Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

22 Mayıs 1965 CUMHURÎYET SAHtFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR * ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasmda SON 24 SAAITE 3 DARBE TEŞEBBÜSD Saygonda bastırılan komplonun iki Vietkong taburunun iftirakiyle düzenlendıği açıklandı SAYGON (a.a. A.P. Radyolar) Kiirtler Iraka silâh sevkıyatının durdurulmasını istediler Londra (a.a. A.P.) Iıaklı Kurtlerın lıderı Molla Mustafa Barzanı'nın ıkı temsılcısı dun, Londrada duzenledıklerı ortak bır basın toplantısmda, butun ulkelen Irak Hukumetıne sılah sevknatını durdurmava davet etmi'lerdır Isçı Paıtısı mılletv ekıllerınden Wıll Grıffıths ın aıacılığı ıie duzenle nen bu basın toplantısmda, Iıak 1: Kurtler adına konustuklarını sovhyen Celâl Talabanı ıle Mus tafa Karadağ, geçenlerde cere>an eden çarpısmalarda Irak Hukumet kuvvetlennın Kurtlere karsı gaz ve napalm kullandığını iddıa etmıslerdır. Talabanı «So\>etler \t Ingiltere tarafından ülkenin savunması için Iraka \erilen sılâhların, Irak halkının bir parçası olan Kurtlere karsı kullanıldığını» bıldırmıstır Karadağ ue, Kurtlenn Iıak Hukumetınden «avrılık» ıstemedıgıni sovlnerek, amaçlannın, dıç meseleler, savunma ve dığer mıllî konularda kontrolu Bağdad Hukumetının elmde bulunacak muhtar bır hukumet kurulmasını sağlamak olduğunu belırtmıstır Temsılcıye gore bov le bır Kurt hukumetı, sağlık, tarım. eğıtım ve ulastırma meselelerınde tam \etkı\e sahıp olmalı ve butun bu ısler bolgesel bır yasama ve Mirutme oıganı \ a'sıta'îiv le kendı ba=ına verıne getırmehdır Isçı Mıüetvekılı Gııffıths însılız Hukumetının Irak a Mİah verıp veımedıŞını ogrenmek ıçın ıakında A\ am Kamaıa^ma bır soru onergesı vereceğını bıldırmış tır. Saygonda dun gece başarısızlıkla sonuçlanan hukumet darbesı teşebbusu sonunda ellı subay tevkıf edılmıstır. Darbe teşebbusunun geçen 19 şubatta yıne akamete ugrayan hukumet darbesım hazırlayan Albay Fam Ngoc Tak tarafından idare edıldığı anlaşümaktadır. Darbe teşebbusunu basarısızlı ga ugratan Hava Kuvvetlerı Komutanı General Kı, «isyancılar» a aıt olup ele geçırılen plânlara gore, Mılli Savunma Bakanı General Van Thıeu'nun oldurulmesının tasarlandığını soylemistır. Aynı teşebbuse katılanlar arasmda, 46 ncı piyade alayının eskl komutanı Yarbay Le Hoang Tso'nun da adı geçmektedır. Gerek Albay Fam Ngoc Tak, gerek Yarbay Le Hoang Tao geçen şubattakı darbe teşebbusunden son ra gıyaben yargılanmışlardı. Bununla beraber her ikısının de ortada gorunmemekle beraber Say gonda bır yerde saklandıkları bılınmekteydı. KURŞUNA DIZILECEKLER Albayların komplosunun iki Vietkong taburu ıle ırtıbat halınde hazırlandığını belırten General Kı, Yarbay Tao'nun «masası başında» tevkıf edıldığmı açıklamış, «Önünde komplonun biıtün plsnları bulunuyordu, hepsini ele gevirdık» demıştır. General Kı sozlerıne şoyle devam etmıştır: «Tahkikat devam etmektedir. Fakat biitiın suç ortaklarının yakalandığını soylemek için vakit henuz erkendir. Emin olduğumuz tek şey şudur: Komployu ha zırlayanların plânları, esir alınmannı öngormektevdi. Savunma Bakanı ile beni kurşuna dizmeyi de kararlaştırmışlardı.» CASTRO TİPÎ öte yandan Hondurasta Liberal Paıtı uvesı olan Gerardo Alfcedo Medıano ısımlı bır gazewcı başkent Teguçıalpa jatcınlarında dun tevkıf edılmıstır Gazetecı, Castro tıpı bır hükumet kuımak uzere General Osvaldo Lopez Arellano hukumetını deviımek maksadıjla bır komplo tertiplemekle suçHTnmaktadır. DAHOMEY'DE Dahomevde de başkanlık kon«ejı bır bıldırı yayınlıyarak hukumet devırmeyı hedef tutan bır darbe tesebbusünun mevdan» çıkarıldığını açıklamıştır. Bıldırı, Dahomey guvenhk tnakimlarının eskı Abomey kaymakamı Daga ıle bırçok suç ortağını tevkıf ettiklennı bellrtmekte ve bır suredır sılâhlı kuvvetlerı a\aklanmaya tesvık eden ve yenı bir hukumet kurulmasıru ısteyen bozguncu unsurların bulunduğunu açıkla•raktadır. [ Son 24 saat icinde tiu nyada bir hükümet darbesi teşebbusu bastmlmış, iki tanesi de meydana çıkarılmıştır. 4500 ÇİFT FOTİN KIBRISLI TÜRKLERE VERİLMİYOR LEFKOŞE, (AP a.a.) Kıbrıs Turk Enformasyon Buro<=u, Kıbrıslı Turklere yardım içın Tuıkne Kızılay Cemnetı taıafından ada>a gonderılen 4.500 çıft fotının Turklere verıimeaığını ve Kıbns Rum makam'a rının şımdı bunları Magosa'dakı gumruk ardıyesınden aldıkların. bıldırmıitır. Fotinler aralık a>ında adaja varmış ve o zamandan b»rı gumrukte bırakılmıstı Turk Enfoımasjon Burosunun bıldırdığıne gore Rum makamlan, fotınlerın askeri malzeme olduğunu ılerı surerek bunları Kıbrıslı Turklere daiıtılmak uzere Kıbrıstakı Beynelmılel Kızıl Haç Teskılâtına devretmejı reddetmıslerdır Turk bıldırısınde. Kıbri'lı Rum gumruk vetkılılerının, fotınlerin neden gumruk ardıvesınden çıkarılıp goturulduklennı ızah edemedıkleu belırtılmektedır. Bır Kıbns Hukumet sozcusu. fotınlerın Turkıyeve iade edılmelerı maksadıyle gumrukte bırakıldıklarını soylemiştır Fotınlerın gumruk ardıyesınden alındıklarına daır açıklanan Kıbns Turk bıldırısini Kıbns ukumetı henuz yorumlamami"=tır. Ote yandan Kıbns Rum Sılâhh Kuvvetlerı kumandanı George Grıvas, Atına'da Yunan hukumetıvle Naptığı dort gunluk ıstısarelerden sonra dun Adava donmus ve Enosısın ger çeklestırılmesı konusunda her zamankınden daha ıyımser olduğunu sovlemıstır Grıvas, Atınada Yunan Hukumetıjle bazı askerî meselelerın gorusulduğunu ve «maayyen bazı kararların alındıtını» soylemı>;tır General Kıbn^ın Ingılız mustemleke !«aalı sıra«mda ba^ladığı EOKA kampan\asının «tüm Enosis» ıçın olduğunu soylemis ve gayenın bugun de avnı kaldığını bildırmı^tır Grıvas, 1959 da Kıbns Andlasması vapıldığı vakit. Adada \abancı u=lerın kurulması fıkrıre valnız kendısımn muhalefet ettiğıni ve bu goru«unun avnen devam ettiğıni sovlemıştır Mantariaçan bulut Fransız atom kuvvetinın saldırı sistemi açıklandı PARIS (a.a AP) Fransız atom vurucu ku\vetinin genel karargâhında dıızeıılenen bir basın toplantısmda, askerî bir S 7 Ü bir sa\aş halinde bombalanacak hedeflerin şimdiden tesbit ÖC . edıldıği, <ınci.k pilotların. bombalarını bıraknıadan once yuksek komutanlıktan ııihaî emri almalaıı gerektiğini söylemistir. Fransanın guney batısındaki MontedeMersan'da bulunan vurucu ku\vet genel kaıargâhında japılan bu basın toplantısında, basın temsilcileri General De Gaulle'un «Vuıucu Ku\vet> plânı uzerinHe etıaflı lıilgi alnııslaıdır. Verilen i/ahata gore, atom bombaları ile \uklu <Miıagel. tipi bombardıman ucakları gunun 24 saatinde alarm durumundadır. Hareket emri verıhnesinden beş dakika sonra havalanabileıek olan bu ucaklar, nkın sırasında Fransız hukumetiniıı Paris yakınlarındal,i Tavernv'de bulunan «yeraltı kararjAhı.. ile devamlı temas halinde butıtnaraklar ve hedefe belirli bir mesafe kaldığı \akit, İMimbann bırakılabilnıesi için gerekli anahtarları haiz iki pilot. Ta\ern> rien nihaî emri alarak hareket edereklerdir. Genel karargâhtaki jetkililer a>nca. butun ucuş haıekâtının elekCronik be\inleıle otomatik olarak idare edilebilecesıni. sadece iniş kalkı> \e >akt iknıallerinde iı^an mudahalesine ihtijaç dujulacağını sojlemişlerdir. dermis. ya da \cva!tına itmiş bulunmasıdır. Trujillo"nun suikaste uğraınasından sonra j^erine iktıdara geçen kimseler, kayıp bir kuşağın mensuplarıydı. Bosch Trujillo yıllanm menfada geçirmişti ve dolayısiyle Başkan seçilene kadar Dominik politıkası hakkında tecrubeye sahip değıldi. Kendimizi içinde bulduğumuz hayal kırıcı ve meşum durumdan yakarı sıvırmanın başlıca güçlüğü, iste bu muktedir, duriist ve ilerici kimselerin vokluğndur. Bir tarafta Trujillo oligarşisinin hortlağı reaksi\oııer a«keri cunta. ote janda da g;nri memnun Dominikli kütleleri temsil eden anayasacüar bulunmaktadır. Her ikisi de siyasî tecrübeden mahrumdur ve Castro ajanları veya sempatizanlarının sıznıalarıııa nıusait durumdadır. Bu ikisinin arasında geçici bir hukumet kurabilecek tanınmış ve saygı değer insanlardan kurulu orta bir grup bulunmamaktadır. Amerika'nın müdahale kararı, Amerikan Devletleri Teskilâtı (OAS) \e Birleşmiş Millctlerin sijasi bosluğu dolduracak ve halk desteğine sahip olduğu için bağımsız kalabilecek bir hukumeti bularak yaşatması. koruması ve finanse etmesinin yıllar alacağı tahmini üzerine verilmiştir. Amerika Dısişleri Bakanlığının şimdi. Caamano'nun anayasacıları, Imbert'in de askerî cuntayı temsil edecekleri bir koalisvon hükiimeti peşinde oiduğu gorülüyor. Bunun geçer bir çözüm yolu olmariifi aşikirdır. Zira Trujillonun mirasını yasatmak için saıaşanlarla. ilerici reformlar yapılmadan hayatı tahammülfersa bulanlar arasındaki nıücadeleyi genişliğine ve derinliğine inkâr etmektedir. Ilk vapacagımız ış Başkan Johnson'un hur ve bağlantısız hareket etmesı ve Amerikan askerlerının ıç harbte askeri cuntayı desteklemekten vazgeçmesı olmahdır. ıkra uzuncadır diye ortasından nakledelim.. Kendine göre, Hoca blmüş.. Hani bindiği dalı keserken: Düsersin yahu! diyen adamın sözünü dinlemeyip düstükten «onra; Sen benım düsecegimı bildin. Ne zaman oleceğimi de bılirsin! dije yapısmıs; ille de soyle! Adam jakasını kortarmak için S Elin ayağın sofndnğn zaman, demis.. Bır gün de Hocanın soğuktan olacak eli ayağı buı kesılmuj. Karısına: i'ahu.' Ben öldum! Git ni3halleliye haber ver.. demis.. Ee maominik meselesine aranıp uygulanması halieli Hocava ınanır, öldü diye alıp tabuta kovmuslar.. köyün uzun zaman almayacak bir çözüm yolu bul zarlığına goturüyorlarken yol ueçatallasmıs. Cemaat hangisinin memak imkânsız görünüyor. Amerikanm da, /.arlığa gittiğinı kestırememis.. Bir. gcrisinde şöyle böyle demokratik ve müstakar birlerine sormaya baslamışlar.. Zaten diri olan Hoca tabutun kabir rejim bırakarak memleketi terketmesi ihti pağını açmıs.. Ben sağ iken sağ taraftan gimali yoktur. derdım, çene siz bilirsiniz! demış. ölmüs.. Geleceğin bovlesine karanlık olmasmın sebebi. Tekrarbir sembohk fıkradır, enıne Bu Trujıllo'nun, 30 yıilık idaresı sırasında, zalım ve ho»una çekmeye gelir.. Çek çekesuiistimaileıie dolu dıklasını desleklemiyen aydm ve bildiğın kadar. Bana kalırsa Hoca yolunu yanlış göstermışehil halk adıımlarını ya idam etmiş, ya surgüne gön mezarlık diri gömülmemek için. tir; diri VVALTER Yine Hocayı andım.. UPPMANN Dominik buhranının çözüm yolu F D «Le Monde» gazetesinde topraklarında yüzbinlerle Türk bulunan komsumuz Bnlçaristan hakkmda uzunca bir röportaj çıktı.. Xer ve imkân olsa da bn köçük memleketin su bes on sene zartında basına gelenleri anlatan bn röportajı tercüme edebilse ıdîm; bu yazılarda beni en çok hayrete düşüren nokta komunist rejimin insanlanasıl körlestirdiğidır. Röportajı yapan Fransız gazetecisi «Filibc»de bir hekımle konusuvor. Kazandığı, sarfettiği, satın aldığı ve alamadığı seyleri yazmaya lüzam yok. Bul. garistanın ikinci büvük sehrinde bır tıp doktoru, bizim Cumhnriyet'in kapıcısı kadar aylık alıyor.. Vst tarafını siz kıyas edin bu eennetin. Diyecekler ki; Her şey ona göre ucuzdur. Bir knndura 15 dolar. Hazır bir kostttm 8090 dolar .. Ne ise bnnlar malum seyler. Cennet bu! Elbiseye, kunduraya ne lüznm var?. Anadan doğtna gezılir. Alav bir tarafa.. asıl acınacak ;ey, bn adamlardan çoğanun dışarıvı da kendi memleketleri gıbi sanmalarıdır. Ne kadar olsa hekım.. biraz Fransızca bilıyormus. Yalnız Humaniie admdaki komunist gazetevi okuyabiliyor. Memleket dışına hattâ öteki komunist meraleketlere gitmemis. Komunist Bnlgaristandan baska bir sey bilmiyor. Her ne kadar dısarı çıkmak istiyorsa da pasaport alma formaliteleri çok uzun ve karısık oldnğnndan bnnn eöze alamıyormuş. Ama zaten her memekette böyle olduğu için bnnn tabiî göruvormus!. Mesruiyef ve reformlar ölü ve yaralılar toplanacak Dominikte bir gün için ateş kesitdi SANTO DOMİNGO (a a A P ) unta ku\\rtlernle Aııavasacı ıhtılâlcılerın \aptıkları 24 saatlık «ateske*» anlasması dün öj^leden ıtıbaren •»urıırlü| e «ırmistır. Kı«l Haç Teskılâtı \e Birlesmıs Mılletler tarafından sarfedılen ga^retlerle yapılan anla«manın ga\esi, Saııto Dominso'nun kuzev banlijölerinde ölu \e yaralıların toplanabilmesini temindir. demokratık bır ıdarenın tesısıne Bes gundenberı suren şıddetlı jardım ıçın bır sulh ve barıstırçaıpısmalarda, sehrın bu ke^ıma havası \aıatmaktır Bu makmınde 100 den fazla ınsanın olriusatla aıabulueuva geıeken butun rulduğu bıldırılmektedır vetkıler venlmistır Mora halen «Ateskes» an)aşma<;ı suresınce Kızıl Haç memurlaıı olu \e Santo Domıngo dadır jaralıları kaldıracaklar ve ba^Bu arada Bre?ıl\a. Domınık'e kentın cunta ve ıhtılâlcı kesım1300 nıevcutlu bır askeri bans leıındekı hastane'ere gereken sucu gondermrge karar veıdığıılaç ve tıbbî teçhızatı gonderenı açıklamı^tır ceklerdır iKt AN\Y\S\CI B\KAN \Vahıngton da, Ameııka De\ÖLDt Rt LDt letlerı Teskılâtı (OAS1, Sekreterı Jose A Morajı Domınık dahıOtp •. andan n ı haber aîan ka\ li harbıne arabulucu tâ>ın etmısnaklardan oğrenıldığıne gore, tır Ovlama sıfıra karsı 16 re\le General Fıanu^co Caamanonun netıcelenmi":. Şıh. Meksıka. Uru«\navasa Hukümetinf» mensup guay ve Panama çekım^er davıkı Bakan bukaç gundenbeıı ranmı>.tıı. devam eden sokak çarpışmaları sırasında oldurulmu«tur Moıanın vazıfesı, Dominikte Dün yada Iıâlâ 250.000 Afrikalı köle var Oslo, (AP) Otuz Mİdanberı Kamerunda çalışan ve kolecılıge karsı mucadelesı dola\ısnle Fran«ızlar ve Kamerun makamları tarafından taltıf edılen mısyoner Halfdan Endre=en, burada vaptığı bır basın toplantısmda, bugun hâlâ, dunjanın muhtelıf memleketlerınde 2OO 0 Afriİ . O kalı kolenın buiunduğunu so\ lemıs ve kolelığın kokunden kazınması ıçın bevnelmılel bır kampanva açılmasını ıstemıstır. Mısvoner kolelığı tamamen ortadan kaldırmak maksadhle Nor\ eç \ e Bırlesmis Mılletlerın elele veıerek bır an evvel çalısmağa baslamaları gerektiğini «o» lemıstır. Mısvoner, son jıllar zarfında Kamerunda durumun bııaz duzeldığını fakat «Arap memleketlerinde hâlâ binlerce Afrikalı kole» bulunduğunu \e dunjanın çesıtlı ulkeleıınde en az 250 000 Afrikalı kolenın jaşadığını soylemiştır. C • Amerikan uçakiarı Kuzey Vietnama dalgalar halinde hücum ettiler Savgon, (a.a. AP) AmeııKaıı Hava Kuvvetieune mensup F105 tıpı 25 ıet uçağı dun Hanoı' nın 55 mıl gunejındekı Nın Bın ^ehrıne bınlerce bevanname atmıştır. Bu harekâtın en bujuk ozellığı, Amerıkan uçaklarının ılk defa Kuzey Vıetnam baskentının bu kadar yakmlarma sokulmasıdır. Atılan bejannamelçrde Kuzey Vıetnam Sılahlı Kuvvetlerı mensuplaıı «mânasız bir savas ıçin havatlarını tehlikeje atmamava davet edilmekte» ve «Çinlı ve \ıetnamlı komüıııst lfrın Kuzey Vıetnam ordusunu aldattıtı» ı'erı surulmektedır Bu bevanname akınmın vanında Amerikan Donanmasına men sup 50 avcı bombardıman uçağı da, Hanoının 105 mıl gunevmdekı Fnuok bırıncı denız ussune saldıımıstır. Amerikan Donanma Komutanhğının bır sozcusu. «Skvraider». «Skyhawk» ve «Skv»erriors» u<,aklarının katıldığı akında, denız u^undekı «destek tesıslerıne ağır bır darbe ındırıldi|ını» <:o\.emıstır Ikı dalga halinde u « e «aldııan Amerikan u(.aklan, kc«ıf bır uçaksavar ateşı ıle karsılasmalaıına rağmen, Ustekı tesısieıe 100 ton bomba, roket ve fuze atmıslaıdır Gunun dığer hava akmlarında da, Amerikan Hava ve Denız Kuvvetleıme mensup .ıet fılolan Kuzev Vıetnamdakı bır cephane deposuna demırvolu koplulerıne bır trene ve bır erken ıhoar radar ıstasvonuna hucum Ptmı^leıdır Hucum edılen teMslerden radar ıstasvonu Tonkın Korfezındek Hon Matt Ada^ındadır Güney Kore Devlet Başkanı UThant ile görüştü Bırlesmis Mılletler, (AP) Gunev Kore Reısıcumhuru Chung Hee Park dun Bnleşmış Mılletler Genel Sekreterı U Thant ıle Korenın bırleştırılmesı meselesını gorusmuş ve toplantıdan sonra gazetecılere «Neticede sayemize erişeceğimize inanıvorum» demıstır. Park, 50 dakıkalık gorusmesı sırasında U Thant'a B. M. 'ın 1 M denberı Guney Koreye yap< 8 tığı jardımlardan dolayı te^ekkurlerını bıldırdığını ve 1950 de komunıst tecavuzune karşı ko runmösmda B M ın ovnadıgı muhım rol ıçın sukıanlarını sunduğunu açıklamıştır. Guney Kore Reısıcumhuru, menıleketın bırieştırılmesı içjn japılan butun gayretlerın komunıstler tarafından reddedıldığını belııtmış ve dün\ a mılletlerını komunıst telılıkesıne karM u\anık olmaya çağırmıs•ır • SATIN AU6İLECEGİNİ2 EN MÜKEMMEL DÖRT MEVSİM MOTOR YAĞJ Bovle durumlarda ızlenecek polıtıka meşruıyete dayandığı ve ılerıcı reformlara yoneldığı takdırde başarı kazanabıhr. Meşruıyet onemlıdır, zıra, ancak Domınıklılerın hayatlarında gorduklerı yegâne hur ve serbest seçımlerde ışbaşına gelmış bır hukumet, kutlelerın guven ve saygısına sahıp olabılır. Hıç şuphe yok ki, Bosch zayıf bır Başkandı. Fakat gerçek seçimlerle ışbaşına gelmış yegâne Domınıklıvdı Dolayısıyla onun %iyasi temsılcısı olan Caamano tanjnmalı \e hurmet edümelıdır OAS ve bızım desteklıyeceğımız hukumet anayasacılar olmalıdır. Eğer komunıstler anayasacılar arasına karışmamışlarsa, buna doğrusu şaşanm Ancak anaj'asacılan kontrollan altına aldıklarına daır hıçbır delıl mevcut değıldır. Amerikan askerlerı Domınık Cumhurıyetınde uzun sure kalacaklanna gore de, zaten sayılarının az ol Fransız gazeteci Fransadan çıkdugu resmen açıklanmış bulunan komumstlerın, Kubadakı gıbı ıktıdarı derralmaları şeklınde cıddı bır tehlıke soz konusu değıldır mak için hiç bir formalıteye liizum Adada ve çevresmde bulundurduğtımuz kuvvetın azametı karşısın olmadjğını söyJediği zaman insanda, Sovjetlerm bır komunıst hukumet darbesını desteklemeye kal arın istedi^i zaman elini kolunn sallayarak çıkıp girdiğine inanmıkışmalan akla getırılemez. vor. Mânalı mânalı çülüyormus. Yani Fılibede bir genç hekim, dıinanın serbest memleketlerindPki Anayasacılara yenı hukumetın temelı olarak muamele etmenin acık idare rabatlıkiannı ve hurrıiki buyuk avantajı v a r d y et rejimlerinin dısa en yakın ve Bırıncısı, Lâtın Amerıkalı komşularının nasıhatlerı ve bızım de malum sartlarını dahi bilmezse Aleomert ıktısadi vardımımızla kuracakları hukumetın başarıya ulaşah yardımcılan olsun. ması ıhtımalı en fazla olan grup anayasacılardır. Neden oldn bn memleketler briyDığen de, bu kararımızın tum Batı Yarınıkuresınde Amerıkava e?. Neden bu halk buna boyun ekarsı beslenmege başlanan derın şuphenın dağılmasına yol açacagı er? önce aldatılırlar. tç idare bodır Anavasacıları tutmamız, Başkan Johnson'urı gerıcı çıkarlan ve askeri dıktatorluklen desteklemek amacıvla degıl, fakat aslında zuklufu da bu aldatanlara yardım ılerıcı halk reformlarımn gerçeklesmesı uğruna iyi nıyetle mudaha eder. Bır kere çöreklendi mı, çıkIede bulunduğunu ıspat edecektır raaz bu yılan mılletin koynnndan.. Bu polıtıkanın mâkul bır alternatıfı olamaz Çunku bır askeri sesini dahi çıkartmadan zehirler, dıktatorlugun etrafında Domınıklılerın destegını ve Lâtın Amerıka öldürür. lı komşularımızın tasvıbını kazanabılecek bır hukumet kurulması Bilivor musnnuz? Son zamanlarımkânsızdır. da Bulgaristanda bir ayaklanma (BL Y4ZIMN TIRKIYE'DE \ESIR H\KK1, oldu. Generaller, polis müdürleri Y4LNIZ «CUMHLRIYET» GAZETESINE AIDDIR.) alan ise karışmıslardı. Sonra ne oldu bunlara?. Ne idi bn ayaklanma?. Daha sola gıtmek için mı oldn, voksa kendine gelmek için mı?. Maluraat vermediler. Sadece bilinen o oldu ki bu komployn Sofva hükıimetine Rus polisi haber vermis. Adamları topladılar. Nereye gittiler acaba? Başka bir cennete mi?. İki biiyük avantaj Luisicna Üniversitesi ilk defa olarak zenci bir öğrenci kabul etti New Orleans (Luısuna), (a.a.) Luısıana rnnersıtesının bır sozcusu ılk lela olarak b.ı /pn cı ogrencınır, unnersıtenm tıp lakultesıne kaoul pdıldıaını açık lamiitır Sozcu Tıp Fakulte»;ne mura caat eden 500 adajdan 140 mın kabul edıldıklerını bunlaroan bı rınm dp zenrı bır osrencı olduğu nu açıklamıstır. ThL A \ I \ , (auı. Radjolar) Sa\ unma Bakanı Yardımıısı Sımon Peres ıle Kalkınma Bakanı Joseph Almogı'nın ıstıfala rından sonra, gozlemcıler, ıktı dar partısı Mapaı'de mevdana geıen buhranın kesın bır safhaja gudığı ve bunun meımeket polıtıkasjnda bazı deği'ikhklere jol acacağı kanısındadırlar tstıfa eden Savunma Bakan. Yardımcısı ve Kalkınma Baka nı eskı ba<:bakan Ben Gurıon'un kabınedekı yegâne taraftarlaıı ıoıler ve ıkısmın de bundan sonra General Mose Dayan ıle bırhkte butun faaliyetlerınî ve nufuzlarını 78 yasın dakı eskı basbakan Ben Gurıon'un \eniden Mapaı partısı ve hukumet baskanhğına getırılmesı voluna teksıf edeceklen suphesızdır Gozlemcılere gore, her ıkı bakan da ılk zamanlarda mıllî bır kongre toplanmasını sağlamak nrracıv'a Mapaı paıtısının mer k^z knmıteMnın çoğunlufunu kazanmaea çalısacaklardır Bu ıste hasarı kazanacaklarmı ummaktadırlar Fakat çabaları bouıid gıttıŞı takdrrcie partırien \ ı ılmaları v» sonbaharda ' 3 uıtifHA *eı.ımlrıe a^ rı bır l's* te Ue katılmalart muhtemeldır, Israelde sıyasî durum karışık Hocava ynmnrtanın bilmecesini sormuslar: Dısı beyaz, içi san.. diye de koaylık şöstennisler: Salçamı oymnslar, içine havnç koymuşlar.. demis.. Zeki adamdı. Bir sev sovlemek stemedi mi?. böyle konuşnrdu... Bana da sorsalar: Nedir o bil deseler?. Dısını soymuslar, içinî oymnslar, cennete koymnşlar, derim.. Anlamıvan elini kaldırsın!. Bngunlerde iyi saatte olsnnlar.. n akıllılarımıza bile «Heyhey» ler «elivor. Acaba bir >atınn toprafeına su falan mı döktüler ki çarpılıp dnrnvorlar. Okutsalar kendilerini, nefesı ku\vetli bırine. Eskiden pabncu büvüğe oknturlardı. Simdi «•Uıvalarımız da pabnçsuz.. Nitsek bılmem kı?. B. FELEK YEFAT Mernum Sarım Kıbar ın eşı, Ah Kıbar, Jıermın Baykurt, Ezel Sezgın ve merhum Osman Kıbar'ın annelerı, Kenan Guzekın, Ismet Şarman ve merhum Seyfı Olcay'ın ablaları, merhume Bedrıvc Kokraen'ın hemşırc=ı Ncfıs veZubejde Kıbar'la Vedat Ba>kuıt ve Sühs Sezgın ın kajınvalıdeicrı Sevıl Erguder. A>lâ Dılber Atıl, SAıım. Yasemın Kıbar, Tevfık Dolen, Esın Avral ve Tulın Schemb'i nın bu\ukannelcrı Hakkın ahraetıne kavuşmuştur Cenazesı 22 Majıs 1965 cumartesı gunu oğle nama7mdan sonra Şıçlı Canuınden kaldırılarak Asrî mezarlıktakı ebedî istirahatgâh'na tevTdı edılecektır. Reklâmcılık 57 i MİHRİBAN KİBAR Piyasanın yegane uzun ömilr motor yağıdır. Yaz ve kış yağ değiştirmeden 15.000 kilometreye kadar yol yapabilirsiniz. En iistün koruyucu vasıfları haizdir LONGLIFE viscostatic EKMEKÇİOĞLU TOPSER TUeUveASMOLENLERI TEL: İ S T A N I U l 49 5 1 0 2 KAOIKOV 3813 42 • ffl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog