Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KURUCUSU: TTJNT7S NADİ e Içtihallı İcra v i İflâs kanunu İLÇİLİ $>İĞER KANOTLAR Avbkat <•" " < Avukat •, VAZİF Kl'RUCU OÖUİ KURLCU Büyük boy, 425 sahife, 25\ TL. PK. 223 ANKARA . \ 630/146S6 ZİRAAT B A N K A S I SAMANPAZARIAIİKARA Kitabevlerine indırimli '^nd^rilir. Cumhunyşt 5731 42. yı! sayı 14656 Telgraf r e m e k t u p adresı: C u m h u n y e t I n a n b u ) Posta K u r u s u : îs+ajıfeıri fTo. 246 Telefonlar: 22 <2 90 22 42 96 22 42 3 7 2 2 4 2 98 22 42 99 Cumortesi 22 Moyıs 1965 GR0MİK0 BUGÜN TÜRKİYEDEN AYRILIYOR "ILIŞKILERIN KUVVETLENMESI İÇİN HER ŞEYİN BAŞİNDA İT1MAT GELİRM Savunma bütçes'min Mediste görüşülmesi sırasında hatipler Yunanistan Türkiye arasındaki dengenin boıulduğunu belirttiler DİNÇER Türh Rus görüsmeleri bitti ANKARA, (Cumhuriyet Büros») ovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrey Gromiko 1 ile yapılan görüşmeler dün tamamlannuştır. Dışişleri Bakanı Ilasan Işık, Gromiko, Genel Sekreter Haluk Bayülken ve Sovyet Büyükelçisi Nikita Rijov arasında yapılan dünkü görüşmeler bir saat kadar devam etmiştir. Dünkü görüşmenin ağırbk noktasını Türkiye ile Sovyetler arasındaki ikili siyasi, ekonoraik e kültürel ilişkiler teşkil etmiştir. Ayrıca, Kıbrıs konusu ile ortak bildiri de zaman zaman ele alınmıstır. NATO'nun tutumu Mediste tenkit edildi ANKARA Cumhuriyet Bürosu illî Savunma Bakanlığı bütçesi dün Millet Meclisinde görüşülmüş, ko nuşan milletvekilleri genel likle «Millî Savaş Sanayiinin» geliştirilmesini istemişlerdir. CHP li Fahir Giritlioğlu «IVIillet Yapar Kampanyasının Devlet Yapar Kampanyasnıa çevrilmesini» istemiş, Cevat Odyakmaz (ÇKMP) «NATO Personelinin ve Amerikalı personelin Türkiyedeki davranışlan bir an önce kontrol altuıa ahnmalıdır. İmtiyazlar ve anIaşmalar gözden geçirilmelidir» demiştir. Odyakmaz ayrıca «NATO'nun Türkiye için yük olmaya devam ettiğini de» ileri sürmüştür. f?Y' S N Işık'ın demeci Toplantıdan sonra Isık, ba^ın mensuplarırM, «Ortak bildiriye koıiu olacak noktalar tesbit edildi. Bu noktalar üzerinde tam bir mutabakat var» riemekle yetinmıs \e «Bildiride yer almıvan hususlarda mntabakat derecesi» hakkında sorulan bır soru ce\ apsız kaîmıstır. «Memnuniyet verici» Goruşmelerden sonra bir yetkili taratından verılen bılgıden u^ıenıldığine göre, «görüşmeler memnuniyet vrrici» olmuştur. Turkiyenin kredi isteminde bulunmadığını ifade eden yetkıli. şöyle konusmustur : « Biz bethangi bic .k«4i Utemmde bulunmadık. Ancak, anlar bize hrr zaman kredi teklifinde bulunmnslardır. Fakat bu Balı tipi kredi anlamında değildir. Bu krediler daha liyade proje ve trçhizat kredileridir. Bu kredi teklifleri tarafımızdan incelenir, uygun görülürse kabul edilebilir.» ] ' ~ .. ı SOVTET DIŞİM^ERt BAKAM GROMİKO BASIN TOPLANTISINDA Inönü: "M ler CHP pe iyi nipeile geliyozlat,, Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) C.H.P. olağanüstü grup toplantısında dün bir konuşma yapan Genel Başkan İsmet İnönu. 14 ler hakkında sorulan bir soruya cevaben, «İyi niyetle geliyorlar. Bizim prensiplerimizi, masumiyetimra herşeye tecrübe ilc inanmış ve savunnıaya karar vermiş olarak geliyorlar» demiştir. Genel Başkan İnönü, önce bütçe müzakereleri sebebiyle C.H.P. milletvekillerinin Meclis müzakerelerini dikkat ve tam sayı ile izlemeleri gerektiği konusunda dikkatlerini çeken bir konuşma yapmış, daha sonra da fstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in 14 ler hakkında vermiş olduğu soru onergesini cevaplamıştır. İnönü. 27 Mayıstan sonra. demokratik rejime gitmek ve seçim yapmak taraftarlarırun oldugu gibi seçime gitmek istemeyenlerin de bulunduğunu, iktidan uzun muddet elde tutmak ısteyenlerin bertarai edildığıni, bi lâhare seçimlerin yapıldığını söy lemiş, bertaraf edilenlerin memlpket içinde ıki unsur üzerinde çalıştıklarını, bir kısmının Ordu ile temas aradıklarını,. diğerlerinin ise memleketin ve kendilerinin başlarına geleni C.H.P. ye yuklediklerini ilerı sürmüştür. İnonü, C.H.P. nin bu sebepten çeşıtli töiımetler altında kaldığını. daha sonra Millî Birlik idaresinin geldiğini belirterek. «Bunlardan bir tanesi ile daha evvel giirüşmüş değilim ve arkadaşlarımdan birinin de görüstüğü bana intikal etmiş değildir.» demıştır. [INONİ VE ZEKENIN BU KOMDAKİ KOMŞ MASI 7. SAYFADADIR.] Kendi gözlüğiimüz Podgoını heveti ile Ankarada yapılan gorüşmelerde Rusların Kıbrıs konusunda «federssyon* tezini desteklemeleri kar^ısında, «Türkiye'nin M.L.F.'e katılma maiı> tavi7İni verdiği ve Gromiko ile Ankarada yapılan göruşmelerde i?e ne gibi yenı tavizlerın verileceğının yabancı kavnaklar tarafından merak edildiği hususunda aynı yetkıli. «Biz unun İJmitler Boş millî menfaatlerimize uymayan hicbir seyi kabul etmeyiz. Herhalde. Türkiye'nin menfaatlerini biz bu yabancı kaynaklardan daha iyi düsünürüz. Bu iliskileri herkes kendi çıkarlarına uyacak acıdan ele alır. Biz, meselelere kendi ;özlü£ümüzle bakarız» demistır t Bürosu) Birliği Dı$i$lcri (>romikı> ile bir kaç günden beri Ankara'da yapılan görüşmelerde, Podgorny başkanlığınriaki Sovyet parlâmento heyetinin Turki>e>i ziyareti sırasıuda yapılan sorıişnıelere nazaran ileri bir adıra atılmadığt şekliııde baskentte genel bir kanaat hâkimdir. £1 örüşmelerden sızaıı haber''lere gore, Rus hükümeti, Kıbrıs konusunda sb> liyebileceğiniıı azamisini 23 Ocak ÜKö'te Gromiko'nun ağzından açıklamıştır. Bu bakımdan bu demece Ruslar tarafından eklenebilecek yeni bir husus bulunmadığı ifade edilmiştir. Nitekim, dünkü basın toplantısında Gromiko, aynı görüşü bir soruya verdiği ce\apta doğrulamıştır. Türk hükümeti (arafından, * Türk Rus iliskileri her ne kadar Kıbrıs mes'eleshıe dayatılmak istenmemckteyse de gerçekte miizakerelerin a(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Bakan Hasan Dinçer ise «Türkive. silâhlı kuvvetlerini hicbir milletin emrine vermemi«tir» SUNNET PARASINI VERDI Şehrimizde Firuzağa mahallesinde oturan Bdrüteçene aılesi oğulları İsmet'in sünnet düğünü için ayırdıkları 1000 lirayı MilYnpar • Donaaına» hesabma yatırnııştardır. Restmde ismet parnyı yatınrken gönilüyor. S ov>etler Bakanı GÖRÜŞMELER AP Grupu adına konusan Husamettin Atabeyli «Dış yardımlara her zaman ve devamlı olarak baglı kalamayız.» demiş, «6000 kilometreyi aşan deniz hudndumuzun bekcileri olan deniz kuvvetlerimize bütçeden ayrılan payın, bir idame bütçesi karakterini bile taşımadığını» ileri iürmustür. Ayda 1 Lira., DONANMA CEMIYETİ FAALİYETE GEÇTI ANKARA Cumhuriyet Bürosu CHP GRUPU ADINA CHP Grupu adına konuşan Kenan Esengin. «Milli savaş endüstirisinin üzerinde durulması gerekti|ini» söylemış ve dunya durumuna değinerek : «Blok başları için önemli olan meseleler diğerleri için önemli değıldır. Kuvvet hedeüerinıizi tayin etmek zorundayız.» demiştir. Esengin «Erlere mahsns bir dergi» yayınlanmasını istemiş ve özetle sunları söylemiştir : «Deniz kuTvetlerimiz vurueu bir kuvvet haline getirilmelidir. Bu maksatla kurulan «Donanma kurumunn» heyecanla (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ürk Doııanma Cemiycti Genel Baskanı emekli Koramiral Refet Arnom, bir bildiri yayuılıyarak, cemiyetin diinden itibaren faaliyete geçtiğini açıklamış ve bütün yurttaşlarm cemiyete aslî üye olmaları için, parolamız «Ayda bir lira» dır demiştir. T L Ba<bakan, parlâmentonun en az 1,5 ay daha çalışmasını istiyor. Sayın Ürgüplü'ııün dayandığı gerekçe. önemli tasanların seçimden önce çıkanlmasıdır. Meselâ Siyasi Partiler Kannnn Seııatoda görüşülecektir. Devlet Personel Kanunu Tasarısı ise Komisyonda 150 nci maddeye kadar gelmiştir. Runlar, biri Türkiye'nin siyasi diizenini tanzim edicı olması, diğeri ise büyük memur kitlesini il«ilendirmesi bakımmdan kanunlaşnıası gereken önemli tasarılar. Bu tasanların arkasında komisyonlarda, Meclis gündeminde sıra bekliyen daha yüzlercesi var. Isçilerle ilgili olanlar, intibak tasarıları. Kira Kanunu v.b.» Ancak. öyle sanırız ki. Sayııı Crçüpiü'nün isteğiııe de uyulsa, 1,5 aylık süre, değil dev »ibi Prrsonel Tasarısınm kaııunlaşmasına, Senatoda yapılması muhtcmel obstrüksiyon dolayısiyle, Siyasi Partiler Tasarısınm geçmesine bile yetmiyecek. Kaldıki Meclisin, bütçe çıktıktan sonra fiilen çalısmaya devam edebileceği beklenemez. Belki resmen tatile çirmiyecek anw oturumların açılması için çoğunluk da bulunamıyacaktır. Zira partiler yoklamalarını bitirip Ağustos sonumı doğru adayiannı ilâıı etmek zorunluğundadırlar. Bu bakımdan seçim bölgelerinde çalısacak milletvekillerinde, bütçedeıı hemen sonra Ankara"dan kaçmak, bugünlerde ortak fikir haline gelmistir. Meclis fiilen çalışamaz \e kanunlar çıkamazsa. Sayın Basbakaııııı önemle üzerinde durduğu tasarılar kadük olacak ve gelecek devrede yeniden görüsülmesine başlanacaktır. Meclisin fiilen çalısamıyacağını belirloen bu kuvvetli sebepler yanında bir ters sebep, ödeneklerin alınması sebebi, belki milletvekillerini Ankarada tutabilir. Uilekçe Komisyonunun bir senatörün nıüracaatı üzerine \erdiği ödeneklerin artısı hakkındaki karar bütün parlâmento üvelerine tesmil edilmiş ve bütceye 40 milvon liralık bir ödenek konulmustur. Kanun çıkınca üyeler 4 rıllık farkları almak isti>eeeklerdir. Ovsa itâ ânıiri olan Meclis Baskanı. kararın \e bu karara dayanarak bülçeye ödenek konulmasının Ana^ asava aykırılığında direnmektedir. Meclis Baskanı Sirraen muhtemelen bu zammın ödentvemesini sağlamak irin kanun yollarına basvuracak, ayrıca raesele usul bakımındaıı reddi mümkün olsa bile, Anayasa Mahkemesine gidecektir. Bütün bu tesebbüsler süphesiz zaman alır ve bu zaman icinde de miHetvekillerini Ankarada tutnıak mümkün olur. Bir baska sebep, Devlet Personel Kanunu Tasarısı ile milletvekilliği ödenekleri arasındaki ilçidir. Personel Kanunu çıkarsa memur maasları yükselecek, dolayısiyle ödenekler de aynı oranda artacaktır. Gelecek devrede seçilebilecek üyeler bu bakımdan tasannın kanunlasmasını. sadece büyük kitleyi hoşnut etmek için değil. aynı zamanda ödenekleriıı de bir rahatlıga kavnsması için istemektedirler. Ancak bu sebep, Personel Kanunıı cıkıncaya kadar milletvekillerimizi Ankaraya bağlıyabilir mi? Yahut çelecek devreyi çarantilemis üyelerin sayısı Meclisin fiilen çalışmasını mümkün kılacak yeterlikte midir? Kesin bir tahminde bulunmağa imkân yok. Yalnız su kadarını tekrar söyliyebiliriz ki, artık Meclisin komisyonlarında, eündeminde bulunan filân tasarı. falan teklife bel bağlamak neticesiz bir iyiıtserlik olacak, kısacası, eski devimle vuslât haska hahara kalacaktır. Basın toplantısı Bir süreden beri Türk Hükumeti yetkililerı ile Ankara'da Turk Sovyet iliskileri hakkında yaptığı görüşmeleri tamamlıyan Sovyetler Birliği Dışi.şleri Bakanı Andrey Gromiko dun Rus Büyükelçıliğinde düzenlenen bir basın toplantısında Kıbrıs'taki Rus silâhları hakkında sorulan bir soruya «bu konuda ortahkta dolaşan haberlerin hepsi yalan ve uydurmadır. Bunlara inanmayınız. Bu mes'ele yüksek seviyede resmî bir görüşmede ele alınmalıdır.» demiştir. G. EVLİYAOĞLU AP' DEN İSTİFA ETTİ "A, • Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Kolej ögrencisi genç bir kız paraşütle atlarken başka bir paraşütçu ile çarpışmış ve düşerek olmüştür. Zıraat Bankası Genel Müdür Muavini Alâettin Korkut'un Ankara Kolejınin lise ikinci smıfta okuyan ve Plânörculük Okulunda da öğrenci bıtlunan 17 yaşındaki kızı Ülker Korkut dün öğleden sonra Ergazi Türk Kuşu Havaalanından paraşütle atlamak üzere bir uçakla havalanmıştır. Arkadaslarıyle birlikte uçaktan atlayan Ülker. paraşütünü açtığı sırada arkadan atlayış yapan 19 yaşmdaki paraşütçü Mete Kurtoğlu ile çarpışmıştır. Mete düşerken Ülker'in paraşütü üzerine ayağı geldiğinden paraşüt delinmiş ve 17 yaşmdaki Ülker, bir kurşun hızıyla yere düşmustür. BİR GENÇ KIZ PARASÜTLE ATLARKEN ÖLDU "A.P. NİN ÎKTİOARA GEINESİ Milli MEHFAAIIERE AYKIRIDIR,, îhıaç taJebiyle Yüksek Haysıyet Divanına verılen Balıkesır Milletvekili Gokhan Evlıyaoğlu dun A.P. den istifa etmiş ve «A.P., bngünkü yöneticüerinin elinde Türkiye'nin büyük menfaatlcrine ve Türk milletinin bütünlüğüne, ekonomik ve sosyal gerçeklerine sırtını dönnrüştür. A.P.'nin iktidara gelroesi millî menfaatlere aykırıdır, bütünlüğü hiçe saymaktır» demiştir. Evliyaoğlu, A.P. nin bir doktrııı partisi olma istidadını taşımadığını belırtmiş ve şunları söylemiştir : « A.F. seçimde, büyük sayıda oy aldığı isçi, köylü, küçük esnaf ve fakir halk kitlesinin ekonomik ve sosyal problemlerine ilgi göstermemekte. büyük menfaat gruplannın. iri tüccar ve iş adam larının etkisi altına girmektedir. A.P., petrol ve diğer madenler gibi pek hayati millî servetler bahsinde, Türkiye'yi bir tatlı kâr konusu yapan yabaneı sermayedarların temsilcisi dnrnmuna getirilmistir.» Balıkesir Milletvekili daha sonra siyasi gerçekleri savunduğu için devamlı olarak tazyik altında bulunduğunu, Süleyman Demırel ve Enerji ve Tabii Kaj'naklar Bakanı Mehmet Turgut'un politikaya girmeden önceki ıktisadî menfaat ortakları tarafından tâciz edildiğini, açıklamış ve şunlan söyîemiştir: 1 4 w Yüze yakın gazeteci Yuze yakın yerli ve yabancı basın mensubu tarafından izlenen basın toplantısında Gromiko, bııgüne kadar Türk Sovyet iliskileri ya da Kıbrıs mes'elesi hakkında Sovyet hükümeti tarafından yapılan açıklamalara yeni bir sörüş getirmemiştir. Sorulan soru lara alınan cevaplar da pek tatminkâr olmamıştır. Toplantının yapıldığı salondaki sıraların en sonunda bulunan bir yerde Ba(Arkası Sı. 7. 8ü. 4 de) ^ Emekli Koramırai Arnom bıldirisinde özetle, Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de kuvvetli bir donanmaya sahıp olmak arzusunda olduğunu ve Atatürk'un tarihî Hamidiye kruvazörü ile yaptıkları bir gezi sırasında, 20 eylül 1924 tarihınde gemi defterine aynen «hudutlarının mühim v f büyük aksamı deniz olan Türk devletinin donanması da mühim ve büyük olmak gerekir. O zaman Türk Cum huriyeti daha müsterih ve emin olacaktır» dıye yazdığını belirttıkten sonra söyle devam etmiştir: «Kuvvetini, bu direktiften alan milli heyecan ve fedakârlığı büyük Türk, bu isteğini mutlaka ve muhakkak yerine getirecektir. Buna inanıyor ve güveniyornz. Bu konuda parolamız (ayda bir lira) dan ibarettir. Ayda en az bir lira vermeyi taahhüt eden her Türk vatandaşı, geleceğin kodretli Türk donanmasının yapıcısı olacaktır.» BAGIŞLA «Bugün bu kadroya Başbakan Varduncüığından daha ileri bir inisiyatif verilmesinin tehlikeli olacağı kanatindeyim. Seçim emniyeti iddialarına sahip bir partinin, kendi bünyesinde bir seçim emniyetsizliği çok üzücüdür. I Ecvct GÜREStN mm*mmmımmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmımıtmmtt*tm*mm»tmmmmmmmmmİ I>efko<ie (a.a.) Önceki eün >aat 17.10 da Limasol'un Eum semtinde iki patlama vuku bulınuş. saat 20.10 da da üçüncü bu natlama isitilmiştir. Üçüncü ini'ıiâktan sonra makinelitüfek se=Ipri d e duyulmuştur. Rum kaynakları ve Rum basını bomba infılâkı olduğuna muhakkak na/ariyle bakılan bu patlamalar lıakkında heıhansı bıt açıklamada bulunmamiîlardır. LIMASOL'UN RUM SEMTİNDE PATLAMALAR K DODO DDDD r D'LJOÜ f r sövecekler, gerçekçi Büyüyunce para babası olmak için çalışsam bana yazar olmak için çalışsam anama sövecekler!.. Konya SeJçuk Egt. Ens. Ed. 1 C. adına Mahmut Hastaoğlu 62,Hüsnıye Memişoğlu 50,Çatalkaya Matbaası ışçilen 6.153,25 Okc,u Musa llkokulu 3/D sınılı 40,Ankara Poüs £ns. ve Kolej ı Müdürlüğü 3.442, Müfettış Hamdi Gırgın llkokulu 4A öğrenciierı n, 100,Gıovanni Corintio 50,Meriç Göktamr Rıfat Ünver 100, Galıp Parlak 50, Salim Soytürk 100, îstanbul Vükleme Derneğı ı .000,Unıon De Banques Suisses 205, Galatasaray Lısesi llk Kssmı Sınıf 4A Öğretmen ve öğrencüeri 160,Piyer Kurban 100,Şoför İş Sendikası M. Ali Tuzcuoğlu 1.000, yürüyüş tertipledi Celâlettin Erdener 50, Enver Akba 100, * stanbulda bulunan Türk soHatice Altan 35, förIş Sendikası, diğer sendiMaden Fak. Îşletme kalara paralel olarak «Millet Kürsüsü Asistanları 30. Yapar» kampanyasına katılmayı 100, Setrak Çerkezoğlu kararlaştırmıştır. Sendika buAtillâ Temelli 25, nunla ilgili olarak önümüzdeki Sabriye Hancı 5, bafta tstanbnlda bir yürüyüş yaElektrik Îşletme Etüd pıp Donanma yararına vatandasDai. Mens. Ankara 1.025, Jardan teberrn toplayacaktır. Bu 60, Recep Beyazıt arada Sendika, afişler hazırlatIsmail Eryoldaş 2,50 mıs, duvarlara yapıştırmıştır. Yapı Kredi Beyazıt Şb personeli 152,50 Kartal Ortaokulu 50, Sureyya Tepin artal Ortaokulu öğretım u> e İsmet Arça 50, leri «Millet Yapar» kampanTicaret Yüksek Ögretyası ile ilgili olarak öğrencimen Okulu Taler ve aiieleri arasında bir eşya lebe Cemiyeti 100, piyangosu düzenlenmiştir. PiyanZeki Kuşçu 50,gonun geliri tamamen donanma Oto Azim Koll. Şti. 100, hesabına yatırılacaktır. Dikili öğretmen Der. 100, Başkurt KardeşJer 25, 12 bin pankart Hakkı Göçü 20, Toprak Mah. Ofısi ürkiye'nin en modern matHorasan Aj. Md. baa tesislerinden birine sapersoneli 355,hip olan Ajans Türk müesFazlı Yalnışoğlu 100, sesesi «Cumhuriyet» in Millet Nusret Akalın 25,Yapar kampanyasına katılarak Kani Haraççı 500.halkın heyecanını dile getiren Rüştü Ergun 100. 4 renkli 12 bin adet pankart basNazmi Oktay 100, tırmıştır. 100,AjansTürk'ün Donanma kam Nadire Ekmen Saadet Altan 200, janyasına hediyesi olan bu pankartlar yurdun her tarafına dağı(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) t.ılmıst.ır. •••••••••••••'•••••••••••••aBBaa T
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog