği ankette, öfrencilerin bos zamanlarmı değerlendirme sekilleri, meraklan, hangi •osyal ve kültürel kollarda çalısmak istedikleri ve mali dnrumlan ile 11(111 sonılar bulunmaktadır. Bu arada, öğrencilerin. ihtiyaçlarını ucuz ve yeterli bir jekilde karşılayabilmeleri için kooperatıfler kurulması yolunda da çaba gösterilmektedir. Bu konuda oğrenci kurulugları ilı de ijbirliği yapılaeaktır. Öte randan Fatih'deki Vakıflar Öğrenci Yurdu da 1 yıl müddetl» Kuruma devredilmistir. Kadırgadaki yurda 600 öğrenci alacak bir ek inşaat yapılması için hazırlanan proje de Belediye Meclisinde gorüşuldükten sonra kesinleşecek ve inşaata başlanacaktır. EROL DALLI izim evin önünde, her gece 7 araba durur. 6 aydan beri de bu arabaların her biri her gece demesek bile, gün aşın Kurca lanır . Birlnin pikabı gider, birinin camı kırılır, birinın radyosu alınır bazan da bir tanesi toptaa kaybolur, polise haber verilır, il gilenilir, fakat hiç bir zaman polU bulamaz. Sahibi, arabayı jehrııı bir köşesinde bulur, getirir, eksıklerini tamamlayarak yenıı» kor. Dün sabah kalktığımızda da T arabadan birinin eksildiğini gördük. I!k iş, Mecidiyeköy karako luna haber vermek oldu. Trafik Subesi Müdürü haberdar edildi, İkinci Şubcden rica edildi, hattâ bir vesile ile durum Emniyet Müdürüne kadar aksetürildi. Hepsın» buraya bir hırsızın dadandığı, evvelemirde tedbir alınman gerektiği tekrarlandı. Gün bitti, arabadan ses sed» çıkmadı. Gece saat 21 e gelirken evimin kapısı çalındı. Kapıyı açtım 2. Şubeden 4 sivıl polis benle görüf mek istiyordu. Cidden zevklendım, onlarla beraber bahçeye indım, oto mobıl sahıbinı çağırdım, arabanuı nasıl ve nereden çalındığmı anlattık. Polisin bu sefer ilgılenmesinden bir emniyet, bir zevk duyuyor dum. Kendileri ile uzun uzun konuştum, Müdürüııden rica ettiğimize göre Trafik ekiplerinin de ara bayı bütün sehirde aradığını soyledim. Hattâ civar vilâyetlere haber verilmesi lazım geldiğini sözlerima ilâve ettim. Benim bu konuşmam, otomobıl sahibini bir hayli ferahlatmıştı. Ekip de artık vazifeye çı kıyordu, aramızda son olarak şoy le bir konuşma geçtı: Simdi ne yapacaksınız? Normal vazifemizi yapacağız, bu arada da arabayı arıyacağız. Arbanın tam eşkalıni bıliyor musunuz? Arkdaşlarda var. Y KUMAR A OYNATTlı TT ürkıye Sağır, Dılsız ve • Kimsesiz Vatan Çocuklarını Yetiştırme ve Koruma Cemiyeti Başkanı Nedım Bonıcuoğlu, sahtekârlık, zımmetıne para geçırmek ve emniyeti suıistimal suçlarından teykif edilmıştır. İstanbul'un çeşitli semtlerinde açtığı sube lokallerini birer kumarhane haline getirdiği ve burada sabıkalıların kumar oynadıkları tesbit olun muş. polis üç lokali basıp kapamıştır. Bu sebeple Nedim Borucuoğlu polisi B.MJVI. ne kadar şikâyet etmiştir. USULSÜZ DEGİL Içişleri Bakanlığından gelen bir yazıda, Nedim Borucuoğlu'nun açmış olduğu lokallerın kapatılmasında hiç bir usulsüzluk olmadığı belirtilmiş ve durumun Borucuogluna tebliğ edilmesi istenmıştir. Polıs, Sultanahmet Cezaevinde bulunan Nedim Borucuoğluna Içişlerl Bakanlığının yazısını tebliğ etmiştir. B Akıl Hıfzıssıhhasının toplantısı bugün • Turkıye Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti yıllık bilımsel toplantısını, bugun Galatasaray Lisesi konferans salonunda yapacaktır. Top lantıda «Memleketimizde gencliğin psikososyal problemleri» ele almacak ve bu konu, adlarını verdiğimiz, konuşmacılar tarafından değışik açılardan tartışılacaktırOrd. Prof. îhsan Şükrü Aksel Öfretmen Mesude Alangu Dr. Erdoğan Noyan Doç. Dr. Ozcan Kbksel Doç. Dr. Metin Özek Sen Benua'lılarm "Patates" Günü • Şen Benua Liseliler Derneğınin düzenlediği €Kızarmış Patates» gü nü, 23 mayıs pazar günü Sen Benua Fransız Erkek Lisesinde kutla nacaktır. Okul saat 11 den sonra üyelere ve misafırlere açık oiacak tır. Edirne Landrusu hâkimleri reddetti EDİRNE, (a.«.) eş kişiyi boğarak öldurmekten sanık Edirne Landrusu Mehmet Yaman, Ağır Ceza Mahkemesinde dun yapılan duruşmasında, mahkeme heyetını, başkan da dahıl olmak üzere, reddetmıştir. îstanbul Adli Tıp muessesesınin Yaman'ın delı olmadığına ve taammuden işlediği cınayetlerini aklı başında olarak işlediğine dair okunan raporunu kabul etmiyen sanık, mahkemeye bir dılekçe vermı? ve şunları söylemistir : «Mahkeme heyetini reddediyorum. Çünkü, mahkeme, aleyhimde nesriyat yapan basının te»iri altında kalmıştır. Adli tıp raporunu da kabul etmiyorum. Dünya kurulduğundan bu yana iki gün içinde bir deli hakkında Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) karar veriimemiştir.» Arkadasımız Fikret Otyam'ın «Fotoğrafla gide gide lnsan Başkan Orhan Tore, üyelerle manzaralan» adlı fotoğraf sergıkonuştuktan sonra mahkeme hesı dün Alman Büyükelçisi G. yetınin kararını açıkhyarak : Von Walter tarafından açılmış«Sanık Mehmet Yaman'ın reddi tır. hâkim talebi heyetimizce kabul Açılısta, Milll Eğıtım Bakanı edilmemistir. Gayesinin duruşCıhat Bilgehan, Koy tşlerı Bamavı biraz daha uzatmak oldagu kanı Seyfı öztürk, Senatörler, kanısına varılmıştır. Ancak, C. Mılli Bırlik grupu üyeleri, MilM.U.K. nun J6 ncı maddesine (jöl«tvekilleri, elçiler, sanatçılar re, sanı|ın red talebinin yerinde ve basın mensupları bulunmuşolup olmadığı hakkında bir kalardır rar vermek üzere dosya KırklaAlman Kütüphanesi Müdürü reli Ağır Ceza Mahkemesine gön Dr. G Bear, yaptığı açıs koderilecektir» demıstır. nu«;masında Otyam'ın geçen yıl açtığı serginin en çok ziyaret Mehmet Yaman'ın dosyası 26. edilen sergi olduğunu, ikinci madde gereğınce en yakın Ağır sergiyi açmakla mutluluk duyCeza Mahkemesı olan Kırklareduklarını, belirterck »öyle delı'ne gonderilecek ve du;ruşm*>« mistir : 29 mayıs cumarte«i günü devam «Fikret Otyam yalnız merakedılecektır. lı bır muharrir ve fotoğrafçı deöte yandan, Adliye korıdorunğıl avnı zamanda da bır üstada gazetecilerle yaptığı konuşdır. Otyam bize, Anadoluda köy ma sırasında. Edirne Bölge Ceve kasabalarda yasayan insanzaevinde pazar günü mevdana lann dünyasının kapılarını açgelen ayaklanma hareketıne de makta ve onlara olan sefkatideğmen Yaman, kendısinin isyam'zı, sempatimizi, sevgimizi, i)na kansmadığını, Idarenin taragimizi, tetkik merakımızı uyarfını tuttuğıınu <;ovlemi«tir. maktadır.» • «• v * DİLENCİ ŞEBEKESİ YAKALANDI 16 sı da aynı köyden T ophanedekl sabahçı kahvelerl • ile bekâr odalannda yatan 16 kişilik bir dilenci şebekesi yakalanmıştır. Mustafa Polat tatarafından tçişleri Bakanlığına yapılan şikâyet sonunda polısın yaptıği baskmda yakalanan ve nezaret altına alınan dilenci şebekesinin Kalender Pençe adında yaşlı bir Malatyalının yonettıği ılgıhlerce bıldirılmiştır. Gundüz, şehrın ana caddeleri ile kalabalık semtlerine dağılan ve merhamet avcılığı yapan şebeke mensuplarının Malatyanın Akçadağ ilçesı Faturaşağı koyu halkından olduklan tesbıt olunmuştur. Yakın akraba ve aynı koyden komşu olan 16 kişi verdıkleri lfadede suçu inkâr etmişler ve: «Biz çeşitli yerlerde çalışıyoruz. Dilencilik yapmıyoruz.» demişlerdır. B Bir kız öğrenci öğretmenini dövdü günü calısmak istemivorlar!.. oplu sdzleşme dolayısiyle işçılerine resmi tâtil giinlerinde fazla mesai ödemek zorunda ka lan fırıncılar, pazar günleri ekmek çıkarmamak için Beledıyeye başvurmuşlardır. Fınncıların «pazar gunü ekmeğini, cumartesi gunünden çıkarma» teklifi Belediye tarafından incelenmektedir. Öte yandan Belediye yetkilileri, ekmeğe yeniden zam yapılacağı yo lundaki söylentileri de yalanlamış lardır. Î # Osmaniye (Adana ( llçemiz Kız Enstıtusü oğrencilerinden Âfet Akkese, okulun çocuk bakımı oğ retmeni Nuran Baysay'ı okul bah çesinde ve öğrencilerin yanında tokatlıyarak dö%Tnüştür. Olaya. oğreımenın Âfete «Sarını berberde vaptırmışsın ayıp değil mi?.» demesi sebep olmuştur. Bu sozlere sınirlenen Âfet, öğretmeni nin üzerine yurumuştur. Sanık hak kında dısiplin kurulu toplanmıştır Otyam'ın sergisi büyük ilgi gördü EŞKAL NEREDE? YAKALANAN 16 DİLENCİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE. «EBE KE MENSUPLARI, DİLENCİLİK YAPMADIKLARINI İLERİ SÜRMEKTEDİRLER. Yezidîler kacırdılar • Bismil 15 gıln kadar önre Muslüman olan Darakol köyunden Süleyman Elma'nm kızı vo annesi Yezidiler tarafındaa kaçınlmıştır. Hayatından korkan Sü leyman Elma'nm eşi de babasınin evine donmek durumunda kalmıştır. Süleyman, ilgılilere başvurarak havatının tehlikede olduğunu bildirmiş ve emniyet altına alınmasını istemiştir. Darakol halkının tamamı Yezidi olup, Süleymanm bir arazi ıhtılâfının halh ıçın Muslüman olduğu anlaşılınca Darakollular kendisine hasım kesılmışlerdır. B ^ııııııuıııııııııııııııııııımıuıtıııııııımııııııınıııifiııııııııııııııııuımıı | BAŞKALAR1NIN 1 VERMEDİĞM cumhuriyete mektuplar ıç Çarşıkapı yeraltı 1 geçidindeki İ 2 dükkâna = ruhsat verilmiyor Millet Yapar 89 ÇIKARMA GEMİSİ YAPILIR KAMPANYAYA BÜYÜK FAYDA 40 MİLYON DONANMAYA VERİLEMEZMİ? Gazetenizin açtığı kompanyaya «Millet yapar» Kampanyasına bizler maddî bir ödev olarak kabütün kalbimizle katüıyoruz. Bizlere millî varlığımızı hatır tılıyoruz. Bütün millette bir şey> latan bu asil teşebbüs tebrike ler yapabilmenin faeyecanı var. Fakat kaç tane mebus bu milll şayandır. Gazetenizin Vatan sevgisl ko göreve katılacak. Mebuslann alakan bu tesebbüsü inşallah bekle cağı bu toptan para kampanyada nen neticeyi verecek ve tarihe bü>ük fayda temin etmezmi, domâlolacak bu hâdise ileride ço ğuda her hangi bir yarayı kapatmaz mı? (Yol, su, hastahane cuklanmıza gurur verecektir. Fakat mebuslanmızın (40) mil okul v£. gibi) Niçin bu mebuslar seçmenleriyon tutan zamlan höyle bir günde düşündürücü bir tezat teskil e nin yaşadıklan şartlarla yaşamadiyor. Bir çıkarma gemisi Göl ya, onlarla birlikte kemerlerini cük'te 1 milyon 200 bin liraya sıkıp, kalkınmaya katılmıyorlar? Düzceden bir hanını okurumuz mal olduğuna göre (40) milyonla en aşağı 8, 9 çıkarma gemisi ja* pılır. ZAM OLAYI İmzası mahfuz Harıce Milyonlarca borcumuz varken, Hançten Yardım Beklerken, Kıbrıs gıMUHTEREM PARLÂ bı Milll kalkmma ve varken MilDâvâlanmız let, Senatör ve Milletvekıllerinin MENTO ÜYELERİ, (40) Milyon (813) bın lira haklanBugünün yaşama şartlarına gö nı ödemekten kaçmmamıştır. re aldığmız maaşın azlığından Fakat vatanımız uç tarafı dedolayı 1200 lirahk bir eki sessiz nizle çevrıh bir yarım adadan ive sedasız almanız büyük bir barettir bu bir avuç vatanımızın tepki ile karşUandı. Bu tepki müdafaa ve muhafazası için kasizleri de fazlası ile rahatsız et rada, havada kuvvetli olmamız miş kanısındayız. kâfı gelmez denızlerde de kuvvetMfllî efkârunızuı kabardığı za lı olmamız mutlak gerekir. Zayıfmanda sessiz ve kapab olarak latılmış olan Denız Kuvvetleriçıkarlanmzı düşünmeniz siz bü mizin üstünlüğünü, hiç olmazsa vüklerimize yakıştınlamadı. Siz Yunan donanmasiyle dengesıni ler, bu cefakâr ve asîl miUetimiz muhafaza etmek için Milletçe, el için çok hayırh işler yapmış ve bırliğıyle çalışmamız icabeder. yapmaktasınız. Bu itıbarla sayın Senatör ve Cumlıuriyet gazeteslnin teseb Mılletvekillerimizin de bu parayı büsü ile açılan «Bu Millet Ya Donanmamızın takviyesine terk par» çağnsına sizlerin de katıla ederlerse ne mutlu onlara. cağmı ve bunun da sizlerin ve Eski Muhariplerden Emekli milletin şerefine uygun olacağıAbduırahman YETKtN nı ummaktajTz. Çeşitli tepkilere Samsun sebep olan ve şimdiye dek askı* da bulunan 40 milyon ek ödeneği bu hayırlı işe tahsis ederseniz Şerefli teşebbüs âlicenap milletimizin tarihinde Başkalarınuı Vermediğinl Millet şerefle anüacaksmız. Göklerimizin çelik kanatlar altında korun Yapar kampanyasına katılıyorum. masını, denizlerimizin de zırhlı Giriştiğiniz bu şerefli teşebbüsten larla korunmasmı isterseniz bu dolayı Cumhuriyet Gazetesini can ve buna benzer fedakârlıklar ya dan tebrik ederim. Teşehbüse ben de (60) altmış lira yatırmak surepar ve bizlere de yaptınrsınız. tnal SALİH Reyhanlı tiyle katılıyorum. Kabulünü ve inandığım teşebbüsünüzün kısa za manda istenilen seviyeye ulaşmasını canı gbnülden diler hürmetleGönülden kopan... riml arz ederim. Recep Beyazit Gönlümden kopan ufacık bir Keşan yardım vesilesiyle: Bundan böyle Mayıs/1965 tarihinden itibaren her ay muntazaman maajımdan Net 100 lira ve Dört ilkokul öğrencisi şimdiye kadar toplanmış ve toplaBiz Cumhuriyet Gazetesi okuyunacak bilumum Tasarruf bonola cusu olan dört ilkokul öğrencisinmm da bu teşekküle verilmesı yiz. Gazetenizin donanmaya yarhususunda bağlı bulunduğum Yük dım kampanyası açtığını oltuduk. sek Adalet Bakanlığına yapmış ol Biz de bu yardıma katılmak için duğum müracaaüma havi dilek kumbaralanmızda biriktirdiğimiz çemden bir nüshasınm ilişik ola (30) lirayı posta havalesi lle gönrak takdim ediyorum. deriyoruz. Saygılarımızla. Osman Kurtuluş Fatih. Feriha, Fazilet, Feroa Adalet Bakanlığı Eüro Ma(Örerhan) kardeşler kinaları teknisyenj Stıltanhisar Avdın E E E r: E • Belediye, Çarşıkapı yeraltı geçitinde ınşa ettırdiği dukkânlardan berber ve kahvehane açmak şartı ile ıhâle ettiği ikı duk kâna, açma ruhsatı vermemekte | | § E = E S E E E E ~ E E E E E E E E E E E E £ E E E E E «Millet Yapar» kampanyası bütün hızıyle devam ettiği şu günlerde, milletvekillerinin maaşlarına zam yapılması hususunda gösterdikleri hummalı faaliyeti bütün millet üzüntüyle izlemektedir. MilletvekiUerimizin aklına, şu illâ da almaya çalıştıklan 40 milyonu, (takriben 5 harp gemisi karsılığı) yeni çalışmaya başlayan «Donanma Cemiyeti» ne hediye etmek fikTİ gelmiyor mu acaba? Necat ÇORBACIOĞLÜ Erzurum * Dukkanları kiralayan şahıslar, ruhsat almak için Beledıyeye baş vurmuşlar, fakat dükkânlar Eminönü Şube Müdürlüğü tarafın dan Belediye talimatnamesine ay kırı görülmüştür. Talimatnameye göre, berber ve kahvehane oiacak dükkânlarda akarsu, tuvalet, kanalizasyon tesislerinin bulunması gerekmektedır. Halbuki Belediye tarafından inşa edılen ve açık artırma usulü ile kiraya verılen dükkânlarda bu tesisler bulunmamaktadır. Bu sebeple Belediye ile kıracılar arasmda anlaşmazhk çıkmıştır. Belediyecıler, bu anlaşmazlığa bir hal yolu bulmaya çalışmaktadırlar. Zina yaparken yakalandı ve intihar etti # Mersin Gülnar'm Pembecik koyünden H. G. adlı kadın, aynı koyden Ibrahim Ülgen ile zına yap tığı sırada koy halkı tarafından gorulmuştür. Bundan utanç duyan Ibrahim Ülgen, kendısını asmak suretiyle intihar etmiştır. B Polisten kaçtı, nehre atladı 0 Adana Sokaklarda «üc kâRitçılık suretıyle halkı dolandıran Özışık adında bir kumarcı, trafık polisini gorunce kendıni Seyhan nehrine atmıştır. Yuzme bılmediğı için boğulma tehlıkesi atlatan uç kâğıtçı, etraftan yeüjenlerin gayretiyle kurtarılarak polise teslim edilmiştir. = gözünii taşla çıkardı... • Gültepe işçi evlerinde çalışan Kaya dün sabah arkadaşı İsmail ile münakaşa etmeye başlamış ve yerden eline geçirdiği bir taş la tsmaılın sağ gözünü çıkarmıştır. Sanık olaydan sonra yakalanmış, tahkikata başlanılmıştır. KAMPANYAYA BAĞIŞLIYAMAZLAR Ml? Sayın Senatörler ve Mılletvekılleri, Tüık Milletinın sayın Mümessilleri, Bütçeye ılâve buyurduklan (40) milyon lirayı bu kampanya'ya bağışlayamazlar mı? Burhaneddin GÜRE • Ankara İ = = := E 5 = E ır sure once İtalya'nın Torino şehrınde Uluslararası Ayakkabıcılık Akademısi tarafından düzenlenen sergiye katılan Türk ayakkabıcısı îsmail Cevat Görgun, bir kere daha birinciliği kazanarak madalya almıştır. 1961 yılından bu yana Torino ve Floransada düzenlenen uluslararası mahiyetteki müsabakalara katılan ve beşinde de birinciliği alan Türk sanatkârına bu başarısından dolayı aynca «Oacar» adı altında bir de gümüş kupa hediye edilmiştir.. Krızantem modelı sıyah glase, 11 punt, dil bunın ve açık lftcivert uzerıne simli ve incılı strazla işlenmiş, 13 punt sivri bunın lkl kadın ayakkabısıyla yanşmaya katılan Türk sanatkân, genis ilgi görmuş ve eserlen alâka ile karşılanmıştır. Gt'MRÜKTEN GEÇİRİLMEYEN 400 GRAM DERİ Bütün bu başanlar yanında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının d» yalon Ugilerini gören Türk sanatkânnı, ikind defa basına gelen bir olay fazlasıyla üzmüş bulunmaktadır. 1964 yılında Torino ve Floransa'da katıldığı yarışmalarda birinciliği aldıktan gonra yurda dönerken beraberinde getirdiği 500 üra degerindeki hediye derilerin Gttmrük tarafından alıkonulması üzerine sanatkar bu defaU gidisinde bunları iade etmek zorunda kalmıştır. Bu defa dort parçadan ıbaret ve 400 gram agırlıgındaki hediye deri Edırne Gümruğünde musadere edilmiştir. Ancak, iki çift ayakkabı yapılabılecek derilerin yurda sokulmaması sanatkftn sreniden buyuk bır üzüntüye sürüklemiştir. İsmail Cevat Görgün, çalışmalarına devam edeceğini ve eylul ayında Floransa'da yapılacak bir yarışmaya daha katılmaya karar verdığini söylemiştır. Ayakkabı üstadının getirdiği 400 gr. deri gümrükte kaldı u arada polisler bırbirlerin» bakındılar, eşkal hiç kımseda yoktu. Eşkali Emniyet Müdtir lüğunde unutmuşlardı! Neyse, Em ni>et Müdürlüğüne kadar gitmemeleri için eşkali biz verdik. Böy lece ekip görevine başladı. Her halde bızi de seytan dörtmüj tü. Boğaza gidip şöyje bir kahva içelim dedik. Mecidiyeköyü geçtik, 4. Leventten 100 metre uzak laşmışük ki 34 EF 493 numaralı ça lınmış araba, yol kenannda duru yordu. Bir tavuk gibi yolunmuçtu. Pikabından halısına, istepnesine kadar her şeyi alınmıştı. Trafik ekipleri, hırsızlık masası eklpleri sabahtan beri işte bu arabayı anyordu. Araba, evin önüne getirildi. Ara dan 10 dakika geçtikten sonra telefon çaldı, Mecidiyeköy karakolundan arıyorlardı. «Arabanız bulundu haberiniz var mı?» dedıier. Kendilerine teşekkür ettık, istihba ratlarına hayran olmuştuk doğrusu... Bütün eklplere, seflerine, karakolumuza ve bilhassa mahalle bek çimize alenen tcşekküriı bir borç biliriz. Adana A.P. Teşkilâtında değişiklik yapıldı • Adana AP Genel tdare Kurulu üyesi ve Adana Milletvekıli Ali Bozdoğanoğlu'nun parti müfettişi sıfatiyle tl tdare Kurulunda değişiklik yapmak için giriştıği faaliyet üzerine, tl Başkaru Zahit Akdağ, Alp Kılıç ve Hikmet Şavatlı görevlerinden istifa etmlşlerdir. öte yandan milletvekili yoklamalanyla ilçe delegreleri seçimine esas olmak Uzere ilçe merkezinde S, köylerde de 6 haziranda kongrelere başlanacaktır. «GET A DOCTOR'S DEGREE ABROAD» Etudes Üniversitaires Internationaleı 25, nıe des Romains, Ltıxembourg (Gd. D. Lux.) tııııııaniKii'iffissE (Basın 7190/5725) J ••••••• • •••• «•«^•««•••«•«••«B • • NAÇİZANE TEKLİFİM | Çocuk kavgası 9 Ankara, (Cumhuriyet Teleks) Çocuk kavgası, gehrimizde yeni bir Mevlut Gümüsçivi adındaki genç ile simitçi Şükrü Tuncay, Gülveren semtinde gece saat 21 sıralarında çocuklarının kavga etmelerinden dolayı tartışınışlar ve Mevlut, simitçi Şükrüyü bıçaklamıstır. Ağır yaralı durumda hastaneye kaldırılmak istenen Şükrü, yolda ölmüj. firar eden kaatil, Mevlut ise, sabaha karsı yakalanmıştır. Tahkikata devam edümektedir. cinayete sebep olmuştur.. = cinayetle bitti 100.000 50.000 = E E 3 S E E E E E S S E S \. £ • 3 En küçüğU tlkokul 3 de okuyan Ş tahsilde 6 çocuğum var. ZZ Kampanyanızı sevinç gözyaşla2 n ile karşıladım. S Naçizane bir teklifim var. BenŞ deniz her ay 40 liralık tasarruf 5 bonosu alıyorum. Bunu (MüdüriS yetin kampanyaya yardım tamimi Ş üzerine) seve seve bağışladım. 5 Mebus maaşlan için sonradan Ş bütçeye konan 40 milyonun da bu Z amaca aktarılması zannedersem E vekillerimizce de kabul edllir. 5 Vatanseverlik daha büyük fedaŞ kârlıklar yapmakla olur. HaUt ATALAY İstanbul ~ E Tasarruf bonoları Ş •Baskasının vermediğinl vatandaş yapar» parolasıyla Türk Deniı Kuvvetlerinin vatandaşlar tarafından verilecek paralarla takviye edilmesi yolunda açtığınız kampanya sahsen bcnl çok mütehassis etmtstir. Bugüne kadar benden kesilmis ve kesileeek olan bütün tasarruf bonolanmı Türk Denfo Kuvvetlerlne vermeye hazır olduğumu blldirlrim. ömer Nad Berber Zongnldak E.K.İ. Merkez Garajı soförlerinden ÜÜRLİIGU BANDIRMA MALMUDURUIGUNDEN: Hududu teamülen malum ve muayyen olan MANYAS GÖLÜ, balık, karavides avlamak ve bu avlakta yetişen saz ve kamışlardan istifade etmek hakkı ile Bandırmanın Sığırcı Mecidiyeköyünün Koyunkaya mevkiinde buluian, yeni yapı revir binası, memur lojmanı, 60 kişilik ameı» lojmanı, balık yıkama ve temizleme mahalleri hamam ve nrın gibi taşmmaz mallar ve yeni frigo ve beton iskele tesisleri ile birlikte kapah zarf artırma usulü ile üç sene müddetle kiraya verilecektir. İhalesi 7 haziran 1965 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Bandırma Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyonca yapüacaktır. Bir senelik kirasının muhammen bedeli 175.100 lira olup üç senelik kirası 525.300. liradır. Her senenin kıra bedeli altı taksitte tahsil olunacaktır. Muvakkat teminatı 24.754. liradır. Şartnamesi iş günleri mesaf saatleri içerisinde Milll Emlâk Memurluğumuzda görülebileceği gibi 26 lira 50 kuruş bedel karşılığında satm almabilir ve isteyenlere ödemeli olarak gönderilebilir. ihale günü takarrür edvek ihale bedeline % 15 zam teklifleri kabul edilmiyecektir. İsteklilerin kanuna uygun olarak hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale günü en ge.ç saat 15 şe kadar belirtilen Komisyon Başkanhğına tevdi etmeleri; postada vâki oiacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği ilân olunur. <Basın 8073' 25 000 10 000 5 000 2 500 1.000 bOO 250 = Düğünde cinayet 0 Kınkhan İlçemizin Argıpça kö yünde yapılan düğünde, cinayet işlenmiştir. Muhtarm kızınuı düğününe gelmekte olan 54 yaşındaki Beyazit Ören, 25 yaşındaki Selâhat tin Ünal'ı çifte ile vurarak Sldürmüştür. Daha önce de 3 kişiyi öldürmekten sanık olarak bir haylı yatan Beyazit tevkif edilmiştir. • MAYIS 22 MUHARREM 20 7 U V. E. 3 O I § g M m 8 Haziran 1965 27 Agustos 1965 j 4.35! 12.10[ 16.08 19 26 21 20 3 25 9 10 4 45 8 43 12 00 1 &5 7.00 TURKÎYE EMLÂR© KREDİ BANKASI , /aua A . İIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUKİİİIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIUIIIUIIIIIIIIIIIF.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog