Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

MeHh Cevdt* ANDAT AYLAKLAR Roroan Toplumda kazanmadaa yaşamanm yaattığı aykın bir duruınnn, tek insamn ruhunda yaptığı yıkıntılar, bir oiie tarihinin ya da bir dcvrin mirası r« aoIUCU olarak belirir. Piatı 750 Kuruş BEM2İ KİTABEVİ îlâncılık: 6488/5333 Humhuriyef 42. Vll SdVl 1465! T raI AĞAOĞLU VAY1NEVİ (Ankar» Cad. 37/7. Vilâyet KarşısL İstanbul) KATIRIN ÖLÜMÜ Samet Ağaoğlu'nun «on eseri' BİTMEYEN KAVGfl Steinbeck ^ ** m e k t u p adresi: KUKOCÜSfJ: r B N U S NAOİ to*»*»**** IstanbuJ Poste Kuttum: fetanbid Na 246 ^ n Pazortesi 17 Mayıs 1965 . , « . . «, 2. Baskıa çıktı. Cumhuriyet 5590 G. Vietnamda İNFİLÂK İLÂ Bien Hua iı»sündeki uçaklardan blri DEMİREL PETROL KONUSUNDA GÖRÜŞÜNÜ DÜN AÇIKLADl" 40 ucak parcalandı 28 kişi öldü DIŞ HABERLER SERVİSİ SAYGON üney Vietnam'da Saygon'un 30 kilometre kuzeyindeki Bien Hoa Aınerikan hava üssünde diin sabah mahalli saatle 8.25 te meydana gelen hıfilâklar sonucu. yangin ve tahrip bombalariyle dolu 4i urak tanidiııeıı harap olmuş ve şimdiye kadar tesbit edilen cesetlere gore 28 kişi olnıuştıır. Guney Vıetnam Hava Kuvvetlerjne ait 10 «Canberra b57> i)e 10 • Sk\raider alh» ve Ameııkan Hava Kuvvetlerine aıt XI Skyraider» ile 1 avcı bombaıdıman «f8 Crusadeu uçağının kullanılmaz hale geldıgı ilk infılâklerden sonıa ıki buçuk saat geçmesine rağmen. meydana gelen yangin. bomba. obüs, makineli tufek şeritleri. roket ve napa'.m dolu depoların hâlâ duyulan infilâkleri arasında yayılmaya devam etmıştır. Üsden ahnan ilk haberlere gore, şimdiye kadar 28 ceset bulunmuştuı. Bunlardan 6 sının Amerikalı per.onele aıt olduğu bıldırilmektedır. DEMİREL G HAVACILAR PARCALANDI Yangin ve infilâkler o kadar âni ve şiddetli olmuştur ki, havalanarak uçaklannı kurtarmaya çalışan havacılardan çoğu parçalanmıştır. Ikinci Hava Tümen, Komutanı General Joseph Moore da, olayın bir k.i7h sonucu meydana geldiğiai israıla belirtmiş ve: «Bir bomba infilâk etti \e ateş, öteki uçaklara da sıçradı» demiştir. Olay tanıklarından bir asker, gunları soylemiştir: MECLISTE BOŞ SIRALAR Son günlerdc ekseriyct s.tğlıyamaciığı için çok kere toplanamıyan Millet BecKsi. dün saat 14 de nihayet toplanma imkânı bulmuş ve Sıyasî Paıiiler Kanun Tasarısının müzakeresine devam etınijtir. Resim, toplantı saati peldiği halde ekseriyet tcmin edilemiyen Meclıste boş sıraları goitormektedir. Meclisin dünkü toplantısına ait haber 7 nci sayfadadır. Gromiko bugün Ankaraya geliyor Ankara, (Cumhuriyet Bürosn) Rus Dışişleri Bakanı Gromiko bugün e«i ile birlikte Ankara'ya gelecektir. Kendisine altı kisilik bir heyet refakat etmektedir. ZZ maTisa kadar TÇrkiye'de çenacak olan Gromiko yarın Cumhurbaskanı Cemal Gürsel tarafından kabul edilecek ve daha sonra Başbakan Snat Hayri t rîüplü ile çörüsecektir. öfleden sonra ise Dısişleri Bakanlığında miizakereler yapılacaktır. Bu müzakerelerde ele ahnacak bellibaşlı konular özetle çu noktaiarda toplanmaktadır : Q yi tl Dunya olaylan, Kıbrıs meselesi, VEDAT ETENSEL Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Suleyman Demirel, Ereğli Pabrikasmın açılış toreninden dönüşte, Samsun vapurunda dün bir basm toplantısı yapmış ve Ereğli tesislerinde buyük yolsuzlıüclar olduğu yolundaki bir soruya cevaben: <Ben ne hakemim, ne de hâkim. Eğer bir volsuzluk bahis konusu ise, elbette kanun vollanndan gereken yapılır» deraiştir. Karabük istihsahnin yeni tesislerle 600 bın tona yükseleceğini söyliyen Suleyman Demıre], Petrol ve madenlerimizin millî]eştirilmesi bahsinde sorulan bir soruyu da geniş şekilde cevaplandırmıştır. Demirel petrol konusunda «Türkiyenin bueün çıkardığı petrollerle ihtiyacı karşılamaya imkân yoktur. Yabancı şirketlerin bulup çıkardığı petrolleri almayı, bugün düşünmüyoruz. Fakat ileride keııdilerivle oturup konuşulabilinir» demiştir (Demirelin somlara verdiği cevap 7. sayfadadır.) KANUNLA VERİLNİŞ HAKIARI, KANUNSUZ A1NAYIDOŞÜNEMEYİZ ATOM BOMBASI GÎBÎ • l'ıpkı, bir atom bombası patlamış gilıî oldu. Mantar şeklinde simlijah bir dumuı, binlerce ayak irtifaa yükseldi. Bien lloa'dan 3t kilom*»rr uzaklıklaki Saygon liraauından da)4 »l**l« «öriuuiyorAp» ?t Amcrikan Savunma Bakanlığı ıse, Bien Hoa Hava Üssündeki olay hakkında soruşturmada bulunmak üzere Tümgenerat William Martin'in batkanlığında bir heyetin Vietnam'a hareket edeceğini bildirmiştir. Gencıa. Martin, Amerikan Hsva Kuvvetleri Genel Mufettişidir. Savunma Bakanlığı sozcüsü. Bien Hoa'daki yangin ve iııfilaklerin hir Vietkong saldırısı sonucu değil. kaza sonucu meydana geldiğinde israı etmiş. can ve tnalzeme ka>bı konusunda tam bilgi verenıiyeceğini, alıııaıı haberleriıı çelişik olduğıınu soyleıniş ve «kaza olduğu faraznesini doğrulayan haberler daha çok> demiştir. Ürzüplü, Işıktan izahat aldı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Ba«bakan Suat Hayrı Ürguplu'nun baskanlığında dun Başbakanlıkta «Dıs Politika» konusunda önemli bir toplantı yapılmıstır. Toplantıya Sulesnıan Demirel, Dışışleri Bakanı Hasan Işık, Genel Sekreter Haluk Bayulken, Bir]p5mi,s Milletler Baştemsilcısi Orhan Eralp, Washington Buyuk Elçisi Turgut Menemencıoğlu. NATO Baştemsilcisi Mulıarrem Iv'uri Birg, yeni Moskova Büyük Elçisi Vahit Halefoğlu ve Bakanlık ileri gelenri katılmışlardır. Toplantıda, «Türkiyenin dıs politikası» ele ahnmış, Yunanistan ile iliskiler gözden şeçirilmis ve Kıbrıs meselesi üzerinde durulmuştur. Rus Dısişleri Bakanı Gromiko ile yapılacak şdriismelerde ele alınacak konular da incelenmistir. EH BlEN HOA'DA DURUM Bıcn Hoa üssundekı yangjn, mahallî saatle ö»le\e doğrvı kontrol altmd ahnabilmıştir. Bununla birhkte, zaman zaman infilâkler olmakta ve 22 uçağın enkazı arasında ceset araştıran kurtarıcıların hayatları tehlike\c gırmektedir. unün Gromikonutı j Ziyareti llalı basınınııı «Gülmeyen Arianı» isıııini taktıfı So\\et Rusya Dısişleri Bakanı Gromiko'nun Türkiveyi ziyareti, Erkin'in Moskova ziyaretinin iadesi olmaktan baska, Türkiyenin uysulamağa basladığı çok taraflı dostluk politikasının devamı olmak niteliğini de taşır. Zateıı Batılıların. bu zijarete ve Sovıet Dısişleri Bakanının Ankarada buluııdnğu sıralarda yapacağı sörüsmelerp büyük önem vermesî de buradan geliyor. Gerçi Batı basınında, ziyareti, Türkiyenin Amerikadan ve Batıdan uzaklasıp Sovyet Kusyava \ akınlasnıasr seklinde yorumlıyanlar yok değil. 8u var ki. hesaplı, maksath yorumların \e bir de VVashinçton'un çarip telâsı yanında, coğunlnk, meseleyi oldu£u «ibi ve açıklığı ile anlamıs sbrünmektedir. Sovyet Rusya ile ivi komsuluk münasebetleri konusunda müttefikimiz Amerikanın tııtumu şerçekten çariptir ama. bu $arabete sasmamak gerekir. Zira yıllardanberi Amerika, Türkiyenin dıs politikasını mevcut cok taraflı. iki taraflı ittifak anlasmalarının sınırını zhadesiyle asarak tanzim etmis ve \Vashington davranışlarımızda âdeta onavı ahnan son merci haline getirilmistir. Kıbrıs meselesinde Türki\enin ieiııe düstüğü çıkmaz böylesine bir uyçulamanın sonucudur. Daha doğrnsu, uyeulamanın memleket çıkarına olmadıjı. Kıbns'la aoıb seçik hale gelmistir. Rurada sırası selmiskeıı isaret edilmesi gerek^n bir husus var : Kıbrıs meselesinde ortaya çıkan kötii dıs politika tutumu nygulaması ve onun sonucn olarak girisilen çok taraflı dıs politika denemeleri. Türkiyenin dıs davranıslannı âdeta vesayet altma almak, ya da alınmasını istiven çevrelerce tamamen maksath ve hesaplı sekilde yorumlamvor. Sovyet Rusya ile başlıyan iyi komsolnk münasehetlerinin «adece Kıbrıs meselesi için tertiplenmis geçici bir ovun oldneu özellikle işleniyor. Çok taraflı politika denemesinde ve Sovvet Rusya ile ?erçin münasebetler yerine iyi komsuluk münasebetlerinin sürdürülmesi sonncnnda elbette Türkive. Rusyanın Kıbrıs meselesinde daha tarafsız bir davranısa vSnelebileceçini düsünmüstür. Ancak, münasebetlerin iyilesmesine doğru atılan adımların baslıca nfdcni sadece Rnsvayı bövle tutuma itmek değildir. Bu neden, çenel çıkarlarımıza bağlı daha bir siirü nedenin arasında mütalâa edilebilir ve herhalde Türkiyenin. Kıbrıs kadar önemli ve onu çok taraflı politikava döndüren çesitli meselesi vardır. Dünya süratli bir gelisme temposu içinde. Milletlerarası denge anlayısı. ittifaklara ve özellikle savunma anlasmalarına başlılıçın ölçüleri süratle değisiyor. Bırakınız bloklara bağlı derece derece ülkeleri. Batı ve Doğunnn blok baslarında bile bn degişikliği farketmemeğe imkân yoktur. Böylesine süratli değisiklik gös(eren anlavıslara ve ölcülere elbette Türkiye de nymak lornnlujundadır. Zira nymazsa. dünvadaki Snemini yavaş yaraş kaybedecek ve bir çiin kendisini belki de yalnızlıçın ortannds bulnverecektir. Bn kotfl ihtimalin ilk belirtisini Kıbiıa Ibtilâfı vermistir. tste, Türkiyeyi çok taraflı dıs politikaya iten baslıca neden budnr, Çok taraflı politika mevcut ittifaklarımıza, anlaşmalarımıza, dostlnklarımıza o anlaşmalann esprisine aykın olmıyan yenilerini ilâve edebilecek olan ve onnn yanınds Türkiyeye kisiliçini veren bir politikadır. Aynı zamanda Türkiyenin bngfiniinü ve yarınını garanti altına alacak bir politikadır. Amerika He ittifakımız ve dostlnçumnz devam edecektir. NATO üvrsi olarak Batı ile Mvnnms sınırlan içinde kalan isbirliğimiz devam edecektir. Ama, bn bafhlıklarımız, DoSu nlkeleriyle, t'çüncü Dünya ülkeIeriyle karsılıkh dostlnklar knrmağs, ekonomik iliskileri devam eHirmeğe mâni defildir. Milletlerarası münasebetler çetecilik zihniyetinden, kan dâvası zihnlyetinden çok ileri gitti. Türkiye de bn gidişe, sadece ny^ar ve Jiırtr btr filke olarak defil, millî eıkarlan bskimındsn da ayak nvdnrmak Torunlntnndadır. J ıııuHiııııııııııııııııııiiiıııı ıtıııııı IHIII EDIRNE CEZAEVİNDE 1500 HÜKÜMLÜ > I AYAKLANDI EDIKNE, (a.a.) Istanbul gazetelerinde Sultanahmet Ce zaevindeki isyan hareketi haberini okuyan Edirne Bölge Cezaevindekı 500 hükürnlu dün saat 10 da bazı mahkümların tahriki iîe ayaklanmıştır. Ayaklanma, dört saat sürdukten ve Türkiyenin sayılı cezaevlerınden olan bına, genış çapta harap olduktan sonra saat 14 de sona ermiştir. İlk önce «valiyi isteriz» diye bağırmaya başlayan mahkumlar daha sonra da «başgardiyanı istemiyoruz» deraışlerdır. Daha sonra Vali muavini ve Savcı mahkumlarla ko nuşmuşlar, kendilerini yatıştırmışlardır. Beş kişiyi bldürmekten sanık Edirne Landrusu Mehmet Yaman da olaylar sırasmda hükümlüleri yatıştırmaya çalışmıştır. Bir süre önce Sultanahmet Cezaevinden naklen gelen ve ismi açıklanmayan I ve bir bir hukünılünün de bu ayakde bu I Fninııp *••• lüî Kıbns'a Mısır kanaliyle gonderılen sılâhlar konusu. NATO Bakanlar Konseyi toplantısına katılan Dısişleri Bakanı Hasan Işık'ın Londra'datı dönüşüne raslıyan bu ziyarette yapılacak görüşmelerin daha ilgı çekici olacağı ifade edilmektedir. Rus Dısişleri Bakanı Groroiko, çar=amba gunü Istanbula gidecek ve aynı gün Ankara'ya dönecektir. TİYflTRO SANATKÂRLARI DA KAMPANYAYA KATILIYOR «Millet Yapar Donanmaya Yardım» kampanyasına birçok tiyatro ve diğer sanatkâr topluluklan da katılmaya karar vennişlerdir. Sanatkârlar oyunlarmdan elde edecekleri hâsılatı, Donanma Cemiyetine bağışlayacaklardır. Ankarada Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü, aldığı bir kararla, tiyatro mevsiminin kapanışı münasebetiyle dünkü tiyatro ve opera bölümleri scanslaruıı «>Iillet Yapar» yararma oyııamışlar ve lıasılatı Douaıuna Cemij'etine bırakmışlardır. Ayrıca Devlet Konservatuarı öğrencilcri de «Çyrano De Bergeraque> ile «Kahvehane> isimli piyesleri ücretli olarak oynamıs ve hâsılatını Donanma Ceniyetine teberru etmiştir. Bu arada, Konservatuar oğrenci ve öğretmenlerı, kendi aralarmda bir yardım kampanyası da açmışlardır. Hâlen Istanbulda bulunan Ankara Sanat Tiyatrosu topluluğu «Ayak Bacak Fabrikası> piyesini 31 mayıs gecesi Donanma yararma ^ynayacaktır. yararına oynamaya hazır olduklarını bUdiımigIerdir. Aynı jekilde İstanbul Tiyatrosu yönetici ve oynnculan da istenilen gün, temsil vermece hazır olduklarını bildinnişlerdir. Gazetemize müraeaat eden diğer tiyatro topluluklan arasuıda Yetimleri Komma ve Barındırma Cemiyeti Amatör Tiyatro topluluğu, Üsküdar Sanat Topluluğu ia buunmaktadır. Yeni bir görüşümüz yok Toplaııtıdan sonra Başbakaiı Suat Hayrı Ürguplü basın mensuplaıının sorulanna şu cevabı vernıiştir: cLondra konferansı ve Kıbrı? meselesi hakkında Dısişleri Bakanı Hasan Işık izahat verdı. Verılen bilgilerden memnunuz. Başka bir şey söyleyemem» Ba^bakan ayrıca NATO toplantılarından sonra Gromiko ile vapılaeak göruşmelerde Türk hukumetınin yeni bir «göruşu» nun olmadığını ifade etmiştir. Gökhan Evliyaoğlu Haysiyet Divanında Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) A.P. Grup Yönetim Kurulu. Gökhan Evliyaoğlu'nu müsterek haysiyet divanına sevketmiştir. Balıkesir Milletvekilinin durumunun görü.sülmesinde Yönetim Kurulu şu hususlara isaret etmiştir : 1 Partiyi böliicü hareketlere tevessül etmek. 2 Parti disiplinine aykın hareket etmek. 3 Partinin iç tüzük hükümlerine riayet etmemek. Belirtildiğine göre bu suçların tesbiti halinde Gökhan EvliyaoğIu'nun partiden ihracı gerekmek tedir. Müsterek haysiyet divanı önümuzdeki hafta içinde toplanarak bu konuda bir karara varacaktır HALKEVI TİYATROSU Biiyükelçiler Buyukelçıler sorulan soruları cevapsız bırakmıslar. ancak Muharrem Nuri Birgi cYunan hukumetinin samimıyetinin bir kaç gün içinde anlasılacağını» sbylemis «sabredilmesi gerektiğini» belirtmiştir. Birgi, şimdiye kadar Türk hükumeti tarafmdan yapılan tesebbüslere ilk defa olarak Yunan hükumeti tarafından cevap verildiğıni de sözlerıne ekîemi^tır. I I " lanmada önemli rol oynadığı I sanılmaktadır. I ^BVV^B MH^^H ^ ^ ^ ^ ^ ^ a . ^^^^J Basının ekonomik meseleleri görüşüldü Basının içinde bulunduğu güçlükler ve özellikle ekonomik meseleler etrafmda fıkir teatisinde bulunmak ve gerekli tedbirleri görüşmek üzere Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Türkiye Teknisyen Gazeteciler Sendikasının teklifi ve Gazeteciler Cemiyetinin bu tekliften mülhem dâveti üzerine Türkiye Gazete Sahiplerı Sendikası temsilcilenyle müştereken bir toplanh yapılmıştır. Topiantıda bulunan dört meslek teşekkülü, gazete maliyeti ve satış fiatlan üzerinde durmuşlar ve buna ait tedbirler etrafmda çalısmalar yapılmasına karar vermi'jlerdir. Beşiktaş Halkevi Oda Tiyatrosu ise, altı aylık hasılâtını kampanyaya bağışlamayı kararlastırmıstır. Amasyah amatör oyunculardan kurulu Çayır Tiyatrosu da, yardım kampanyasının ilk gününden itibaren bütün hasılâtim Donanmamıza ayırmaya baslamıştır. îstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençhk Tiyatrosu oyunculan da bu gece Fatih, 23 mayısta Üsküdar ve 30 mayısta da Yeni Komedi Tiyatrolarında «Ayak Bacak Fabrikası» piyesini Almanyada derece alan filimlı şekliyle oynıyacak ve hasılâtını Donanma Cemiyeti'ne bağışhyacaktstanbuluıı üıılü Kent Oyuncuları topluluğu lardır. ise. gazetemize müracaat ederek, istenilen yerde ve zamanda «Pemhe Kadin» pyesini kampanya lüksek öğretmen Oknln Talebe CemiyeH Tiyatro Topluluğu da cumarte ;........,„ si gecesi Haydarpaşa Lisesi tiyatro salonunda «Vatandas Oynnu» isimli piyesi «MÎLLET YAPAR» kampanyası yararına oyönceki toplaro 289^14,59 î namıstır. KENTERLER Müracaatları karşılayacak BANKALAR Bağışlar \ Eskişehirde Eskişehir Belediye Tiyatrosu kampanyaya katılmaya ve İç Ana doluda turneye çıkmaya karaı vermiştir. Bütün hâsılat Donanma Cemiyetine devredileceğî gibi rur ne sırasında da sanatkârlar ödenek almıyacaklardır. Ankara 2 7 Mayıs Kız Öğrenci Yurdu ile Kur tuluş Öğrenci yurdu öğrencileri bu akşam, Küçük Tiyatroda «Pay dos^u ojnajacaklar ve hâsılatı ta mamen kampanyaya de\Tedeceklerdir. Samsun Tiyatrosu sanatkâriarı da başarıh bir şekilde oy nadıkları «Pusuda. ve •Ormandaı isimli piyesleri kampanya yararına oynayacaklardır. Öte yandan ressam Ajftekin Karaman ile mimar Orhan Dinç ve Aktan Okan, Fransız Kültür Mer kezinde düzenleyecekleıi fotoğrai ve desen sergisi satıs hâsılatının kampanyaya bağışlayacaklarmı bildirmişlerdir. «Beyan edemem» Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel ıse Dısişleri Bakanının bilgi verdiğini belirtmiş «Müspetmenfi bir şey söyleyemem. Ya da memnuniyetgayri memnuniyet beyan »demem» demiştir. DISİŞLERİ BAKANI KOSTOPULOS ' UN ATİN4DA YAPTIĞI KONTSMAYA DAİR HABERİMİZ 7 NCİ SAYFADA Türkiyede Özel Sektörü kurtarmak mümkün müdür? Prof. Dr. Besim Üstünel'in özel sektörle ilgili seri yazısmın ilki bugün 2 nci savfada :••• ::•: ••:: ••:: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :••: :::• «MİLL£T YAPAR» kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, yapacakları yardımı bütün yurtta aşağıda bildirilen Banka Merkez ve Subelerine yatırabileceklerdir. • AKBANK • ANADOLU BANK.4SI • DENİZCİLİK BANKASI • EMLÂH KREDİ BANKAS! • EMNİYET SANDIĞ1 • ETİBANK • GARANTI BANKASI • ISTANBUL BANKASI • iş BANKASI • PAMUK BAVK • SOIERBANK • ŞEKERBANK • TÜRKÎTE KREDI BANKASI • TÜRK TICARET BANKASI • VAKIFLAR BANKASI • YAPI ve KREDI BANKASI • ZIRAAT BANKASI Çukobırhk 300.000^0 î Çatalkaya Matbaası • Is ileri î 6.153^5 S Okçu Musa îlkokulu 5 3 D sınıfı 4n ı 0 0 i Huseyın Memışoğlu 50,00 | Bondırma Tekel | Md. lüğü mensupları 250,00 " George Town okulu (Ankara) 335, § 5,Hasan Özsoy 100 Oıtadoğu Üniversitesi Hazırhk Sınıfı 235, ! Neşe Kuşları « 5 Topiuluğu 85, Mayran Dinçkol 15,I* Bankasi M;r. Şb. mensupları 865, Kemal Öner 50. Mehmet Ateş 10, îsnet Turgay 50, Dündar Işın 100, Ankara Kayseri öğrenci Yurdu öğrencileri 250, | tskender Baykan 250, § Yenıce Merkez ve köyleri 171,25 Toplam 598^24,39 SOT : Banka Şobeleri, tesekkül ve sahıalardan gelen bağıs listelerinin neşrine pey> derpey devam edileeek«r. i | «3ON GÜNLERDF AŞIRI SOLCULAR ÇOĞALDI» Sajcı Gazeteler :;:: :!:: :::: :::: :::: jjji jj[| İjjj •«•• Bankoların Dikkatine tstanbul ve Ankara harıcındekJ Banka Subelerine yatırılan bağışların Merke ze ve dolayısı ile Gazetemi?e büdirilmesi gecikmektedir BütÜD banka şubelerının bpğışla ılgılı muamelelerı cabuklaştırmalaruu ric« Başışlar Ecvrt GÜRESfV j •ü» ederu. SlİRT Vali Şevket Güres'in Lıaşkanlığında kurulan Oonanma Cemiyetine Yardım Komitesi, vaiinin heyecanlı konaşmasmdan sonra kampanyaya katılmıç ve bir saat içinde 20 bin lira toplanmıştır. TRABZON Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu bucağında özellikle imamlann öncülük vaptı(ArkMi Sa, 7, Sti, 5 te) ' " • "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog