Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Sivas Kongresi Yazan Vehbi Cem AŞKUN Rahmeth Rauf Orba\ ın bır de ınelttubutaşıtan ve Ataturk e aıt zengm hâtırâlarla ve ılivelerle ıkıncı baskısı çıkar'lımşT ır Her verde aranan bu yakın tanhımızın en guzel belgelermı Içmde tophyan lcıtabın 'ıatı 500 kuruştuT İNKILÂP ve AKA Kitabevleri Hâneıllk «490 42. yti soyı 14653 umhur KURUCUSU: JrtJNUS NADİ Hüseyin Rahmi Gürpınar Butun eserleri Buyuk romaneunızın doğumunun 100. yıldonümunde, butun eserlen, yetkılı kalem sahiplerinın ehyle ve buyük bir tıtızlıkle bugunün dıline aktanlarak yajınlanmaya başlamı=tır Dk kitap çıktı. Fıjatı 6 Lıra. Post8 odemeh de gonderılır. A T L A S K İ T A B E V İ NİMETSİNAS Telgraf v e n»ektup adresl: Cumhuriyet Isianbul Posta Ktrtusu: İstaobul Ne. 346 Telefcniar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 3 7 22 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Çorşomdo 19 Moyıs 1965 İlâneılık: 6491/562* ZAMMI DÜN Ü TURKSOVYET GÖRUŞMELER'I MECLIS DE KABÜL ETTİ Ödenek farklarının Donanmaya verilmesi teklifi reddedildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) utçe Karma Komısyonu ve Cumhuriyet Senatosunca kabul edıleıek 1965 butçesıne parlamento u3Telermin odenek ve volluklarını arttırmak ıcın konulan 40 mılyon lıralık odenek dun Mıllet Meclısmde de kabul edılmıstır. Boylece mılletvekıllerinm maas zammı kesınlesmede bır ırerhale daha atlamıştır. Butçenın tumunun oylanıp kabul edılmesınden sonra bu husus kesinleşjius olaeaktır. B KIBRIS KONUSD ELE ALINDI • ••a • ••• •••• • ••• • ••• • #•• • *•• ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) :::: İİİİ •*•* •••• •••• •••• •••• •••« •••« •••• Reddedilen önergeler • Bu arada bır çok mılletvekılı tarafından verılen \e 40 milvon liraoın çıkarılmasını. ya da başka jerlere sarfedılmesıni ongören onergeler reddedılmıştir. \eli Lyar (CHP) 40 mılyon lıralık ödeneğin gazetemizin «MılIrt vapar» kampanvasına istırak etmek uzere Mıllı Savuııma Butlesının gemi vapımı kısmına naklını ısteven onerge.si de dığrr oııergelerle birlıkte reddedilmiştır. «Polisler rap diye selâmlardı...» Ankara, (Cunıhurıjct Bürosu) Mıllet MediMrde dun ogleden sonıa T B M M but(,esi uzeıınde gorusmeler bdslami}, partı grupları ddına soz alan mılletvekıllerı «parlamantonun ııpratılma\a çalışıldıgını» ılerı surmuşler, parlamentonun umunıı efkara ıvı sunulmadığından jakınırıslardır Ajnca T.BMM. butçesınde ?am odeneklerıne daır konulan olmamıstır Lâtif Akuıüm (AP) «memleketımızde dTnokrasne ınanma\an kuçuk bır a/ınlık \ardır. Bu azınlık parlamentovu ııpıatmaya uğıasnaktadır» demıştır Ahmet Bilgın İ.MPı «Mılletvekıhjız deme>e utandığımız \erleı olu\oı» demış ve ozetle ^uııları soj lemı.tır : «T'mumi efkârda kanaat sudur: Meclis ralısmaz, nıeclıs ge(Arkası fea. 7, Su. 6 da) S ovyctler Birliği Dışişleri Bakanı Andrey Gromiko. Başbakan Suat Hayri Vrgiıplü'yu Rusya'ya resmî bit ziyarette bulunmaya davet etmiştir. "Türkler Rus kozuna başarı ile kullanıyor,, Dun saat 10 45 de Başbakanlıkta yapılan top lantıdan sonra Dışışlen Bakanı Hasan Işık, şu bılgı vermıştır Işık'ın açıklaması «Resmı znarette bulunan *«ov»etler Bırlıgı Dışışlen Bakanı, bugun Basbakanımizı zıyaret etmıştır. Tabutıvla bu goruşmeden ıstifade ederek Turkiye ile Soıyetler Birlığını doğrudan dogru^a ilgilendiren meseleler uzerınde umumî hatları itıbari\le fikir teatisinde bulunduk. Göriişmelrr samimi anlayışlı bir hava içinde rereyan etmiştir. Bu arada Sovyrt Dışişleri Bakanı, Başbakanımııı Sovyetler Birliğıni resmî ziy»rette bulunmaya dâvet etmi?tir. Başbakanunns bu dateti memnuniyetle kabul etmiçtir. Sovyetler Birliğıni ikincı defa zıvaret etmekten ve Sovvet Devlet rıcali i!e goruşmekten memnun olacağinı hildirmiş \e ımkân olduğn takdirde bn nyareti ykian bir asnwnda japmava çalı^aca^nı TURK SOVYET GÖRUSMELERİNİN ATÎNADA UYANDIRDIĞI TEPKİLER VE TURK YUNAN İKİLİ MUZAKERELERtNE AİT HABERIMİZ 7 SAYFADA. Iki AP linin teklifi AP lı mılletvekıllerınden Şukru Akkan ıle Nıhat Kursat kararın >=adece eskı senator Cemalettın Bulak ıçın verıldığını, dolayısıyle butun parlamento üyelenne teşmıl edılmıyerek konulan odenegın maddelerden çıkartılmasını ısteyen ve reddedilen onergelen dıkkatı çekmıştır Ovlanular sırasında çoklukla CHP li iıveler odenekler alevhındr ov kvHanmıstır. Bu arada AP li mıllrtvekillerindeıı Ethem Kılıçoglu ve Bahattın Savacı. Nerinun Agaoğlu, Gokhan Evliyaoğlunun fazU ödencklfrin ale>hinde ov kulJandıkları. CHP lilerdrn Hasan Erdoğan ve Kemal Ok>av'• odenekler lehınde ov verdiği n çorulmuştur. «Olumlu görüşmeler» Bır soruya cevap olarak Işık, «Kıbrıs mes'eleiı de unıumi şekılde sozkonusu edılmiştır. Ba^bakanla yapılau bu goruşme daha siymde bir nezaket goru$mesi olmustur. Esasa taaüuk edea cornşmelere bugun oğleden sonra de^am edılecektir. Gorusmeler, munasebetlerimizın erişmiş olduğu hava içerisinde olumlu şekilde cerryan etroektedır.» seklınde konuşmuştur. Veto yetkisi yok •••• • ••• • ••• 40 mdvon lıralık odenek \e \olluk fazlasının TBMM Butçe sınde de kabulu dolayısıvle buna karşı olan CHP nın hukukî yollar bularak ıptalı ıçın Anayasa Mah kemesıne muracaatı beklenmektedır Bılındıgı gıbı gerek CHP Parti Meclısı teblığınde, gerekse Genel Başkanın açık beyanlannda bu hususta muracaat japılacağı daha onceden belırtılmıstı Ote \andan yıne bılındıgı gıbı Cumhurbaşkanının butçeyı veto yetkısı yoktur ı C UMHURBASKANLIĞ1 BUTÇEStNIN MUZAKERESI ILE ILGÎLI HABER 7 NCÎ SAYFADA > Toplantıya katılanlar Saat 12 35 de toplantı dağıldığı zaman Gromiko ıle goruşmek mumkun olmamışrır. Toplantıya Başbakan ürguplu, Başbakan Yardımcısı Demırel, Dışışlen Bakanı Işık, Tıcaret Bakanı Ze ren, Mıllî Eğıtım Bakanı Bılge han. Dışışlen Bakanlığı Genel Sekreterı Bayulken, Yenı Mosko\a Buyukelçısı Halefoğlu, Dışış lerı Bakaniıgı ılen gelenlerı, Bu vukelçı Rıjov ıle heyet mensup lan katılınışlardır Adana Milli MensucaY Fab. 50 bin lira bağışladı Çıplak ayakları soğuk taslara basmaktan morarmış 7 8 jaşlarında bır çocuk gazete satan unıversıtehlere \akla?tı Elıni, \amalardan pantolona benze\en tarafı kalmamış gı>sısının cebıne soktu. «Abıler be» dedı: Benım de 50 kurusum var Versem olur mıı' Unı\ ersıtelıler gozva^larını tutmaga çalısırken çocuk ortadan ka%bolmu^tu bıle Bu, kampan\anm a;ılı>ından berı hergun rastlanan \ uzlerce olajdan sadece bırı ıdı MILLÎ EGITIM MODURLUGUNDE YAPILAN TOPLANTI İKSÂL ILE AÜCAN T4RTIST1 Ankara. (Cumhuriiet Burotıu) Mıllet Meclısmde dun «abahkı oturumda 1965 >ıh butçe«ının tumu uzerınde gorusmeler sona ermıs \e maddelere geçılme«ı kdbul edılmıstır Saat 10 da oturum basladıktau sonra Malive Bakanı Ihsan Gursan yapılan tenkıdlere ce\ap %ermıstır. Bunddn sonra. Başkau bir \eterlik oııergesi olduğunu bıldıınıış \e soıı soz mıllet^ekılınin olması esasına davanarak sozu CHP sozcusu Ismaıl Kııştu Aksjla \ermiştir. \ksal. konuşmasını >aptık tan sonra >eterlık oııergesi okutulmuş. kursu>e gelen Alıcau, onerge alejhine konu^arak Aksal'a cetap vereceğını bıldırmıştır. Yeterlik onergesı reddedılmiş \e \lıcan bir koııuşma \apmıştu. Alıcan konuşmasını bıtııdıkten sonra >eniden >eteılik onergesi okutulmu; \e bu defa Aksal re\ap \ereceğini bıldırerek jeterlığiıı reddiııi istenıiş ancak gene toğunlukla koalıs M.H partileri grupları tarafıııdan \eterlik kabul edilmiş \e Aksal. Alicaııa ıe\ap \eıememiştiı. Bu dıırumu bazı CHP lıler alkışlanıış, hdzıları da «korktunuz» diye bagıımıstır. Alıcan ve Aksal plân ve gayrı afı mıllı hasila rakamları konu^unda kursude tartısmışlardır. Misaf ir önce konuşur Toplantıdan sızan haberlere gore, Başbakan Suat Hayrı Urguplu, «Once mısafıri dinlemek adetimizdir» demıs ve bunun u zenne Gromiko, Turk Rus ılışkılerı hakmda hukumetınm go ruşlerını açıklamıştır Dunku go rusmeler ozellıkle Turkıje ıle Sovjetler Bırlıgı arasındakı sı \asî, ıktısadi ve ekonomık ılışkı lerın karşıhklı gozden geçınlme cı mahıyetınde olmuştur Oncekı gun vapılan gorusme de ıse daha zıjade mılletlerara sı durum \e dun>a uzermdekı anlasmaziık noktaları hakkında karşıhklı fıkır teatisinde bulu nulmustu :::: İİİ: |jjj ijİİ jjİi jjİJ lİjj İjjj jjjl ::İ: "•• "" jij: ::" £ e ç t i ğ i m i z cumartesi g u U n ü Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencileri Kızüay'da gazete satıyorJardı. Bu; bir gazete fiyatırun 2.5 liradan 50 liraya kadar değiştiği bir satıştı. D o n a n m a Cemiyeti yararına gazete satıüyordu... [Dcnanmajnırnızın engın şukranlarıyla DONANMA CEMİYETİ ne ve CUMHURIYET Gazetesıne] MILLET YAPAR Biz Biz bu cennet yurda kul! bu cennet yurda and içmiş, adanmış : caalarıı. Kım denıiş yoksul bıze Kım demiş imkânı dar? Biz bu sonsuz mavinin tutkunlan, Gonlümiiz nmman kadar.'.. Yavru yurdtun, kimse tarsın yapmasın yar» dun sana, \apmasm! MILLET Y4PAR!.. MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN TOPLANTISI Bölükbaşının kozu GROMIKO IŞIK Oncekı gece Harıcıye Koşkun de Dısıslerı Bakanı tarafından \.erılen yemeğe butun sıvasî par tı hderlerı dâ\eth olduğu halde M P Genel Başkanı Osman Bo lukbası dâvete ıcabet etmemıs tır. Bolukbasına yakın çevreler, (Arkası Sa. 7, Sfi. 4 de) O giin ve Bugün 19 Ma\ıs Turk milletının \arolmak ıçın gırıstıçı mucadelenın baslangıcıdır. 200 >ıl karanlıktan, eerıhkten kurtulmak iste\en Türk mıllelı \arolus hamlesıue BuMik Atalurkun Samsuna çıkmasıvle girısti, mucadele ettı \e basardı. Baska bır de\ımle 19 Ma\ıs Turk milletının kendısını kendı azıra \e ıradesnle kurtarmak ıçın Ataturkun onderlığınde sahlanısınııı Mİdonumudur. Clemanceau'ların, Llo\d Georçe ların bıze kabul ettırdıkleri esaret anlasması «Sevr» ı vırtmak ıçın 19 Ma^ısta hamle ettık. İçerden \e dısardan bızi suruklemeğe çalıstıkları Amerıka Mandasını 19 Mausta elıraızın tersnle ıtuerdık. Batı kapıtalıznmle, Rnsyada baslatan BolseMk hareketı arasında hasta \e perısan bır de\letın ^erıne venı \e şenç Turkı>enın temelı 19 Ma>ısta atıldı. Bu bakımdan Turk milletının tarıhınde 19 Mavıs \ enı bır devrıı, gençliğın baslangıcıdır. Bfiyük Atatürk'un Samsnna çıkısından bu jana geçen 46 yıl içinde Turk mılletı o gıiniin heyecanını kaybetmedi, aksine yetisen Atatiirk kusakları onun 19 Mayısta basladığı volun iizerindedirler \e sartlar gerektirdiği takdirde avnı şahlanısı, »ynı akılcı hamleyi gostereceklerjne sdptae \oktnr. Vergi kaçırdığı iddiası ile bir fabrikatör öldürüldii aşıı adam »Bu memlekette \ersı kdcırılmaz. Bu adaın benden de para kaçımordu. Sahte faturalar tanzim edi>or, kazanctan hıç bir şe\ gostermıyordu. Hesap istedim. Defterlerı kontrole kalkıştım. Bana •Rest» çekmez mi** Işte o anda ne Ndptığımı hatırlamıjorum. O«lunıa da kıznorum. Bu işe para >atumıştık. Nasıl olur da para kaçırırlar?» dıyordu. ehrımizdekı 13 bın oğretmenı temsılen dun Mıllı Eğıtım Muduru Hahs Kurt ça nın başkanlığında bır toplantı yapan okul mudurlerı gazetemizin açtığı «Mıllet îapar» kampanjasma butun guçlerı ıle katılma\a %e 27 Ma\ıs gunu japılacak torenı takıben ılkokul sevıjesınde olnidk uzere hu tun ılcelerde «MİLLET YAPAR» gosterı \ uru\ usu duzen lenmesıne ıttıfakla karar \~r mıslerdır Gazetemizin açtığı kampanja vı «Türkiyenın sahsivetinı bnlma çabası» olarak tanımhyan okul mudurlerı, hava muhalefptı yuzunden bu \ıl sehnmızde yapılamıjan 23 Nı«;an Egemen(4rkaM ve bafiş Hstesi Sa. 7 Su 4 de) Ç Korkumuz yoktur bızun hiç kimseden! Hangi sahilden bakarsan biz \arız; Lç kırık tekneyle bir ummana un saümşlarır! Biz kı, taribjn zafer şahinleri, Alnımız aktır bizım! Kahrolur, namerde muhtac olmayız, Sahit olsuu dalgalar! Gelse dunya bir yana; Sanmasın Turk oğlu hukmuuden sapar! Yavru yurdnm, kimse \arsın yapmasın yardun sana, Yapmasın! IVIILLET YAPAR!.. Kardesim yurd aşkı bu! Her karış topraktan avyıldızlı bir kol yükselir™ Ouymamak mumkun mu canıağzım, bacım! Akdenız'den ıncecik bir ses gelir! Yok bugün donmek gerı! Kopsun artık zilletın, kustahlığın, Orfaçağdan kalma ığrenç ıpleri! Kükresin hür sesli vicdanlar bugun, Kükresin tcrsaneden tersaneye, ; Milletin şahane gönlunden kopan muhripleri!. ; Bunda evbark, bunda milvonlar fedâ. : Bunda baş koymak da var1 Yavru yurdnm, kimse varsın japnıasın yar> ; dun sana, \ Yapmasın! : MILLET 1APAR!.. i Y GENÇLİK MARŞININ YAŞINDA YAZARI 84 19 MAYIS GENÇLDC VE SPOR BA^RAMl MUNASEBETIYLE DÜZENLENEN TÖRENLERE AIT HABERİMIZ 7. SAYFAMIZDADIR. 19 Majıs'ın 46 ncı jıldonumunde 84 yaşına basan Dağ Ba«ını Duman Almış (Gençlık Marsı) nın yazan ALİ ULVİ ELÖVE ıle Erdoğan Arıpmarın vaptığı bır roporta]i 5 ıncı sahıfemızde bulacaksmır. BES EL ATES... Çubuklu Paşabahçe \olu uzeıınde kurulu Mustdfa Sışman \e Marko Le\ıye aıt Şışe Cam Fabnkasında dun oğleyın arka arkaya patla^an tabancadan çıkan Bekir Sıtkı ERDOĞAN İ IAZISIZ ı = ; SHlllllHlltllIlllillllflllIlflllllllllllilllllllllllf II IJIIIIPS (Ark»sı Sa. 7, Sü. I de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog