Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncılık: 6490 5306 Munir Hajri Egell Sejahat kılavuzu İşçi olarak gideçekrıe rehber Öğrencl olarak gidllecek okullar ve basvurma yolları PHATIK ALMANCA KONUŞMA ÖĞRETEN KJTAP Vurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük ^anat kredisi açılması hakkınd» kanıın Bedelsiz ithal rejiml hakkınd» malumat Fiatı 10 Lira. Müellifin diğer bir eseri: ALMANYADA ÇALIŞIYORUM da mevcuttur. 10 iira Almanya'ya Gidiyorum HARİTALI 42. yıl soyt 14650 umhuriyef KURUCITSU: TUNÜS SADİ Telgraf v e raekhıp adresi: C u m h u r i y e t UtanbuJ P o s u K u h ı s u : îstaabu] N o 246 Teleionlar: 2 2 42 90 2 2 4 1 9 6 2 2 4 2 3 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 İŞEHİR föÜ.YDEN «zW Almaniyeu olan KoU. ffl. Pazor 16 Moyıs 1965 ve Lise L yılı için. kaydı Müracfiat cağından, merkez bina racaat ederek yer nur. Karanfil Sokak, N Dışişleri Bakanı Işık yurda döndü EREĞLİ DEMİR ÇELİK TESİSLERİ İŞLETMEYE AÇILDI Vedat ETENSEL bildiriyor OrtaDofu Teknik Üniversitesi oğrencileri gazete satıyor "Galipmağlup aıamamak YERSH ÜFKE . H. P. sorumluları, parti programındaki ekonomik ı ilkeleri millele hatırlatmaya basladılar >a, berikilerde bir telâş, bir öfke : Vay efendim. ne demekmis bul lsmet Inönü. «Biz ortanın solundayız; petrol üretiminin ve ağır endüstrinin devletleştirilmesini istiyoruz. Toprak reformu bir an önce srerçeklestirilmeli'.» derken halka masal söylüyormuş. İnanmamalı imiş Genel Baskanın sözlerine. t.H.P.'nin bütün davrarıısları baştan başa göstermelikten ibaretmiş. Birkaç gün önce 14lerin sosvalist eSilimli temsilcilerine kollarını arması da bir gösterişten baska bir sey defcilmiş. Böyfe yapmakla C.H. P.. aşırı solcnların ekmejine yağ sürüvor, onların işini kolaylaştırıjorrnn».. Peki. nasıl bir yol tutsundn C.H. P. ? 1M6 1950 arasında oldof u *ibi iktidar nfruna en güclü rakibi île bir taviz yarısına mı kalksındı? Programındaki temel ilkeleri bir yan» bırakıp halkçılığa, devlttçilige ve devrimciliğe karsı agaların, şeyhlerin ve milyoner adaylarının mdasn taaline mijrrjıütıdi? Bütün partiler aynı role Szenrnekle \urdumuzda deraokratik bir ortam yaratılamıyacaiını yakın tarihimiz açıkça göstermiştir. Geçirdigimiz tecrübeler, oportünist politika oyunlarının başarı sansını gittikçe azaltmaktadır. Artık partiler, hangi ekonomik anlayısı benimsemislerse onn açıkça hrlirtmek zorundadırlar. Aynı yolun ynlcusu olan siyasal kurullar arasında ceçecek bir seçim yansı günden güne milleti daha az ilgilrndirerek, sonunda da belki hiç ilgilendirmiyecektir. 27 Mayıs'tan bu yaııa biyimsel demokrasinin peçesi yırtılmıs, vatandas o güne değin göremediği «erçekleri gözucu ile seçmeye baslamıstır. Yırtılan pecevi veniden dikmeve, yamamava kalkmak bosuııa bir cayret olacaktır. Bundan böyle halkııı önünde fikirler korkusuzca acıklanacak \e \na\asamız eerejince milli irade belirecpktir. Açık ya da gizli. herhançi hir tertiplc milli iradeıi çöleelemeve çirisenler. her seyden önce kmdilerine yazık edeceklerdir. Gercek demokrasilerde fikir sucu dive bir suc yoktur. Anayasamızın ısığı altında savunulan fikirlere i«e hepimİ7 tahammül etmrk zorundaMZ. C.H.P. Geııel Baskanı Savın Inönü. «Atır endüstriniıı ve petrol isletmelennin devletlestirilmesini istivoruz. Toprak reformunu eerceklestireceğiz» dodiği 7aman lıu (utumu beğenmiyenler, «Ha\ır. hiz dcvletei değiliz. Tersinf devlet elivle adam zenjin etme pnlitikasından vanavız. Aîir. ort3. h.ifif hütiiıı endüstri kollarını özel scktör i«letecek. Petrol rezer\lerimizi labancı sirkctlerle ortaklasa kullanacağız!» dhcbilmeli ve bu düsüncelerin vurt çıkarına daha uvçnn olduğunu halka anlatabilmelidirler. Normal olan vol bu yoldur. Böylr vapacak verde. «Vav efendim. sahtekârlar! >Io<^kova ıısaklarına cpsaret \erivnr«"\nuz» diverek isı sürültüve ve demaeojiıe boğmak. oNa oKa birtakım ard nivctlere isaret Ama hir kere artık pcee yırtılmi'tır, o niyetler eerçekleşroivecektir. Rundan bövle bu memlekette parofasist bir reiim kurnp yürütmek cok zordur. Düpedüz fasİ7me selince. onun bavraeını tasnaııların sonu ne olur. Mussolini'ii hatırlı.^arak hili'nrnz. lâzım gelif„ Mehmet BARLAS ondradaki NATO Dışişleri Bakanlar toplantısına katıldıjn «ırada Yunamstan Dışişleri Bakanı Kostopulos ile temaslarda bulunarak Turk Yunan ıkili görüşmelerinin başlangıcını yapan Dışişlerı Bakanı Hasan Işık dun jurda donmuştür. Işık, Yeşilköyde kaldığı kısa sure zarfında temaslarına değinerek «Türk Yunan münasebetlerinin vikayesi için mesut bir hâdisedir» demiştır. Kıbrıs meselesine bu temaslannda nıhai bir hal çaresi bulunmadığına işaret eden Işık, «Buhranın ballinde iyi niyet esastır» dedikten sonra «Eğer gerçekten çözüme varılmak ıstenıyorsa galip veya mağlup aramamak lâzım gelır» şeklinde duşüncesıni belirtmıştır. Işık, Makarios'un Enosiste israr eden beyanlarına ıse «Başka ne söyliyebilir kı» cevabını vermiştir. Dışişleri Bakanımızın açıklamaMna gore Turk Yunan temasları Ankara ve Atına'da normal dıplonıatık yollarla devam edecektır. Dışışleri Bakanı Hasan Işık"ın başkanhğında toplantılara katılan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterı Büyıikelçi Haluk Bayülken, Bakanlık Birinci Daire Genel Mudurü Pertev Subaşı, NATO Dairesi Genel Mudurü Şukrü Elekdag. Dışişleri Bakanlığı Baş Hukuk Danışmanı Prof. Suat Bilge. Washington Buyükelçinıiz Turgut Menemencioğlu, Birleşmiş Mılletlerdeki Daımi Temsılcimız Orhan Eralp. NATO ııezdındeki Temsilcimiz Muharrem Nurı Birgi ve Bakanlık Enformasvon Dairesi Genel Mudurü İ<;mail Soysal'dan kurulu heyetımız de aynı uçakla İstanbula gelmıs ve Ankaraya gıtmışlerdır. l HAVA ŞEHİTLERİ ANILDI Vatan \e millet uğruııa canlarıııı feda eden hava şchitleri dün Fatih Tay>are parkında japılan törenle anılnııştır. İstiklal Marşından soura bir manga uç el hava.ta ateş etnıiş ve saygı duru>uııda bulunmuştur. Bundan soıı ra Bıılı. Ali Ihsan Altınay. T. II. K. adıııa, Ömer Köprülü Malııl gaziler adına. Hakkı Sayguııer ^uıııın oııenıiui belirten koııu^ına >apmi4İardır. Toren geVİtle son hulınu^tur. Sehitlerimiz irin sa.ıt 1 1 1 2 arasında urak seferleri yapılmanııştır. Yukarıdaki resiınde dün ş«hrimizde >apılan annıa töreni gorülmektedir. Ereglı Altı yıl önce başlayan ve 42 ay içinde bitirilen Ereğli Demir • Çelik tesisleri, Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel, Bakanlar, muhalefet lideri Ismet Inönü, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Ikinci Başkan Refik TuİRa, Amerikan Büyükelçisi ve diğer dâvetlilerin lıazır bulunduğu törenle işletmeye açılmıstır. Ereğli Demır Çelik fabrıkaları İdare Meclisi Başkanı Danış Koper'ın konuşmasından sonra, Sanayı Bakanı Ali Naılı Erdem uzun bir konuşma yapmıştır. Bakan bu konuşmada dev müessesenın getirecegi refahı belirtmış, özel sektörun kalkınmadaki yardınılannı ortaya koymuştur. Bakan sdzlerini şöyle bitirrniştır: «Aklın ve mantığın hâkim kılındığı ve peşin hükümlerin reddedildiği makinalarda teneke levhalar gibi düzelecek ve bu köhne düsüncelerin sahipleri doçru>u mutlaka göreceklerdir. Çünkü makinede hür. bağımsız insanın mutluluk temposunu tutan yüce bir inancın içten sevinci rar. Çünkü o teneke ve saçta o benim olan levhada, sıcak alın teri, hür el emeği ve teknijin yeri v»r.» ÇUKOBİRÜK 300 BİN LÎRA BAGIŞTA BULUNDU ADANA. ıGüney Burosu) Çukobırlık Genel Kongresinde «Millet Yapar. kampanyasına Çukobirliğin 300 bın lira vermesi alkışlar arasında kabul edilmıştir GENÇLER ROZET TAKTI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Kampanya ile ilgili başkentteki çalısmaları Orta Do|n Üniversitesi öfrencileri renklendirdiler. Dün graplar halinde Ankara'ya dağılan öğrencilerin bir kısmı Bulvar üzerinde makbuz mnkabili gazete sattılar. bir diğer grup da rozet şeklinde Türk bayrağı karşılıçında kumbaralar ile para topladılar. Kumbara ve rozet ile Büromuzdan aynlan Aysıt Tansel . Cüneyt Bendik ile tlter Gülscn Yılmaz Ayata ekipleri birer saat ara ile üç defa kumbaralarını doldnrdnlar ve boşalttılar. Başkent sokaklarında dün herkesin göğsünde bayrak vardı. Donanmasına yardım için bütün halk, bavrak taktırmak için öğrencilerin önünü kesiyordu. Gromiko'nun ziyareti Ote yandan Hasan Isık. Türkiveye hareketinden once Londra Hava alanında kendısiyle konu^an ınuhabırımıze «Gromiko'nun pazartesi günü başlıyacak olan ziyareti Türkiye ile Sovyetler arasında gelişmekte olan iyi komşuluk münasebetlerini Mmholize edecektir» denıistır. Işık. İngiliz basınında «Kıbrıs yüzünden müttefiklerini hayal kırıklığma uğratan Türkiye. Sovyetlerle dostluğunu grliştiriyor» şeklindeki yorumları da doğru bulmadığını belııtmiş ve demiştir ki: « Kıbrıs. Türk • Sovyet münasrbetlrrinin yegrâne sebebi dejriMw. .S*v>rtlrr irun ve Pakifttan ile de mün»sebrllerini ıcelİHtirmektedirler. Kyüp Han geçen ay ivinde Moskovada idi. İran Şahı önümüzdeki ay sidecektir.» Dışişleri Bakanı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'ın sıhhati dolayısiyle bir Rusya seyahatini yapamıyacağını, fakat Urgüplü'nun Rusyaya gitmesinin mumkun olduğunu belirtmiştir. Hare'in konuşması Büyükelçi, kalkınma ile Çelık'in el ele yurüdüğunü söyliyerek söze başlamış, fabrikanın kapasitesi, Amerikan yardımı ve diğer konulara de ğindikten sonra: «Bu büyük tpşpbbüste iştirak payımızın büyük oLmasına rağmen Amerikan teknisyenleriniu alıştırma calışmaları bitince buradan ayrılacaklardır. Bundan sonra geride memleketin ihtiyaclarını karşılama gayesi güden bir Türk müessesesi kalacaktır. Bizim bir bütün olarak ekonomik işbirliğindeki fikrimiz bııdur. Türkiye'ııiıı halkına daha büyük bir bolluk içersinde bir bayat sağlamak. kalkınma çalışmalarını hızlandırma azmini bilerek. maddî yardımlar ve teknik programlar ile yardımda bulunduk.» TOPLANAN PARA DIN ADAMLARIMIZ KAMPANYAYI DESTEKLlYOR Orta Doğu Üniversitesi öğrencilerinin bir saatlik calışmaları sonunda 2.000 liraya yakın para toplandı ve hesaba yatınldı. Makarios Enosis'te ısrar ediyor (a.a. A.P.) Önceki gun Atinadan Lefkoseye donen Makarios. «Atina Aııkara çörüsmelerinin devamı ile Türk Yunan münasebetlerinin düzelecegi. fakat Kıbrıs meselesine çare bulunamıvacaeı» ^eklındeki griruşunde ısrar etmis ve demistir ki: « Türk Yunan ikili müzakerelerine karsı deeilinı. Ancak müzakerelerde amaç Eııosis olmalı \e Birleşmiş Milletler ce\resinde >er almalıdır. Kıbrıs huhranı Kirlesmis Milletler yetkisi içinde kalmaktadır. Enosis. terçek bir rııosis elde etmek icin sonuna kadar mücadele edeceeiz.» Papandreu iyimser Bu arada Papandreu da Atinada, Makarios ile yapılan görüsmelerden sonra şu demeci «Londradan selen haberlere bakılırsa, ortamda bir düzelme kaydedilmiştir. Kıbrıs bnhranını esası çörüşülmemistir.» Lefkosedeki güvenılır kaynakların büdirdiklprine göre. Atinada Makarıosa, Rum Hukümetiyie peşınen ıstışarelerde bulunulmak«ızın Kıbrıs buhram konusunda ıkili müzakereler yapılmıyacağına daır teminat verılmiştir. Atına özel muhabirimizin bildirdığine gore, Yunan Savunma Bakanı Garufalias. Grivası Atinava çağırmıştır Grivasın. Yunan Hükümeti Gene! Kurmayı ile göruşmelerde bulunmak üzere pazartesi günü Atinava gelme^ı beklenmektedir. NADİR NADi Amerikan F100 ucağı düştü, pilot kurtuldu IZMİR Çiğli hava alanından kalkan Amerikan Hava Kuvvetlerire bağlı F100 tipi bir jet uçağı havalandıktan bir süre sonra İzmir körfezine düsmüş»ür. Uçağın 29 yaşındaki püotu yüzbaşt Charles Bihlman Jr paraşütle atlamış ve o sırada olay ye rine yakın bir nokiada bahk avlamakta olan bahkçılar tarafından kurtarılmıştır. Amerihalı pilotun sağlık durumu iyidir. Makarios ve Grivas E«ki EOKA liderinin Savunma Bakanı tarafmdan ve hele Makariosun bir haftahk ikametmden hemen sonra Atinava çağırılmasını yorumlayan sağcı siya'i çevreler. Papandrpu Hükümetinm >;imdi Makariosu «ekarte» etme veya etkılerini azaltma çareleri aradığını ileri sürmektedir ler. Aynı çevreler Grivasın bugün Adada Makariosa kıyasla eski etkisini kaybetmiş olduğunu kabul etmekle beraber, Yunan Hükümetini Kıbrıs problemindp mp=2ul eden ba^îıca m*>fpienin Makarios olduğunu ilâve etmektedırler. Kısa zamanda bütün yurt sathına yayılan gazetemizin açmış bulunduğu «MİLLET IAPAR Donanmaya Tardım» kampanyası din adamlarımız tarafından da geniş ölçüde desteklenmeye baslanmıştır. Bilhassa cuma günü, namaz vakti Anadolu'nun birçok camilerinde olduğu gibi şehrimizdeki camilerin imam ve vaizleri kampanyanın önemini belirtir hutbeler okumuşlar ve halkı kampanya'ya katılmaya davet etmişlerdir. Eminönü Hidayet Camii va^ ISPARTA Keçıborlu İlçesmizi Hüsamettin Ergezen vaazW de Kukürt İşletmesi Havzası Ma dan sonra cemaati Donanmaden Işçıleri Sendikası Kongresınya yardıma çaSırmıs ve 3 bin de çıkan kavgada, biri ağır olmak 462 lira 50 kuruş toplıyarak üzere 3 işçi yaralarunıştır. Olaybankaya yatırmıstır. Aksaray lar >üzünden kongre yapılrnadan Murat Paşa Camii imam ve kaymakam tarafından dağıtılmışhatibi de Kur'an'dan okudutır. «Millet Yapar» donanmaya ğu âyet ve hâdislerle kampan Olaylar, daha kongre başkanlıyardım kampanyasının başladığı \anın önemini belirtmiş ve o ğı seçiminde çıknıış, başkan setarihten bu yana bize gelen heda cemaatin vatan müdafaası çilememiştir. Bunun üzerine kon saplara gör~ toplanan para mıkiçin yardımsı kosmalarını isgreyi takip etmekte olan Keçıtarı 289.814,89 lira olmuştur. temiştir. Şişli Camii başimam borlu kaymakamı kendiliğinden Yalnız bu sayının kesin bir saBuvükelçi. konuşraasına şöyle kongre başkanlığına geçip konve hatibi Hafız Cevdet Soyyı olması imkânsızdır. Gazeteson vermiştir: «Türkiye Atatürk' greyi idare etmek istemiştir. Fadanses ise 7 bin kişilik cemamiz ancak bize gönderilen bazı ün koyduğu kaideler çerçevesinkat Maden İşçileri Sendikası Geate okndağu hutbesinde, Kur'bankaların dekontları, para yade bir millî devlet olarak ilerler nel Başkan Vekıli ve Keçiborlu andan naklettifi âyetlerle astıraniarın gönderdikleri telgraf ken ve imparatorluğa ait kayıtKukürt İşletmesi İşçileri, kajmakerî kuvvetlerimizi güclendir ve mektuplardaki bilgiye ve ları tarihin arşivine bırakırken kama, kongre ve sendika çalışmamenin önemini belirtmiş ve bazı rnuhabirlerimizin yazdıklaonun geleceğine inanıyorum. (ielarına bu şekilde müdahalemn özetle şnnları söylemiştir : rı haberlere dayanarak bu rakleceğimizin bir birine paralel yersız olduğunu hatırlatmışlar ve Cezae\i dışında askerı hirlikler tedbir alıyorlar . yollarımn istikbalin derinliklerikamı bulmustur. Aslında topla«Kurulmuş olan (Türk Doİcaymakamı kürsüden indirmişler nan paraların yukarıda bildirnanma Cemiyeti) ne elden ne doğru uzandığına da inanıyodir. Bunun üzerine kaymakam, diğimiz toplamın çok üstünde rum.» geldiği kadar yardımda buyetkisini kullanarak kongreyi dalunmak hepımiz için dmi ve olması normaldir. Kesin sayılar ğıtmıştır. Bu sırada salonda güFabnkada 3049 personelın çaa n c a k Donanma Cemiyeti vatanî vazifedir. Bunu yaprultü ve zaman zaman meydana bştığı, bunlardan sadece 80 kadatam faaliyete geçtikten sonra mak hepimiz üzerine vacipgelen yumruklaşmalar sırasında rının Amerikah uzman olduklan elde edeceği banka hesaplarınüç ışçi ağır şekilde yaralanmıştır. tir. Açılan vatanî yardım kam belirtilmiştir. Orta ve Yakındodan belli olacaktır. Burada birBunlardan Tahır Öztürk'un durupanyasına koşun. Bilmiş olağuda bir çelik sanayıi haline geçok vatandaşımızın bağışladığı • ••I mu ağırdır. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) ta«arruf bonolarının miktan ve lebilecek tesisler 2 milyar 565 mılyon 189 bin liraya mal olmuşbazen milyonu bulan gayrimentur. kullerın değeri de bu rakkamın içinde belirtilmemiştir. Aşağıda bize gelen bilgilere göre tanzim ettiğimiz para toplamını SULTANAHMET CEZAEVİNDEKİ 200 MAHKÛM bulacaksmız : VE TUTUKLUNUN BAŞKALDIRMASI YÜZÜNDEN \ Bu toplama son bağışlar dahil DURUŞMALARIN HİÇ BİRİ YAPILAMADI değildir. Cumhurbaşkam Cemal Gürsel, Sultanahmet Cezaevinin 3 ün ni kıran tutukluiar. bu arada, Daha önceki toplam 146.179,08 ANKARA. (Halük Besen Bilfabrikanm açılışı münasebetiyle «MİLLET YAPAR» kamcü ve 4 üncü koğuşlarında buluaskerlerın sungü lakarak kapılaîst. Bankalarma 14 Madiriyor) İçinde 58 yolcunun bir mesaj yollamıştır. Gürsel: panyasına katılacak. olan vanan 200 tutuklu ve mahkum ara yüklendıklerini göımüşlerdir. yısa kadar yatırılan 42.239,19 bulunduğu bir PAA uçağı. dün «Aziz milletimize hayırlı olması tandaşlar, yapacakları yardıyaklanmışlardır. Cinayet işlemek 3 üneu ve 4 unciı koğuşun kapıAnkara Bankalarında saat 16.45 de pilotunun morali botemennisi Ue bütün ilgililere ve mı butun yurtta asağıda bilve uyuşturucu madde kullanmak larını kırarak içeriye giren sün toplanan 41.396,70 zulduğundan Esenboğa havaalafabrika personeline başanlar didırilen Banka Merkez ve suçlarından sanık 5 tutuklunun gülü jandarmalar. 5 tutukluyu Siirt'de toplanan 20.000,00 nı yerine Mürted Askeri jet uslerim» demistir Subelerıne vatırabileceklerbaşka cezaevlerine gönderiimeyakahyarak eüerini kelepçeiemiş Ankararia Donanma süne iniş yapmıştır. Biünidiği giaır lerine engel olmak amacıyle başlerdir bi geçen yılda bir PAA uçağı ayCemivetme veriien 15.000,00 • AKBA.NK lıyan ayaklanma. 20 saat sonra ni şekilde Mürted Hava Ussüne Kavserı Ticaret ve jandarmanın süngü takarak koiniş yapmıştı. • DENİZCİLİK BANKAS1 Sanayi Odası 25.000,00 ğuşlara girmesiyle dün, sona erÖte yandan, Sultanahmet CeToplam 389^1439 PAA uçağının inişi sırasmda • ETÎBANK mistir. /aevindeki ayaklanma. Adliye Mürted Havva Üssü alârm vere• EMLÂK KREDİ BANKASI Sarayındaki Ceza Mahkemelerirek uçağm mecburi iniş yaptığı• GARANTİ BANK.1S1 Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) nin çahsmslaıına da etki etmişnı zannetmiş, itfaiyeler ve kur Türkiye Öğretmen Dernekleri tir. • İŞ BANKASI tarma ekipleri pist yanına sevkeBağışta bulunup bize telgraf. Millî Federasyonu dün bir bildiri Asliye ve Ağır Ceza Mehkemedilmiştir. Uçak Mürted'e indik • SÜMERBANK la. mektupla ve muhabirlerimiz yayınhyarak, «Son aylarda, 27 leri, ayaklanma dolayısiyle herten kısa bir müddet sonra tekrar bildirilen kişi v e A>aklanma. 19 tutuklunun Üs• TÜRK TİC4RET BANKASI tarafından Mayıs öncesindeki gibi bir tuhangi bir tutuklu sanık dışarı havalanarak Esenboğa havaalakurumiarın isimleri : küdar Paşakapısı ve Toptaşı Ce çıkaıtılmadığından. • TÜRKİYE KREDİ > uyuşturucu tum ve davranışla. öğretmenler nına inmistir. Bulanık kampanyaya zaevlerine gönderilme haberinin BANKASI madde. yaralama. cinayet ve hır iizerindeki baskı ve tedhiş teşebîstanbuldan gelen uçak, biı yardım kurulu üyeleri 3.500,00 duyulması üzerine, önceki ffün sızlık>la ilgili dâvaların dün du böslerinin arttığını» ileri sürmüş• ŞEKERBANK yolcusunu bıraktıktan sonra Kavserı ticaret v e sasaat 17°de başlanuştır. Ancak, ruşmalarını yapamamıştır. tür. Tahran'a hareket etmiştir. • VAKIFLAR BANKASI nayj odası 25.000,00 isimleri Savcılıkça açıklanmıyan bu tutuklu ve hükümlülerden • YAPI ve KREDİ BANKASI Dikili öğretmenler Derneği 500,00 I4ii. nakilleri sırasmda ilgililere • ZİRAAT BANKASI Yenıce Merkez ve sıicliik çıkarnıışlarriır. Geri ka• ANADOL'v BANKASI köyleri J71.25 lan Necip Sanus. Ahınet Boz• EMNİYET SANDIĞI Mihahççık öğretmen kurt. Behret Özsu. Kenıal TokDerneği 500,00 tamış \e ıkatil zaıılısı) Saba• PAMVK BANK Necded Aksel 500.00 hattiıı Kurbaıı adlarındaki diğer • İSTANBUL BANKAS1 Ankara. (Cumhuriyet Burosu} TRT hak Öte yandan Savcılık dün de Bolükbaşımr. înkılâp tlkokulu 30.00 5 tutuklu ise koğuslarındaıı dıkında Ankara Savcıhğınca açılan soruşturmaya ^elerek ifade vermesini boşu boşuna beklemişHıkmet Cemaloğlu 10,00 şarı çıkmıyarak, ilgililere karsı dün de devam edümiştir. ür Savcılıktan Birinci Şube memurları tarafınkoymuşlardır. Bu arada, 5 tuTurhan Celiloğlu 10,00 Savcıhkta dün bütün savcılar, gazetelerdc dan tebliğat yapılmak istendiği halde Osman tstanbul ve Ankara tiarituklunun kaldığı koğuş arkadasDr Cafer Bayramoğlu 1.000,00 bugüne kadar yayınlanmış olan TRT konulu Bölükba§ı"nı bulmak mümkün olmamaktadır cindeki Banka subelerıne ları da kendilerini destekliyerek. tçel Valısi haber. makale. fıkra ve diğer yayınlar üzerinBugüne kadar Savcılık kimi dâvet ettiyse heryatırılan bağışlann Meı'kejandarma ve gardiyaııların i^eri .\JusIih Babaoğlu 100.00 c!e gazetecilerin bilgüe ine başt'urarak tanık sıkes gelip ifadesini verdiği halde TRT konusunu ze ve dolayısı ile Gazetemigirmelerine engel olınuşlardur. Bayan Muslih fatıyla ifadelerini alrışlardır. 5Ünün meselesi yapan M.P. Genel Başksnı Osman ze bildırilmesı gecikmekte•Babaoğlu 100,00 Savcılık, soruşturmada en ufak teferruata Bolükböşı teb'ıgatı almamakta vp ortaya çıkmadır Bütün banka şubeleri^Pki Ayan 100.C» kadar inmektç ve hiç bir hususun VP soruşturınaktadır. nın bağışla ilgili muamele , \ ' a t î u s Lisesi ma şeklinin eksık kalmamasına âzami dıkkat Yapılan son ihtara karşılık, Bölükbajiam bu haıeketı oıkkdUe ulenmeklerı çabuklaştırmalaruıı rica ojrrencileri 570,00 ve bassasıyet göstermektedir. koguşun cam ve çerçeveleri: (Arkası Sa. 7, Sü. S t e ) ass ederız. SENDİKA KONGRESİNDE UÇ iŞCI YARALANOI 289 bin lira toplandı Mahkumlar I ayaklandı \ Mahkemeler Cumhurbaskanı nın mesajı Bîr yolcu uçağı yanlış meydana indi Müracaatları karşılayacak BANKALAR «öğretmenlere baskı yapılıyor Ayaklanma nasıl başladı?.. Bağışlar TRT tahkikatı devam ediyor Bankatarın Dikkatine Süngü tak!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog