Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

s tyMÂZDEFİLESİ Aim Aunaft c a ; A y SAHİFE BEŞ " ı fca s o fenJv r e n k y e n i > y ö r l e r dizilmişlerdi. Biifürt toslar da İfe berfcg,. e i i n d e n çıkmıstı. Ve beyaz elbiseli. § f Suat Avsan bıı bu tayyörlerin ta DELGADO'NUN KATLİNDE KOMÜNİST ,. 1 1 Mayıs 1926 tarihli Cunıhuriyet'ten n r PABMAĞI ARANIYOR LİZBON, (a.a.) Portekiz'de iklidarda bulunan Salazar'cı • Ulusal * Birlik» Partisi organı •Diario Da V?| Manha» gazetcsi, General Dolgado'Vj nun muhalefet saflarında bölünme | meydana getirdiği, dolayısiyle iktiI dar için yararlı bir unsur olduğu ve komünistler tarafından öldürüldüğü : 4 >J| tezini savunmaktadır. "% Gazete. General Delgado'nun ölü müne «Portekiz'lilerin ve milliyetçi lerin» ancak esef edebileceklerini, t,'2 •ğğ tünkii «Generalin çılgınca ve bozS? guncu faaliyetinin, muhalefet üyele ' ri arasında bölücü bir rol oynadığını, dolayısiyle de iktidara yararlı '••^ bir unsur olduğunu» ileri sürmekte '•' ve şöyle devam etmektedir: ?'. «Eğer, tspanya'da bulunan cesed'*"; lcr, gerçekten General le sekreterine : aitse onları öldürenlerin komünistler olduğundan şüphe edilmemeli. şj Eski General taraflılarının Cezayirİp de yaptıkları açıklamalar, Humberto P Delgado'nun başına geleceklerden Komünist Parti sekreterliğini sorum •m lu tuünası bakımından mânidardır.. «Diario de Manha» Generalle sek rctcrinin bir kaçakçılık şebekesi ta rafından öldürüldüğü yolundaki na zariyeyi olayların yalanladığını be i lirrmektedir. | SOLDA: Hülya Koçyiğit'in Milânodaki, Susn, Yaz yalası için hazırlanmı, ORTADA: Ter.1 S n . t A y » n . SAGDA: HÜIy. Koçyigifin R o m , , . , . „ i ç i ' n çacak sanıyordunuz bulut gibi. Suat Aysan defilesi için, büj'iik önem verdiği, bir pratik yenilik de yapmıştı: Modeller birkaçı müstesna baştan başa teyelli idiler. Bir el çabukluğu ile her vücuda uydurulabileceklerdi. Böylece iki şey kazanılıyordu. Hem prova vakti kısalıyor, hem de beğendiğiniz modelin üstüntize nasıl duracağını gö receğiniz için bilerek geçiyordunuz. Defilede Suat Aysan'ın ken di modelleri de vardı. Özellikle Hülya Koçyiğit'in Romadaki ga lası için yarattığı elbise güzeldi. Bej rengi zibelinden bir elbiseydi bu. Etek dar, düz, kortavalet. model. F Istihlâk vergisi tatbikatına başlanıyor Galatasaray Fenerbahçeyi 39 yendi laksım stadvomu dün çoktan »eri görmediğjmiz bir futbol ma•ına saiıne olnıu^tur. Galatasaay . Fenerbahçe maçı çok heye. :anh bîr şekildc geçmiş ve Gaialaiıara.vın f'enerbalıçcjc sıfıra karşı iiç savı ile salip gellmesivsi.vlc sona ermiştir. Yenı İbtliHak Versisi Kanununun tatbikatına bugUnden ıttbaren baijianacaktır İstihlâk vergisi iki kısınıdan iba. l 'ettir. Bir Klsmma pul yapıştırıla. l ak, ötekJ ise hesapların defterlere kaydı ve vergl ltası suretlyle tah5 '1 olunacaktır. üfak sermaie İle lş yapan bazı esoaı istihlâk vergisinden muaf cuculmaklB beraber dtğer esnal eu mflara ayrılmış ve defter tutmak suretıyie vergiye tâbi olmalan kararlaştırılmışcır. Bu yüzden son tıafta lçınde vl. lâyete verilen Istida adedi 170 blnl bulmuştur Yeııl vcrginın tatoıkıne oaşlaru ması piyasacla bır artıs meydan» çetirmi^tir. Esnafın fıatlara znra yapması vüzımden hayat birden bire yüzde 2030 nıtpetinde pahalaşmıstır. I ürk İran temosları Turiıye ile İran arasında Karşı. lıklı bir emniyet misakı kurulacağını dunkü nüshamızda ya/mıştık. Bu hususta İran Seflrl Tabatabal efendi şu beyanatta bulunmuştur: « Türklye İle tran arasındakl münasebât çok İyi bir vaziyete girmektedir. Güascn ner lk) rıükümct ve millet hlçblr zaman blrbir. lcrine yabancı Kalmamiîlardır. Şlmdı Tahran'da Mcmduh Şevket n Oey İle İr* Haricıye Vekâletl arasında oıüzakereler yapılmaktadır. ümuyorum kl oazı muahedeler bu bir lkl gün lçlnde lmza edilmlş o. lacaktır.» Hülya Koİ bej renglbir Paris modelini tn ediyor. Buz, bejle uyuşartel renklenedir. vert boncuklardan bir örgü deliklerinden teni yordu. Nina Ricci'nin arkası tadan dikişli klâsik, beyaz parlak mantosu biçimin sadeliği ile tam çelişen kat kat bir iğreti yaka ve iri bir gülle süslü idi. Beyaz, siyah, turuncu, yeşil, gece mavisi, lâcivert... ve benekler, iri, karışık desenler defileden en çok hatırda kalan renk ve desenlerdi. Fiyonk, fiyonk, fiyonk... Yakalarda, bellerde, sırtlarda, eteklerde... Hele etek kenarları kat kat ince, büzgülü, kırmalı süsleri ile alttan görünen dantelleri ile dikkati o kadar çekiyorlardı ki... Yine bir Paris modeli, eteği iki kat, siyah benekli bir şifon rob vardı. Hülya Koçyiğit kollarını neşeyle açtıkça tüy gibi u muştu: sıne taî.. Istanbul kız lisesi yandı Dün gece elektriK tellerlnin kon:'6ından çıkan bir yangın netlc». >'nde tstanbul Kız Lisesi binasının '0 odosı yannııştır Yangın ıtfalyenin gayretll çalışması Detlceslnde etrafa sirayet etmeden sondürUlmüştür. saj tatlı kırmızı, beyaz boncuklarla işlenmişti. Cömert bir açıklığı vardı, belinin önünde bir yerde, bir sürpriz gibi teni ele veriyordu. Eteğin çok sâde çizgisi ve rengi ile şıkır şıkır korsaj göz yormıyan, tatlı bir çelişme yapıyordu. v NEYYİRE KOÇER s^tf^i f Cezayir. (a.aj General Delgado' j nun cesedinin ailesine verilmesi yo '• Iunda tspanyol Hükümeti nezdinde Yaz saati teşebbüste bulunmalan için «PorteAmele bayramkiz Milli Kurtuluş Cephesi» birçok •••• başladı BugUn 1 Mayıs. lşçllerln «Amele Devlet Başkanına telgraflar gönder ••Pa oayramı» addedederek kutladıkları mış ve «dünya kamu oyundan, kaatil Dün aKjam saatlnizi llerl götürgündür. Rus sefaretbaneslnde bu meyl unuttunuz mu? O halde bu lerin kimliğinin açıklarunasını is ! ! • ! münasebetle bir kabul resmi verl. sabah uyandığınız zaman saatlnizi ternesi» yolunda çağında bulunmuş ; : ; : leceğl «Akşam» gazeresinde yazıl1 saat lleriye alınız. Dün gece yatur. mış lse de sefarethaneden aldığı. rısından itlbaren başlayan «Yaz Merkezi Cezayirde bulunan Porte mız malumata göre böyle bir top saatl> 1 Teşrlnlevvel'e lEklm'e) kalantı yapılmıyacaktır. kiz Millî Kurtuluş Cephesi (F. P. dar devam edecektlr. L. N.) Salazara muhalif ve Delgado'nun kurucusu olduğu teşkilâ S2?* ••**••''"••••••••••••••••••••••••••••••••** * ^'**«aa2*aî«ö••«••••••>•>•••••••••••*••••••••••• tm3"l|( ta rakiptir. Delgado'nun taraftarları '«•(»••••••••••«•••••••••••••»••••••«••••••••••••••»a,,.,,,,!,,,,,,,,,,,!,,,,,,, şcflerinin ölürnündcn bu teşkilâtı sorum lu tutmaktadırlar. m a B flAZOT, FUEL OIL, LİNYİT, KÖMÜR VE KOK ^U3AC^ ÖÜ KALORİFER İ DÖKÜM KAZANLARI • YÜKSEK RANDIMANLI • ÇOK EKONOMİK • UZUN ÖMÜRLÜ • •ÖARÂNTİLİ^^ KÖMÜRÜ İÇİN MUHTELİF TİP VE BOYLARDA 123456789 da bulunan tad. 8 Bır soru takısı, damızhk erkek keçı. 9 Eski ha'k şairlerimizden, güçlü tutku. iukarıdan aşağıya: 1 Bozukluğu ıntı^^ma koyma hareketi. 2 Üzeri binasız tcprak parçaları (eski usul çoğul), bir soru edatı. 3 .Çok hoş v» çok iyi lezzetli yemek» mânasma iki söz. 4 Işçinin hayatını kazanmak için harcadığı, etrafı duvarlarla çevrili tlkçağ şehrı. 5 Çok güç sarfetme sonucu vücuddan çı ' kar, ana baba, çoluk çoculcla .Soldan saîta: bırükte böyle 1 2345678V bır grup teş1 îstanbuldaki Rum Patrikkil ederler. 6 hanesine en nihayet tatbik olunGeçmış devir maya başlayan ış. 2 Yavrulama lerden kalma veya başka çeşitli yollardan çoğal değerli eşya. ma hareketi, kendi sırea köskte 7 Eski bir oturan onu komşusuna at.imaz. Türk impara3 Güçlü orduların savaşlarda torluğunun hal kazandıkları, tersi hazin Anadolu DUnKfl ftulmacanın kından. aptal türküsüdür. 4 Üstüne basılıp taaJIedilmlj sekll ve budala çepestile döndürülmüş durumda, bir şitlerınden biri. veya birkaç üyesi sakat kişi. 5 8 «Bundan önceki zamanlarda. Fransada bir şehir, apansız. 6 mânasına bir söz ve bir edat. 9 Kimyasal maddelerden, seslenme Bir yerı veya toprağı kazıp kansedatlarından. 7 Çokluk C n t l n t limonH~.~~ •tıran. ILKK DEIHİR DOKÜIVI FABRİKALARI De Beynelmilel nornılara uygun olarak ve Almanyanın rneşhur kazan Fabrikalarından lîhcinstah! Eisen\verk Hilden A. G. patenti ile imal edilmiştir. B. B. nin sıhhati düzeliyor Tecolutla (Meksika), (AP) Ünlü Fransız aktrisi Bıigitte Bardot' un mustarip olduğu dizanteri ve bronşitten yavaş yavaş iyıleşmeğe başladığı bildirilmiftir. Bıigitte halen burada «Viva Maria» filmini çevirmektedir. Meksikada filim çevrilirken Brigitte Bardot sık sık hastalanmıştır. İki gün evvel Fransız yıldızınm sette bayılması üzerine filmin çevrilmesine ara verilmiştir. Filim şirketinin bir sözcüsü, şuh kadının iyileşmeğe başladığını ve pazartesi gününden itibaren filmin çevrilme sine devam edileceğini söylemiştir. Şirketin burada 10 günlük bir işi daha kalmıştır. T.C. Emekli Sandığı Tarabya Oteli İnşaatı Kontrol Şeiliği Sa*ınalma Komisyonu Baskanhğından : ' ^ . A. S. ÇAMÜR HUMBASI SATIN AUNACAK 3 adet, 220/380 voltluk elek ^ k m o t o r l u asgarî 5,5 m SS mecmu manometik irtifaa saniy^^ e 15 litre, azamî 10,3 m S S mecmu manometik irtifaa saniyeu, 25 Htre çamurlu su basacak tulumba. • 2 adet 5.00 m SS mecmu manontkçtik irtifaa saniyede 5 litre çamurlu su basacak kapasitede tulumba satın alına ' caktır. Ellerinde bu tip tulumba bulunanların gerekli izahatı daha evvel şantiyeden almaları v e kapah zarf tekliflerirün 12/5/1965 tarih saat 14.00 e kadar Kontrol Şefliğine vermeleri ilân olunur. 1 ^nililKllllllllllllilllllinilllllllllllllimillM^ ( B a s ı n 6501/4S70) 8ış Merhezleri: LOÇTAŞ TİC^ET A. S.: lstanbnî. KarakPy, Fermeneciler 90,Tel.: 49 17 62 MERKEZ TİCARET A. Ş.: Ankara, Ulns Meydanı, Koç Han,Tel.: 11 04 50 Yeni Ajans 2284/4686 <Jllft1HliH.VK.ii. 139 = | BGZKIRDAKI ÇEKİRDEK Bozfei Çekirdek 403 Yazan: KEMAL TAHİR Bozkırdaki Çekirdek İki Türk öğrencisi Amerikada üçüncüiük ve dördüncülük aldı 405 Oklahoma City, (Oklahoma), 30, (AP) Toprak Seçme ve Otlatma Okulunun dün burada tertiplediği beynelmilel müsabakada, iki Türk öğrencisi, üçüncüiük ve dördüncülük kazanmıştır. 14. Beynelmilel Toprak Seçme ve Otlatma Yarışmasına dokuz memleketten ve Amerikanın 32 eyaletinden müsabıklar katılmıştır. Yarışmanın gayesi, hayvanların ot latılmasına münasip en iyi araziyi seçtirebilmek ve kazananlara ödüller vermektir. Dünkü yanşmada birinciliği Tanzania, ikinciliği Nepal, üçüncülüğü ve dördüncülüğü Türkiye, beşinciliği de Nepal almışür. Üçüncü gelen Türk, Selâhattin Akyol, dördüncü de A. Ragıp Ezerdir. r • » 404 Bozkırdaki Çekirdek Dfviş, bir silkin%e Sultanı dört beş metre safyere yuvarlan%tı. Hoplayıp kalktı. Sedire *mavzeri kaptı, mekanjzjnayı hırsla a(ip kapaytoğrulttu: i... Kıpranma! lakarun! T; sırada ilk taş dcçirmcnin duvarına çarptı ÜBnee hiç bir şej anlımadılar. İkinci taşta, ütfaşta Sultan gü«nle doğruldu: ıdim mi Kara lomcz! .. Basar seni esdüdülledim mi? Ttapıya, değirmeıin duvanna yafıyordu. Bir cjgirtıyla kırüdı. Bir ses duyuklu: » susamadınsa tslin et öğretmeni Kara D« • değirmen... len geçti. Kırviş Mansur Itlifı, önce yanağındaki, sonraldeki şişi hiç te&ş (tmeden çıkardı. Öptü baoydu. Odaya bü taş daha düşünce uykudarf gibi gözlerini zorla açarak yavaşça sordu: bu? Biri mi geldi? «Biri mi?» dedim kahpeı?.. belâni vere Kara rfümbük! Basıldm ne güzel! h belânı pezevenk! ım mı? Neee... lirden hoplayıp kalktı. Şi^d arda döşemeve sapladı. Koşup duvardarliği kaptı, sedire an: Baltayı... Baltayı, tkahpeee... Mekınizmayı açıp crttü: Kafi, bitiyorsun! Itasıymış, deli? m .riında balta w'. Al eline arkadan gelen çal kafasına!... Kidrkasından kısa splı baltayı Sultanın almasiir.adan. Kara Dervş ilk mermiyi gelişi güzel atmıştı. Odayı bir anda, banıt kokusu kapladı. Eroine, dünyanın en güzel kokusunu koklar gibi, göz lerini kapatarak banıt kokusunu ciğerlerine doldurdu. Deli Derviş yavaş yavaş değişiyor, üstüne kıyıcı avcuların hayvansı yırtıcılığı geliyordu. Birisine çok gizli bir şey söylüyormuş gibi fısıl fısıi konuştu: Baltayı kap!... Merdiveni tut!... Korkma, bunların silâhı yok, Sultan harum! Sözünü yeni bitirmişti ki, vınhyarak pencereden giren taş tavana çarpıp döşemeyi gümletti: Silâh yoksa kaya elvermez mi Kara deyyus? Gel koçum, teslim et Emine Hanımı edebinle... Tığitlik sende kalsın! Belki Zeynel ağam seni kurtarır. Hüss... Hüs dedim... Baltaya Sen baltaya bak! Baltayı dedim Yanığın Sultan Ya seni öldürünce... Hızla döniip mavzeri Sultamn karnma tuttu: Öldürünce... Teslim etmek nasü söz kalıp^!. Sultan, sanki kurşunu yemiş gibi karnını iki eliyle tutarak geriledi. Kara Derviş buna güldü bir zaman, baska bir taş pencerenin pervazma çarpmca Emineye eımj salladı: Hiç korkma Emine hanım! Seni vennAu bu can bende oldukça... Sinerek yer değiştirdi. TÜteği kaldırarak bağırdı: Vardım kahpe avratları!... Hamleme dayanacak er isterim!... Üst üst*fe üç kurşıın yaktı. Nişan almadan atıyor du. Mekan.izraa işletişi, tetiğe basışı, silâhı tutuşu ne kadar 'Jsta olduğunu meydana koymaktaydı: Al bakalım! Tüfekf patlamayınc» şaştı. Sonra mermileri tek tek süreı^k savasa girdi. Nuri siperledi Bulı * vik öğretmenle Yusuflu Esef, fundaiann >*''r kayanuı arkasmdaydüar. o ^ ' a n yer, iyice yuksek olduğundan yal nız değirmeni değil, öteki öğrencUeri de görüyorlardı. Deli Deniş ateş etmeye başlamadan önce, askerlik etmemiş öğrenciler, siperlenmeyi alollarma getirmemişlerdi. Herkes dilediği gibi davranıyor, hele taş toplıyan kızlar, büsbütün açıkta geziniyordu. Böylece, Dumanlı Boğaz Enstitüsü öğrencUeri, boz tüylü iri maymunların meydana getirdikleri dağınık bir sürüye benzemekteydiler. Çakıllı Okkcş, belindeki asker palaskasiyle uğraşıyordu. Esef şaştı: Ne halt etmekte öğretmenim bu Ökkeş? Okkcş Yiğit palaskayı çıkardı. İki ucunu bir araya getirip avucuna tükürerek bazırlandı. Bir eliyle pantalonunu tutmuştu. Hanım Kuzu'nun eteğinde taş doluydu. Elif İnce buradan bir tas alıp palaskaya koydu, Ökkeş uydurma sapanı, var gücüyle savurdu. Kurşun çibi vınhyarak giden taş, değirmenin penceresine çarpınca içeri girse Emine öğretmeni de yarahyabilecefini akıllarma getirmediklerinden bütün ögTenciler «Yaşşşaaa!» diye bağırdılar. Üçüncü taş pencerenin camuu kınp içeri girmişti ki Deli Derviş ateşe başladı. Saldıranlar önce pek bir şey anlıyamamışlardı. Kafalannı kaldırarak ne oluyor diye sağa sol* bakıyorlardı. Ömer eğitmen var gücüyle bağırdı: Bre yatuı! Yatsın herkes! Yere yatsın! Bağınrken biraz kalkmıstı. Yafr nından kurşun geçmiş olmah ki kendisini hr,,ui çalının ardına attı. Biraz sürünüp yer değiştirdi. Başını yavaş yavaş kaldırıp Ökkeş'i ayakta, sapanı sallar görünce deliye dönerek topUndı. Düşman siperlerine sıçrıyarak yanasmak istiyur gibi atladı. (•rkaa vsr) Beyoğlu Giheti Muvakkal Gaz İşletmesinden: 1 Bir adet Şase Kamyon ile bir adet loader pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Pazarhk 17/5/1965 pazartesi günü saat 16 da Beyoğlu Ipek sokak 2 No. da Umum Müdürlük odasında yapılacaktır. 3 Tediye ve teslim şartlan il e teknik hususiyetlerirJ v t( kUflerin m e z k u r ^. '.. : K^e kadar İsletme Umum Mudurlugüne verilmesi. (Basın I t jı;ı.î::!ifH;tıı:fERir:im:tTRR!îıMHmmHmHHmmıııi!mmm!rTm!'mıi!ifiui!uır.nırii^ Adıyamanda hamamcılar grev yapıyor AD1YAMAN Belediye nizamlarına uymadıklarından bir süre önce para ve kapatma cezasına çarptırılan hamamcılar, Belediye rayicini az bularak fiyatlarm arttınlmasını istemişlerdir. Belediyf, 150 225 kunış arasındaki rayici arttırmayınca hamamcılar iş yerlerini kapatmışlardır. Belediye ise tekrar açılmadığı takdirde hamamlara el koyarak kendisinin çalıştıra cağını bildirmisitir. ÎSTANBUL TELEFON ( BASMÜDÜRLÜĞÜNDEN Menhol kapağ! v e | | I I Ü | H ^ 1 çerçevesi y.ptırılacaktır ı İrvrT ? ! e k k Ü ! f " l ü z i h t i y a c l ^ 400 ade* menhol kapağ, ile 400 adet menhol çerçevesi irnâ! ettirilecektir. • malzeme ^ görülebilir. Veya bedeli mukabilin'l e alınabilir. 3 Geçici teminat 11.431.60 li,adır. 4 İsteklilerin kapalı teklif mektııplannı 10/5/1D65 pazartesi günü saat onbeşe kadar Başmüdürlüğümüz Satınalma Komisyonuna vermeJeri üjn olunur (Basm 6286/4682)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog