Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Çocuklarınııa korkmadan verebileceğinlz kitaplar! OĞLUMUN ROMANLARI Hz.SÜLEYMAN'IN * HAZİNELERİ GVVEN Dünyaca OnlO klâsik roman cHtH 12.S L. V A» | N ( V I tlk kitap 42. yıl sayı 14648 umhuriyel KURÜCUSU: TUNTJS NADI KITrttTCTTSTT: VTTVTTS VAT.Î Telgraf v e melriup Telefoıüar: 22 42 a d r e s ı : C u m h u r i y e t Itanbu) Posîa K u t u s t i : İstanbul N o 246 90 22 42 96 2 2 4 2 3 7 22 4 2 9 8 22 42 99 MÎLLÎ'EGtTÎM BAKANLIĞINCA YAYIMLANAN TELÎP TİYATRO ESERLERİ SERtStNDE ÇIKAN ESERLER Knraı SCRTÜK Mahmut Yesarl MOR DEFTER Çetin Altan AYRI DÜNTALAR Şahap Sıtkı Üter SERSERİ Mahmut Yesarl 225 270 300 200 H ^ Bakanlık yayınevleriyle bütün kitapçılarda satılmaktadır. (Basın: 7066/52») Cuma 14 Moyıs 1965 TRT tahkikatında tanıklar bilgi verdi Urgüplü buhranlı devre hâlâ geçmemiştir, ihtiyatlı olmamız gerekir,, dedi BAŞKALARININ VERMEDİĞİNİ MlllET YAPAR YARDIM İÇİN BÜTÜN İLLER YARIŞA GİRDİ AKDOGAN ve ATÜOV DÎÎN SAVCILIKTÜ DÎNLENDI ANKARA Cumhuriyet Bürosu Makarios müzakereleri reddediyor ATİNA (K. DAPONTE) bUdiriyor tinadakl ikametini uzatarak Kostopulosun Loodradan dönmesini beklemeye koyulan Makarios, önceki gün Kıral Konstantin, dün da Papandreu il» uzun birer görüşme yaprruştır. İyi haber alan cevreler, Makariosun Birleşmis MiUetterin U a u ! yesinde olmadığı takdirde Kıbns'm feleceği konusunda Türk Yunan müzakerelerine muhalif olacağını Konstantin ve Papandreuya büdirdiğini «öylemişlerdir. Aynı kaynaklar. ikili müzakerelere taraf! tar Papandreu ile muhalif Makarios arasında Kıraliyet Konseyinde | çıkaa anlasmazlığın devam ettiğini ileri «ünnektedirler. Müracaatları karşı layacak BANKALAR Istanbul «Millet Tapar» kam panyasuıa kaülacak olan vatandaşlar, yapacakları yardımı Komite adına bankaların bütün şubelerinde açılan bu hesaba yatırabneceklerdir. • • • • • • • • • • • • • • • AKBANK DENİZCİLtK BANKASI ETİBANK EMLÂK KREDİ BANKASI GARANTİ BANKASI İŞ BANKASI SÜMERBANK TÜRK TİCARET BANKASI TÜRKİYE KREDt BANKASI ŞEKERBANK VAKIFLAR BANKASI TAPI ve KREDt BANKASI ZİRAAT BANKASI ANADOLü BANKASI EMNİYET SANDIĞI S avcılıkça T.R.T. hakkında girişilen soruşturma dolayısiyle dün MP. ü İçişleri Bakanı Ismail Hakkı Akdoğan ile AP. li önerge sahibi Antalya milletveküi İhsan Ataöv'ün «tanık olarak» ifadeleri alınmıştır. A •*•• *••• Adliyede kalabalık Adliye koridorlarında kalabalık saat 9.30 da artraış ve diğerleri ile birlikte MP. lideri BöJükbaşının da ifade vermek üzrre geleceğint öğrenenler Savcılık koridorunu doldurmuşlardır. Saat 10.05 de yaveriyle birlikte gelen Akdoğan, Savcı muavinleri Bülent Akmanlar, Nazım Torunbalcı ve Tarık Budak taıafmdan sorguya alınmıştır. İçişleri Bakanı Akdoğan, Mecliste yapmış olduğu bajın toplantısın da ileri sürdüğü iddiaları savcılara açıklamıs ve delillerini ver mistir. 40 dakika süren sorgudan sonra Akdoğan şöyle demiştir: «Tapraış bulanduğum basın toplantmnda Radyonun Anayasayı ihlâl ettiğini söylediirm lrrim vı> Uaııaatim sornldu. A nayasanın 121 nci taatfıiesinde Radyonun taratsız olması ve bunn temin için de baçımsı*lık kabul edildiğini, Radyonun tarafşir hareketi sebebiyle bu maddenin ihlâl edildiğini söyledim. llâve olarak radyonun tarafsız olmadığı yolunda Baş bakan dahil bütün kabine üyelerinin de aynı kanaatte olduğunu, bu hnsusun vuzuha kavuşmast için tekmil kabine üveleri ve liderler toplantısına katılan parti liderlerinin de dinlenmesi gerektifini itade ettim. Aynca bir kısım vesikaların derhal celbedilmesi lâzım geldigine de işaret ettim. Bu vesikalar geldikten sonra da tekrar ifademe müracaat oluıı duğn takdirde görüşlerimi mü sahbas olarak belirteoegimi bil dirdim.» İsmail Hakkı Akdoğan'ın sorüusu bittikten sonra aynı savcılar tarafmdan diğer bir odada beklemekte olan önerg» sahibi Antalya milletvekili İhsan Ataöv davet edilmiş ve Ataöv'ün sorgusu tam üç saat sürmüştür. Önergesi hakkında kendisine 17 soru sorulan ve 6 sahifelik ifadesi alınan İhsan Ataöv, önergesini izah etmiştir. Sorgudan sonra İhsan Ataöv soyle demiştir: «Meclisteki zabıtlardan iyice anlaşılması gereken hnsusları sorarak bir açıklama istediler. Onları teker teker izah ettim. Gerekli dokümanı, lüzumlu bilgileri arzettim. Adalet ne zaman benim yardımımı lüzumlu görürse koşa koşa gelmekten şeref duyarım. Adaletiıı tecellisi için ne gerekirse yapacafım. Adliyemizin vazife sini kolaylaştırmak hususunda her türlü yardırada bulunscağım. Ben, Radyoya karşı kamu oynnun güvenini sarsmak için değil, bilâkis bu güveni temin etmek için önergeyi ver diro. Türkiyede bir Devlet Radyosn elbette bnlunacaktır. Konunun böyle bir polemik halini almasından müteessirim. Polemikle siyasî şöhret yapma dâvastnda değilim.» : Hoşnutsuzluk >••• Akdoğamn ifadesi : ö t e yandan Işık ile Kostopulosun Kıbrıs buhrarurun müzakere[ lerle çözümlenmesine hazırlılc olmak üzere göriişmelere başlamayı ! kabul etmeleri, Ada Rumlan srasında derin bir hoşnutsuzluk ve in' fial yaratmıştır. Yetkili bir Rum kaynağı, «Yunanistanın görüsmelerin devamı hususunda Türkiye Dışişleri Bakanının ysptığı teklifi kabul etmeM, muaıram bir hatâdır. demiştir. Makarios'un sözcüsü «Filelefteros gazetesi Londradan gelen haberleri «hayret veriei. olarak niteledikten sonra Rum siyasi çevrelerinin görüslerini «öyle yansıtmaktadır: ÇUEHK PARASIHI KAHPANYAYA VERDİ Dün îdarehanemize gelen iki subay, bir va&iyeti yerıne getiriyorlardı. İki gün önce Kıdemli İstihkâm Yüzbaşısı Vasfi Demirbağ, NATO'ya ait yüksek cereyanlı elektrik kablolarını döşerken cereyana kapılmıs ve hastaneye kaldmlırken sehit olmuştu. Yüzbaşı, hastaneye kaldırılırken bir ara gözlerini aralamış va şöyle konuşmuştu : «Artık ben knrtulamam, eenazemde çelenk isteraem, arksdaşlarım bana yaptıracaklan çelenk par»sinı Cnmhuriyet Gazetesinin Donanmsya Yardım Kampanyası'na yatırmnlar.» . T" U;e b<> »•" .ii;.»t> srkadasl»):! . d ü n y e r i n e g e t i r d i l e r •• C u M h n r i y e t Londra görüşmeleri Taraflı radyo «Londrada Türk ve Yunan Dış işleri Bakanlan arasında başlanuş olan ikili görüşmeler riyazi bir doğrulukla tam bir akamete uğramaya mahkumdur. Çünkâ, Türkler Kıbrısta selfdeterminasyon prensibinin kayıtsız şartsız tasvibini kabul etmek için karşılık beklemektedirler. 1i ^ | b » t ^ t l ^ Y . u n J n J 5 { * n r ^ ^ , . K * b " s vtrmeğe asla niyetlî değOlertlir. Bu durumda görüşmelerin başarıiı «Imasına imkân yoktur. Ynnanistan vr Kıbrısın bundan son ra yapacaklan şey, Plaz» raporunılaki tav«nyeleri değerlendb> mek ve Kıbrıs dâvasım Birleşmiş Milletler çerçevesinde ileri götürnıeğe çalışmaktır.» Almanya hücumbotu ve uçak veriyor Anknra (fumlıurivft Bürovıı» Biıkaç günden h"? » " l l " ' l s 50 milyon marklık »sker: araç ve gereç hibe edecettir. 60 adet F84 tipi jet uçağı, 150 adef M48 tipi taok da, Türkiyeya yapılacak yardım meyanındadır. KONUDAKÎ HABBRİMİZ 7 uoi çe ıt yuz ası veznesine çelenk parasını yatırarak şehit arkadaslan adına kampanyaya iştirak ettiler. AKDCK.AN SAVCOJRTA Grupta CHP nin sola kaydıgı ileri sürüldü . i i ' tznıir Komitesi toplandı kostopulos'un yeni teklifi «Siyasî şöhret» İnönü gençlerle Savcılık, tanık olarak sorgu«unu yapacağı Kırşehir MP. mil letvekili Memduh Erdemır'i aramış, fakat kendisi İstanbulda olduğundan bulunup tebligat yapılamamıştır. öte yandan gene Savcılık sorgu için Osman Bölükbaşıya da tebligat yapamamıştır. Bölükba.şı muhtemelen bugün Savcı lıca gelerek ifadesini verecektir Erdemir bulunamadı Şehrimizde bulunan İsmet İnönü dün İl Merkezinde partililerle görüşmüş, seçimlere dikkati •çekmiştir. CHP lideri Petrolun devletleştirilmesi konusunda da şunları söylemiştir: «Biz devletçi partiyiz. Bu bakımdan petrolun devlet elinde bulunması gerekli konudur». İnönü, geç vakit Fikret Yüzatlının kızmın nişan töreninde hazır bulunmuş ve nişanlılann yüzüklerini takmıştır. İnönü il merkezinde partililerle görüştü Ankara (Cumhuriyet Bürosu) CHP GrupundaL dün «Partinin sala kaydığı» iddia edilmiş ve CHP nin devletçiliğinin jınırının çizilmes: istenmiştir. Dün saat 14 te toplanan Grupta gündem dıçı bir konuşnıa yapan Ama.sya milletveljili Kemal Karan, Bülent Ecevit'in son Istanbul CHP Gençlik kongresiııde yaptığt konuşmayı ele almış aynca parti örganı'Ulus gazetesinde çıkan yazılara değinerek «Partinin sela kaydığını, iddia etmi>tir. Karan aynca 14 lerden parliye ahnanlavı kastederek «Soiculann partiye davet edildidiğini» ileri sürmüştür. Karan konuşmasına devamla «CHP nin devletçilişinin sınınııın çizilmesi serektiğini, sosyalizm kisvesi altında çalışan komünistlerin bir kısmının kendilerine çalışacak ver aradıçını söylenıis ve CHP nin bu konuda açık fikirlerini kamu oynna duyurmasını istemiştir. Snz alan Bülent Ecevit özetle sunlan söylemi.ştir: «Ben gerek yazılarımda gerek konuşmalanmda partimiz proçramının be.şinci maddesinin (A) fıkrasına göre davranmış bulunayornm. Burada neleri devletleştireceğimiz yazılıdır. Bunların arasında petrol, ağır sanayi, madencilik yer almaktadır. Arkadaşımız ber faalde parti proçramının bu maddesini okumamış bnlunuyor. Biz demokra• tik bir devletçilik istiyornz. Istaııbal Gençlik Konçresinde bize Srnçler parti programına uyfrun hereket etmediğimizi batırlaitılar.» Londra Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavro Kostopulos, dün gece Türkiye Dışişleri Bakanına, Kıbrıs için müzakerelerin Birleşmiş Milletlerde büyükelçiler seviyesinde yapılmasını öngören bir plân teklif etmiştir. Türkiye Dışişleri Bakanı Hasan Esat Işık'm bu fikrl kabul edeceğine dair bir belirti benüz görülmemiştir. İRMtR izmir «MİLLET YAPAR Icra Komitesi» ilk toplantısını dün yapmış ve hazırlasan fenis çahşm» programı üzerinde mutabakata varmıştır. Vali Muavim Yakup Yücel'in başkanhğında yapılan toplantıya Komite üyeleri olarak Gamizon Komutanlığı, Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odalan ile Borsa, Ege Üniversitesi ve Türklş temsilcileri, Meıkez Bankan Izmir Şubesi ve Millî Eğitim Müdürleri katılmışlardır. Toplantı sonunda yaymlanan bildiride, Icra Komitesi, aşağıdaki fanmsların îzmirlilere duyurulmasına karar vermiştir : «1 Bu millî divad» her vatandaşımızın üzerine düsen före\i KTC ieve yapacağına inanıyornz. 2 Vatandaşlanmmn yardımîarını kolaylıkla verebilmeleri düsüncesiyle her meslek teşekkülünde tâli komiteler kurulmuştur. tlçe ve höylerde i tlçe, bncak ve köylerde knrnlacak komiteler ile çalışma esasları tesbit edilmiş ve ilgililere bildirilmiştir. 4 Komitemiz adına bankalarda açılan hesaplara vatandaşlar tarsfından yatırılacak paralar karsılı^ında alınacak makbuzlar, bilâbsre Türk Donanma Cemîyeti makbuzlan ile birleştirileeektir. Bütün vatandaşlarımızı bn millî dâvanın gerçekleşmesinde mad* ve mânevi yardıma davet ediyornzj» öte yandan îzmir A.P. İl Başkanı Mehmet Karaoğlu ile C.H.F. tl Başkanı Şevket Adalan da «MİLLET YAPAR» kampanyasi 11* İlgili olaralc ortak btr büdiri yaymlanMflardır. Brosio'nun demeci Londra, lYavuz Esin bildiriyor) NATO Genel Sekreteri Brosio dün bana verdiği özel demeçte, «NATO Bakanlar Konseyinin geçti ğitniz İlkbahavda Lahey'de bana vcnniş olduğu Kıbrıs buhranındaki gözetleyicilik görevine devam edeceğim» demiştir. Antalvalıların hedefi: 4.5 mclvon Ürgüplü'nün konuşması Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) 1965 yılı bütçesinin Senatoda kabul edilmesi dolayısıyla bir konuşma yapan Başbakan Suat Hayri Ürgüplü Kıbrıs konusu ile ilgili olarak <(Kıbrıs meselesinde hâlâ buhranlı de\irden kendimizi kurtarmış sayamayız» demiş ve sözlerine şu şekilde devam etmiştir. Fakat daha önceki aylarıu güç safhalarını hayli mesafe alarak atlatmış bulunuyoruz. Bundan önce Yunanistan ile müzakerelere sirmek için israrlı taleplerimiz reddedilmiştL Bugün ise temaslar başlamış ve bunun zaruretine karşı taraf inandırılmıştır. Şunu temin etmek isteriın ki, hükümetimiz ihtiyatsız hiç bir harekete gitmeyecektir ve millî menfaat gerektifi zaman dış siyaseti en azimli bir şekilde tatbike kararlıdır.» MİLinYRPRR 1965 BÜTÇESI DÜN SENATODA KABUL EDİLDİ Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) 1965 yılı bütçesi dün Cumburiyet Senatosunda kabul edilmiştir. Açık oylama sonucunda 139 senatör oylamaya katllmış, 98 leyhte 41 aleyhte 07 kullanılnuştır. Bütçenin kabul edilmesi mtinasebetiyle Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, teşekkürlerini bildiren bir konuşma yapmış ve bu arada dış politikaya ve Kıbrıs konusuna da değinnıiştir. Başbakan'ın Kıbns konusuna dair yaptığı konuşmayı Kıbns haberlerimizle ilgili sütunumuzda bulacaksınız. Malöl gazilerin töreni Harp Mâiul Uazilcri dün »MİLLET YAPAR» ksmpanyasını destekliyeceğinl belirten bir toplsntl japmışierdlr. Toplantlda, İsUnbul Harp Mslul Gazi'eri Başkanı Hakkı Saygmer, Vali Niyazl Akı. Belediye Başkanı Haşim İ^an, çehlt anna v» eşleri konusmuşlaxdır. Toplantıda yüksek rütbeU Subaylar ve Malul Gaziler hazır bulunmuşlardır. Konoşma aralarında Kasımpa** Deniz Bandosu mllll msrgİBnmızı çalmışiardır. «İtttklâl Rarbinln ilk Sncttlerlndfn olan hizltr. kampanyara da ilk müracaat edenlerdir. Cum huriyct (aaetcsinden 1 No. lu makbuza alan bizIeTİz. Hükümetttn vasıta istiyornz. Bizim h«zil e n i ı köylü ve halkımızdır. Biz mahaiie v» köjlere giderek kampanTBj» katılmaları için propa(anda 7»p«cağız» diyen Hakkt Saygmer sözlerine devamla: eParUmento liyeleri alacakları 40 mlrron llr»y* «MİLLBT TAPAlt» karapanyasına bağışlarlaruı istiklâlimir için alattı«nmır kanlan htlhi ederiz.» demiştir. Resimde TophanedeVi Harp MBIÛM Ctezlier blnası T» knmpanyayı te.jvik eden pâokart göriUmektedir. ANTALYA, (özel) «MİLLET YAPAR» kampanyası «olayısiyle Antalya Valisi Nuri Teoman başkanhğında şehrimizde teşekkül eden Komite, vilâyet çapında büyük bir ilgi toplamıştır. Astalyada bilhassa Vali Nuri Teoman tarafmdan şehrin ve vilâyetin mahallî dertlerinin çok daha üstünde mütalâa edilen mevzu ile ilgili olarak 1 haziranda Antalyanın bütün kazalarına ve köylerine motorize ekip* lerin gitmek suretiyle tophyacakları yardım, Antalyanın turi«:tik hüviyetine paralel olarak, hamiyet ölçüsünde de bir imtîhan vermesini temin edecektir. Diğer taraftan, Antalya Festivalinin hazırlıklannm yapılmakta olduğu bu günlerde «MİLLET YAPAR» kampanyası ile Festivalin telit edilmesi de düşünülmektedir. Halen Festival işleri ve Kö"y Işleri Bakanhğı ile ilgili meseleler için Ankaraya gitmiş olan Antalya Valisi Nuri Teoman, «MİLLET YAPAR» kampanyasımn 1 haziranda ve ekipler halinde çahsmalanna başlıyacağmı ve 4.5 milyon lira ile kampanyay» katılmak ümidinde olduğunu da sözlerine ilâve etmiştir. Gürpınar Komitesi Olumlu bir teşebbüs neticesi, «Başkalarının vermediğini MİLLET YAPAR» kampanyası, Gürpınar ilçesinde de çok geniş bir ilgi uyandırmı? ve Kaymakam Mehmet Gürsoy'un başkanlığındaki Komite faaliyete geçmiştir. Hayri Baran'ın yardımı Hiç yoktan bir memleket yaratmış bu millet, «Başkalarının vermediğini» değil,: veremiyecek lerini» dahi yapacak güçtedir.. Ye ter ki, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde, bir şeyi yapmaya yö nelsin. Yeter ki, 10 yılın uyuşukluğundan silkinerek kurtulsun.. O zaman şuurlu bir heyecanla bu vatan için yapamıyacağı hiç bir fedakârhk olamaz.. Olmamıştır da!.. Cumhuriyet'in büyük teşebbüsüne, çok kısa zamanda tüm vatandaşların sarılmasındaki, nedenler de buradadır.. Millet olarak kendimize güvenmek heyecanını yarattığı için, «teçebbüs» ka muya mal olmuştur. Armatör Hayri Baran, «Millet Yapar» teşebbüsiina yüretrten des tekliyenlerdcn, sadeee biri 1*1.. Tordnmnzda, tam aniamiyle ilk öıel tershaneye sahipti. Beykoz(AzkMi S*. 7, Sü. J de) Röpoıtaj: Alâeddin BİLGt Bölükbaşı TRT konusu Bugün Mecliste Millet Mecüsi önceden alınan karar gereğince dün gece saat 21 de bir oturum yaparak günde minde bulunan maddeleri müzakere edecekti, Ancak saat 21 de başkan oturumu açmadan önce yaptığı yoklamada çoğunluğun •lmadığının tpsbit edildiğini ifa4e ile birleşimi bu sabah saat 10 • bırakmışur. G. Evliyooğlu Haysiyet Divanına sevkedildi Ankara (Cumhuriyet Bürosu) AP Meclis Grupu Yönetün Kurulu, Gökhan Evliyaoğlunu ihraç ta lebiyle AP Genel İdara Kuruluna gevketmiştir. Genel îdare Kurulu, Grııp Yönetim Kurulıınun talebini inceleyip, Yüksek Harsiyet Divanına duıumu inükal tttirectküs, «ENERJt» BAKAM HAYRİ SARAM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog