Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

26 SENE GARANTİLİ • r ı . KOR E S İ S V İ Ç R E SAATLERİ |* TAŞRAYA ACENTELİKLERVERİLİR »TUHTİKlTHAliTMÜMtSStltİK Bjhçekıpı «ludoltı Han No. 8 Isünbul tel: 27 33 22 Reklâmahk »11/4988 42. ytf soyı 14646 umhuriyel KTTRUCUSTT: TTJNDS Posta Telgraf ve mektup adreBi: CMmhuriyet istanbul NADÎKurusn: istBBDtd N«. 249 Telefoolar: 22 42 00 22 «I 86 22 42 37 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 |^p Melih Cevdet ANDAV KIAR Topli rattığı mhunda rihinin ya da nucu olarak dan yaşamanın yadurumun, tek insanın !ar, bır aile ta^ mirası ve soKatı 730 Kuruş ABEVt 6488/5150 Çorşomba 12 Moyrs 1965 Başbakan Donanma Cemiyeti Kuruldu yurt gezisine URAH: çıkıyor BAŞBAKAN DENİZ HARP OKULU ÖÖRENCILERÎNİ TEFTİS EDERKEN GENEL GÖRUŞME ÖNERGESİ A. P. GRUBUNDA REDDEDİLDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) OrgöplS "İnönunün son demecini şükronlo karşılıyoruz,, dedi (Vunı 1 ncl HARP GEMISIYAPACACII leri Komutanı Orgeneral Cemal Tural, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İrfan Tanselin de tasviplerini alarak bize bir beyanat veren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Uran; Cumhuriyetin Donanmaya yardım kampanyasını övmüş ve «Halkın verdiği paralarla sadece ve sadece Harb gemisi yapacağız. Bunu burada, Başbakanımızm, Bakanlar ve Kumandanlarımm huzurunda açıklıyorum» demiştir. Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ve orada hazır bulunan bütün Bakanlar da «Hükümetin bu hususta büyük yardımlarda» buîunacağını açıklamışlardır. Bunun yanında Başbakan. Donanmamıza Amiral gemisi olarak bir kruvazör alınmasının da yerinde olacağını söylemiştir. Haber aldığımıza göre, bütün bu hususlar mütehassıslar tarafından tetkik edilecektir... Aıbay Hakkı Salonunda Başkanı Orgeneral G blcök'teGenel KurmayBurak Tankerinin ŞerefCevdet Sunay, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ve Kara Kuvvet dalet Partisi Millet Meclisi Grupunda dün Gökhan Evliyaoğlunun verdiği «AP ve hükümet politikası üzerinde genel görüşme önergesi» reddedilmiş, Grup Başkanbğı seçimini 76 oyla Etem Kıüçhoğlu kazanmıştu. Grupta aynca Enerji ve Tabü kaynaklar Bakanı Mehmet Turgut, petrol konusunda gündem dışı bir konuşma yapmış ve «Petrol kanununun kapitülâsyon hükümleri taşıdığmı söyliyen, solcu çevrelerdir.» demiştir. Â BAŞKALARININ VERMEDİĞİNİ MILIET YAPAR Evliyaoğlunun genel görüşme önergesine 85 aleyhte, 4 lehte oy çıkmışür. Lehte oyları Muhittin Güven, Erol Akçal, Gökhan Evliyaoğlu ve Cevat Kanbolat kullanmışlardır. Bakanın konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam gündem dışı konuşmasında petrol konusuna değinerek: «Petrol Kanununun kapitülâsyon hükümleri taşıdığı »arit değildir» demiştir. Sozlerıne devam eden Mehmet Turgut özetle sunları soylemiştir: T.R.T. KONUSU MECLİSIE TARTI3IIDI ANKARA Cumhuriyet Bürosu Petrol konusu «Bu iddia Petrol Kanununu bilmiyenlerin veya kasıtlıların iddiasıdır. Bu, solcu çevrenin iddiasıdır. Petrol Kanununun değistirilmesi meselesi maalesef bir istismar konusu olmaktadır. Petrollerin devletleştirilmesi ise bir hükümet meselesidir, bir rejim meselesidir. Ne koalisyon protokolünde ne de AP nin ikinci büyük kongresinde kabul edilen progTamında buna ait bir işaret yoktur. Bunun aksinl dfişünenler varm, bir parti kurarlar, profrramın bann alırlar milet onlara rey m verirs* (el(r petroliı devletleçtirirler. Bn memlekette iftira ve tahrikle yalanla ve kışkırtma ile hiçbir is yapılamaz. Kimsenin ticaretine manî olunamaz. Tatbikat hatâlan giderilerek milletimizin hakkı korunacaktır. Kimsenin gürültüsüne papuç bırakmıyacağız.» TRT DONANMA CEMlYETt KURULDU Îrenle resmen kurulmuştur. Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Bakanlar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral iirk Donanma Cemiyeti dün akşam yapılan bir ttf Cevdet Sunay, Kuvvet Kumandanları, Generaller, Amiraller, Milletvekilleri, Senatörler, İstanbul Valisi Niyazi Akı, Belediye Başkanı ile diğer davetliler bu tarihî günde Donanma Ccmiyetinin 56 sene önce ilk faaliyete geçtiği Kasımpaşadaki binada bir araya gelmişlerdir. Turk Donanma Cerniyetinin ••••••••••• ğünde kunıluş gayesi şöyle izah e LÜZUMLU ACIKLAMA Başbakan Snat Hayri l'rguplü ve Kara Ku\vet1eri Kumandanı Orgeneral Cemal Tural dun yapılan torende Donanma Cemi>etinin kurulus tuzüğiuıü imzalarken görülmektedirler. Yurdun ber tarafında baslayan «Millet yapar» kampanyası, ilân ettiğimiı bankaların yurt içindeki bütün merkez ve subelerine bafışta bnlunmak snretiyle devam etmektedir. Baîışların böylece da^ınık olarak bütün banka snbelerine yapılması hesapların intikali bakımından bir takım zarurî zorluklann ortaya çıkmasına vfsile venniştir. Zorlnk şodnr: Sabelerin aldıkları ba|ışlar süratle merkezlere ve açılan ana hesaplara bildirilmemekte ve bn yüzden ancak fstanbnlda bir iki snbe ile gazetemiz merke7İne yapılan baçısların yekflnlan elimize geçebilmektedir. Avrıca illerde ve ilcelerde knrnlan komiteler oralardaki bankalarda taesap açtırrnıslardır. Nitekim tstanbnl Valili^inin teblijinde dnrnm belirtilmistir. Ancak bn hesaplar Merkez Komitesinin Ankarada açtırdıgı ana hesaba benüz aktanlamamıstır. Gerri bir kısım vatandaşlarımız oturdnkları il veya ilçelerdeki bankalara baeısta bnlnndnklannı bize bildirmektedirler. Ne var ki eazetemiz şubelrrden bn bafıslar resmen intikal etmeden hesaplann kanşmaması için açıklamaya fitmek istememek tedir. Bu bakımdan hesapların intikali ve bir ana besapta birlestirilmesi için bagış yayınına bir kae gSn ara vermek karan alınmıstır. Bu islem yapıldıktan sonra bagısların Hstesinl yayınlamaya yeniden başlayacağımm okoyneulanmıza bildiririz. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESI SENATODA Ticaret Filomuz da geliştirilecek ANKARA cCumhuriyet Bürosu) C. Senatosunda ölastırma Bakanhğı butçesi gdruşmelerinde bir konuşma yapan Ulaştırma Bakanı Mithat San: «Millî bir ulaştırma politikası güdülmektedir. Ulaşttrrua Bakanhğı bugünkiı yetersizliği sebebiyle keyfiyet ve kemiyet bakunmdan kendisine verilen görevleri gereği gibi ifa edememekte ve milyarlık müesseseleri gereği gibi kontrol edememektedir» demiştir. Bakan, şehır hatlarından 12, denızyollarından 4 geminın hizmet dışı edileceğini, ticaret filomuzun gelismesi için 15 bin tonluk beş gemi siparis edildiğını bıldirmis ve «Dıs pazarlardaki raallarımızı Türk gemileri ile tasıma kararındayız.» demış dilraektedir: «Türk Donanma Omıyeti Turk Deniz Kuvvetlerınm yurt savunmasında üzerıne düşen gorevi gereği gıbi yapabılecek bır kudrete sahıp olmasım temine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.» Başbakan Yardımcısı Süleyman Demırel. konuşmasında, üç tarafı denizlerle çevrilı olan Tutkiyenin rienız kuvvetlerıne olan ihtiyacmı belirtmis ve: «Cumhnriyet tarihinde Türkive hiç bir zaman mntecavls olmamıstır. Büyük Atatürk'ün • YURTTA SULH. CtHANDA SULH>sözünü prensip edindik. Bn Mİonda nlvî bir konn için t«p<anmM bulunuyoruı. Türkivenin mesrm hakları tehdit aliına alınamıyaeaktır» demistır. Daha sonra Amiral Fahri Çokergın de bir konuşma yapmıştır. Turk Donanma Cemıyetının. Turk Deniz Kuvvetlerinin yurt savunma. sında üzerine dusen gorevi gereği gıbı yapabılecek bır kudrete sahn olmasım temine yardımcı olmak amacivle kurulduğunu belırten Amıral, Donanma Cemıyetının kurucularını açık'.amıstır. Evliyaoğlunun konuşması Gençler, dün Millet Vekillerini de kampanyoya çoğırdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) liyasal Bilgiler Fakültesi Toplumcular Derneği de O dün şu çağrıda bulunmuştur: «Cumhuriyet Gazetesi'nin açmış olduğu «Başkalarının vermedıçini MİLLET YAPAR» kampanyası Türkiyede bir süredenberi gözle görülür hale gelen toplumsal uyanışuı olumlu bir sonucudur. Bu davranışın gördüğü yakın ilgi Türk'ün Ulus sevgisinin enginliğini, çıkarcı emeller uğruna hiçbir şekilde bu sevginin ateştnin küllendirilemiyeceğini bir kez daha göstermiştir. Son Kıbns olaylarının ortaya çıkışı birçok gerçeklerin bilinmesine fırsat vermiştir. Bir takım politik natalar yüzünden kendi gücünden gerekiiği ölçüde yararlandırılmayan ve çıkarlan uğruna gelişmesinin önüne geçilmek istenen Türk Ulusn gerçek dostunun yine kendisi olduğunu anlamıştır. Bu bilinçle özlenilen Turkije'yi yaratmak ıçın ulusun tumumın aynı fedakârlik duyguları ve aynı heyecan* sahıp olması gerekmektedir. Türk Ulusu'nun düşüucesini yansıtması gereken Türkiye Büyük Millei Mecüsi üyelerinin maaşlarına zam yerine, bu kampanyaya yapacakları fedakârlıkla önderlik etmelerini diliyor ve kendilerini bu göreve çafınyoruz.» Bundan sonra EvUyaoğlu Genel görüşme önergesini savunmak için söz almıştır. Evliyaoğlu yaptığı konuşmada «AP nin Türkiyedeki sosyal uyanıs ve ekonomik problemler karsısında olumsuz ve mütereddit davrandifinı». CKMP de beliren gelişmenin AP yi derinden sarstığını, parti politikasımn yeniden ele alınması gerektiğini söylemiş ve grupta bir genel görüşme açılması için gerekçelerinl sıralamışttr. Gerekçeler Evliyaoğlu, bu gerekçeler meyanında TRT meselesinin Parlâmento ve Basında geri teperek Koalisyona ve AP ye zarar verdiğini, hükümet teşkilinde Grupa basvuruunadığuıı, Kozlu olaylarında yanlış müdahalelerde bulunulduğunu, tarım reformunun gerçekleştirilemediğinl, paçavra içinde yaşıyan köylüden oy abnıp kendisine hiçbirşey verilmediğini yerli sanayiciye el uzatılmadığını, Türk petrolü ve madenler konusunda kopan fırtınaya karşı AP yöneticilerinin kulaklarını tıkadığını soylemiştir. Hatip ayrıca, Demirel ve Bilgiç'ın sarfettiği şekilde yuvarlak lâflarla meselelerin halledilemiyeceğinî belirtmis ve «Bu şekilde değil yüzde 33 oy almak, yüzde 35i mubafaza etmek bile hayal olur» demiştir. Konuşmalardan sonra önerga oya konmuî ve reddedümiştir. Geçici yönetim kurulu Cemiyetın merkez teşkilâtırn ve şubeler kuruluşunu tamamlamak, ılk buyök genel kurul toplantısının yapılacağı 27 eylül 1965 tarihine kadar, geçici yönetim kuruluna seçılenler şunlardır: Başkan Befet Arnom (emeklı Koramiraî), üye Adnan Kaynar (Yuksek Mühendis, emekli Tümamiral). üye Bulent Yazıcı (Turkiye Iş Bankası Genel Müdüru). ü y e Sabahattın Tulga (Vakıflar Bankası Genel Müduru). üye Salâhattin Babüroğlu (İller Bankası Genel Mudürü). Yedek uyeler ise: Rıfat Özdeş (emekli Tuğamiral, Kocaeli senatorü) ve Metin Kınlkaya (Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Mudurüdur.) Müracaatları karşılayacak' BANKALAR ı hakkuıda Metlis araştırnıası istejcn AP Antal>a >lillot\ckili İhsan Ataövun önergesini Anayasaya aykın bulma>an Ana>asa Komisyonu raporu, Millet Mcclisinin dunkü oturumunda kabul cdilmijtir. Gdrüşmeleıin ba^langıcında toz alan Emin Paksut (CHP) Anayasa Komisyonu raporunun yanli" esaslara dayandığını belirtmis ve îhsan Ataöv'ün ilk önergesinın görüşülmesi gerektiğini söylemiîtir. Paksut bu arada, «Kornisyon Ataöv'un önergesini Anayasa^ a uydurma çabasuıa gitmiştir» demiştir. Öncrgc sahibl Ataöv ise. önrrgesiuj s a v u m u ; «Bu s.ıyede TRT'nin Türk millcti irin kapalı bir kutu olmaktnn çıkacağını soylemiştir. An ıyasa Komisyonu raporunun Mecüsce kabul ündcn sonra TRT hakkındaki öncrgcnin mur.akeresine geçilmiştir. Bu sırada CHP liler iki önerRe vererek TRT hakkında Ankara Savcılığınca tahkikata gcrildiğini. olayın adliycve intikal ettiğini, bu sebeple Mcclis araştırması önergesiııin gundcmden cıkarılması gerektiğini ileri sürmüşlcrdir. Bu önergelerin lehinde ve alcyhinde konujmalar Mecliste uzıın tartışmalara yol açmış, Rahmi Günay (CHP) ile Haldan Kjsayol (AP) birbirlerine karşı sert sözler sarfetmişlerdir. MP Lideri Bölükbaşı ise, TRT ye çatan bir konuşma yapmış ve olayın Ankara Savcılığına, dolayısiyle Adliyeye intikalini «garabet» kelimesiyle vasıflandırmıştır. StTASÎ KOMİSERLER Turhan Feyzioğlu (CHP) Meclis araştırması açüırsa savcı ile birlikte 5 kişilik Meclis Araştırma Komisyonunua aynı konular ve aynı şahıslar üzerinde duracağını söylemiş ve «Adlî gavcıya bir de siyasî saveı vermeyinia. Adlî savcının karşısına bir de siyasî komiserler heyeti dikmek elmaz» demiştir. Bu sözler bühassa AP sıralanndan protestolarla karşılanmış, Feyzioğlımun «siyasî komiserler» tabirini geri alması istenmiştir. Feyzioğlu «Beş kişilik bir heyetin savcının yaptığı i«i tekrar edeceğini» söylemiş, «Bu bir siyasî baskı heyeti olur. Siyasî savcılar heyeti olur» demiştir. ADALET BAKANINA SÖZ VERİLMEDİ Adalet Bakanı bu sırada söz isterniş, fakat Başkan kendisine söz vermemiştir. Bundan sonra TRT konusu Adalete intikâl etğı için Meclis araştırmasına mahâl olmadığı yolunda verilen önergeler oylanmış, reddedilmiş ve görüşmelere geçilmiştir. Daha sonra konuşan Bülent Ecevit, Bölükbaşıya eevap vermiştir. Bu arada iki AP li milletvekili, Ataöv'ün önergesinin bu celsede karara bağlanmasun istemişlerdir. Yoklama sonunda çoğunluk olmadığı anlaşılmıs ve Başkan oturumu kapatmıstır. îstanbuî Valisi Niyazi Akı dün butun bankalara «Milet Yaparyardım kampanyası ile ilgıli olarak bır yazı göndermiştir. Yazıda, Mıllete malolan yardım kampanyasının büyük heyecan yarattığı," yapılan bir toplantı sonunda, «Donanmaya yardım istanbul komitesinin kurulduğu, komıtece alınan karara gore bütün yardımların Komite adına bankaîarda açılacak bir hesaba yatırılacağı belirtilmekte, her bankada Komite adına birer hesap açılması istenmektedır. istanbul «Millet Yapar» kampanyasına katılacak olan vatandaşîar, yapacakları yardımı Koraıte adına bankaların bütün şubelerinde açılan bu hesaba yaürabileceklerdır. • AKBANK • DENİZCİLİK BANKASI • ETIBANK • GARANTİ BANKAS1 • İS BANKASI • SL'MERBANK • SEKERBANK • TURK TİCARET BANKASI • VAKIFLAR BANKASI % YAPI ve KREDİ BANKASI • ZtRAAT BANKASI • EMLÂK KREDİ BANKASI tır. Bakan, denizyollarının yük ve yolcu taşıma usulünün «demode» olduğunu, sürati 18 milden fazla olan gemilenn yolcu ta?ıma ısıne tahsis edileceğini sovlemıstır. 100 kisilik orta menzilli 2, ya da 3 jet uçağının satın alınması için çalısmalar yapıldığını bildiren Bakan, Türk Hava Xollarının geçen yıla göre «9 milyon lira az zarar ettiğini» açıklamıştır. Mithat San aynca PTT nin bn yıl Türkiyede 50.000 telefon dağıtacağını, bn telefoıv lardan en çok hisseyi istanbul, Izmir ve Ankara'nın alacaginı sozlerine eklemistir. GHP li gencler C.H.P. Gençhk Kolları Genel Yazrnaru Yekdil Yasun «Başkalarının vermediğini millet yapar» kampanyası dolayısiyle aşağıdaki bildiriyi yayınlamıştır: «C.H.P. Gençlik Kolları Genel Merkezi, Cumhuriyet gazetesinin açmış olduğu «Başkalarının vermediğini millet yapan» kampansına bütün örçütüyle katılmayı kararlaştırmıştır. Ulusumuran yararına örnek bir çaba olarak kabul ettigimiz bu teşebbüs, her Türk için bir yurd(Arkası Sa. 7, Sü. 4 te> Kurucular Cemıjetin kurucuları ve şeref uyesi sayılan 6 kişi şunlardır: Suat Hayri Ürgüplü (Başbakan), Cevdet Sunay Orgeneral (Genel Kurmay Başkanı), Hasan Dinçer (Milll Savunma Bakanı), Cemal Tural (Kara Kuvvetleri Komutanı), Necdet Vran (Oramiral Deniz Kuvvetleri Ko mutanı), îrfan Tansel ( H T . Oramiral Hava Kııvvetleri Komutanı). KIBRIS KOJSVSU BUGÜN NATO KONSEYİNDE Dün başlayan NATO Dışişleri Bakanlan konseyinin ilk toplantısı genel problemlerin muzakeresine hasredilmiştir. Açılıs törenınden sonra gizli olarak devam eden müzakereJerde, Nato sözcüsünün açıkladığma göre, söz alan batiplerin hep| si genel siyaset üzerinde durmuslardır. Kıbns meselesinin konseyde bu gün bahis konusu olması beklenmektedir. Bu bahis pek muhtemelen Türkiye Dışişleri Bakanı tarafın dan açılacaktır. Yunanlüarm da kendl gorüşlerini izaha çalışacaklanndan şüphe edilmemektedır. Konseyin nıhaî bildirisinde de buna dair bir hüküm bulunması mum •••••••••••••••••••• Or ganlarımız ve dertleri Dr. İhsan Ünlüer M.T.Tİ. BİNASI ÖNUNE ASILAN DOVIZ i Bugün 4. sayfamızda CHP Genel Başkanı Ismet İnönü, beraberinde eji Mevhibe Inönii olduğu halde dün akşam üzeri otomobille Ankaradan Istanbula gehniştir. Cumartesi günune kadar şehrimizde kalacak olan İnönü, daha sonra Ereğli Demir Çelik Fabrikasmın arılı; töreninde bulunmak özere deniz yolu ile Ereğliye gidecekrir. Reshn, İnönü T « e?ini Ankaradan harefcetinden ö*M arabanın içinde (föstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog