Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

OĞLUMUN ROMANLARI İlk kitap jşiç Çocuklarınıza korkmadan verebileceğiniz kitapiar! Hz.SÜLEYMAN'IN HAZİNELERİ GUVEN I V A » I N [ VI Dunyac* OnlO klâtık romtn ciltll 12,5 L 42. yıl soyı 14654 u m h u r i yet KURDCUSF: YUNUS ÎCADİ Telgraf «• »efrta? adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusa: Tstafba] Vo, 346 Tdefonlv: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 3 7 2 2 4 2 9 8 2 2 42 99 Perşembe 20 Mayıs 1965 ANKARA KOLEJİ Lisan ca) ve lejimizrie^ifcoi ve Lise BWI. sınirHrı yılı için yStıhGündıfclu a d a y osrencı kayd: başl Müracaat suas cağından, isteklileriı^aşağıdaki j adfeste merkez binamızdaki k > s ^ büro' racaat ederek yer a y ı r t ı W a n rı?T olunur. Karanfil Sokak, No: 53 T e l N 2 «3 Tl PETROL KONUSÜNM İKİ DEMEÇ GÜRSEL: PETROLÜN MİLLÎLEŞTİRİLMESİNİ İSTEMEK HER TÜRKÜN HAKKIDIR MiiietveKiıı Hükumet içinde ihtilâf B ÜRGÜPLÜ MECLİSTE AÇIKLADI : AP LIDERİ MILLETIH HAKEM OLMASim İSTEDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ün Cumhurbaşkanı Cemal Oürsel gazetecilerin bir sorusu üzerine, Başbakan Yardımcısı AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ise Millet Meclisinde bütçe müzakereleri sırasındaki konuşmasında, petıollerimizin millîleştirümesi ile ilgili görüşlerini açıklamışlardır. DEMİREL: PETROLÜN MİLÜLEŞTİRİLMESİNDE MEMLEKETE FAYDA GÖRMÜYORUZ zamlarının Donanmaya verilmesi isteniyor azetemiz «Baştolarırun ve*r•nedigını Millet Yap»r» kampanyasına giriîtiği taribten itibaren vatandaalanmu bize telefon, telgraf ve raektııpla müracaat ederek. milletvekîllerinin 40 milvon lira tutan ödenek zamlanm Donanmaya yardım kampanyasına bağıslamalarını i«temişlerdir. Bütçe Karma Komisyonu ile Cumhuriyet Seıtatosunca kabul edilerek, Parlimento üyelerinin ödenek ve yolluklarını arttırmak için 1965 bütçesine k«nulan vc önceki günkö oturumıla kabul edilen 40 milyon Uranın Donanmaya bağışlanmasuu isteyen okurlanmızın ilginç mektuıv İarından bazılarını aşağıda buUcaksınız: 6 D asbakan Suat Ha.vri Crçüplü, dün Basbakanlık bütçesi üzerinde M*cliste yapılan tenkid ı p temennileri cevapiandırmıs i f 1 üncü koalisyon hükiimeti içindeki ihtilâflara detinerek «Hukumet. içindeki muskulât v e ıhtılâfları normal kabul etmektedir» demistir. Başbakan konu»masında aynca Meclisten gereklf ban kanunları çıkarmak için bütçe göriismeleri bittikten sonra bir buçuk ay daha çalı*ma«ını istemis ve özetle şunlan aöylemistir. ; GÜRSEL'IN GÖRÜŞÜ Gur>el Petıol konusunda soıulan soruyu sovle ce\ aplandıımıstır: «Pe^olön millilestirilmesini istemek her Törkün hakkıdır. Petrol me«ele«i Araerikan aleyhtarı bir mesele degildir. Petrol meselesi Türkiyenin bayati bir neselesidir. Ancak, petrollerin millileştirilmem isteği, »iradiye kadar imtîyaz alan yabancı şirketlerin malını ga«petmek mânasına alınmamalıdır. Tabancı şirketlere \erilrn imtiyaıları »lırsak bo jranp alar ki. Türkiyede gasp olmaz. Gasp hakka, hakaks tceavüıdür.» HfKÜMETTE İHTtLAF ' «Hükümet, içindeki müskülst ' Diğer taraftan Millet Meclısinde Devlet Planlama Teşkılâtı bütDKNIZ HARB OKULU VE LİSESÎ OGRENC1LKRI, BEDENLERİ ILK ŞEKIULENDİRDİKLERİ DENtZALTI UZERtNE ve ihtilârian narmal kabnl etçe.si gorusülurken soz ahp bir konuşma yapaJi Başbaksn Yardımcm .MİLLET YAPAR, FLÂMASINI ÇEKIYORLAR... Fotograf: İbrahim KOSEOĞLU mcktrdir. Ba ^güçlükleri v e z«r • •AP <*eneî Başkanı Suleymaıv Demirel, petrolını millıleatuılmesi istelnklan normal karsılamaya agine isaretle gtirünlnü açıklamıs ve «BİI bttkttmet elarak yetrolü Iısmak zorandayız. Meelisin itimillilestirmeyi düsünmüyorıır. AP Genel Baskanı «İarak millilestirmadı devam ettikçe hizmete demekte memlekete bir fayda förmüvornz. Bu bizim dösnneetnizdir. Ba w m edeceiiz. İtimad kalkarss kanaatte olmıranlann «tlevleti sattt» gibi ithamlarda hglunmut dofAtaturk'ün istiklâle susamıs Türk gücünii birleştinnek gayesiyle Samsuna çıkışının 46 ınct yüdöniimü dün Geoçlik ve Spor Bayramı emaneti iadr edecefciz. Bütçeyle ru değildir» demı^tır olarak hütün yurtta törenlerle kutlanmıştır. Ankarada 19 Mayıs 8ta dı ile şehrimjzd> Mithatpaşa stadında yapılan törenler her bakımdan hükümetler düsürülebilir. MecliDemııel a\ııca o^etle sunları sox lemistır: muhteşem olmuş ve ilgi ile izlenmiştir. Mithatpaşadaki törende De niz Harb Oknlu ve LJsesi öğrencilerinin yaptıkları denizaltı makctinin siniz, bütçenin oylamasında menüzerine «MİLLET YAPAR» flâmasının çfkilişi büyük tezahâraU yol açmıs ve halk tarafından çılgınca alkışlanmıştır. Denizaltının yapıfi bir karar alırsa, bnno tabii M lışı sırasında Bekir Sıtkı Erdoğan'ın «MİLLET YAPAR» siirini oku ması da heyecanı bir kat daha arttırmıştır. Öte yandan Ankarada 19 vacağız ve kırgınlık dnymıyacaMayıs stadında da tören ve srösteriler tertiplenmiş ve hareketleri Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel sonuaa kadar takip etaniştir. «Petroln milliiestirınekten ncri kasdedivorm? Petrol Kanunu var. Türk devlet i muayyen baklar ve ruhsatlar tammrç. Bugün hir Mrmnr tasfiyesini hükamet »milvon ton istihsal ediyomz, iiı; milvon ton kullanıyomz. Gelen siriarak düsünmüyoruz. Bn ancak ketler 50 bin ton bir istihsalin içindeler. Petrol varsa bunu verin anilmî vollarla, ya da Personel Katüne çıkarmak asıldır, simdi kitnin elinden neyi alacağız? Petrol ennuna ile yapılabilir. düstrisi masraflıdır. Törkiye bn masrafa katlanamamıstır ki Petrol Mehveş Trak II», Plâna memleket realitelerine Kannnnna çıkarmıstır. Hükümetler mesuli^et makamlarıdır. EkonoNevzat Arslan 100, « U « n şekilleriyle bağlı kalmak mik meselelerin katı ideolojik kaidelerle hallolacağına kani değiliz. Hasan Gündağ 200, kararındavız. Petrol Kanonnnda defisiklik yapılması. millilestirilmesi gerekirse Şükrü Acar 50, TETKÎK GEZİLERt buna karar verecek olan Meelmnizdir. Biz hükümet olarak pttrolü Mehmet Bal 20, Dıs seyahatlerden benim de si millilestirmeyi düsünmüvornz. Halit Karaibrahim lü, kâyetim vardır. Hâlen 1000 e yaHüseyin Hepgulerler 50, kın memnr dıs ülkelerde bulonHasan Saygılı 50, maktadır. Bakanlıklara yaptıParagan Gökba* 50, Gayri hnkukî davranısların icine girilmiyecektir. önümiizde ı e gım bir tamimle, dışarıva çıkaHakkı Özen 50, çimler vardır, Millilestirme isteyen sivasi partiler varsa seçim beRıfat Özdamar 10, (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Mercan Çini Imalât• ••••••••••••••• • •••••••••••• yannamelerinde bunu yazar ve hanesi, Paragan GökJ milletin hakemlifine gidilir.» baş v e Kadim Toros 100, Demirel daha sonra plan konuSalih Ülkü 10, suna değınmı». planda e^neklık Ihsan Vamk 2,50 gerektığıni. «hazır elbise, demir Ökkeş Babaoğlu 5, kafes seklinde plân olamıyacaHakkı Küçük 5, ğını», yatırımîarın favdalı sahaMustafa Yılmaz 10, lara yönelülmesmde özel teşebMehmet Bulut 10, Kabine içinde varlığı bitinen ihtilaf. nihayet Başbakan tarafından da ANKARA busun hunerleri olduğu hususuLâtif özer 10, Meclis kürsüsünden açıklandı. Sayın Ürgüplü, çekişmelerin tenun unutulmaması icap ettiğini Mustafa Yığıt 5, Cumhuriyet Bürosu ferruattna girmeden, bunun normal oldufunu ve her hükümetbeiirterek. «Dıs yardım ve yaMehmet Kömürcü 5, te fikir aynhklarının bıılunduğunu söylemektedir. hancı sermaye üzerindeki nıuııaAhmet Ertuğrul 100, Mıllî Eğitım Bakanı Cihat BilÇekisme, bilindiği gibi hükümetin kurulduğu sıralarda başlamış, TRT kasalann >erli olduğana kani Necdet Akçetin 2,50 gehan, dün 19 Mayıs stadındaki olayı ile hızlanmıştır. Kuruluştaki ihtilaf. ashnda birfikirandeğilim» demiştir. Demırel koMehmet Dana 5, gosterilerden önce bir konuşma laşnıazhği değil, Bakanlıklaruı bölümüyle ilgili idi ve MP linuşmasını «oyle bitirmistır: Reşat özyapar 20, yaparak, Spor ve Gençlık Bayradcrinin kaprislerine dayanıyordu. Arkasından bir nevi direktu«özel tesebbüsün kalkınmaya Dr. ibrahim Öztürk 50, mını açnuş, bu arada çeşitli ko\ar idaresi haline grtirilmek istenen ddrtlü komite. yine bir katılması, almosfer meselesidir. Dursun Gür 5, nulara temasla özetle şunlan soy gerginlik konnsu olmuş ve alınan kararın aksine Boliikbası, bu Plânı, her şeyi kapsayan bir reAbdülkadir Karaibralemiştir: komitenin gizli tutulan yetkilerini acıklayıvermiştir. Nitekim hım 15, vete, y» da (ormül diye almak çekişmeler \e haklı uyarmalar. tenkidler sonunda komite, dört SAĞ VE SOL CEREYANLAR Abdullah Karaibrahim 50, doğrn değildir.» liderin vesâyeti altında 4 Bakandan miiteşekkil bir hanrlık koFaruk Liman 25, mitesi niteiiğine bürünmiiştiir. Su l a t ki, 4 Iii komitenin kurulu«Düşünce hayatı bakunından Ali Dönmez 2,50 şundaki defi$iklik çekişmeleri. belki liderler seviyesinden a$apek hareketli bir toplum manzaHanife Saygılı 100, Irıda tutuyor gibi gdrüıunektedir ama, getçekte dörtlerin arasınrası arzeden bugünün TürkiyeBayram Şavkın 5, daki anlaşmazlık yukarı kademeleri etkilemektedir. sinde yer yer, aşın sol ve sağdan Denurelin konuşmasından sonMacit Yalta 10, gelen bir takını çeşitli fikir ara söz alan Talât Ofuz (CHP) Zira bilinmektedir ki dortlii komitedr. özellikle MF Bakanııun ipleri Murat Demirtaş 15, kımlaruıın tazyiki, cemiyetin sübir soru yöneltmiş ve «Petrol kaOsman Boliıkbaşımn eliııdedir \e ihtilâf, Bakandan değil, MP Mehmet Gülten 15, ratle sıhhatli bir sonuca ulaşmanununda hükümranlığımıza ayBaşkanından gelmrktedir. Meselâ: TRT konusnndaki çeki?melerBattal Gökçek 10, sına. engel olma istidadını göskırı hükümler var mıdır? Varsa de MP Bakanının tutumuna patalel olarak, Bölükbaşı ve takmıı Mehmet Bastıyalılar 100, termektedir. Bir baKima ba dudeğiştirme cihetine gidilecek miBaşbakan ve diğer koalisyon partilerine karşı tenkit sınınnı aşan Turhan Eratış 10, rum kalkınnuda gcç kalmış, gedir?» demiştir. Demirel, özetle şu hîıcumlara kadar gitmişler. nihayet, konuyu Bakanlar Kurnlnna Mehmet Sungur 25, lişme döneminde bulunan ülkelecevabı vermiştir: getirmişlerdir. Gedikoğlu, M.Erkatırcı 200, rin, kaçımlmaz, ortak kaderidir. «Mensup olduğunuı parti 3.5 Bujrun. hukümette gerçekten bir huzursuzluk ^ardı^ \e her kabine Emin Topaç 150, Memleketimizin bu intikâl devreyıl iktidarda kalmıştır. Bu süre toplantısı, MP li Bakanlarla diğer Bakanlar arasuıda lürumsuz eeHamza Karahan 200, sini en kısa bir zamanda ve zaiçinde hükümranlığa aykırı bir ki;me ve tartışmaları getirmektedir. Kaya Kaplan rarsız olarak atlatabilmesi, fikir 100, hüküm bulmamışlardır.» Ancak, hâlen TRT konusunda merkezleşmiş gibi goriınen anlaşmazMehmet Güde hayatımızın bir an önce sıhhatli 100, lık, ashnda daha başka sebeplere dayanıyor. Mişon Aydoğanlı bir şekilde durnlmasıyla yakın110, Muharrem Hosgeçın Bunlardan biri i e belki başlıcası, MP nin seçim sırasmda daha etkili dan ilgflidir. Bu konunun, bir yö100, Şahinalp Kardeşler olabilmek icin fırsat araraası, >ahut fırsat yaratanaya calışmasıdır. nü ile, rejünunizle de yakın iliş100, Aram Jüzikyan Şu var ki, kendi kuvvetinüı koalisyondan çekilmesiyle önemli hir kisi vardır. İnsana değer veren 150, Şelim Levı netice>e varamıyacağını bilen Bolükbaşı. şimdi bu fırsatı, hükiidemokrasi yoluna baş koymuş, 100, İraan Triko meti istifaya zorlamak ve kurulacak veııi hukümette aktif bir rol ne pahasına olursa olsun, bu re100,Ertan Triko almak için kullanı>oı. Temmuzda MP li İçişleri Bakanı zaten çejimi Anayasamızın kesin temina100, Hafifel Koll. Şti. kilecek u partisinin hükümetteki sandalyası üçe diişecektir, Işte, tı altında yaşatnuya kararb bu100, Salih Örenler bu bakımdaıı MP Başkanı, Meclisin tâtile girmesinden önee İ rlunan Türk Ulusu, her türlü teh50, Remzi Işıksoy EÜplüyü istifa>a götürerek bir yol aramakla meşguldür. likeli kıpırdanışları mntlaka gö50, Mehmet Gümuş Fotograf. Selçuk AY3ATAR ğüsleyip. önleyecek saflam bir Aniaşmazlığııı bir başka sebebini CKMP ile MP arasındaki rekabette 50, Ankara, (CumhuriyetBürosu) Lâmi Gürdal yapıya sahip buiunmaktadır. buluruz. 50, Millet Meclısinde, önceki gece sa S. AHMET CAMİİ KAYYL'MU GROMİKO'YA TERLİK GİYDIRİYOR îskender Altuniş 50, Başkanı olduğu partiden istifaya mecbur edilen Bölükbaşının. önat 21 den sonra «Diyanet İşleri Tes gazeteci var» dıye etrafım çevDavut Gürdal TEK YOL ATATÜRK YOLD 50, ülmeyen Adam» olace CKMP liderleri) le, fikir tarafı bir yana, hissî bakımdan birlekilât Tasarısı» görüşülmeye başYusuf Elmas releyen muhabirlere yakınlık gös 50, şebilmesine ve onları affedebilmesine iınkân yok. Kaldı ki Türke$ lanmış, jkinci maddeden sonra, ço rak ün yapan Sovyet «Atatürk çocuklarının tutması Şenun Batri termiş, fakat ilk suali duyduktan 50, \e arkadaşlarınm katılışından sonra bir de ortaya, oyların aktağunluk kalmadığı için, müzakereDışişleri Bakanı GromiSelâmi Özgültekin gereken tek ve kesin yoi, Atasonra. «Ankara'da basın toplan50, rılması meselesi çıkmıştır. Zaman zaman. CKMP li Adalet Bakaler başka güne bırakılmıştır. Akif Yeni 50, tısı düzenleyeceği» gerekçesiyle ko, dün sıkı bir güvenlik niyle. MP liler arasında çatışmalar olmakta v e bunlar, Bakanlar türk'üt» yoludur. Türk ıılusunun Geceki gdrüşmeler gırasında koNecmi Keserli 50, Kuruluna aksetmektedir. ııuşan Şefık İnan (CHP), Diyanet mutlu yarınlarını hazırlamakia kordonu ortasından İstan konuşmaktan vaz geçmiştir. Yuhannas Erbay 50, İşleri Başkanlığının gdrevleri meMuhabirimiz tarafından soruKısacası sayın Ürgüpliinün söjlediği gibi, hukümette ihtilâf vardır. gorevli olan genç kuşaklann, aGürbebe bullulara bol bol tebes50, yanında geçen «işleri Anayasa diiian ve cevapsız kalan sual şuValııız bu ihtilâfın normal olduğu konusuoda Ba^bakanla aynı Hamdi Intepe çık ve aydınlık bir Atatürk anla50, süm dağıtmıştır. zenl içinde yüriitür» deyiminin ko dur : fikirde değiliz. Belki MP lilerin cıkışlarma BoluKba;ının ileri, geNesim Derlevi. yışı çevresinde, mutlak bir birlik misyonda çıkarılmasmı tenkit etEşi ile birlikte saat 10.15 de «Federasyonnn Kıbns buhranıri konuşmalarına sayın Ürgüplü dahil, diğer kanatlar giilüp geçiHaj'im Aluef 50, miş, «Komisyonun teli? ettiği yeni Yeşilköy Hava Alanuıa inen Grona bir çözüm yolu olabileceğini ve beraberlik halinde el ele ver>nr, hattâ hücumları esprilerle karşılamaya çabalıyorlar. Ancak, Coşkun Tuhafiy» 50,şekil madde, lâik devlet anlayıjı n nuko'yu, subaylar hariç, İstanbul belirttiğiniz demecinizde, dünyahükümetin çalışmalan da bu arada kostekleniyor Id, böyleslne bir mesi, aziz vatanımızın geleceği Tokar Tuhafiye 50, nırlarmm dışına çıkmaktadır» deProtokolunun biitün ileri gelen daki örneklerden ilham alınabile gidişi normal ";aoul etmeğe irakân yoktur. Bekir özdoğaneı 50, bakımından muhakkak ki, en bü miştir. Maddenin yeni seklinde «İs şahsiyetleri karşılamışlardır. Koceğini de belirtmiştiniz. Örnekler(Arkası Sa. 7, Sü. 1 d e ) { Ecvet GÜBESİN | lâm dininin itlkat ve ibadetleri ile nuk Diîi='°ri Bakanı. «Sizi kar den biri Sovyet Anayasasının ön yük güven kaynağırruz o)acakilgili işler» deyimi buiunmaktadır. şüayanlar arasında bir siirü de (Arkası Sa. 7, SU. 6 da) tu.» LuınııunııııiHnHHiHiııımıııiHnııııiHiiııınınnnni DEMİREUÎN GÖRÜŞÜ «Buyuk Millet Meclısinın Sayın Senatör ve Milletvekülerine: Aylardan beri Bütçe konuşmalariyie dedıkodu mevzuu olan 40.000.000 (kırk milyon) liralık Ek Ödenegi almış bulunuyorsunuz. Hukukl yönü ne olursa olsun halk e/kârına kötu tesir eden bu parayı Donanma Cemiyetine bağışlamak'a bir vatan vazifesı yapmış olacaksınız. 250 lira ile sekiz nufus geçındiren aıle reıslerıle okul öğrencılerı bıle bu yardıma koşarken rralul gazıler, sakatlar birıbirıyle yarış yaparken sızın de böyle bir kampanyaya katılmanızm mem'eket için hayırlı olacağmda şüphe yoktur. Bu asaleti gostermenizden ve göstereceğinızden asla şüphem yoktur. Ustun saygıiarımla.» Ankura t'nivcrsitcsi Tıp Fakııltesi Dr. Te\fik Büyükda^ras AÇIK MEKTUP MAYIS KUTLANDI Bİft VAİZtN SESLENİŞt «Öen, camilerde gırtlağımı yırta. yırtA halkı donanmamızın yrrdımma çağırırken mılletvekülerımizden bir kısmmın kırk milyon lira gibi Hazineyi sarsabileccle bir ödenek üzerinde ısrar etmelenni doğru bulmuyorum. Bu ödenek kabul edilse dahi hamiyet babmda halka brnek olmak içm bu paranın MilU Savunma bütçesine bağışlanmasıru tpmenni ederinı.» Serbest Vair Hüsamettin Ergez?n Kızıltoprak İstanbul KlMÎN ELINDEN NEYI ALACAĞIZ? ÖNÜMÜZDE SEÇÎMLER VAR GROMİKOİS1ANBULU "EHIERESArL BU1DU M. Eğitım Bakanı BAĞIŞLAR MİLLETVEKİLLERİNİN VATANSEVERLİKLERİNE «Mılletvekillerinın ödenekleri ile ilgili 40 milyon liranın 19S3 bütçesine dahil edildiğini gazetelerden okudum. Sayın milletrekillerinin vatanseverüklerine vm millet için çahşma şevklerine olan gürenimden cesaret alarak bahis konusu 40 müyon liranın Denız Gücümüzün kuvetlenmesi maksatlarında kullanılmasuıı tek lif ediyorum. Milletvekülerimizin bu hareketi yürekten destekliyeceklenne inanıyorum.» Ziy» Parlar Ankara. gençlige hitap etti unun İhtilâf ÎEKVE YOL, AIATURK YOLÜDÜR SAYIN SİRMEN VE SAYIN ÜRGÜPLÜ BÎR SORU «Millet yapar kampanyasına aziz ve fedakâr milletimizin butün gücü Ue katUdığını şükranla gö'rmekteyiz. Yurd sever milletünizin bu asil gayretini daha çok heyecana getirmek, aynı zamanda güzel bir örnek teşkil etmek için tahakkuk ettiği takdırde 40 milyon lira tutanndaki mületvekülerinin bütçeye konmuş olan munzam ödeneklerinin Donanma Cemiyetine bağışlanmasma delâlet buyurarak bunu sağladığınız takdirdo milletimiz sizlere şükran hisleriy le bağlanacak ve eminim ki, kisa bir zamanda bu asil örneğe mukabele olmak üzere yarun »sır önce olduğu gibi yine şahlanacak bunun on mislini seve seve bağışlayacaktır.» Em. J. Alb. Kâzım CEYHAN DİYANET İŞLERt TASARISl GÖRÜŞÜLDİJ Müracaatları karşılayacak BANKALAR «MİLLET YAPAR» kampanyasına katılacak otaa ratandaşlar, yapacaklan yardırrı bütün yurtta aşağıda büdirilen Banka Merkez •« Şubelerine yatırabileceklerdır. • • • • • • • • • • • • • AKBANK ANADOLU 8ANKAS1 DENİZCİLİK BANKASI EMLAK KREDİ BANKASI EMNİYET SANDIĞI ETTBANK GABANTÎBANKASI İSTANBOL BANKASI t Ş BANKASI PAMUK BANK SÜMERBANK ŞEKERBANK TÜRKİYE KREDt BANKASI • TÜRK TİCARET BANKASI • VAKTFLAR BANKASI YAPI ve KREDt BANKASI ZİRAAT BAMKASI e
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog