Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

OĞLUMUN ROMANLARI tlk kitap korkmadan verebileceğinlz kitaplar! Hz.SİlLEYMAN'IN HAZİNELERİ GUVEN l»tl M i VI Dünyac. OnlO klâsik rom*n cfltH 12,S L. 42. yıl soyı 14644 umhuriyel KURÜCÜSU: TUNUS NADİ Telgraf vt meKup tdresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbtri No 246 Telefoniar: 22 42 90 22 42 96 22 42 37 2 2 4 2 9 8 22 42 99 \ üceli Kâzım Bahadıniı, bu kitap La, milJolu inspnmı bıribirine ,kinli düşman eden alevibşmasmı, kızılbaşyezit sövüç, Yadırganan, hor gö' Kâzım'ın yaşanum , severek okuyaeak•t Beyafcşaray ' 'ANBUL '•'*. lUriyet • 5062 Pozartesi 10 Moyıs !965 Inönü, uluslararası müzakereleri yürütmekte Hükümetin tam yetkili olduğunu açıkladı Başbakan ve Kumandanlar GöHüh'te ÇIKARMA VE KARAKOL GEMİLERİ İLE İİ BURAK TANKERİ DENİZE İNDİRİLECEK ANKARA Cumhuriyet Bürosu ölcükte bugün yapüacak olan törende bulun mak Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Senatör ve Milletvekilleri ile Kuvvetler Kumandanları uçakla Gölcüğe gide• ceklerdir. Dış poliNkoda beraberiz TÜBK YUNAN C DIŞİŞIERİ BAKANLARI İONDRADA IŞIK, .İKİLt GÖRÜŞMENİK NIYORLZ. DEDİ ZARl'RÎ O L D U G U N Â İNA G BAŞKALARININ VERMEDİĞİNİ MIUET YAPAR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) l l | | Genel Başkanı 'Ismet înönü dün saat 11 de •I1«ı • Paıti Genel Merkezinde, dış politika konusunda yaptığı basm toplantısında, C.H.P. nin Hükümeti desteklediğini belirterek«Hükümet, dış müzake* leri yürütmek ve neticeye bağlamak için tam yetkili ve kudretli bir durumdadır. Bu konuda içerde bir münakaşamız olmadığı için. her hükümetin bu ihtilâfı halletmesinden yalnız ınemnunluk duyacağız» demiştir. İsmet Inönii saat tam 11 de. ba*ın mensuplarının yerlerini aldık]arı. Paıti Meclisi toplantı saionuna girmiş ve gazetecıleri «Hog geldiniz arkadaşlanm» diyerek lelâmladıktan lonra birbuçuk sahıfelık metni okumaya başlamıştır. NATONUN DURUMU «NATO'da müttefikler arası meselelerin de sörüşülecefci günlerde, dış politikamız üzerine muhalefet olarak hazı düşüncelerimiıi açıklamayı faydalı görmekteyim. NATO içindeki üvelerin. esas itibariyle Do£u \> Batı kanadında, bir itimat konusunu basa alarak inceliyeceklerini zannederim. NATO'ııun doğu kanadııu teşkil eden devletler araaında derin bir itimat meselesi bulunduğunu herkes bilmektedir. Merakla ve ümitle beklemekteyiz ki. NATO, doğu kanadındaki derin buhranın halledilmesi için kendisine bütün olarak ve ciddî ftdev düştüğünü takdir edecektir. Bu safhada. Türkiye'de dış politika üzerindeki hiıkümet ve muhalefet münasebeti hakkında bir açıklamayı tekrar etmekte fayda görmekteyim : Londra, (Özel Muhabiriınizden) Dışişleri Bakanı Hasan Işık beraberinde Dışişleri Bakanlıgı Genel Sekreteri Haluk Bayülken, Atina Büyükelçisi Turan Tuluy, Dışişleri Bakanlıgı Hukuk Müşaviri Prof. Suat Bilge NATO nezdindeki büyükelçimiz Muharrem Kuri Birgi olduğu halde dun akşam uçakla Londraya gelmiştir. Havaalanmda kendisini İngiliz Dışişleri Bakanlıgı adına İngilterenin eski Ankara Büyükelçisi Sir James Bowker ile Türlciyenin Londra Büyükelçisi Zeki Kuneralp ve Büyükelçilik erkânı tarafından karşılanmıştır. Bu arada son zamanlarda yeniden Türk taabiyetine geçen iinlü petroj Jtraü Gülbekyan da Dışişleri BakanunıT\ karşılamak üzere Hava alanına gelmiş bulunuyordu. Havaalanmda gazetecilerle korıuşan Hasan Işık, NATO Bakanlar Kurulu toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı Kostopıılos ile ikili görüşmeler yapılması ihtimali konusundaki bir soruya «Bu müıakerelerin faydalı, hatta zarurî oldıiRuna inamyorura.» demiştir. Hasan Işık, NATO Bakanlar Konseyinin bu toplanüsının Türkiye için «Ozel bir önemi» oldugunu belirtmiş ve devamla şöyle demiştir: « NATO toplantıları ittifak içindeki ülkelerin karşılıklı görüş teatisinde bulunması imkânım (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Başbakan Suat Havri Crgüplü, Başbakan Tardımrısı Sülevjnan Demirrl, Deviet Bakanları, onbeş kadar Bakan, B.M.M. ni temsilen Senatör ve Milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay, İkinci Başkan Korgeneral Refik Tulga, Kara Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Cemal Tu| ral, Deniz Kuvvetleri Kumandanı Oramiral Necdet Uran, Hava Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral Irfan Tansel, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Korgeneral Kafet tlçenslp, siyasî partiler temsilcileri, yüksek rütbeli subaylar, ataşeler, mülkî erkân, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Fikret Esen, Emniyet Genel Müdiirü Ahmet Demir, Birinci Ordu Kumandanı Orgeneral Refik Yılmaz, İstanbul Valisi Niyazi Akı, 1 basm mensupları Gölcük'teki töj rende bazır bulunacaklardır, IZMER KOMITESİNİN İLK TOPLANTISI İnal kampanya için "Vatan borcu,, dedi 'S. DEN'İZE İNECEK GEMİLER "HÜKÜMETLE BERABERÎZ" Hüknraetin baslanşıçt» ve şimdiye kadar taahhüt ettifci ve talbik ettiği prensiplerls tamamiyîe muvaıi yelda bulunduünmaı anlaşılmıştır ümidindeyim. Taahhütlerimiz içinde Kıbns buhranından dolayı milletçe çekliğimiz ıstırabın hükümet tarafından ciddiyetle ele alınıp takip edildiğini çörmekteyiz. Gölcükte bir çıkarma gemisi ile bir karakol gemisi denize indirilecek ayrıca 3800 tonluk «Albay Hakkı Burak» tankeri de donanmamıza katılacaktır. Yine bugün •v •«H» t»l»tuir bir lârrke* ile birçıkarma gemini ttzgâha konacaktır. Deviet Bakanı "Millet Yapar,, teşebbüsüne Spor Totodan da hisse ayrılacağını biidirdi " U İLLET YAPAR» kampanyamız dolayısiyle Spor M işlerini tedvire memur Deviet Bakanı Şekip Inai dün bir demeç rermiştir. Şekip İnal: «Donanmaya yardım öııde gelen milli görevimizdir. Bu kampanyaya katılmak da bir vatan borcudur» diyerek sözlcrine başlamış ve «Millet yapar kampanyasına en iyi şekilde faydalı olabılmek için hazırl andıklarmı söylemiştir. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile temas halinde olduğunu \e maçlarda biletlere 5025 kuru? arasında zam yapılarak gelirinin kampanyaya verileceğini ifade eden Bakan İnal, «Ayrıca Toto hâsılatından da bir nispet dahilinde kampanyaya para ayrılacaktır» demiştir. Belirtildiğine göre «Millet Yapar kampanyasuıa Toto'dan yüzde 1 hisse ayrıldığı takdirde, her hafta 50 bin liradan fazla yardım sagıanmış olacaktır. ÇADIR YAKTILAR Yıidız Teknik Okulu oğıencileri. harita subaylarına «Mnbenrii>lik unvaııının veriJmesi için Meclise yapılan kanun teklifinl protesto etmişlerdir. Resimde protesto sırasında yakılan temsilî bir cadır görülroektedir. DONANMA CEMİYETt Başbakan Crtüplü ve beraberindeki zevat yann Istanbnl'da Kasımpaşa'da eski Bahriye Vekâleti Hünkâr salonunda yapılaeak ! bir törenle Türk Donanma Cemiyetinin knruluşunda da hazır bulunacak, muhtemelen Çarşamba günü Ankaraya dönecektir. KUDRETLİ BÎR HÜKÜMET Parti Meclisi kararında da neşrettiğimiz gibi, hükümetin dış politika meselelerini, özellikle Kıbrıs buhranını. çözmek için, bir seçim hükümeti olması. kudretinin eksik olduğunun zannedümesinden endişe etmekteyiz. Buna dair haber ve işaretler kulağımıza gelmiştir. llk önce, bu zannı. dış ve iç âlemde kesin olarak tekrar düzeltmek isterim. Hükümet, dış müzakereleri yürütmek ve nelireye barlamak için tam yetkili ve kudretli bir durumdadır. Bu konuda içerde bir münakaşamız olmadığı için. her bükümetiıı bu ihtilâfı halletmesinden yalnız memnunluk duyacağız. Türkiye Dışişleri Bakanı. meselelerimizi. tam yetki ile konuşurken, NATO müttefiklerimize, Türkiyenin geçirmekte olduğu siyasi ve ruhi buhranı. etrafiyla anlatmağa çalışacaktır. Türk meselelerinin lâyık olduğu dikkatle karşılanmasını milletçe hep beraber ümitle beklemekteyiz. Yanlış hesap "EGITIMDE EŞİISIZÜ6İ KAUNRMİK n i R ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Oğleden önceki birleşimde Milli Birlik Grubu aduıa söz alan Tabii Seııatör Suphi Karaman. Türkiye'nin bünyesine uygun bir millî Eğitim politikasının uygulanması için klâsik eğitim yerine eğitimi. klâsik öğrenimin yerine ise teknik öğrenime önenı verilmesinin zorunlu olduğunu. köyden şehire akmı önlemek amacıyle tarım bölgeleriııde iş sahası yaratmayı öngören bir eğitim sistemi uygulamak gerektiğini belirtmiş ve «şehir ve köy çocuklan arasındaki korkunç eğitim eşitsizliğini, fırsat eşitsizliğini kaldınnak lâzımdır. Bu arada fakirliğin fasit dairesini yıkacak eği f " tim metoduna yönelmek zorunludur* demiştir. KARİDES VE KfŞKONMAZ Tabii Senatör Karaman, yüksek okullara giriş sınavlarımn ders programiarından ziyade sosyal yaşantı ile ilgili konular esas alınmak suıetiyle hazırlandığını beliıtmiş ve bu sebeple özel okullardan mezun olanUrın bu sınavlarda üstün başarı sağladıklaıını ıfade ettikten sonra. «Bu sınavlarda kuşkonmaz'ın karides'in ne olduğu sorulmuştur. Bu sorulara varlıklıklı ailelerin çocuklan kusursuz cevaplar vermişlerdir. E*itimde imtihan yolu ile fırsat esitliğinin bozulmasına bundaıı daha iyi örnek olamaz* demistir. Millî Eğitim sorunları ile ilgili çeşitli tenkitleri cevaplamak amaciyle söz alan Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan, eğitimin imkân ve ihtiyaçları arasında büyük ölçüde nisbetsizlik bulunduğunu söylemiştir. Bilgehan, bu arada olaylara sebebiyet veren tiyatro eserlerinin Anadolu turnelerinde oynatılmamasını Bakanlıkça temenni ettiğini de söylemitir. "Anneler Günü,, kutlandı ANKARA Anneler günü dün bütün yurtta, çeşitli törenleıie kutlanmıştır. Bu münasebetle, Türk Kadınlar Birliği tarafından Türkiye'de yılın annesi ilân edilen şehit pilot yüzba^ı C«ngiz Topel'in annesi Mebuse Topel'e, törenle gümüş bir tabak verilmiştir. Üzerine Kıbrıs haritası işlenmış bulunan armağanın verilişi sırasında bir konuşma yapan Tiırk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Günseli Özkaya, «Kıhrıs'ta Rumlar tarafından şehit edilen pilot yüzbaşı Cengiz Topel'iıı annesi olarak, sizi yılın annesi seçmek ve Türk anneler tarihine sizin adınızı geçirmekle Türk Kadınlar Birlifi şeref duvmaktadır.» demiştir. İSTANBULDA • mayıs anneler» günü şehri9 mizde kutianmıştır. Bu münasebetle Istanbulda okul lar ve bazı sinema salonlarında topianüîar yapılmış, anne ve anne'.iğin kutsallığı belirtilmiş, şiirler okunmuştur. Öte yandan «Türk Anneler Derneği« nin bugün dolayısiyle düzenlediği program gereğince, dernek il ikinci başkanı Semahat Savçın bir radyo konuşması yapmış, dernek üyeleri hastahane. doğumevi, cezaevi ve Darülâceze'deki anneleri ziyaret ederek kendilerine hediyeler vermişlerdir. İZMİRDE İZMİR 6 çocuk 9 torun sahibi 65 yaşında Fatma Mutlu tzmirde yılın annesi seçilmiştir. Türk Kadınlar Birliğinin Orduevinde verdiği davette yılın annesin» gümüş bir çerçeve hediye etmiştir. Anneler günü münasebetiyie Türk Kadınlar Birliği üyeleri dün Atatürk'ün annesi Zübeyde han.mın Karşıyakadaki kabrini ziyaret ederek bir çelenk koymuşlardır. Din adamları KONYA Konya Müftülüğü «Başkalarınm vermediğinl millet yapar. kampanyası ile ilgili olarak faydalı bir karar almıştır. Müftülüğün kararı gereğince Konyadaki bütün vaiz ve imamlar, vaaz ve hutbeleruıde kampanyayla ilgili konuşmalar yapacaklar ve halkı yardıma dâvet edeceklerdir. Ayrıca Konya Valisi Ömer Lutii Hancıoğlu'nun başkanlığında bir komita kurularak derhal faaliyete geçilmiştir. İıtöıtünütı Demeci C.H.P. Genel Baskanı Sayın Iııönü'ııüıı verdiği demeci heyecanls kaişılamamaça imkâıı yoktur. Sayın lnonü, muhalefet partisinin lideri olarak. NATO toplantısının arifesinde hükümetin bir setim hükümeti degil, Türkiye'nin kudretli ve yetkili hükümeti olduğunu ilân etmiş, böylecc koalisyonun kurulduğu sıralarda doçrudan dojruya ortakların kompleksinden gelip dış dünyaya yayılan «seçim hükümeti» ha\asını dagıtmak istemiştır. Koalisyon ortaklarından T.R.T. hastası Bölükbaşının Kıbrıs meselesinde hükümeti dış münasebetlerde zayıflatıcı naralar attıjı su jünlerde muhalefet liderinin böyle bir desteklemeye girmesindeki anlam da ayrıca ilgi çekicidir. .N.VTO Bakanlar Konseyi yarııı Londra'da toplanacaktır. Bu toplantının özelligi, müttefiklerarası meseleler dolayısiyle N'ATO'nun dofeu kanadında başgösteren buhranın ele alınmasıdır. Turkiy e meseleyı Konseye getirmeğe karar vermiştir. Öte yandan salı günü Hasan Işıkla Yunanistan Dışişleri Bakanı Kostopolo» arasında Kıbrıs ihtilâfıııdaııberi ilk defa ikili görüsme vapılacaktır. Kısacası. Londra toplantıları ve görüşmelerinin Kıbrı» meselesinde, dolayısiyle Türkiye'nin dış politikasında önemli bir yeri olacaktır. Türkiyenin bundaıı bir süre üııce Atiua Büyükelçisi vasıtasiyle yaptığı ikili görüsme tekliflerinden Yunanistan Başbakanı Papandreu daima kaçmış v e Türk Hükümetiııin geçici bir seçim hükümeti olduğunu bu kaçışın gerekçesi haline getirmiştir. Seçim hükümeti havasından yararlanmak istiyeıı Makarios'un hatlâ temmuz içinde Enosis'i ilân edecesi söylenmeğe başlanmıştır. Aynı hava Galo Plaza'ya, Amerika ve Ingiltere'ye de hâkim olmus, böylece Kıbrıs'ın bir emrivâki ile karsı karsıya bırakılması tehlikesi doğmuştur. Bu durumda Türkiye'nin dost ve NATO ittifakıua bağlı devletler nezdinde şeçtiği teşebbüsler olumlu neticeler vermekle beraber. bükümetin dış müzakerel»ri yürütmekte kudreti ve yetkisi konusu daima şüpheyle karşılanmıştır. Işte, Sayın fnönü'nün dajıtmaja çalıştıgı hava budur. C.H.P. Genel Başkanının işaret ettiği bir önemli nokta daha, NATO doğu kanadındaki itimat meselesi ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilâfın yarattığı buhrandır. Fransa'nın yürüttü|ü NATO içinde bağımsızlık cereyaııının batı kesirninde meydana .getirdifi sallantı ve huhran yanında Kıbns ihtilâfı da doğu kesimini tamamen sarsmış ve ihtilâf, Amerikadan destek gören Yunanistan'ııı davranışları yüzünden bugünkü nnktaya kadar gelmiştir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki itimatsızhk ve gereinlik öylesine gelişmiştir ki, şimdi bir Türk Ynnan harbinden bile bahsedilmektedir. Bu hava içinde NATO'nun bir ittifak manzarası göstermesine, dalayısiyle çözülmemeaine Imkân yoktur. C.H.P. Genel Başkanı, bugüııkü demeciyle, tehlikeli durnma dikkatleri çekmek istiyor ve NATO üyelerini uyarmaya çalışıyor. NATO devletleri, özellikle Amerika için bu nyarma ytterli midir? Onn yakın günlerdeki gelişmelerde anlıyacağız. Eger yeterli olursa, N'ATO, paktın çökmesine kadar gidecek bir bahram «Matabllecektir. Aksihe, davranışlar yine eskisi gibi ter§ yönde devam ederıe, herhalde bn davranışlardan sarar göreo«k derlet J yalnıı Türkiye olnyMaktır. Sayın baüin mensupları. NATO toplantısına, Türkiye'de verilen ehemmiyeti ve Dışişleri Bakanının görüşmelerine haklı olarak baçladığımrz ümitleri belirtmek için bu toplantıyı yaptıtn. Hükümetin dış politikadaki gayretlerinin iç politikadaki tartışmalarımız yüzünden zarar söreceğini zannetmek yanIıs bir hesaptır. Kıbns buhranı karsısında. memleket içinde beraberlik bulunması sağlam ve sarsılmaz bir karakter tasımaktadır.» C umhuriyet Senatosunun dünkü biıleşiminde Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi oylanarak kabul edilmiştir. «MİLLET YAPAR. kampanyası ile ilgili olarak Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı Genel Başkanı Alp Kuran tarafından aşağıdaki bildiri yayınlamruştır: «Cumhuriyet Gazetesi tarafından acılan ve bütün yurtta heyecanla karşılanan MİLLET YAPAR kampanyasına Türk Gençliğl olarak bütün bilincimiz vo gücümüzle yürekten katılıyoruz. Bugün bu kampanyanm açıhş nedeni, büyük bir aşamanın eşiğinde bulunduğumuz anlamını tasımaktadır. Türk ulusu, geçmişte de akıl almaz zoriuklar ve olanaksızlıklarla karşılaşmıj ve bütün bunları hiç bir ulusun başaramadığı ulusal birlik ve beraberlik ruhu içinde yenmesini bilmiştir. Ulusal birlik ve beraberlik ruhu içinde yerine getireceğimiz bu görev, Türk ulusunun yalnız kendi çabasıyla bütün sorunlarıru çözmek. bütün güçlükleri yenmek ve Atatürk'ün hedef olarak gösterdiğj çağdaş uygarlık düzeyinin en ileri ilkeleri arasında olan gerçek yerini almak gücüne sahip bulunduğunu ispat edecektir» ANKARA Cumhuriyet Bürosu) Yapıİş Genel Kurulund» okunan yönetim kurulu raporunda. Amerikanm Türkiye iie Yunanistan donanması arasındaki dengeyi bozmasına değinilmektedir. Raporda bu konuda özetle şöyle denilmektedir. 'Muazzam bir oyun oynayan dost ve müttefikimiz A.B.D. nin küçücük Yunanistanı askerî güç bakımuıdan nasıl desteklediklerini buna karşıhk Türk milletine neler verdiklerini sayın Cum huriyet Gazetesinin şu günlerde yaptığı açıklama ile daha iyi an lamaktayız. Demek oluj'or ki, biz bize yardım yapacağız, kendi Kampanyamıza katılan vatangücümüzii kendimiz kuracağız. daşlanmız Türkiyenin her yeSayın Cumhuriyet Gazetesinin rinde aşağıda isimleri yazıh açtığı kampanya, Yapıİş'in en hâlisâne isteği olarak tezahür et Bankaların Merkezine veya miş ve Yapıİş, bu hususta yapa yurt içinde ve dışındaki bütün bileceği her hizmete koşarak ve şubelerine bağısta bulunabilirhiç bir kar.şılık beklemeksizin ler. gideceğini, Yapıİş teşkilâtlaBağışta buîunmak istiyenler, rının mevcut 46 üyesi adına va o üvelerin de en içten düediği bankalara MİLLET YAPAR DONANMA rümuzu ile müracahusus olduğunu beyanla hizat edeceklerdir. Bankalar bu ru. meti amaç etmekteyiz.» muz altmdaki hesap numaralarma yatınlan paraları en kısa zamanda merkezlerine bildireİstanbul, Kartal İlçesi kayrek gazetemizde neşrini sağlıyamakamı, Donanmaya Yardım caklardır. Kampanyasını dün Pendik li T.M.G.T. Soru Cevap yok îrönü fözlerini bitirdikten sonra. «Vazifem bitti. Bngün daha fazla koııusmamı/ için bir sebep yoktur. Bir arznnnz var mı?» demiştir. Bir gazeteci. «Paşam, bir sorum olacak..» şeklinde konuşunca înönü şıı sözlerle konuşmasını bağlamıştır : «Ben sualli cevaplı konuşmayı sever ve hazırlanırım. Amraa bu toplantıda sualli konuşmaktan özür dilemek istiyormn. Çünkü konferansların neticesindeki vaziyetten sonra konusma fırsatım olacaklır ve sizlere bu fırsatı verecegim. Teşekkür ederim arkadaşlarım.» YAPIİS Müracaatları karjılayacak BANKALAR Erim geldi Tam bu sırada salona giren Prof. Nihat Erim. înönü'nün yanına gelmiş ve îsmet tnönü kendisini sıcak bir şekilde karşılamış, bir süre yanında oturduktan sonra birlikte Genel Başkanlık odasma inmişlerdir. Bilindiği gibi Nihat Erim, Avrupa Parlâmentolar Birliği toplantısına Türkiye delegasyonunt dahil olarak gitmiş ve önceki gece Ankaraya dönmüştür. Kartalda Toplantı Basm toplantısıııdan sonra Genel Başkan Ismet Înönü'nün başkanlıfmda Prof. Nibat Erim, Şefik în»n, Emin Paksüt, Tnrhan Şahin, Kemal Demir ve diğer milietveklllerinin katıldıklan ki as bir toplantı yapılmış, bn toplantıda Erim, Avrnpa ParlSmentolar Birllfi toplantı» lukkıad» izabat vermi«tu. BAYINDIRLIK BÜTÇESİ Milli Eğitim Bütçesinin görüşülmesinden sonra Senato Bayındırlık | bütçesinin müzakeresine başlamıştır. Bu arada İstanbul Boğazı üzerinde inşaası düşünülen asma köpril konusu üzerinde de durulmuştur. BAYINDIRLIF Bt'TÇESİ i tLE İLGİLİ HABERİMİZ Ecvct GÜREStN ((•••••••••••••••••••••••••••••••••••ı ••••••••••••••••••••••••••••••* CHP İstanbul ll Gençlik Kolunun dün Spor ve Sergi Saraymda yapılan kongresinde, Partiye yeni giren 14 lerden Erkanh, Solmazer ve Kabibay da hazır bulunarak konuşmuşlardır. Resimde Erkanh ve Solmazor kongrede görülüyor. CHP KONGRESt İLE İLGİLİ HABERİMİZ 7. SATFAMlZDADm. C.H.P. Kongresi Eminsu kongresi dün yapıldı Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Emekli inkılâp subaylannın dün yaptıkları genel kurul toplantısında konuşanlar intibak kanununun bugüne kadar çıkarılmayısından şikâyet etmişler4ir. Eski yönetim kurulu raporunda, intibak kanununun çıkarılması konusanda 3 ünctt ve 4 üncü koalisyon zamanlarında yapılan teşebbüslere olumlu sonnc alınamBdifı da belirtilmelct«diı, AKBANK DENİZCİLİK BANKASI ETİBANK GARANTİ BANKASI İŞ BANKASI SüMERBANK ŞEKERBANK TÜRK TİCARET BANKASI VAKIFLAR BANKASI TAPI ve KREDt BANKASI ZİRAAT BANKASI sesinin tertip ettiği «Kahramanlar Giinünde» yaptığı konuşma ile açmıştır. Çemişkezek Kaymakam Yardımcısı, gazetemize gönderdiği telgrafta bildirdiğine göre, Çemişkezek halkı, kampanyanm ilk eiinü. donanma için 4.100 Hralık tı berruda bulunmuş v« para talgraf havalesi ile gazetemiz'îadresine gönderilmiştir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog