Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Apak programını açıkladı tKÎNCt PROFESYOML LİG GEMŞLETİLECEK. Apak ligdeki takım adedi konusunda da konuşmak istemedi Çetin GÜREL İzmir'den bildiriyor Federasyonu Başkanı Orhan Şercf Apak bu F utbol sabah bir basın toplantısı yaparak basın mensuplarının sorularına açıkça cevaplar vermiştir. AMATÖR LİG KÜRULUYOR AMATÖRLER GEISİS ÇAPTA ELE ATJNACAK Dev maça 4 giin kaldı ##IMHIRİYET OKLÎtCLLARININ HATIRLlîACAGl GIBl CLAY'IN HASTANfcYE KALDIRILDIG1 GLN BC OLATIN CLAî'DEN ÇOK LİSTON İÇİN BİR TALÎHSİZLİK OLÜÜ;tNU IAZM1ŞTIM DİJTEN ES C. Clay dünden Kl DÜNYA ŞAMPİÎONU JOE LOLİS DEVAM EDIYOR... 8 Apak tek seçicilik konusunda sorulan bir suale şöyle cevap vermiştir: «Adnan Suvari bu işi bilen şabıstır. Fakat geçen sefer de şahsı işlerinin çoklu^undan bizim t«klifimizi kabul etmedi. Çok istedik ama olmuyor. Bizim memleketimizin şartlarına uygun bir tek seeici ılın Döğüşü hakkında yazıya ba§lamadan evvel, bulmak çok zor. Bir şahsın futbol geçen sonbaharda tehır edılmış olan karşılaşmsbilgisi çok oluyor, lisan bilivor, ys bir göz gezdirmemiz gerekmektedir. tecrübesi fazla. Fakat tribünden aMaç, her ne kadar Clay yiizünden tehir edilmif tılan bir şişe o insanı sarsıyor ve buiunnıaktaysa da bunda onu hiç bir şekilde kabaistifa edivor. Şartlara uymak zor. hatli bulamayız. Böyle bir talihsizlik, Sonny Laston ' Şu anda trk seçicilik yapacak sada dahil olmak üzere her boksörün, hattâ her sporhıs bulamadım. Böyle bir arkadas cunun başma gelebilir. Bence bu olaym asıl önemll arıvorum. Bir komite kurııp tek Urafı. iki boksörün kaldıkları yerden nasıl başlaysseçici bulnncaya kadar idare edecaklarıdır. ı ceğiz.» 3. Türkiye liginin kurulması koŞartlar değişti nusundaki bu soruya Federasvon Cumhuriyet okuyucularının hatırlayacağı gibi, başkanı şöyle cevaplandırmıştır: «3. Türkiye ligi olabilir ama maClay'in hastahaneye kaldırıldığı gün, bu olayın Claylî portesi oldnkça zor. Futboln Aden çok Liston için bir talihsizlik olduğunu yazmışÇAJJŞTILAR Beşiktaşlılar dün son «uıtrenmanlarını yaptılar. Resimde, soldan sağa doğru: Rahmi, nadoluva yaymak istiyoruz. Gayetım. Clay gibi genç bir sporcu, böyle bir amelıyat mir de bu. Fakat biz amatör bir K Ahmet ve Fehmi çahşma sırasında... geçirdikten sonra varhğından hiç bir şey kaybetme! teşekkülüz, bir takımın nasıl proden tekrar ringe dönebilir. Hattâ bu karşılaşmay» \ fesyonel olmasını isteriz. Bugün bu Clay'in evvelkinden daha formda ve daha kuvvetli ligi kursak yine Istanbuldan. Anolarak çıkacağmı da söyleyebilirim. Geçirdiği istira! karadan, Izmirden profesyonel tatıat ve uzun bir idman devresinden sonra, vücut ölkımlar çıkacak ve bu lige girmek çülerine bakılacak olursa Clay için bir hayli irileşistiyecekler. Biz Anadoluda kurmiş dahi denilebilir. mak istiyoruz böyle ligleri. 2. Türkiye ligini genişletmek veya 2 gru Maçtan evvel, benim Eİhnimi asıl meşgul eden pa ayırmavı düşünüyoruz. Hattâ şey, Sonny'nin durumudur. Çünkü kendi tecrübeleben maballi profesyonel takımlaListon her şeye rağmen büyük bir rakiple karşılaşa^ ak. Ve bugünkü şartlar da onun rimden de bildiğim gibi, yıllarunış bir sporcu. helt j rın da amatörlüğe dönmesini »r/u profesyonel bir boksör, muayyen bir devreden sonra [ediyorum. Çünkü amatör spor kal pek lehine değil. Resımde Listonıın son çaiışmalaıımlan birisi... kınırsa profesyonel spor da kalkıartık hiç bir zaman antrenmıniarınır.» r.a ve formuna bıraktığı yerden baslayamaz. j Amatör Türkiye liginin sivil, askeri ve müessese takımı olarak 3 e Liston'un şüphcsi aynlmasmı ve deplâsmanh olarak maçların yapılmasını istediğini ve ürkiye ligi şampiyonluğunSonny, karakter itibariyie insanbunu tahakkuk ettireceğini belirlara itimat etmiyen bir adamdıt He da iddia sahibi olan Beşik 1 ten Apak, T. Havayollarının dahille Clay'a hiç inanmaz. Bu yüzden taş futbol takımı Altınordu ! de takımlara yüzde elli bir tenziClay'in hsstalık haberinin ondski ve İzmirspor ile yapacağı maç lât yapması için çalışıldığını, 1967 ilk tepkisi de •inaıımaınak> ve bu lanrun hazırhğını dün saat 15.00 Avrupa Genç takımlar şampiyonaişin içinde gızli bir sebep araınak de yaptığı çalışma ile bitinniş sına angaje olan federasyonun maç oîmuştur. Cassius Clay hakkınriaki tir. I ••• lardan bazılannı Izmirde oynatadoktor rapotları nc oluısa olsıın Lis I •«• •iaaa 1 ton'un aklındaki şüphevi hiç bir ra Antrenmandan sonra teknik so cağını, çalışmalarda ahlâk ve dinıan silememiştir.'Ö. hâiâ ivnı karumlu Faruk Sağnak, Beşiktasm bu siplinin birinci plânda tutulacağını, gizli profesyonellikle mücadenaattadır. Onca «Cla.v bu anıelivat hafta zorlu maçlar yapacağına işale edeceğini. transfer ücr»tlerinin meselesini sadere hiraz vakit kazan ret ederek, «Rakiplerimiasin puana yünetmeliklerin hudutlarını aşmamak için icat etnıiştir.olan ihtiyaçlan bizim için dezavan sına müsaade etmiyeceğini, haketn Sonny Liston'un eünric birçok i>n tajdır. Puan alma hırsında olan ra müessesesinin iyi bir şekilde işlekozlar var. Bunların basında dn ukiplerimiz önünde zorlanacağımızı nv?si için gayret aarfedeceğini söyzun bir süreden beri kendislni hırzannediyorum. Ancak normal oyu lemiştir. çok bakunlardan hırpalamıs ve kıznumuzu çıkardığımız takdirde 4 Apak günün cn mülıim konusu dırmış olan bir rakibe karşı befiepuan almamız zor olmayacaktır.» olan «Türkiye ligi 18 takım oUcak mekte olduğu kin gelmekte Bo deşeklinde konulmuştur. mı?» sotusuna ise pek cevap verfa etrafındaki birçok kıymntii elemek istememiş, Devlet Bakanının manm şimdiye kadar vapınıs olduSANLI, SANTRFOR bu konuda beyanatlar verdiğini be ğu yanlışlan ona göstermi? ve tekBeşiktaş bu hafta yapacağı maç lirterek «Mevcut yönetmeliklerin rarlamamayı öğretmis olmaları gefutbolunun lara Suat ve Süreyya'nın da iltiha ışıfı altında Türkive rek. Mahmut ATALAY Hüseyin AKBAŞ kı üe tam kadrosu ile çıkacaktır. menfaati gözönünde tntulacaktır» Mehmet ESENCELİ Sonny'yi. fizik bakunından birçok demiş ve bu konuda Devlet Baka(70 kiloda) (57 kiloda) Antrenör Spayiç son haftalarda bü(52 kiloda) avantajlarına rağmen. ringcle rot yük form gösteren Sanlıyı santrfor nı Şekip Inalın kaıar vereceğini KONYA bir maçın beklenıekte olduğunu söy oynatacağını açıklamıştır. Spayiç. açıklamıştır. lemeye lüzum yok. Buna hiç bir so Apak'ın konuşmasından anlasıl«Puan almak için kapanacak olan 25 Mayısta Ankara'dan İngiltereye harcket edecek olan Scrbest runluluk taşımayan bir rakibin karşı rakiplerimiz önünde dağıtıcı bir dığına göre milli lig 16 takım olaGüreş Millî takımımız elcnıanları dün topluca hamama giderek fazla kilo sma omuzlarında Dünya Sarrpivonsantrfor vazifesini en iyi Sanlı ba rak kalacaktır. Fakat Federasvon luğu gibi bir yükle çıkacağmı ekleçevrçlcrinden alınan haberlere gösarır.» demiştir. lannı düşürmüşlerdir. yecek olursak dev boksönin durumu re henüz bu konuda bir açıklama Daha ziyade küçük kilolarda olmak üzere güreşçilerin iki kilo fazla daha da güçleşmekte. Beşiktaşın bu haftaki maçları şu yapılmak istenmemektedir. Futbol Federasyonu heyeti belli kadrosu ile oynaması beklenmekteları bulunmaktadır. Antrenör Celâl Atik fazla kiloların hareket tarihine Maç gününe kadar iki boksörün antrenman kamplarında yaptığım ın dir : \ecmi Yavuz, Fehmi Su olmuştur. Apak, Genel Müdür Nukadar atılacağ^nı söylemiştir. celemelerle «Büyük Döğüş»ün hava ri Gücüyenere heyeti sunduktan Güreş millî takımımız bu sabah sına girip, kesine yakın bir tahmın at. Süreyya, Kaya K. Rahmi, Yu sonra açıklıyacaktır. kros, akşam saat 17.00 de minder yapabilecek duruma geleceğimi zan suf. Sanh, Ahmet, Ender. Haber aldığımıza göre Federasçalışması yapacaktır. nediyorum. yona Istanbuldan 2, İzmirden 2 ser, Hâlen Ankarada buîunan Güreş Fakat, her şeye rağmen, şimdiden Ankaradan da 3 er üye girecektir. Kederasyonu Baçkanı Cihat LFsfean söyleyebileceğim bir şey var: Izmirdeki 3 üye belli olmuştur. yarın şehrimıze gelerek güreşçıle Genç olmak, hele gençken Dünya , Bunlar Bahattin Türker. Muzaffer ıın çalışmasını izleyçcek ve antre Şampiyonluğu gibi bir tahta ouırAkıncı ve Feyyaz Tuğruldur. nörlerden izahat alacaktır. mak, büyük bir şeydir. Her fedaŞAMPİYON ATLETLER Tevfik Sırn Gür Lisesi atletleri İsmet Uluğ'un DEVLET BAKAN1 ŞEKİP İNAL kârhga değer. Ben bu zevki tattım şampiyon olduktan sonra... NE DİYOR? Clay. İzmir'lilere cevabı ANKARA Izmir kulüplerinin, Federasyon Devlet Bakanı Şekip İnal, dün B. Başkanı O. Şeref Apaktan, büyük Millet Meclisinde, Beden Terbiyesi ı kulüplere tâviz verilmemesi isteGenel Müdürlüğü Bütçesi görüşü• ADANA Demirspor'un da, ğinde bulunmaları karşısında, Felürken, tenkidleri cevaplandırmış vetlisi olarak şehrimizde iki karşınerbahçe Kulübü Başkanı İsmet Silâhlı Kuvvetler Askeri Penve bu arada güreş konusuna da te laşma yapacak olan Galatasaray ' Uluğ, İzmir Kulüpitrine çu cevabı mas ederek şunlan söylemiştir : Futbol Takımı bugün Adanaya »etatlon Şampiyonası 2530 mayıs vennistir: «Güreşimizde seriletne olduğu bir lecektir. tarihleri arasında Tuzla Piyade . .îzmir kulüplerinin yapıcı istekievakıadır. Bundan önce vapılan çü! ri karşısında (büyük kulüplere tâ• tZ.MİR İzmir Bölgesı (utOkulunda yapılacaktır. reş teraaslarında başka memleketviz verilmemesi) diye bir madde Şampiyonaya K.K. Komutanlıler bizim bütün oyunlanmızı ve bol hakemierinden tbrahım Tunçgördüm ve hayret ettim. ğı, Dz. K. Komutanlığı, Jandarma tekniğimizi öğrenmiş ve bunlan söz. geçirdiği kalb krizı sonunda veTeşkilâtın hiç bir bölümü. büyük geliştirmişlerdir. Şimdi biz de bifat etmiştir. Tunçsöz'ün cenazesınGenel Komutanlığı ve Cumhurkulüplere tâviz vermek değil, bülimsel esaslara dayanan bir güre« de Federasyon Başkanı Orhan Şebaşkanlığı Muhafız Alayı birer eyük kulüpleıin kesesinden ve imref Apak ve bütün tzmir kulüpleri sistemine jririyoruz.» kiple katılacaklardır. kânlaıından daima küçük kulüplere idarecileri bulunmuşlardır. Askerî Pentatlon Şampiyonasmtâviz vermiştir ve vermektedir. • KO.VTA Güreş FederasyoDört kulüpte yapılan lig maçlarını dan sonra seçilecek olan Milli İstanbullu ' nu, beynelmilel güreş hakemlerinin buna bir misâl olarak gösterebilipentatlon ekipimiz 5 haziran . 3 RÖPORTAJ: Sabahattin KÖSEL sayısını fazlalaştırmak için tçmkürekçiler bugün riz. Kendi sahalarında büyüklerle temmuz tarihleri arasında Ankamuz ayında Paris'te yapılacak bey6 maç yaptığından ve İstanbuldaki ra'da kampa almacaktır. KamptaAnkaraya gidiyor nelmilel hakem kur=una İ^tanhulMERSİN maçları büyükler birer maç olarak ki çalışmalan müteakip ekipimiz oynadığından, teknik ve mali baGeçen sene İstanbuJ şampiyorıu ve dan 2. Ankara ve Konyadan ria 1 (1 Mayıs tarihlerinde Antalya"da Türkiyenin tanınmış onbir li4 temmuz tarihinde Öollandaya millî hakemi göndermeve karar kımdan en az tâviz alan İsjanbul kü ikincisi olan Fenerbahçe ve Ana. U sesinin katıldığı Türkiye" Okullararası Atletizm yarışmalarınuçakla hareket edecek, burada ya çük kulüpleri bu sebeplerin de tedoluhisarı kürekçilerinden kurulu vermiştir. " da şampiyon olan Tevfik Sırrı Gür Lisesi atletleri, bu başapılacak olan Uluslararası Askerî tek çifte, 2 çifte ve 4 tek ekipleri, siıiyle kuvvetlerine rağmen lig maç rUaruun bayramını öğretmen ve öğrencilerle birlikte kutlamışlar• ANKARA Millet MecliüinPentatlon şampiyonasına iştirak bugün otobüsle Ankaraya giderek de Beden Terbiyesi Genel Müriür: lannda daima müşkül mevkie düşdır. edecektir. müsabalcalar vapacaklardır. mektedir. Tevfik Sırn Gür Lisesi çalısmalarının semeresini, 1%2 ve 1963 lüğü Bütçesi görüşüimii=tür Tenyıllarında Türkiye ikincisi, 1964 ile 1965 te de Türkiye birincisi olakid ve temennilerde bulunan mılrak görmüştür. letvekillerinden Sinasi O*ma. bir Atletlerden Tayfun Saybaşlı bu hususta şunları söylemiştır: «Spor BakanlıŞı» kıırulmasını îste•• «Biz senenin bir ayııu istirahatla geçirdikten sonra onbir ayınmiştir. Devlet Bakanı Sekıp tnal. da devamlı idmanlara katılınz. Çalışmalarıınıza okulumuz ve Betenkidleri cevaplandırmıs ve »Seden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü ön ounakta ve bize bütün imkânrim yoüyle. kulüplerm ovlanvie lan sağlamaktadır.» Pederafyon Başkanlannı «eçme voLise İdman Öğretmeni Hasan Tekin ise : una sidcceŞi?» demiştir «Okulumuz atletlere her yönden büyük kolaylık ve ilgi gösterKONYAI • LEWtNST«N Sah s n M mektedir. Başanlanmızda, Bölge atletizm antrenörü Seyfi Alanya'Avrupa'ya çöre çarsamba sahahıl lının da büyük payı vardır. Lisemiz, atletizm genç Millî takımına Bisiklet Federasyonu her şehirSonny Liston ile karsılaşacak nlsn dört kişi vermiştir. Bunlar, Nurullah İvak, Tayfun Saybaşlı, Ali de bisiklet yarışlan için Parkur I sgır siklet dünya şampivonu M»hKaragöl ve Metamet Meliki'dir,» demiştir. bulunmasını istemektedir. Bölge1 aıet Ali Clay. hazırlıklannı tamarn ler. buldukları müsait parkurları. Millî atlet ve antrenör Seyft Alanyalı, atletlerin dereceleri hak lamıştır. Federasyona bildirmektedirler. I kında şu bilgiyi vermiştir : Bisiklet Federasyonu tarafından I • LJÜBLJANA Çarsamba ge Türkiye yıldızlar 200 ve 400 metre rekortmeni Tayfun Saybaşdüzenlenen bisiklet yanşları 5 6 cesi burada yapılan Avrupa Bash 1948 de doğmuştur. 17 yaşında bulunan bu değerli atletimiz, 200 haziranda, Konyada 9 bölgeye ketbol Milletler Kupası maçında metreyi 33.1 de ve 400 metreyi ise 51.1 de koşmuştur. mensup 40 a yakın bisikletçinin Yugoslavya'yı 9592 maglup erien Nurullah İvak, 20 yaşındadır. Diski 42 ve Çekıcı de 47.62 metre iştirakiyle yapılacaktır. Polor.ya, klâsmanda basa geçmı?atarak G.Y.T.R. kırmıştır. tlk müsabaka veledromda olatir Ali Karagöl. 800 ve 1500 metre koşmakta olan bu atletimiz 18 caktır. İkinci müsabaka ise meş• VİTANA (Berlin Varşova • yaşında olup 800 metre gençler rekortmenidir. Derecesi 1.57.8 dir. hur Alâaddin tepesinde yapılaPrağ) bisiklet yarışının 9 unru Mehnıet Meliki, çok değerli atletimizdir. Tek ve üç adımda bacaktır. Çevresi 2.400 metre olan I .'tabmı Rus Melichov kazanmifMr. şarı sağlamış ve rekor kırmıştır. Diğer atletlerimiz günden güne tepeyi bisikletçiler 35 defa döne1 Genel klâsmanda Rumen Dımitjelişmekte ve yakın bir gelecekte arkadaşlannın seviyesine ulaceklerdir. Konyada parkur yanşı r»scu ve Çek Dole7al önîinrt», şacaklardiT. ilk defa yapılmaktadır. Sovyet Lebedıev başta bulunmak daha kuvvetli Clay'in bütün olçulerı buyumuş Y Beşiktaş son idmam da yaptı Sanh bu haita santrîor oynıyacak Okul sımlarından şerel kürsülerine, T Güreşçilerimiz son hazırlıklannı yapıyor Pentatloncular « • çalışıyorlar Atletizmde Tevfik Sırn Gür Lisesi şampiyon... Konyada ilk ı defa parkur yarışı yaprlıyor ' Ekiphniz Holândadaki şampiyonaya katılacak Senenin I I ayında antrenman yapan Gür Liseliler, atletiım millî takımına 4 eleman veriyorlar I I I I I I I I I I I tedıı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog