Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet «AS1N AHLAK YASASINA U Y M A Y 1 T A A H H Ü T EDER Sahibi: NAZİMF, NADt * Genel Yayın Müdürü: ECVKT GÜRESİN * Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: EROL DALL1 • Basan ve yayan: CUMHURİYET Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi sokak No. 3941 tLLERt: Küçüksaat Meydanı Edirne Hanı Adana Telefon: 4550 • A.VKARA: Atatürk Bulvan Yener Ap. . Yenlşehlr Teleîon: 12 09 20 . 12 09 66 12 95 44.17 57 35 * tZMİR: Gazi BulTarı No 18 Tel: 31230 ÜROLAR A B O N E S«nelik 6 ayhk 3 aylık ve İ L Â N Türkiy» 75.00 40.00 22.00 Haricl 150.00 80.00 44.00 Başlıs (MaJctu) 2 3 4 S inel «aHifelerde (Bantiml) 6 î ncl lahifeler Nişan. Nikâh. Sylenme. Dojum (Malrtu) Ölüra, Mevlit. Teşekkür ve Kayıp arama Kayıp (KeJimesil 175 40 33 75 90 1 Ui* SAYIS1 25 KIIRUS Urgüplü Noskovaya gidiyor (Baştaralı 1 ıncı sahifede) Gromiko, daha sonra beraberinde Büyukelçi Rijov olduğu halde Hasan Işılc ve Haluk Bayülken ile müzakerelere devam etmişlerdir. Proje verin yapalım öte yandan, Gromiko ile yapılan görüşmelerde kültür anlaşmasından çok ikili iktisadî ilişkilerin artırıJması konusu üzerinde durulmuştur. Belirtildiğine göre, Gromiko, «Her türlü yatırım projesini gerçekleştirmek i çin eümizden geleni yapmaya hazınz. Bize proje verin, onu gerçekleştirelim. lizun vadeli ve müsait şartlı kredilerle yapacağımız bu projelerin Türk ekonomisinin kalkınmasmda önemli rol oynayacağına inanıyoruz. Yeter ki, bize proje verin.» demiştir. Yaz g ü n l e r i için iiril iiril g ö m l e k bir i h t i y a c i ı r 1 20 Mayıs 1926 tarihli Cumhuriyet'ten BAGIŞLAR (Baştarafı 1 inci sahifede) • "Az gelişmiş Ülkelerde sanatın görevi,, adlı bir açik oturum yopıldı T.M.T.F. ve Türkİş dün şehr'imizde Dormen Tiyatrosunda «Karanlıkta Cyananlar» fılminin gö.sterilmesi i!e birlikte «Az Gelişmiş Toplumlarda Sanatın Görevi» konulu bir açık oturum düzenlemişlerdir. Tiyatroyu dolduran bir kalabalığm izlediği bu toplantı geç vakitlere kadar takip edilraiştir. önce, «Karanlıkta l'yananlar» lilminin bütün sınemalarda gösterilmesi gerektiği belirtilmiş, sonra da Doğan özgüden'in yönettiği açık oturumda sırasiyle Beklân Algan, fsmaıl Topkar. Çetin Altan, Ayperi Akalan ve İlhan Selçuk genel olarak sanatın topiumdan yana olmasını savunmuşlardır. l«mail Topkar «Halkımmıı uvarılmasında sanata ihtiyaç olduçnnu, işçinin sanattan yararlanması gerektiğini» söylemi.ştir. Çetin Altan konuşmasında özetle: «Bu filmin oynatılması iznini veren sansür azarlanmıştır. Görülüyor ki ne kadar bilmrdiJimiz şeyler var ki balkın gözüne çıkarılmıvor! Bu filimde halka zararlı ne vardır? Siz de çördiinüz. Halkı kendi memleketinde diişUnıneye sevkedenleri lekelemek ayıptır.» Arkadaşımız İlhan Selçuk ise sanahn ekonomik düzenle ilişkilerini belirtmiş; sansür meselesine değinmiş, ayrıca James Bond'vari fiiimler ve kötü yerli filimlere kıyasla «Karanlıkta Lrananlar» filminin sanat değerini överek «Bu filim Türk sinemasında bir aşamadır» demiştir. ı | j \ M. T. T. B de Konferans Bahkesir milletvekili Gökhan Evliyaoğlu bugün M. T. T. B. Eminonü lokalinde «tktNadi milliyetçilik» konusunda bir konferans verecektir. VEFAT Askerf Yargstay iiyesl IIÂKIM A1.1HY 20 Mayıs 1965 gumi görevi baJında Hakkın rahmeti.ie kavusmuştıır. 21 Mayıs 1965 cuma günü öğle üzeri namazı Hacı Bayram Camiinde eda edilriikten sonra ebedi istirahathatgâhına tevdi «dilecektir. Kederli ailesine ve arkadaşlarına başsağhğı dileriz. Askerî Yargıtav mrnsupları NECDET Şehirlioğlu Saim Say 10. j Mustafa Akçaoğlu 100, İ Celâl Pekak Hu<a. j mettin Pıyale 100. • Orhan Dilâver 100, • Rıdvan Dilâver 100 • Bursa, (ilususi) Reisicumliur Gazi Mustafa Keraal Paşa HazNesibe Batıyok 200, j Recai E r k e r m a n 300, • •••• retieri ak.sam saat 20 de şehrimizi şereflendirmişler ve doğruca ikametlerine tah.şis olunan köşke gitmifierdir. Bur«a halkı büyük haIst. Telgraf Md. Telli : lâskârı (kurtarıcıyı) ara!arırda görmekten mütevellit fevkalâde Muhabere 1. Grup 315 j sevinç iç'nde bulunmaktadır. Gece şehirde fener alavları tertipVolkan Kıvılcım 5. ; lenmiş ve halk geç vakitlere kaciar sokaklarda şenlik yapmıştır. Sıvas Talebe Yurdu • Yabancı Talebe. Gr. 155, • Musul Eczacı Fak. 1. Sınıf 177.50 ; Meselesi M.S.B. Yüksek Ög; renim ö ğ . Yurdu 2.120. : hallediliyor Isık Lisesi l l k kısım S Dün bazı memurların Nisan 5'A öğretmen ve i maaşlarının verilmesine başlan öğrencileri 150. ; mıstır. Vilâyet memurları ile Davutpaşa Ortaokul • Polis Müdürlü^ü memurları avMd. lüğü 1175, ; lıklarını almıslardır. Yarın da Ulus Işhanı D Blok ; dieer memurların maaşları veI. kat kiracılan ; rilecektir. ! adına Lütfı Erol 220. : Aydın Yazıcıoğlu 50, S K.Dz. Ereğli Matbaa j personeli K.Dz. Eregli Denızci••• • •••• Iik Bankası personeli 75. Izmir Borsa Idare Heyeti dünK Dz. Eregli Em. Assb. kü toplantısında Kestane PaHa«an Ünsalan 10, zanndaki Nefaset Fabrikası saAli Bulut 20 hibi Fatma Zehra hanımın üye Nezihe Zabsız 10, olarak kabulüne karar vermısGülgez Yılmaz 10,tir. Fatma Zehra hanım TürkiMuhittin Cirit 25. 3'enin ilk kadın borsa âzası olaSafa Manizade 50. z ' •••• •••• caktır. Tevfik Riistü Bey Fahrettin Kaptanoğlu 100. Istanbul Brendizi Şükrü Altug 50.Ankara (Hususi) Hariciye I>mail Çetin 50, Vekilımiz Tevfik Rüştü (Aras) arasında toyyare Enver Özdemir 20, bey dün Hariciye Encümeninde seferleri başlıyor Selim Sener 15, Ingıliz Sefiri ile yapılan son göLeylâ Sener 15 rüşmeler etrafında beyanatta Istanbul Brendizi tayyare • ••a Inez Sener 25, bulunmuştur. • •<• (uçak) seferleri tesisi için hü• ••• Nedim Sener 45, Hariciye Vekilimizin beyanakümetimizle bir anlaşma yapan Karakin lşgü?ar 50,^ tmdan anlaşıidığına göre iki tabir Italyan Hava Şirketi, BüYeni Levend Site>i rafın da gösterdigi hüsnüniyet yükdere çaymnda geniş bir yer Hanımlan 1242. sayesinde Musul meselesinin busatın almış. burada hangarlar Kredi ve Yurtlar Kugünlerde ve en çok bir hafta te>isine başlamıştır. rumu Casaloğlu Eriçinde, haüedileceğine muhakHava hattı yakında işletmeye kek Talebe Yurdu 550. kak na^ari\Ie bakılmaktadır. açılacaktır. Ibrahim Atala 500. Pando Stumbof 500, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••ı I •#'•••••••••••••• •••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*«••• ! '!••••••••••••••• Ragıp Insel 100, CHP Eminnnü llçesi i Gençlik Kolu 1001.85 j fsküdar Sulh Hukuk • Merhum Yarbay Cüneyt l • S Hâkimliğinden: ' A^ımgil adına 500. i | »65 264 : Ismail Karahan 400, S ; Ü.'küdar Selimiye Eczane ; Turhan Taşsındıran 10. • • sokak Kader apartımdnı No. ; AH Şina^i Evrenos 100, î ! 8/6 da ikamet eden Tuncer ! Ceyhan PTT men«up! ; Akçakoca küçük kaıdesieri i • 23 m e t r e k ü p d a k i k a kapasiteli sabit veya seyyar bir lan 130, ! • bulunan ve aynı yerde ika ; f l.T.Ü. Meteoroloji | • met eden Ali Turgut Akça j öğrencileFİ 30, ! î koıa ile Kadriye Nilüfer Ak : Fatih özorhan Merkez 1 • çakoca vasi nasp ve tayin e ; f .«atın alacaktır. Müracaat tlkokulu Sf. 5/A 30. • • dilmiş olması sebebiyle iü ; • T f l : 44 32 14 Enver Günday 50. ; S raz ve ihtizar edenlerin ka ! Telj. ZÜMRE Istanbul NATO ICE Türk • ; nuni süre içinde mahkeme ; • Muhabere subayları 60, ; ; mize müracaatları ilân olu ; 20/5/965 ; Hukuk Fak. Yardım; ; nur. Rfklâmcılık (2030) 5717 laşma Sandığı (Anl (Basın 8230/5718) •••••••••••••••••«•ft?>2 GAZİ HAZRETLERİ DÜN BURSAYI SEREFLENDİRDİLER Maaşlar veriliyor İHÛCİCO 1 9 6 5 Cöte dÂzur serisi spor gömleklerini satısa cıkardı "" ::: llk kadın borsacımız \ ! İ !İÜ m Model San Remo • Kalıte Honar Muhtelıf renk • Fiafı 60 dra rlodel Rivera Kalıte F.ie Muhteltf renkFıafı 75 l.ra Model Manhattan Kalıte Muhtelif renk • Fiatı 6 0 İLÂN [ [ ŞAKIR ZUMRE FABRİKALARI tHava Kompresörü kara) 65, j KAYIP Arsal Ticaret Linıited Sirketinden alınan 1126285 Motor 1091205 [ KAYIP 34 AP 250 Trafik Sicil cüz Sase No. lu motorsiklete ait 5637 sayılı danımı kaybettlm. Hükümsüzdür. faturayı kabettim. Hükümsüzdür. Akgün Süivrili | Necati Baygüven Cumhuriyet 5716 Cumhuriyet 5714 Ali Salur 50. : Şâhâne Kelepir Kat Nişantaşının Kn merkezi yerinde Yalnız bir daire verilecek 48 76 63 47 88 64 » k l â m e ı k k (2013 J, Mode! Barcelona Kalite Bıanlz Muhtelıf renk Fiatı 60 lira Model Rimmi Kalıte Vişi Ekose Muhtelıf renk • Fiatı 50 lira Model Adamo Kalite SuH Muhtelıf renkFiatı 60 lira KAYIP Pasomu kaybettim. HüKAYIP Pasomu kaybeltim. Hıikünuüzdur. I künjsüidür. Atalay Tuvay j Füiun Dııral Cumhuriyet 5720 Cumhurivet 5713 Cumhuriyet 5710 ••••••••••••••• 5701) Türkiye İş Bonkosı Dev Çekilişi Tolihlileri: (5 inci sahifeden devam) 1.000 Lira Eazananlar Ethem Yorulmaz (Konak)Tevfik Şen (Türbe) Nurettia Karagöz (Tophane) Mehmet Sunar (Cebeci) Ali Güleryüz (Adana) Ahmet Hamdi Ergen (Ordu) Ali Rıza Gülekin (Maltepe/lstanbul) Mediha Bozkurt (Ayazpasa) Kadriye Özman (Aydın) Ömer Fidan (Arapcami) Cemal Güngörcan (Galata) Şevket Ünan (Galata) Ahmet Rıza Eryılmaz (Antakya) Necdet Akael (Konak) Fatma Öıertan (Bandırma) Gülsürn Akman (Türbe) Yusuf Ersop (Eyüp) Mustafa Ayvacıkh (Cebeci) Abidin Ramazanojjlu (Adanal Tavyar Demir (Karaköy) Samim Dıbekli (Maltepe/Ankara) Sükrü Can (Fincancılar) Sevil Işbaşaran (Gemlik) Nezihe Boz (Erzir.can) Aram Balaçoğlu (Galata) Hüseyin Dişer (Antakya) Gündüz Erlesun (Konak) Ahmet Hamdi Boryak (Türbe) Emeti Irketi (Alaçehir) Nimet Sarpaşan (Eyüp) Tevhide Kısacık (Adana) Hasbiye Soykan (Adana) Selma Arığ (Karaköy) Meüha Akalın (Maltepe/Ankara) Haydar Sinanoğlu (Aydın) îsmail Sevi (Saîihlî) Haralambis Papadopulos (Galata) Akif Sadıkoğlu (Galata) Çocuk Esirgeme Kurumu (Giresun) Yasemin Bodur (Konak) Kemal Türel (Bandırma) Emine Edin (Türbe) Süleyman Biçen (Eyüp) Sabiha Sarıgül (Cebeci) Şahabettin Ağı! (Adana) tlyarar Menda (Karaköy) Galibe Variıer (Maltepe/Ankara) Ahmet Paralı (Fincancılar) Osman Fevzi Ateş (Gemlik) Remziye Marhan (Erzincan) Harıl Koçal (Galata) Georgi Stoyanof (Galata) Şükrü Erkut (Giresun) Seniye Güroğlu (Konak) Izzet Esin (Bandırma) Galip Diil ger (Türbe) Davi Abravael (Demirkapı) Saliha Işık (Cebeci) Ahmet Korkutan (Adana) Semiha Tekcan (Ordu) Erol Gürel namına babası Fehmi (Kirıkkale) Mustafa Eyırı (Maraş) Ali Sami Arseven (Gemlik) tbrahim Arıduru (Aksaray/Niğde) Hanya Yıldırım (Galata) Ihsan Atakan (Galata) Nigâr Sayıner (Yenimahalle) Ulviye Şencan (Samanpazan) İlhan Akbun (Bahçelievler) Halil Göney (Levent) Abdullah Çayır (Sıvas) Osman Kokmen (Kiiçükevler) Bedia Erçağlar (Karşıvaka) Fevzi Atalıoglu (Ankara) Nevber Şenbaşarana (Ankara) Şevket Pektas (Ankara) Infinii Armağanları (Ankara) Tiba? Emekli Sandıgı (Ankara) Tibaş Emekli Sandıgı (Ankara) Tibaş Memurları Emekli Sandıgı (Ankara) Tibaş Memurlan Emekli Sandığı (Ankara) Tibaş Memurlan Si?. San. (Ankara) Türk Hava Kurumu Genel Merkezi (Ankara) Hafız Koç (Samanpazan) Fahriye Inal (Büyükdere) Remzi Yoğurtçuoğlu (Nazilli) Emin Telci (Rize) Nurcan öztosun (Kastamonu) Merzuka Be«en (Kiiçükevler) Sabiha Berkay (Karşıyaka) Nezihe Atak (Bergama) Rawic Tadunzczenski (Ankara M ) Münevver Bertan (Ankara) Hüseyin Hilmi Atasoy (Ankara) Tibaş Emekli Sandığı (Ankara) T C.D.D. ÖHim Yardım Cemiyeti (An kara) Tibaş Emekli Sandığı (Ankara) Hasan Güze! (Ankara) Tibaş Memurları Sisorta Sandığı (Ankara) Tibaş Emekli San'dısı (Ankara) Samiha Bavık (Yenimahalle) T.C. Ankara Ticaret Borsası (Samanpazan) Metin L'z kut (Nazillit î«met öztiirk (Rize) Cemal Altmay (Sıvas) Şevket Güriz (Küçükevler) îbrahim öcal (Karşıyakai Arif Didişen (Berşama) Abdiülehap Yurtseven (Ankara) Osman Düzol (Ankarai Ali Ceylân (Ankara) Tibaş Emekli Sandıgı (Ankara) T.C.D.D. ölüm Yardım Cemiyeti (Ankara) Abdurrahman Taşkan (Ankara) Tibaş Memurları Emekli Sand:*ı (Ankara) Osman Ekincioğlu (Ankara) Hursip Ziva Aslan (Ankara) Adil Nathıır (Emek) Fatime Çetin (Yenimahalle) Ulviye Şencan (Samanpazan) Sainıe Güniibir (Bahçelievler) Halil Göney (Levent) Sait DoŞan (Sıva«) Abidin Canyoldaz (Küçükevler) Müesser Kaya (Karşıyaka) Nigâr Tanır (Karşıyaka) M. Fevzi Atakoğlu (Ankara) Arif Dilekalp (Ankara) Memduha Beter (Ankara) înönü Armağanları (Ankara) Tibas Emekli Sandıgı (Ankara) Tibaş Emekli Sandığı (Ankara) Tibaş Memurları Emekli Sandığı (Ankara) Tibaş Memurları Emekli Sandığı (Ankara) Tibaş Memurlan Emekli Sardıgı (Ankara) T.H.K. Genel Merkez: (Ankara) Refik Arıcı (Düzcei Sabahattin Şahin (Samanpazan) Burhan Odabaşı (Büyükdere> Necati ÖSiitmen (Levent) îsmail Sezer (Sıvas) Giilten Yumal (Kastamonu) Tureut Ezrr (Küçükevîer) Fakia Tavat (Karşıvaka) Tahir Eroşlu (Stısurluk) Bahri Tuna (Ankara) Nurettin Açıksöz (Ankara) Gonül Kaya (Ankara) Tibaş Emekli SandıSı (Ankara) Tibaş Sigorta Sandığı (Ankara) Çocuk Esirgeme Kurumu (Ankara) Tibaş Kemurları Emekli Sandığı (Ankara) Tibas Memurlan Emekli SandıSı (Ankara) Mesrıır Tamtunalı (Ankara) Meh met Tıılga (Yenimahalle) Ayşe Özdolay Na. Talip fSamanpazarı) Fatma Yıldırım (Bahçelievler) Leylâ Bavsal (Levent) Burhan Giingör (Sıvas) Mustafa Aksu (Köprübası) Mustafa Gerç°k (Karabük) Muazzez Gemicigil (Karşıyaka) Mustafa Ersoy (Dıskapı/Ankara) Necati Beş kıırt (Ankara) Îsmail Esen (Ankara) Hasan Aydın (Ankara) Tibaş Emekü Sandıfiı (Ankara) T.l.B.A.Ş. Memurlan Emekli Sanriığı (Ankara) Erenköy Kız Lisesi Bitirenler Derneği (Ankara) Tibaş Memurlan Emekli Sandığı (Ankara) Hüsevin Yolaçan (Ankara) M. Gürünberg (Ankara) Mevlut Akbaba (Samanpazarı) Mesrure Gezin (Büyükdere) M Ali Şener (Nazilli) Mehmet Gültekin Kanburoglu (Rize) Ahmet Çerri (Kastamonu) Kâzım KaracadaŞ (Küçükevler) thsan Avalp (Karşıyaka) Kacım Yol (Susurluk) Müşerref Güç (Ankaral Döndü Sakabaşı (Ankara) Hidayet Şısman (Ankara) Tibaş Emekli SandıSı (Ankara) Tibaş Sigorta SandıSı (Ankara) Ordu MensıiDİan Çocuklannm Tahsiline Yardım Tesisi (Ankara) Tibas Memurları Emekıi Sandığı (Ankara) Tibaş Memurları Emekli Si«rdıSı (Ankara) Tibaş Sigorta SandıSı (Ankara) Şerafetîin Tibet (Karşıyaka) AYRICA 35.0(10 TALİHLİ PARA İKRAMİYELERİ KAZANMIŞLARDIR. TÜRKtYE İŞ BANKASI TALÎHLİ MÜŞTERİLERfNl TEBRİK EDER. öniimiizdeki daha nice DEV ÇEKÎLİŞLERDE kiTmetli miişterilerine BOL ŞANSLAR DÎLER. Model Texas • Kalife ^ine Sandrol Muhtelif renk • Fiatı 50 lira Model Verona *. Kalite İJnoprint I Muhtelif renk • Fiatı 65 lira I Model Palermo *? Kalite Vişi Karo Muhtelif renk* Fiatı 6 0 lira i 5 V Fransi2Tve"ItalyariTmoda"yaratıcılannm en son çizgilerini taşıyan... A{ l/^"^\' ' orijinal yakalan... zarif biçimleri... l({Cj\>i\ cazip desenleri ile VAKKO nun ^ • ^ ^ i C o t e d'Azur serisi gömlekleri yaz g kıyafetinizi tamamlıyacaktır. Sıcaklar iyicebastınpçeşitlertükenmeden VAKKO Cöle d'Azıır serisinden gömlek seçiniz. lukko (Beyoğlu) ve tanınmıj tuhafiye mağazaları Model Bambu • Kalıte Bambu MuMe'il renk Fiatı 40 lira Hakiki AKALA pamuğundan dokunan VAKKO spor gömtekle rinden anrak birkaçı yukarıda gCsterilebilmiştir. Manajan* 421/5707
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog