Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BA51N AH LA K YASAS INA ÜYMAY] TAAHHÜT EDER Sahibl: NAZİMK NADİ + Genel Yayın Müdürü: ECVET Gt'RESİN * Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: EROL DALLI • Baçan ve yayan: CUMHURİYET Matbaaclhk ve Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevl sokak No. 3941 ÜROLAR Yener Ap. . Yenlşehlr GÜNET tLLERİ: Küçüksaat Meydanı Ediroe Hanı Adana Telefon: 4550 *• ANKARA: Atatürk Bulvarı Telefon: 12 09 20 . 12 09 66 . A B O N E Senelik S aylık 3 aylık v e Türkiye 75 00 40 00 22.00 İ L  N Harid 150.00 80.00 44.00 12 95 4417 57 35 * İZMİR: Gazl Bulvarı No. 18 Tel: 31230 Başlıfc (Maicru) 2 3 4 5 uıcl sahüelerde (santiml) S 1 ncl sahifeleı Nisan. Nikân. Evlenrae, Doğum (Maktu) Ölüro, Mevlit Teşekkür ve Kayıp arama Kayıp (Kelimesil 175 40 3* 75 90 1 SAVIS1 25 KIIRIIS 19 Mayıs bütün yurtta kutlanıyor ly Mayıs Spor ve uençiik Bay ramınm 46. yıldönümü bütün yurdda bugün yapılacak tören ve gösterilerle kutlanacaktır. Şehirler bayraklarla donatılmış ve ışık landınlmıştır. (•ençliğinin keııdısine düşen her ödevi yapacağına ve mutlaka başarıya ulaşacağına inanmalıdır. Ulusal yükselişin yıl döııümü olan 19 Mayıs yüce Türk Ulusuna kutlu olsun.» Şehrimizde bayram, Mithatpaşa ve Fenerbahçe stadyomlarında yapılacak törenle kutlanacaktır. ANKARA'DA Ankara, (Cumhuriyet Büro.su) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 46 ncı yıl dönümü bugün törenle. yurdun her tarafında olduğu gibi, Ankara'da da kutlanacaktır. (Bastarafı 1 inci sahifede) lik ve Çocuk Bayramı hazıriıkI larının böyle bir gösteri ile en iyi bir şekilde değeriendirileceğini ifade etmişlerdir. Son günlerde bazı yazar ve : Bayram dolayısiyle Türkiye Alınan karara göre ?7 Mayıs gazeteler arasında meslek ve • sabahı Milli Gençlik Teşküâtı bir bildiokullarda düzenlencn umumî âdâp kurallarının dı î ri yayınlamıştır. Bildiride, içinde şına çıkan, şahıs ve aile na ; bulunduğumuz durumun yeterli musunu hedef tutan yayınla ; olmadığı ve büyük hamleler yarın yapıldığı esefle müşahede • pılması gerektiği belirtilmekte edilmektedir. : ve şöyle denilmektedir: Fikir tartışmalarmın bu şe • « Bugün hür toplurada şe: (Bastarafı 1 inci sahifede) kilde soysuzlaştırılması ve \ rcfle yaşıyoruz. Ancak. itiraf edeTürkiye • Sovyetler Birliği göbasında asla övünülemeyecek i lim ki. bugün içinde bulunduğurüşmelerinin, yaklaşan seçimlerörnekler verilmesi, yalnız gü ; 1 de öteki partiler için aleyhte pro muz durumu yeterli göremeyiz. dülmek istenen dâvaların za • paganda kozu olarak kullanacaÇözüm bekleyen meselelerimize Törenler AnıtKabirde ve Stad yıflamasına değil, umumiyet | gözlerimizi kapatamayız. Gelecek ğını ve bu sebeple bu dâvete glt yomda olmak üzere iki kısımda le Türk basınının haysiyeti : bütün nesillerin de şerefle ve mediğini ileri sürmektedirler. düzenlenmiştir. nin kırılma.sına ve okurlar • mutlu yaşaması için bundan sonBARIŞA GÖLGE çevresindeki itibarının sarsıl • i ra da daima ulusal bağımsızlığıDÜŞÜRENLER masına yol açabilecek bir ma î • mızı korumanın şartları üzerine Dün. öfleden sonra yapılan ikihiyet arzetmektedir. : eğilmek ve çalışmak zorundayız. li görüşmede iki Dışişleri BakaBu çirkin durumdan duydu | nı özellikle Kıbrıs meselesi üze(Bastarafı 1 inci sahifede) Tarihin ortaya koyduğu bir ğumuz üzüntüyü kamu oyıına ! rinde durmuşlardır. Işık, Gromi, (rerçektir ki, çağlarının şartlarıkurşunlara, ortaklardan 39 yaşınaçıklarken. yazar ve gazetele i ko'ya Kıbrıstaki son gelişmeler na uygun bir toplum düzeni yadaki Marko Levi hedef olmuş ve ri bu gibi yayınlara derhal • ile bu konuda yapılan barışçı ça ratamayan toplunvlar, büyük acıfabrikanın yazıhanesinde cansız son vernıeye, meslek şeref ve • balar hakkında biigi vermiştir. larla karşılaşmaya ve çökmeğe yere yığılıp kalmıştır. haysiyeti adına, dâvet ederiz. Z Işık, barışçı çabalara; «Bazı kim mahkum olan toplumlardır. Yönetim Kurulu : seler tarafından bir gölge düşüOlay, Marko Levi ile ortağı Yaşadığımız çağ, başka ülkerüldüğünü» ifade ederek, Rusya'Mustafa Şişmanm babası Ali Şişler insanlarımn uzaya gıdip gelnın Mısır kanalı ile adaya tank man arasında cereyan eden bir dikleri, ilim ve teknik çağıdır. ve cephane göndermesini ima et tartışma sonucu vukua gelmiştir. Böyle bir çağda açıktır ki, Türk miştir. Rus Dışişleri Bakanmın Şişe Cam Fabrikasının kuruluşu ulusunun bağımsızhğını korumabu konuda verdiği cevabı öğrensırasında para yatıran Ali Şişman sı, ancak çagdaş medeniyet semek mümkün olamamıstır. gerek Marko Leviden ve gerekse viyesine uygun bir düzene ulaşİKTİSADİ ILİSKİLER oğlu Mustafadan sık sık hesap isması ile mümkündür. GERÇEKLE.ŞTİRİLECEK temiş ve iddiaya göre hesaplar. Öte yandan dün sabah yapılan tam olarak kendisine bildirilmeBu sebeple büyük hamleler görüşmelerden sonra Ticaret Ba miştir. Dün de yine aynı şekilde yapmak, büyük işler başarmak kanı Macit Zeren. «Toplantula hesap isteyen Ali Şişman, Marzorundayız. iktisadî ve ticarî meseleler umııko Leviden red cevabı alınca 7,65 Bu medeniyet savaşını verirmi hatları ile çörüşülmüştür. De çapındaki silâhını çekerek beş el ken, ulusal meselelerin çözüm taya inilmemiştir. Mevcııt ilişkiateş etmek suretiyle oğlunun oryollarını ve en ileri devletler selerin gerçekleştirilmesi konusu tağını öldürmüştür. viyesuıe çıkmanın çarelerini, 46 üzerinde durulmuştur. Zaten, yıl önce ATATÜRK'ün yaptığı giBABA OGUL Gromiko'dan önce de sefaretleri bi. yalnız ulusal bünyede, ulusal TOKYO (AP) Komünist Çin kanalı ile çaiışmalar yapmakta100'e yakın işçinin çalışmakta ruhta ve ulusal güçte aramak Başbakam Çu En Lai Türk gazeyız» demiştir. olduğu söylenen fabrikada işlemecburiyetindeyiz. tecilerine. Pekin'in Türkiye ile Milli Egitim Bakanı Bilgehan nen cinayet, bir anda ortahğı kadiplömatik münasebetleri iyi karTürk Ulusu, bu konuda, Türk ise. «Görüşmelerin olumlu şekilrıs.tırmış. Olay sırasında yazıhaneşılayacagını söylemiş olduğu bude» cereyan ettiğini ifade etmekde bulunduğunu söyiiyen Alinin gün Yeni Çin Haberler Ajansı tale yetinmiştir. oğlu Mustafa Şişman : tOrtağım rafından bildirilmiştir. Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Levi babamla münakaşa etmeğe Yeni Çin Haberler Ajansı, Tükgörüşmelerin başlad'.gını ve Dışbaşladı. Bir ara münakaşa şiddetyoda dinlenen bir yayınında, işleri Bakanının bilgi vereceğini lenmişti. Babam tabancasını çeÇhou EnLainin bunu, geçenlersövlemiştir kip ateş etti. Şaşırmıştım. Eline de kendisi ile bir nıülâkat yapÖğleden sonraki oturum 2,5 sayapıştım ve silâhını almak isteAnkara, (CumhuriyetBürosu) mış olan Cumhuriyet gazetesi at kadar devam etmiş ve toplandim. Beni de tehdit ettî.» demişMillet Meclisinde dün Cumhurmuhabiri Özgen Acar ve Hürrıtıdan çıkan Gromiko basın mentir. başkanlığı bütçesi görüşülürken yet gazetesi mulıabiri Gökşin Sisuplarının soru sormasına fırsat pahioglu'na söylediğini belirtmişGenel Sekreter Nâsır Zeytinogvermeden İngilizce olarak, «BeyBaşka görgu tanığınm buluntir. ler, bir dakika bile vaktim yok, lu'nun l'aalıyetleri tenkid edilmadığı bu olayın gerçek cereyan lütfen bana inanın. Hiçbir şev mi.ş, Cumhurbaşkanı Gürsel'ın şekli, kesinükle öğrenilememiştir. Çu, Türk gazetecilerine «Komüsöyleyemem. Gerçekten vaktim Silâhın kimin tarafından kullanılbeyanatlan üzerinde durulmuşnist Çin ve Türkiye iki Asya yok» demiş ve otumobiline bindığı araştırılmaktadır. Ancak. Ali memleketidirler. Çin ve Türk tur. miştir. Şişman : «Silâhı ben kullandım. millctieri arasında ananevî bir CHP li Abdurrahman Altuğ Otomobil hareket etmek üzere Leviyi ben öldürdüm.ı demektedustluk mevcuttur.. böylece iki şunları söylemiştir: iken şoföre durmasını işaret etdir. millet arasında menfaat benzermiş ve kapıyı açarak basın men« Genel Sekreter Meclis koliği vardır. fakat menfaat çatışmasuplarına. «Şimdilik söyleyebileridorlarında politik faaliyet yası yoktur» demistir. cegim faydalı ve dostça görüşmepıyor. Genel Sekreter için poliÇu, Türkiye, Komünist Çin ile ler yaptıgımızdır. Başka bir şey İSTANBUL 1 İNCİ İFLÂS tika ilfinç bir şeyse her politikadiplömatik münasebetler kurmasöyleyemem» demiştir. Bu fırMEMURLUGl'NDAN cı gibi o da üzerindeki memuriga karar verdiği takdirde bunun sattan yararlanarak soru sormak 964/66 «İki milletin ve bütün Asya milyet kisvesini çıkarır ve politikaisteyen ba?m mensuplarmın soMahkemece iflâsına karar letlerinin menfaatlerine uygun oya girer. Bugün Cumhurbaşkarulan cevapsız kalmıştır. Gromiverilen Sütlüce Karaağaç Cadlacagını» söylemiştir. nırıın bir çok beyanatlarının akako bundan sonra ÇHP Genel Başdesi No. 111113 de icrayı ticaYeni Çin Haberler Ajansına göbinde bir tekzibin beklenmesi kanı İsmet İnönü ile görüşmek ret eden Somtaş Mermer Sana re, Kıbrıs meselesi hakkında ne itiyad haline gelir oldu. Cumburüzere Rus Büyükelçiliuine gitmiş yii Limited Şirketinin bu kerre düşündüâü sorulduğunda Çu Enbaşkanımızın sözleri gazetecileve İnönü de oraya gelmiştir. İstanbul Asliye 4 üncü TicaLai su cevabı vermiştir: rimiz tarafından sadece sansasToplantıdan sonra Dışişleri BaXet Mahkejnesince iflâsın kal«Kıbrıs meselesi. uran vadeli yon varatmak merakı içinde bakanlıgı sözcüsü İsmail Soysal, dırılmasına 14 5/965 tarihinde bir emperyalist tecavüz politikasına yanlış aksettiriliyorsa bu «Kıbrıs konusunda son gelişmeve temyizi kabil oimak üzere sıııııı neticesidir ve Amerika enıbeğenilecek bir yol değildir.» leri de kapsayacak şekilde konuşkarar verildiği ilân oiunur. peryaliznıinin ve Birleşmiş !\lilmalar yapıldı. Müzakerelere tekIst. I. İflâs M. Ahmet Bilgin (MP) ise: «CumUtlerin müdahalesi ile daha da rar devam edilmeğe karar verilHikmet Atalay karışık lıale gelmiştir. hurbaşkanının sık sık basında di. Perşenıbe ve cuma günü ka18.5.1965 çıkan beyanatlarının yerinde olKıbrıs meselesini çozmeııiıı elındıgı yerden görüşmelere devam ^Basın: 8055) 5632 sııs yolu emperyalist müdahaleyi maciıçıiiı belirtiriz» demiştir. edilerektir. Buşrünkü toplantı geortadan kaldirnıak ve ilgili memnel gorünüşü ile saınimi açık ve leketleri barışçı istijareler vasıfaydalı olmuştur» demiştir. tasıyla iyi ve makul bir hal çaKıbrısa °önderilen Rus silâhresi aramağa bırakmaktır.» ları hakkında sorulan bir soruya sözoü, «Şüphesiz silâhlar meseleİSTANBUL 10 L'NCU İCRA ME.MURLlîCL'NDA.N: si de görüşüldü. Ancak bu konuDosya No: 1964/308 da fazla açıklama yapamam. PerŞuyuunun giderilmesi için rr.ahkemece satışına karar veşembe. ya da cuma günü daha rilen Beşiktaş Mecidiye mahallesi (Ortaköy) Büyük SeKtrci fazla aydınlanmak mümkün olasokağında 828 kütük sahifesinde en eski 6.6 mükerrer 6. 4 8, caktır» cevabım vermiştir. Öcrenildiğine göre Gromiko 10; 12; 12; eski 8; 10; 12; 14; 16; yeni 4; 6; 8. 10, 12. 14, 16 k'apî Türkiyeden ayrılmadan önce spyılı ve 212 ada: 7 parsel numarah 287 metrekare miktarında Atiııa. (Özel mubabirimizdeıU muhtemelen bir basın toplantısı kârgir dükkânı olan kârgir ev ve arsanm tamamı açık artırLondıa'da ahnan karaıiar çerçeyapacaktır. maya konulmakla birinci açık artırması Sultanahmet Adliye vesindeki ilk Türk Yunan görüş Rus Dışişleri Bakanı Gromiko Sarayında 10 uncu İcra Dairesinde 18 haziran 1965 taribinde mesi dün Kostopulosla. Türk Yudün gece saat 19.30 da GHP. Gecuma günü saat 1112 arasında yapılacaktır. nan müzakereleri mekanizmasınm nel Başkanı Ismet İnonü şerefiGAYRİMENKL'LÜ.V İMAB DURUMU : İmar Müdürlüğükuruluş hazırlığı hususunda hükü ne So^'yet Büyükelçiliğinde bir metinden tâlimat almak üzere, buakşam yemeği vermiştir. Yemeknün 2/6/1964 tarih ve 3081 No. lı imar krokisinde: Gayrimengün Ankaraya gidecek olan Türte İnönünün eşi ve ÇHP Genel kulün bulunduğu mahal 1/500 mikyash Beyoğlu imar plânmda kiye Büyük Elçisi Tuluy arasında Sekreteri Kemal Satır hazır bubitişik nizam 6.50 metre bina yüksekliğinde ve krokide görülyapılmıştır. Genellikle iyi haber lunmuşlardır. Öte yandan bu sadüğü üzere inşaat yapılacağı bildirilmektedir. alan kaynakiara gcire, Kostopulosbahki görüşmelerdei sonra DışGAYRİMENKULÜN EVSAFI : Mezkur gayrimenkul OrTuluy görüşmesinde Kıbrısdaki işleri Bakanı Hasan Işık, CHP taköyde ve köy içerisindeki Büyük Şekerci sokağında 6; 8; 10; durum ve ahnması gereken barış Genel Başkanı İsmet İnönüyü eçı tedbirler gözden geçirilmiş, fivinde ziyaret ederek . kendisine 12; 14 taj kapı numarah çini imalâthanesi ve depo manallinkir teatisi yapılmıştır. İhzari maGromiko ile yapılan görüşmeler den ibaret olup köşeye rastlayan kârgir binsnın zemini beton, hiyetteki bu görüşmeler, Atinahakkında bi!?i vermiştir. tavanı petrol; arası voita kemerli ve çatı arası ve üzeri alaturdaki diplömatik gözlemciler taraGROMİKO BIGÜN ka kiremitle örtülü olup arka bahçede aralığında helâ bulunfından Kıbrısla ilgili görüşmelerin İSTANBt'LDA duğu ve mezkur mahal iki kısım olarak kullanıldığı, 8 kapı ikinci safhası olarak kabul edilGromiko, eşi ve beraberindenumarah mahalde çinici Torosoğlu 45 lira icarla kiracı; 10; mektedir. kiler bugün saat 10.15 te uçakla 12; 14; numarah kısımda da ayda 45 lira kira ile çinici Aram şehrimize gelecekler ve akşam ' Atina'nın tepkisi Yoldaş kiracı oldukları ve mezkur binanın sağ tarafındaki bahyine Ankaraya dönecekierdir. Grcmiko'nun Ankara ziyareti çe kısmında da ayda 50 lira icarla inşaat malzemesi satan Emidün de Atina basınını mjşgul etne Bostancı kiracı olduğu, gayrimenkulde elektrik ve su tesimiştir. Iktidar gazetelerinden satı bulunduğu görülmüş ve anlaşılmıştır. «To Vima» bu konuda özetle şunGAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU HUDUT VE SAHASI: ları yazmaktadır: Tapu kaydı ve kadastfo çapı gibidir. «Türkiyeııin Rus kozuııdan baGAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Bulunduğu mevki ve şarılı bir sekilde istifade ettigini vaziyeti hazırası ve inşa tarzı ve imar durumu ve emsaline naitiraf etmeliyiz.» zaran emlâk alım ve satım rayicile gayrimenkulün kıymetine Ankara. (ÇumhuriyetBürosu) ' Muhaliflerden «Kathimerini» müessir bilumum, evsafı göz önünde tutularak 282 metrekareAnkara Üniversitesi Ziraat Faise şöyle yazmaktadır: kültesi Öğrenci Birliği Petrolün den ibaret bulunan gayrimenkul tamamınuı 97275. doksanyedi «Kıbrıs meselesinin olumlu bir millilestirilmesi yolunda bir bin ikiyüz yetmişbeş lira kıymet takdir edilmşitir. şekilde halli yoluııda Amerikaııın kampanya açmış. fakat dün gecebizi destelileyeceği ümitlerine SATIŞ ŞARTLARI : İşbu gayrimenkulün artırma şuHnayarısmdan sonra bununla ilgili sabip oltak bile. çok daha 'zrki mesi 7/6 965 tarihinden itibaren 964'308 nı;mara ile İstanbul olarak duvarlara yapıştırılan afişolan Türk diplomasisi bu ünıit10 uncu Icra Dairesinin satış kartonunda herkesin görebilnıesi ier polis tarafından toplattırılIeri suya düşürmeye muvafiçin açıktır. İlânda yazıh olanlardan fazla malumat isteyenlemıştır. fak olnıustur. Türkiye iç %ürin işbu şartnameyi ve dosyayı tetkik için memuriyetimize Öğıenciler dün sabah Valiliğe venliğini tehlikeye sokmayacak müracaat etmeleri lâzımdır. İhaleyt iştirak için muhammen kıybaşvuımuşlar. ögleye doğru panşekilde Moskovaya kur yapabilkartlar kendilerine iade olunmuşmetin ^ 7.30 nispetinde pey skçesi veya millî bir bankanın mektedir. Çünkü Türkiyede ne tur. teminat mektubunu ihaleden evvel tevdii şarttır. Gayrırnenkul EDA, ne de Komünist Partisi Ziraat Fakültesi Öğrenci Birliüzerinde bir hak iddia edenlerin ilân tarihinden itibaren 15 vardır. Halbuki iç komünist ği ile Siyasal Bilgiler Fakültesi teblikesi ile karşılaşan Yunagiin için evrakı müsbite ile birlikte memuriyetimize müracaat ve Orta Doğu Teknik Üniversinistan Doğuya manevralar yapptmeleıi lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicilliği ile sabit oltesi Fikir Kulüpleri de bu konumak imkânlarına sahip değilmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Oösteda bildiriler yaymlamışlardır. Zidir. Bu bakımdan Gromiko'nun rilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini raat Fakültesinin bildirisinde ziyareti Türkiveye karsı miizaşöyle denilmekter'.ir : okumuş ve lüzumlu malumatı aimış ve bunları tamamen kakere mevkiimizi çüçlestirmekte «^lideleriyle bağlı oldukbul etmiş ad ve itibar olunurlar. Tâyin edilen zamanda guyridir. Hele Batılıların da arzu etları yahancı sirketlerin ıışakmenkul 3 defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihalo edilir. tiği Kıbrısın silâhsızlandırılmalığını yapanlar millî nıenfaAncak teklif olunan bedel r.ıuhammen kıymetin 'İ 75 şini sı yolundaki Sovyet teşebbüsüatleıimizi koruıııak isteyenlebulmazsa en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak suretiyle nü Türkiye basarırsa o zaman re iftiralar yağdıran lıaysiGrivasın Türklerin tehditlerine 10 gün daha temdit 23 haziran 1965 pazartesi günü aynı yer yelsizler bilsinler ki. ok yaykarşı (mukabele edecejH) şeklinve saatte yapılacak ikinci artırmada satış ve paraların paylaşdan fırlanııştır. Dönüşii olmadeki cevaplar dejerini kaybedeyaıı Türk miUetinin vekar ve tınlması, masrai'hırının mecmuundan fazlaya çıkmak şD"tiyle cektir. haysiyetine lâyık bir yola gien çok artırana ihale edilir. rilnıiştir. Gençlik olarak petTellâliye rüsumu, ihale karar ve pulları ve tescıl ve tesroliinüizü nıillilestirmenin, tek l'm masrafları müşteriye aittir. Gayrimenku! kendisine ihale çözüm yolu olduğııııa inaıııolunan kimse derhal veya verüen mühlet zariında ihale bedeliyor ve bunu sonuna kndar ni vermezse ihale kararı fesholunarak İCRA ve İFLÂS Kanuazimle savunuyorıız.» i Ankara, (CumhuriyetBürosu) 30 SENATÖR PETROL tnönü Hükümeü düşmeden önce nunun 135 inci maddesi hükmü tatbik oiunur. TESİSLERİNİ GEZEÇEK bir geçici komisyona sevki reddeİlk ihale arasındaki fark ve geçen günier için fj 5 den heANKARA, (a.a.) 30 Senatördilen «Toprak Reformu Kanun tasaplanacak taiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hatet kaimaksarısı» dün, Anayasa Komisyonu den müteşekkil bir Senatö Heyesızuı memurıyetimizce alıcıdan tahGİl oiunur. ti, 20 Mayıs Perşembe sabahı başkanı Abdülhak Kemal Yörük'Yukarıda gösterilen gayrimenkulün işbu ilân ve artırma uçakla Diyarbakır'a giderek, Bat ün bir önergesinin, Meclisteki bü • şartnamesi dshilinc'e satılacağı ilân oiunur. man ve civarındaki petrol tesistün parti gruplarmm katılmasiyle lerinde incelemelerdt bulunacakkabul edilmesi üzerine gejici kolardır. miayona Mvkedilmi|tir. GAZETEGILER GEMİYETİNİH BİLDERİSİ MHtet ı | Kıbrıs konusu Yttpar kutlama töreninden sonra her ilçede ilkokul öğrencileri 23 Nisan için hazırladıkları özel kıyafetleri ve ellerindeki pankartlarla gösteri yürüyüsü yapacaklardır. Ayrıca bütün oküllarda ve sınıf gazetelerinde «Millet Yapar» kampanvasının mânası anlatılacak ve istanbul eğitim camiasında toplanan yardım tek elden «Millet Yapar • Donanma» hesabına yatrrılacaktır. Şehrimiz eğitimcileri k.imptnyayı bütün güçleri ile destekleyebilmek ve yapılacak işleri en iyi şekilde düzenleyetaümek için kendi aralarında Hakkı Üstünel, Alâaddin Kısakıirek. Hayrettin Kıvanç, Ali Erka'i. Klustyan Hermine. Ahmet Soydoner'den kurulu 6 kişilik bir hir komisyon seçerek çalışmaK'ira basİBmıslarrtır Gümtük lorifeierinin indifimı ile ilgili Kennedy dunyada müzakereleri „ baştadıl CENEVRE. (a.a.) ümrük tarifelerüıin indırimiyle ilgili «Kennedy müzakereleri» çerçevesinde tahıllar konusundaki tekliflerini sunan 7 ülke, şimdilik teşebbüsleri hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıya karar vermişlerdir. Bu esrar perdesi, her ülkeye, bugün yapılan çeşitli teklifleri sükünet içinde inceleme fırsatı verecektir. Bununla birlikte, «Avnıpa ikttsadi topluluğu» nun (Ortak pazar ya da altıları sunduğu ve Brüksel'de tartışılan plân, Kennedy r.iüzakerelerine katılan öteki altı ülkeninkinden daha çok bilinmektedir. Bu arada şunu da kaydetmek gerekir : Fransa gibi yılda 3 4 milyon ton buğday ihraç edebilen bir ülkeyi içinde bulundurmasına rağmen ortak pazar bütünüyle, yılda 89 milyon ton buğday ithal eden çok büyük bir ithalâtçı aurumundadır. BIBIBBpBpBBJBM^M Bu etken «Ortak pazar» m tek" ^ İ f | J l | X liflerindeki itidali izah etmektemmm^^mm^mt^mU dir. «Altılar», en güçlü üreticiler tarafmdan malî yardıma baş vurulmadan uygulanan iç fiyatlar seviyesinde olabileeek bir örnek dünya fiyatı tesbit edilmesini istemektedir. Tabii bu fiyat şartlara «uydurulabilecektir». «Uydurma» terimi, «Artırma» terimi yerine özellikle kullanılmaktadır. Çok mutedil «tktisadi Araştırmalar Tesisi» ile «Gelişmekte Olan Memle ölçülerde yapılacak bu artırma, üretici ile ithalâtçı arasında müketlere Âlman Yardım Tesisi» zakere edilecektir. nın müştereken düzenledikleri seminer dün Sanayii Üdasında DONDURULACAK devam etmiştir. Dünkü toplantıda AlmanyaHâlen geçerli fiyatlar üzerinde nın «endelsflatt» gazetesınin tanınmış ekonomik başyazarı Dr. yapılacak bu artırma alışılmamış birlikte gerHeısert Groos ve tstanbul Ünı yeni bir kavramla Bu kavram. veısitesi tktisat Fakültesi öiiıe çekleştirileçektir. «Konsolidasyon» dur. Yani. her tim üyesi Prof. Abdullah Tiııkhükümetin tahıl üreticilerine oğlu, iki memleketın tanınnıış yaptığı yardım bugünkü seviyede otoritelerine hitap etmişlerdır. durdurulacaktır. Ortak pazar'ın TLM k mallarının Alm'i;ı;;ı'\a uzun bir süredir teklit ettiği bu ihrscını inceleyen Dr. Harhcr* «Konsolidasyon» hükümetlerin si Groos, meyva ve yas sebze ısyasi sebeplerle .üretilen tahılın tıhlfikinin yüzde 50 sir.ı ; thal dünya pazarlarına sürümünde eden Almanya için uzun vârt»li ihracat plânlarının hazırlan yaratacağı güçlükleri dıkkate almadan çiftçiye ödedikleri parayı masını tavsiye etmiş ve. ılçrae artırma eğiümini yani bir çeşit A'manyadaki ithalâtc:Iarın Tu r k firmaları ve satiş mües^esol'' hareket serbestisini sınırlayacakriy is ortağı olarak çalışması tır. lüzumuna isaret etmiştir. Ortak pazarın sunduğu tasarı Cinayet 6 15 DAKİKA FAZLA ÇALISACAKLAR Çıı En • Lai'nin Gazetemize verdiği beyanatı Pekin radyosu yayınladı • BURSA Ömer Badırgalı ve OSulları Kollektif Şirketinde çahşan 80 işci, işverenle yaptıkları anlaşma sonunda günde 15 dakika fazla çalışmayı ve fazla mesai tutarını kampanyaya bağışlamayı kararlaştırmıslardır. îşveren de 1965 yılı sao fi kârının i 3 ünü kampanyaya hırakaraktır. • DEMİRCİ tlcemizde kuruian Donnnmaya Yardım Komitesi iki saatlik bir çalısma «onunda 5500 lira toplamıştır. Halk kampanyaya katılmak için âdet.ı vnrısmaktadır • AYDIN llimiz Saelık Mensupları Yardımlasma Derneği. kampanyava 2000 lira har> Dış piyasada reklâma önem verilmesi tavsiye edildi I Milletlerarası Zeytinyağı Konıtresi yarın İzmirde çalışmalarına haşlıyacaktır. Kongreye aslî üye olarak eeçen yıl Konseye kabul edilmiş olan Türkiyeden başka tspanya. Italya, Por tekiz. Yunanistan. Tunus, Kas. Cezayir, Belçika, Fran sa, İsrael. I.üksemburg, tngiltere, Birleşik Arap Cum huriyeli. müsabit üyeler olarak da Arjantin, Avnsturya. Brezilya. Şiü. Birleşik Amerika, Holânda, Peru. Almanya ve tsviçre katılmaktadırlar. Ayrıca konuyla ilgili milletlerarası tesekküllerden Milletlerarası Patentler, Milletlerarası Ticaret Odaları, Zeytin Müstahsilleri Birliği ve GATT da temsilcileri vasıtasiyle eörüsnıeleri takip edecektir. Anlasıldığına söre» toplantıda incelenecek konulardan en önemlisini, geçen yıl Madrid'de yapılan kongrenin kararlarına ait tatbikat teş kil edecektir. Milletlerarası standartlara uygun yagların. konsey garantisi altında satısı. bunlar arasındadır. Madrit toplantısı, zeytinyağları dört standart ürupa ayırmış. bunlar dısında sruplasmaları yasak etmis. ambalâjları da stan dart bir hale getirmiş. bun lardan baska zeytinyağı sa tıslarını milletlrrarası bir kontrole bajlaysrak denetleme ve arbitrai için de büro kurmnstur. Tiirkiyenin ihracatı daha çok 5 asitli yag lardan ibaret kaldıjı için bu hükümlrrin memleketimizi doŞrndan doğruva ilçi lendiren tarafı, şimdilik fazla deŞildir. tzmir toplantısında. yaf istihsalinin kıt ve bol olduin senelere göre müstahsil ül keler arasında ödünç yaî alıp vermeîi mümkün kılacak bir sistemin temell karularaktır. Yalnız milletlerarası piyasalan deiil ayni zamanda her memleketin ic piyasasını da düzen Yf istikrara kavustnrarak hfivle bir adım. komisyon haşarısı bakımından büyük bir önem tasımaktadır. ft^ bnbınrrttıçt,,! İSTANBUT.DA Sabahat Gençay adındaki hir hanım okuyucumuz da Bakırköy ve tçerenköydeki iki arsasını ba Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Dernegi de 1000 üra teberruda bulunmuştur. !Wünir \fürvet Güven toplııluSu da 21 Mayıs günü saat 1 de 7 Robert Çollege'de kampanya ya ranna bir konser verecek'ir. kB«*»aHBta«B«a»>»« BaBaaavaa aaaaBBaa«>BHid Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü ^E ^ ^ = ^= = ^ ^ B A G IS L A R j j j Asa^ıda. Ktanbuldakı han j = ^ kalarda açılaıı «Millet Ya ; ^ ^ p.ır Dunanma» hesabına para ; ~ ~ yatırmı.ş olan şahıs ve ku ! Z^Z rumlarııı isimlerini bulacak : sınız. Bağışta bulunan kişi | lerin isimlerini ve ba^ısla ! =^ Gayrimenkul Satış Ilânı TürkYunon görüşmelerine devam edildi Petrol kampanyası ile ilgili afişleri polis toplattı | i Toprak reformu tasarısı G. Komisyonda ı... A Ortak pazar dışındaki büyük dıkları para miktarını pcyithalâtçılar. örneğin İngiltere ve derpey liste halinde yayınlıJaponya. dünya fiyatlarında son .vacaçız. Toplaııaıı para mikderece mutedil bir «uydurnıayı» tarı ise bankalardan dekoııtkabul edecek midir? lar geldikçe zaman laman O Amerika Birleşik Devletleri neşredilecektir. ile Fransa'nın dışındaki üretici GARANTİ BANKAS1 ülkrler. bazı şartlarda hükümetSüımene Balıklı Mah lerinin çirtçilere kolaylık safclaYardımlaşma Der. 500, ; ma hakkının sınırlanmasını kaNiba* Gotsoy. 25; j = bul edecek midir? Turan Göçmençelebi 15, • Gaıantı Bankası Ereğ; Bu iki sorunun cevapları kısa li Şube mensupları 210, â = = bir zamanda bulunamaz. Bazı Rundan baska ya* istihsalini Muammer Kuşat 50, ; ortak pazar çevreleri de «Kennearttıracak tedbirler. FAO'Mehmet Arpacı 10, ; ^ = dy müzakereleri» çerçevesindeki dan bu maksatla sa£lanaSaim Bozkurt 10, â ^= İzmir. lözel) 3 nisan tarihlı tarımsal tartışmanın 1976 vılına cak yardım, zeytinvaj kaMustafa Elmacıoğlu 10, ; ^ 3 Resmi Gazetede ilân edildiği şe kadar sürebileceğini söylemekterakteristiklerinin tesbitini Fahrettin Yalçın • ^ Eküde gümrüklerde bekleyen malla dirler. sajlayacak Milletlerarası Bayır 500, \ = = rm çekimine başlanmıştır. Ancak. SÜMERBANK • = Sanayi Bakanlığı tarafından hazıı zeytinyait sicilinin knrnlSümerbank İstanbul ! lanan yasak listesinin tasfiye işieması ve bir merkezden iŞubesi Me. ve müsZ ^^ rini çok zorlaştırdığı ileri sürüldare edilecek bir propatahdemleri 80, • ^ E mekte ve pek çok müraeaaün netieanda organının teşkili ei•J4009415 Mutlu Otçıkın İUU, ! = cesiz kaldığı bildirilmektedir. Bu C uınhııriyet bi mevzular da tzmir topRejat 14400144501 AKBANK : = yiizden şimdiye kadar sadece ıkı lantısında ele alınacaktır. llamit Akbank Nazilli Şb. • = : partinin çekilmesi mümkün o;abil 10SOO10650 mensupları İIH). • miştir. Bunlardan biıi. 78 dolâriık Aziz 94009500 H CANSIN Hamza Fuat Vaıdar 25, î ^IZ tiva buharlı ampul, diğeri 7 bin Napol.von 9T0O9S00 Kemal Büyük înu, • = dolâriık klima cihazıdır. 24 Ayar külçe 1)001402 M. Zekl Mete 50. ; ^^ Alâeddin Ünal 10, : ^ İsmail Ergün İU. ; Alevi Ticaret Kull. j Şli. 1U(J, I '••"""••••••••••••••••••••••••••••••••••••fi Çihan Tegin 100, • Edıp Şaban 50. i (Baştarafı 1 inci sahifede) Bir vatandaş 5, ! zer, mecfis kendi varlığını düKemal Akdoğan 5, j sünen bir zümredir. Basın ve Haymallah İymalleh 2.95 j başka unsurlar meclisi böyle İhsan Bayrakçı 5, i Iânse etmektedirler. Bizlerin Hakkı Gülsen 100, | haysiyeti hergün biraz daha Mehmet Çumalı ve ! reııcide olmaktadır. Bunlar doğOrt. 100, İ ru mudur? Meclis gece gündüz Genel Kurulunun 1965 yılı toplantısı 28 mayıs 1965 cuma Şerafettin Özkök 50. i çalışır, komisyonlar harıl harıl Mahmut Kalpak 25, ! günü yapılacaktır. iş çörür. haskanlık divanı hiç fS BANKASI î olmazsa onbes günde bir meclis Sayın üyelerimizin o EÜn saat 10.00 da Yenişehir NecaZeki Gukalp 25. î caiışmalarını umumi efkâra bilt:bey Caddesi üzerinde yabancı askerlik şubesi ile İstatistik Özdemir Gürsel 1.000, ! dirmelidir. Meclise girip çıkarCenel Müdürlüğü binaları ar^sındaki TSE sitesi B blokunda Ömer Gezer 25. \ ken ne meclis persoııelimiz ne bulunan konferans salonuna teşrifleri saygı ile rica oiunur. Nebile Önüt 100. j de polisler bize gereken önemi Şeıife Gökçan 214,10 İ vermiyor. tnsan mı piriyor meYönetim Kurulu Başkanı Zührap Avcı 15, j bu« mu çiriyor, halk mı giriyor Karayolları G. Md. ; J FARUK A. SÜVTER bellî değil. Ben meclise l»54 de Asfalt tankeri ! • çeldinı o zaman meclise girermürettebatı 387,50 İ ken kendimizin bir varlık olduS GÜNDEM : Kartal Herk»z İlkokulu i tunu anlardık. Polisler rap di• 1 TSE Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantının öğretmenleri 270, ! ye selâm dururdu. Meclisin bür• açılması, Sosyal Sigortalar Ku! mete lâyık oldufunu umnmi efrumu Beyoğlu Şb. • J| 2 Genel Kurula bir başkan ve iki başkan vekili seçilmesi, kâra hildirmeliviz.» îşverenler Ser. 2v«3 '• • 3 Bu gündemin 5 inci maddesi gereği için bir komisyon Veli Basaran (CKMP) ise grup 130, J seçilmesi, «münferit davramşların parlâSabiha Sargın 25, mentoya maledilmsinin doğru • 4 Yönetim Kurulu faaliyet raporu, malî rapor ve denetHasbi Sargın 25. olmadığını. ileri sürmüş ve «T. leme kurulu rapomnun müzakeresi ile karara bağlanB Günüy Adaman 50, B.M.M. ne döğüş sahnesidir ne • ması, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun ibrası, Sümer Işıksal 50. de boks ringidir.» demiştir. BaFerdi Özçavlın 25. 5 Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçe ve perm şaran. meclisin «israfın, lüksün İs Bankası îzmir Şb. • sonel kadrosunun müzakeresi ve karara bağlanması, ve adam kayırmamn. en başta Teminat Servisi 40, • 6 Kimya hazırlık grupu başkanmın seçilmesi, gelen müesseselerind«n biri haFebayit Ali 10, line geldiğini ileri sürmüş ve • 7 Yönetim Kuruluna iki aslt üye ve altı yedek üye seçiltsminin açıklanmasını meclis bütçesinden yapılacak ta• mesi. istemiyen 10, sarrufların köy i ç m e sıılanna J 8 Teknik kurula genel kurul temsilcilerinin seçilmesi, Faik Şimsimsir 1.000, sarfedilmesini istemistir. m 9 Yeni genel kurul üyelikleri teklifleri, Mustafa özözbek 100, Ali Mirat Limerer 100, g 10 Dilek ve temenniler. Ahmet Erol 100, S HAS: 1177/5SÎ9 İsminin açıklanmasını •••••••••••••••••••••aaaaBBBBBBnHranBHSBIS|I^ istemiyen 15. Arda Kısakürek 50.00 Kızım NAZLI OKTAY'ın koYasar Derçin 25,00 lundaki kırığı şefkat, dikkat ve Rahmi Pulcu 2.50 hazakatini esirgemeden başan ile Yapı tşleri Birinci tedav' edip onu tam sıhhatine Bölge Müd. 520.00 kavusturan Ankara Hacettepe Haiianesi Ortopedi Böliimii uzman Rahmi Yıldız 50.00 Doktorıı Sayın Mııstafa Vehbi Demirtaş 100,00 • ÖMER ÖĞÜT'e Orhan Yumak 100,00 açık teşekkürümü büdiririm. Ekli liste,mucibi baylar 72.00 SÜHEYLA OKTAY Nafiz Köprülü ve Tuna Akan 40.00 ; • Bandırma Tekel • Cumhuri/tt 5fio Miidürlüğü 250.00 • Işletme ihtiyacı için satın alınacak muhtelif cins malNazif Yılmaz 50,00 • zeme, Satınalma Komisyonunun aşağıda yazılı adresindeki Tuğrul Kâğıtçıbaşı 525,00 I holde ilân tahtasmda ilân edilmektedir. • Trabzon Kız Talebe 1960 model sahibinden Satıcılara duyurulur. Yurdu 128,50 • Gitroen Tepebaşı Tel: Dr. Nesim Araboğlu 100,00 : Adres 44 94 82 Abdülkadir Bağan 50,00 : M»hmet Altıkardeşler 20,00 • llâncılık: 6828 5638 Büyük Postahane Karşısı VAKIFLAR BANKASI • Hekim Çıkmazı Ara Han No. 10 KAY1P 30 5.1963 tarih 3647203/l.T Münir Öztorum 100, ; Sirkeci İstanbul N'o. lu müteahhitlik karnemi kaybettim. Aziz Akyel 300, : Hükümsüzdür. S ü r r e y y a n Nart 10, ; Groos. konuşmasının sonur.rl.ı da Türk mallarının tanıtılması için reklâmlara önem verilnıesini tavsiye etmiştir. ^z: Prof. Abdullah Türkoğlu ise: : ~*~ • Türkiyeııin tütün. pamuk v > l kuru meyva ihracatının eelisti; j 1 =zı rilmesi» konulu konuşmasınrlıı, Inıtün ihraç mahsullerimizin tci ker teker tahlilini yapmış ve ; j = istihsalimizin arttırılması lüzumıınu hplirtmistir J dıı daha bir sürü yenilikler bulunmaktadır. Fakat bu konuda iki sorun özellikle kendini belli ediyor: Gümrüklerden mal çekimi çok yavaş oluyor Polisler TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNDEN: TESEKKÜR Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlefmesi Genel Müdürlüğü İstanbul Safınalma Komisyonu Baskanhffindan: CiTROEN ID 19 V.aa.aa.a.a.a.a.aa.aaaa..................J Cumhuriye. K U Gültekin GUlay (Basın 8042/5331) (Basın 8045/5630)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog