Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

K Ü L T Ü R S E R İ St YE\İ ÇIKANLAR SOSVALIZM G BourgınP. Ronbert F 250 K. bOSYAL SINIFL KR P. Laroque F. 250 K. ADALET TARIHI M. Roussclt F. 250 K. MODERN BASI\* P Denoyer F.250K. SİYASİ REJIMLER M Duverger F. 250 K. ( OCLĞUN CINSEL EĞITrMI A Berge F. 230 K SIYASÎ Propaganda J M. Domenach F. S00 K '•ÛZ v e FIKIR HURRIYETI J B. Buri F 200 K FELSEFE MESELELERI B Russel F 400 K HATIPLIK SANATI J Bıun Ro^ F 400 K REMZİ KİTABEVİ Ilâncılık 6488 .J6O; umhuriyet KURUCUSU: TUMJS NADI NMIŞ 4)IG0Jİ fârrı«r Çevireıij, Müii Eı Öğretmen tır. İLkokuJ ö bir kitaptır. R. Ozouf ığmca serisin/Je ckmışlurumlu 42. yıl sayı 14655 Telgrsf ve mektup adresı: Cnmhuriyet Istanbul Posta Kutusu: fstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 37 22 42 98 22 42 99 Cumo 21 Moyıs 1965 ADALET BAKANIBARAN: 141 ve 142 kaldırılırsa komünizm önlenemez KAOS olıtıka ile spor arasında hiçbir iliski yok jibi görünür. Biri kafa isi, öbiirü beden isi. Biri, toplamun dojrudan do$rına gtnrl jönetimi ile, öhurıi dolaylı olarak sailığı ile iljrili. Bununla beraber, bir bakıma politika, spora benzetiiebilir. Ikisinde de herkesin önceden tartısmasız kabullenmesi gereken bir disiplin şart. Bn şart yerine getirilmedi mi, ne spor yapılabilir, ne de politika. Bir futbol maçını ele alalım. Takımlar karsılıklı ovnuvorlar. Se>irciler tribıinleri doldurmus, begendıkleri ovunculan alkıslıvor, ha^ırıp çafcırıyorlar. Simdi surada hem oyunculara, hem oıunu >önelenlere, hem de seyircilere düsen basit bir jörev var : O\nnun kurallanna uvmak, faakemin kararlarını yerine fetirmek ve sinir sisteralerini devamlı olarak kontrol rtmek. Pek basit görünen bn kurallar biçe sayıldı mı oyun 03 unluktan çıkar, anlamsız, vahsi bir didisme balini alır. Ne olnrsa ol<nn, kazanmak amacı ile topa detil de kasten hasmının dizkapatına tekme savnran bir adama, o adama göz ynman hakeme >e o adamı kıskırtan, karsı takım ovnncnlarının kafasına gazoz sisesi fırlatan, bu hali ayıplıvanlara »cız dolusu küfrrden seyirciye sporcu denmez. Bn kosullar altında yapılan maçın da sporla bir iliskisi bulnndugu iddia edilemez. Politika da böyledir. Politikanın temel knrallarını Anayasa çösterır. Partiler, tıpkı spor kulüpleri tibi, Anayasanın biikfimlerine nvarak \urt hizmetinde birbirlerivle yarısmak durumnndadırlar. Anayasa çerçevesi içinde parti çarpısmalarının temel kuralı, bizden olmıvanların da eıı az hizim kadar say;ıde£er kisiler olduklarını önceden kabullenmektir. Bir partinin programını, savundnğu fıkirJeri befenmiyebiliriz. Ba fikirleria ynrdamuz çıkarlarına avkırı oldu?ana inanabiliriz. Bütün gücümüzlr 0 partiye karsı cephe alabiliriz. Ama fikirleri kisilerden mutlaka ajırmak zornnda olduğnmuzn bir an unutmamaliMz. Bav Ahmet falan ilkeje bajlı imis. Ben 0 ilkenin memlekfti batıracaçına ınanı>nrum. Kendi inancımın dogruluİunu halka anlatmak, Bav Ahmet'inkini çürutmek için fikir alanında dilimin drindügü kadar konusabilmeliyim. Bav Ahraet de, a\nı kosullar altında kendi düsüncesıni sa\unsun. Fakat o bövle ı a p m a ; ı p da, fikri mikri bir yana atarak benim özel kisili£ime saldırmaia haslarsa tıpkı karsısındaki oynncnnnn dizkapağına tekme salla\an kabadavna benzer. O adamı alkıslıvan kalabalıtın da sahava eazoz si«esi fırlatan kendini bilmezlerden farkı kalmaz. Ru sribi tiplerııı vurdumu/da azaldışına. zamanla daha da azalacajına süphe yok. Talnız nııutmıyalım ki. savıları ne kadar ufak olursa olsun, bu adamlar, Türknede demokratik ortamın verlesmesîne \e dojru diirüst >ürümesine engel olmaktadırlar. Çünkü normal kuralların dısına itilen namusln politikacılar da, ister istemez, onların tekmelen'ne karsı kendilerini \umrukla savunmak zornnda kalmaktadırlar. Bunun sonu nere>e \arır, orasını bilmem ama. seçimlerden önce durumn latıstırıcı tedbirler alınmazsa. 10 Ekimde sUeli tekmeli bir maç o\nanması mnkadder sibi Sörünür. Gromiko, "Proje verin, yapalım,, dedi URGUPLU TEMMUZDA MOSKOVAYA GİDİYOR ANKARA Cumhuriyet Bürosu GROMÎKO IŞIK ANKARA I Cumhuriyet Bürosu illet Meclisinde dün çeç vakit Adalet Bakanlığı bütçesi görüşiilmüs. bir konuşma yapan Adalet Bakanı «14114? nci madde kaldırılırsa komünizmi önleyecek başka umde kalmaz. Ancak Anayasa karşısında komünizmin serbest kalması mümkün değildir. Bu maddeler kaldırılırsa onların yerine Anayasaya uygıuı maddeler getirilecektir» demiştir. Adalet Bakanı Baran. AP lı Nazmı Ozogul'un komunıstlerm Turkı>ede 11 mılvon lıra dagıttıkları ve komunıstlerm 1yı takıp edılmedıği yolundaki ıddıalarına cevap vermış ve şoyle demıstır « Fikre baglı suçlar dİRer ad1! suçlar jibi kolay izlenebilen suçlar değüdir. Komünistlik su(unun tarifinde urgulamacı hukukçu ile bu konuyu incelememiş kimselrr arasıuda anlayış farklan \ardır. Ovle mütalâalar vardır ki bcr sol komanisttir. brr sosyalist komanisttir. Ba düşünce sahiplerine gSre kitle halinde tevkifler yapmak gerekir. Bir çolc kim<>eler ho«* sitmeven fikri komünistlikle suçladığı için komunistleri adliyenin takip etmediğini sanmaktadır. Oysa adliye görevini yapmaktadır. Toplu bir komünist takibinin miimkün olması da örçüllenmiş kumiınist cemiyetlerinin olma.sına bağlıdır. Bu yolda da bakanlıga lıerhançi bir ihbar olmamı^tır. 11 milvon dağıtılma koıııısuna gelince. genellikle böyle ithamlardan ortaya bir şey çıkmamaktadır. Ilgili daite hununU meşgul olacaktır. Hükumet aşırı sağ \e solla mücadelede kararlıdır. Ancak komünistlik teskilâtlanma \e propaganda vasfıııda olmadıkça sıi( kapsamına girmez.» Bakan, Naım Tıralı (CHP» ve Alı Ihsan Balın (AP) tarafından son gunlerde basında yaymlanan ba7i hakaret dolu yazılar ıçın sorulan sorular ıcın verdığı cevapta, «basının tabirlerinde daha edebe 1115un da\ranması verindedir. \ı\cak Adliyenin reVen japacak bir $*} i joktur» demıstır N YUNÂN ORDUSUNDAKİ GİZLİ TEŞEKKÜLLER İÇİN TAHKİKAT AÇILDI Atiııa, (K. Daponte bildiri>or) unan Silâhlı Kuvvetleri içinde bazı gızh sıvasi teşekkullenn fcialnette bulunduğu >olunda ><jpı'an ıhbaıl<ır uzerine soıuşturnıa açıldığı. hukumetçe doğrulanmıstıt. Bu teşekkullenn en onemlısı. Nâsırcı» tesekkuldur. «Suba.vlar vatanı kurtarın. İdeallerimiz demokrasi ve vatana liyâkattir» cumlesının baş harflerinden meydana gelen «ASPİDA» adını taşıyan bu subaylar grupunun sosyaiıst eğılımli olduğu biidirilroektedır. B aşbakan Suat Hayri Ürgüplü, dün Temınur ayı içinde Rusya'ya gideceğini açıklamıstır. Urguplu, saat 9.30 da Çankaya Koşkune gıderek Cumhurbaşkanı Cernal Gürsel ile bır saat suren bır görüşme yapmıştır. Urguplu, saat 10.30 da Çankaya Koşkünden aynlırken basın mensuplannm sorularını cevaplandırarak, «Sayın Cumburbaşkanına hem bütçe, hem de Gromiko ile yapılan görüfmelerin safhalan hakkında bilgi verdim. Müzakereler devam ediyor» demiştir. Bu arada Bsşbakan, bır soruya cevaben de Rusya gezisi içın şunları soylemıştır : «Rusya'ya gidişim taharrür etmiştir. Benim için en miisait zaman temmuz ayıdır. Temmuz ayı içinde bir tarihi Rusya Büyükelçisi ile tespit edeceğiz.» Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko. C.H.P. Genel Başkanı Ismet Inönü'den sonra. eski Oışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'i de Mo>.ko\a'va dâvet etmiştir. Bu dâ'iet, salı gunu Gromıko'nun Sovyet Büyükelçılığinde Erkın içın tertip ettiği bir öğle yemeğınde yapılmıştır. Erkm, ayrıca Yalta'yı da gormeye dâvet edılmıştır. Y KAZIM TASKENT BAŞKAN Inönü gidemiyecek Basbakan Papandreu, «Henüz bir ııtne halinde olan bu gibi teşekkulleri ezmek »e bir daha orta>a cıkmalarıııa engel olmafc aili h k t marı il azimli hareket d i M i ile açıklamıstır. lküdara gore, 01 du saflannda bulunan muhaltfet partısı (ERE* ajanlau ASPİDA gıupu hakkındaki bılgıleri gazetelere geçirmis lerdır. Veıılen bılgileıe goıe. Kıbrıs Yunan AUyında da ASPlDA'cı ol dukları tesbıt edılen 4 subay, Gri vas tdiafından ortaja çıkarılmış ve geıı alınmiatır. Gtıvas'ın bu ha ıeketın Kıbrısta da va>ılmasını onlemeje çahştığı aoylenmektedır. Sağcı çevreleıe gore de soz ko nusu ^uba\laı gıupu, sosyaldemokıatık e^ılun^re sahıptır. Ana Muhalefet Lıdeıi Kanellopulos, olayı ordu saflaı ında meydana çı ' kanlan bn «konıplo» olarak vasıf iatıdıımı^tu. Bazı ıddıalaıa gore ASPİDA gıupu ile son olarak yenıden kabineye ahnan Basbakanın oğlu Andlea Papandıeu arasında bazı muna sebetler me%'euttur. ASPlDA'cı subaylarm Nâsıreı bir dıkta ıejunı kurmak ve geıekiı^e Kıralı da uzdklaştmnak gavesıni guttıikleri ıddıa edılmektedır. "fiz gelişmiş toplumlarda Sanatın görevi,, T M T F. \e TurkIş dun sehrımı/de Doımen Tıyatrosunda «Kaıanlıkta Cjananlar» fılmının go'.terılmesı ile bırlıkte «Az Gehsmıs Toplumlarda Sanatın Gore\ı» konulu bn avık oturum duzenlemıstır. (Bu açık oturum ile ilgili haberimiz 7. savfamızdadır.) Avık ulurumu takip edenlerdcu bir «rup HAVA FJtCİASI NADİR NADİ Ferruh BAYSAL bildiriyor Dun sabah saat 8 35 de BaşbaNiğde'nin Altınhisar ve Çukurkan Yardımcısı Suleyman Delu kovleri arasında mevcut mer'a mırel ile ozel bır goruşme yapan ihtilâtı önceki gün iki köy hal(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) kının biribirlerine girmesiyle kaıılı bir arbede halini almıştır. 24 saatten beri devam eden bu kanh kavgada % kişi ölmiiş 8 i komada, 26 kisi de ağır surette yaralanmıştır. Iki köv arasında yıllardanberi devam eden mer'a ihtilâfının muhakemesi devam ederken ön ceki gün Çukurkuyu köyüne ait 1500 koyunluk bir sürü 6 çobanVYashington Kreö J. ZUSY la birlikte mer'aya otlamava gön bildiriyor derilmistir. Bıına sinirlenen AIAmenkan sıyasî çevrelerı, Grotınbisar köylüleri önce çobanmıkonun Ankara resmi zıyaretıian alıp mechul bir istikamete nı «Türk dış poutikasının daha kaçırmıslar sonra da 1500 koynfazla elâstikiyet kazanmakta olııu bıçak. orak ve taslarla öldür duğu» şeklinde yorumlamakta ve müslerdir. şunlan ılâve etmektedırler: Olavı haber alarak derhal kav Türkler. Atatürk De\TÜıden be şa mahalline giden Savcının oloraobili knrsun yafmurnna ta . riye hiç bir zaman Ruslarla bu kadar samimi olmamışlardı. Türtulmus \e otomobili delik desik kiye. NATO'yu çökertecek her eden kursunlardan savcı büyük hangi bir harekete tevessul etmebir tesadüf eseri olarak kurfulnıek \e Amerika ile ilişkilerine muştur. zarar vermemek şartiyle De GaulOğieye doğıu ıkı taraitan 8'i le'ünkünıi andırah bağımsız bir komada olmak uzere 26 ağır yadış politika izlemek azminde goralı toplanmıs ve bunlar Niğde runmektedirler. Türkiye, NATO"devlet hastanesıne kaldırılmısnun zanıretine inanmakta devam lardır. Komada bulunanlardan etmektedir. Türklerin. Ruslarla Niyazi Halisdemir ile Mehmet evlenmek ioin Amerikalıları boşaGökalp oğleden sonra dlmusleryacağına dair hir bir işaret yokoır. Dığer sekız kısinın de hai tur.» • atlanndan umıt yok gıbidir. NIGDE'DE TOPRAK KAYGASINDA 2 KİŞİ Demirel Gronıiko ÖLDÜ 26 YARALİVAR goruşmesı C.H.P. Gene! Başkanı Ismet Inönü, Gromiko tarafından kendisine yapılan bu dâvete olumlu cevap verememiş ve önümfizdeki ayların seçim kampanTası içinde geçeceğini belirterek teşekkSr edip âzür dUemiftir. C H.P. Genel Başkanı İsmet înonü. ayrıca Türkıye Radyoları muhabirine de Gromiko ile yaptığı görüşme hakkında şu açıklamayı vermıştir: «Misafir Sovyet Dışişleri Bakanının dâvellisi olarak kendisiyle hususî bir görüşmede bulunduk. Hükümete dahil olan ve olmayan parti liderleri. hepimiz, iki mem leket arasında iyi mUnasebetlerin gelişmesi arzusunu ifade eden be yanlarda bulunduk. Hükümet bu mıisait hava içinde vazifesini takip etmekte ve topyekun millet destekiemesine dayanarak müzakereleri idare etmektedir. Sovyet Sefaretinde bulunurken. hükümet etrafında böyle bir tesanüt ha^ası içinde dostaııe fikir teatisinde nıüzakerelerin, hükümetin tam yetkisi ve kudreti içinde devam etmekte olduğunu müşahede etmekten memnun olarak avrıldı.» DONANMA CENİYETI İSTANBUl ŞUBESİ DUN FAAIİYETE GEÇIİ DÜN VILÂYETTE YAPILAN TOPLANTIYA KATILANLAP> BAGIŞLAR Adapazarı Ataturk Ok. Md. Celâl Akın 1 000. Ilkoğretım Muduru 200, Murtaza Erdoğan Sabıha Hanım Ok. 100, Md. Altay Yığıt Cengız Topel Ok. Md. AbduUah Çehkyuz 100 Fatmahanım Ok. Md. Rasım Acar 100, Cengız Topel Ok. 1,'A öğrencılerı 25, Cengız Topel Ok. 2'A öğrencilerı 40, Cengiz Topel Ok. ' 3 'A öğrencılerı 41, Akhisar Gazı llkokulu 5/B 70 Erzurum garnızon dahıli subay eşleri 5 000, Turgutlu Erkek Sanat Enstitüsü 1.000. Ceyhan Sakarya îlkokulu öğrencılerı 557.80 Sıırt Yardım Sevenler Derneği 1 500, Sıırt Belediyesi 1 500. Mustafa Ku7u 2 000, Fabrikatör llhan Aral 1.000, Veysi Calapkulu 1.000, Lutfı Uyan 1.000, Ankara Ataturk Lisesı 4'A öğrencılerı 140. Arif Şendıl (Berber> 20 20 Tulumtaş köyü öğretmen ve oğrencileri 70 DENtZCÎLÎK BANKASI Hasan Yılmaz 20, Ali Hiisrni TurkoğJu 100. Mustafa Kapıcıoğlu 100, Mithat Köksal 50 (Arkası Sa. 1, Sü. 2 de) Başkanlığa iltifakla aluıan kararla Kazım Taşkent getirilmiştir. tl Yönetim Kurulu üyelikleriııe ise, Tümamiral Kemal Kayacan, Behcet Osmanağaoğlu. Armatör Hayri Baran ve Kadri Ka>abal. Murakıplıklara: Ahmet Dallı, Fâzıl Zobu, Emekli Amiral Kemalettin Başkurt seçilmişlerdir. İstanbul Valisi Niyazi Akı fahri bagkan olmujlur.. iirk Donanma Cemiyetinin İstanbul İl Yönetirn Kurulu, dün vapılan heyecanlı bir toplantı sonunda seçilmistir. î TOPLANTI Sabah saat 10.30 da Vali Niyazi Akınm başkanlığında toplanan Türk Donanma Cemiyetinin kurucuları, 3 saat devam eden toplantı sırasında yönetim kurulu seçimınden başka, yapılacak işleri de görüşmüşlerdir... Toplantıda, Kuzey Saha Deniı Kuvvetleri Komttanı Tümamiral Celâl Eyiceoğlu, Tümatıiral t e m a l Kayacan, Yapı ve Kredi Bankast îdare Meclisi Reisi Kâzım Taşkent, Akbank Umum Müdürü Ahmet Dalh, Denizcilik Bankatı Umum Müdürü Nedret Utkan, Odalar Biıliği temsücileri, tanınmış iş adamları. emekli Amiraller hazır bulun muşlaıdır. Türkler Rusya ile evlenmek için Amerikayı boşamaz Ankara 19 Mayıs törenleri 105 bin lira sağladı Ankara (Cumhuriyet Bürosu) 19 Mayıs Stadyomunda düzenlenen Gençlik \e Spor Bayramı gosteıilerinden •Donanmaya Yardım kam panyası, Ankara İl Komitesi» 192 bin lira gelir sağlamıştır. Ankara II Komitesinin aldığı bir karar gereğince 19 Mayıs göstfltileıınin ücretli olması ve bu gelirin. • Donanmaya Yardım» kampanjasına bırakılması kararlaştırılmış ve önceki gün gösterileri seyreden 29.565 kişiden giriş ücreti olarak alman 102.748 lira 75 kuruş komiteye verilmiştir. Böylece Ankara İl Komitesi, ilk gelir olarak Bankadaki hesabına 102 bin 748 lira 75 kuruşu yatınnış «YÜREKTEN...> Seçımleri mütaakıp kısa bir ko nuşma yapan Tümamiral Kemal Kayacan. Cumhuriyetin Millet Yapar teşebbüsünü ovmüş, halkın raillî bir heyecan içinde yürekten katıldığı bu kampanyaya büyük muesseselerin de iştirakinin temen nı edildiğini söylemiştir... Adonalılar bu oy bir gemi almok azmindeler Adana, (Güney tlleri Bürosu) C 129 Milletvekilinin devamsızlık yüzünden gündelikleri kesilecek Ankara, (Cumhuri>et Bürosu) 515 mayıs tarıhlerı arasında 129 milletvekilinin mazeret=i!z oIsrdk 3 gun arka arkaya Meclü oturumlarına katılmadısı dun Ba=kan Vekıllerınden Nurettın Olc tarafından açıklanmistır. Ok, butçeM goruşmekte olan Mecıısın 14 30 da başlıvan oturumunda bu hususu acıkladıktan sonra bu mılletvekıl!erının mazer»tlerını bıldırmedıklerı tak riırde ıç tuzuk hukumlerınm uıfulanacağmi. \anı, bu tarıhleır fiiî vc\nıı\e \e vnlluklarınııı ke uleceğını bıldırmıştır. Parcalanan Paki&tan uçağının enkazı BİR PAKİSTAN UÇAGI DÜŞTÜ; 121 KİŞİ ÖLDÜ Kahire, (a.a. • AP) Pakıs tan Beynelmüel Hava Yollarına (PIA) ait bir «Boing • 707) uçağı Karaçi ile Cenevre arasında açı lan yeni hattakı ılk. seferinde, Kahıre yakınlannda düşmuş ve 121 kışı olmüştür. Kahire Hava Alanı Kontrol Kulesi tarafından tesbit edilen kaza, Mısır ba^kentine 10 kilometre mesafede olmuş \e ııcak. crildeki kum tepelerine saplan mıstır. Kazayı takiben uçağın duştuğu bölgeye gıden ekipler 6 yolcuju yarah halde bulmuşlar ve helikopterlerl* hastahaneye kaldırmışlardır. Içakta bulunan yolcu ile mürettebattan yarab ve ölülerin kimliklerl henüz tesbıt edilememistir. i'olcnlardaD 26 sını hattın açılısı dolayısivle dâ\etli bulıınan 26 Pakistanlı gazetecı teskil etmektevdi. •4» umhuriyet gazetesi tarafından açüan «Başkalarrnın vermediçini, Mil let yapar» kampanyası Güney ve Güneydoçu'da hızla gelişmektedir. Elbistan Kaymakamı Niyazi Şekerin başkanlığmda kurulan komıte de yardım kampanyasına büyük ölçüde katılmak üzere hazırlıklara başlanuştır. Komite, evlenenlerden donanma için 10 lira al maya karar vermiştir. Öte yandan Mersin, Niğde, Nevşehir, Urfa, Gaziantep ve Adana il leriyle ilçelerinde kurulan komite ler, bir yarış halinde kampanyayı devam ettirmektedirler. Bu arada Adana Valisi Mukadder Öztekin, ay »onuna kadar Adana merkezinin bir çıkarma gemisi bedeîini Do naıuiM Cemiyeti Genel Merkezine vatırabiîeceğini ümit ettiğini söy Müracaatları karşılayacak BANKALAR «MİLLJİT XAPAR» fcampanyasına katılacak olaa vatandaşlar, yapacaklan yardım bütün vurtta aşağıda bildırılen Banka Merkez ve Subelenne vatırabıleceklerdır. • • • • • 0 • • • • • • • • • • • AKBANK ANADOLL1 BANK.AS1 OENİZCILİK BANKASI EMLAK KKEDt BANKASI EMNİYET SAND1Ğ1 ETİBANK GARANTİ BANKASI tSTANBÜL BANKASI t ş BANKASI PAMUK BANK SÜMEKBANK ŞEKERBANK TÜKKÎYE KREDt BANKASI TÜRK rİCARET BANKASI VAKIFLAR BâNKASl t A » l ve KREUİ BANKASI ZİRAAT BANKAS1 Kendıluine 40,000 000 luk zam ysepti) Meelis bu zatnmı Donanmay» vermek tekhimı reddeltı Gazeteler ANLAŞILDI, VFKİLLERİ YAPMIYOR; MİLLET YAPAR!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog