Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

SAfitFE ALT1 CUMHURİYET 21 Mayıs 1965 Z K&VBETSEkr p e BECuBEB ÖIU•ŞÜMUZiJ SÖVLJE? I3OL BOL ^ B ie milletimizdeki yaratıcı gücün ugünden itibaren haftanın ilnasıl harekete geldiğine yeni bir gi çekici olaylarmdan biri de örnek vermek, 3 Tekstil endüst Eski Türk motifleriyle yeni kumaş desenleri sergisi. ola rimize Sanat ile Teknik'in işbirliği yolunda yeni imkânlar hazırcaktır. Yapı ve Kredi Bankasının lamadık.» Bu üç amacın da gerçek20. yıl kültür ve sanat hizmetleri programı serisinde yer alan bu 11 leşmesi için Istanbul Sanayi Odainci sergide Güzel Sanatlar Aka sı ile temaslara başlanmış olması da bu işe güç kazandırmak bakıdemisi ve Tatbiki Güzel Sanatlar mından yararh olacaktır. Okulu öğrencileri arasında açılmış olan yanşmaya gönderilen deBugünden itibaren 32 masenlerin teşhir edilmesi. bu konuyıs pazartesi akşamma kadar Banda bilgili ve olumlu ellerin emekanın Galatasaraydaki Sanat Gağini ortaya sermek bakımından aylerisinde halka açık olacak olan rıca önem taşımaktadır. Güzel Sa bu serginin ilgiyle kaışılanacağı natlar, kumaş endüstrisi ve moda umulmaktadır. dünjasının temsilcilerinden kurulu dokuz kişilik jürinin seçtiği 30 desene, Banka'nın bu amaç için koyduğu 5500 liralık ödüller dağıtılacak, ayrıca halkın en çok beğeneceği desenlere de 2000 lira verilecektir. Böylece bu yolda genç desinatörlerimize yeni ufuklar açılmış olacaktır. Çünkü yeni Türk kumaşları desenlerinin bir çoğu şimdiden sadece yurdumuzda değil, bütün dünyada ilgiyi çekecek nitelik taşımaktadır. Bu desenlerin endüstriye uyguîanması amacıyla sanatla teknik bu çalışmalarda birleşmiş olmaktadır. Açıklandığma göre önümüzdeki serginin başlıca üç amacı bulunmaktadır: «1 Eski halk sanat mo tiflerinin yeni «yaratma>lar için sonsuz bir kaynak olabileceğini göstermek. 2 Küçük bir teşvik EskiTürk Motifleriyle Yeni Kumas Desenleri Şehir Operasının Şen Dul» u Alman felevizyonunda FHCT(2JME. IV4TI İLB BEM 1/RdNEMLI ÇOK. MUHİM B i « AVNI ^ e y i pü$üM EAtlCEVU MO. 3OND6. yOLAKI BA Batı Almanya Devlet Televizyon ekipi, memleketimize gelerek dokü man filimleri çevirmektedirler. Ekip, bu arada, Istanbul Şehir Ope rasında temsil edilmekte olan «Şen Dul» operetini tam olarak sesli filme almışlardır. Bu filim Batı Almanya Televizyonunda pek yakında gösterilecektir. MLTŞÜZ....* Yeni bir Tiyatro Kulübü açıldı Uzun bir süreden beri bazı tanınmıj ve genç sanatçılarm hazırhklarına girişmiş olduklan «BP Tiyatro Kulübü» ilk olarak perdesini dün akşam 22 de Lady Augusta Gregory'nin yazdığı cKULAKTAN KULAĞA» ile Ahmet Kutsi Tecer'in yazdığı «BÎR PAZAR GÜNÜ» adh oyunlarla açmıştır. lKulaktan Kulağa» oyunu nu Ergun Köknar yönetmektedir. Eseri dilimize Memet Fuat çevirmiştir. «Bir Pazar Günü» oyununu da Ergun Köknar sahneye koy muştur. Tuna Baltacıoğlu (Fahri başkan>, Ergun Köknar, Memet Fuat ile dekor yapımı ve ışık için: Osman Aitınay, kostümler için Sabahat Soysal ve Gühen Yeteroğlu'nun çaIıştıkları, ayrıca genç ve kabiîiyetli amatör sanatçılarm rol aldıklan bu yeni tiyatronun ilk çalışmalariyle şimdiden sürekli olabileceği izlenilmektedir. • «FOTOĞRAFLA GİDE GİDE 2 İNSAN MANZAKAIARI» Arkadaşımız Fikret Otyam'm geçen yıl açtığı ve büyük b'r ilgi toplayan «Fotoğrafla Gide Gide 1 Anadolu 63 o adlı fotoğraf sergisinin ikincisi dün saat 17.30 da Ankarada Alman Kütüphanesinde açılmıştır. «İnsan Manzaraları» adh bu sereisinde Otyam. simdiye kadar hiç bir yerde yayınlanmamış ve sergiienmemiş 50 büyük boy fotoğrafını sımmaktadır. Resimde, Ot}Tam'm «Bir yudum su için» adh fotoğrafı görülmektedir. Ankara Elektrik, Havagazı ve Olobüs İşletnte Müessesesi Umum BİLETÇİ ALINACAKTIR dam Müessesemiz Otobüs İşletmesi Müdürlüğünde ist'hettirilmek üzere imtihanla Biletçi almacaktır. T a 1i p 1e r i n: 1 Ortaokul mezunu olmaları. 2 F i ü : askerlik hizmetini ifa etmiş bulunmalan, 3 35 yaşından yukarı olrnamaları, 4 İmtihan 2. Haziran. Jf*65 Çarşamba günü saat 14.00 de Müessesemiz binasında yapılacakttr. 5 Tayin edileceklere: a) Geçmiş aylık hizmeti oimayanlara 350.4105.=455. TL.. aylık iicret verilecek ve aylık hizmetleri olaniarın bu hizmetleri ücret takdirinde n a z a n itibare almacaktır. b) Aynca senede iki aylık tutarında ilâve tediye, c) Her çalıştığı g ü n için bir öğün yemek bedeli, d) Elbise, palto, gömlek, kravat, ayakkabı, e) Fazla mesai yaptırılması halinde % 50 zamlı m e sai ücreti. f) Çocuk başına ayda 10. TL. cocuk zammı, g) Ayakkabı boyatmak, banyo, tras ve otobüslerinvzde bedava seyahat, İmkânları sağlanacaktır. "**~ 6 İsteklüerin en geç 1 Haziran 1965 günü akşamına kadar Iş v e Işçi Bulma K u r u m u n d a n temin edecekleri iş talep kartmı dilekçelerine ekliyerek, bir adet fotoğraf ve nüfus hüviyet cüzdanlariyle birlikte Müessesemize müracaat etmeleri. (Basın 7904 A. 4757/5683) ^U/02 TArv* v*\krDENl A1 J RUTUH MUŞ ÖIBI L1YOE \BİIDİN? kiaııbııl Sanavi HıliMiııliiıı 19.4.1965 tarih 1197B sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Anlaşmalar 65'281 sayıli sirkülerle (Amyant Dökiim piki Ham çinko Sentetik ve sun'i lifler Sun'i ve sentetik eıvaftan iplikler) sanayici kotası olarek tefrik edilmiş ve üyolerimize de müracaatlan için tebliğat yapılmıştır. Her hangi bir sebeple tebliğat almayan ve mütemmim malumat aimak isteyen üyelerimizin, Odamız Kota Şi'.besi Müdürlüğüne müracaatlan rica olunur. (Basın 8036 5704) Fakaf arabâya iyice yalclafinca \Yus\âe uetde donakat3ı!afNEVARBUARA S^KJ AB4MLA» UAfiA TLTT N& OUPUĞUMU ÂNLAMAN4. Aaaim matmazel, dedt, sizi zeU W* kathn gibt görüyorum. Oova içio h«r halde bileeeksiniz ki bir polis enspektSrü, «ze bir «ori tordumuydu, bunıı bir ceT«p almak için sorar. Bu sırada birkaç yüı metre öteden bir mltralyöz takırtısı duyuidu. Nemete devam ettl : Ostelik, tamklar, doğruyH ıSylemekle, genel olarak hiçbir tefalikeya mârut değillerdir. Genç kız gülümsedi : Yaî Demek ki ben sadece tenıklık edeceğim! Verdiğiniz bu bilgiye teşekkür ederim. Kendia i âdeta sanık zannetmeğe başlamıştım. Bu işde sanık diye kimse yok. Daha doğrusu şimdilik yok. Yalnız bir maktul var. O da bayan Halmy. Doktor Halmy ile mfltıasebetlerinizin derecesini «OTKiuştum. Servis saatlerinizin dıjında kendisiyle buluşur musunuı? Genç kız, Nemetz'e, meydan okurcasına baktı. Evet. Sık sık. Onunla dostuz. Yahut, daha açık söyleyeyim, münasebetlerimiz daha ileridir. îşte şimdi öğrendiniz, bana «oracağımz daha başka sualler var mı? Dün. öğleden sonra, Doktor BEŞİNCİ KADIN Yazan: M. Fagyas Çeviren: Hamdi VAROĞLU Halmy, üstünü değiştirmek için eve gitmiş. Hastaneye saat kaçta döndüğünü hatırlıyor musunuz? Genç kız sarardı. Yeşil gözlerinde bir korku Te t«lâş kıvılcımı pmldadı. Gittiği zaman altı sularıydı. Ama saat yedide döndü. Saatime baktığımı hatırhyorum. Saat yedide bitmesi gereken bir tahlil yapıyordum. Nemetz başını salladı. Nasıl olur? Hademelerinizden biri doktorun saat dokuzda döndüğünü söylüyor. îkinizden hanginizin göylediği daha doğru acaba? Genç kız aşağıya, avluya baktı. Birdenbire gelen bir ba? ağrısını gidermek ister gibi elini alnında gezdirdi. Vallahi bilmiyorum, dedi, şaçırdım. Dün o kadar çok gelen giden oldu ki! Beş günden beri yatıp uyuyamadım. Insan yaktini çaşırıyor. Ama Doktor Halmy'nin has 6 25 Açılış 6.30 Kur'anı Kerim, 6.25 Açıhş 6.30 Kur'anı Kerim ve Saz eserleri 7.00 Hafif müzik Türkçe açıklaması ve saz eserleri 7.15 Günaydm 7.45 Haberler ve 7.00 Oyıın havaları 7.15 Günayhava durumu 7.55 İstanbulda bu dın 7.45 Haberler ve hava durubugün gün 8.00 Şarkılar 8.20 Bu sabah mu 7.55 Ankarada müziği 8.15 Küçük sizinle 8.40 İstanbul'un sesi 8.00 Sabah 9.00 Şan soloları 9.15 Türküler ilânlar 8.20 Her telden 9.00 Ev için 9.20 Şarkılar 9.40 Solistler, 930 Kadın ve ev 9.50 Müzik kuorkestralar 9.55 Arkası yarın tusu 10.10 Şarkılar 10.30 Kısa 10.15 Türküler 10.30 Kısa haberhaberler ve küçük ilânlar 10.35 ler 10 32 Çocuk bahçesl 10.45 Arkası j'arın 10.55 Ev kadının Dersimiz Türkçe 11.05 Deyimleriistekleri 11.25 Türküler 11.40 miz ve kaynakları 11.10 Birlikte Çalışırken müzik 12.00 Şarkılar söyliyelim 11.30 Türküler 11.45 12 20 Darvaş çalıyor 12.35 Kü Konser saati 12.15 Kıbrıs saati çük ilânlar 12.40 Şarkılar 12.25 Küçük ilânlar 12.30 Şar13.00 Haberler ve hava dunımu kılar 13.00 Haberler ve hava du13.20 Hafif müzik 13.30 Bir reklâın rumu 13.20 Öğle konseri 13.45 13.40 Sonat saati 14.00 Türkü Türküler 14.00 Şarkılar 14.20 ler 14.15 Saz eserleri 14.30 Dans müziği 14.45 Şarkılar Konçerto saati 15.00 Kısa haber15.10 Türküler 15.25 Kısa haberler ve kapanış. 15.30 Dersimiz Türkçe 1550 16.55 Açıhş 17.00 Türküler Deyimlerimiz ve kaynaklan 15.55 17.15 Karma faslı 17.40 Çocuklar Birlikte söyliyelim 16.15 Çocuk için 17.57 Küçk ilânlar 18.00 bahçesi 16.30 Biraz da matematik Reklâmlar geçidi 19.00 Haberler 16.50 Küçük Ansiklopedi 16.55 ve hava dunımu 19.30 Türküler Kısa haberler 17.00 Şarkılar 19.45 Küçük ilânlar 19.50 $ar 17.20 Okay Temiz ve arkadasları kılar 20.10 Keman soloları 17.55 Yurttan sesler 18.00 Rek20.30 Kısa haberler 20 32 Havalar lâmlar 19.00 Haberler ve hava nasıl olacak? 20.40 Şarkılar durumu 19.30 Çeşitli müzik 19.50 Uykudan önce 19.55 Küçük 21.00 Polisiye temsil 21.30 Klâsik Türlc musikisi korosu 22.00 Rek ilânlar 20.00 Şarkılar 20.20 Radyo Ansiklopedisî 20.35 Şarkılar lâmlar geçidi 22.40 Hafif müzik 22.45 Haberler ve hava durumu 20.55 Küçük ilânlar 21.00 Kıs« 23.00 Ohıı dakika caz 23.30 haberler 21.02 Gece konseri On yıl önce dinlediklerimiz 24 00 22 00 T3.M.M. saati 22.20 Yeni plâklar. yeni melodller 22.45 HaKapanı;. berler ve hava durumu • 23.00 HaftSTANBUL İL RADYOSÜ tanın bestecisi 23.45 Gece yarısı17.58 Açılıs 18.00 Akşam mü na doğru 24.00 Kapanış. ziği 18.45 Dans orkestraları ANKARA İL RADTOSU 19.15 Hafif müzik sever misiniz? 17.57 Açıhş 18.00 Plâklar ara19.45 Plâklar arasında 20.15 Rad sında 18.30 Küçük konser yo ile Almanca 20.30 Oda müziği 19.00 Plâk albümlerinden seçme 21.00 Müzik sözlüğü 21.20 Gece ler 19.45 Radyo i!e Fransızca konseri 22.30 Bu gece için 20.00 Akşam konseri 20.30 Günürt meîodileri 24 00 Kapanış. I STANBU L A N K A R A IS SfiATLERI Özür dilerim SeJâmi, fakat, bizde ancak devamlı olarak mııhaiaza etmek istenilen kimselere özel oda verilir. 17 taneye tazn saat yedide döndüğü söyleyeyim, doktor Halmy'yi ihbar ettiler. nü söylemiştiniz.. îhbar mı ettiler? İmkânı Saatlme baktım demiştim yok. Doktor Halmy'yi cinayetle size! Ben de size diyorum ki, sa suçlamağa cesaret eden kim? at yedide, doktor Halmy hasta Bayan Halmy'nin kendisi. hanede yoktu. Yedide hâl& evin Bayan Halmy mi? tyi ama, deydi. Kansiyle beraberdi. bayan Halmy... ölmedi mi yani? Alexa omuz silkti: Çok doğru. Dün akşam üs Ya! Öyle mi? dedi. öyleyse tü öldürülmüş. Ama ihban yapdün evvelki günü kanştırıyonım. Şu anda kafamın içi kar mağa geldiği zaman emin olabimakanşık. Ne diye doktora böy lirsiniz ki, yaşıyordu. le musallat oluyorsunuz? Şu sı Ne söylüyorsunuz? Kimi ihrada insanlar, sinekler gibi dü bar etti? Şunu lutfen tekrarlar şüp düşüp ölüyorlar. Hatta bura mısımz? da, şu dört duvarın arasında biDoktor Halmy, arkasmda gömle. Onlann, kimin ateş edip bl lekle, saçları taraz taraz, gözleri dürdüğü kendilerinden soruluyor uykudan şiş şiş, kapının eşiğinde mu? Asller mi? Gizli pelis mi? duruyordu. Genç kız ona doğru Ruslar mı? Bir tek ölü için bu seğirtti, koluna yapıştı. kadar patırdıya ne lüzum var? Zoltan, müthiş bir şey bu. Niçin bir bayan Halmi'ye, dün Düpedüz kâbus gibi bir şey! Ensakşam burada ameliyat masasm pektör ne anyor bilmem, ama... da ölen çocuktan daha fazla öDoktor onun yanağım muhabnem veriliyor? Niçin? Bütün bun betle okşadı, sonra Nemetz'in ya ların altında bir şey var! tnti nına ?eldi. Genç kız onun kolukam mı? Ihbar mı? NedirT nu bırakmıyordu. BeUd lirfsi birden. Size acık (Arkan m) Nerede • Ne zaman • Ne var cumu (R. Hudson) Hayalet (R.T.) r KU1.0P (S Başı) (22 î l 83) SİTE: (47 77 62) Şâhane Bu YENİ AR: (44 28 51) Erkekler Ağlamaz (Y. Güney) dala (A. Perkins) Var mı Bana Yan Bakan ATLAS: (44 08 35) Şahane LÂLE: (44 35 95) Lekeli Aşk SUATPARK (Beşiktaş) 47 81 90 YTSNİ »TUA8: (48 «3 (B)AKSAJÎAY HAUK ITYATKO SU (44 54 02ı cKırmızı LEVENT: (63 55 39) Anjelik 1 Filinta Kadri (E. Kol Lekeli Aşk (T. Yiğit) Budala (A. Perkins) Saray Yosması (Suarede) çak), 2 Kırmızı Karan YENİ (B üöy> (71 88 ZO) Cenerler» Pazarıesı nanc AYSU: (21 19 17) 1 Adalartıeı gece 21.30 Çarşsrrıba 1 Şoför Nebahat Bizde Yalnız Değiliz (N. Köksal) filler (Y. Duru) dan Bir Yar Gelir Bizlere (Ö. Serengil), 2 Aş Gü LÜKS: (44 03 80) Ölümün SUNAR: (36 03 96) 1 Cen Kabahat (S. Sezin) 2 Do Cumartesl Pazaı U de .X kunma Bozulurum (A. Tan VRENA r Î T s r B u s u (4«s4in zeldir (Y. Duru) Ücreti (S. Ferdağ) nerte Bir Bekâr (B Hope), Ju) BULVAR: (21 35 78) Erkek MARMABA: (22 38 60) ŞâhaCa.v ve Sempan Carsam2 Roma Bakireleri VtENİ (S. Başı) (22 68 92 ba Pazaı ler Ağlamaz ne Budala (A.Perkins) narıı neı ^un SÜREYYA: (36 06 82) Şâhane Budala (B. Eardotj ÇELİKTAS: (53 44 98) Erkek MELEK (Eyüp): (21 58 76) 118 de fVısfc) ve SampanCasuslar Savaşı (44 O 19ı va» tıeı ÇUB 21.15 Carsam ler Ağlamaz (Y. Duru) Son Tren (T. Yiğit), 2 Ver ŞAN: (48 67 92) Şekerli misin ıfEffJi MEL.KK Şâhane Budala (A. Perkins) EMEK: (44 84 39) Paris ÇiElini İstanbul (Ç. İlhan) Oa 18. Pazaı 15.S0 aa Vay Vay (T. Yiğit) TKfrt tSKTB (B7OPI (31 » 14) SAfUBKÖY rtYATROSU: tKs OPERA: (36 08 21) Lekeli Ask çeği (R. Fr.) SEHZADE SİNEMAS1: (23 68 1 Köroğlu (R.T.), 2 Kü rışıls İs» pazartest salı harıı. GÜREL: (47 03 94) 1 Şofor ÖZEN: (36 99 94) Şepkemin 64) 1 Aşka Davet (R. Hudçük Albay (R.T.) Nebahat Bizde Kabahat (S. Altındayım (Ö. Serengil) heı gün 21.15 oazaı 15 ve YENİ TAKStM (44 31 91) 21.15 Serin), 2 Beyaz Mendil REKS: (36 01 12) 1 Cennet son), 2 Kibar Haydut Beni Eversene (N. IŞ1K (Üskudar. (36 24 93) te Bir Bekâr (B. Hope), 2 ŞIK: (22 35 42) Lekeli Aşk Ane DORMEN: (44 97 36) (AnKara ' E. Bora) Gece Gansgt"rleri Aydan) Çepkemin Altındayım • Sanat Tiyatrosu» Avak 8aTAN: (48 07 40) Anjelik Ser TILDIZ (Besilrtas) (47 63 a, İHYA: (55 10 72ı Dağ Başını aENK: (21 15 25) cak Fabrikası (Heı eece seriler Prensesi Operadaki Hayaiet (R.T.) l Allah Gençleri Yarattı Duman Almış (O. Günşiray) 21.15 falı çarşamba İ H İNCİ: (48 45 95) Dokunma RÜYA: (44 84 39) Öfkeli Si UZUNKAYA: (53 41 43) Ser (L. Sayar). 2 Bahçıvan cumartesı Pazat 1 de) 5 seri Âşık (S. Alışık) lâhşör (A. Ladd) (Z. Müren) Bozulurum (A. Tanju) JONG rİYATROSU 30 05 »4 KERVAN: (48 04 23) Erkek SARAY: (44 1« 56) Köroğlu ÜNAL: (44 98 06) 1 Dokun Z.\FER: (44 93 06) 1 İstan«Heı Sey Yenlden» pazartes) (M. Swort) ma Bozulurum (A. Tanju) bul Kızları (N. Aydan). 2 uarlç her geee 21.15 c « ler Ağlamaz (Y. Güney) 2 Ben Maaumum (A. Pek 5 Kardestüer (M. Nur) KONAK: (48 26 06) Operadaki İNEMA 63: Kartalların Hüsamba. pazat U d». Sinemalar : "»atro!ar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog