Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Melih Cevdet ANDAT ÂYLAKLÂR Roman Toplumda kazanmadan yaşamanm yajftığı aykın bir durumun, tek insanın uhunda yaptığı yıkıntılar, bir ailc tathinin ya da bir devrin mirası ve soaucu olarak belirir. Fiatı 750 Kuruş REMZİ KİTABEVt İlâncıhk: 6?8S 525î 42. yıl sayı 14649 umhuriyet Telgraf fe mekrup adresı: Cumhurıyet . ld nbul Posta Kuhısu: fetanbol No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 4a 37 22 42 98 22 42 99 SOSYALÎST DÜNYA GÖRÜŞÜ Henri Lefebvr» Diyalektik maddeciliğin ekonomi, soıyal yapı, insan, tarih, ahlâk, metot texleri bilimsel bir şekilde sergilenmis.: «yabancılaşma» açıklanmış; sosyalist dünya görüşünün bütünlüğü özlüce «nlatılmıştır. Fiyatı 4 lira. HÜR 1AY1NEVİ Beyaz Saray Krtap Çarşısı İSTANBUL. Cumhuriyet 5252 Cumortesi 15 Moyıs 1965 Ürgüplünün iki önemli tamimi: Işık ile Kostopulos «Daimî bir müzakere mekanizması» kurulmasında anlaştılar DEVLET İHALELERİ BİR AN ÖNCE YAPİLMALIDIR • 1 firk demokrasisinin geleUfi f j ceği bakımından önümüz^ ^ deki seçimler kesin bir *•• rol oynayacağa benzer. Bu •oçimler sonunda yurdnmuı ya bütün gerçeklerin rahatça tartışıldığı bir özgürlük ortamına kaMi^acak, ya da katı bir faşizmin baskısı altına girecektir. Karsımızdaki yollardan biri sydınlık, öteki karanlıkiır. Ikisi arası bir ortanca yol çörünmüvor öniimüzde. Tirmi yıldır üzerinde bocaladıçımız yönsüz alandan hızlı adımlarla uzaklasıyoruz. Bn çünkü kararsız durura berhalde ıittin sene süriip gitmiyecektir. Bu arada C.H.P.'ye afcır bir lornm yükü düsdüğünü hatırlatmak isteriz. Memlekete demokrasi rejinıini getirmek iddiasiyle ilk ortaya çıkan bu parti olmuştnr. Uygalanış tarzına bakarak biz buna soyut dcmokrasi dedik, biçimsel demokrasi dedik, böyle drmokrasi olmaz dedik, bn rejim devam etraez dedik. 27 Mayıs günü de dedikleriınizin do£ruluğ«nıın ispatlandığını jördük. Simdi üç buçuk yıldanberi bir baska savaşın içindeyiz. Devrim hareketinin sn yüzüne çıkardığı halkçılık akıralarını ezerek 27 Mayıs öncesi peçeli demokrasi devrine geri dönmek istiyenler, devrim ve anayasa iikelerini savnnanlara karşı, her çareye haşvnrarak, kıyasıya bir hücuma geçmişierdir. N'ormal tartışma yoInndan bnnları yenemiyeceklerini iyi bildikleri için yarı sömürge ülkelerinde geçerü olan korkntmaca metodlarına basvurarak devlet mekanizmasını bir kaba kuvvet baline getirmek çabasına kapılmışlardır. Dediklerine bakılırsa çıkarlarına uymayan fikirlerin tümü birden komünist propagandasıdır. Petrolleritnizin millîleştirilmesini istemek komünizmdir, dış ticaretin devletlestirilmcsini istemek komünizmdir, vergi adaletini istemek komünizmdir, Amerikayı tenkid etmek komünizmdir, deııiz savaş giicümüzü arttırmaya çalışmak komünizmdir, Sovyetlerle kültiir alış verişine girmek komünizmdir. Sayın baylara çörc onların özel rıkarına dokunan ber düsünce komünizmdir. Kısacası, Anayasamızın vatandaşa sağladıçı özgurlük baklarından yararlanmak komünizmdir. Dikkat ederseniz, bunların komünist diye damgalamaya çalıştıgı yazar ve politikacılardan hiç biri bugüne değin Anayasa dülenine aykırı bir söz etmemis, örneğin karşı fikirleri savnnanların vakalanıp susturnlması, hapse atılması gerektifini söyleroemiştir. Bunlar ne biçim komünistler ki, bütün güçleri ile Anayasa iikelerini savunmakta, yurt soranlarının gerçek demokrasi koşulları altında efendice tartışılmasından yana olduklarını her fırsatta tekrarlamaktadırlar. Çıkarcılar takımının seçimlere ve parlâmentoya girmesine karşı değillerdir. Sadece, Anayasanın tanıdığı haklardan yararlanarak «Biz de millete sesimizi dnyurmalıyız:» deraektedirler. Şu aiçak gönüllü istek bile berikileri deli divâne etmeye yetmektedir. önüraüzdeki aylar boyunca C. H.P. bn karanlık tntuma karşı açıkça cephe almalı, Anayasa ilkeleri ışığında yalnız kendi varlıfhnı defil, aynı zamanda bütün fikir akımlarımn ifade özçürlü^ünü savnnmalıdır. Bir yerde demokrasi ya vardır, ya yoktur. Peçeli rejimİer ise hiç bir zaman nzun ömürlii olamayacaklardır. Peçeli Özgürlüğe Paydos! Temas devam edecek BAŞKALARININ VERMEDİĞİNİ M1LLET YAPAR (LONDRA ÖZEL MUHABtMİZDEN) Dün Londrada üçüncü defa gorüşen Işık ile Kostopulosun, Türkiye ile Yunanistan »rasmda «daiml bir müzakere meksniz* muı» kurulması konutunda prensip olarak mutabakat* Tardıkları anlaşılmaktadır. Türkiyenin, tarafsız bir ülkedeki Türk Te Yunan Büyükelçilerinin devamlı göriişmeler yapa cak bir komisyon meydana getirmeleri teklifi Yunanistan tarafından kabul edilmij, fakat Makariosun muhalefetiyle karşılaş* mıştır. Türk teklifinde iki ülkenin de güvenine sahip bir sahsiyetin de komisyona kahlmaıı öngörülmektedir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Bakanhklara gönderdıği iki ayrı tâmimde, «Devlet ihalelerinln bir an cvvel yapılması, i« hayatının canlandınlması» ve «Partizan idareye meydan Tcrilmemesi» konulannda ilpülerin dikkatini çekıniştir. Dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu da 3,5 saatlik bir toplantıdan sonra «Devlet ihalelerinin biran evvel yapılması için gerekll tedbirierin alınması» nı kararlaştırmıştır. İ? hayatının bir an önca cantanmaaı il« Ugjli btrinci tümUude, ayneo şöyle denmektedır: Ihaleler yapılmalıdır •tş hayatımızm bir an srvel «•nlandırılmasında, devlet MrNarının önemi izahtan varestedir. Aynea 1965 progTamının geciktirilmeden Hygulanacağı, hükünw4 prognunında taahhüt olunmuştur. Gerek i« hayatımızm canlandırılması ve gerckse 19S5 programına müteallik taahhüdümüzün yeıine getirilebilmesi için devlet ihalelerinin bir an evvel yapılması (iktisadî devlet teşekkülleri dahil) hususunda Bakan »rkadaşlarımın titizlikle durması ve proje (alışmalannın da aynı fckilde hızla yürütülmesmi rica ederim.» Devlet memurları •Oevlet memurlaruıın, partizan bir idarenin tatbikatcısı haline girmelerine, veya getirilmelerine imkân bııakılmayacaKinı belirten ikinci tâmimde Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Anayasamızm vatandaşlan kanun nazarında ejit kıldığım, mu halefet ve iktidar olarak bütün partileri siyasi hayatımızm vazge(ilmez unsuru kabul ettiğini ifada etmekte ve şöyle demektedir: «Yalnız kanunlarm rmrinde ve milietin bizmetinde bulnnan devlet memurlaruun, partizan bir ida renin tatbikatcısı haline glrmeleri zihniyetinin kati surette karşısm dayız. Cörevlerini bu hizmet anlayışı icinde yerine getiren memur lanmızın huzur ve emniyetle çalışmalarını lağhyacak bir idarî oı tam yaratıimaM iüzumuna kaniiz.» I Piloilar uçuş ödenehletini bağışlıpoz Gazetemizin öndejrliğinde giri^ilen Donanmaya yardım kampanyaa, bütün yurt sathına yayılnuştır. Birçok Bakanlıklar ve kurumlar mensuplarını yardım kampan>asına katılmaya dâvet etmijlerdir. Türk Hava Volları pilotları da Tayyare Sehitleri Ibtifali giinü ellerine geçecek uçuş iazminatlsrını kampanya'ya bağışlamayi kararlaştırmışlardır. Tayyare Sjebitleri Ihtifali bngihı Fatih'tekl park'ta yapılacaktır. öte yaııdan ynrdnmnznn en îakir illerinden biri sayılan Hskküride kjunpanyaniD basladıfı i)k jrüni, 4240 Kra t«planraı«4tr. Hasan Işık'ın basın toplantısı Türkiye Dışişleri Bakanı Hasan Işık dün Londrada gazetecilerle yaptığı görüşmede, «Yunan Dışişleri Bakanı ile burada yaptığımız konuşmada aramızda baslamış olan temasların bundan böyle normâl diplomatik yollarla Ankar» ve Atinada. devam etmesi hususunda mutabık kaldık. Böyle bir mutabakat beni memoun etmiştir» demiştir. Hasan Işık, NATO müzakerel'1rinin «daima samimî ve snlayı^ü bir hava içinde cereyan ettiğini» beiirtmiş ve «Ba müzaierelcı i, tereddötsüz. başarılı mflzakereler Hasan Işık, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikiü görüşmolerde Makarios'un durumu ile ilgili bir suali şöyle cevaplandırnuştır: « Buradaki temaslarımız « • • rasınd» Kıbrıs Meselesinin oynayabileceği rol üzerinde durıılmuştur. Göriişmelerimiı herhangi bir şekilde ilgili başka taraflann tasarmflarına müdahale rtmek jrayesine tcvclh edilmiş değildir.» NATO Konferansında Türk t»zinin ne ölçüde desteklendiği v 9 kimler tarafından desteklendıti hakkındaki bir soruya karşılık Hasan Işık şöyle demiştir: « Londradaki görüsmelerin «iklet merkezi Kıbrıs konusunda Türk ve Yunan Hükumetlerinin aralarında anlaşarak hareket etmesi çarelerinin ve imkânlarınııı araştınlmasına tevcih edilmiştir. Böyle şartlar altında Türkiye \>ınanistana aynı zamanda dost olan memleketlerin, taraflann göistemeyeceklerini, ve daha ziyarüşleri karşısmda vaziyet abnak de taraflann aralarında anlaşmaya teşrike ehemmiyet Tereceklerini takdir edersiniı» Işık ve beraberindeki heyetiaıiz, Londradan Ankara^ya bugun döneceklerdir. Tarım Bakanımn daveti Muhalefet Lideri görüşlerini açıkladı bu arada gazetemizin açtığı «MİLLET TAPAR» kampanyasına, petrol. milletTtkillerinm ödeneklerine zam, iç politika konularına temas etmiştir. Yerimizin darhğı lebebiyle dünkü sayımızda kısaca verdığımiz Inönü'nün »özlerini ve sorulara cevaplannı, bugün tam mettn olarak veriyoruz. Sohbet toplantısınd* Inönü'ye ilk soruyu C.H J". îl Yönetim Kurulu üyesi Avukat Salih Nuri Tüzel yöneltmiştir : « Paşam, maas meaelesinde halkın yüzüne yüz aklıgı He çıkacak mıyız? Inönü Mahkemeye gideeegim. Kanunlaşmasını bekliyornm. Kanunlaşmadan mahkemeye gidiletaet. Meelislerde de Anayasa dışı davranışlar olabilir. Fakat bn takdirde, ihtilâfı halledici merciler v»r. Uznn boyln münakaşalars »rtık lnzvm yok. Mahkemeye gidecejim. Salih Nuri Grupumuz kırmın oy kullanacak mı Paşam? Kemal Satır (înönü'nün yerine cevap verdi) Kullanacak. Bir Üniversiteli Kıbrıs ne safhadadır? tnönü Başbakan, Dışişleri Bakanı, büknmet konu özerinde İNÖNÜ gayet eiddî mesai sarfediyorlar. Biz de kendilerini destekliyoroz. Bir genç Paşam, Bölükbaşı partije gelmek istese ne düşünürsünüz? Inönü (Herkesle beraber bir kahkaha attı). Soruya, Dr. Kemal Satır cevap verdi: «Herhalde yeri rahat dive mütolâa eder^ Tokyo, (a.a. • AP Radyolar) [ÎMÖNÜ'NÜN, KAMPANYA Komünist Çin, dün bir atom MIZ, PETROL VE DİĞER KObombası daha patlatmıştır. NULARDAKf CEVAPLARI Bir basın tebliği yayınhyan 4 ÜNCÜ SAYFAMIZDADIR.] Yeni Çin Haberler Ajansı, bombanın dün Çin kıt'asmın batı bölgelerinin üzerinde, Pekin «aatiyle 10 da patlatıldığını bildirmiştir. Ajans, Komünist Çinin bu ikinci nükleer denemesinin başarılı olduğunu açıklamıstır. Komünist Çin ilk atom deneAnkara (Cumhuriyet Bürosu) mesinı 16 Ekim 1964 te yapmış Bahkesir Milîetvekili Gökhan ve böylelikle Dünya Atom KuEvliyaoğlu dün kendisinin AJP. lübünün besinci üyesi olmusden ihraç çabaları karşısmda bir tur açıklama yaparak «Aslında beni Bombanın patlatıldığını ilân değil gerçekleri ve gerçek fikireden basın tebliğinde şöyle denleri ihraç etmi? olacaklardır» mektedir: «Ba nükleer deneme demiştir. Çin balkının kendi millî savuııEvliyaoğlu, paıti yöneücilerini malarını kuvvetlendirme ve anaitham etmiş, genel kongreden sonvatanlarıyla dünya sulhnnu kora ba»ı parti organlarına bin küruma gayretlerinde yeni ve sur sahte oy ile üye seçihnesİDe mühint bir başarıdırj» fırsat verildiğini, seçimlere yapıTebliğ, denemenin «Mao Çe lan itirazlan bir sonuca bağlamaTunç'nn düşüncesi» için «büyük dıklannı ileri sürmüştür. bir zafer» olduğunu bildirmektedir. Taraf sız idare Tarafsız idare ile ilgili olarak koalisyon protokolunda bulunan paragrafları da tekrarhyan Ba^bakanın Tamimi şu çekılde sona ermektedir: •Devlet idaresiııiıı her kademesinde bulunan bütün vazifelilerdeıı bu hususları gözönünde tutmaları ve hic bir tereddüde meydan kalnıadan hic bir endişe içinde bulunmadan devlet hizmetlerini ifaya devam etmeleri şarttır. Hükümetimiz tarafsız idare kurulmasında ve aynı zamanda nıemurlarımızın huzur ve emniyetle çalışmasında kararlıdır. Bu hususların bütün vazifelilere duyurulmasını ve mevzuun üze rinde titizlikle durulmasını rica ederim.» Ankara, (Cumhnriyet BSr*ra) Tarım Bakanı Turhan Kapanh. butun teşkilâta gönderdiği bir genelge ile 40.000'e yaklaşan Bakanhk personelini «MİLLET TAPAR» kampanyanna katılmağa davet etmistir. Genel gede Kapanlı, «MİLLET YAPAR» ın »nlamını açıklamı^, kampanvanın her Türk'e jnrnr ve heyecan verdtfini belirimiatir. Tarım Bakanlığında da. bu aroaçla, bütün Genel Müdürlerin katıldığı bir komite kurulmuş ve başkanhğa Tarım Bakanhğı Mus teşan Osman Soysal getinlmiştir. Bakanhk mensuplarının kampanyaya bır günluk kazançlariyle katılacaklan, Bakanhk yetkilileri tarafından ümit edilmektedir. CHP Lideri İsmet Inönü önceki gun C.H.P. Ü Merkezine gelerek pairti ii yöneticrl»ri, gençler ve basın mensuplan ıle konuşmus T« soruian lorulan ccvaplaıvdırarak çeşitli memleket meselelerine, Eski Muharipler de öte yandan T. Eski Muharipler Cemiyeti Genel Başkanı Emekli Tümgeneral Baki Özgüler gazetemize, Cemiyetin kampanyaya katıldığım bildiren şu mek tubu gdndermiştir : «Muhterem gazetenizin hayırh bir teşebbüs olarak açtığı «MÎLLET YAPAR» kampanyasını, Çanakkale. Sakarya, Dumlupınar destanlarını yaratan ve vatanın kurtuluşu uğrunda kan ve ter dökmüş oian Eski Muharipler, büyük bir heyecan ve anlayısla karşılamış bulunmaktadır. Gazetenizin önayak olduğu bu hayırh teşebbuse butün varhğınnızla katılmağa hazır olduğumuzu dost ve düşmanların gözleri önüne sermenizi rica ederiz.» Alican : Uyanık bulunmolıyız R1ZE YTP Geneî Başkanı Ekrem Alican, dün Rıze YTP İl Kongresinde bir konuşma yapmış ve •Politika hayatında hırçmlığııı ve sabırsızlığın, dâvalarmdan emin olmayanlara mahsus olduğuııa inanmaktayız» demiştir. Aiican sosyal cereyanlara da deginerek şunları söylemiştir: •Bilhassa bugünün yaygın fikir akımı olan sosyalist ekonomi savunuouları arasında gözükmek suretiyle, ileri solun antidemokratik ve sınıf mücadelesi esastna dayanan tahripkâr metodlarına karşı milletce uyanık bulunmamız gerektiğini hatırdan çıkarmamalıyız. OTOBtSLERE CEZA KESİLtTOR lstanbul Trafîk Müdürlüğü .4 a\lık fennî muavenelerini yaptırmadığı gerekçesiyle l.E.T.T. nin ofohüs ve troieybiislerine ceza kesmeye baslamıstır. Resimde trafik memurları bir otobüs soföründen gerekli evrakı isterken görülmektedirler. (Bu konu iıt ılgıli habe'.ımız 7 nci sayfamızdadır.l Kabine Radyoyu tartıştı Makarîos yumuşadı Öte yandan Makarios'la Yunanistan Başbakanı Papandreu bugün uzun bir görüşme yapmışlardır. 1 saat 40 dakika suren konuşmada Makarios'un, müzakereler hususunda, Papandreu tarafından yumujatıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim, basm mensuplarının sorularına ortaklaşa verdikleri cevaplardan da bu intiba elde edilmiştir. Sözü ilk önce Kıbrıs Cumhurbaşkanı almıe va «daha önce de belirttiğint gibi, gaye Enosis olduğu sürece, Türk Yunan ikili göriişmelerme karsı değilhn. Ancak, Birlejmlî Milletler çerçevesi dışında bulunaeak çözüm yolunn kabul ede•ıem» demiştir. Bundan sonra, sözü Yunanistan Başbakanı almış ve şöyle demiştir: «Londra görüşmeleri iki memleket arasmda havanın düzebnesine yarduncı olmuştur. Fakat, bu görüşmelerde meselcnin esası ele alınmamıştır. Londra görüşmelerini mütcakip siyasî havanm yumuşadığı memnuniyetle müşahede edilmektedir. Yunan hükumeti adada banşın kurulması için gayret sarfetmekte devam edecektir. Kıbrıs hükünıctinin de aynı gayreti göstereceğine dair Başpiskopos Makarios teminat vermiştir.» I.R.T. losorısı Adalet Bokanlığına verildi S Valilere ekonomik durum hakkında izahaf verildi Ankara, (Cumhuriyet Bürosıı) Ankara Ticaret Odası salonunda yapılan ve 41 ilin valisının katıldığı toplantıda Dev. let Plânlama Teskilâtı yetkiliIeri, plân uygulaması hakkında genış ve çesıtli bilgiler vermışlerdir. İktisadî Plânlama Dairesi Baskanı Baran Tuncer ıse ekonominin genel durumu hakkmda özetle şu bilgüeri vermiştir: EBKalkınma hızı 1962 de yüz" * d e 6.1. 1963 te yüzde 7.5 ve 1964 te yüzde 4.3 oranında g*rceklesmiştir. ^STürk parasının değeri Neıv ^^York borsasmda yüz.de 4.4, Zıirihte yüzde 2 ve Besrurt'ta v uzde 1.5 oranında artmıştır. EİTediye blânçosu 1962 de 241 ^•milyon dolar, 1963 de 280 tnilyon dol<!r ve 1964 de 102 mil>on dolar açık vermiştir. KİGeçen yıl yurd dışındaki lş"•çiler Türkiye'ye 9 milyon dolar göndermişlerdir. ESvergi gelirlerinde I!»fi3 d; ^"18.4, 1964 de ıse 9.9 oraoında artış olrnujt'U' NADİR NADt Alman Askerî yardım heyetiyle toplantı yapıldı NATO yardımı çerçevesi içinde 1965 yılında da yapılması öncedcn kararlaştırılan Alman Askerı Yardıcıı konusunu görüşmek iizei'e Istanbul Harbiye Kışlasında dün bir toplantı yapılmıştır. Mıllî Savunma Bakanhğı Basın li tibat Bürosu tarafından yapılan s':k;sır.ada •Bundan önce Genel Kıiimayda yapılnuş olan ilk ih7.ui görüsmelerin devamı mahiyrtinde olan bu toplantıda ilerdp Türk Siiâhlı Kuvvetlerinc yapılacak yardımın tavanı ve verilccek malzemenin cins ve mikferı gpncl olarak tespit fdiimişttr» deaıimcktedır. Diyarbakır Donanmaya yardım kampanyası doğu ve avcıhkça TRT hakkuıdaki tah rabalık hususunun duşüııülemlgtineydoğu Anadoluda her sınıf kikata devam edilirken, dün < ^eceğini ileri siirerek Turizm Ta halk arasında heyecan ve ilgi Bakanlar Kurulu da meseleyi nıtma Bakanlığı tasarısına itirazile karşılanmış, il ve ilçelerd'î ele almış ve ilk incelemesini yada bulunmuşlardılt Daha birçok znulkiye âmirlerinin başkanhparak «Bakanlıklardan gelcn raiiteknik itirazlar japılması üzerine ğmda kurulan komıteler bu kotalâaları Adalet Bakanımn incelemüzakereler sonunda Adalet Banu ile ilgili olarak çahşmalara mesine» karar vermiştir. kanımn. mütalâa bildiren 9 Bakan başlamışlardır. Diyarbakır, Mar lık hakkında bir fikir ve istek birBilindiği gibi, Dorman, taraiındin, Siirt, Bitlis, Muş, Van ve lisfi kurması kararlaştırılmıstır. , dan hazırlanan tasarı, dört BakanHakkâride komiteler kurulmuşdan kurulu komiteye verilmisti. tur. Önceki gün Eakkâride VaBİR HAFTALIK SÜRE Komite ise, tasarıyı «yetki hüküli Celâl Kaya Can'ın başkanhmetindir» gerekçesiyle Bakanlar Fikir Birliğini ve görüşlerin orğmda kurulan komite kısa bir Kuruluna sevketmiştir. tak noktasını bularak bir rapor ha zamanda faalıyet sahasını genışletmistir. Jandarma komutaGÖRÜŞLER i ünde meseleyi yeniden Bakanlar Kuruluna getirecek olan Adalet nı Yarbay Haydar Sarı BaşkanTasarı hakkında düşüncesi soru j Bakanı İrfan Baran'a bir haftahk Iığında teşekkül eden gezici koçalışma süresi verilmiştir. lan 8 Bakanhk «Mütalâayı mucip mite bir saat içerisinde 4240 libir cihet görmediklerini>, 9 Bakan Öte yandan Ankara Savcılığmca ra topiamıştır. «Hakkâri* ve lık «Çeşitli yönlerde fikirleri» ol j dün de soruşturmaya ve tanıkların «Hakkâri Sesi» gazeteleri de duğunu, 5 Bakanhk ise «Hiç bir ] ifadelerinin ahnmasına devam okampanyayı destekleven yayınnıütalâa serdetmiyeceklerini» bil j lunmuştur. lar yapmaktadırlar. Siirtte Vadirmişlerdir. [ li Şevket Güres başkanhğında (TRT KONtiSUNUN MİLLET kurulan komiteye kadınlar da MECLİSİNDE GÖRÜŞÜLMETARTIŞMALAR i yardımcı olmaktadırlar. Bayan Sİ KONUSU İLE İLGİLİ HA Mütalâa serdetmiyen 5 Bakan ı (\rka«ı Sa. 7. Sn. 4 te) BER 7 NCİ SAYFADADIR) lık arasında Devlet Bakanhğı, Millî Savunma Bakanhğı, müta ! Jâayı mucip cihet görmeyen 8 Bakanhk arasmda İçişleri Bakan lığı ile Çalışma Bakanlığı, muhtelif yönlerde fikirlerini belirten 9 Ba kanlık arasmda da Adalet Ba j kanhğı bulunmaktadır. Marmara üzerinde ârızalanmjş ve motorlarından Yeşilköy Hava Alanında dün alârm veıilmiş Dünkü müzakereler sırasmda biri alev almıştır. Otomatik olarak yangını sönzaman zaman elekrrikli bir hava fevkalâde tedbirler almmış, fakat Marcnara üzeesmiş, bazı Bakanlar Anayasa rinde bir motoru yandığı için stop edea ABA uça düren uçak motoru stop ettiğinden tam tefkilâtIı Yeşilköy Hava Alanına mecburi inişe geçmigtir. Mahkemesinin görevlerinin belli ğı, pilotunun mahareti sayesmde kazasu belâsız Kaptan pilotun maharet ve soğukkanhhğı sonunolduğuna ve TRT Genel Miidühava alanına inebilmiştır da pisle i^g sahm inen Alman yolcular müretteriınün bu nıakamca tâyin ve tes 32 Alman turistini Bursaja goturmek üzere Yehata «eşekkur ederek bol bol resımlarini «ekmibit edilemiycceğini. Genel Müler du. Sİlkoyden kalkan Dakota tıpı iki motorlu ucak durun tesbitinde partililerde ak 1 Hakkâri'de 4240 lira toplandı PEKIN BİR ATOM BOMBASI DAHA PATLATT! G. Evliyaoğlu A.P. yöneticilerini ithama başladı Gülek'in sözleri Dün Ankarada, Atinada yapmış olduğu temaslar hakkında gazetecilere bilgi vcren Kasım Gülek, «Ynnanistanda bir anlayış havası esmektedir. Türkiye ile anlaşmanın, beraber çahşmanın zarnreti zibinlerde canlanmaktadır. Görüstüğüm Kıral Konstantin bana, (Benim neslim inşallab harb görmiyecektir) dedi» şcklinde konuşmuştur. NATO BAKANLASIMN CRTAK BtLDİRtSt 7 nci SAHİFEMİZDEDİR. "ABA» Uçağı mecburî iniş yapü UZER CHP DEN ISTÎFA ETTÎ Ankara (Cnmhnriyet Bfirosn) Eski.ehir milîetvekili Celâlettin Czer, dün CHP den istif» etmiştir. Uzer, istiia gerekçesi olarak «ben, anc»k halka inmesini bilen bir parti içinde çalışabilirim.» demiştir. Uzer, hangi partıya gececeğıni •oylememıstir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog