Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Dr. Ali Şiikrii Şaviı Çocuk Hastahklan MütehaMitı BUGÜNÜN MODERN En son ilerlemelerden bahseden, bir günlükten ondört yaşına kadar sağlam çocuk büyütme ve besleme bilgisi. İlâveli Beşinci Bası. Fiata ciltli 15 liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERI Üâncılık: 38195172 Çocuk Bakımı 42. yıl soyi 14647 umhuriyeC KTÎRUCUSÜ: TÜNÜS NADÎ Telgnrf v e mdrtup adresi: Cumkıuriyet İstanbul Posta Kuttısa; fetanbrf No. 24* Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 * 3 7 2 2 4 2 9 8 » 42 99 De Ypyınları 3ÖÇEBB. O m a l s t r s y a . Şiirler. 3 Ilrs. VİRGÜLtN BAŞIlfoAN GEÇENLER. ÜUttt T». mer. «Çocuklar T» clcibeyler lçln> jllrler 3 L, SOSYALİZM. Bertrand Russell. 3 lir». YABANCTNnf AÇIKLAMASI. Jean . Paul Sartre. 4 Ilr». SÖZCtTKLER. ; e u . Paul Sartra. (Kobel 1944). 7.S llr*. DÖŞEĞtMDE ÖLÜRKEK. WUU»m Faullcner. (Rom&rO. 7.5 lirs. TENÎ ZHBRGİ. Homand» BUlne Aklnu öael SayısL 5 llra. DH TATINBVt, VİLAYET HAN CAĞALOĞLU Cumhuriyet: 5187 Perşembe 13 Moyıs 1965 Savcılar dün TRT de tahkikata başladı ADflLET BAKANI ILE M.P. ÇATIŞTI ANKARA Cumhuriyet Bürosu dalet Bakanının talimatı üzerine üç Savcıdan kurulu bir «Soruşturma Kurulu» dün sabahtan itibaren TRT Genel Müdürlüğünde adlî yonden tahkikata başlamıştır. Ancak olaym adalete intikaline rağmen, TRT konusunda tartışmalar dün de sertleşerek devam etmiş, sabah bir bildiri yayınlayarak Adalet Bakanım itham ve tehdit eden MP ye, öğreden sonra Adalet Bakanı İrfan Baran sert bir cevap vermiştir. Adalet Bakanı ile MP arasmdaki bu demeç düellosunda, iki taraf da biribirini samimiyetsizlik ve ciddiyetsizlikle suclamıştır. Buhranın karşıhkh müzakere yolu ile çözülmesi için mutabakata vanldı IS CIKMUDAN KURTULUYOR BAŞKALARININ VERMEDİĞİNİ MlllET YAPAR İLİ EDİYOR A Çalısmalar Londrada veya başka bir yerde devam edecek Özel LONDRA Muhabirimizden îs bölümü Bakanlıçın talimatı üzerine TRT tahkikatı ile •ıKİIi olaraK teşekkül eden Ankara Savcısı Firuz Çilingiroğlu'nun Başkanlığında 8 Savcı yardımeısından kurulu «Soruşturma Kurulu» ilk önce kendi arasında işbölümü yapmış ve göreve başlamıştır. AITIMİLYON TOPIAMACAK Uran'ın Cumhuriyel'e Mekfubu % % 'AAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) On kız öğrenci büroya girdiği zaman, ne yalan söyleyelim, tath bir şaşkınlık geçirdik. Bir gazete ; bürosuna grup halinde pek kız oğrenci gelmez de... Ankara Kız Lisesinin tarih ve rehber öfretmeni bayan Refet Aneın, kendi deyişiyle «meslekte yaşlı» amma gerçekten hir de öyle rieğil... 5 feıı A ve B sııııflarının öğrenci terasilcileri on aydın kız da etrafımızı alıverdiler... öğrelmen bayan Ançın anlatıyor: Savcılar TRT'de îlk soruşturma, dün sabah Savcı Yardımcısı Büleııt Akmanlar, N'âzım Torunbalcı ve Târık Budaktan kurulu üç kişilik bir ekip tarafından açılmıştır. Üç Savcı, saat 9 da TRT Genel Müdürlüğüne gelmişler ve Haberler Dairesinde kendilerine ayrılan odada çalışmaya başlamışlardır. Diğer somşturma Savcı Basyardımcısı Mchmet Elverenliııiıı idaresindeki Hasan Altürk, Hakkı Coskun. Âsım Acar, Suat Kuyuludan kurulan diğcr ckip de Adliye binasında ve Mcclistc çalısmalar yapmaktadır. İki Savcının Mecliste TRT mür.akerelerini izlemeleri kavarlaştırılmıstır. Diğer Savcılar da basında çıkan vazıları. Ataöv'ün ö'nergesi üzerine başlayan müzakerelerin tutanaklarını Harekete geçtik «Biz barekete geçtik. Türk gençligi şükranlannı belirtmeye geldi sizlere... Tebrik ederiz. Bu kampanyaya okul olarak bütün varlığımız ile katılıyoruz. Şimdiye kadar iki gün içinde 3860 lira topladık, daha da toplayacafız. Kendi kendi mize ailelericniıe yük olmadan MtUmayj^ ,lt«r»r vprdik. Bir; c hafta ginemaya fitmeyecefiz. Ha>an"İsİk'L^ndıa(îa: Yuliarı'da ÎAndra Büytikelçimîz Kuneralp ile. Bir hafta otoböse binmeyece .aşağıda da basın toplantısında konujurken. (Diğer resimler ücüncü ğiz. Özel masraflarımızdan kı sahifemizdel. sacağız. Böylece bütün biriktirdiğimizi vereceğiz. Şimdiden • 3800 lira oldn bile...» Güzel kızların gözleri pırıl pı ' rıl... Güzel kızların yüzleri al ai..; il» •* • r: • • • Donanmanın şanh sancağını onla ' rın yanaklannda, sert deniz rüzgârları ile dalgalar arasında inip kalkan gemilerin kahraman askerJerinin cesaretini onların gözierinde okuyoruz... '.r #« « «l»tliS'.r> Bir vatan bir donanma yapıyor, Vir t velkenleri atlastan, halatları ibriANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunrla dün jimden... Sanayi ve Enerji Bakanlıklan bütçesi görüşülmüş. bu arada madenlerimizin millileştirilmesi, yürürlükteki Petrol Kanununun değiştirilmesi istenmiştir. I)k olarak CHP Grupu adına konuşan Fikret Gündoğan, petrol kanununun yabancılara çok müsait şartlar ve menfaatlar sağ«Donanmaya yardım kampanladığını, buna rağmen yaban yası» Ankara il komitesi, dün : cı petrolcülerin ihtiyaca kâVali Enver Kuray'ın başkanlı i fi ham petrol üretmediklerini ğında toplanarak 6 milyon li ! belirtmiş ve petrol bulmayan radan fazla meblâğı temin edeyabancı şirketlerin ruhsatlanbileceğini tesbit ve 2 Haziran nın iptalini istemiştir. Çarşamba gününü de «Donanma günü» olarak ilân etmiştir. Milli Birlik Grupu adına konuşan Suphi Gürsoytrak da önBütün daire müdürleri, çeşitce madenler bahsine değinmiş, H teşekküller temsilcüeri ve Amerikah uzmana hazırlatılan öğrenci birlikleri başkanlarivle yeni maden kanunu tasarısınm (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) «Kapitülâsyonlar derecesinde yabancı şirketlere imkânlar sağladıfını» söyliyerek, Boraks konusunda Consolidaded Limited Gazetemizin Türk donanmasmı güçlendirmek için giriştiği «Başkaadh Monopol şirketinin yerli armın Vermediğini Millet Yapar» yardım kampanyasından fazlasiyle firmaların çahşmasını ençelledimütehassis olan Türk Deniz Kuvvetleri Kumandanı Oramiral Necdet (Arkacı Sa. 7, Sü. 2 de) Lran, gazetemiz Genel Yayın Müdürü Ecvet Güresin'e aşağıda metnini bulacağınız mektubu göndermiştir. Ankara. 8. Mayıs. 1965 Zeytînburnu Yeşiltepe ma21 nisan 6 mayts 1965 tarihleri arasında bir görev gezisi nnıhallesi Çırpıcı yolu 9 sayılı nasebetiyle İranda bulunduğunıdan. C'uınhuriyet Gazetesinin Türk İstanbul «Millet Yapar» kampaneve giren iki hırsız mahalle Deniz Kuvvetlerinin takviyesine müteveccih güzel ve müspet neşyasına katılacak olan vatandaşhalkı tarafından yakalanmışriyatına bugün nıuttali olnıuş bulunuyorum. lar. yapacakları yardımı Komite tır. Faruk Dingal ve Atillâ 6.M0 senelik bir maziye sahip Türk Silâhlı Kuvvetleri, Türk adına bankaiarın bütün.şubelerinMOSKOVA 12 (A.P.) Lunik Yüksel adındaki iki hırsız devlet ve Millet hayatında daima şerefli bir öncülük vazifesi yapde açılan bu hesaba yatırabileV Sovyet feza gemisi bu gece halk tarafından linç ediimekınıştır. Bu Silâhlı Kuvvetler ratısı altında bulunan Türk Deniz ceklerdir. ten güç kurtarılmışlardır. ÇaAy'ın sathına ulaşmış fakat Tass Kuvvetleri de tarihimize daima kardeş Kuvvetler gibi hamasel maşır ipleri ile elleri, ayak• AKBANK ajansı bu hususu bildirirken, gedestanları yazınıştır. Bugün içiııde bulunduğumuz dış Dünya şartları bağlanan ve kalabalığın • DENİZCİLİK BANKASI minin beklenilmekte olan cyuları bizi Deniz Kuvvetlerhnizin üzerine pek fazla eğilmek iztirasille, tekme darbeleri arasmmuşak inişi» yapamadığını ima rında bırakııııştır. Hiç bir şahsın veya müessesenin şu veya bu şe • ETİBANK da karakola getirilip polise « EMLÂK KREDİ BANKASI etmiştir. kilde itham edilmcsi düşüncesinde olraadan şunu bilhassa tebarü/ teslim edilen iki sabıkalı kan• GARANTİ BANK.\SI etfirmek isterim ki. Türk Deniz Kuvvetlerinin takviyesi bir şarl Haberde. geminin Türkiye salar içinde kalmışlardır. Karave zarurettir. Bu sart ve zarureti de memleket ölçüsünde son neş • İŞ BANKASI atiyle 21.10 da Ay'ın Bulutlar kola bırakıldıktan sonra an• SÜMERBANK riyatı ile Cumhuriyet Gazctesi tam bir vatanseverlik. memlekel Denizi adlı kesimine indiği söycak derin nefes alabilen hır• SEKERBANK severlikle ortaya koymus bulunnıaktadır. Bu bakımdan Genel Neşsızlar: «Biz bir daha bu sem lenümiş ve şuniar eklenmiştir: • TL'RK TİCARET BANKASI riyatı idare eden başta zatıâltniz olmak üzere yazıları hazırlayaıı «Uçu? ve yaklaşma sırasında, te uğramayız. Nerede ise bizi sayın yazarlara ve Cumhuriyet Gazetesinin bütün mensup ve ele • TÜRKİYE KREDt BANKASI öldüreceklerdi.» demişlerdir. Ay'ın sathına yumusak bir iniş nıanlarnıa şahsım ve Türk Deniz Kuvvetleri mensuplan adına bil • VAKIFLAR BANKASI R€Simde, Faruk, yüzü gözii için gerekli bir sistemin geliştilıassa tcşekkürlerimi arzetmek isterim. • YAPI ve KREDİ BANKASI I sargılar içinde görülüyor. I rilmeîine yarayacak etraflı bilDeniz Kuvvetlerinıizin takviyesi ve ecdadına yakışacak bir sc «I ZtRAAT BANKASI • ANADOLU BANKASI giler elde edilmistir. viyeye gelmesi inancımız tam ve kâmildir. Bunun için sizin çok nıuhterem gayretleriniz yanında Türk Deniz Kuvvetleri de şimdiyc kadar elinden geleni yapmıştır, yapmaktadır ve yapacaktır. En iyj teuıennilerinıle Oramiral Necdet URAN ••. . l i > . • ; •,....» • . « : " • • • i • Iddialaı Ankara Savcılığının bu tahkikat sırasmda üzerinde duracağı ve inceliyeceği iddialar arasında. TRT nin solcu yayınlar yaptığı, siyasi partiler arasında taraf tutarak, bilhassa CHP yaıarma yayında bulunduğu. T.B.M.M. çalışmalarmı objektif esasların dışına çıkarak yayınladığı, yorumlarda da keza tarafsız olmadığı hususları yer almaktadır. .*••».• z 1 ; ; "•*'• * » * • ' 1 * : '1 ' • : Bandlar incelendi Savcılar, dün sabah TRT'deki çalışmalan sırasmda arşivlerden bu konulardaki yayınlara ait bandları ve haber bültenlerint çıkartarak uzun siirr incelernişlerdir. Savcılar, muhtemelen bir hafta sürecek olan bu çalışmalan sonucunda toplu halde bir rapor hazırlayacaklar ve ancak bundan sonra karara vararak TRT hakkmda ya soruşturma resmen açılacak ya da tâkipsizlik karan verilecektir. Bundan önce de bazı iddialar üzerine Ankara Savcılığında açılan iki soruşturma «takipsizlik»le sonuçlanmıştı. Diğer taraftan tahkikatla ilgili olarak dün öğleden sonra MP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, MP li İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan ve yine MP li Memduh Erdemir ve Kâmil İnal'a tebligat yapılarak, bilgilerine müracaat edilmek üzere Savcıhğa dâvet edilmislerdir. (MP NİN DİN YAYINLADIĞI BİLOİRI İLE ADALET BAKANININ CEVABI 7 NCİ SAYFADADIR PETROL VE MADEN KONUSU SENATODA TARTIŞILDl •mf. . Ankara îl Komitesi. kararlar aldı lunun Garip j iddialar MEKTUBUN METNl Müracaat ları karşılayacak BANKALAR MAHALLE HALKI HIRSIZLARI DÜVDÜ L Kadvo konusunda azıtan ve orlak bükümetteki Adalet Bakanı İrfan Baran'ı tehdide kadar sideıı M.P.'nin davranısı, memleketteki huzursuzluğu büsbütün artırıvor. Bütçenin çıkamamış olması, yatırımların yavaşlaması yüzünden başlayan ekonomik duraklama ile memleket zateıı bir sıkıntılı devreye girmiştir. Bu tehlikeli zidısi durdıırmak için çareler arıvan hükümet, üstelik her Allahın sünü etrafa hiicum eden M.P. lider kadrosanun yaptığı tahribatla uğraşıp durmaktadır. Bölükbaşı takımının tehdit ve larlaralıklannı gittikce artırraası konusunda çesitli yoruralar var. İlk akla gelen şüphesiz, secim propagandaları sırasında koalisyondan çekilmenin zeminini hazırlamak. Ancak Bölükbaşı son gezisi sırasında bu mantıkî yorumu tekzip etmiş ve öldiikten sonra bile ruhuvla ortaklıjı devam pttireceğini söylemiştir. Anlasılıyor ki koalisyon, araya Tanrı da girse, M.P. liderınden kurtulamıyacaktır. Bu duruma göre ikiııei yorum ve ilılimal üzeritıde durmak jerekiyor. Ihtimal sudur : M.P. saldırılarını. Başbakan Suat Hayri Ürçüplii üzerine teksif etmiştir ve hükümetin Bölükbaşı'dan kurtulması için Basbakanın istifa etmesi gerekmektedir. rrgüplü istifa edince, M.P.'nin ümidine göre, hükümeti kurma görevi Suat Hayri ürgüplü'ye değil, Sayın Gürsel'in güven duydugu Ekrem Alican'a verilecek, böylece C.H.P.'ve karsı dörtlü bir blok kurulmuş olacaktır, Pek nazarî ve hayali çibi görünen bu yorum ve ihtimal, aslında Bölükbaşının M.P. Grupunda vaptığı bir konusmaya, dahs doğrusu ortaya attısı iddiaya dayaıııyor. Bilindiği gibi. M.P. lideri çeziye çıkmadan önce Devlet Bakanı Hüseyin Ataman'Ia birlikte Sayın Giirsel'e bir şikâyet ziyareti yapmış ve bu ziyarette konuşulanları grupunda anlatmıstır. Bölükhası'mn iddiasına çöre. Sayın Gürsel de T.R.T.'den memnun değildir ve hiikümelin tutumu bekleneni vermemiştir. Yine Bölükbaşı'nın. tnönü ile ürçüplü arasında bir paralellifin buluııdugu, Basbakanın ve Hasan Işık'ın dış politikada Inönü'den direktif aldığı iddialarını da güya Sayın Gürsel reddetmemiştir. Oahası var; M.P. liderinin bu ziyaretteki konuşmalardan elde ettiği intiba, Sayın Cumburbaskanının, Halk Partisi karşısındaki bloklaşmayı hoş görecefi, hattâ destekliyeceği şeklindedir. Işte M.P. Grnpu, bu garip iddialars dayanan açıklamadan sonra aslan kesilmiş ve T.R.T. bahanesiyle Snat Hayri Ürgüplü'ye karşı hücnmlarını artırmıştır. Biz iddiaların dofralnînn3 îhtimal vermiyornz. Şn var ki, bnnlar politika pazarında herkesin afzmdadır ve saldırılann tedirçinliğini büsbütün arttrmaktadır. Lunik V A v sathınn indi Işık ve Yunan Dışişleri Bakanı Stavros Kostopulos, Kıbrısla ilgi li görüşmelerinin NATO toplantısı boyunca ve daha sonra belki de başka bir yerde devam edeceğini söylemişlerdir. Bir NATO sözcüsü, bununla bir likte her iki Bakanın Kıbns konu. şunda aralarında büyük görüç ayrılıkiarı olduğunu belirttikle» rini de ilâve etmiştir. Sözcünün ifadesine göre, NATO Konseyi, Türk . Yunan görüşmelerini «ntinalı ve ilgi çekici bir olay» telâkki etmektedir. Toplantıda hazır bulunan bir Amerikalı diplomat: «Bogün Türklerle Ynnanlılar arasında her şey tatlı ve aydınlıktı» demvştir. . Taraf'iartrr • arafarjnv •>hulmak için büyük çabalar sarfeden Kar.ada Dışişleri Bakanı Paul Martin. Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlarının demeçlerinin «yapıcı» tonunu övmüş. bu davranışm barışçı bir çözüm yoluna zemin hazırlayabileceği ümidini belirtmiştir. Bu arada Türk ve Yunan kaynakları nispeten iyimser olduklarını ifade etmiş, bununla beraber, tarafların, görüşlerini bagdaştırmaktan henüz çok uzak oldajalannı. kabulü mümkün bir hal^Bresine ulaşmak için uzun bir yol katedilmesinin gerektiğıni belirtmişlerdir. IŞIK. DEAN RISK İLE GÖRÜŞTÜ Diîer taraftan Türkiye Dışişleri Bakanı Hasan Işık, bugün oşlc yemeğini Amerika Dışişleri Bakanı Dcan Rusk ile birlikte yemiş ve kendisi ile Kıbrıs meselesini görüşmüştür. Ha<an Işık. aynı konuda pazartesi günü de Amerika Dışişleri Bakan Yardımcuı George Ball ile uzun bir görüsmc yapmıştı. MAKARİOS HÜKÛMETİNİN FAALİYETİ Bu arada Makarios hükumetinin Kıbns konusunda Türkiye ile Yunanistanın bir anlaşmaya varmalarına engel olmak üzere geniş çapta faaliyete giriştiği görülrnektedir. Makarios'un Londra elçisi Antis Sotiriadis bu konuda basın mensuplarına «Amerika veya Japonyamn Kıbns hakkmda konuşmaya ne kadar hakları varsa Türkiye ile Yunanistanın da o kadar hakları olabilir.» demiştir. NTATO çevrelerinde Yunan ve Türk Bakanların temasları .yapı«• mahiyette telâkki edilmektedir. Hasan Işık ve Kostopulos arasındaki görüşmeler bugün ds devam edecektir. Kuzey Atlanıik Paktı Dışişleri Bakanlarımn bahar toplantısı sona ermiş bulunmakUdır. Toplantı sonunda hazırlanan resmî bildiri bugün açıklanacaktır. ürkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün NATO müttef iklerine. Kıbns buhranının müzakere yoluyla halledilebilmesi için aralarında mutabakata var« mış bulunduklannı bildirmişlerdir. T f ATATÜRK KUPASl CHP tarafından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımları arasında her transfer ayından sonra tertip edilen «Atatürk Kupası» futbol turnuvasının gelirini CHP. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, «Başkalarııım Vermediğini Millet Yapar» kampanyasına bırakmaya karar vermişlerdir. 5 yıl devam eden tumuvanm bu yılki karşılaşmaları muhtemelen ağustos ayınm başlarında gece yapılacaktır. Özel bir târife ile yapılacak turnuvadan en az yarım milyon lira geleceği tahmin edilmektedir. EKMEKLERİNİ VERİYORLAR Ecret GÜREStN !••••>•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ERZİNCAN Şehrimiz Merkez Cezaevi tutuklu ve hükümlüleı 750 gramhk günlük ekmek istihkaklarmm 250 gramını «Millet Yaparkampanyas'na ayırmaya karar vermişlerdir. Cezaevi mensupları, bu hususta Adalet Bakanlığına teîgrafla müracaat edip Bakanlığın mü saadesini istemişlerdir. Bu arada tutuklu ve hükümlüler aralannd^ topladıklan 375 lirayı Iş Bankasma yaürmışlardır. GÜRİ"N tlçeraiz halkı, Kaymakamın başkanlığında 11 kişilik hır komite teskil ederek yardtm kampanyasına katılmıslardır. Kampanya, ilçe halkı tarafmdan bttjrük tlgi v« heyecanla karfilaıuıujttr, Mületvekin vt Senatörlerin kendilerln* yaptıkları ?am sessiz sadasıı gerçeklesti Gsaeteler DEVLET KUŞU Dün toplanan Tıp Fakültesi Profesörier Kurulu Ekrem Şerif Egeli'nin Dekanlıktan istifası "meseiesini görüşmek üzere iken, 50 Profesör ve Doçent salonu terketmiş ve bu yüzden müzakere yarrnı kalmıştır. Bilindiği gibi Damstaym verdıji bir karara uyularak Prof. Egeiinin muhalefetine rağmen İkinci Cerrahi Kliniğinin yeniden kurulması üzerine Egeli gcçen hafta içinde istifa etmişti. Dünkü toplantıda Egelinin istifası söz. konusu edilmiş, geri ald!rmak maksadıyla çalışılırken konu tekrar CeiTahî Kliniğine intikal etmiştir. Bunun üzerine salon boşalmış ve çoğunluk kalmadığından müzakereye devam olunamamıştır. Bu duruma göıe Tıp Fakürtesi Dekansız kalmıştır. Öte yandan Danıştay tarafından Ekrem Şerif Egeli aleyhine verilen ağır hizmet kusuru kararına karşı da Egeli'nin yaptığı itiraz Damjtay tarafından reddedilmijtir. Tıp profesörleri kurul toplantısını terkettiler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog