Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DORT CUMHURÎYET 21 Mayıs 1965 ŞEHİRDE ve YURTTA A. Bolak Devletleşmeye karşıyım derken; gençler millîleştirmeyi savundu Partinin programı ve adı değişmiyor ŞEHİRDE ve YURTTA Ağırnash'nm verdiği sözlü soruda C Petrol tartışması hızlandı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Unıversıtesı Zıraat Fakultesı Oğrencı Bırlığının, «Petrollerin millilestirilmesi» konusunda açtığı kampanya buyuk ve genış bır ılgı ıle ızlenmekte* dır. Bu arada Başbakan Yardımcısı Suleyman Demırel'ın de Meclıs Kursusunden bu konuda soyledığı sozler gunun konusu halıne gelmıştır. Bu konuyla ilgılı tartışmalarda gençler çoklukla Demırel'ın son konuşmasına katılmamakta ve bunun mıllî menfaatlerımıze aykın olduğunu ılerı surmektedırler. Aynı konuşmayı savunanlar ise bunun daha gerçekçı olduğuru ıddıa etmektedırler. öte yandan petrol konu«unda bır basın toplantısı duzenlıven C H P mılletvekılleri A. Bolak ve N. özdemır, petrollenn mıllileştınlmemesıni ıstemıslerdır Gençlerın dun yaymladıkları bıldırıler şoyledır : Siyasal Bilgiler Fakultesi öfrenci Bırliği'nin bıldirısi «Gün geçtikçe uvanan ve her feçen fün meselelerinin şuurana daha ivivanp sorunlarına daha sıfcı sarılan Turk toplumunun Ikinci Kurtulus Savası olan petrol savasına bntun gücumüzle katıhyoruz. Kanun jolıyle sömurülmemize hâlâ müsaade edenler bu çüclu direnişin karsısında tutnnamıjacaklardır. Turkiye somürge değildir. Ne acıdır kı, sdmurgecilik zihniyetiyle yapılmış bır kanun millî petrol varlığıtnızın yfizde 67,5 nnn jabancılann kncağına atmaktadır. Bn, millî haysıyetimizle, iktısadı ozgurlnğumfizle hiçbir sekilde bafdasamaz. Bızim petrolumuz biıim oluncaya kadar petrol savasımız devam edecektir.» Siyasal Bılgıler Fakultesı Toplumcular Derneğı tarafmdan yajınlanan bır baska bıldırıde de çoyle denılmektedır : «Bağımsızlık, jasalarla tanınmış fakat nlusun zararına olan kapıtulâsvon devrı haklarının, jıne yasalarla kaldınlabılme derecesinde soz konusndur. Llus vararının çok gerisınde olduğa butun a>dınlarca onaylanan Petrol Kannnnnnn kaldınlmasının, çıkarları ile bağlı bır azınlıgın ısıne gelemij eceği doğrudur. Petrolun nlnslastınlması kampanjasına katılmayı gorev sayıyoruz.» ANKARA, (ajı.) umhurıyetçı Koylu Mıllet Partısı Genel Merkezınce, dun yayınlanan basın bultenmde, C K M P. nın hazıran aymda olağanustu kongreye gıdeceğı, programının ve partı adının degıştırılecegı hakkındakı haberlerın aslı olmadığı açıklanmıştır Bultende ayrıca, Muzaffer Ozdağ'a atfedılen sozlerın de, cıd A dl ve doğru olmadığı belırtılerek şoyle denılmektedır «Çıkanlan butun bu havadisler, gelişme temposu içinde bulunan partimizin hızını kesmeye ve teşkilâtta tereddutler yaratmaya matuf münferid ve kasıtlı tertiplerden başka birşey olmadığını açıklamak isteriz.» Ürgüplü'den "petrol,,ve "Ç. Altan,, soruldu A. îeoman'a « Legion J D Honneur» nışanı verildi 0 Istanbul, (a a.) Uzun yıllar Fransa'da Kultur Ataşelığı yapan Galatasaray Lısesı Muduru Alı Teoman'a, dun Fransız Konsolosluğu bınasında duzenlenen bır to renle «Legion d'Honneur» nışanının şovaljelık pâyesı tevcıh edılmıştır Fransa dan dondukten sonra Galatasaray Lısesı Mudurluğune getırılen Alı Teoman, bu konuda şunları soylemıştır. «Muhakkak ki, çok seıinçliyim. Artık bizmetimın sonuna , geldim. Tahsilimi fransızca yaptım ve beş >ıl sure ile Kultür Atasesı olarak Fransa'da bulundum. Altı vıldan beri de fransızca öğrenım yapan bir okulumuzun başındayım. Fransa'da her turlü çalışmalarımda büyuk ilgi > gordum. Bu ilgiyi Fransızlann memleketıme olan aempatilerine bağladım.» Ankara, (Cumhuriyet Burosu) Bağımsız Senator Nıyazi Ağırnash, Başbakana vonelttiği jazüı cevap isteği sorusunda yazar Çetın Altan'ın annesi hakkında bır Milli Emniyet raporu olup ounadığını, boyle bir rapor varsa duzenleyenler için bir ışletn düşünulup duşunulmedığini sormustur. ^ Ağırnaslı, ayrıca soru onerge^P sınde ozetle şunları sormaktadır: ^ J «Halkın husumetını bazı şa^ ^ h ' s l a r ve bazı sıyas! orgutler petrolun mılhleştırılmesını ısteyenler uzerıne çekenler hakkında ne gıbı tedbırler alınmaktadır' Boğazdaki ıçkıli âlemden do 0 J Zararlı ıdeolojılerle mucadenen 6 kışıden uçu bındıklerı tak ^^le adı altında kurulup yerli sı ıle bırlıkte Rumelıhısan onun ve jabancı çevrelerle ırtıbatlı oden denıze uçmuşlardır Tahmı lan derneklenn faahyetleri ızlennen 30 rrletre derınlıgındekı su mekte mıdır' Petrol kaynaklarımn mılllleşya gomulen şofor Şaban Kaya ^ t ı r ı l m e s ı n ı savunan gençlığın jonetımındekı 34 DY008 plakalı vajınladığı bıldinlenn polis tara taksı ıçmde bulunan uç kışı ken fından toplatıldığı dogru mudur? dılerını arka pencerelerden ataDoğruysa polısın bu tutumu kımrak hayatlannı kurtarmışlardır lerın jararınadır'» T. R. T. Deııize Lfctular Soruşturma sonuçlanıyor DEMİRELÎIV ŞİMŞEK ÇEKEIV KONUŞMASI Başbakan Yardımcısı ve AP Genel Başkanı S Demırel'ın onceki gun yaptığı konuşma haylı tartışma konusu olmuştur. Demırel bu demecınde ozetle su goruşlen belırrmekteydı: O «Biz hukumet olarak petrolu millileşlirmej i duşunmuyoruz. AP Genel Başkanı olarak millileştirmekte memlekete bir favda gonnuvoruz Bu bizim düşüncemizdir. Bu kanaatte olmıyanların «devleti sattı» gibi ithamlarda bulunnıası doğru değildiro O «Petrolu mülileştirmekten neji kasdediyonız? Petrol Kanunu var. Turk devleti muayyen haklar ve ruhsatlar tanımış. Bugun bir milvon ton istihsal ediyoruz, uç milyon ton kullanıjoruz. Gelen şirketler 50 bin ton bir istihsalin icindeler. Petrol varsa bunu yerin ııstune çıkarmak asıldır, şimdi kimin elinden neyi alacağız? Petrol endustrisi masrafhdır. Türki>e bu masrafa katlanamanuştır ki Petrol Kanununu çıkarmıştır. Hükumetler mesuliyet makamlandır. Ankara, (Camhuriyet Burosu) T R T hakkında soruşturma \apan Savcıhk artık ıncelemelennın sonuna jaklaşmış bu lunmakladır. Sekız Savcı jardımcısı dun çalı«:malarına devam ederek alınan ıfadelen teker teker bır kere daha gozden geçırmısler, tanıkların bırbırıyl uyuşan ve ajrılık gosteren ıfadelerını tesbıt etmışlerdır. Bu arada, Sa\cılardan uçunun T R T Genel Mudurluğune gıderek, daha onceden avrılmış bulunan Meclıs konusma bandlarını bır defa daha dın'emelerı, haberler bultenlerını ve j orum jazılarını son defa ıncelemelerı kararlastırılmıştır. Bu sebeple uç savcı bugun T. R T Gen»l Mudurluğunde çalışacaklardır. Iki kişı boguldu Gazıosmanpasadakı bır tuğla harmanının ıçındekı suya gırıp serınlemek ıstejen ışçılerden Osman ıle, Sışhdekı bn ınşaatın su havuzuna gıren A>dın Ergun ıaımlı çocuk bogularak olmuşlerdır Ekmekler eksik 0 Fırmcılar eksık gramajJı ekmek çıkarmaya devam etmektedır ler. îkı gun ıçınde 20 fırının eksık gramajlı ekmek çıkardığı tesbıt edılmış ve kapaüna cezası zabtı tuv tulmuşiur Cezaların uygulanmasına bugun başlanacaktır VEFAT Bıga esrafından merhum Halıl Kargı ve Nazıme Kargı nın kıymetlı ogullan Tomrıs Kareı nın bliclk eçl Halll ve Haluk Kargının sevglll oabaları Doktor Enver Karadenı?ıı kayınbıraderı Handan Karadeniz »e Kaidün Kargı ıle Ihsan Karasıo^lj nun kardeşlerı Cemıl Erkan'ın damadı Asaf Erkan ın emstesı Turkav, Denız Karasıoglu. Ozdıl Alptuna aılelermın vakın akrabaları Işçı Sıgortaları Kuru Fatıh Şubesı memın'arından 20 5 1ÎHÎ5 tarihinde vazıfesı başında vefat etniLş'ır Cenazesı 22 5 19«5 cumartesi gunü ogle namazını muteakıp Üskudar Yenıcdmnn den alınarak Karacaahme"eki alle kabrıstanına deınedllecektlr Cumhurıyet 5722 Tarsn^ un Muftuzade Mılıetvekı'ı manıf e^rafından Iklnd Devre Içel tutulduğu menhus hastalıktan kurtulamıvarak 205 1965 ner«pmbe Ktınu Hskkın rahmetine tcavuş. muştur Cenazesı 22 5 3f.5 cumarles,ı gunu Tarsus ta C'tııı KeDir rra.ıalieaindekı evınden alırıdrak L'Iıı Camu e nakleiiıcrtK ık'ndı nanı?ını muteatcı ) aı'p kabrıstanı ri' ı tdılecektc* SFLÇUK R\M\7ANOĞLÜ tlâncılık 6864 5721 NIYAZİ Ramazanoğlu Yabancıların avukatı değiliz Ankara, (Curnhuriytt Burosn) Balıkesır Mılletvekılı Aydın Bolak (CHP) ve Gumushane Mıllet vekıli Nurettin özdemir (CHP) dun bır basın toplantısı \aparak, «Hiçbir yabancı petrol şirketinin ortagı olmadıklannı, hiçbir yabancı petrol sırketininavnkatlıfım veva bnkuk müşaıirhgıni yapmadıklarını» soylemışlerdır Kendısıne sorular yoneltılen Ajdın Bolak ozetle şunları soylemıştır : «Devletleştirmeyl ve millîlf?tirmeyl ayrı ayrı olarak almalıyız. Devietleştirmeden maksat üretimden tuketıme kadar biıtun petrol ganaviınin devletleştinlmesi ıse, bunnn nygun olmıyacağı ınancındayım. Aneak petro kımya sanayiini devlet vürütmelıdır. Petrol Kanununun malî hukumleri degiştirilebilir. Kannnun esas maddelerinde dcğişikIık vapılarak Turkıye Petrolleri Anonim Ortaklıfına Siırt bölfesınde 8 den fazla arama rahsatı tanınabılır. Ya da Turk Devleti baska sırketlfr knrabilır. Devletın arama ruhsatlarının tahdit edılmesinın biz de karşısındayıı. Turkıyede henuı petrol bulnnmamıstır. Cep petrol bnlnnmnstur. Ümidımız havuz petrol yataklarının bnlnnmasıdır^ * A. BOLAK (usttel \e N. OZDEMfR fAlttat MAYIS 21 MUHARREM 19 : Satılık Daireler 2 yatak odası, bır salon salamanje, bol Banka kredısıne uygun. Bakırköy, Şükran Çiftli|l sokak No. 61 Müracaat: Telefon : 71 63 73 KULÇE CINKO 99 96 SAFIYETTE Satışa arzedılmisür. Tel: 44 08 M 49 11 33 Ilâncılık 6827 5895 4 V. 1 4 36 12 10[ 16 08,19 25|21 191 2 26 ARÇELİK KALİTE BAKIMINDAN EN ÜSTÜN, FİAT BAKIMINDAN EN UYGUN VE ÜSTELİK GERÇEK GARANTİ İLE SATILAN BUZDOLABIDIR ARÇELİK sahıplerı memleket çapındak' ARÇELİK servısınden faydalanırlar HAMİ KARGI MEVLIT Cok kjvmeilı 3 annem ve baba 4 annemı? t TESEKKÜR yıldanberı Almanyonın Heılbronn sehrınde çalıjmaktayım. 27 Ocak 1965 tarihinde fecı bır tren kazası geçırerek ^ ıki ayafımı bır < der\ kaybettım 4 Bana £osterilea ^ yakin alâkaya, J telgraf ve mektupla acılarımı İ paylaşan. evıme kadar gelerek 4 babara ve annemı tesellı eden J sayın dost akraba ve arkadas J larıma muınet ve ?ukranJarımı 4 bıldırırım. 4 Iki ın vefatının 40 ıncı gunune tcsnduf eden 23 Maj ıs 1965 pazar gunu ogle namazını rnutcakıp Şışlı camünde okunarak mevlıde akraba, dost ve arzu eaenlerın ıştıraklerıni nca fderız Oglu Dr Omor Sezaı Aydıner. Torunlan M Nevzat Aydıner. A Altan Aydıner Cumhurı> et 5685 RESMİYE AYDINER 1 9.121 4 46; 8.44 12 001 1541 7 02 Nasuh KOÇ 5 Kayseri Tomarza J Turanlı koyü •* Cumhurıvet 5687 şMiıııımııııııımııımımıııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııı I BAŞKALAR1NIN İ VERMEDİĞM cumhuriyete mektuplar •••••«••••••••••••m fıııımif LAMINATION Vadeli tedivaüa Her \ KURKÇÜOĞLU Sultanhamam Mesadet Han No 309 Tel: 22 57 97 i Hâncılık 6S47 5697 ANTIDOT GRIP. NEZLE DlŞ AGRISI iGONEŞ YANIĞt ARIBOCEK SOKMASI ADALE ROVATİZMASI YARALAR. KESIK PIŞIK. KAŞINTI . EKZEMA, ERGENLIK •DONUK OERI ÇATLAKLARINOA VE • TRAŞTAN SONRA 'KJUANILIR IYANIKLAR PLÂSTtK SÜ\GER YAPIŞTIRILIR cın» kumaja ustun kalıte Millet Yapar = Baba oğul =j Gazetenızın buyuk teşebbüsü E «Başkalarının Vermediğini Mıllet 3 Yapar» kampanyasına aşağıdakı, ^ cuzı yardırcu yapmı? bulunuyorum. E Karakoy Postahanesının 13SJ.96S S gun ve 947/1 sayılı havale numa^ rası ile 100 00 T L . gazetenız nâmıŞ na gonderılmişür. ~ Bu meblâğın 60 00 lırası benım, 3 50 00» lırası da 11 yasındaki oğlum ^ oğrencı Yakup Bensason'un bırıkS tırdiğı paradır. S Saygılanml» ^ H. M. Bensason = Karakoy KAYIP Aisubay bettim. Hukımısuıdur Kımlıgıml kay SEVGILI AMCALARIM Nurettin Taşer Cumhuriyet 5709 KAYD? 34/DV 103 pljka No karayonun trafık ve sıgorta evraklarını zaji ettım. HuJcumsuzdur. 1 | E E Ş S S E Z = E E = E E ~ E E E E S = E E = E E E | İ Oyuneak almasamda olur Kum baramdaki parayı sıze gonderıyorum. MADDÎ İMKÂNLARİ | Gemi yapın olurmu' Ellerınızden öpenm 5 Yaşında Ece ŞEN Yedıkule Istanbul Gemhk Kafoğlu Fabrikası Mus = Nof (Kuçuk Ece 23 75 kuruş ba tahdem ve Işçileri, Maddi imkân Z ğışlaıruştır). larının musaadesi nisbetinde s «MILLET YAPAR» Kampanya = sına katılmaya karar vernıişler, = topladıkları 302^0 TL. nı P.T.T. = HACIBEKTAŞ ile bugun adresinize havale etmiş s lerdir. = •¥• ÖĞRETMENLERİ... Gemllk Kafoğlu Fabrıkası = MİLLÎ HEYECAN İLE Mustahdem ve IşçUeri = Değerli gazetenızle Millet raBir yarı? haline gelen bu kam par kampanyasuıı açmaJda bupanyaya bizler de katılmanui he yuk bir noksanlıçımızın giderümesine önayak olmanudan dolayı Millî hislerle... yecanı içindeyiz. | Bu heyecan ile I N sınıh öğ Hacıbektaf öğretmenleri olarak Gazetenizin onderlik ettiği kam bahtıyarlıgımız sonsuzdur. rencileri de, çanlı donannuunua Bu millî dâvâda karınca kadc pan\a>a millî hıslerim galeyana Ş yapmayı kararlaştudıklan yargelerek ıştırak edijorum. Bu me = drmın, çam sakızi çoban arma rince bizimde zerremiz bulunma >anda Millet Yapar Donanma s gı ile 10.V.1965 tarihinde ş ğanı olsa bile kabulunu rica e sı arzusu Ue 10.VJ965 tarihinde >anda Hacıbektaş öğretmenler Derne kampan>asına 175 lira havale ede ^ der. Sınıfumzda toplanan 100 li* katılıyorum. ktlıyorum = rayı Ziraat Bankasındaki Millet ğî 150 lira ile millet yapar kam Y.ldırnnı Yapar, Donanma hesabına ystır panyasına katümıştır. Adı g eçen Mahalle para Hacıbektaş Ziraat Bankası ınıs bulunuyoruz. aracüığı ile, «Millet yapar'm» I N sınıfı öğrencileıi Bahcekapı Ziraat Bankasındaki İzmit Lisesi 14800 nolu hesabına gonderilmiştir. 28 Haziran İlkokulu Mustafa DEMİRCt ..„ . BIR FERT OLARAK... Hacıbektaş Öğretmenler Derneğı OgrenCİlerJ Başkanı Mıllet YaparDonanma kamBırler 28 hazıran îlkokulu 4D E panyasını açtığınız ıçın bir fert sınıfı oğrencılerındenız. Sınıfımız Ş; olarak size şUkranlarım sonsuzda topladığımız 55 lırayı tzmıt Iş Ş dur BİR BAŞLANGIÇ... Bankası şubesıne yatırmış bulunu S Ilışikteki 100 lıralık çekin ilgıli =: Okulumuzun adı da Bızleri bu yoruz. hesaba yatınlması hususunda ayarışın «Birıncisl» olmaya zorlaracılığınıa rıca edenm. dığından, Bıranda (55) lıra glbl Erhan Işıl cuz'ı bır meblâğ'ı «Eskişehırtş ,, . . . . G.A.T.T. Nezdinde Türkiye Daimî Temsilciliğl Mu Bankasmda» açılan (1220) nolu B i r g u n i U K hesaba (Bır ^aşlangıç olarak) yaOrduda ve gec« okulunda oğren s şaviri Geneve tırmış olduğumuzu ve kabulunu diğım vatan, millet duygularun ga •; saygılarımızla arzeder ve yıne, bu leyana gelerek katılıyorum. Bir S vesıle ıle Hurmetlerımızı sunanz g'inluk nafakam olan 10 lirayı Ge S DEVRİM İLKOKULU Barbaros ilkokulu Öğretmenleri nıi Yaptırma Cemijetine verijo £ \dina: Oknl Müdüru rum. E Gazetenızde «Mıllet yapar» ilâ Mehmet GtÇLljOĞLU Gazetenizin bu tesebbüsünü, di S nını gorunce bunu oğrencilenme ESKİŞEHtR Iımin donduğu kadar koyumdeki s okudum. Hep" bırden «bız de yar arkadaşlarıma anlatarak kampan E dım edelim oğretmenim dedıler» . w yava katılmalaruıı tegrlk adece Ş tki gun içinde yetmışbeş lıra topğırn. Şj layarak Karapmar postanesmm Emekli maaşlanndan Benim gibi koylü vatandaflan E II/V/1965 gun ve 301 No lu ha «Mıllet Yapar. kampanyanız İçin muı bu hayır cemıyete yardımda S vale makbuzu ile T C Z Bankası Bahcekapı şubesının 14800 No. lu si7İ tebrik eder, emekli maaşım bulunmalannı temennl ederim. ~ NOT: Hesabı Turk Ticaret E hesabına gondermış bulunuyo dan buranuı Ziraat Bankasuıa anBankası 01W6 nuiiaraya 12. s cak yuz lira yatırabildiğimi derin ruz mayıs 1965 tarihinde yatır Ş sa\gılarımla duyduğum hayranlık MAHIR VÇ\R d Derrim ilkokulu OETetmen ve larla arzederün. Fakihe Odman Ahmet Demirel S ö*rpncılerl adına Mudanja Dingiller Ko>ü Akl.lçar = Karapınar KONYA VUâyeti Kazası Dâncdık: 0503/5698 IL N Madenin cinsi Ruhsatnamenin Tanhi N>ımarası Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından : Koyd vey« mevkii # bütün buzdolapları memleketimızde imal edilmektedir 9 20 küsur marka arasında yalnız ARÇELİK, her bakımdan dev bir müessesenin gerçek garantisini taşır • piyasaya arzedilen her ARÇELİK buzdolabmın ardında 1000'den fazla Türk işçisinin ve teknik elemanıa etneği mevcuttur Istanbul Kartal Kartal Ya Çımento ıma 1612.1953 200/356 kacık arası lıne elvenşlı madenler (Kalker, Kıl; Marn) • | • ARC E Lİ K Genel Satıcılan: BEKO TİCARET A. Ş. Istiklâl Cad. 349, Beyojlu. Tel.: 49 3500 BURLABİRADERLER ve Şsı. Hezaren Cad. 6163, Karakoy, Tel.: 44 47 20 Ajaa* Hudutlan : Kuzeyı : 29 numaralı hudut beton kazığmdan başlayıp 22 21, 19, 17, 16 numaralı hudut beton kazıklarından geçerek 15 numaralı hudut beton kazığına kırık hat Doğusu : 15 numaralı hudut beton kazığından başlavıp H 13, 12, 9, 8, 7, 5, 58, 57, 56; 55; 54; 53; 52; 51; 50; ty 48, 47; 46; numaralı beton kazıklardan geçerek 45 numaralı hudut beton kazığına kırık hat Guneyi : 45 numaralı hudut beton kazığından başlavıp 44, 14 1, 43, 42, 41, 41/1; 41/2; 41/3; 34; 33 numaralı hudut beton kazıklarından geçerek 32 numaralı hudut beton kazığına kırık hat Batısı 32 numaralı hudut beton kazığmdan başla>ıp '1, 30 27, 26, numaralı hudut beton kazıklarından geçerek hudut başlangıcı olan 2S numaralı hudut beton kazığına kınk hat. Yukarıdakl mevkii cmsi ve hudutları >azılı bulunmuş Çımento ımalıne elverışlı madde.'er içın Istanbul Kaıtal Anadolu Çımentolan T.A Ş uhdesınde 40 yıl muddetçe u'ntme untiyazj verilecektır. Itırazı olanlann 12 raajıs 1%5 tarıhınden ıtıbaren oııbeş gun ıçınde bır dılekçe ıle Bakanlığımıza muracaat e^lem^leıı lâzımgeldığı bu müddetın hıtamjndan sonra vukubulacak ıtırazların kabul edılmıveceğı 6309 sayüı Maden Kanununun 55 ıncı maddesı gereğınce ılân olunur (Basm 1070 j71a) T.C. DEVLET DEMIRYOü Istanbul Alım ve Satım Komisvonundan 1 65000 adet yuz havlusu (kuçük) 2 hazıran 1965 <,arşamba gunu saat 15 de Sırkecıdekı komısvon b nasında kapalı zarf usulıyle satın alınacaktır T°k!ıflen n en geç o gun saat 14 30 za kadar komısyona ycrılmış veya gelmıs olması sarttır 2 Muvakkat temınat tekhf edllen bedclın vuzdn fes,ı olup şartnameler komısvondan bedsl c ız ahnabtu3 TCDD ıhalevı yapıp vapmamakta ue\a kısmrn /^pmakta ve tercıh ettiğı talıbe verrnekt» tamam«>n *.*rbesttır. (Ba=ın 8077 5»>>'2) ^ııııııııııııııııııi!iııııııııııııııııııııııııımuiiiıııııııııııuıııııııııııııııııııiHiııııııınııııııııııııuıuııııuıııuıuıu&
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog