Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

7ste r " ( ocuklannıza OĞLUMUN ROMANLARI İlk kitap verebHeceğinlz ki toplar! oetDMUN k° ' tmadan r w> MMMtUt Hz.SÜLEYMAlN'IN @ HAZİNEL ERt GÜVEN V A > C umhuriyel KÜRÜCUSU: TÜWÜS NADİ .'•••' » Çeviren: R.^omril Çağuamn en korkuaçfflşyıîn, Hiroşima'ya atom ba£bafiftmatii|mk,^> günüyaşayıpda cağ kalmı» alti kifiniıi'flfnndan, ünlü Amerikan romancısı Jojı^^îersey'ln aracılı|ıyl* anlatan bu kiMj^«*LLrken insanhğımzdan utaııacaksımz. iHSeser Aınadkf 'da' yayıüje Iendığı zamanflHsaat J d ^ H L ' , DE YAYINEVİ, V ' ^ ^ ^ F H J J | c a £ a l o « h ı flBOŞll «A JOBN HERSEY Dunyacı OntO klatıl( roman "" V I cil.H 12.5 L J 42. yıl sayı 14652 Telgraf «e teefetup ftdretri: Cumhariyet İstanbul Posta Kutusu; fetanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 % 42 96 2 8 4 2 3 7 2 2 4 2 9 8 22 42 99 Solı 18 Moyıs 1965 «Tür/cSovyet ilişkilerinin gelişmesi fevkalâde bir şey olacaktır» PARTİLER KANUNU TASARISI KABUL GROMİKO VE l!>IK EDİLDİ Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Miüet Meclisi, dün sabaha karşı saat 01.30 a kadar toplantısına devam ederek, Siyasi Partiler Kanun Tasarısını görü.şmüş ve kabul etmiştir. Anayasamn çıkarılmasını emrettiği kanun, önümüzdeki günlerde Senatoda görüşülecektir. Millet Meclisinin kabul ettiği tasarı, siyasi partilerin kuruluşları, faaliyetleri ve mali kaynak ları yönünden yeni hükümler gttirmektedir. Yenilikler arasında, An» Muhalefet partisi Jiderine Başbakanın aldığı kadar maaş verilmesi ve bir makam otomobili tabsisi, partilere seçimlerde aldıkları oy oranına göre devletçe mali yardım yapılması, Iktisadi Devlet Teşekkülleri, sendika ve birliklerce yapılaeak malî yardımın yasaklanması gibi hükümler de bulunmaktadır. [TASARININ GETİRDİfit ÖZELLtKLERt BELtRTEN' HABERIMÎZ 7. sayfadadır] GROMİKO AMUIU'DA Yuvarlok Sözler ctrol konusunda düşüncesi D J sorulan Süleyman Demirel, kişiliğini bölerek gazetecilere ilkin Başbakan Yardımcısı. sonra da A.P. Genel Başkanı sıfatiyle iki ayrı cevap verivor. Başbakan Yardımcısı olarak dediği kısaca şu: Dörtlü Koalisyon Hükümetinin ne programında, ne de protokolunda bu hususla ilgili bir hüküm yoktur. Zaien dört ay sonra seçime gidiyoruz. Bu süre içinde petrol konıısunu ele alamayacağız. Başbakan Yardımcısı Süleyman Dfmirel, petrol dâvamız hakkında böyle konuşuyor. Yâni «Vakit yok, bir şey yapamayız!» diyor. Biz de kendisine hak veriyoruz. Gerçekten şimdi MiUet Meclisinde bütçe KÖrüşmeleri var. Arkasından seçim hazırlıkları başlayacak. O hengâmede sâlim kafa ile petrol dâvası gibi önemli bir konu üzerine eğilmenin güçlüğünü, hatta imkânsızhğını kabul ederiz. Asıl mesele, seçimleri kazandığı takdirde A.P. petrol konusunu hangi açıdaıı cle alacak? Bu dâvaya nafcıl bir çözüm yolu bulacak? Onun için gazetecüerin karşısında kişiliğinin ikincî yönfinü kullanarak A.P. Genel Başkanı sıfatiyle söze agaz eyleyen Sayın Süleyman Demirel"in demecini ilgi ile okuduk. Üzülerek söylcyelim ki. bu demeç, uzun bir süredir kamu oyunda fırtına yaratan bir dâvada vaktiyle işlenmiş hataları savunur. statükocu bir nitelik taşımaktadır. A.P. Genel Başkanı, yürürlükteki petrol kanununun yabancı çıkarları haksız olarak koruduğu iddiasını kabul etmemekte, petrollerimizin millileştirilmesini istiyenlerin ne maksat güttüklerini anlamadığını belirtmekte, kanunla verilmiş hakların kanunsuz yollarla geri alınamayacağını açıklamakta, bugün 830 bin ton üretim yapan T.P.A.O.'nın yetersizliğini öne sürerek yabancı sennaye ile işbirliği gereğinden söz etmekte ve petrol konusunda ortaya atılan düsünceleri yuvarlak lâflar olarak vasıflandırmaktadır. Sayın Demirel'den özür dileriz ama şimdiye kadar petrol dâvası ile iljrili yuvarlak lâfların eıı yuvarlakları galiba yukarıya bir özetini çıkardığımız kendi demccinin içinde yuvarlanıp durmaktadır. Petrollerimizin millîleştirilmesini isteyeulerin ınaksadı üretim işleminin ulusal çıkarlarımıza eıı uyguıı bir biçimde yürütülmesinden ibarettir. Tanrıııııı günü apaçık ortaya konan bu maksadm anlaşılmayacak bir yanı var mı? Yürürlükteki kanunu eleştirip aksak noktaları üzerinde duranlardan hiç biri de rıkıp bugüııe değin «Gidelim şu yabancı şirketleri kollarından tuttuğumuz gibi sınır dışı edelim!» riememiştir. Kanunla verilen haklara saygı duymak elbette hepimizin görevidir. Eleştiricilerin istediği sadece on yıllık uygulama sonunda görülen yaıılış hükümlerin yine kanun yolu ile düzeltilmesi, böylelikle ulus çıkarları aleyhine işleyen bir duruma bir an önce son verilmesidir. Kanunların genelliği diye bir hukuk kuralı biliriz ama kanunların ebedîliğinden söz edildiğini şimdiye değin hiç duymadık. MiUet çıkarlarına karşı da olsa yabancılara ' tanınan haklar üzerinde biç bir değişiklik yapılamıyacağına inanan bir zihniyetle. Ka.ıımi Süleyman devrinden kalma imtiyazların kaldırılmasını da yadırgaınak gerekirdi. Yılda 830 bin tonluk üretim gücü ile T.P.A.O.'nın yeterli olup ol , madığı konusu üzerinde geçen gün Senatoda uzun boylu duruldu. Yabancı şirketlerin yurdumuza ayırdığı yatırıma kıyasla pek önemsiz bir kapital gücüııe dayanan bu kurulun onlardan kat kat daha verimli çalıştığı rakamlara baş vurularak ortaya kondu. Vabancüarın Türk petrolünü üretmek değil, tam tersine üretmemenin, çıkarlanna uygun geleceğı isbatlandı. Bu koşullar altında Sayın Süleyman Demirere düşen, yüksek kişiliğini ikiye bölerek hükümet olarak bugün petrol dâvasına dokunulamıyacağını açıkça söyledikten sonra, ileride partisi iktidara gjlirse statükoyu koruyacağını y"varlak lâffctrla ima etmek değik. Meclis * Bütçepi dün götüşmeye başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) aliye Bakanı İhsan Gürsan, dün Millet Meclisinin öğleden sonraki oturuınunda bir konuşma yaparak 1965 yüı ' büiçesini sunmuştur. Bakan konuşmasında bütçenin, geçen yıl bütçelerinden «ÜsI tün ve plânlı kalkınma gayretlerimizde önemli bir merhale teşkil edecek nitelikte» bir bütçe olduğunu söylemiştir. M ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ün Ankaraya gelen Sovyet Dışişleri Bakam Gromiko, «Politik, ekonomik ve diğer alaıılarda geliştirilecek işbirliği, Türk ve Sovyet milletleri arasındaki miinasebetlerde eskiden mevcut pürüzleri gidertnek bakımından faydalı olacaktır» demiştir. D Esenboğa Hava Alanında Dışişleri Bakanı Hasan Işık tarafından kar.şılanan Gromiko, «llvuşin 18» tipi özel bir uçakla saat 13.50 de gelmiştir. Işık Gromikoya «Hoş ğeldiniz* demiş, konuk Dışişleri Bakanı da «Ankaraya gelmekten dnydafn memnnniyeti» ifade etmiştir. Sovyet Dışişleri Bak&nı. Esenboğa Hava Alanına dahil olunca, gönderlere Türk ve Sovyet bayıakları çekümiştir. Gromiko, ihtiram duruşunda bıılunan bir polis kıt'asını teftis ettikten sonra, şeref salonuna doğru ilerlemiştir. Gromikonun konuşması İki Dışişleri Bakanı, şeref salonunda bir süre istirahat ettikten sonra Andrei Gromiko basına şu demeci vermiştir: «Sovyet hükumetinin kararı üzerine Türkiye Cumburiyeiine iadei ziyarette bulunmak üzere »eldim. Bu ziyareti. bizler, Türk devlet adamlariyle bir süredenberi yapılmakta olan faydalı temasların bir devamı kabnl ediyoruz. Bu ternaslar. ülkelerimiz arasında son zamanlarda iyi münasrbetlerin kumlmasına yol açmıştır. Sovyetlcr Birliği Hükâmeti, bo yelda çalışmaya hazırdır ve Tiirkiyenin de aynı isteg tasıdığını ümit etmektedir. Milletlerarası durnm, dikkatimizi çeken bir çok problemler arzetmektedir. Bu alanda da iki komşu ülkenin, Türkiye ve Sovyet Hükumetlerinin, müzakere edecekleri bir cok konular mevruttur. Burada bulunmam münasebetiyle. en dostane selâmlarımı ve en iyi dileklerimi Türk balkına suııarım. Türk hükumetinin, memleketinizi ziyaret fırsatını veren davetine, bir krre daha teşekkür ederim. Bana karşı gösterdiğiniz sıcak karsılamava da minnetlerimi arzederim.» (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) TÜRK YUNAN GÖRÜŞMELERİNİN İLK SONUCU Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) ' Türkiye • Yunanistan arasın ; daki ilişkilerin gözden geçirildifi Işık Kostopulos görüşmelerinden sonra ilk olumlu belirtinin Yunan Dışişleri Bakanının, «Kıbns Türklerinin durumlarını düzeltmesi hakkındaki Taadi» oldnğu ifade edilmiştir. Dışişleri Bakanlığına yakın çev relerin belirttiklerine göre, Kostopulos, Adada güç şartlar içinde bulunan Türklerin durumları ; nırı düzeltilmesine çalışacağını, I ancak bu konuda Türkiye'nin de i yardımcı olrnasını istemiştir. ; Bu görüşmelerde Arabulucu Plaza'nın raporunun ele alınma • dığı, Papandreu'nun «İkili görüşmeler iki sağırın konuşması olacaktır» şeklindeki sözlerinin değişmesine yol açacak konuşmalar yapıldığı ve bir «Atmos ; fer» yaratıldığı aynı çevrelerce ileri sürülmektedir. Bakan, konuşmasında, bu yıl nisan ayı souuna kadar bütçe gelirleri tahsilâtıııın 1 milyar 982 milyon lirayı buldo|unu ve geçen vılın aynı dönemiııdeki tabsilâttan 116 milyon lira fazla olduğunu bildirmiş ve gümrüklerde vergileri de besaba katarak vergi gelirlerindeki gerçek artışın yüzde 19. genel gelirlerdeki artışın ise yüzde 17 olduğunu söylemiştir. Bakan, para ve kredi politikası konusunda şunları söylemiştir: «Para ve kredi faaliyetleri 1965'in ilk beş ayında kemmiyet ve keyfiyet bakımından bir gelişme kaydetmistir. Hükümet, para ve kredi mevzuunda istikrarı gözeten dinamik bir para politikası takip etmekte, ekonomik faaliyetlerin durgunlasma.sına veya istikrarın enflâsyon ya da deflâsvon lehine bozulmasına meydan vermemek nıaksadiyle gereken dikkat ve alâkayı göstermektedir.» ı Meclis müzakcrelerine ait haber 7 nci sayfadadır.) 116 MİLYON Yarın yapılaeak olan 19 Mayıs Genrlik ve Spor gösterilerinin provaları dün İVIithatpaşa ile Fenerbahve stadyomlarında bütün okulların iştirakiyle yapılmıstır. Yarınki gösteriler para ile izleııerek ve elde edilerek hasılat Kıbrıstaki Türklere yardıın olarak gönderilecektir. Sirkecide bir garson boşanmak için istida yazdıran eşini öldürdü A. BİLGt lindeki tabancayı kalabalığa yöneitmiş Kimse yanaşmasııı bana!..» diye bağıııyordu, «Yaııaşanı vururum, hiç şakam yoktur!... Sirkecideki Büyük Postahanenin önü, bir anda anababa günü haline gelmiş, arabalar hareket edemez olmuştu. Orta boyiu siyah dugias bıyıklı esmer adam, iki met re ğerisindeki daklilocunun yazLhanesinde, kanlar içinde can çekişen güzel kadına aldırmaksızın hâlâ bağıııyordu.. Sonra, bir resmi polis yanma yaklaştı. Taban E casını uzattı ve «Teslim oluyorum abi... Beni Miidüriyete götür. dedi. Dün, saatin 10.20 yi gosterdiği bir sırada cereyan eden bu olay, gerçekte bir aile faciasının üzerine inen son perde oldu. NÂMUS MESELESİ Oysa. esmer adamın tabancasınden ölüm saçılmasına sebep olan olay. bundan 2» gün önce başlanıış bulunuyordu. Gaziantebin Kilis ilçesinde sevişerek evlenen garson Mustafa Fırıldak ile 27 ya şındaki eşi Sabriye, İstanbula gelip yerleşmişlerdi. Ancak 2» gün üııee genç karıkoca arasından ka ıa kedi geçmiş ve Sabriye bir gün. 5 ve 9 yaşındaki iki çocuğu ııu evde bırakarak kaçraıştı. Bütün eşyaları alarak evini terk eden Sabriyeyi Sirkecideki bir kebap rıda garsonluk yapan 29 yaşındaki Mustafa 2(1 gün çıjgınlar gibi her tarafta aradı, durdu Savcılığa di lekçe verdi. polise yalvardı, kaı ısını bir tıırlü bulamadı.. Nihayet, iki gün önce Sabriye'nin Nihat admdaki birraezeciile birlikte yaşadığını tesbit etti. Ar tık kaıarını vevmişti, ya kendisine dönecek, yahut da Sabriye ölecek ü.. ATİNA, (Özel Muhabirimizden) Yunan Savunma Bakanının daveti üzerine dün Atina>a geien Grivas, «Kıbrıs bugün hem barışa, hem de harbe hazır bir durumdadır. Türkler Adaya bir saldın teşebbüsünde bulunurlarsa. Kıbrıs kendileri için çetin bir ceviz olacaktır.» demiştir. Grivas ayrıca. yegane çözüm yolunun «kayıtsız • şartsiz enosis» olduğunu da sözlerine eklemiştir. Grivasın Atinada Adanm sarunma meselelerini görüsmek üzere çağırıldığını ileri süren hükumet çevrelerine karşılık siyasî çevreler geçen hafta Makarios ile birlikte Atinaya gelen Savunma Bakanı Yorgacisle de aynı konuların görüşüldüğünü hatırlatarak, Grivasın ba.şka bir sebep için çağırılmış olacağını ima etmektedirler. Grivas Rum silâhlı kuvvetleri kumandanıdır. Grivas Atina'da CRTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSITESİ ÖĞRENCİLERİ PARA TOPLUYOR BAGIŞLAE Asağıda, tstanbuldaki bankalarda açılan «Millet Yapar Donanma» .hesabıqa para yatırmış olan sahısların isimlerini bulacaksınız. Bağışta bulunan kisilerin isimlerini ve bağışladıkları para miktarını peyderpey liste halinde yayınliTacağız. Toplanan p a r a miktarı ise bankalardan dekontlar geMikçe zaman zaman neşredilecek tir. TÜRK TİCARET Süleyman Eryılmaz 20, Yahya Erduran 10, l'.S. Royal Lâstikleıi T.A.Ş. memurları 120, Selâhattin Saygm 20, Mithat Yılmaz 7,50 înci Akkaya 100, Ahmet Nabi Aydel 10, Sümer Tanju 10, Yiğit Demiralp 10, ŞEKERBANK Galatasaray Lisesi Ortaköy Şubesi Yetiştirici A sınıfı adına Derya Caşsever 87, Tekel G. Md. Satış ve Reklâm Şubesi memurları 175, Tekel G. Md. Dış Satış ve Iştirakler Şubesi memurları 70, (Arkası Sayfa 7, Sü. 4 d e ) Bütün Olerde komiteler kuruldu ajans bülteni ve mekG azetemize gelen haber, telgraf,giriştiğimiz «Başkalarıtuplardan anlaşıldığına göre nm vermediğini MİLLET YAPAR» kampanyası milletçe benimsenmiş ve bir çığ gibi Tiirkiyenin bütün sathına yayılarak, her tarafmda müteşebbis heyetlerin öncülüğü ile Donaıımaya Yardım komiteleri kuruunuştur. Kampanyamız Türkiye dışındaki vatandaşlarımız ve ırkdaşlarımız arasında da büyük bir ilgi görerek buralardan da yardjmlar gebııeye başlamış ve komitelerin kurulınasma başlanmıştır. Ziraot Bankasının sermayesi 1,5 milyar liraya çıkarıldı «Başbakanın da ifadesi alınsın» Bölükbaşı dün T.R T. ile ilgili olarak Savcılıkta ifade vermiş ve «Başbakan ile diğer kabine üyelerinjn de ifadelerini almak gerekir» demiştir. BU KONU İLE İLGİLİ HABERİMİZ 7. SAYTADADIR Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinin dün sabahki otu rumunda Ziraat Bankasının sermayesini 1.5 milyar liraya çıkaıan kanun tasansı kabu! edilmiştir. im odali otel Dün kanunlaşan teklif ve tasarılar arasında Taksimde yapılaeak İM odalı otel için Vakıflar İdaresinin ortaklığını sağlayacak tasarı da görüşülmiiş ve kabul edilmiş tir. Yeni komiteler Nazilli «Millet Yapar» kampanyası ile ilgili olarak yapılan toplantıda 21 kişilik bir komite seçilmiş ve halkın yardjmlanrii kabule başlamıştır. Kaymakam Remzi Özen'in başkanlığıiıda kurulan Komite çalışmalarına devam etmektedir. Zonguldak «Millet Yapar» Komitesi, Vali Vekili Asım Büyüklü' nün başkanlığında kurulmuştur. Toplantida, makbuz basılarak bağış toplanmasına ve bütün banka şubelerinde hesap açılmasına karar vcrilmiştir. Komite kunılmadan ilk bağışı yapan Öğretmenler Derneği" nin verdiği 1000 lira bu hesaplardan birine .seçirilecektir. Yomra İlçemizde Kaymakam T. Fikret Saygılı başkaalığında 20 kişilik bir komite teşkil edilerek yardım kampanyası için çalışmalara başlanmıştır. Kastamonu Donanmaya yar dım için açılan «Millet Yapar» kampanyasına iştirak etmek üzere Vali Muavini Mustafa Tütüncünün başkanlığında bir toplantı yapılmıstır. Siyasî parti başkanlan ile Ticaret ve Sanayi Odası, Belediye Başkanlan, Banka Müdürleri ve teşekküller tem silcilerinin iştirak ettiği topluluk, Vali Necdet Yalçın'ın baş kanlık edeceği 14 kişilik bir komite kurmuştur. Müracaatları karşılayacak BANKALAR CtNAYET İŞLENİYOR Dün. Sabriye, Şaziye adındaki bir arkadaşiyle birlikte postahane karşısmdaki, istidacıya girdi.. «Bo şanmak istiyorum kocamdan.. Bana dilekce yazar mısınız?» dedi. Ve tam bu sırada, Mustafa ansızır. içeri daldı. «Ne yapıyorsun?. Burada ne arıyorsun?» sözüne karşılık, «Sana ne. Seninle ilgim kalma dı. Artık karıkoca değil, karde şiz!« karşıhğını ahnca, tabancası nı çekti.. Köşeye sıkışmış bulunar Sabriye, aldığı kurşun yaralariv le, hemen oracıkta yığılıp kaldı Ölmüştü. Istidacı Seyfi Savaşçrnın ise korkudan dili tutulmus Şaziye de selâmeti kaçmakta bulmuştu.. Mustafa ise, «Bütün kaba hat köpeğimde. O dalaştı. İstediğini de buldnî..» diyordu. En ufak bir pişmanlık izine dahi yüzünde rainaruııii'oıdu.. «AllLLJET YAPAR» kampanyasına katılacak olan vatandaslar, yapacakları yardıırı bütün yurtta aşağıda bildirilen Banka Merkez v« Şubelerine yatırabileceklerdir. • • • • • • • • • • • • • KAATIL VE NADİR N'ADİ .(Aıkası Sa. ", Su. 3 dcj ' OLDtttDÜĞÜ £Şİ YERLİ ÇOMBELER Haydi... Satılık, yeraltı; yerüstü servetlerimiz satılık. AKBANK ANAÜOLD BANKASI DENİZCİLİK BANKASI Babaeskj Babaeski KaymaEMLÂK KREDİ BANKASI kamı Necati Ösen'in başkanlığın İ/ EMNİYE1 SANDIĞI da daire müdürleri, banka müdürleri ve halktan kurulu 10 kiETİBaNK şilik bir grupla Donanmaya YarGARANTİ BANK1S1 dım Komitesi kurulmuştur. Çev İSTANBUL BANKASI rede bu hareket memnuniyetle İŞ BANKASJ karşılanmış olup bağışlar aralıkPAMUK BANK ız devam etmektedir. SÜ>1EKBANK ŞEKERBANK İkizdere İlçemizde KaymaTÜRKİYE KREDt kam Müfit Tuncer başkanlığınBANRAS1 da kurulan Millet Yapar Donan • TÜRK TİCA1ÎE1 BANKASI maya yardım komitesi çalışma• VAKIFLAR BANKASJ larırıa başlamıştır. Halk tarafm• YAP1 ve KREDİ BANKASJ (Arkası Sayfa 7, Sü. i de) • ZİRAAI BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog