Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFE DÖRT CUMHUKIYET 19 Mayıs 1965 ŞEHİRDE ve YURTTA ŞEHİRDE ve İzmirde en vergiyi Museviler ödedi IZMtR • nnlr*de. geçen sene olduğu giI bi bu yıl da, en fazla vergi ve• renlerin beş musevi vatand»lımız olduğu anlaşılmıştır. îzmir vergi dairelerinden alınan bilgiye göre, 786 bin 646 lıralık vergi tahakkuku ile Moiz Bel mayor isimli is adamı, başta gelmekte, bunu 782 bin 768 lira ilc Josef Belmayor, 740 bin 453 lira ile Albert Belmayor, 718 bin 967 lira ile Avram Latin ve 675.759 lira ile de Hayım Hommas takıp •tmektedir. Bu bes Museviden sonra gelir vergisine tâbi beyannameli mükelleflerden en fazla vergi verenler »unlardır. Servet Çatır 605 bin 81 lira, Ba hattin Tatis 414 bin 363 lira, Süleyman Ferit Eczacıbajı 366 bin 748 lira, Süleyman Iper 82 bin 684 lira, Ahmet Çolak 82 bin 64 lira, Fevzi Beler 81 bin 816 lira, Selâhattin Sanver 73 bin 231 lira ve Mehmet Ali Lahor 58 bin 358 lira. ö t e yandan îzmirli doktorlar arasında 39 bin 67 lira ile doktor Ziya Artamel en fazla vergi öde yen doktordur. Buna 29 bin 754 lira ile Feridun Izmirlioğlu, 25 bin 94 lira ile Halim Şima, 19 bin 805 lira ile Moris Kori, 19 bin 174 lira ile Feridun Biliner, 13 bin 493 lira ile de Profesor Hayrullah Kocaoğlu takip etmektedir. Avukatlar arasında ise 30 bin 767 lira ile en fazla vergi ödeyen Profesör Şükrü Postacıoğlu'dur. Postacıoğlu'dan sonra ilk dört »ırayı 11 bin 108 lira ile îskender öztunalı, 10 bin 948 lira ile Muammer Eriş. 6 bin 684 lira ile de ö m e r Yörük işgal etmektedir. Mimarlar arasında da en fazla vergi ödeyen Akif Kınaydır. Akif Kınay'a 47 bin 771 lira vergi tahakkuk ettirilmistir. ÜMtT FAKİRİN EKMEĞt PETROL SAVAŞI Röportaj: Alâeddin BiLGi odan dağlarında kendisiyle tanıştığım, 7 torun, 12 çocuk sahibi Hacı Mehmet Delil, Türk Petrol tasansının yabancı uzmanlarca hazırlandığını nereden bılebilirdi?.. Hacı 200 baş hayvanıyle (senetle) sahip olduğu topraklarda gezecek, 900 bin lira sarfedilen «Do dan 2» sondaj kulesi faahyetını hergün hayretle izliyecekti. Topragından petrol çıksa bıle nasıbıni alamıj'acaktı.. Oysa, 150 milyon lıralık cılız mılli şirkett, Dünyayı ellerınde tutan dev petrol şirketlerının karşısma çıkaran, onlarla «ölümkalım» savasına girmeye zorhyan ön tasarıyı Max Ball adında bir Amerikalı hazırlamıştı. Yabancı büyük petrol trostlerınin hukuk işlerini yürütmekle. gorevli Max Ball. elbette, Türkiyenin milli menfaatlerinden çok, baçlı bulunduğu yabancı petrol şirketlerinin rnpnfaatlerini birinci plânda gözeten bir tasan hazırlayacaktı. Nitekim, 1954 vılında Sanavı Bakanı Çelıkbaşın, «Bütün mad delerıni okumadan imza ettıgı (t.T. Üniversitedeki ıkili konferansta itiraf ettığı gıbı) Türk Pet rol Kanunu» 150 milyon sermayeli tek millî şırketi yabancı dev şirketlere karşı korumak şoyle dursun, onlarla eşit gorecek kadar garip bir nitelik taşımak'.s idi.. Hazine gene bulunmadı arkut Gülerman adında 60 yaşlarında bir kadın, Lâleli Azimkâr sokak 12 numarah srsada «Bizans devrinden kalma bir küp altın aramaktadır. Iki günden beri de\am etmiş ise de kazı netice vermerniştir. Ancak dün iki metre derinlikte birkaç adct çiimlek kırıntısına rastlanmıştır, Arkeoloji Müzeleri Müdiirü Necati Dolunay, «Bir şey cıkacajını tahmin etmiyorıız. Fakat Gülerman, dedelerinden kalma söylentiye dayanarak kazı yapıyor» demiştir. BarkDt Gülerman'ın adamları kazıys bngiin de devam edeceklerdir. Botunan çömlek parçala rının da defersiz oldutu tesbit edilmiştir. Ilgililerin ifadesine göre, arsada 10 15 yıl önce iki katlı bir bin» yapılmış ve bir ay önce apartman yapmak üzere yıkılraıştır. BİRKANUNKL D B Yurtdışına çıkmamak için polisle kavga etti * kamet fürefi dolduğu için yurt dışına çıkarılmasına karar verilen Mary Haus adında bir kadın dun sabah Emniyet Mudurluğünde etrafa saldırmış, memurlara hakarette bulunmuş, üstünü başını yırtmak iitemiştir. Yunan uyruğundan Turk uyrujuna, daha sonra tekrar Yunan uyruğuna gıren ve son olarak Amerıkan vatandaslığını kabul etmiş olan Mary, dnrt ay önce tstanbııl'a gelmistır. îstanbulda oturan ve Yunan uyruklu olan annesine refakat ettiğini iddia eHpn Mary: «Ben Türküm, Türkiye'de dofdum. Beni dışarı cıkarmayın.» demiştir. Pa^aport ve ikamet kanunu gereğmce üinır dışı edilecek olan kadın icin ayrıca memura hakaret ettiği bir zabıtla tesbit nlunmuş. hakkında kovuşturma açılmıştır. I sağlamak» amacını gtiden kanun, anlaşılması hayli güç diğer maddeleriyle, yabancı şirketlerinın «Kanun yoluyle sömürücülüğüne imkân verecek» bir özellıkteydi. Orneğm; Dünya petrol ışletmecihğinde göriılmemiş bır gariplıkle, yabancı şirketler kanuna göre Türkiye devletine ancak yiızde 32,5 hisse vormek'e, yuzde 67,5'unu alabilmekteydı. Yine ayni kanunla, bu Şirketler Tür kiyede bir rafıneri kurmaya kalktıkları takdirde, ham petrolü başka ülkelerden gümrüksüz olarak yuTda petirecek ve piyasa fiyatı uzerınden fithal edılcn petrollerin pumrukliı fiyatı gibi) satabileceklerdı' Boylece Dünya pivasasmdan yuzde 35 daha fazla bır fıvatla. dışardan tonunu 23 dolara1 getırdıkleri petrolU memleketimizde işliyecek ve halkımıza satacaktı . Şimdi olduğu gibi.. bet hakkı» nitellğlnden dolayı, y». bancı şirketlerin Türkiyedekl açık 8 petrol bölgesini aralannda parsellemeleıini kısa zamanda sağladı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, kısaca TP, hangi bölgeye gidip arazi kapmaya kalksa, artık karşısında başlıca yabancı petrol şirketinl buluyordu.. Kaptığı arazinuı etrafını ise, he Petrol dairesL anuni dokunulmazlık içinde, ar?u ettigi takdırde kuyu açacak, yine arzu ettiği takrtırde açtığı bu ku>"uiarı, beiırsız bir tanhte ışletmek u/ore kapatabilecek yabancı şirketler, h'i kukl bakımdan takvıye edilmek uzere de, bır Petrol Daıresının Köstennehk denetimi altında çalısmalarına devam edebileceklerdı. O Petrol daıresi kı. milli şirket karşısında aşılması güç sıradağlar gibi dıkılecek, yabancı şır ketler için ise, dışardan gelecek her türlü tepkilere karşı paravana olacaktı. Bu yüzdendir kı, yabancı şirketlerin açtıklan 80 kuvu dan sadece 12'sıni ışletmesıne Pet rol Daıresi ses çıkarmadı. Turkıyede Türk petrollennın satışında tmcelik tanınması için yapılan muracaatı «eşit rekabet hakkı» gerekçesiyle kabul etmedl. K Sonuçlanmayan kazınm vapıldığı yerde işçiler çalrçıyor Devlet Tiyatrosu ^Oidipus^u Adana ve Istanbul Antalyada oynayamıyacak Ankara, (Cumhuriyet Bârosu) Devlet Tiyatrosu, Antalya Festivaline «Kral Oidipas» oyunu ile katılmaya bir ay önce karar vennlşti. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü, bir hafta önce oyunun provalan için harekete geçmiş, fakat daha önce oyunda rolii olan sanatçılar ile, Genel Müdürlükte rejinin üzerinde tesbit edildiği piyesin tekstini bulmak mümkün olmamıştır. Uzun araştırmalardan sonra bir adet teks bulunmuş, koro çahşmalarına başlanılmış, fakat bir günlük çalışmadan sonra eserin oynanmasmdan vazgeçilmiştir. 30 kişilik korodan çalışmaya ancak yedi kişl gelebilmiş, diğer sanatçıların muhtelif şehir ve piyeslerde oyunlan olduğu için gelemiyecekleri anlaşılmıştır. Bunun üzerine Genel Müdürlükçe Kral Oidipus'un oynanmasından vaz geçilmiş, MUU Eğitim Bakanının olaya el koyması üzerine Devlet Tiyatrolarınm «tsyancılar» piyesi ile festivale katılması kararlaştınlmıştır. Bir değişiklik olmadığı takdırde Devlet Tiyatrosu, bu yıl Antalya Festivaline Recep Bilgıner'ın «Isyancılar» oyunu ile katılacaktıa. Kanun yoluyla sömürücülük!.. illî şirketıne, öz topraklannda bir bölgede sadece 8 arama sahasından başka petrol arama ımkânı tanımıyan kanun, baska başka adlarda ayni bölgede faaliyet gösterecek yabancı şirketlere, icabında 80 arama hakkını vermekteydı.. «TürIdye Cumhuriyeti petrol kaynaklannı sür'atli ve verimli bir şekilde (telistirilmesini ve inkişâfım men bu ş'.rketler sarıyordu.. A ma Petrol Dairesi yüriirlüktekl kanuna göre, bırşey demıjordu. En basıt bır soruşturmaya dahi Iuzum gorulmediğinden, yabancı şirk£tlenn, kontrolundan uzak bu rahStlıkla, «sozde petrol anyor intibaını vererek» gerçekte yurtt» petrol satış ağını örmesme ses çıkarmıyordu.. Petrol Kanunu yanlış bir iktisadî zemin üzerine oturtulduğu için Türkiye'de halk yaranna işlemıyen bır kanun oldu. Türk uzmanlar tarafından keşfedılen sahalarda yabancı şirketlerin çöreklenmesine imkân sağladığmdan bu kanuna ve onu savunanlara karşı mücadele açılmış oldu. Bir kanun ki, milli menfaat zararına ışler, o kanundan artık ne hayır gelebilirdi' 1 .. Üç gün süren Batman, Ram;m, Garzan ve dolaylarındaki gezilerimizde, «Bu kanun artık deeişmeli. Bu kanun milli menfaatlerimize zarar veriyor. elimizi kolumuzu bağlıyor. kendi topraklanmızda yabancıların milli kaynaklarımızı tüketmelerine vol acıyor» diyen Türk Petrol'cülerin dâvalarına, bu gerçeği yerinde gördükten sonra bir kere daha inanıldı.. Dev şirketler karşısında, 150 mılyonluk TP'vi. yalnız bırakmak bu ytlzden olamazdı.. Nitekim de olmadı! M gıkarıldı enizcilik Bankası uzun zamandanberi dı? hatlarda ça h^an ve artık verimini kaybeden «fstanbul» ve «Adana» yolcu gemilerini dünden itıbaren çürüğe çıkarmıştır. Istinye tersanesi önünde demirlenen iki gemi kaderlerine terkedilmiştir. Böylece Denizyollarının elinde Uludağ ve Bandırma ile birlikte hurda halinde 4 gemi bulunmaktadrr. Diğer taraftan Fransız tersanelerine ısmarlanan feribot 31 Mavıs 1966 yılında servise başlıyacaktır. Kuzey Akdeniz hattında çalışacak olan feribotun ısmi henuz tesbit edilmemiştir. Son sistem olarak inşa edılm r k t e olan feribot 100 oto alacak. kamaralannda 500 yolcu laşıyabilecektir. Ayrıca gemide bü tün mevkiler kaldırllmış olup bu tun yerler turıstik tarifeye uvdıırulmuştur. Kamaraların ran7aları kaldmlmış olup hepsinrte mustakil veya müşterek şekilde banyo ve tuvalet bulunacaktır. Gerninin makine daırelerine k^dar soğukhava tertıbatı bulunacak. 19 mil sür'at yapacaktır. Uyuşturucu madde kaçakçısı yakalandı # Daniz erleri arasmde uyuştu rucu madde sokmak isteyen sâbıkalı kaçakçılardan Cafer Orhan, önceki gece Süleymaniyede yakalanmışür. Gölcük Merkez Kumandanlığı tarafından tesbit edilen kaçakçmın durumu, Istanbul Malî polisine bildirilmiştir. Merkez Kumandanlığı ve Mall polisin müşterek yaptıkları baskında, uyuştuıucu madd* kajcak, çısı, kıyafet değişttren ve bahriye eri elbisesi giyen polislerden birıne esrar satarken suçüstü olmuf tur. Kaçakçının geıek evinde ve gerekse Sülejmaniye civarındaki giz li yerinde yarım kilo uyuşturucu madde bulunmuştur. Nezaret altına alman sâbıkalının işbirliği yap tığı kişilerin tesbitine ça'ışıimaktaHır. Aç kapaL D Y ine Max Ball adlı yabancı lı uzman tarafından hazırlanan bu kanun, «eşit reka L'iıımıııımımıımııııııııııımımmıııııııııııııııııııtımıııımıııııııııııı HIIIHE ^ ZZ ~ E E E E YARIN ÇALIŞKAN KARINCALAR Beşinci Petıol Bolgesıni kaplıyan pompalar, günün 24 saati ycraltı servetini çıkarnıak için çalısıyorlardı... Uzak (an karıncaya benziyorlardı... Çalışkan karıncalara... Turîzm kampanyasına katılmak istiyen ailelere Almanyadan bu sene bir gençlik ve Seyahat Mübadele Enstitüsüne a z i Uyelerden mürekkep 1821 yaşlan arasında kız, erkek Alman turistleri şehrimizi, yurdumuzu ve bu arada halkımızi yakından tanıyabilmek, örf ve 4detlerimizi öğrenebümek amacı ile İstanbula gelip, mümkünse yaşıt kız ve erkek çocukian olan aileler yanında bir miktar ücret ödeyerek ikişer veya dörder hafta müddetle misafir olmak istemektedirler. Kendileriyle uzun bir zamandan beri temasta olduğumdan bu işin organizatörlügü bana verildi. Geleneksel misafirperverliğimizin ve memleketimizin yurt dışında daha iyi tanınmasına vesile olmak, çocuklarınm lisan seviyelerini ilerletmek istiyen misafir kabul edebilecek durumda olan ailelerin aşağıdaki adresıme muracaatlarını ve durumun gazete niz vasıtasıyla istekh ailelere du yurulmasını rica ederim. Gelenlerin hemen hepsi ana dilleri dışında Ingillzce. Fransızca konuşabilmektedirler. ENGİN ÇİGNKMCt Adres: Spor Cad. Emin Bey Ap. 9/3 Beşiktaş İst. SESSİZ PETROL SAVAŞI Pirinç stok eden cezalandırılacak 0 Pirinç ve et fiatlarındaki artış dolavısiyle Belediye, istikrarı sağlamak üzere çalışmalara başlamıştır. Dün Sütlücedeki canlı hayvan borsasında bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda fiatların sehre gelen canlı hayvan toplamı üzerinde durulmuş ve daha fazla kasap lık hayvan getirilmesi için ilgılilerin uyarılmasına karar verilmiş tir. Pınnç konusunda ise iktisadi murakabe ekipleri, faaliyet göstermektedir. Stok yaparak normal kârın üzerinde para taiep eden tıiccar cezalandınlacaktır. Genç kızları kandıran artist ajanı tevkif edildi 0 Artıst yapma vaadıyle genç kızları kandıran îsmet Koçoğlu adında bir «artist ajanı» dun, tevkif edilmiştir. Beyoğlunda açtığı «fıguran burosunda» özellikle taşradan ge len genç kız ve delıkanlılardan para alan ve bu arada bazı genç kızlann çıplak resimlerinı çekerek şantaj yaptığı iddia edı len İsmet, bır süre önce yaka lanmış, bilâhare de serbest bı rakılmıştı. Adana'da, özel haya tındaki maceraları filme aldığı bildirilen artist ajanı, oncekı gun gıyabında verilen tevkif kararı üzerıne şehrimızde yakalanmış tır. Dün Adlıyeye sevkedilen Koçoğlu, hakkındaki tevkif kararı mahkemece kendisine anlatıldıktan sonra, Sultanahmet ceza evine gönderilmıştir. öte yandan, 8 film şırketi hakkında da, Savcılıkça «dolandıncılık ve kaçakçılık» iddiasiyle açılan tahkikat devam etmektedir. = Yeni bir kurtarma = gemisi alınıyor Ankara Elektrik, Havagazı ve Oiobüs Jsletme Müessesosi Umum Müdürlüğünden Liseden sonra öğretmen olanların durumu Ömür durağının hali ne olacak? Her yaz aynı dert, ö m ü r durağı arkasına oradaki gazinonun bulaşık sularının açık bir kuyuya dökülmesi yetmiyormuj gibi şimdi de kamyonlarla hafriyat t o p r a k l a n ve çöplükler civardaki boş arsalara boşaltılıyor. Sakinlerin sıhhatlerini tehlikeye sokan bu duruma mani olmalarını ilgililerden, sayın gazeteniz vasıtası ile rica ederim. Nihat Kemal ÖKSÜM 0 Büyiik tonajlı gemileri kurtarmakta hayli zorluk çeken gemi kurtarma işletmesi, gelecek kış se zonuna hazırlık için Holândaya bu yük tipte modern bir kurtarma ge misi ısmarlamıştır. Her turlü havada denize çıkabüecek olan gemı, 16 mil sürat yapacaktır. 5.000 Adanayı Türkiyede bilını>eıı çok Ş beygir kuvvetindeki makınaları azdır. Onun Kadirli diye bir de il r çesi vardır. Onu da çoğunluk bi = ile 50.000 tona kadar tekneleri ka lir. Burası, zengin bir bölgedir o radan çekebilecektir. da bilinir. Kadirlide bir ortaokul = vardır, bilen azdır. Gcl sör ki ye = «Liseden sonra, 964 yılında Kon tersiz dersaneler de (1SO0) e yakm ş TBda açılan kurslara devam ede öğrenci eğitim, öğretimden geçer. ^ rek öğretmen olmaya hak ka Burada çalışan yirml asil. otuza = zandım. 28.10.19G4 tarihinde Çum jakın dışandan gelen bğretmen ş r« kazasımn Alibeyhüyüğü kasa vardır. Bunların dcrs ücretlerini ş basına tayin edildim. Şimdi öğ zamanmda alıp almadığuıı kimse = retmenlik yapmaktayım. bilmez. Duyuna kalır. Yurdun, her = • İSKENDERUN Çevremizde Bizi şimdi askere er olarak is yanında böyle bir sey yokken Ka s kuduz vakalarının artması karşıtiyorlar. Halbuki sadece öğret dirli ortaokulunda olması iizer öğ ^ men okulu mezunlan askere öğ retmenleri, üzülmenin önemi ol S sında İl Sağlık Müdürlüğü tararetmen olarak gidiyor. Eğer bi madığmı bilirler, büirler ama hep = fından sıkı tedbirler ahnmasına görülmüstür. Bu arada zim suçumuz liseden sonra öğ borç içinde yaşanamıyacağını da bi lüzum «Gökmeydan» ve «Pirinçlik» köyretmen olmaksa, liseden sonra lirlcr. Bakanlığa yazılan yazılann 3 lerinden sonra Arsuz bucağında öğretmen okulu bitirmelerini kal yenisi istenir. Gereksiz yazışmaya = da emniyet tedbirleri alınmış ve dırsınlar. Aksi halde bizim hak denir biz de ha bugün, ha yarın ş kopeklerin ısırdığı 52 köylü kuduz kımız olan er öğretmenliği ver der bekleriz. «Sabreden derviş, 3 tedavisine alınmıştır. sinler.» muradına ermiş, geç olsun da giiç = olmasm gibl deylşlerin toplnm = Mtirsel Yavuz dan kalkması gerektiğinl savunur E Alibeyhüyüğü îlkokulu kcn neden oluyor böyle diyoruz. Ş ögretmeni Çumra Konya Biraz olsun ilgililer bizi de din = Bizi de | dinler raisiniz ? | BİLETÇİ ÂLINACÂKTIR dam Müessesemiz Otobüs İşletmesi Müdürlüğünde ist'hettirilmek üzere imtihanla Biletçi alır.acaktır. T a Ii p1 e r i n : 1 Ortaokul mezunu olmaları, 2 Fiilî askerlik hizmetini ifa etmiş bulunmalar». 3 35 yaşından yukan olmamaları, 4 İmtihan 2. Haziran. 1965 Çarşamba günü saat H.J0 de Müessesemiz binasında yapılacaktır. 5 Tayin edileceklere: a) Geçmiş aylık hizmeti o'mayanlara 350.+105.=455. TL.. aylık ücret verilecek ve aylık hizmfctleri olanların bu hizmetleri ücret takdirinde nazarı itıhare alınacaktır. b) Ayrıca senede iki aylık tutarında ilâve tedivc, c) Her çalıştığı gün için bir ö'ğün yemek bedeli, d) Elbise, palto, görrdek, kravat, ayakkabı, e) Fazla mesai yaptınlması halinde % 50 zamlı m e sai ücreti. f) Çocuk başına ayda 10. TL. çocuk zammı, g) Ayakkabı boyatm.ik, banyo, traş ve otobüslerim'zde bedava seyahat, İmkânlan sağlanacaktu. 6 İsteklilerin en geç 1 Haziran 1965 günü akşamuıa kadar İş ve İşçi Bulma Kurumundan temin edecekleri ıs talep kartmı dilekçelerine ekliyerek, bir adet fotoğraf ve nüfus hüviyet cüzdanlariyle birlikte Müessesemize miıracaat etmeleri. (Basın 7904 A. 4757/5608) tskenderunda arttı kuduz vakaları Emirgândaki biife kapatıldı 0 Lâle Bayramı dolayısiyle Emırgân Korusunda Belediye tarafından kıraya verilen büfe, yine Beledıye ekipleri tarafmdan kapatılmıştır. Belediye zâbıtası kontrollerinde büfecinin 40 kuruşluk sandviç ile 40 kuruşluk çayı 100 er kuruşa sat tığı görülmüştür. Büfe, cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı ka lacaktır. Çobanlar, define arayanları dövdü • Silivri'nin Değirmenköyü yakınlarına gelen üç define arayıcısı çobanların tecavüzüne uğramış ve sopalarla ağır şekilde yaralanmışlardır. İzinsız ve gızh olarak define aramak için kazıya başlayan Şükrü Kurşun, Yaşar Özgüç ve Süleyman, çobanlarla karşılaşmışlardır. Köy çobanları İstanbuldan Silivriye taksi ile ge len ve kazı yapmak isteyen defınecilere ortaklık teklifinde bulunmuşlardır. Fakat defineciler bu teklifi kabul etmeyince, Arif Kurman, Salih Dinç ve Yusuf î ş ler ellerlndeki sopalarla defüıecilere saldırmışlardır. Ağır şekilde yaralanan Uç defineci Cerrahpaşa hastanesine yatırılmıştır Çobanlar yakalanmıştır. Gelişen ülkelerde Sosyal Sigorta Kannnu yapıcılannın ııazan dikkaiine ler misinlı. Yusuf Yılmaz Kadirli Ortaokulu öğretmeni Türkçe = ^ | zirai vergileme Üç kardeş bekçi dövdü • Bakırkoy ilçesine bağlı Mahmutbey köytinde bekçilik yapan Muammer Değer adında bir bekçi köy içinde şüpheli vaziyette do laşan üç kardeşın tecavüzüne uğ ramıştır. Niyazi Avcı, İbrahim Avcı ve Kemal Avcı adındaki kardeşler köy içersınde şüpheli vaziyette dolaşırlarken yanlarına bekçı Muammer Değer gelmiş ve hüvıyetlerini sormuştur. Hüviyetleri ni göstermek istemiyen üç kar deş ellerine geçirdıkleri taş ve so palarla bekçıyi ağır surette döv müşlerdir. Sanık kardeşler olay dan sonra vakalanmışlar, hakla rında tahkikata başlanılmıştır. Gerçi yeni çıkan ve bir martta yüriirlüğe giren Sosyal Sigorta Kanunu ile, işveren müessese sahipleri tarafmdan işçinin daha fazla sömürülmesi her n e kadar kısmen önlendiyse de, zuhur eden bazı hâdiselerle b a kanunun kifayetsiz olduğu apaçık ortaya çıkmaktadır. Bugiin senelerden beri ayni müesseseye hizmet eden bir işçi bütün sigorta haklanndan mahrum bıraküdığı gibi b a müddet zarfmda elini, kolunu ve parmaklannı çeşitli makinekre feci şekilde kaptırdıği da kendisine kâr kalmıştır. Biz bu durum karşısında hiç bir hak talepte bulunmazken; Bugiin ancak ıki aylık sigortalı göründiijümüz için her hangi bir hastalığnnız halende sigorta doktorunun verdiği istirahat günlerini; dört aylık sigorta müddetini doldurmadığımiB için sigorta ödeme taahhüdUnde bulunanıaz, bu arada işveren de ödeme mükellefiyetinde değildir. Peki iyi ama bn isçinin günlük maişetini kim temin edecek. Neden işverenin işçiyi sigortadan firlediği için hakkında kannnl takibata geçilmez. Ve neden isvereni bu suçundan dolayı sigorta kanununa göre işçinin dört aylık zamanı dolduruncaya kadar bu gibi hastahk vak'alan n d a isçiye bakmak mecburiyetini esas tutmaz. Celâtettin BavatuKadife Sokak No: 44 Moda Kadıköy Çürümeye bıraknuyalım Milletçe top.vekun kalkuımak için girdiğimlz devrede meveut bütün inıkânlarımızdan faydalanmak ve bu imkânlan göz önünde bulundurmak gerekirken, yine bu devrede dıj yardımlar için milyoa larca faiz öderken, ve yine miiyonlara varan kıymetteki İpar fir masından hacizli olan 4 adet büyük silepin, senelerden beri Hallcln ortasında çürümeye terk edümesi yürekler acısı bir manzara meydana getirmektedir. 0 Istanbul Üniversitesi Maliye Enstitüsünün düzenlediği •gelişen memleketlerde zirai vergileme» ko nulu konferans, yarın İktisat Fakültesi anfisinde verilecektir. Paris Üniversitesi profesörlerinden Gaston Ledue tarafmdan saat 10 da verilecek konferansa giris serbesttir. Artvin Vatiliğin<ien 1 250 ton çimento 2490 sayıh kanunun 31. ma.lde^i gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıstır. 2 Muhammen bedeli (62500.) liradır. 3 Muvakkat teminat (4375.) liradır. 4 İhale 2'6'1965 çarşamba günü saat 15 de Vil^ytt Daimt Encümeninde yapılacaktu". 5 Bu işe ait dosya Bayındırhk Müdürlüğünde gorıuebilir. 6 Postada vâki gecikme kabul edilmez. (Ba^ın 7535 5fîr»9) TTTTTTfT¥ ^ TITTTTTTTTTTTT Fırıncılar şirket E kuracaklar • ADANA Şehrimizdeki fırıncılar bir şirket haline gelerek ekmek fabrikası kurmağa karar ' vermişlerdir. 40 fırıncıdan kurulu şirket. şehirde 4 ekmek fabrikası kurulacağını açıklamıştır. Fa>rikalar 1 er milyon liraya mal olacaktır. Secmen kütükleri MAYIS 19 MUHARREM 17 Bunlar İçin karar verilecekse, kararın bir an önee verilmesl, mlllî ekonomfanlze katacaklan milyonlar kıymetindeki is sahalan ile kalkınmamıza yardımcı olunacağı gibi, millî servetin heba olmasından kurtanlması, her gün bu hazln manzarryı görenleri de se\ Indlref ekrlr. Araş BAŞ ^ıifiuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııiL'HiıııııiiiıııııııııııııııııııiiiıııııiHiiıııuuıııuuııııııuiiiııınııiK • ADANA 10 ekim 1965 günıi yapılacak genel seçimler için hazırlanan seçmen kütükleri, dün V. I 4.38112.10116.07119.23 21.161 2.29 sabahtan itibaren şehrin muhtelif kesimlerindeki belirli yerlere asıl 9.15i 4 48' 8 45112.001 1.531 7.07 mağa başlanmıştır. îlçe Seçim KuIUIU Başkanlığı, mahallî gazeteler [e ve Belediye hoparlörü ile kütüklerin asıldıklan yerleri ilân et KAYIP Dış Hckimiiğl Okulundan miştir. aldığım 1553/1848 No. lu Diplomımı Kütüklerde adları bulunmavan kaybettim. Hukums'izdur. lar, kaııuni rüre içinde iüraziarıM. Yılmaz Ostün aı yapabUaeeklardim, CumhuriyM M U İstanbul jandarma Levazım Saf>nalma Komisyon Başkantığıntfan f40.000) Kırkbin adet portatif çadır kazığı ile (40.000) kııkbin yüz elli liradır. Eksiltmesı 1. haziran. 1965 salı eunü saat 1 de 1 bemirkapıdaki Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplannm ıhale saatından bir saat e\vcl komisyona verilmesi lâzımdır Snrtnameri tstanbul, Ankara J . Satınalma Komisyoni = rıvla tzmir Ege 1 Deniz Bolge K. lıŞında görülebihr. (Basın 6907 .3«îin) İlâncıiıJt; 6443/56^ t*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog