Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

T, t * * ~~ ~. . Hüseyin Rahmi Giirpınar Bütün eserleri ı 4 Buyük remancımızm dogumumın 100. yıl" donümünde, b ü t t a esertert. yetkılı kalem sahiplenmn elıyle ve büvuk bır titizlıkle bugtinün diline aktanlarak yayınlanmaya başlamıştır. Ilk kıtap cıkt». Fıyatı 6 Lıra. Posta odemelı de gonderilir. A T L A S K Î T A B E V İ NİMETŞİNAS umhuriyet KURÜCUSü: TUNTJS NADt SETKÎTABEA"İNİN YENİ YAYINI HALTER ve YAY ÇAUŞMALABI ALBÜMÜ Büyiik boy, Ofset baskı olarak çıktı. 250 krj. İstanbulda kitapçılardan arayınız veya pul göndererek adresimizden isteyinir (Kitapçılara ve okullara % 25 indirim yapılır.) SET KİTABEVİ 42. yıl sayı 14645 Teigraf ve tnektup adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 42 3 7 22 42 98 22 42. 99 Solı 11 Moyıs 1965 Balipaşa yokuşu 118/A Beyazıt İstanbul Cumhuriyet 5103 KIBRIS BÜHRflNI BÜGÜN LOMDROfl YflPILflCflK NflTO BflKÜNLflRI TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEE IŞIK, KOSTOPULOS İLE ANLAŞTI Türkiye ve Yunanistan Kıbns buhranına barışçı bir hal çaresi arayacaklar LONDRA (a.a. A.P. Radvolar) Urgüplii; Yardım almasak da kendi gücümüzle yaratacağız,, Dıitı teslim edilen Bl'KAK tankeri Ürgiiplii, Demirel ve Komntanlar törende İNDİRİLDİ YILMAZ ÇETİNER Gölcük'ttn bildiriyor 00 SAVAS 6EMİSİ DENİZE BAŞKALARININ VERMEDİĞİNİ Mİ1UET YAPAR T NATO Bakanlar Konseyi toplantiM arıfesinde yapılan Turk ve Yunan Dışişleri Bakanları görüşmesi sırasında Kanada Dışi?Ieri Bakanı Paul Martin bir basın toplantı?ı yaparak Kıbrıslı Türk ve Rumların inasa başında toplanmaları için Turkiye ve Yunani'tandan iki camıa üzerinde nüfuzlarım kullanmalannı istiyecegini açıklamıstır. Isık . Kostopulos gorüsmesinden sonra bir Türk sözcüsü. dünkü toplantının bir yoklama mahiyetinde olmakla beraber iki Bakanın «Müza kere yolnyla banşçı bir hal çaresi aramaya çalısmak» konu=unda anlasmı? olduklarım söylemiştir. Sözcü. NATO Konseyi süresinde Türk Yunan Dışişleri Bakanlan ara?ında daha ba«ka görü?melerin de olacağını, fakat buniarın konferans dışı yapılacağını da açıklamıştır. Bır saat 10 dakika süren görüşmenin iki taraftan birinin arzusu üzerine olmayıp Türkiye ile Yunanistanın müttefikleri tarafından ha2irlandığı anlaşılraaktadır. Hasan Işık, Kostopulos'la görüşmeden evvel gazetecilerle yaptığı bır konuşmada «Kıbrıstaki askerler v e silâhlar meselesiyle çok yakından ilçilenmekteyiz. Bu silâhların mensei simdilik bizim için ikinci df recede bir meseledir. Şu anda bn silâhların Adada bnlunması bashca endişemizi teşkil etmektedir» demiş ve Adaya bu silâhların sokulmasının bir an evvel durdurulması ve mevcut silâhların kontrol altına alınmaMnı görmek ıstediğini ilâve etmi'tir. NATO Bakanlar Konseyinin ilkbahar toplantı«ının arife«inde yapılan Isık Kostopulos göru^mesi gizlılık şsrtları icinde yer almıştır. (TAFSİLÂT VE YORCM VÇUNCÜ SAHİFEDE) ürk Dışişleri Bakanı Hasan İşık ile Yunaıı Dışişleri Bakanı Kostopulos. aralarmda yaptıkları bîr görüşmeden sonra Kıbrıs buhranına banşrı bir hal çaresi arnmak konusunda anlaşraış lardır. D IŞIK LOJNiDRADA KIBRISLI TÜRKLER TARAFINDAN KARŞILANIYOR ün GöJcük'te yapılan muhteşem ve o nisbette heyecanh bir törenle 417 tonluk bir karakol gemisiyle 400 tonluk bir çıkarma gemisi denize indirilmiş ve inşaatı bitmiş olan «Albay Hakkı Burak» tankeri de Donanmamıza tfslim edilmiştir. KAMPANYA ÇIG GİBİ BÜYÜYOR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) edi sekiz genç heyecanla büromuza girdiler. İçlerinden bıri bir biîdiri uzattı. Dün getirdiğimiz bildiri gazetenizde yayınlanmamış. Biz iddialıyız. Diğer öğrenci kuruluşlanndan farklı bir durıımıımıız var, dedi. YURITA VEREN1İ OMNI: o/o 2,5 ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Turk ışçilerı, Turk muhendısleri ve Turk subaylarının yapukları bu modern gemilerın indinlışı sırasında heyecandan ağlayanlar olmuş, törene ıştirâk eden kadın erkek binlerce kışi gurur içınde bu marızarayı seyretmışlerdir. TÖRENE KATILANLAR Merasime Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Başbakan Yardımctsı SüJeyman Demirel. Gene! Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oıtıal Tural, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Iran, Hava Kuvvetleri Komutanı OrReneral Irfan Tansel ile Bakanlar, generaller, amiraller ve bazı senatörlrrle milletvekillcri katılmışlardır. Aınerikan Deniz Yardım Kurulu Başkanı Amiral Ramsey de törende hazır bulunmuştur. Y TÜRK DONANMA CEMİYETİ BUGÜN KURULACAK «Donanma>a Vardım Kampanyası» Merkez Komitesi tarafından geçenlerde Ankarada tüzük tasansı kabul edilen «Türk Donanm.ı Cemiyeti» bugün îstanbulda yapı lacak ÜTiza töreninden sonra resmen faaliyete geçecektir. Memleketimizin ileri gelenleri, ordu mensuplan ve gazetecılerden kurulu müteşebbis heyet. bugün saat 18.30 da, ilk Donanroa Cemiyetinin birinci kongresını akdeitiği Kasunpaşadaki eski Bah riye Vekâleti Hünkâr salonunda toplanarak, Cemiyetin tüzüğünu kabul edecek ve sonra seçimlere geçilecektir. Hâlen Kuzey Deniz Saha Komutanlığı makam odası olan toplantı yerinde Kurucu Heyet, Genel Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve murakıpları seçectktir. Seçimden sonra Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel tarafmdan bir koktey) parti verilecek ve kokteylde kurucu heyet mensuplarından başka Genel Kur may Başkanı, Kuvvet Kumandan ları, mülki ve idari âmirler, ileri gelen mülki ve askerî öğrenci der nekleri temsilcileri, gençlik tem silcüeri, basın mensuplan hazır bulunaeaklardır. Bilindiği gibi ilk «Donanma Ce miyeti» 1909 yılında kurulmuş; ve Türk donanoıası için birçok gemi satın almıştır. ••umiMiııılı(iııııılımııiQ J r umhuriyet Senatosunda Saglık Bakanlığı Butçesi ile ilgıli gorüşmeler sırasında. Mılli Bırlik Grupu adına konuşan Haydar Tunçkanat. yabancı ilâç fırmalarına değınmış ve ozetle şunları söylemiştır: «İlâç Sanayiine yatırım yapan yabancı firmaların imtiyazlı ^^ ve geniş imkânları karşısında yerli ilâç sanayiimizin kalkınamadığı bir gerçektir. Ambalâjcılıktan daha ileri bir tekâmül gös teremiyen yurdumuzdaki yabanAnkara, (Cumhuıiyet Biırosu) cı ilâç sanayii, gerçekte kendi Cumhuriyet Senatosunda dun nıemleketlerinde imal ettikleri Gumruk v« Tekel Bakanlığı ılâçlan dolaylı bir sekilde yurbutçesi göruşülmüş, Ragıp Uneı dumuza kolaylıkla ithal etmekDünkü törende denize indirilen Turkıyede yapılan bütün sışa te \e büvük kazançların yurt «emilerden «Kochisar» 53 metre ralara fıltre konulmasını istedısına çıkmasına sebep olmakta boyunda ve 7 metre çenislijinde mıs, Faruk Kınayturk (AP) ise dır.» bir karakol gemisidir. 477 tonlukzararsız tutün yetiştirilmesi, ya da sigara imalinde tü.tünlerı Sağlık Bakanı Faruk Sükan tur. T • 205 çıkarma gemisi ise 30 zararsız hale getirecek çalışma\ aptığı konu«mada, bu yıl ağuslar yapılmasını istemistir. tostan itibaren Erzurum, Erzın 1 nisan sünii kızaŞa konulrauş ve Bir konusma yaparak tenkitcan. Diyarbakır, Urfa, Mardin ve on güıı içinde tamamlanarak deleri cevaplandıran Gümrük ve Sıirt illerinde sosyalle^tirme uy nize indirilmiştir. 405 tonluk gemi 4 tank tasıyabilecek kapasitedeTekel Bakanı Ahmet Topaloğaulamasına baslanacasmı. bura dir. Iu, kaçakçılık kanunanda vapıl larda yapılma«ı gereken 270 sağması düşunülen deçisiklikler lık ocağından 252 sinin ikmal ehakkında bilgi vermis. alınmadıldiğini bildirmıstır. Bakan, îssı düsünülen tedbirler arasında ' Toreni müt«akıp fabrıkalarda tanbulda 551 kisiye bir doktor yapılan gezintiden sonra bnfınge •?azılı ve imzalı ilıbar» olmadan dııserken. Gümüşhanede 24.875 geçilmiştır. Brifingte Amiral Özturistlerin aranmaması ve otomokişiye bir doktor düştüğünü söy kay ile Yüksek Mühendis Binbabilleri için vesika sorulmaması lemiş, ilâç fiatlannı düsürmek sı Oıhan Güvenç mısafırlere geIconularına da yer verild iğiııi için çalısmalar yapıldığını. Tür niş bılgi vermişlerdir. ifade etraiştir. kiyede 750.000 veremli'nin bulunBrifing sırasında gazetemizin duğunu. bu rakamın nüfusumu «Millet Yapar» teşçbbüsü karsı: zun yuzde 2.5 unu teşkil ettiğini sında milletimizin gösteıdiği heve bu yüzden her yıl 4050 bin yecandan duyulan sevinç belirtılvatandaşın bu hastalıktan öldü mistir imssss^)sffwssmii 1M%5%M%^MU • Binbası Güvenç yaptığı konu» ğünü sö'ylemıstir. mada ilk tersanenin Osmanlılar tarafından 500 yıl önce kuruldugunu \e Türklerin o devrin en Mademki zayıfız öyleyse her isteğe boyun eğeceğiz gibi bir aşağılık { ku\\etli donanmasını bu tersaneyargıya lâyık değildir Türkiye. Hele 20 inci asrın ikinci yarısında J de insa ettiklerini belirtmis \e ve devletlerarası, bloklararası dengenin, bundan W, hattâ 10 yıl J Gölciik tersanesinin kısa bir taöncesinden çok daha başka olduğu yıllarda. S rürkiye gibi şerefli bir geçmişe dayanan, jeopolitik yapısı bakımın " Ankara (Cumhuriyet Bürosu) rihçesini \apmıstır. dan bugünkü ölçüler içinde de mevkiini mubafaza eden bir ülke I dun °ece Senatoda kabul ediiçin böyle bir rargıya varmayı satılmışlıkla bile vasıflandırama S len Tarım Bakanlığı butçesi müyız. Zira ondan daha aşağılık bir davranıştır bu. • zakeresi sırasında konusan TaBrifing sırasında verüen bilgiBu. davranışta ısrar edenler . ujuşmuş . beyhılerini biraz harckete Ş ıın"ı Bakanı Turan Kapanlı «Top den anlajıldığına göre, bu arada şe . v ^hem isçilerimiz ile mütehassıslarıi l j i il a çirip çevrelerine baksmlar. Sovyet Rusyaja bir ortak ideolojı teş • r a k r e f o r m u n u çe rçeklestirme>e bağü peykler bile uyanıyorlar. Doğu bloku"nun katı pazar ile . hiç bir hükümetin gücü yetmiye mız sanatlarında ilerlemisler, hem kilâtı Comecon sömürülmekten kurtulraak isteyen ülkelerin sil • cektir» demış. şunlaıı ilâve et de döviz bakımından buvük tasarruf sağianmıştır. 1961 yılında 71 kiniş ve direnişleri yiizünden sallantı geçiriyor. Romanya ve Po • adet gemı Golcük'te havuzlandırıllonya kapitalist ülkelerdeıı gelecek yabancı sermaye ile belirli • miştır: « Toprak reformu gerçekle mış, bunların büyuk bir kısmı buölçülerde işbirliği volundadır. Katı prensipler konusunda en uçta • görünen Kızıl Çiııde kapitalist vatırımlan başlamıştır bile. 10 yıl • sirse bepimiz memnun olacağız. rada tamir gormüstür. Onarımı önce Romanya da yabancı sermayedeıı bahsedenlrr içijj vaşamak • En \akm tarihte tasarı bir geci çok zor oJan denızaltılarımız da ci komisyona sevkedilecektir. Turk işçileri ve mutehassıs elemanimkânı yoktu. Busüıı tartışmalar. şekiller ve usuller üzerinde ya J pılıyor. İkinci Düııya Harbinden sonra Amerikan yardımlarındaıı • Toprak servetine halel çetirmi ları tarafından yıne burada feven geniş payı alan Fransa batı bloku içinde kişiliğini tescil etti • yecek sekîlde kamulaştırmaya kalâde bır şekilde tamir görmüşgideceğiz. Geçici komisyon ku lerdir. ren ülke hâline gelnıiştir. Pjkistaıı. Endonezya, Tunus, v.s. bü J (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) tün bu örnekler gözümüzün önüııdedir. S rulmasına hükümet taraftardır. Sormak gerek. her isteğe boyun eğeceğiz diyeulere; 40 yıl önce ka • pitülâsyon zincirlerini kırarak. sömürgelikten kurtulan ve kurtul • makta olan küçüklü, büyüklü tlevletlere öncülük etmiş Türkiye J neden meskenet içine srirsin? Neden biz hiç değilse verdikleri l mize. fedakârlıklarımıza eşit. haklarımızı istemeyelim? Ve ne i den biz dostlarımızın, nıüttefiklerimizin gözünü açacak millî h e j yecanın getireceği hir silkinise kalkmayalım? • Başkan Kennedy, ekonomik yardım felsefesini «Her millet önce ken ! di kendisine yardım etmelidir» temeline oturtmuştu. Ashııda Tru • man doktrini de bu anlavış'a davaıunış, fakat uygulanmada biçi a mini değiştirmiştir. Bugün Baskan Johnson'un büyük çıkarlara • ve geniş dünya görüşüne göre değil, dar bir görüşe göre yönelt • tiği dış politikaya rağmen Amerikan halk oyu Kennedy felsefesi • nin takipçisidir ve yakın yıllarda Amerika bu felstfenin tam uy • gulamasına mutlaka döneeektir. Bu bakımdan silkinme ve kendi ; kendimize dayanacak çabaya girişmemiz, sadece şeref ve baysi • yetîmizin bir çizgiye getirilmesi mes'elesi değil. aynı zamanda, • dostlanmızla olan dayanışmamız ve ittifaklanmızın devamı mes' • elesidir. S Açık söylemek gerek. Türkiye dış politikasında Birleşmiş Milletler • Anayasasının ruhuna nygun özerklikte direnmedikçe, iç yapısını • pekieştirecek bir kalkınma hamlesine girdiğini dünyaya göster • medikçe. hangi tarafta olursa olsun, ya sömürülecek, ya da yal ; nızbğa doğru kayacaktır. Ş Oysa, 40 yıl önce batılılığı tescil edilmiş ve milletler cemıyetme, ba . tılı devletlerin adetâ ricalariyle, girmiş olan Türkiye'niıı kaderi Ş bu değildir... J C Tekel bütçesi Genel Kurmay Başkanı OrgeneI ral Sunay, töreni Amiral unıforması ile takıp etmiştir. Toren bir pâre top atımı ile baslamış, gemilerin sancaklannı • toka» etmesinden sonra İstiklâl Marşı çalınmıştır. Ilk konuşmayı yapan Fabrika Genel Müdürü Tuğamiral Şerif Özkay çalısmaları anlatmıs ve denıze indirilecek gemiler hakkmda uahatta bulunmu^tur. Top atışı Kendilerini bu sözlerden sonra tanıttılar. Biz. Erkek Tekııik Yüksek Öğretmen Okuiu Oğrenci Dcrneği yöneticileriyiz. Kampanyanıza katılmak istiyoruz. Bizimki farklı olacak. Belki maddî bakımdan kampanyanıza fazla bir güç katamı>acağız. aına >azın tersanede bedeııen çalıjabiliriz. Okulumuzda dokuz bülüm vardır. Tesviye, demir işleri. döküm. model, motor, elektrik. elektronik. insaat ve açaç işleridir. Biz, trrsanelerde fSııüllii o!ar;ık cüIışHbilir ve yap<I»cak jemHetin daha kaliteli ve daha ucuza cıkmasını sağlarız. Bildirilerinde ise: «Kendi teorik işKÜcümüzle bir gemiyi yapabileceğimizi iddia ediyoruz. Esasen de, Türkiyemizin yapıcı teknik eleman ihtiyacında biçilmi? kaftan sayılırız» denilmektedir. Gemiler Şehrimizde eğitim gören Arap öğrenciler de «Baskalarmın vetmedlğini Millet Yapar» kampanyasına katılma kararı almışlardır. Bu konuda «îstanbul Arap Talebe Derneği» Genel Başkanı Atiye Beni Hani imzası ile yaymlanan bildiride şöyle denmektedir: «Cumhuriyet Gazetesinin açmış olduğu «>Iillet Yapar. kampanyasına Arap Talebe Derneği mensupjarı olarak maddî ve manevi bütün gücümüzle katılacağımızı bildirir, gemi imalinde Türk Tersanelerinde 2 ay süre ile çalısacağımızı ayrıca belirtrock isteriz. Bütün yeni gelişmiş ülkelerde gayelerini tahakkuk cttirmek icin hiç bir şeyden çekinmeyen sadece kendi çıkarlarını düşünen emperyalistler. suurlanmıs milletler karşısında mutlaka ezilmeye mahkum olacaklardır.» Arap öğrenciler Brifing AFYON Vilâyette toplanan 15 kişilik yardım komitesi, pro» ramını tanzim etmiş olup, bugünden itibaren halkın yardımlannı kabule başlayacaktır. Bu arada şehrimiz sinema gişelerinde satılan biletlere yapılan 15 kuruşluk donanmaya yardım zammı, halk tarafından az görülmüştür. Zammı az gördüler Sivash 477 tonluk «Kochisar» karakol gemisi dün denize indirilirken Toprak reformu temmuzda çıkıyor Almanya'dan M48 tipi tank isteyeceğiz Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Almanya'nın İsrael'e yapmaya karar verdiği, fakat Arap ülkelerinin müdahalesiyle durdurulan askerî yardım programına giren 150 adet M48 tipi tankın Türkiyerye ithali konusunda bugün Alman yardım heyeti ile Ankara'da muzakereler yapılacaknr. Almanya Sa\unma Bakanlığı Askerî Daire Başkanı Dr. Boode' nın başkanlığındaki Alman heyeti ile yapılacak bu görüşmelerde Türkiye ile Almanya arasmdaki askeri yardım konuları ğörüşülecektir. Tasarruf l'ŞAK Dun saat 11 de Sıvaslı ilçesinde öğretmenler tarafınSurdun her tarafında başdan gazetemizın «Millet Yapar» kampanyası ile ilgıli olarak civar layan «Millet yapar» kampanhalkın istirakiyle bır miting yapılmıştır. Gayet heyecanh geçen yası, ilân ettiğimiz bankalamitingi 5 bine yakın halk izlemiş ve 4 saat devam etmiştir. rın yurt içindeki bütün merİlk konusmayı yapan ilçe Kavmakamı «Amerika her devleti kez ve şubelerine bağışta bugayet çüzel koruyor. Fakat biz Türkler hakkımızı arıyornz diye lunmak suretiyle devam etkarşısına çıktık mı, «hayır dünya sulhu. dünya barışı korunmalı» mektedir. Bağışlarıu böylece diyor ve bizi önlüyor» demiştir. dagınık olarak bütün banka Daha sonra konusan ilçe Müftusü de «Peygamber Efandimiz şubelerine yapılması hesapharbe daima hazırlıklı çıkmalıyız, her şeyden önce başta gelen saların istikbali bakımından bir vunmadı» dıyerek halkı coşturmuştur. Bu sırada aksakalh bır takım zarurî zorlukların ortaihtıyar ağlayarak kursüye gelmiş «Al Müftü efendi. Bir tek yüzüya çıkmasına vesile vermişğüm var. Onu seve seve donanmamız için veriyorum» demiş, bir tir. çok kimse goz yaslarını tutamıyarak ağlamıştır. Zorlnk sudnr: Miting sonunda 3.416 lira 15 kuruş para, 8 nişan yüzüğü ve 5 metre basma toplanmıştır. Şobelerin aldıkları baçışlar TRABZON «Millet Yapar» süratle merkezlere ve açılan kampanyasını yürütmek üzere 55 ana hesaplara bildirilmemekkişiden kurulan komite, ilimize te ve bn yüzden ancak îstanbağh ilçelerin Kaymakam ve Bebu!da bir iki şube ile gazetelediye Başkanlannın katılmasiyie 2 miz merkezine yapılan bagıssaatlik bir toplantı yapmıştır. Topların yekfinları elimize geçelantı sonunda, ilçelerde de birer ko bilmektedir. mite kurulması kararlaştınlmıştır. Toplantıyı mütaakıp Vali Burhanet Ayrıca illerde ve ilçelerde tin Özkul. hoparlörden bir konuşma İstanbul Valisi Niyazi Akı kurnlan komiteler oralardayapmıştır. Vali, konuşmasında, tadün bütün bankalara «Millet ki bankalarda hesap açtırmışıihı Trabzonun şerenne yakışır §e Yapar» yardım kampanyası ile lardır. N'itekim Istanbnl Valikilde bütün Trabzonlularm bu kam iigili oîarak bir yazı gönderliğinin tebliğinde durutn bepanyaya katılmasını istemiştir. miştir. Yazıda. Millete malolan lirtilmistir. Ancak bn hesapKIRŞEHİR Vali Muavini Hüsyardım kampanyasının büyük lar Merkez Komitesinin Annü Tüzün'ün baskanlığında siyasi heyecan yarattığı, yapılan bir karada açtırdığt ana hesaba paıtiler, Bankalar ve teşekkül tem toplantı sonunda, «Donanmaya henüz aktarılamamıstır. silcıleıinin katıldığı yardım komiteyardım İstanbul komitesinin» si toplanarak kampanyaya para turulduğu, komitece alınan kaGerçi bir kısım vatandaşlatoplama usullerini görüşmüşler ve rara göre bütün yardımlarm rımız oturdnkları il veya ililçeierde bağışları kabul edecek Komite adma bankalarda açıgeçici komiteler kurulmasına kaçelerdeki bankalara bagışta lacak bir hesaba yatırılacağı lar vermişlerdir. belirtilmekte, her bankada Kobulunduklannı bize bildirMERZİFON Kaymakam Ahmite adma birer hesap açılmamektedirler. Xe var ki gazemet SivaslıgU'in baskanlığında Be sı istenmektedir. temiz şubelerden bn bağışlar lediye Başkanı, Banka Müdürleri, İstanbul «Millet Yapar» kamTicaret Odası Başkanı ve siyasi resmen intikal etmeden hepanyasına katılacak olan vatanparti başkanlannın katıldığj bir ko daşlar, yapacakları yardımı Kosapların karışmama«ı için amite kurulmuştur. Komite, bucak mite adına bankaların bütün çıklamaya çitmek istememek müdürleri ve köy muhtariarj ile teşubelerinde açılan bu hesaba yatedir. masa seçmeye karar vermiştir. 19 tırabileceklerdir. •\layis Stadyum biletlerinin «Millet AKBANK Bu bakımdan besapların Yapar» kampanyasına katılmak için DENtZClLtK BANKASI intikali ve bir ana hesapta paralı olması kararlaştınlmıştır. ETÎBANK BA.VDIRMA «Millet Yapar» birlestirilmesi için bağış yaGARANTİ BANKAS1 kampanyasına ilçemizde ilk iştirak yınına bir kaç gün ara vertŞ BAMİAS1 eden 17 Eylül Mahallesinden 11 ya SüSIERBANK mek kararı alınmıştır. Bn işşındaki 4. sınıf öğrencisi Enver ŞEKERBANK Ören ile ortaokul birinci sınıf öğlem yapı'dıktan sonra bafışTÜRK TtCARET BANKASI rencisi Önder Ören a<*.h iki kardeş ların listesini yayınlamaya VAKIFLAR BANKASI olmuştur. Bu iki kardeş, kumbarala yeniden başlayacağımızı oknYAPI ve KREDİ BANKASI rında biriktirdikleri 50 lirayı bir ZIRAAT BANKASI bankaya yatırmışlardır. Aynca, şeb J yucnlarımıza bildiririz. ğ EMLÂ5 KREDÎ BANKASI (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) laaaaaaaaaaaaaaaıaaaaıaauaaaıajj da miting AÇIKLAMA | Müracaatları karşılayacak BANKALAR Ecvct GÜREStN j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog