Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

İS Mayıs 1965 CUMHURÎTET SAHİFE BEŞ «Dağbaşım Duman Almış»ın yazarıyla bir konuşma 19 Mayıs 1926 tarihli Cumhuriyet'ten •"•»••»''••««••••••••••••••••••••I TARIHI GÜN «Keşke bendeğil, "0" saö plsaydı...» Erdoğan ARIPINAR n'mabahçe stadı bırdenbne ale\ alev \anmaja baslad\ herkes mesale«ını kalbınden tutuşturmuştu Dunva Serbest Gureş şampıvonu olmuştuk He\eeanın vuzdekı alevlen ıle hep beraber «ovluvorduk Dagbaşını duman almış Gumuş dere durmaz akar *** Çevrem zı uç emnı\et kordonu bırden sarmıştı Etraf duman du mandı Tabanca namlularının pırıltmndan Ataturkun yuıunden başka bir <ev goremnorduk Yıl 1960 Nı<an 28 Bevazıt Me\ danında^ dık Yuru%or \e sovlın orduk Dağ başını duman almı? Yuruielıra arkadaslar Tanklar geçnordu ^okaklardan Paletlerınde H u r m e t Turkusu so\lejen tanklar Hepımız bayrak bayraktık caddclerde Hevecandan buğu buğu\du gozlenmız Bır Majıs sabahndı 27 Mayısı mılletçe sojluvorduk Dağ başını duman alraı« . Gunes ufuktan sımdı dogar *** Bu gençlığın mar«ı\dı Her «0vı\le En k'sa hpcelı kehme<:ındekı mânâlardan nefes nefes tempo^una kadar . GLNÇLİK IMARŞI YAZARI (Soldan sağa) Evınde, arkadasımızla, kızı ve torunu ıle sabah gezıntıgıne çıkarken • ••• » • • • • ••• • •*• • ••• • •a* Gazi Paşa'nın Samsun'a çıktığı günün yıldönümü Gazı Pasa Hazretlerının \nadoluva avak bastışı gun olarak 19 Mavıs, valnız Samsun'da degıl, butun jurtta tarıhı bır gun olarak ad ve ıtıbar edılmıstır. Bn tarıhı gun bugun Samsun da vapılacak buvuk bır mcraMmle tesıt edılecektır. Gızı Pasa Hazretlerının ^amsun da ıkamet ettıkleri bına tarıhı bır bına olarak hazırlanmıstır. Gece Samsun'da foııt r alavları vapılacaktır. D Nasıl yazılmıştı ? love anlatnordu «Vatanın uzerıne kara bulutların çoktugu gunlerdı 19141915 Şımdıkı St Josef Lısesınde Erkek Muallım okulu vardı ürada ogretmendım Bır kaç »y once 500 kadar ogretmen namzedını Sarıkamısa jollamı? ve orada kendı ehmızle gommustuk Çok huzun lusdum Selım Sırrı Tercan rahmetlı de bızım okulda ogretmen dı Bır gun bana geldı «Gençler ıçın 8 hecelı dortluklerde duygularını beürtır mısın7» dedı Gençlıkten o gunlerın karamsarhğını bır \ana atıp geleceğın ıiıklı olduğuna ınanmalarını ıstedım ve vaTmağa ba^ladım E ANAFARTA \ \PURU Yeni Yolcu Vapurlarımız Se\ rısefaın (Denızyolları) Idatesının Ingılteıeden satın aldığl ıkı \apurdan «Anafarta» evvlkı gun, «Bandırma» vapuru da dun hmanımıza gelmıslerdır Vapurlar tek baralı, ıkı dıreklı ve sıvah bmahdır Anafarta vapuru 1898'de tngıltere tezgahlannda ınşm edılmıs 250 metre uzuniugunda ve 33 metre genışlığındedır 16 metre derınlığınde olan vapurun makınelerı 300 beygır kuvvetındedır. 1220 tonluk bu vapur 11 bın sterlıne satın alınmıştır. Alerji kaprisli birhastalıktır 0I Y stuste, blrkaç kere >umuTtadan rahatsız olan bir invan, <Bu vumurtalara da ne oldu9» dı>e gıkavete başlar Kendisine: •Yumurtanm bir kabahatı yok sız sllerjıksınız» desrniz inanmaz' «Şımdıye kadar allerj'k değıldını de $ımdı mı oldum' • Allerjınin belırlı bir olav olduğu, belli bir şey yenince me»dana çıktığı sanılmaktadır. Yanlış bir dusuncedır bu. Allerji kaprıslı bir hastalıktır. Yıllarca hıç bir rahatsırlık duvmadan >ediğınız şej, gunun bırınde, bakarsınu, dokunuvermls. Dağ başını duman alnııs, Gumus dere durmaz akar, Gunes ufuktan sımdı doğar, Yurujelim arkadaslar. Sesımızı Yer, jok, su dınlesın Sert adımlarla her ver ınlesın. Bu îok. denız nerede \ar, >erede bu datlar taslar Ru ağaçlar, guzel kuslar, lurüvrlım arkadaslar. Daha uçuncu kıta\ı tamamlarken Selım Sırrı geldı ve man7iımeM okuvunca hevecanla aldı goturdu Son kıta bugun sQvlen mez ama hıslenn tam ıfadesıd»r. *** Her gecevı gunes boçar, tMkemizın *unu dogar, Yol uzun olmasa ne var? luruvelım arkadaslar . :: FRANSIZFİLMI ÇOK BEĞENİLDİ CANNES ılletlerarası Cannes fılm fes tıvalınde dun gece gosterılen «l.a 317 Ieme Sectıon» ( H7 ncı mufreze) adındakı Fransız fılmı, vabancı ve verlı butun fılm ele^ırmenlerı tarafından takdırle kdrşılanmıstır Fıanaamn 19J4 vılında Çın Hındı'ndekı askerı venılgısınden mulhem olarak hazırlanan ıkı saat uzıınluğundakı bu fılm, Dıen Bıen Fu nun du^mesınden sonıa «317 ncı müfreıenın» çetecı'cr tarafından nasıl ımha edıldıç.nı anlatmaktadır Fılmın sona erışınden sonra, Sdlonda ha?ır bulunanlar, bevaz peıdede sevrettıklerı «canlı» sah nelerm etkısınden kendılennı kola\ kola\ kurtaramamışlardıı Lıeitırmenler festnalde şımdne kadar gosterılen fılmler ara^ında «adece «La 317 ıeme sec tıon» un en buvuk odule cıddı bır aday olabıleceSını belırtmek tedırlpr «La 317 ıeme sectıon» festıvale bu v 1 hakım olan savaş fılmlerının uçuncusu \e muhakkak kı en msıdır Fılmın vonetmenı olan Pıerre Schoendoerfer ın Çın Hındı savaslarına bızzat katıl Orduya selâm ! Meclıste Mıllı Mudafaa butçesının muzakeresı dolavısnle Ordu>a \e Donanmava selam gonderılmesi hakkıııda Afvon mcbusu Alı bo\le arkadaşlarının \erdıkleri takrır ıttıfakla kabul edıl mıştır Meclıs, bu muzakerelerden son ra, lstıklâl Mahkemeleri muddetınin altı ay daha temdıdine (uza tılmasına) karar \ermıştir. Muskirat (ıcki) lııhısarını almak isteven şırketle alakadar mâ kamlar arasındakı muzakereler ılerlemektedır. Talıp Sırket, lsvıçre Muskirat ve Ispırto tnhısar Mısırdoki Türk Sefarethanesinin açılış merasimi Kahıre hususi muhabırımizın bı'dırdığıne goıe geçenlerde ba\rak çekme merasimi vapılan Mısırdakı sefarethane bınamızın butun eksıklerı tamamlanmışür. Mısır Hukumetmın Berhn Elçısi Sevfullah Yusra Paşa nın sarayı, Turk sefaretı olarak ıttıhaz edıldıgınden açılış merasımı, buyük bır hâdıse teşkıl etmıs, Mısır hal kı, sefarethanenın bahçesınde kurulan çadırlarda «Yaşasın Mustafa Kemal Paşa» dıye bağırmiîtır. 1881 de doğmuştu ejvıknedekı muteva7i apartımanının kapı^ını aralnan ı«!iklı gozlerı olan ıhtnar Benım dedı Alı U]\ı Elo\c Amma zahmete degme/dı Herkesın vapması gerektığı kadarını \aptim Î M ması, «La 317 ıeme section» un, realıst bır fılm olmasını sajUamıştır Fılmın butun dıs sahnelerı Kamboç ta çekılmıştır : naSı İnhisar şirketi ile müzakereler ilerliyor GIZLI ALER3İ aıılış hır kana.ıt daha \ar. Allcrjuıın, ntomatık olarak kaşıııma \e kurdesenle Kendıni me>dana verdıği sanılıvor Ovsa sadccc basit bir hazımsızlıkla >a da baş donmesi. baş agıısı mide hulantısı ile belırenleri de vardır Ya da bambaşka şekıllere burunenler gıcıklı bir oksüruk. astm, surup riden bir nezle... hrP5İ allerji olabilır. Sonra, mesela, uc keresınde dokunmavan bir >ijecek, dorduncusunde pekalâ allerji yapabilır. ALERDININ ÇEŞITLI ŞEKILLERI Y ıne gencllıkle. belli vıjecekler sıııju sa.vılmakta, jalntz bunlarm allerji yarattığına ınanılmaktadır Balık Mimurta. çukulata gıbı. Ovsa lıunlar kadar savı>ız vıvecegın I T parrnaırı bulunabılır bu ışde Meselâ pek mâsum gorunen un, patatcs sut de avnı şe>ı >apabılır \}nca. vucuda nefes vollanvla gıren faktorlerı de hesaba katmak gerekır Sanıaıı nezlesinde bovledır. Bazı maddclcre dokunnıakla patlak veren allerjıler de \»rdır Tebeşıre, kadıfeve, yune dokunmakla. Bir kısım allerjılerse antibiotık'ler gıbı, ılâclardan olurlar. Ve nıhajet, ıç sebeplerden noeydana gelenlerl de Iıstevc ka\malı.\ız Normal olarak vucudumuzda taşidığunız mıkroplara karşı bazı bunveler apa\rı bir hıslılik gosterirler. Dağ başını Duman almıs'ın «atırlarını varatanla venı bır 19 Ma i h ! gırerken konusuvordum Emeklı edebnat oğretmenı Alı Uhı Elo\e Mutevazı efendı \e hala ajnı he\ecanı \asa\an Elove • E\ct dedı Ataturk'le a\nı tarıhte dosmı^um hem de a\nı şe htrde Keske benım jerıme o ^ağ olsa\dı Se\ e «e\e Mİlarımı ona verırdım Yurt«e\er bır oçretmenın \uıt duvgularını Onun ağzından du\ ması ona bir «loçan olma«ı benım ıçın en bujuk mukafat en buvuk hatıradır • Çalışmaya devam uık Dıl Kurumunun seref uvelerınden olan Elo\enın aılesı gençhğe hızmette devam edıvor Kızı Sema hanım halen Kabatas Lı«e«ımn bdsarıll resım oğretmenı, torunu da ba T 1 23456789 Sırketı» dır. Sırketın imtı>azı, 25 sene olacak. ılk sene 7 mihon, lıra tedı>e edeccktır. Mutaakıp senelerde bu mıktar, daha da artacaktır »•• • " " • • • • •• • • • • • • • • • •" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! • " » • ••• • • • • » • • • • • • • • • • »• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • b Daha güneşli günlere lovevı tekrar kutlarken o daha da renklenen vuzu \e ışıldajan gozlemle seslendı «Gençlık, daha ı«ıkh gunlere ı u ruvecektır Her gun yenı bır guneş doğuvor » E EN KOLAY MEYDANA ÇIKAN ALER3I T.C. DEVLET DEMİRYÖLLARI İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan 1 65000 adet yuz ha\lusu (kuçuk) 2 hszuan 1%5 ı,arşamba gunu saat 15 de Sırkecıdekı komısjon bınasında kapalı zarf usulnle satın alınscaktır Tîk'ıflerın en geç o gun saat 14 30 za kadar komısjona • enlmış \eya gelmış olması şarttır 2 Muvakkat temınat teklıf edılen bedelın \uzde reşı olup şartnameler komısvondan bedelsız alınabıh" 3 TCDD ıhalejı >apıp vapmamakta \eja kısmn /jpmakta ve tercıh ettığı talıbe vermskt 0 tamamen >^rbesttır. (Basın 8077 5633) rTTTTTTTTTTTr* K pııdılerınl en kolav ele \eren allerjıler: vıvecek allecjılerıdır. Çuııku. jcdıklerımıze dokuııduklarımızdan da, ııefcsle aldıklarımızdan da (azla dıkkat cderız. Bunda, hasta hekımın bu>uk vardımcısı olahılır Hangi vijeceğin dokunduğunu bılmıvorsani7 krız gunu vedıklerınızı bırer bırer deneverek buııu keşfedcbılırsınız ALERDİ "HAYÂL GIBI,, BİR HASTALIK DEGİLDIR B utun bunlara hakarak allerjınin ağır bir hastahk olduğuııa hukraedümemelıdır. Tıp, bugun toz, tebeşır, şımik kokular, hattâ duvar bovalan gıbi basıt şe.\lerın allerji krizlerine sebep olabüeceğıni mevdana çıkarmış bulunuvor. Hekimler, bu ipuçUrıyla onu yakahyabiliyorlar. Astıma kadar gitmedıkçe genel olarak ağır, onemli bir hastahk değildır bu Ve asıl onemlisı: AHcrjinin, çoğunlukla sanıldıği gibi, doktorların teşhisinden sıvışaıı bir «havalet hastahk» olmakla hıç bbr ilgisi joktur. O da butun gercek hastahklar gibl gerçek tedavi altına aluıabılmektedır ve aluımajıdır. Türk/ye'n/n turizm kapasitesi incelenecek PARİS, (Anadolu Aıansının özel muhabiri Mucahıt Topalak bıldırivor) eşıtlı memleketlerde ıkıjuz kadar reklâmcılık ve seyahat acentasına sahıp bulunan «Havas» ajanM, Turkıyenın turizm kapasıteMnı ınc«lemek uzere uç kısılık bır heyetı memleketımıze gondermeye karar vermıstır Yarı hıssesı devlete aıt olan Havas ajansımn tunzm muduru Worms'un baskanlığındakı hejet 24 Mavısta Turkıyeve hareket edecektır «Havas» daha evvel bu maksatla Fransada bır eğılım araştırması yaparak Fransızların nazarında Turkıvenın tunzm bakımından ıfade ettığı değ»n tesbıte çahşmıştır. Bu araştırmanın sonucu olumlu çıktığından bu kere Turkıyemn turızm kapasıtesının mahallınde ıncelenmesıne karar verılmıştır Hevet 1966 tunzm mevsımınden ıtıbaren vurdumuzda gençlık turızmı, halk turızmı ve luks sınıf turızmı yonlerınden tetkıklerde bulunacak ve bu arada Turk Hav» Yolları, Tunzm ve Tanıtma Bakanlığı, Denızcilık Bankası, kredıler ve yurtlar genel mudurluğu ıle temasa geçerek yabancı turısl«r içın konaklama ve ulastırma şartlarını tesbıte çahşacaktır. Havas'm Turkıyeye yonelteceğı çeşıtlı tunst sınıfları ıçın Turk Hava Yollan uçaklan ve Denızcıhk Bankası gemılerıni kiralamayı tasarladığı da bıldlrümektedır. Eleman Aranıyor Istanbulda OTO montajmda yazüı elemanlar alınacaktır 1) 2) 3) 4) 5) < 3 calıştırılmak uzere ı*3<?gıda Makıne muhendıs ve teknıkerlen Oto boyacıları Elektrık kaynakçıları Oto tesısat elektrıkçılen Montaj ışçderı Askerlığını yapnıış, en az ıkı yıllık tecrube sahibı, Ingılızce veya Almanca bılenler tercıh edılır. Tercumelı hâl ve referanslanyle bırlıkte P K . Şışlı 68 e muracaat edıUnesı Cumhurıyet Ç r*TTTT>TTTTTTTTTY1 ÜİSİTEİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Maüye Enstitiisünde Konferans Pans Üniversitesi Profesorleruıden GASTON LEDUC tarafından 20 mayıs 1965 pcrşembe gunu saat 10 da SOLD\N 1 Abdulhamıt devrının Hurrıyet ve Mejrutıyet kahramam Mıthat Paşanın <Taıf» de bogduruldugu tarıh (bır sayı bır soz) 2 «Kırk Haranuler» masahnın en tanınmış kahramam (ıkı soz. 3 Karadenız kıyısındaki bır ılımızın halkı (cogul) 4 Sahıp, gemılerde geceleri dahı açık denız yolunu ve etraıını gosteren âlet 5 ArrB\utların laf arasında en çok kullandıkları sozlerden, *pek fazla mıktarda ı«e yaramaz kadar» mânasına iki soz 6 «Bembeyaz» karşılığı ıkı soz, bır harfın okunuşu 7 Bınanın bu kısmı sağlam yapılrnazsa yağmur da akar, yenı bır jeyı bulup meydan» çıkarma ışı 8 Gemılerın dengeyi kaybedıp aHust olmaları halı 9 Tersı bır ıkeskı» dır, bır çoğul takuı Vt.KARID'VN ASAĞIYA1 Uç tarafı su ile çevrilı toprak parçası (karma bır coğrafya terımı ı 2 «Kolunun ucunda kocaman bır degnek taşıyarak gezen adam» anlamına ıkl »oz. 3 Bacaktakı oynak yerlerden, bir hareketın olmasına kalan çok yakın dunıra 4 Duvarcıy» luzumlu araclardan. buyuk vucutlu erkek koyun. 6 Unlu kişüer içın kurulmus bına veya heykeller (çoğul) 7 Palavracının anlattıklarmdan çogu boj ledır, en ı > i cınslen Hmdıstan ve Ispanyada dokunur. S Üzerinde benüı bına kurulmami} toprak parçaları. 9 Camekinlı k u b*hçe»l, bir bez ve basma çeşidı Ençok satilan üstün kaliteli FIRIN VE OCAKLARI mutfağınızda RAHATLIK ve KOLAYLIK demektir. Turkiyı Dıstributoru : GRÜNBERG TICARET A. Ş Mılâs Han,İstanbul. Manaıans 4'J0/562S Gelişen Memleketlerde Ziraı Vergüeme \ mevzuunda bir konferans verılecektır. Konferans yerı Be •* >azıt Unıversıte Merkez bınasına bıtışık dershane blotuiı 3 (Basın 7821/5617) dadır. Gırıs serbesttır. UFA'nın BAŞKA Memleketımızın dort bır tarafında bınlerce kışı arasında yapılan muhtelıf araştırma ve tecrubeler sonunda her Uç kışıden ıkısınm, tadı ve kokusu bakımından UFA margarının' ustun buldukları tesbıt edılmıştir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a Türkiye Gazetecilerinin kiraladıklan ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! S/S Lüks Ankara Gemisiyle Turistik İ 8 • DENİZGİLİK 8ANKASI T.A.O. Denizyoüarı İşletmesinden; 20 Mayıs 1965 perşembe sabahından ıtıbaren ıkıncı bır ısara kadar, Mudanya postaları devamlı olarak Saraybumu rıhtımmdan Bandırma surat postaları devamlı olarak Sırkecı nhtımından Avrıca haftada <kı defa yapılan Çanakka'e *urat seferlermden çarsamba postası Sarayburnu, cumartesı postası da Sırkecı rıhtımlanndan hareket edeceklerdır Bu ıtıbarld Mudama, Bandırma surat \e Çanakkale surat postaları bıletlen Sırkecıde bulunan araba vapuru bılet mahalhndekı gıselerımızden satılacaktır. Sayın > olcularım ia <a\gı ıle duyurulur " (Basın 7872/5616) BATI AKDENİZ GEZİSİ 20 HAZİRAN 11 TEMMUZ Izmır Napolı (Koma Caprı Pompeı Harabelerı, Ischıa) Vüle Franch* (Nıs Cannes. Monaco, Monte Carlo, Parıs) Barselona (Boga Gureşleri Gece Kuluplerı) Valensıa (PjDrtakal Bahçelen) Ispanyol dansları) Palma, Mayorca (Sopenın Ve yazar Jorj Sand ın evı, yeraltı golu Porto Gıısto Flajı) Marsılva (Şehır gezısı) Cenova (Portofıno, Santa Margarıt, Aari Mezarlık) Mesına (Sıcüyı Adası) Izmır istanbul 5 Muracaat Gazetec'İT Cemıyetı bınası Iatanbul Tel 22 10 05, • •§ Ankara 17 31 94, Izmır 31031 FİATLAR: Turistik mevki: 3000, İkinci: 3500, Birinci: 5000, Luks: 6000 Türk lirasıdır. ÜSTÜN LEZZETLİ MARGARİN Manajaos 397/5620 •••••••••••••••••••»•••••••••••••••••••«••••• l ııııır mııııııiK)iııunııuı»ı»«H»n Cumhurlyet M3t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog