Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Sahibl: NAZİMF. NADt • Genel Yayın Müdürü: ECVET GİJRESİN * Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: EROL DALLI * Basaa ve yayan: CUMHURİYET Matbaacıhk ve Gazetecilik T.A.Ş. Cağaloğlu Halkevi sokak \o. 3941 GÜNTI tLLEBt: Küçüksaa» Meydanı. Edime Hanı Adana Telefon: 4550 + ANKARA: Atatürk Bulvarı Tener Ap. Yenişehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR ABONE Senelik6 ayhk 3 ayhk ve Türkiye 75.00 40 00 22.00 İLÂN Harici 150.00 80 00 44.00 Baglık (Maktu) 2 3 4 5 lncl sahifelerde (santtaü) C 7 nci sahifeleı N'isan. Nifeâh Evlenme, Doium (Maktu) Ölüm. Mevlit. Tesekkür ve Kayıp arama Kayıp (KeHmesi) 175 Ltrı 40 33 75 90 1 SAYIS1 KIIRIIS ••af, jirmesiyle süAnkara, (Cumhuriyet Bürosu) fler maçvn bitratlenen Başbakan Suat Hayri Ürgüplü. deberaberliği mesine dakikadan mir çelik fiyatlarına yapılan ikinci zammı Sanayi Bakanına verdiğı r!c 'rbahçeliler fa 8 6 6 7 kazandı bir emırle durdurmuştur. Sanayi Bakanı ile Karabük lar. 1; Demir . Çelik Fabrikaları ara•«rcroaj,. Tunçer (14). İ'ker sında varılan anla.şma ile bütün : rhan &K B a t u r , 4 G ü n e r (6). J * demir fiyatlarına yapılan zam H u s e (6), E r d a j * Emin (4>. " boylrce yiirürlüje konulmıya"in (23), j > ^ ' ( 2 ) . caktır. /lGalatasarav • Ö?er (J Şengün " , ~ aşirrTfl) " • ' '18), Fuat 4), Metin <Oj. ' Oemire yapılan ikinci zam durduruidu A.P. liler itiraz etti 28 Nisan şehilleri için Mecliste saygı duruşu Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi dün 28 29 Nısan olaylarında şehit düşen'.erin hâtııasını anmak için «Meclisi saygı durusuna davet eden» önergeleri. tartışmalardan sonra kabul etmiş ve bir dakika saygı duruşunda bulunulmuştur. Ali Rıza Uzuner (CHP). Haluk Nurbaki (Bağımsız) ve aralarında Hilmi fncesulu. Bahri Yazır ve başka CHP'lilerin bulunduğu bir grup tarafından verilen önergeler aleyhine Turhan Bilgin (AP), Ismet Kapısız (MP) konusmuşlar, görüsmeler devam ederken koalisyon par tilerine ayrılan «ıralardaki milletvekillerinin bir kısmınm dısarı çık ı tığı. bu sıraların iyice boşaldığı görülmüştür Turhan Bilçin (AP). geçmi.ş yıllarda bu çeşit önergeler verilmediği ve saygı duruşunda bulunulmadığını şiivlemiş ve «iktidar «;rup larını 27 Mavısa karsı göstermek icin bir maksat sördüğümden bu önerseye karsıyım» demistir. YUNUS NADI armağanl «KÜÇÜK HİKÂYE» = 1964 1965 Mustafa Çavuş Yazan: Ali DIZDAR 23 Şuradan, şurası varj'a, nah oradan bir buldozer geçti. Tuz buz etti her şeyi... Gâvurun demiri, anan yatarmış baban yatarmış. yok, deden yatarmış dinlemedi ki... Gıır gnr guur guur guur gitti geldi. geldi gitti... Dümdüz etti herşeyi.. Tuh be.. Tuh.. Benim sülâlem bahkçıydı.. En iyi balığı bizimkiler tutarmış. Kamaoğlu'nun kayıkları kıyıya yaklaşmaya görsün. simsarlarm yüreği güp güp atarmış... Efendi, iyi dinle de öyle yaz dedi.. şağı inmez. Göbeğiniz arabada kesildi zarar.. Bak bana.. Dümdüz bir mide.. Yağdan değil, etten eser yok nerdeyse.. Sırtımı döndüm.. Sudan çıktım.. Çadırıma gideceğim. Danlma, dedi. Niye darılayım? Çoğu şehirli bizim gibi köylüden hoşlanmaz da.. Lâfımızı bilmeyiz.. Dan dun konuşuruz biz.. Ben de köylüyüm.. Güneş dokundu.. Motor gelmedi baksana.. Lâfların da çok hoşuma gitti.. Gel birer kahve içelim seninle.. Sıcak kumların üzerinde ayaklarım kabarasıya yanıyor. Sekerek yürümeye başladım. Oralı bi le değil Çavuş.. Kumluğun sonundaki çadıra girdik.. Çadırdan sonra fındık bahçesi.. Sonra anayol.. Çavuş bir kütüğün üstüne çöktü.. Şıpm işi kahveler oldu.. Birer de Harman yaktık.. Efendi, dedi. Hangi köydensin? Ulucami köyünden.. Batlama'dan.. İyi fındık var diyorlar İyi de lâf mı? Bu sene iyi adam harcarlar.. Parayı cebine indiren beline tabanca arar.. Yok, yan baktın.. On sene evel babama söğdün. Fındığı az getirdin.. Yaş getirdin. Bu değirmenlik değil.. Yetmişlik mısır yüz otuza olur muymuş.. Faizine faizini vermezmiş.. Asıl yedi altmışbeşliğe.. Güm.. Günı.. Ben de yarıcıyım. Bey gelir, bahçesini kestirir. Kesici \liz kantar fındık var dedimiydi. evvelâ. o kadar yok derim.. Dere içinde nıah sul var ama, kuzeyde o kadar otmaz derim. Değirmenardındaki fındığa bakıp da kesmeyin derim. Bey. Mustafa Çavuş, elli kantar fındık isterinı dedi mi, susarım. Arabası yolda bekler.. Çoluk çocuk hep içindeler. Samsun'a gidecekler. Bey. tüccar.. Benim nazımı çekecek değil ya.. İneğim içinde otlar.. Odunumu alırım.. Üç beş ağaç da elma var. Ne diyeyim adamın malıııa.. Bıçağa asılıp delik deşik mi edeyim? Kalbura mı çevireyim deİikli demirle?. Bir de tam yaptım tepeye. birşey demez.. Senin yarıcın nasıl? İyi.. Gecen. şeneden beri üçte bire çalışıyor.. Nerdeyse mal onun.. Biz İstanbul'dayız otuz senedir. Her sene gelip gideriz. Ne de olsa dede yadigârı bu top raklar. Elbette dede yadigârı.. Vatan evlât buralar, vatan.. Askerligim ovalarda geçti.. Delirmeme az kalmıştı.. Kurban olapm denizine suyuna.. Bu yeşilin dengi var mı İstanbul'da? Varamadım oralara.. Derler ki havası su\oı bulunmazmış.. Erimez'in suyuna gelir mi ki? Karagöl'dekı alabalıkları rüyanızda göremezsiniz bey.. Tazele dedim harmanı.. Görünmedi bizimkiler. İyi de konuşuyorsun. Geveze derler bana.. Her ya bancıyı sıkarmışım ben.. Kahvedekiler öyle söylerler hakkımda. Bir de küfürbaz olmuşum şimdi. Elbette küırederim.. Gaar gaaar guur guur.. Koca koca bıçaklarile bir ileri bir geri gidip gidip gelirler. Yolda.. Bir ucundan baktın mı öbür ucundan yumurta görünecekmiş.. Bahçelerden aldılar.. Evler yıkıldı.. Devlet baba toprağın karışına para veriyor.. Sızlandırmıyor milleti.. Gel gelelim ne vardı şu bizim mezarlığı kaldırmakta. Anam or daydı.. Babam ordaydı Kamaoğullarının benden büyükleri ordaydı hep.. Muhtar başa çıkamamış da. tüm düzlediler orayı.. Arabaiar vızır vızır geçiyor yeni yoldan.. Bizimkileri biraz üste taşıdık. sırta.. Toz toprak içinde her yan... Asfaltlanacakmış.. Asfaltlasalar da kurtulsak.. Motör göründü. Grayder buldozer sesleri' tepemizde.. Ferhat beklemesin, dedim. Gideyim.. Ben de şoförlere biraz gaz vereyim, dedi Mustafa Çavuş. Çıktık çadırdan. Göz kırparak: Rastgek dedi. Ben küfretmesem onlar iyi çalışmıyorlar. Varıp bir ana avrat küfredeyim de rahatlasınlar... Tütfin ekimi, alım ve satımı yeni esaslara bağlanıycî « FINDIK MAHSULÜ MUTLAKA KORUNACAKTIR» ORDC, ıa.a.) T1CARET Bakanı Mâcit Zrren. dün nnistalısil ve iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada. «her türlü şikâyctin önleneceğini ve özellikle. fındık mahsulünün mııtlaka korunarağını» söyleıniş, «biz. nabza gbre ^erbet vermek yoluııda değiliz» demistir. VEFAT G Piyasanın merkezi ola.n Tahtakalede 800 metrekare modern bir Buzhane Kiralıktır M ü r ? a a t : 27 42 flS îlâncılık «5294679 K A Y I P * *"• Ast. Sb. Onb. hüviyeYenisini alacağımdan Güneş fındık dallarmın altındaki mantarlara göz kırparken. derilerimiz vıcık vıcık terdi. Mustafa Çavuş'un alnındaki saBilgin. önergenin. kardesi karde*" yısız kınşıklıkta sular toplanmış. şe düşürmek zihniyeti içinde verilMendilini sıkıca başına sarmış.. riiğini ileri sürünce. Nurettin ÖzBeyaz desem değil, siyah desem yoktur. demir (CHP) ve baska CHP'lüer değil bu mendil... Gri... Gri... ! . '••'' Murat Tabaklar Doğrusu gri... Karadeniz'in sulayüksek sesle baâırarak müdahaler FATMA MELİHA , Cumhuriyet 4691 lerde bulunmuşlar. bu arada Nu , rı da böyle bu Temmuz sıcağınAKANT • .stmıbay Klmlllc Kartımı rettin Özdemir (CHP) ile Sami Öz \ da.. Koskoca bir gri kabartmayı Hanımefendi sayl ettim. Yenisini alacağımdan es. türk (Bağımsız) sert bir şekilde tar ' Vona ile Zefre burnu arasına o3ü 4 1965 cuma günü vefat etturtmuşlar.. Öylesine donmus klM hükümsüzdür. tışmıslardır. Bilsin konuşmasına miştir. Cenazesi 1/5/965 (budevam etmi"; ve «27 Mavısa bir hat gri.. Uzaktan çok uzaklardan moAstsubay: Bahri ERSAN gün) ikindi namazını mütaarekerek eerisini ne övmek ne de torlar da ge<;mese, eh dersin. şu •••••••••••••••••••••a kıp Aksaray Valide camiinkarşıda gördüğün dünyanın sonu vermek eerekti*ini» ileri süımüs. Sayın Doktor ve Eczacılara olmalı... Yeşil yapraklar toprağa den kaldırılarak. Kozludaki «T.ınrı hıı narlîmentovu insallab yatkın.. Çotanaklar ağır basıyor aüe kabristanına defnedilevıkmıvacaklır. Rıı bina çökerse hubu sene.. İyi fındık var. Bir de cektir. Allah rahmet evleve. nun altında hen beraber kalacaiız. para ederseymiş. millet in keyfine Danimarka fabrikasımn Bu önereenin ?S?<) Misanda ölendiyecek yokmuş.. İlâncıhk :fi.372' Spongostan (hemostatik İ l â n c ı h k 655.V4KB2 sünler icin sav»ı riuyusu maksadiyle ger) ismi ilâcı satısa aıv.edilkalemr almdıîını zannrtmivorum* Ben yarıcıyım bey, dedı. miıtir. Hpmistir. Bu çözler CHP «ıralarm j Mustafa Çavuş.. Nereden geldiğidpn orntpctnlnra seben o!"vıstur. j miz belli değil. Dedelerim asümışlar üç çifteye. dolaşmışlar sa Eayreddin ve Saibe Onkal'ın kızı, Emekli Kaymaka.vt Muhilleri. Burayı beğenmişler. TopÖnergelerden hirinin sahibi Ali raffer Güven'in eşi. Mes'ude Dilman, Ömer Akif Alageyik ve rağa bağlanmamışlar, vermisler Rıza Uzuner ıCHP> «Bilgin şehitlekendilerini denize.. Deniz her Şükrü Onkalın kardeşi rimizin ruhlarınt tâziz yerine tâzip zaman böyle değil ki.. Kahpe etmiştir ve politik yatırımı asıl ken BELKİS GÜVEN Poyraz bu yandan, Yıldız şu yan di«i yapmıştır. Bııgün gene AP li ar vefat etmiştir. Dinî merasim 2 5 1965 pazar günü öğle namadan. Karayel nah şuradan üfürkadaşlarımız 1015 kişi kalmıştır. dü mü tekneler fındık kabuğuna zında Kadıköy Şifa Camiinde ıcra edilerek Sahrayı Cedit Aile demistir. döner, kaçacak delik ararlarmış. Kabristanındaki makberesine tevdi olunacaktır. Önergelpr alevhine söz alan Ismet El kuvveti bu bey. kol kuvveti.. Allah raıımet eyleye. Kanısız ıMPı Turhan Bilçinin fikir Simdiki gibi bas duğmeye vızırt lerine katıldısmı söylemis. •Marekay sıı iistünde. degil ki ozaman. Reklimcılık (1754) $al Çakmak icin saygı duruşu yapılÖlmezlermiş denizde ha.. Bu su ması yolundn bir ramanlar önerge onlara birşey yapmazmış.. Nevereıı Rpşat Özarda'ya Baskanhk di den bilmem ki? Okumuşlar da \.ini sadere Atatürk için saygı duru ondan mı? Büyük anam, onun sunda hulıınıılur diye cevap vermis anası; Büyük babam. onun babati demistir. sı. anası: Oğullarının yeğenleriKamuran Evliyaoğlu <CHP> öner nin gümbürtülü denizlerden sağ golerin Irhinde konusmıış "Secim salim çıkaoaklanna eminmişler. Değerli okuyucular, ntmosferine girildiği irin AP lilerin Saç üzerinde nar gibi mısır ekyenideıı siyasi yatırıma giriştiklerimeği pişiren ninem. ocağa bir En çok ve en büyük isabet daima MİLLI ni> ileri sürmüştür. kaç dal atarmış bozuk havalarSonuçta, önergeler oylanmış. Turda.. Dedem azıcık sinirli olur1 PİYANCO'dadır. han Bilgin (AP Hasan Fehmi Bozuuış Karüarına. etmediğL küiüt. tepe (APJ. Mehmet Ali Aytaç lAP) kalmazmış. susarlarsa.. Küfür aleyhte oy vennişler, Slecliste diger etse iyi.. Elinde kocaman bir bıbulunanlar ise lehte oy kullanmışçak. kapının kenarına bir çentik lardır. Bundan sonra bir dakikalık atarmış.. Bıçak da bıçaktı ha.. saygı duruşu yapılmıştır. Görmeliydin.. Daha iki ay eveline kadar hızanlann elindeydi. Büyük ikıanıiye Sakladım.. Sakladım o bıçağı.. Tabancamın yanında yatıyordu. Hükümet kanun çıkardı ya, tüToplam ikramiye fek tabanca teslim olacak diye.. Tabancayı verdim. Tabanca gittiya benden de bir şey gitti.. Bi (Basın 6740/4695) yetim gibi oldum.. Bıçağı da attım ortaya.. Yetimliğin acısı kuv vetli olmalı ki, kaburgaların biÇanakkale. la.a.l Ege Denizinde raz daha sertleşe.. Acı acıya, su sancıya demişler.. Verdim uşakbulunan 5 küçük adadan Yunanisların eline.. Dedelerinden miras tana. bir süreden beri canlı hayvan değil mi? Ne şenlik kaldı onlara, iaçakçılığı yapıldıâı anlaşılmıştır. ne beş on kantarhk bahçe.. (DeÇeşitli kaynaklardan edinilen bildem Kamaoğlu Yakup'un bıçağıgiye gore. Çıplak. Maden. Poyraz. nı göoödün mü) desin dursunlar. Tavşiııılı ve C'orci Adalarında buKayıklar ne oldu diye soracaksın lunan geniş ıneralara getirilen kodeğil mi? Ne sen sor. ne ben söyun, keçi, sığır gibi hayvanlar buleyim.. Kayık ne kadar yaşar ki rada bir süıe beslendikten sonra bey?.. Benim kaburgamın kemikYunanistana kaçmlmaktadır. leri, mendek çorbasile ileriye giKıyı Koruma Teşkilâtı, kaçakçı% Işletmelerimizce kapah teklif alınmak suretiyle 11000 j£ ığı önlemek için Adalar çevresinde ı der de, onun tahtaları dayanmaz. Dersin ki sen. yetmişinde varsın.. 1 ton presli hurda demir satınalınacaktır. r; sıkı tedbirler almıştır. İlâhi bey.. Üçyüzyirmibeşliyim.. % İsteklıler 11000 tonun tamamı için teklif verebilecekyŞükürler olsun, bin şükür olsun Atinayı ikaz ettik "= leri gibi esgari 1000 tonluk parti için de teklif verebilirler. ^ Allahıma, bu günü de aratmasm (Baştarafı 1 inci sahifede) bizlere.. % Presli hurda demir mübayaasına ait, mukavele proie '= kamu oyunun temsilcisi oları | mizi, zğ basın, Kıbrısta soydaşlarımıza J a) Karabükte Malzeme İkmâl Müdürlüğümüzden, .J İki elini havaya açtı.. Sustu.. yapılan iskence ve insanlık dışı Göz'cri gözlerimde ışıl ışıl dola3 b) İstanbulda Karaköy Okçumusa Caddesi, Şair Eş % muamelelerden cosmakta ve şıyor. ^. r°f sokak Beyaz Handaki ve Ankarada 3iya g Hükümetçe bu coskunluklar Martının biri almış sırtını gü1 Gökalp Caddesi Yıldız Handaki Mümessillik!°ri1 dikkatle izlenmektedir. Yunaneşe, süzülüp duruyor.. 3 mizden, W nistan ise bu coskunlukları bir Bahk var galiba, dedim.. a ledelsiz olarak alabilirler. Ş tehdit olarak kabul etmekte ve Ne balığı? Yat kumların ü2 , Muvakkat teminat teklif bedelinin % 7.5 udur. [I tabiî ki ranılmaktadır. zerine sırtüstü de anla dünyanın % : İsteklilerin şartname ve mukavele projesine uygun oU= kaç karış olduğunu, açlıktan ada ÜÇ DURL'M mm gözünü oyarlar. Elindeki ça% )fk. hazırhyacakları kapah teklif mektuplarını muvakkat = Türkiye için Kıbrıs Adasında üc,' parinin tüyleri kadar yumuşak j leminat mektuplariyle birlikte en geç 14 Mayıs 1965 cuma ğ durum ortaya çıkmaktadır : mı sandın gagalannı?.. 1 (iinü saat 14,30 a kadar Karabükte İşletmelerimiz Muha[§ ^ Adada, Türkive ve YunanisElimde iki takım çapari var. 3 berat Müdürlüğüne tevdi etmeleri şarttır. Postada ••'âki = J tan mevcut statükoyu garanIstavrite çıkacağız. s ıtacak gecikmeler n*zan itibare alınmaz. 5 tör devletlerle birlikte temin etme Önceki gün al aşağı ettim. \% Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tâbi olmayıp ^ li, devamım sağlanıalı ve Türklere Taak.. Düştü.. eşit haklar verilmelidir. Bu düşünJ lıalı ahp almamakta veya dilediğinden istediği miktarda r\ Sen onun gözünü oydun da. Bir canlıya kıyacak göz yok sen % ılmakta serbesrtir. (Basın 6734/İ697) g ce ve istek Yunanistan tarafından kabul edilmemektedir. de ama.. İstavrit, yem diye atılır inıımıııluinmııııuıııiııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıiiiijiiiıiiniıiııriiiiııııııınınııııııii^ B Türkiye bir federal devlet tüylere. Çeliği damağında bulur. teklif etmektedir. Yunanistan Çırpınsın dursun artık.. İstavrit. buna da razı olmamaktadır. istavritler sallanır durur takımın ucunda salkım salkım.. Çek çek. Q Öyleyse. Yunanistan, Türklebas boğazına, fırlat başaltına işin rin dışmdaki Rumları ve Rum yoksa dinle takır tukuru.. ların arazilerini kerıdisine ilhak etsin. Türkler de kendi bölge ve top Bilirim, dedim.. Bilirsin bilirsin.. Benden iyi raklarmda yaşasın. yani bir taksisinl bilirsin, balığa atılan oltame gidilsin. Buna da Yunanistan nın lâfı mı olur senin yanında?. yanasmamaktadır. Ham madde nakliye ücretlerinde vaki artış dola^ş ÖTLEYSE, TUNANİSTAN | Aç bakayım ağzını.. Heh heh he.. Kefal çırpmasmı doldurmuşlar İyle msmullerimizin fiatlarmı değiştirmek zarureti g NE tSTEMEKTEDİR? ağzına da haberin yok.. Kimbilir Türkiye, sırası geldiğinde Türk ğmuştur. Ü kimin ağzında senin iğnelerin Eski ve yeni fiatlar aşağıda gösterilmiştir: g soydaşlarının haklarını ve yaşayışde.. Görüyorsun, biliyorsun değil larını güvenlik altma almaya kami? Misinalan balıkçılara bırakrarhdır. Bu karar. «Dünyanın büEski fiatlar Yeni fiaılat if 1 tığınız yok ki.. Toprağın altı. tün şimşekleri Türkiyenin başına toprağın üstü.. Aha bu ciğerleri mize doldurduğumuz hava hep 3.528 Tİ/Ton 3,600 Tl/Ton p yajsa da», «dünyanın bütün devletKîKE leri Türkiyenin kanısıııdı yer alsa onlarla dolu.. Örümcek ağlan 2,616 Tl/Ton 2.670 Tl/Ton g I»UK ÇEKİLMİŞ SAC da» yerine getirilecektir. görünür de onlar görünmez.. Türkiye bunda kararhdır. Böyie Her tarafa salarlar onları da, gö2.064 Tl/Ton 2,160 Tl/Ton i bir durumda ise artık Türkiye 40 3 ÎAK ÇEKİLMİŞ SAC remeyiz.. Ellerinle yoklasan yine anlamazsın.. Şuradan bir kıyıl önce «akıllı adamların» kurdukmılda her tarafına çarpar.. Ça!AK ÇEKİLMİŞ SAC 2.2a Tl/Ton 2,340 Tİ Ton i ları Türk Yunan dostluğunun kal değilsen atlıyamazsın arala«sentimantal geleceçinden» çıkafcape) cak. hülyaları bırakacak ve 30 mil rından.. Çakal yaaa.. U^HA (kahn sacl 2,184 Tl/Ton 2.220 Tl/Ton Bulut yok havada.. Mavi, masyon Türk'ün kalbinde artık sökülemavi bir gök kubbe.. AyaklarıFiatlarımıza İstihsal Veraisi dahildir. Bu baz, fiatlara miyecek olan bir «mantıkî Yunan mız suda.. Bileklerimize kadar abül eden eb'at ve evsaf dışında vâki siparişlere evdüsmanlıîı» yerleşecektir. Türkiye. serinliyoruz. ce olduğu gibi ekstralar tatbik edilmektedir. Yunanistana uzun vâdeli ve saglam Fanilâmdan ter Iışkınyor.. Çabir dostluğun temellerini yeniden Keyfiyet saym müşterilerimizin bilgilerine arzolunvır. vuş'un gömleği kupkuru.. Bırakkurmayı teklif ettiği halde Yunasam göz kapaklanm aşağıya düEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A Ş. nistan bunu bir türlü anlıyamamakşecek.. Karnıyarık, pilâv yoğurttadır. (Yalnız bilgi içindir) tu öğle yemeğim.. Temennimiz, Yunanistanın doğru Şehirde iyice doyurmuştum yola girmesi ve bölgesinin uzun vS karrurru.. Göbeğimi tutuyorum.. (Basın 6154/4698)1 deli güvenliSini bo/.maktan kaçın Bende niye yok, dedi.. Yersen.. Ye.. mis. Ortadoguda • ıılhun teminine ı sın.. Daha gençsin I Merhum Bahriyeli Eıkânıharb Miralay Mustafa ve mevhume Sıdıka Hanımın kerimeleri. Şirketi Hayriye Müdürlerinden merhum Asaf Akant'ın eşi, Reşat Akant'ın annesi. Süheylâ Yaka'nın sev gili annesi ve her şeyi. merhum Yüksek Mühendis Kemal Topkaya'nın hemşiresi, Mebrure Ünal ve merhume Melek Tandoğan'm ablaları. Asaf Akanfın baba annesi. Mıne Yaka'nın anneanneciği, Havvanın anneannesi. Yüksek Mühendis Rasim Yaka'nın kayınvalidesi. Topkaya. Ünal. Tandoğan. Tümer, Oktay. Temel. Yaka, Uluç. Tüzün ve Şener ailelerinin halaları. tey zeleri, ablaları. akrabaları ve sevçili varlıklan Söz veriyorum IIAI.KL A hükünıetiıı. daima yanyaua hultınmasıııııı. problenıleriıı halli bakıınından taşıdığı öneme değiııen Tiraret Bakanı Zereıı şunları söylemistir: • BINA inandığınıız için tetkik sevahatlarıııa çıkıyoruz. Dert ve şikâyetleri mahallinde iııcrleınek ve değerleııdirmek, her türlü problemi halletmek. eıı büyük vazifeniizdir. ARANIZDA bulunmakla. meseleleriııizin (ozürnlcnmcsi hakınııııdan gayet güzel ve yararlı ipuçları elde ettim. Biz. ııahza göre şerbet vermek yoluııda değiliz. Söz veriyorum. her türlü şikâvetiniz halledilecektir. Özellikle. fındık mahsulii. nıutlaka korunaraktır.> İş adamiarının isteği FERROSAN AB. V EF AT MISTAHS1L ve iş adamları ise Bakanla yaptıkları toplantıda.özellikle, fındık mahsulünün değeılendirilınesi. soya fabrikası, sunî gübre ihtiyacı konuları üzerinde durnıuslar. kredi nıcselesinde karşılaşılan gıklııklerin bertaraf edilmesini istemislerdir. TİCARET Bakanı Zeren, Ticaret ve Sanayi Odasında diizenlenen bu toplantıdan önce. Vilayelle Belediyeyi ve fındık tarını satış kooperalifi ile siyasi parti nıerkezlerini ziyaret etmiş., bzelsektör tarafından yaptırılmi'j olan fındık kavurma fabrikasının aıılış töreninde bulunmuştur. dönvada l,ııl!ıı\ııl \ll \ı \ll\ 11 lillı SOSYAL SIGORTALAR KANUNU uygulamasına YARIN BAŞLANIYOR ESKlSEHİR (tktel) Sosyal Sigortalar Kanunu uygulanmasına yurduumzda ilk olarak yarından itibaren Eskişehir bölgesinde başlanacaktır. Bundan sonra Sağlık Kurumu tesislerinde işçi eş ve çocuklarının da muayene ve tedavileri vapılacaktır. Kurumun Eskişehir Müdürü Talât Yice, işçilere kolaylık sağlamak amacı ile Bilecik, Bozüyük ve şeh rimizdeki Sakarya caddesinde sağlık istasyonlarınm. elektrik işletmesi k3rşısında da bir dispanserin kurulduğunu açıklamıştır. Kanunun uygulanması ile tek işçi çalıştıran iş yerleri de sigortaya tâbi olacağından Eskişehirde iş yeri sayısı 6500. sigortalı işçi sayısı da 97 bine çıkmaktadır. Bu arada işçilerin emekli maaşı da 120 liradan 250 liraya yükselmektedir. UNUTMAYINIZ Çekiliş : 7 Mayıs'ta • [ Milyon Lira PRESLI HURDA DEMIR I SATıN ALıNACAKTıR | | | Egedeki adalardan •• 7 Milyon 544 bin lira. Yunanistana canh hayvan kaçırıhyormuş! Waslıiııgtüiı. (a.a. • Radyolar) Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, dün Başkan Johnson'un 1965 1966 malî yılı dış yardım programını, istenen miktardan 3 milyon 700 bin dolar eksik olarak onaylamıştır. Hatırlanacagı üzere, Johnson Ocak ayı başlarında Kongreye gönderdiği dış yardım mesajında, önümüzdeki mali yıl için yak laşık olarak 3 milyar 700 milyon dolar ödenek istemişti. Komisyon, uzun bir süredenberi devam eden çahşmalannı dün sona erdirerek bu mali yıl için 3 milyar 360 milyon dolarlık ödenek aynlmasmı tavsiye etmeye karar vermişitir. Senato Dış Münasebelter Komisyonundan sonra Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunda da hemen heınen önemli sayılabilecek hiç bir değişikliğe ıığramadan kabul edilen program. özellikle gelişme yolundaki ülkelerin ekonomik yardım faslma daha fazla önem vermiştir. Bununla beraber. dış yardım programı Senato Komisyonunda kabul edilirken, Komisyon. progra mın buuünkü haliyle iki yıl daha uygıılanmasma ve bu sürenin bitiminde bütün şeküleriyle ortadan kaldırılmasma karar vermişiıir. Buna karşıhk Temsilciler Meclisi Komisyonu. bu süreyi fazla bularak, programın bu şekliyle bir yıl daha uygulanmasını tavsive etmiştir. Dış yardım programı önümüz deki haftalar içinde Temsilciler Meclisi ve Senatoda görüşulmeve başlanarr,ktır ANKARA, (A.A./ ümrük ve Tekel Bakanlığı, tütün ekimi ile alım ve satımını düzenleyen yeni bir kanun ta sarısı hazırlamıştır. Hâlen Bakanlar Kurulunda incelenen tasarıya göre, önüne gelen herkes tütün, ekemiyecek. ekim işi bir ruhsata bağlı olacaktır. Aldığı ruhsat dısında yasak bölgelere ekim yapanların tütünleri katiyen alınmıyacak. ayrıca böyle hareket edenler ağır şekilde cezalandırılacaklardır. AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK İnıâl tiplerinin standardize edil mesini kaliteli tütün yetişürilma sini sağlamak amacı ile hazırlanan tasarının belirli özelliklerinden biri de, tütünlerin açık artır ma suretiyle satılabilmesine imkân vermesidir. Tasarıya göre, elindeki ruhsat çerçevesinde ekira yapanlar tütünlerini muayyen yer lerde kurulacak pazarlara getirecak, yeminli eksperler, tütüne illc bir taban fiat tesbit ederek kalitesini açıklıyacaklar, daha sonra da mal açık artırmaya çıkarılacaktır. Tekel de aynı şekilde tütün alımı yapacak, açık artırmaya girecektir. İSTİSMAR ÖNLENECEK Tasarıda ayrıca, fevkalâde hal lerin vukuıında. tütün istihsalinin iktisadi ve ticari icaplara gö re ayarlaıınıası ile satışlarda ekicilerin istismar edilmesini önliyecek hükümler de yer almıştır. Tütüncülükle ilgili görüşleria bir «milli tütün politikası> istika metinde koordine edilmesini sağ lıyacak hükümlerin de yer aldığı tasanda, tütün eltsperleri il« ilgili hususlar da bulunmaktadır» Buna göre, tütün eksperi yetiş» tirecek bir «yüksek okul» açıla» cak, buraya sınavla lise mezunları alınacaktır. Okulun öğretint süıesi beş yıl olacaktır. SÜRATLE KANUNLAŞACAK Tasarıyla. ekici, tâcir ve devleti lüzıımsuz külfet ve masrafa snkan 3^7 sayılı kanun hükümleıi kaldırılmakta. huııun yanında. tütün ilıracatımızın, imâl tiplerinin staııdaıdizasyonu bakımın dan teknik kontrolü sağlanmak tadır. İlgililerin belirttiğine göre, kal' kınma plânı hedeflerine ve gü ; nün şartlarma uygun olarak hazırlanan, tasarı. süratle Meclisa : se%kedilecek, önümüzdeki tütün mevsimine kadar kanunlaşmasına rnltst!ıcnktır ^ ÖZEL SEKTÖR YENİ iHRACAT RE3IMİNİ GÖRÜŞECEI^ tzmir (özel) Yeni ihracat ! rejimı üzerindeki özel sektör gö3 rüşünü tesbit etmek maksadiyle* Odalar Birliği tarafından düzenlenen toplantı, pazartesi günü ba.şlıyacaktır. Toplantıya İzmir, İstanbul ve Mersin Ticaret Udaları tem.silcilerı katılacaklardır. İhracat konusunda Odalar tarafından daha önce yapılmış olan hazırlıklar gözden geçirilecek, tek bir rapor şeklinde özetlenecektir. Bu rapor daha sonra Ticaret^ Bakanlığına nüdirilecektir | Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 1 Genel Müdürlüğünden KARABÜK \ Ctıınlıuriyet Reşat llanıit Aziz \apolyon ?4 Ayar kiilçe 04739300 1470014800 1065010750 93309600 97009800 11301432 TESEKKÜR Kızımiz özlem'in doğumıı sırasında büyüfc itlna ve malıaretl i!e ameliyati yapan amellyat sırasmda büyük yar. dımları doKunan Dr. Fâzıl İnanç. Ata Kocaer, Ahmet Üner, ve Yüksel Orr&hofluna büyük ü gi gösteren Gureba Hastanesl İklncf Kadm Doğum Kllnlgl Dlrektörü llgilerlnl eslrgemlyen Narkoz Dr. Kadriye Bil?e ile Kemal Akın. sel'e. Çocuk Dokîoru Sami Uçar'a, Baş ebe Zehra İzgl'ye, eba Melâhat Pak İle MürüTvet Altm. sel'e, Servls Hemşlresl Dürdane Ünal ile Muazzez Burçak'a gazete niz visıtaslyle tefttekürü bir borç billrlz. ERSÖZ Atl.ESİ Çorlu Cumhuriyet 4675 : Doç. Dr. ORHAN ERÖZDEN'e MEVLİT Halit BAYRAK'm Eski Ağıı Milletvekili rilümünün lîirkıncı gününe rastlayan 1 mayıs cumartesi (Eugün) Şişli Camiinde öğle namazından sonra mevlit okunacaktır. Mevlidi: Hafız Raif Bahriyeli. Halil İbrahim ÇanaJckaleli, Kâni Karaca, Fatihü Kardeşler ve arkadaşlan iştirakiyle okuyacaklardır. Arkadaşlarınm, dostlanmızın, akrabalarımızın ve mevlitte bulunmayı arzu eden din kardeşlerimizin teşrifleri rica olunur. KIZI ERTUĞRUL YENEN'e , 1 TUCCAR VE SANAYICILERIN ı DİKKATİNE i (Basın 6513/4681) VEFAT Tayyibe Saıiıo^lunun kızı. Minibe Şarhoğlunun kız kaıdeşi, Türkân Sarhoğllunun leyzesi, rnerhlım Ahmet Remzi Gezer'in eşi MÜFİDE GEZER = FlLBRIfiHT TAIS1L flUHSD Amerikada ihtisas tahsili yapmak isteyenlere 196667 ders yılı için burs verilecektir. Bu bursa aday olabilmek için, İngilizceyi iyi bilmek, Üniversite veya Yüksek Okul mezunu veya bu müesseselerin son sınıfma geçmiş, 34 yaşını bitlnnemiş, yüksek tahsil süresince sınıf geçme notlan iyi derec«den aşağı düşmemiş olmak şarttır. Taliplerin İngilizce bilgileri 26 haziran ve 4 eylülde yapılacak bir imtihanla tesbit edilecektir. Bu imtihanlardan ancak birine giıilebilir. Etraflı bilgi ve müracaat formu için aşağıdaki adreslere başvurmalıdır: Ankara: Fulbright Komisyonu, 6 Konur sokak. İstanbul: Fulbriht Sekreterüği, 132 İstiklâl Caddesi, Beyoğlu Ankara. Adana, İzmir: Amerikan Kütüphaneleri. Doldumlmuş formlar 26 haziranda imtihana girecekler tarafından 15 haziran, 4 eylülde imtihana girecekler taraftndan 15 ağustosa kadar Genel Sekreterliğimiz adresine postalanmalı veya getirilmelidir. Cumhuriyet 4671 vefat etmiştîr. Cenazesi 1.5.1960 cumartesi günü Divanyolu Hacı Tahsin Bey Sokak No. 2 deki evinden ahnarak Sultanahmet Firuzağa Camiînde öğle namazını müteakıp, Merkezefendideki aile kabristanına götürülecektir. Allah rahmet eylesin. (Basın: 67321 4614 BUCLN ELHAMRA İSTANBUL TİYATROSU MATİNE'den İtibaren VEFAT İSTANBl'L BAROSU RKİSLİĞİNDEKN: Baromuzun 2700 sicil sırasmda kayıtlı AVCKAT EVLENME TARİFESİ NOT: Pazartesi geceleri de Temsil Vardır. * * * 22 Mayıs Cumartesi akşamından itibaren Yalnız 15 gün için MUVAKKAR SEREZ 30.4.1965 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi 1.5.1965 cumartesi ikindi namazını müteakıp Şîşli Camiinden ahnarak Feriköy mezarlığına defnedilecektir, Kederli aileslne ve meslekdajlarımıza başsağlığı dileriz. Cumhuriyet 4693 İZMİR FUAR AÇIK HAVA Tiyatrosu'nda îlk temsil 600 M2 DUBLE GAM AUNAGAK Son teklif tarihi 17/5/1965 dir. DENİZCİLİK BANKASI T.A.O. MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ (Basın 6593/4683) TENCERE DİBİN KARA Reklâmcılık 1689/4676 yardımcı olmasıdır.» Yak.. Hayır.. Efendı arabadan a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog