Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

21 Mayıs 1965 CUMHURÎYET SAHİFE ÜÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ DUNYADA Nosıl bir federusyon? • nkaradan gelen baberle • re göre, Sovyetlerle ya I pılan müzakerelerdf, I Kıbrıg buhranı konu . •unda henüz, Gromiko'nnn Fe I derasyonun bir çözüm yolu olabileceğini belirttiği eski derae I cinden ileriye »dımlar atılama | mıstır. Gromiko 31 ocak 1965 te ver | dişi demeçte,«Nasıl bir federas | yon?» snalini şöyle cevaplandırıyordu «... tek bir merkezi biikümetin, tek bir savunma tcşkilâtının ve keza merkezileştirümiş bir idarî ve adlî eihazın meveudi>eti » Hemen arkasından da ilâve ediyordn: «Kıbrıslılar... diğer roilleUer tarafından bugüne kadar elde e I dilmis tecrübelerden istifade e I drbilirler.» Dünkü yazımızda da belirtti I feimiz gibi, Groraikonun «tecrü | beler» deyimiyle her şeyden önee Sovyet Anayasasını kasdetti I ği muhakkaktır. Moskovanın | Kıbrısta nasıl bir federasyon istedi|i meselesine daha fazla ay I dınlık getireceği ümidiyle, bu | giinkü yazımızı Sovyet Anayasasının «Drvletin Yapısı» baslık I lı ikinci bolütnünün konumnzla | alâkalı bazı maddelerine tahsis edeceğiz. I Onüçüncii madde «Sovyet Sos | yalist Cnmbnriyetleri Birliği, esit Sovyet Sosyalist Cumhuri I yetlerinin gönüllü birlesmeleri I esası üzerine kurulmuş federal . bir deviettir» dedikten sonra fe I derasyona bağlı cumhurivetle | rin İRİmlerini sıralamaktı\'ır. Ondördüncü madde merkezi I hiikümetin çörcv ve yetkilerini J 33 paragrafta bütün ayrıntıla | rıyla anlatmaktadır. . Madde 15 «Birlik Cumhn I rivetlrrinin hükümranlıklan, sa • dece SSCB Anayasasının ondör • düncü raaddesinin çizdiği çerçe I ve ile kayıtlıdır. Bu çerçevenin I dışında her birlik eumhnriyeti • devlet otoritesini ba^ımsız ola I rak kulianır. SSCB birlik cum I hurivetlerinin hükümranlık hak . larını himaye eder.» I Madde İS «Her birlik cum • huriyetinin, o cumhuriyetin ö > lellikterini nazarı itibare alan . vr SSCB Anayasası ile tam bir | âhenk halinde olmak üzere harırlanmıs bir Anayasası vardir.» I Madde 17 «Her birlik cum ! huriyetinin, SSCB'den serbestçe I a\ rılmak hakkı mahtuzdur.» . Madde 18 «Rızası alınma I dan hkbir birlik cumhuriyetinin I «ınırları dr*istirilemez.» . Madde 18 a «Her birlik cum I hurivetinin dıs filkelerle dogrn I dan dogruya iliskiler knrmak, • andla«malar im?alamak. diplo I matik ve konsüler temsilciler I teati etmck hakkı vardır.» I Madde 18 b «Her birlik cum I huriveti kendi askerî yapısına • «ahiptir.» I Madde 19 «SSCB kanunla I rı. her birlik cumhuriyetinin top I rgklannda avnı eiice sahiptir.» • Mafldr 20 «SSCB kanunn | ile hirlik camhuriveti kanunnnun ratısması halinde. SSCB kanunıınun tisliinlüeii tanınır.» Madde 21 «Her SSCB vatan dası icin tek tip vatandaslık ih | «las edilmistir. Her birlik cum I hurivrti vatandası bir SSCB va ' tandasıdır.» • Kayhan SAGLAMER I A OLULERI TOPLAMAK IÇIN DOMİNİKTE ATEŞ KESİLECEK DP Gaulle dünyada yeııi bir denge peşinde Les Sables d'Olonne (a.a. Radyolar) önumüzdeki sonbaharda yapılacak Başkanhk seçiminin resmen iiân edilmemis kampanyası çerçevesinde bir yurdiçi gezisine çıkmıs olan General de Gaulle, burada yaptığı bir konuşmada şöyle demistir : « Dünyamn bir ucundan öteki ucuna kadar gittikçe daha çok takdir edilen bu memleket, yani Fransa, ideolojileri, rejimleri ve ihtilâfları ne olnrsa olsun, bütün dünya ülkeleri arasında bir denge kurulması için bunların birbirleriyle temas etmelerine çalısmaktadır. Yalnız bu. mevcut iki hegemonya arasında bir denge olmamalı. fakat bütün milletlerin her birinin bagımsızlıgına ve sommlnlnîuna dayanmalıdır. Kaldı ki. iki hegemonya arasındaki denge. eğer bugünkü halivle devam ederse, dünya barısını tehdit edeceği herkesin malumudur.» Santo Domingo'da bulunan Kızılhaç temsilcisi Pierre Jacquier, gnnlerce sokaklarda bekleyen yaralıları kaldırmak, ölüleri gönımek veya yakmak üzere Kızılhaç kamyonlarmın çarpışma bölgelerine gönderilmesini sağlamak için dün iki taraf liderleri nezdinde teşebbüste bulunmuştur. Temsilci, bu iş için 12 gaatlik bir zamana ihtiyaç oklugunu belirtmiştir. Tuğgeneral Imbert, dün 1,000 kadar taraftarının hazır bulunduğu bir mitingde, «Dominik Cumhuriyetinde duruma tam mâ nashle hâkimiz» demıştir. Kalabalık, «Mütareke istemiyoruz. Kahrolsun komünizm» diye bağırarak cevap vermiştir. KAYITSIZ • ŞARTSIZ TESLİM La Paz (Bslivya), (a.a. • RadImbert, Amenka'nın işgal etyolar) Maden ışçıleri, fabrıka tiği bölge dahilindeki Kongre Sa ışçileri, Basımevleri Sendikası ve rayının balkonuna çıkarak konuş diğer bazı işçi sendikalan taramuştur. Miting, cunta kuvvetleri fmdan girişilen genel grev harenin ihtilâlci radyo istasyonunu keti bütün , memlekete yayılmaele geçirmelerinden ve başkenya baslamıştır. tin kuzeyinde «Anayasa KuvvetGrev hareketine, dün, petrol leri» nin mukavemetinın çökmesanayıi ve banka işçilerinın de sinden sonra yapümıştır. katılmasından sonra okul öğretImbert kuvvetlennin şimdi ihmenleri sendikası da, 24 saat detilâlcileri kayıtsız • şartsız teslim vam edecek bir dayanışma greolmağa zorladığını ve Caamano vine başlanması için emir verile yalnızca teslim şartlarım mümıştir. Çeşitli sendıkaların da zakere etmek üzere göruşebılecegreve katılacağı tahmin edilmekğıni söylemiştir. « tedır. Bir Amerikah yetkili, bir «milMaden Işçıleri Sendıkasının lilî uzlaşma koalisyon hükümetideri sol eğılımli Juan Lechin'ın nin kurulması» için sarfedilen geçen halta Paraguay'a surülmegayretlerin hiç olmazsa şimdılık siyle başlıyan bu olaylar. Genesuya düştüğünü söylemiştir. ral Barrientos Ortuno l.derliğınBırleşmiş Milletler Genel Sekdeki cuntayı güç dunıma düşurreteri UThant, Güvenlık Konsemekle beraber, sıkı yönetım ve yınde yaptığı konuşmasında, özel kısmi seferberlik ilâm ile, hiıku temsilcisi Mayobre'nin Dominikmetin durumu kontrol altına ala te çarpışmalan durdurmağa çabıleceji sanılmaktadır. Nıtekım lıştığını, fakat muvaffak olanıaBarrientos, dün verdiği bir dedığmı ve Santo Domıngo'daki meçte, bütün grev hareketleridunımu «fevkalâde vahim» olanın «kanunsuz» olduğunu ıleri rak vasıflandırdıgını soylemiştir. surerek gereken «zecri» tedbırlerin ahnacağını bildirmiş, fakat Bir Amerikan barış heyeti de bu tedbirlerden neyi kastettiğini Washington'a dönmüş ve Domibelırtnıemıştır. nıkte sulhun teminı için Birleşmiş Milletlerın değıl, Amerikan Devletleri Teşkılâtının (OAS) yeŞ O . SONAD YA < B ni çalışmalarda bulunmasını tav sıye etmiştir. Heyet, OAS'ın Do/ İle { .CUMHURİYET» mınik'e bir de arabulucu gönder g. yazı ailesinden (jg\ mesini istemıştir. tiapai ve Ahduf Avoda Telâviv (a.a. • AP) Dün öğleden sonra Hayfa'da Mapai Partisi ile solcu sosyalist Ahdut Avoda Partisi arasında bir ittifak anlaşması imzaUnmıştır. İki parti arasında imzalanan anlaşma, Başbakan Levi Eşkol ile eski Başbakan Ben Gurion arasındaki anlaşmazlığa sebep olan başlıca olaylardan biridir ve Ben Gurion'un şiddetli tenkidlerine sebep olmuştur. Her iki İşçi Partisi, yeni «Birleşik İşçi Cephesi» ne katılması için Ben Gurion'a çağrıda bulunmuşlar, fakat red cevabı almışlardır. Ben Gurion, «Haaretz» gazetesinde önceki gün yayınlanan bir mektubunda, kendisine yapılan çağrıya cevap vererek, «Gelecek parlâmento seçimlerinde ismim bu partinin listelerinde yer almıyacaktır.» demiş ve Levi Eşkol'a karşı şahsî hücumlarına devam etmiştir. Ben Gurion, bu mektubunda, Levi Eşkol'ün bir İsrael Başbaka nına gerekli niteliklere sahip olmadığı kanısında bulunduğunu belirtmekte ve Mapai Parti sinin Ahdut Avoda ile birleşerek İsrael işçi hareketini zayıflattığını ileri sürmektedir. | | SANTO DOMİNGO, (a.a. A.P. Radyolar) irleşmiş milletler sözcüsü, Kızılhaç Teşkilâtmın öltı ve yaralılarla meşgul olmasını temin için, çarpışan taraflann ateş kesmeyi prensip itibariyle kataul ettiklerini söylemiştir. Sözcü, bununla birlikte, «Anayasacı Kuvvetler» Lideri Albay Caamano'nun Juntasmın Lideri General İmbeıt ile bir «ateşkes» anlaşması imzalamayı reddetîiğini de belirtmiştir. Bugün, gündüz 12 saati süre ile ateş kesilmesi ile ilgili anlaşmanın iki tarafca imzalanmasım sağlamak için dün de temaslara devam edilmistir. B I Bolivyada grevler yayılıyor Bulivyalı iki siyasî rakip: Sağcı askerî cunta lideri General Barrientos (solda) ile menfaya gönderilen solcu sendika lideri ve eski Başkan Varduncısı Lechin « Tath dil. güler yüz » Fırat barajı anloşması feshedildi Beyrut, (AP) Irak Reisicum huru Arif. Fırat nehrinin Uzerinde bir baraj kurmak için Batı Almanya ile yapılan anlaşmanm feshedildiğıni açıklamıştır. Arif, dün Beyrutta çıkan Irak taraftarı solcu «Al Shaab» gazetesinin muhabirine verdiği bir mülâkatta, anlaşmanın, Batı Almanya ile Arap Dünyası arasındaki Uişkilerin bozulması üzerine feshedildiğini söylemiş ve adını açıklamadığı bazı komünist ülkelerle bu konuda temasa geçebileceğini belirtmiştir. Irak'ın yaptıracağı baraj, Mısırdaki Asvan Barajından dahi büyük olacaktı. Arif, anlaşma gereğince barajın, Bağdadın güneyinde, Kerbelâda inşa edileceğini, fakat şimdi bütün projelerin feshedildiğinl söylemiştir. Öte yandan OAS Bakanlar tstişare Konferansı da Dominik Cumhuriyetinde ateş kesilmesi için dün akşam çağrıda bulunmuştur. OAS'ın Ç A G R I S I •îfv ALAADDİN BII.Gİ ® dıin gece nişanlatınJişlardır. . Gcnç ni^anlıları tebrık \ cderız. <•) ^. .... <*fi' İlâncıhk: 6743,3215 Parıs, (Anadolu Ajansı özel muhabiri Mücahit Topalak bildıriyor) Fransada turistleri iyi karşılama ve iyi muamele kampanyası resmen açılnuştır. Fransızlar buna, milli kampanya demektedirler. Gerçekten, mesele, yani turistlerin vaktiyle en çok rağbet ettikleri Fransanın son yülard» bu alanda kaydettiği duraklama millî bünyeyi her yönden ilgilendirecek kadar önenüidir. Gerçi Fransanın turizm bilânçosu elân lehtedir. Fakat bir yandan yabancı turist hacmindeki artışın diğer memleketlere nazaran yavaşlaması, öte yandan bizzat Fransızların tatil geçirmek için yabancı memleketlere daha çok rağbet etmeye başlamaları, Fransız makamlarım tasaya düşürmüştür. Onun içindir ki, önceki gün bizzat Turizm Bakanı Dumas ve Turizm Komiseri Havanel, Orly hav» alanına giderek yabancı turistleri karşılamışlardır. sebebi sadece Fransanın çok paBu, «Tatlı dil, güler yüz» forhalı bir memleket olması değılmülü ile ifade edılebilecek olan dir. Bunun kadar, belki daha kampanyanın sembolık bir başmuhim sebep turistlerin gördügü langıcı olmuştur. O gün aksı muameledir. Bizzat hükümet bu tesadüf bardaktan boşanırcasınoktaya parmak bastığına göre, na yağan yağmur altmda, Bakan artık bu konuda ne şüphe etmeve beraberindekiler Amerikadan ye. ne de yazılan ve söylenenleri gelen turistlere gül ve lavanta inkâra mahal vardır. Fransızın vermişler ve yolculan zengin bir bir zamanlar mesel haline gelbüfede ağırlamışlardır. mış olan incelik ve nezaket şöhreti mılletlerarası alanda büyük Fakat kaydetmek gerekir ki, o bir imtihan geçirmektedir. gün Orly'de yapılan karşılama tö reninde, daha evvel, Fransaya gel Istisnalar tnahfuz kalmak şsrmiş olan yabancı turistler her tıyla, Fransada otelciler, şoförhalde çok şaşırmış, hattâ yanlışler, garsonlar, hamallar en aıınlıkla başka bir memlekete inmiş dan müstağni ve derece derece olmaktan şüphelenmiş olsalar ge haşin görünürler. Turistin boyle rektir. bir iklimde uzun zaman kalmaması ve gelecek yıl aynı maceraÇünkü, genel olarak OECD üye yı tekrarlamaktan kaçınacağı gisi memle^ketlerde geçen yıl tubi, başına gelenleri eşıne, dosturizm artışının °b 8 olarak hesapna anlatmaktan da geri kalmıyalanmasına mukabil Fransada bu cağı tabiidir. artışın ancak °o 4 ilâ 5 olmasının Fransada turistlere iyi muamele kampanyası başladı Napolyon basura karşı sülük kullanırmış Wasbington (AP) Napolyon Eonapartın da, mılyonlarca baş ka insan gibi «Emoroid» adıyla bilinen basurdan mustarip oldu ğu ve bu yuzden az daha Waterloo muharebesine katılmamak gibi bir durum ile karşılasma tehlikesine düştüğü bildırilmektedir. «The New Physician» (Yeni Doktor) adlı tıp dergisi, Napol> on hakkında az bilinen bir oiayı anlatmaktadır. Dergide biidmldığıne gore Na polyon, Waterloo Savaşından hemen evvel yıne feci halde hastalanmış ve derhal doktorlarına erair vererek vücudünün o taraf.na üç veya dört sülük yapıçtırtmıştır. Bilâhare Napolyon bu hareketi sık sık tekrarlamıştır. Böylelikle Napolyon Bonapart, hiç olmazsa Fransızlan mağlubiyete sürükliyecek kadar fçrahlamış ve birliklerine önderlık yapmıştır. Fakat aldığı netîceden sonra Napolyon herhalde, muharebeye girmektense yatakta kalmı« olmayı tercih etmiştir. flyük dâv», büyük patırtiİki taraf da biraz kalam» verse ip kopmıyacak ve kop maraalı.. Zaten bu petrol si bir maden politikası olarak hiserle defil mantıkla ve ekonomi (aidelerine göre mütalâa edilmek âzım iken âdet» Amerikan • Rus atışması manzarası arzeder bir hal Idı.. Tabiî onnn yanında d» devet ve yabancı kapitalistler kavasma döndü. Doğrusn böyle müıjm işlerin münakaşasında olsun n çesit edebiyattan vsıgeçsek, birjirimizi ha bire kâh hainlikle, kâh sakhkla boyamasak! Çünkü bern şin ciddUiği, ehemmiyeti kaybouyor, hem el fileme kar?ı ayıp ooyor. Elbette her memleket kendi topaçından çıkan petrolü kendisi iy etmeli ve satmahdır. Ve bu Tiiriyede de böyle olacaktır. Am» Türkiye her vnrdn|un yerden petol hşkıran bir bölge defildi. Sona da bizim petrol aramak için lüumln olan sermaye, tecrübe ve makinelerimiz yokto. Onnn için abancı petrol şirketleriyle mukaeleler yaptık. Altına da imza koy nk. Bir de kanun çıkafdık. Şirai petrolümüz arttı; ama daha na htiyacıraıza kâfidir, ne de ihtiyaımıza kâfi tasfiye yapabiliyoruz. elik çıkardığımız petrolü de saacak teskilâtımız yoktnr. Bunlar mühim noksanlardır. Dünden busiie gerçeklesemez. Bir de dünya ıetrol politikası var. Büyük petol kaynaklarına sahip Rnsya jrii, Amerika gibi, bazı Ar»p devetleri, îran, Venezüella gibi mem eketler var. Bu petrol biliyorsauz harb maddesidir. Üstelik buün en büyük enerji kaynaklarınan biri, büyük endüstri kollarıın ham madde bakımından hayat iamarıdır. Ee kimse kimseye kaa gözleri için birşey vermez. Elette önce kendi askerî, siyasî ve konomik çıkarını düsünür. Şasıorura «Amerika bize şöyle yapmş, Rusya böyle yapmış» yabanılar hep kendi çıkarlarını düşünüorlar..» diyenlere.. Bngün eski tâbirle tabiatı e»a ile artık hiç bir devlet Kızulesi gibi tek ve bağlantısız yaayamıyor. Şu veya bu grupa ilihak etmek zorunda kalıyor. Bn ep böyle olmuş ve türlü sebepler e isimler altında bir araya gelmiştir. Birinci çağdan son çağa adar bir kere büyük imparatoruklar insanları ister istemez bir raya toplamıs.. sonra bunlar din, il, veya kan bakımından toplaşı oplasıvermislerdir. Şimdi de siyai ve ekonomik sistem gruplarına yrılmışlardır. Petrol dâvası B I 280 A TİPİ STEYR TRAKTÖRLERİ Manyetolu telefon apareyleri ile çeşitli renklerde otomatik telefon apareylerimiz gelmiş ve satışa arzedilmiştir. T P A S TŞ TERİ. O TH AI GALATASARAY J l İ r k t f i L D f O T L LTD. ŞTİ. TEL: 49 32oO 44 12 57 EeklâmcıUk 1759/5700 } Gözliikleriniz iriıı >n sıstem otomatık ır ;rımizle Taksimde 4 " • • • • • • » • • • • » « 68 Beygir gücündeki 4 Silindirli STEYR dizel traktörleri en kötü arazide dahi çok rahat i ; görür. Çekili ve Hidrolikti tipleri vardır. Türkiyeye gelen lostik tekerlekli traktörlertn en büyügüdür. ITIR Optik YENİ ÇARŞI OARFİLM H A N N O 4 0 İSTANBUL hızmetınudedır. Cumhuriyet 5708 Yılın ikinci çekillşine katılabilmek için yarın akşama kadar bankamıza yatıracağınız paraıarıa SON GUN BUGUN STEYR DİZEL SABİT MOTORLARI Her * ijfl elverijli o\an I bt fAotoflor mar% • otomatik ve kasnakhdır. Bilhasso elektrik istihsolinde, benzin istosyonlannda, ç'rftliklerde, Oeniz tek* nelerinde, sinemalarda, tüğlo ve kiremit fabrikolanndo, su pompolon ile zif aot aletleri ve değirmenlerin çaliîtınlmasındo kullamlmoktodui 4 SHift^i60 PS WD 4» 3 S TİPİ Motorlar 2 Sı1W»*30 PS W0 213 S TİPİ Moterlaı Vaktiyle Müslümanlık Hıristi»ıılık grupları vardı. Sonra Slâv. >rmen, Lâtin, AngloSakson grup an oldu. Sonra Faşistlik, Komüistlik çıktı.. Şimdi de açık Demokrasi sistemi veya tek partili iktatorya rejimleri sruplasıyor. Biz de bunlardan hançisi inancıroıza, siyasî sistemimize yakınss nlardan biriyle isbirliği yapmsa mecburuz. Birinden birşey istemek için birşey vermek Iâzımdır. Elverir ki bu alıs veriş insaflı ve muvazcneli olsun: işte Türkiyede etrol dâvasının esası budur. Biz tek başına kendimize yeteek ve dışarıya sataeak kadar petrol çıkaramıyoruz, tasfiye edemiornz. Dışarı satamadıjımız gibi çeri pazarda müstehlike sataeak ieskilâtımız yok Fıkaralık bu! koay mı?.. Bunlar yavas yavaş olaak.. Bizim petrol teskilâtımız paazlandıkça satışı artacak, teşkilât enisliyecek ve nihayet şimdiki abancı şirketlerle başa baş konuşacafız dostça konuşacağız. On~ar da elbet bizi anlıyacaklardır. Ama bugün altına imzasını attığımız mukaveleyi tek taraflı olarak bozar ve «onore» etmezsek, artık 'yiee birbirine ginniş olan bn küÇök dünyada beş paralık itibarımız kalmaz. Türkiye bu itibarsızl t m eezasından daha bes sltı yıl Snee kurtulmuştur. Bu münasebetle «unu da açıkamak yerinde olnr ki; petrol işi, gemi igi, bnğday işi, zeytinyağı işi gibi dâvalarımızda halkı tahrik i(in mütemadiyen yabancı aleyharlığı etmek bırakın modası feçmiş bir hamiyet reçetesi olraa1 T »rtık ne içde, ne dışta kimseyi tatmin etmiyor ve bn yüzden laten fakir olan sennaye piyasan ı n yabaneı «ermaye yatırımı a«alıjor. Ben, birkaç büyük teşebbflsün bir siirü masraf ve etüdden ısnra kaçtığinı biliyorum. Korkuyorlar. Arabistanda, şarada burad olduğu gibi şirketleri müsadere, saptederler diye korkuyorlar. Böyle seyler elmasa bile lSfının zaran var. Bakınız!. Hani tngiliz tşçi Fartfsi çelik sanayiiini devletleştirecek <i. Hem de tahvillerini iyi para ile satın alarak.. Biliyor musunuı ne oldu?.. Çelik sanayii sahipleriyle devlet, müşterek çalışma imkânlarını anyorlar. Daha doğrusn devlet, sanayicilerden boyle bir teklif bekliyor.. Böyle büyük igler hislerle değil, erraflı hesaplar sonunda ortaya çıkaeak rakam gerçekleri imkânlar ve bunların muhassalası olan çok cepbeli menfaatlerin mantıgiyle hallolunur. Kavga ve maraza ile degil. B. FELEK 1 MİLYON liraltk kıymetli ikramiyeler çekîlişine katılabilirsiniz, 6ve4sl3indlrllSTEYR KAMYON MOTORLARI GELMİŞTİR 6 tlUndlrll KAMYON MOTORLARI 130 6€YGİR TAKATtNDftOIR 4 (lllndlrH ICAMVON MOTORURI 105 6BYGİR TAKATİNDADIR Bu motorlof her morka komyomioro monte edllebillr. Pakistan siklonunun son resmî bilânçosu: 12,033 ölü, 1,334 kayıp Dakka, (a.a. • AP) Doğu Pakistan Valisi Abaül Münim Han, IX mayıs günü hüküm süren kasırganm 12,033 kişinin ölümüne sebep olduğunu bildirmiştir. Kasırgadan hasar gören bölgaleri tetkikten yeni dönmüş bulunan Doğu Pakistaa Valisi, halea 1,334 kişinin de kayıp olduğunu söylemiştir. Kasırganın meydana getirdiği dalgalar sahillerde büyük hasara sebep olmuştur. Valinin iladesine göre, sahillerdeki baa adalarla hâlâ temas sağlanamamıştır. Ayrıca 22.000 baş hayvan telef olmuş, binlerca tekne batmıştır. YAPI VE KREDİ BANKASI TAMİRHANE TEZGÂHLARI • • • • • • Amerikan malı GRANK TAŞLAMA MAKİNESİ ( Storm/Vulcaa marka ) Amerikan malı ROT AYAR TEZGAHI ( Benaet/Feragen marka ) Amerikan mah FREN AYAR TEZGÂHI ( Beauet/ Feragen marka ) Amerikan mah KAMPAN T O R N A TEZGÂHI ( Van Tool marka ) Amerikan malı MÂZOT POMPA ÂYAR MAKÎNESİ ( Wilbar marka ) Amerikan mah OTOMOBİL TEKERLEK BALANSI CIHAZI ( Ben.net/Ferageifl YAKUP SOYUGENÇ MÜESSESESİ Dolapdere Kurtulus Deresi Cad. 61 Tel: 44 49 24 4914 86 Telg Soygenç istanbul KAYCP Pasomu kaybettim. Hüküm»üzdür. Cihan Assar Cumhuriyet 5712 K.AYD? Pasomu kayb«ttim. Hükumsuzdur. Refii Karadere Cumbuzuet S7U
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog