Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE ALT1 CUMHURÎTET 19 Mayıs 1965 kumarbazın hilesi m Hafif Müzik Müzisyenler Sendikası kampanyamıza katılıyor «Millet yapar • Donanma» kam panyasının yankılan yurd ölçüsünde büyürken çeşitli dernekler. sendikalar ellerindeki imkân ları kuüanıp kampanyaya yararlı olmak için adetâ yanşıyorlar. Türkiye Müzisyenler Sendikası Başkanı Şeri' Yüzbaşıoğlu ile müzik müşaviri Muammer Yeşil, gazetemize gelerek sendikaya bağlı olan, olmayan bütün Türk müzisyenlerinin kampanya için bir konser vermeye hazır olduklarını büdirdiler. Bütün orkestraların katılma ar zu?u yanısıra, teknik imkânsızlıklan düşünerek sendikanın seçeceği toplulukların vereceği konser için hazırlıklar yapılmaya başladı. 28 Mayıs cuma günü Saray sinemasmda saat 18.30 da bir müzik ziyafeti verilecek. Şeril Yüzbüşıoğlu. Vasfi Uçaroğlu, Ertan Anapa, Üstün Poyrazoğlu, Genç Arslanlar topluluklan ve solist o!arak : Aylâ uikmen, Cem Yurtbay, Ertuğrul Özkan, Güher Aktürk ve Selçuk Ural katılacaklardır. Esin ÜLUER Peter Ustinov'dan Nevin K ıpabai ile l>. Knçer'in çevirdikleri ve Ş. Devrim'in sahneye koyduğu «Elimdeki Hayat» piyesi Tepebaşı Tiyatrosunda "MİLLETYAPAR,, kampanyasına Şehir Tiyatrosu katılıyor MAV ALLAİI, BE>4 lMZİM Dt VI Ü SiDECE Haftanın Melodileri 1 Hcket to ride Beatles 3 Mon amie la rose Françoise Hardy 8 ün mnno damore Mina 4 Melancholie Peppino di Caprl 5 Navone Jamais Guy Mardel 6 The last time Rolling Stones 7 Game o( love Wayne Fontana * Piangi Richard Anthony 9 Goldfinger Shirley Bassey 10 Coant me in Garry Lewis The Playboys urd çapında gelişmekte olan «Millet YaparDonanmaym Yardım» Kampanyasına başta DeVlet Tiyatrosu ve diğer başlıca özel tiyatrolar, gençlik tiyatroları ve Anadoludaki çeşitli sanat topluluklannın katılacaklannı bildirmiştik. îstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan da «Millet Yapar» kampanyasına «ELİMİZDEKİ HAYAT» oyunu ile katılmağa karar vermiştir. Bu mevsimin en ilgi çekici oyunlanndan biri sayılan «Elimizdeki Hayat» piyesi Kartal kaymakamının himayesinde 21 Mayıs Cuma akşamı saat 21 de Maltepede «Sinema 63» sahnesinde Şehir Tiyatrosu sanatçılan tarafından oynanacaktır. Peter Ustinov'un yazmış oldugu ve Şirin Devrim'in sahneye koyduğu «Elimizdeki Hayat» ha Y tırlarda olduğu gibi bu mevsimin en ilgi çekici eserlerinden biri olarak Tepebaşı Tiyatrosunda oynanmış ve büyük ilgiyle karşılanmıştı. Bu eseri Nevin Kayabal ile Güngör Ençer dilimize çevirmişlerdir. «Elimizdeki Hayat» ta Bas rolleri: Şirin Devrim, Nüvit Özdoğru, Hadi Hün, Mülit Kiper, Fatma Andaç, Kayhan Yıldızoğlu, Kâmran Usluer, İbrahim Delideniz, Ersan Barkm, Burçin Oraloğlu oynamaktadırlar. İSMET SIRAL HASTAHANEDEN ÇIKTI Değerli orkestra şefi İsmet Sıral uzun süredir böbrek taşı yüzünden ızdırap çekiyordu. Nihayet doktorlara görünüp vaziyetin ciddl olduğunu anlaymca ameliyat olmak üzere hastahaneye yattı. Ancak geçen hafta içinde hastahaneden kaçtığını duyun ca pek şaşırdık. Bir şey alıp geleceğim, bahanesiyle izin alan Sıral, söylenenlere göre ameliyat tan pek korkarmış. BARIŞ M.4NÇO İŞ ARIYOR Tahsilini tamamlamak İçin glttiği Fransa'da şarkıcıhğı da b>rakmayan Barıs Manço flnltl Henry Salvador sayesinde bir isim yapmayı başardı. Haziran ve temmuz aylarmda Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde konserler vermek için turneye çıkan Manço, 15 temmuzdan itibaren 2 haitahls boş zamanında tstanbula da uğramak istiyor. Şayet bir teklif alır veya cazip bir iç bulursa genç) şarkıcı 8 kişilik orkestrasıylâ bir süre çalışabilecek. Genç neslin sevilen topluluğu Gökçen Kaynatan ve arkadaşları 22 Mayıs Cumartesi günü Site Sinemasmda bir konser verecekler. Menejerlerl Yılmaz Kaynatan'm düzenlediği bu konserde amatör topluluklardan birini de dinleyeceğiz. GÖKÇEN KAYNATANTN KONSERt F IL M Geçmişten gereksiz yorumlar Vakın tarioimizin olaylan ve Atatürk üıerine eskiden çekUmiş I havadis filmleri derlenerek meydana getirilmiş bir döknman* ter özel dâvetlilere gösterüdi. Meşrutiyetten sonra AvusturyaMacaristan ve AJmanya İmparatorlarının İstanbula gelişleri ile, Sultan Reşadın memleket gezilerinden başlıyarak Çanakkaİe savaşlarını, Vahidettinin tahta geçisinj, yenilgiyi, mütarekeyi, müttefikler donanmasının Bogaziçine gelişini, Mustafa Kemalin Anadoluya geçişini, Kurtuluş savaşını, kazanılışını, Milli kuvvetlerin İstanbula gelişlerini, Atatürkü, söylevlerini, gezilerini, vefatmı, cenaze törenlerini ve Reisicumhar Cemâl Gürsele kadar yarım asırdan fazla bizimle ilgili bir zaman parçasından R Ö rüntüleri, zaraanın sisli perdesi arkasından belirten filmin özelliği bütün bu anıları tazelemesindedir ve önemini olaylardan, kişiliklerden kazanmaktadır. Günümttzun teknik imkânlarından uzak devirlerde, geüşi güzel, belki de amatör ya da beceriksiz operatörler tarafından çekilmiş fiim parçaları. geçmiş zamanlardan acı, tatlı, düşündürücü anılar uyandırıyor, bunlar spikerler tarafından yorumlanıyor. Amma çoğu zaman yersiz olarak. Çönki. daha ortada 19141918 savaşı, yenilgisi, sonuçlan yokken olayları. kişilerin çeşitli davranışlarını. yıllar sonra ortaya çıkacak durumların açısından ele alıp yorumlamak olamaz. Meselâ son Osmanlı İmparatorlannın misafirlerini kabul ve kılınç kuşaıım» törenlerini, «ha.ssa alayı» nın üniformalarımn «debdebe ve ihtişam» ını, seçim söylevJertndeki demagojik sözlerle suçlamağa kalkışmak, açık kapılan tekmelemeğe benıer, filmin dokümanter niteliğini ortadan kaldırır. Bu parçalann yeniden ele alınarak tarihe, gerçeğe uygıın bir yorumla düzene konulması yerinde bir davranış olacaktır sanıyoruz ve bu, filmin değerini arttıracaktır. / S 6 M KXIZU \ ^ ^voooA İ F6KI KUZU £ T İ LUT \ \ Bt'üYCJO^USUN ^ ] 1 Amatör 13'ler bugün sahnede Genç ve öncü bir sanat topluluğu niteligiyle kurulmuş olan «Amatör 13'lerin sahneye koydukları J. P. Sartre'ın «Mezarsız Ölüler» adlı oyunu 19 Mayıs (bugün > saat 21 de Beyoğlundaki GENAR tiyatrosu sahnesinde oynanacaktır. Adalet Agaoğlu'nun dilimize çevirdiği Sartre'ın «Mezarsız ölüler» oyununu Demir Gökgöl sahneye koymuştur. Rolieri: Yusuf Onlü (François), Semra Gündevir (Lucie), Nazım Ögütçü (Jean), Adnan Ermiş <Sorbier), Orhan Pekel (Canoris) Orhan Çetin (Clochet), Tahir Öngür (Henri), Yervant Oskan (Landrieu), tbrahim Soylu (Pellerin), Lütfi Erkan (Corbier) ve Irfan Merev (asker) oynayacaklardır. OTYAM Sergi açıyor Arkada^ımız Fikret Utyanı'ın «İNSAN MANZARALARI» adlı sergisi Ankarada TürkAlman Kültür Işleri îstişare Kurulu ve Alman Kütüphanesi tarafından birlikte düzenlenmiş bulunmaktadır. Sergi 2131 Mayıı «aat 1519 arası açık olacaktır; Fikret Otyam, Anadolu'dakl uzun gezilerinde yakından izleliği Türk toplumunun yaşayışından, çeşitli konu ve görü?leri, objektifins gerçekçi bir açıdan yansıtarak orijinal ve güçlü fotoğraflarla gözlere serecektir. «Fotoğrafla Gide Gide 2 (Insan Manzaralan) adını taşıyan bu sergi sanat çevrelerimizde merak v« ilgiyle beklenmektedir. ^^" "î^C ^ * konu veresim: AyhanBaşoğlu m\ ADSIZ KAHRAMAN SlRP Nl/M , SOVjM SOPUM BENİ ÇOBAM FİKRET ADİL ııııifiııtıtııııııııtfiıııııiMiifiııı.Miııııiıiııııiiiıııııiıtııııııııııııııııııııııııııtıııııııııııııtııifiıikfiıııııııııınıııı ııııııııııııırııııııııııırııııııııııııııı İ S T A N B U L •VANi \s/ E H KANiO>tE ^••A V A Ş T ^ KAYBEX/HlKÖYUJM BÜ SOPUN Nemetz saatine baktı. Sekizi yinni geçiyordu. Vakti daralıyor du. Geç kalacaktı. Yedi seneden fazladır giydiği, ilik yerleri erimeğe başlamıs pardösüsünü sırtına geçirdi, fularını bağladı, merkez komlserliğinin yolunu tuttu. Mevsime göre ılık bir hava vardı. Bulutlar gökte koşuşuyor, zaman zaman güneş gözüküyordu. Sokağa çıkma yasağı henüz kalkmamış olmakla beraber, etrafta dolaşanlar görülüyordu. Yi yecek Içecek satan birkaç mağa•a da açılmıştı. Nemetz, Bozsan ekmekçisinin önünden tekrar geçti. Dükkân kapalıydı, içerde de kimse yok gibi görünüyordu. Asü binanın giriş kapısı da, sokağa çıkma ya»ağı gereğince kapalı duruyordu. Enspektör kapıyı çaldı. Bir az sonra pencere açıldı. Bir kadm başı gözrüktü. Tekerlek yüzlü, cil di çiUi, küçücük fare gözlü bir kadındı. Önce, kendi kaldınmın da kalmış bir cesetten haberi ol»adığını iddia etmek istedi. Nemetz israr etti, nilıayet kadın, mahalleden, geceyarısın» doğru Kızü Haç kamyonları geçtiğini, teşhis edilemeyen ölüleri topladığını lütlen hatırlayıverdi. Nemetz, komiserlik binasına gel dikten sonra Kızıl Haç merkezine telefon etmek istedi. Ams zah meti boşa gitti, hat kesilmişti. BEŞİNCİ KADIN Yazan: M. Fagyas Çeviren: Hamdi VAROĞLU 15 dü, sırtında kolalı bir beyaz dok Bunun üzerine, nöbet almağa gel dirdi. Nemetz, öğleye doğru hastaneye tor gömleği, bir genç kadın kapımiş bulunan tek tük sivil polis memurlanndan Ferenc Kaldy'yi gitti. Civar sokaklarda sâkin bir yı araladı. Kısa kesilmiş kumral saçlan, do yolladı. Ona, Anna Halmy'nin ce pazar gününün sessizliği hüküm sü sedi hakkmda bilgi toplamak ve rüyordu. Öğleden evvel Başbakan nuk beyaz ciltli, zârif çizgüi bir cesedi bulursa, otopsi yapılmak Nagy'nin verdiği ateş kes emrine yüzü çerçeveliyordu. Genç kadın. nârin yapılı idi. Yeşil gözlerinden üzere Adlî Tıp Enstitüsüne g5n her iki taraf da uymuş gibiydi. dermek vazifesini vermişti. Halmy'nin bürosu, ameliyatha büyük bir safhk saçılıyordu. NeKaldy dönüp geldi. Gecsleyin neye bitişikti. Fakat bu büro, bir metz'in odaya girmesine engel ol beşinci bölgede toplanan hüviye çocuk yuvası haline gelmişti. Si mak için kapıyı tutarak, fısıltı ha ti meçhul bütün ölülerin, harabe vil kıyafetli, orta yaşlı bir kadın, linde bir sesle: Ne istiyorst'nua? diye sorhalindeki müzenin bahçesinde ka yirmi kadar yaygarscı yumurcağın zılan bir umumi çukura atılmıs ortasında, onları elinden g#ldiği du. Ben cinayet masası enspekoldukları haberini getirdi. Bu ıhk kadar »usturmak için bin türlü ekim havasında salgın hastalık güçlükle uğraçıyurdu. Zavallı ka törlerinden Nemetz. Doktor Haltehlikesi, büyük olduğu için her dın, saç baj darmadağınık, sinir my ile konuşabilir miyim? iki taraf da alelacele ölülerini içinde idi. Doktor Halmy dinleniyor. gömüyordu. Doktor Halmy mi? dedi. Mat Ker.disini simdi rahatsız edemem. Normal zamanda, birraezaraçmazel Mehely ile birlikte laboraGenç kadının nefes altşı heyetırmak kadar kolay bir i? olamaz tuarda olsa gerek, Hekimler bir canlı idi. Nemetz hemen, Anna dı. Fakat bu kargaşalLk devresin parça dinlenebilsinler diye oraya Halmy'nin, kocasının metresine de, engeller aşılamıyacak kadar bir sedir konuldu. Kimdir bu matmaeel Mehely? dair kendisine söylediklerini habüyüktü. Nemetz'in sorgu hâkimi Laboratuar »sistanlsrmcinn bi tırladı doktor Holmer tarafından verile O halde. dedi. belki slz kencek bir mezar açma izin kâğıdına ri. ihtiyacı vardı. Halbuki doktor Hol Labor^tuar lemin katmda idi. disine vekâlet edebilirsinir. mer, günlerden beri kayıph. Buna Nemetz, kapıyı vurdu. Bir kadın Genç kndın. »ndiîeli bİT rağmen Nemete, Kaîdy'yi, bu izin sesi, bir dakika beklemesini ric» «•ttl. Sonra anahtar kilit icînHe dön kâğıd:nı tedarik ifliyl» gSrevlen 6 25 Açıiıs 6 30 Gunaydın 7.00 Marşlar 7.30 Türküler ve. A NKAR A oyun havaları 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 İstanbulda bugun 800 Oyun havaları 8.15 6.25 Açılış 6.30 Gunaydın Küçük ilânlar 8.20 Bu sabah si 7.00 Türküler ve oyun havaları zinle 8 40 Birlikte söyliyelim 7.30 Beş ses, beş çarkı 7.45 Ha9.00 Serhat ve kahramanlık türkü berler ve hava durumu 7.55 Anleri 9.30 Türk bestecilerinin oyun karada bugün 8.00 Marşlar 8.15 havaları 9.50 Sizin için seçtikle 19 Mayıs Özel programı 12 15 rimiz 10.10 Sanatkârlar geçidi Kıbrıs saati 12.30 Şarkılar, tür10.30 Kıs» haberler Küçük ilânlar küler 13.00 Haberler ve hava du 10.35 19 Mayıs 1919 1965 Özel rumu 13.20 Öğle konseri 13.45 programı 11.25 Türküler 11.40 Türküier 14.00 Arkası yarm Çalışırken müzik 12.00 Sarkılar :4.20 Sevilen melodiler 14.45 12.20 Radyo armoni muzikasından Turizm 14.50 Şarkılar 15.10 marşlar 12.35 Küçük ilânlar ve Türküler 15.30 Solistler ve orkeshafif müzik 12.40 Saz eserleri tralar 15.55 Şarkılar 16.15 Ço13.00 Haberler ve hava durumu cuk bahçesi 16.30 $arkılar ve 13.20 Hafil şarkılar 13.40 Arkası oyun havaları 16.57 Kısa haberyarın 14.00 Şarkılar 14.15 Dans ler 17.00 Gençlik saati 17.30 müziği 14.30 Gezelim öğrenelim Yurttan sesler 18.00 Keklâmlar 19.00 Haberler ve hava durumu 15.00 Kısa haberler, kapanış. 16.55 Açılıs 17.00 Türküler ve 19.30 Çeşitli müzik 19.50 Uykuoyun havaları 17.15 Erkekler faslı dan önce 19 55 $arkılar 20.20 17.40 Çocuklar için 17.57 Kü Silâhlı Kuvvetler saati 20.35 Şarçük ilânlar 18.00 Reklâmlar geçi kılar 21.00 Kısa haberler 21.02 di 19.00 Haberler ve hava duru 19 Mayıs özel programı 22.00 Şarmu 19.30 Müzik bilmecesi 19.40 kılar 22.20 Caz ve cazcılar Küçük ilânlar 19.50 Şarkılar 22 45 Haberler ve hava durumu 20.10 Tiyatro dergisi 20.30 Kısa 23.00 Gece konseri 23.45 Gece haberler 20.32 Kahramanlık tür yarısına doğru 24.00 Kapanif. Jculeri 20.45 19 Mayıs törenlerinANKARA İL RADYOSU den râportaj 21.15 Bitmez tükenmeı Anadolu 21.25 Şarkılar 14.5T Açıhş 15.00 İtalyadan se 22.00 Beklâmlar geçidi 22.40 vilen melodiler 15.30 Bir konçerto Harif müzik 22.45 Haberler ve 16.00 Alpay söylüyor 16.30 Sohava durumu 23.00 Otuz dakika listler ve orkestralar 17.30 Senfocaz 23 30 Stüdyomuza gelir misi nik konser 18.00 Plâklar arasında 18.30 Küçük konser 19.00 niz? 24.00 Kapanı;. Plâk albümlerinden seçmeler 19.45 Radyo ile İngilizce 20.00 Akşaın İSTANBUL İL RADYOSU 17.58 Açllış 18.00 Bale müziği konseri 20.30 Günün melodileri 18.45 Dansa davet 1915 Hafif 21.00 Modern caz 21.30 İki somüzik sever misiniz? 19.45 Bu list 22.00 Üç yayında bir opera akşam sizinle 20.15 Radyo ile 23.00 Karma müzik 24.00 Kaİngilizce 20.30 Sonat saati 21.00 panış. Müzik tarihi 22.00 Gece konseri 23.30 Bu gece için 24.00 Kapanış. U M iş Hayret edilecek bir benzeyiş doğrusu T Hayalet (R.T.) KTJLÜP (Ş Başı) (22 n 83: Var mı Bana Yan Bakan ATLAS: (44 08 35) Sahane LÂLEr (44 35 95) Lekeli Aşk LEVENT: (63 55 39) Anjelik Budala (A. Perkins) AYSU: (21 19 17) 1 Adalar Saray Yosması dan Bîr Yar Geltr Bizlere LÜKS: (44 03 80) Ölümün (Ö. Serengil), 2 Ajk Gü Ücreti (S. Ferdağ) MARMARA: (22 38 60) Şâhazeldir (Y Duru) ne Budala (A.Perkins ı BCLVAR: (21 35 78) ErkekMELEK (Eyüp): (21 58 76) 1ler Ağlamaz ÇELÎKTAŞ: (53 44 98) San Son Tren (T. Yiğit), 2 Ver Elini İstanbul (Ç. İlhan) dokan (RT.) EMEK: (44 84 89) Paris Çi OPERA: (36 08 21) Lekeli Ask ÖZEN: (36 99 94) Şepkemin çeği (R. Fr.) Altındayım (Ö. Serengil) GÜREL: (47 03 94) 1 Şoför Nebahat Bizde Kabahat (S. *REKS: (36 01 12) 1 Cennette Bir Bekâr (B. Hope). 2 Sezin). t Beyaz Mendll I3IK (Üsküdarl (36 24 93) Gece Gansgterleri RENK: (21 İS 25) $epkemin Altındayım Operadaki Hayalet (H.T.) IHYA: (55 10 72) Lâfını BalRÜYA: (44 84 3 > Öfkeli SiV la Kestlro (A. Pekkan) tNCİ: (48 45 95) Dokunma lâhşör (A. Ladd) SARAY: (41 16 5«) Köroğlu Bozulurunı (A. Tanju) KERVAN: (48 04 23) Erkek (M. Swort) ler Ağlamaz (Y. Güney) SİNEMA 63: S Günde DevriO KONAK: (48 26 06) Operadaki «lem (D. Niven) Sinemalar : SİTE: (47 77 62) Sâhane Bu YENİ AR: (44 28 51) Erkekler Ağlamaz (Y. Güney) dala (A. Perkins) SUATPARK (Beşiktaş) 47 81 90 TENİ ATLAS: (48 85 03) Lekeli Aşk (T. Yiğit i AKSARAÎ RAIJS. TTÎATRO1 Filinta Kadri (E. Kolçak), 2 Kırmızı Karan YENİ (B. Köy) (71 68 28) SU: (44 54 02) cKırmızı Fenerle» Pazartesl barlç 1 Şoför N'ebahat Bizde fiUer (Y. Duru) her gece 21.30 Çarşamba. SUNAR: (36 03 96) 1 Cen Kabahat (S. Sezin) 2 Do Cumartesi Pazaı 17 de kunma Bozulurum (A. Tannette Bir Bekâr (B. Hope), ju) 1KENA tTÎATEOaU (44 04 18ı 2 Roma Bakireleri SÜREYYA: (36 06 82) Neseli *EN7 (S Bası) (22 58 92) Çay ve Sempatt ÇarşamŞâhane Budala (B. Bardot ı ba. Pazaı narjç her ttün Gemi (J. Lemmon) (44 «2 8») 18 de «Vlsia ve ŞampanŞAN: (48 67 92) Şekerli misin VSNİ Mm.rK Şâhane Budala (A. Perkins) yaı heı gun 21,15 Çarsam Vay Vay (T. Yiğit) TESİ «flTTB (ByUP) (M » 14) ba 18 Pazat 15,30 da ŞEHZADE SİNEMAS1: (22 68 1 Köroğlu (R.T.), 2 Kü BAKJRKÖ'Î TtYATROSü: cKa 64) 1 Aşka Davet ı.R. Kud çük Albay (R.T.) rışık Iş> pazartesl salı nariç son), 2 Kibar Haydut râNİ TAJCStM (44 31 91) her güa 21.15 pazar 15 ve ŞIK: (22 35 42) Lekeli Ask Şu Kızların Elinden ( S U Î 21.15. (E. Bora) rede) Dokunma Bozulurum DORMEN: (44 97 36) (Ankara TAN: (48 07 40) AnjeUk Ser(A. Tanju) tSanat Tiyatrosu» Ayafe Baseriler Prensesi •İOJDIZ (Bejiktas) (47 63 42) cak Fabrikası (Her gece ÜZUNKAYA: (53 41 48) Çap1 Allah Gençleri Yarattı 21.15. salı carşamba 18 k.:i Ele (F. Hakan) (L. Sayar), 2 Bahçıvan cumartesi Pazar 15 de) (Z. Müren) ÜNAL: (44 93 08) 1 DokunGONG rfYATROST; 38 05 94 ma Bozulurum (A. Tanju) ZAFER: (44 93 06) 1 İstancHer Şey Yenidem pazartesı 2 Ben Masumum (A. Pekbul Kızları (N. Aydan), 2 hariç 0?T gece 21.15 earak) 5 Kardeştiler (M. Nur) samba. pazaı 15 de. Tivatrolar:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog