Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

KOMALILAR bo> unca dun\ anın en buyuk sureklı Imparatorluğunu kur>lan Romalılar geçmiş vuzyıllarda t gıbi bugun içın de tarıhın en Jı sayfalarını meydana getirmışR.H. Barrow'un Varhk Yayın•asında cıkan bu başlıklj ce.i yal>ma tarıhine değıl o tarihı me\ • jetiren insanların yaşayışiarına da ıtmaktadır. Merakla okunan bu kıtap 5 lira fıyatla satümaktadıı. h 41. yı! sayı 14636 umhunyel KCRCCUSU: TTJNUS NADÎ Telgraf ve mekrup adresı: Cunıhunjet KunbuJ Poita Kutusu: İstanbul No. 24<5 Telefoniar: 22 42 9ü 22 4 2 9 6 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ; el Yenişehir lüğünden : Pozar 2 Moyıs 1965 ransızca Almantakviyeli olan koleortaokul I., II, III. vs lise I. II. sınıflarına den itibaren aday öğrenci k; Muracaat sııası cağından, isteklileri merkez binamızdaki Kayı racaat ederek yer ayı nur. Karanfil Sok. No: [SflN IŞIK DUN STMZBURG'fl GİTTİ Bakan, Türk Yunan donanmaları dair bulduğunu arasındaki çok etti ifade ^dengeniıı bozulduğuna önemli ve enteresan nemyatımızı Çumhui'tyet Büyük Teşebbüsü ODENEN VERGIL RESMI GAZETEDE YAYINLANACAK Malîye Bakanı İhsan Gürsan, teşkilâta gerekli teblîgatın yapıldığını açıkladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bu millî bir dâvadır,, luda [orm p t Htıknmeti. askerlik goite ilgili olarak hazırlabir kanun tasarısını Mec•unmustur. Bugunlerde ffayında göruşulmesine tasarı hakkıııda Millî Sapı Bay Mcssmer gazeteı junlan soylü>or: lın amacı şimdiki «Meck» sistemindeu a>rılıp fesyonel ordu sisteuıine IBundan bovle askerlik ı vatandaşlar otomatik ' <e almmıyacak. bir eleeaklardır. Orduja ka9i sayılmıyanlar lcişje: emrine verileceklerdir. ji onsekiz aydan oııiki fektedir. Buna karsılık. I elverişli genç elemaulanmak imkânına kavukavele ile «rduya bağtu genrleri deniz, hava tkar» MrUfctertnde matedi sckiz yıl çalıştıra«a>ata dondiikleri zaUerine ihtisaslarma goı taahhüt edecegiz. Bu, temdir. On yıl içinde, 4arma aygun, az kala% rağmen hareket yt , Hş gucâ çok üstun, tamyonel bir orduya MH umuyoruz.» henuz okıı> amadığım Fransız Devlet Başkı Gaıılle'üu vaktinde Itfini, uygun bulduğum de boylr bir tasarın(u yolunda ilgililere dtni tahmin edebili« ileri düşÜDceli bir M daha Ikinci Cihan Stezdan yıllarca oııce 7t ispat eden General BOıik araçlar giinden n millî savunma sis ' tetinin de bu dcğişikl'tnıası gereğini Fran*4ına sunulan tasarı Mfeha ortaya koyuyor. 4< bn Fransada girişti••ziın sorıunlularunız J>*endl acunızdan inr«direceklerdir. Yurd've ekononıik koşul'"bı tıpkısı olmamak's^ka memleketlerde Styenllikleri jakından onlardan >arardün>ada kacı M D. KEÇECİOĞLU T\ ışişleri Bakanı Hasan Işık, Kıbrıs konusunda Amerikanın Atinayı Ankaraya tercih ettiği hususnndaki gazetemiz neşriyatını çok ilgi çekici bulmuş ve Cumhuriyetin teşebbüsü hakkında, «Bu millî bir dâvadır. Bir dâvada, herkes üzerine düşen vazifeyi yaparsa o dâva millî bir dâva olur» demiştir. 3 ılâ 7 mayıs tarimleri »rasında Strazburgda toplanacak olan Avrupa Bakanlar Konseyıne katılmak uzeıe dun Ankaradan gelıp, sehrimızden tran<iit olarak geçe.i Dı?isleri Bakanı Hasan Isık, Kıbiıi konusunda Amerıka'nın bıze karsı tutumu konusundaki bir su<<]ı. «Araerika ile müttefikiz ve dosiur. Bizim aleyhimize valışacakUnnı zannetmi.Toraın. Fakat dost devletler bazı meselelerde a>nı görüste olmayıp, zsman zantan ayrı görüftc olabilirler» feklınde cevablandırmıştır. Amerikan askerî vardımının gerçrk \onü ve Türk . Ynnan donsnmaları arasındaki dençenin Türkiye aleyhinde boznlman konusnnda arkadasımız Yılmaz Çetiner'in yazdığı ba ber inceleme yazıları bütün yurtta genis »kis nyandırdı. Yardımın isleyisindeki aksaklıkların düzeltilmesi serçeği konusunda bütün vatandaslarımızın ittifak içinde oldaklan görüiüyor. Dısisleri Bakanı Saym Hasan Işık'ın dün Yeşilköy'de bir mnhabirimize söylediği gibi, fazetemizin ortaya attı|ı dâva dost bir devlete karşı husnmet dâvası değil, bir millî dâva'dır. Türkiyenin hakkını alması, Akdenizin dofniDnda knv\etler dengesintn bozulmaması dâvasıdır. Kendimize güvenmek Amerika Birlesik Devletleri, askerî yardım konnsanda. vıllardanberi taraflı davranmıs \e özellikle Kıbrıs ihtilâfından bn yana Deniz Kuvvctlerimiz vnrncu knvvet bakımından riin gectikçe zayıflamıstır. Yılda sadece kira bedeli olarak Türkiye've 350 milyon dolâr ödemesi gereken dostnmnz Amerikadan bn sakat davranısın dazeltilmesini istemek «Ibette hakkımızdır. Ancak, anlasılmaktadır ki, Türkiye'nin Mdece dost yardımlanna güvenmesi knvvetli olabilmesini saglıramıyor. Ve vine anlasılmaktadır ki, Türk milleti eğer kendi kendisine dayanmaz ve knv\etli h»le (elebilmek içia ffbirfifi, gQcbir]ij(> yapabi!jiğini dostnna düsmanına göıteremezse. devletler arasındaki münasebetlerde ve milletIrrarası dengede daima zorlnklarla karsılasacaktır. Oysa, dün de bildirdiçimiz gibi, Türk milleti bn sahlanısı her zam»n gösterebilir, Nitekim tarih böyle sahlanısların sayfabtrfrvle dolndur. UIŞİŞLERİ BAKANI UĞURLANIYOR M.P. Adnan özlrak'ın degiştirilmesinde ısrar ediyor ANKARA, Cumhuriyet Bürosu orduncu Koalıs\on Hukumetı taıafından değıstırılecek Genel Mudur, valıler ve dığer yuksek dereceh memurlar ile ılgılı çalısmalara «Dörtlü Komite» de baslanmi'; tır. Belırtıldığıne gore bu konudakı değısıklıkler önumuzdekı gunlerde belh olacaktır Amerikanın Yunani'tana da..^K tazU^y«d«a jT4ptijU kon,usundaki nefriyatıınızı ««nteresan» dıve vasıflandıran Bakan, millî davayı şoyle tarıf etmı?tır: «Bu, millî bir dâvadır. Bir dâvada herkes üzeriıw dâsea » • zifeyi >aparsa, o d»v» millî bir dâva olur.» Strazburg ve Londıa NATO Bakanlar Konseyinde Kıbrıs me^elesının bütun j'onleri ile ele al.nacdğını bıldıren Bakan, m^selenın barıs ıçınde ve muzakere volu ile halledılmesi hususunda Turk Hukümetınin gavretlerıne seballa devam edeceğıni ve Ttirkiyenın bu tesebbuslerıne diğer ılgılı devletlerın de samimiyetle taraftar olacaklarını umit ettığını bıldıpmıs ve Amerikanın Dominıke askeı çıkarması konusunda da «sartlar ieap ettiği zaman demekki böyle sevler yapmak zarnri olujor» demıstır. Hasan Işık, Strazburg toplantılarından sonra Pariste Buyukelçılenmizın yapacağı toplantıva katılacak ve daha sonra Londrada NATO Bakanlar Konseyıne katılacaktır. MİLLÎ DÂVA Butçe ve Plân Karma Komisyo nunda yapılan 99 nıılyonluk artırmanın 50 milyonunun ıç jstıkrazla (boylelikle iç Istikraz toplamı 400 milyon olmuştur.), 49 mılyonun da gelir vergisinden elde edılecek lazla tahsilâtla karşılanacağını ıf<jde eden Bakan, Maliye Bakanlığındr» yapılan çalışmalar ile ziral gelır vergisi hakkında şu bılgılerı verAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) mıştir: CHP. Parti Meclisi, Genel Başkan «Maliye Bakanlığı bünycsi iİnönü'nün başkanlığmda yapılan çinde çeşitli komisyonlarımız edünkü toplantısında, Merkez Yönetüd ve incelemclerini yapmakta> tim Kurulu raporunu muzakere etdırlar. Biz şimdi tatbikattaki »imiş, Genel Başkan Inönü rapor ükâyetleri inceliyoruz. zerinde yapbğı konuşmada raporda [ belirtılen teklifleri kabul ettiğıni bU ZİRAÎ VERGİ dirmiştir. Bu arada üzerinde en öııemli Merkez Yönetim Kurulunun < durduğumuz busus (ziraî gelir yoklama yonetmeliği hakkmda ' vergisi) dir. Bilindiği gibi mrmgetirdigi teklif Merkez ilçe ör ' leketimizdeki nüfusun yü/de 70 i gütiinün de eskiden olduğu gibi ; ziraî sahada çalışnıaktadır. Mıl> milletvekili adaylarmın tesbit elî gelirin yüzde 40 i da ziraî sa> debilmesini kapsamaktadır. hadadır. Buna mukabil ziraî geBılındiği gıbi 27 Mayıs 1960 dan j lir Tergisinden yılda 3040 milsonra çıkanlan 8 sayılı kanunla mer yon sağlayabilmekteyiz. Bu hukez ilçe örgütleri kaldınlmış, ancak susu bir düzene sokmak, halle228 sayılı kanunla da Merkez Ü ördilmesi gereken meselelcrin bagütünde ilçe örgütii kurabilme im ; sında gelmektedir.» kânı tanmmışü. Parti Meclisinin öğleden sonraki ) PERSONEL KANUNU oturamunda polıtik durum hakkın I da genel gorüşme yapılmıştır. Personel ve Maliye Teşkılât KaParti Meclisi bugün çalışmala nunu konusunda Bakan Gürsan şu rını tamamlayacak ve çalışmalar cevabl vermiştır: hakkmda bir bildiri yayınlaya«Amerikalı uzmanlann ta\si>csî caktır. 3e Gelirler Genel MtidürlUğünüH C.H.P. Parti Meclisi tebliğ yayınlayacak aliye Bakanı İhsan Gürsan gazetemize verdiği özel dcmecinde «Mükelleflerin ödedikleri vergiler Resml Gazetede yayınlanacaktır» demiştir. «Kanun yürürlükte olduğuna göre bundan tabii ne olabilir» diyen Gürsan bu konuda teşkilâta bir tebliğ çönderdiklerini ve vergi dairelerince raahallinde yapıiacak ilânlardan sonra vergilerin ayrıca Resmî Gazetede de yaynılanacağını ifade etmiştir. 99 MİLYON ARTMA Tarihteki örnek Bâyök Kurtalns Savaşından çok önce, üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye ki o zaman adalar başka devletin egemenliginde değildi zayıflamıs deniz knvvetlerini modernlestirmek ve takviye etmek için milletçe taarekete geçmis ve 1909 da bir Donanma Cemiyeti karnlmustur. Kısa zamanda yurt (jpında gelisen iç yardım kampanyası, «Hasta Adam» diye anılan Türk milletinin, harekete geçtifi zaman neler yapabildiüni röstermistir. Donanma Cemiyeti'nin topladıgı paralarla ilk elde dört mohrip alınmıstır. Bnnlar. «Yadiçârı Millel», «Gayreti Vaianive», «Mnaieneti Milliye» ve «Numunei Hamiyet» muhripleridir. Kampanya geliştikçe devletin de yardımiyle alınan daha dört harb gemisinden basks «Snitan Osman» ve «Resadiyo zırblıları tngiltere'ye ısmarlanraıs, fakat harb çıktığı için banlar Osmanlı Öevletine teslim edilmemiştir. O zaman bu davranısı çösttrrn Türk milleti bngün avnı dayanısmayı neden göstermesin. Kaldı ki bngün, hem Gölrük tezgihları elektronik cihazlar hariç kiiçük ve orta çapta vnrucn gemileri yapmağa mnktedirdir, hem de Donanmamızın ihtiyacı o günlerdeki gibi degildir. Mesele sadece Amerikan yardımivle bonılan dengenin düzeltilmesi meselesidir. "Yaboncı eserlerin toplotılmosı Anayosaya aykırıdır,, Ankara, (Cumhnriyet Bürosu) CHP Ankara Milletvekili Bulent Ecevit, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Goğuş ve Istanbul Milletvekili Coskun Kırca, Millet Meclisi Baskanhğına sundukları bir kanun teklifiyle Basın Kanununun 31. mad desinin yürürlükten kaldırılmasım istemişlerdir. Teklifte 5680 sayılı Basın Kanununun 31. maddesinde yer aian «Yabancı memleketlerde cıkan basılmış eserlerin Türkiyeye sokulması veya dağıtılması Bakanlar Knrnla karariyle men olunabilir» hukmünün Anaya<=a da yer alan özgürlüklerle bağdasamadığı öne »ürülmekte ve maddenin kalaınlması isten mektedir. Kannn teklifinde ayrıca, bn nıadde nyarınca verilmis olan yasaklama ve toplatma kararlarınm da yürürlükten kaldmldıgına dair bir tnadde bnlnnmaktadır. • GÜRSAN Teşkilât Kanunu taslağı hazırlanmıştır. Ama mesele, yalnız Gelirler Genel Müdürlüğü meselesi defildir. Tüm maliye teşkilâtını ele almak gerekir kanjsındayım. Bugün tas> rada en düşük ücreti alan kimscler maliyecilerdir. Az para aldıklar» için de kalifiye eleman bulmakta güçlük çekflmektedir. Bu devrede, ba mescîeyi çözümleyeceğimizi san mıyorura. Fakat çalısmalarımıza de vam ediyonız ve bizden sonra geleceklere herşeyi hazır bırakmak niyetindeyim.» Demirel: "Kıbrıs konusunda haklıyız,, BLRDIR AP. Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Sülejinan Demirel. beraberinde Saadettin Bılgıç olduğu halde, dun İsparta'dan Burdur'a gelmiştır. Ç.EK. nun açık hava gazinosunda ve Belediyede halkla sohbetler yapan Demirel, Kıb rıs konusundaki bir soru üzerine, şunları soylemistır : Dâvamızda haklıyız. Her Türk Hukumeti, M milyondan aldığı gucle bu hakiı dâ\aıun üstiinde hassasi>etle durmuştur. Bundan sonra da. dâ\anm kazanılması icin ciddiyet ve hassasiyetle hareket edecegiz. Ancak dünyada hie dostumuz yokmuş gibi bir havanın içine girilmesi dofru değildir. Vatandaş, bu tip endişeleri bırakarak, işi> le gücüjle meşgul olmalıdır. Çunkü. hakiı dâ\amızın kazanılması. daha çok ekonomik bakımdan gıiclii olmamıza bağlıdtr.» [K. GULEK'IN ATINA'DA KIBRIS KONUSU İLE ILGİLt KONUSMASI 7 nei SAYFAMIZDA] Millet yapar Cl MHl RlYETiıı teklili ve teşebbüsü sudur : : Türk milleti, millet olarak çesitli müesseseleriyle, tesekkülle • riyle ve dernekleriyle 1909'nn hareketine paralel bir davra \ nıs gösterebilir. Gerçi bugiin Türkiye Devieti o günün yok •. lafn içinde değildir ve bir plân dahilinde Doğn Akdeniz'de ' ki deniz kuvveti dengesini devlet kendi imkânlariyle tek ; rar knrabilir. Su var ki, milletçe girisilecek böyle bir dav '•. ranıs, meselâ milletin Türk Deniz Knvvetlerine gücbirliği ! ile mubrip ya da Amerikalı dostlarımızın bize değil Ynnaııistan» vermeği uygnn gördükleri çıkarma gemilerini sağUmasının anlamı çok daha baska olaeaktır. Nitekim vatandaülanmızdan aldığımız mektnp, telgraf ve telefoniar da miiletimizin bu harekete arzuln oldnğnnn belirlemektedir. CUMHURİYET, son bir iki gün içinde âdeta baskı haline gelen müracaatlardan cesaret alarak pazartesinden itibaren tstanbaldan başlamak üzere, böyle bir kampanyanın temelini atmağa karar vermistir. Hlerimizde çesitli tegekköllerin katılacakları komiteler vasıtasiyle, vatandaslarımızın bn millî dâvada kendilerine düsen görevi yapacaklarına inamyornz. Teşebbüsümüzün formalitesini kısa zamanda tamamlavıp kampanvamızın seklini. katılacak tesekküllerin, müessese re derneklerin isimlerini gazetemizde ilân edeceiiz. İ sistemi eski klâslk • r zamanla değiştir , •»Inlüğü pek bir an j Ial »ık. Elindeki malze ı m % iyi kullanan, har e ' teknik dovüş gufn rdu. sayıca kendin<»^iın fakat teknik imk» bir duşmana karsi ^ a savasabiliyor. ^dumuzun değerli t*"Jda bu gerçeği otedp%r vardır. Bunlar. Mikimini hakiı olarak ' " çinde ele almaktadırlevriminden sonra hirsubayların koylere « • ; gorevlendirilmesi bu. belirtisi idi. Son saym Senatör Karaman, Cem a ' eski KurmaylarımlI nlayış havası içinde nuzun azaltılması, birçk personel ve inıkanj mıimkün olabilyolunda Silâhh ni^ıkılacak erlerimieHerişIi alanlafdiıima mümkündıir v e tekleştirecek tedbirlc^jnQ2i]ıv bulunmalı >%den ujgulanmalıdırimızın ağaçlandı • nlm^larımızın tanma jıtılıiar. yollar. limanl«r Jsavunma ile çok >akır^malnr değildir de nı Bu akdirde hem ordu n .ı!Ü Gromiko 17 Mayısta Ankarada olacak İmam ve Hatipler "Hülleci,, için bildiri yaymladılar .i D AKDOGAVIN İSTEG1 Incelenecek konulara geçilmeden önce, M.P.'li temsilci Içisleri Bakanı lsmail Hakkı Akdoğan, öncelikle T.K.T. konusunnn »örüşülmesini. T.R.T. Genel .Müdürtinün işten alınmasını ve bu konuda kesin bir karars vanldıktan sonra diğer meselelerin göriisülmesine geçilmesini istemistir. M P. temsılcısı Akdoğan, T.R T. Genel Muduru Adnan Öztrak'ın goj revınden alınmasmı istemekte ve , bu sebeple, hazırlanan kararnameîerın hıçbırını ım'a etmeraektedır. t Ankara (Cumhuriyet Bürosu) * Türkiye ÎmamHatip Okulları MeAnkara, (a.a.) Sovyet Dışişleri zunları Cemiyetleri Federasyonu Bakanı Andreı Gromiko, 17 mayıs Başkanlığı Konya'da «Hülleci* pıpazartesi günü, eşi ile birlikte, özel ]yesi dolayısıyle dun yayınladıbir vıçakla Ankara'ya gelecektir. Gromiko ve eşi 22 mayıs günü vur ğı bildiride, sırasiyle: Devlet Tıj yatrolanndan, TRT Kurumundan, dumuzdan ayrılacaklardır. Diyanet Işleri Başkanlığmdan, Gromiko muhtemelen 18 mayıs Cumhuriyet Savcılarından şikâyet sabahı Başbakan Ürgüplü tarafından etmi^tır. Bu bıldıride, kabul edilecektir. Daha sonra. Dısişleri Bakanhğında, misafir Bakan «Dinî ve milli varlığımızı zeile görüsmeler başlıyacaktır. İstandeleyici her türlü davranışlabul'da da biriki gün kalacak olan rını yıllardır basın, tiyatro ve Gromiko, Ankaraya dönecek ve teksinema yolnyla toplumumuza rar gbrüsmeler başlıyacaktır. enjekte ettiği» ileri surulea zıhnıjet yerılmekte, hukumet Bir yetkıli, Sovyet Dışişleri Bakave dığer ilgili mercilerin davnı ile Ankarada dört uzun görüşme ranısları kotulenmektedır. yapılacağmı soylemistır. "TÜRKİYEDE GELİŞME VAR,, Ankara, (Comhnriyet Bürosu) Altı haftadan beri Turk ekonomısının durumu hakkında incelemelerde bulunan Dunya Bankası'nın (IERD) 16 kışilık heyetının baskanı Rıchardn Demuth dun yaptığı bir basın toplantısında. «Türkiye'de son yıllard» gözle görülür bir gelisme olmnstur. Fakat, pek çok mesele hâlâ önemini mnhafaza etmektedir» oemıs ve izlenımlerıni şoyle özetlemiştir : GÖRÜŞLER lanında yapılan çalışmalar bizı sevindirdi. Ödeme dengesi ciddi önemini hâlâ mnhafaza etmektedir. Ibraeatm geliştirilmesi ve ithalâtta ikameye gidilmesi sarltır. Türkiye'nin maden potansıveli çok iyidir. Bn ve bazı diğer kaynaklarla ödeme dengesi daha uygnn doruma getirilebilir. Diğer bir mesele de Iktisadi Devlet Tesekküllerinin yeniden düzenlenmesi isidir. Bn çalısmalar ürait edildiği kadar süratli olmamıstır. Aneak, ba gibi isler kısa vâdeli işler değildir. Beş, hattâ dah» faria yıb gerektirir^ [DÜNYA BANKASI HEYETt BAŞKANI DEMUTH'UN TÜRK EKONOMİSÎYLE ÎLGlLt DtĞER SÖZLERİ 7 ncı SAYFADADIR.] Amerika, Dominikadaki 14B0 Amerikahnın hayatını korumai gerekçesı ile Dominikaya çıkarma yaptı Gazeteler lsmail CEM'in Gezi notları POMPURAS GiTTi hızlandırKoma B.EIçiliğine atanan Yunasağla nistan'm Ankara Bdyükelçisi Pomuzerinde puras dun memlekctimizden a\rılbir önem mıştır. Yunan Buyukelcisi. teamu\e a<knı olarak Yrşilko>'deki S* ( \ADİ xet defterini imza etmemigtiı. «1961 yılında Türkiye hakkında Dünya Bankasınm bir heyeti tarafından hazırlanan bir rapordan bn yana Türkiye'de gözle görülür bir gelişme olmnştvr. Fakat, pek çok mesele önemini hâl,< mnhafaza etmektedir. Malî istıkrara ilaşabilmck İçin vergi a DOMÎNİKA TAAA.. KIBRIS KARDEŞ, BENDEKİ 1400 AMERİKALI SENDEKİ 100,000 TURKTEN DAHA ÖNEMLİ...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog