Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 • » > SAHtFE DÖRT CUMHURİYET 1 Hayıs 1965 ŞEHİRDE ve YURTTA BELEDİYE BÜTGESİNE Büro îşi Türk İş İTİRAZ destekliyor EDİLECEK KIZ ARKADAŞINA TECAVÜZE KA'.KIŞAN ŞOFÖRÜ Raymond ve Charlotte.. Acı ve tatlı hatıralarla memleketımızden ajnlacaklar. Fotograi A BİEGÎ Beledije Meclısi beş gun de vam eden toplantl sonunda Vali Nıjazi Akı tarafından, butçede > apılan değışıklığe Danıştay nezdınde itıraz edıl mesıni uvgun gormuştur. Hazırlanan ıtıraz yazısının şekıl >akuTundan hatalı olduğunun ılerı urulmesı uzerıne soz alan CHP Gru ııından Kemal Çüıngıroglu. «Beş ;unden berı meclıs Danıştaya yapı acak bır ıtırazın çozum yolunu bu amamasından xıtanı\orum. Profesronel hukukçularm bulunduğu neclısımızuı bu halını gorenler gu erler. Kımsenın bu durumu duynasuu ıstemıyorum» demıştır. Bundan sonra oylamaya geçılmış e Karma Encumenın ıtıraz mazba ası kabul edılmıştır Mazbatada, /alı Nıyazı Akı tarafmdan yapılan 99 mılyon lıralık ındırımm usul mkımından hatalı olduğu behrtıl nekte, butçenm Beledıye Mechsm 1965 Istanbul Daktılogıafı Şampi•e kabul edıldığı şekılde 442 mılyon 174 bın 503 hra uzerınden kesınleş yonası bugun saat 9 da Bevoğlu Tınesı 1580 sayıh kanunun 123. mad caret Lısesı musabaka salonunda ya pılacaktır iesıne gore ıstenmıştır Geçen sene kaybeden Ece Ozbayrak, şampıyonluğu gerı almak ıçın butun gayretıyle çalışırken, yenj sampıyon Erol Alpay da şampıyonluğu kaybetmemek uzere her zaman kınden fazla çahşmaktadır Yenı ye tışen pek çok genç daktılograf da yuksek derecelerle kategorılerınde şampıyon olraak uzere çalısmaktadır. 25 temmuzda Parıste yaptfacak orabzon vapuru ıle hacca gıden lan Dunya 6 ncı Dakülografı ŞamSafranbolunun Konarı koyun piyonası tecrubelı musabıkları daha den 76 yaşındakı Aptullah Öz cıddı çahşmaya teşvık ettığınden bu turk admdakı hacı, dun îstanbula senekı Turkıye Şampıyonasında degelen «Trabzon» vapurundan çık recelerın yuksek ve yarışmamn hararetlı olacağı anlaşılmaktadır. mamıştır. Bu durum uzerıne dun Anadolu Ajansına başvuran hacı'nın oğlu Osman özturk, çaresızlık ıçınde olay hakkında şunları soylemıştır : Lâle yetışüncılıgmı teşvık amacı «Dun vapurla gelen tanıdık baeı ıle duzenlenen lâle festivali, bugun lardan aldığım bılgıje gore, babam başhyacaktır. Bır ay devam edecek Arafat'ta şeytan taslarken kalaba festıval sırasında Emırgân Korulık srasında duserek ezılmis ve ken sunda yuzden fazla turde 150 bm dısl bir hastaneye kaldınlmıs, daha kok lâle teşhır edılecektır. Bu araionra ise hacılara kılâvnzluk eden da halkm eğlenebılmesı ıçm eğlenAptullah admdaki bir şahıs baba ce \e sergıler duzenlenmıştır mı evine almış, Trabzon vapurunun hareketinde volculardan bir tane MAYIS 1 ZILHICCE 29 sınin eksık oldnğunu goren gemi kaptanı Husevın Yuruksoy, yaptıfı S S ftoruşturmada babamııı dısarda bu5 •O lundnğunu tesbıt etmis, kendısinin o S nçakla Turkıye've gönderıleceğı v 1 4 57 12 11 16 02 19 05 20 49 300 jolnndaki yolcu beyanları uzerine yola çıkmıs, fakat şu ana kadar en 9 53 5 07 8 58 12 001 1441 7 56 kuçük bir haber almış değilim.» Turk Burols Sendıkasmm Kuledıbı Emnıyet Emeklılerı salonundakı Umumi Toplantısı hadıselı geçmıştır Toplantıvı açan Başkan Hakkı Dağ devıren; «Turk Buro personehyle 15 çıyı parçalamava kalktılar, sahte kongre zaptı tanzım etmek ıstedıler, fakat muvaffak olamadılar. Kanuru şartlar tahakkuk ettığınde sendıkamız greve kararlıdır Grev kararımı zı 66 sendıka desteklemektedır» demıstır Ote yandan Turk Iş I incı bolge temsılcısı Ismaıl Topker ve Mısafır sendıka ba^kanları kendılerını destekle\ eceklerını bıldırmışlerdır Seçım netıcesınde, Hakkı Dağdevıren Selâhattm Ogan, Enver Sınger, îsmaıl Engındenız, Ahmet Aslan yonetım kuruluna seçılmışlerdır. ÖLDÜRDÜ... Istanbul Daktilografi Şampiyonası VE A D A L E T 1 I I . l\l BULDU ALÂEDDİN BİLGt Fürk Adliyesi Fransız turisti Raymond'u bir saat süren tek celsede beraet ettirdi. Geçen pazarı pazartesiye bağlıyan gece Edırne Karaagaç yolu uzerinde ovnanan •dram», dun saat 15.45 de Edırne Ağırceza Mahkemesı duruşma salonunda sona erdi.. Gazetelerde haklarında çıkan jazı \e resimlerle, âdeta «Edırae'de gunun kahramanı» durumunj gelen, 20 vaşuıdakı Sorbon Üniversitesi Edebıyat Bolumu oğrencısı Andre Ravıııond, «Kendısinı nıudafaa ve Amerıkalı kız arkadası Charlotte'un da ırzına tecavuze engel olma» amacıvle sofor Hüsejın Ardavı oldurduğu kanaatına \ardı|ı ıçın «beraet» ettı. Ceza Mahkemesı Başkaıu Orhaıı Tore \e vak'a verınde olavı anlatı\or CEZAEV1NDEKI GUNLERINI FILIM V1LD1ZI OLMAK HA\ALIYLE GEÇIREN GENÇ KIZ, ŞEV1Dİ HAYALIM GERCEKLEŞTIRMEK IST*OR. Şimdi filin çevirmek isti/or ARAFATTA ŞEYTAN TASLARKEN YOKOLDU T «Ikı av, ıkı asır kadar uzun ve jıprateı geldı bana, Hur olmak ne IM sejmıs meger. O taş k^usun dılı olsa da konuşsa. Kadınlar koğusunnn tn bolumn bır âlemdır..» Bır hıısızhk suçu ıli 5 Sulh Ceza Mahkemesının kaıirı ıle tevkıf edilen ve ıkı ay Sultaıahmet Cezaevınde kalan 19 jaşıdakı Hanıfe Gencer fazla konuşraktan çekmdı Kadıkoydekı Yetı*rme Yurduna \erıleceğı 11 q1111«r tarafından ıfade olunan Hanıfe «8en 19 vasında kızım. Yetıştırme Turdu benl alnıaz» demı^tır RAYMOND VE CHARLOTTE... Ancak, hırpanı kılıklı. saçı sakalına karışmış bu Fransız gencı ıçın, gerçekten heyecan verıcı dakıkalar, dun saat 10 dan ıtıbaren cere>an etmeye başladı Karaağaç yolu uzenndekı Soğutluk mevknnde Raymond u yargılayacak hakımlenn de ıştırak edeceğı bır keşıf yapılacaktı Nıtekım, Raymond, mısır puskulu saçlı, Charlotte'u da >anına alarak, olay yerınde, pazarı pazartesiye bağlıyan gece bır şofer ıle ıkı yardımcısınm kendılerme oynadıgı dramı canlandırdı. •Surası» dedı «Şuradan geçıyorduk. Bırden garıp sesler du>duk Çok korktuk bu acajıp seslerden Bır yırtıcı ha>van sandık. Fakat sonra » Rahat anlatamadı Tercuman Nacı Alp aractlıgı ıle ılgılılere bılgı \ermek, zordu Sonra, hejecanla, aynı kelımejı bırkaç defa telaar)ı>arak •Fakat sonra sesler kesıldı Ansızın çalılıklar arasından ıkı kışı fırladı. Charlotte u kollarından yakaladılar. Saşkınlığım geçmeden, 15te şu koca ağacın arkasından bır uçuncusu de benım uzerıme saldırdı.. Çakım açık olarak elımdeydı. Kapıştık. Ve, adam turkçe bırşeyler dıyerek benden ayrıldı çımenlere jıkıldı » dedı. •Dıger ıkı kışı ne japtı'' > «Onlar mı' Arkadaşlarmın çımene j ıkılması uzerıne Charlotte'u serbest bıraktılar \e yardıma kostular Bu olay 3 dakıka surdu Bız koşma>a başladık Bır araba geçıyordu. Bındık Daha honıası bıhnıyor • Rajmond'un bu anlattıklarını bıhrkısı iandaıma Albayı Cıhat Bajkal, Ağır Ceza Mahkeme^ı Başkam Orhan Tore, u\e hâkım Alı Sunu u\e hakım Servet Atalav ve Savcı Ibrahım Kercstecı de, ılgnle dınledı Bu adı geçenler Ra%mondu \erecekleri kararla «>?uçlu» ve\a «suçsuz» çıkaracaklardı Rajmondun anlattıklarını olajdan sonra hemen \akalanan maktulun =uç ortakları Orhan ve Mumın de daha once doğrılami'slardı îsrael'de tanıstıktan ;onra, elını elınden bırakmadıgı Kahfornıvalı oğrencı Charlotte de, a\nı <eıı ^o\lem]"!tı daha once men hemen anlasılmıMı Nıtekım, büırkısı Jandarma Mba\ı ıle Sa\cı verdıklerı mutalealarında, Ra\mondu suçsuz bulduklarını dıger ıkı sanıgın ise suçlu oldugunu, kesıften dort saat sonra açıkladılar Artık a\nı ke^ıfte bulunmus mahkeme kurulunun kararına kalmtstı Ve mahkeme kararını bır «aatlık duru^madan sonra hemen \erdı «Andrea RaMnond'un durumu Turk Ce?a Kanununun 49 2 maddesıne ujmaktadır Ola\da tam bır meşru mudafaa vardır Kanunlanmız bu durum karşısmda bulunânları cezalandırmaz' Dığer ıkı sanık Orhan Anlamam ıle Mumın L'stuner ı«e Turk mılletının nefretını çekmıslerdır' » *** Tıcaret Oıia^na aıt olan duru«ma «alonundan guçlukle çıkabılen Ra\mond baska bır odada kendı=ını beklnen Charlotte a "sarılırken goruldu Yuzlerce Edırnelı Adlne kapısından çıkan bu ıkı turıste na=ıl tezahurat edeceğını hılmerlı Arkalarından «adece alkıslajarak kosusanlar \ardı Artık, Parıs \olu bu ıki turı=te «tatlı sert» bır hâtırayla başlamıs bulunuyordu. Filim çeviecek Pohsıje bır fılımdeojnamak ısı tedıgmı soyhyen Hanfe «Eğer aktrıs olnr ve bır fıfeı çevırecek olursam cezaevındekı kadınlar koğusunu canlandırmak ıterdım Bunu da çok ıstıvorum. ladınlar burada nasıl vasıvorlar, |unlerıııı «;ecelerinı nasıl geçırıvoıiar Butun ı bunların tatlı ve acı tıraflarım ıkı ay içmde oğrendım. Kıdınlar koğusundakı bazı kadınbr dısardaki sev gılilerıne ask mcktaplarını nasıl Konderıvorlar. Bu da çok ılci | çekici» demı? ve »onrasunlan ılâı v e etrrmtır: «BajjuU şhlâksız ka' dmlmrın «îinc ıo»»n « H T 9 C v a T hahne' Fakat her «ev(frai;men ta^ koğus bana çok se>ler<£rettı Favdalı olmadı dnemem.feklınde sozlerıne son \ermı«:tır. Lâle Festivali bugün başlıyor 1 İ İ =£.(|IIlIIIIIIIIIlTllllllllllllllIlIlllIlIIIIIII1tlflIIIIII1fIIIIIIII1IIII1IIIITIIIIIII1II 27 Mayıs 1960 devrıminde Samsun Emnıjet Mudurluğdne 172 ^No. lı teseUüm makbuzu mukaDilınde teslim ettiğim ruhsatlı 9 Ç»P 11632 No. h Brownik tabancamı ilgıli makamlardan bana iadesini talep ettım. Bir senedir tabancam bana iade edılmedi. Samsun \ahsi 9/10 1964 ve 2/3/1965 gunlu \e 256 No. lu yazılariyle, iade edılemiycn tabancamın Garnızon Komutanlıfında ve Çankın Seferi Gereç deposun da bulunmadığını tarafuna bıldir mektedır. 8/10'1964 ve 23 3/1965 tarıhlerinde Milli Savunma Bakanlığina, (Ord. 6 476. 639. 64(75'ÎO) No. ve 10/2/1965 tarihinde Içişleri Bakanbğma ve 23/3/1965 tarihinde Basbakanhğa yaptığım mu racaatlardan da bu tarihe kadar tabancamın tarafuna iadesi veya kaybolmuş ise bedelinin tazmini hususunda bir netice alamadım. Kaybolduğu bildirilen tabancamı Içişleri veya Millî Savunma Bakanlıklaruıdan hangi Bairanlık tabancamı iade edecek veya 27 Mayısta aldığımz tabancam ne oldu? cumhurıyete mektuplorı Bir Anzak elli yıl sonra Gelibıluda ildü Celıbolu Çanafctale sa\aşlannın 50 nc yıldonuflünde > apılan torenler ıan Turkıjlye gelen An zak'lardan Avustunlyah 84 yasm dakı Georje Baldwil oncekı gun tedavı edunekte oKuğu Gelıbolu Asken Hatahanesmle kalb \e akcığer kıfaetsızhğınden olmuştur 50 ncı yı torenleaıı bıle goremıyen eskı muharıph cesedı dun Çanakkale* getırlmıs \e Ingılız Konsolosluunun Btegı uzenne Arıburnunakı «Ingii7 Mezarlıgı» na defnedmıştır fepılan askerl torene Bo|u Komıtem, Valı E'n myet Mudru ve djer ılgııler katılmışlar, çlenkler kovmu';ardır 84 \aşmokı Gearge, n\nkara» vapuru ıleCanakkaeve seldıkten sonra bıden rahtsızlanmş ve hastahaney kaldınlnıştı 1 L  lstanbal 9 uncu Aslıve llukuk Hâkımlığınden: 961/321 Kurban »yramınlı ıkırcı gunü Turkışe Cumhuıijetı ZıBakırkoy, eşyolda ışlenen cınajeraat Bankası vekılı tarafıntın faıllerı ılan Agıp Musahıloglu dan Esat Ketenoglu alejhı ıle Turgut '.şık bı*ın aramalara ne açılan tahsıl dâvasmın rağmen blunamaaıışlard.r Polıs v apılan muhakemesınde çeşıtlı yerleS bask« yaprcakta faEsat Ketenoglu vaııslerı kat bır turl ız tesjıt edememekteAtılla Ketenoglu ve Cengız dır Dun d< kaatılSre yatakuk etKetenoğluna gonderüen daUklerı ıhbaî edilen Celâl Totoş ıle vetıve kendılerınm ıkametga Cengızhan fklınin Cıhangır Ilyas hı bellı olmadığından bahısÇelebı soka' 5 sayıt evı basılmışle bılatebhğ iade edılmış otır Pohs tfrde aı»ma jsntıgı sılup, davetıvenın ılânen teblırada burao sadece 5 k 0 esrar ğın° ve bır nushasının dıele geçımrtır vanhaneje tâlıkıne karar verılmış olmakla muhakeme ıGerek Tıgut ve (erekse Agopun çın tajın edilen 126965 guesrar kaçaÇüığı y^Jtıldar büındınu saat 10 da muhakeme ye ğınden Cel ^e Ceıgızhat esrar gelmedığınız veya kanunı bır vekıl gondermedığınız takdır • kaçakçılıgıve kaatilere \ataklık de gıyabınızda muhakem'eje | yapmak sıvmdan Adlıjre verıldevam edıleceğıne karar ve • mışlerdır nleceğınden dâva dılekçesı î v e davetıyenm tebhğı maka • mma kaım olmak U7ere ılan j olunur 214965 • IUIIIHHlillUllMttlltfltttUlttilll bedelinı bana tazmıu edecek* IlgUi Bakanlıklara bu haklı talebimin gazetenız vasıtasıyle duyurulmasını istirham ederim. Vahdettin Selâmi Darende Kişi haklarına alâka bekliyoruz Kadastro memuru olarak tığım roemuriyetten 9 senelik hız metten sonra 17/10/1964 tarıhinde istifa ederek birikmiş keseneklerimin iade edilmesi ıçin 17/10/1964 tarihinde Ankara, Yenişehir postanesinden taahhutlu olarak verdiğim dilekçeye cevap verilmemiştir. 1961 Anayasası ile teminat altına girpn kişi haklarına bu durum, rıayetsizlik değil midır? IIfflilerin dilekçeye menfi ve muspet cevap vermelerini bekliyorum. Almanyada tsçi Ahmet Gunaydın Bu çocuğu okutacak yok mu? Anadolunun fakir bir beldesı. Okumak, geleceğe umitle bakmak, memlekete yararlı olmak ıstiyen köy çocuklan her çun devamb köyden gelip gidiyorlar. öfleyın aç kalıyorIar. Ortaokulumuz bakımsız. Hele bunlardan çok çalışkan, çok takır öğrencimız olup korunmava muhtaç olanları var. Bu sene ortaokulun son sınıfmda bulunan bir öğrencimiz hem okuyor, hem de felçli babasma bakıyor. E ğer bir hayırsever bu çocuğu okutursa ileride memleketin istediği bir kışı olur. Bu sene ortaokulu bıtirecek. Okuyamazsa kendisini sokağa terkedecek. Umıtle bu çocuğun okutulmasmda yardımcı olacak hayırseven beklıyorum. Adresime mektup ya zacaklanndan eminim. Alı Dereli Ortakoul Mudür Y. Ilgaz Çankın BERAET VE SONRASI... î=;te çe\ reMnde «kotu bır ınsan olarak» tanınan •icfor Huse\m Arda ıle arkada"U Orhan \e Mumın'ın teca\uzune marur kalan bu ıkı tun<;tın bınnın, dığerınden ajrılmalarına hıç bır gonulun razı gelnmeceğı bu ke^ıl sıra^ında he Evlenmek için 50 bin Hralık mücevher çaldılar vlenmek ıçın uç evden mücevher çalan hse son sınıf oğrencısı Çetm Eğılmez ıle sevgılısı Nazmı\e Yurur çaldıkları 50 bın hralık mucevherden bır kısmım çarsıda satacaklan sırada jakalanmıslardır Askı uğruna «evgılısmı de tursızhğa suruklıjen Çetın dun sabah Emnıyet Mudurluğunde krız geçırmıstır Bakırlöy ciıayetnin faileri aıanıyor Örnek hareket Anadolumuzun çok yerinde olduğu gibi, çok verimsiz ve geçiminin dortte üçünu diyar gurbetten temin eden koyümiiz, ancak 1958 de okula kavusmuştur. n k seneler okul binası ihmale uğramıştı. Okul Müduru Cavit Aydının önculuğü ile, koy halkı kısa zamanda okulun tamirat işlerini tamamlayıp okula gereği gibi veche vermek luzumuna inandı. Okulun sosyal ihtiyaçlarmı da gidermek icin, gerek koyde yaşayan aileler ve gerekse gurbette işçilikte kazanan insanlar, okula karşı çok yakın bir ilgi duyduklanndan bıiyuk miktarda ders araçlan ve okul levanmatı temin etmişlerdir. Asıl mühim olanı, okul bitişiğinde bulunana, senelerden beri köyün mezarlığı olarak kullanılan sahayı, ana. baba, kardeş, çocuk; karıkoca demeksizin sokerek başka bir yere nakil etmeleri ile, mezarlıktan elde edilen alanın okul bahçesi haline getirihnesi mumkun olmuştur. Bu babçeye de bir Atatürk büstti dikilmesine teşebbus edilerek, her türld maddî sıkmtılara rağmen bust temin edilmiş olup, gerekli projenin tanzimi için ilgili makamlardan bir teknik elemanm mahallinde keşif yapması safhasma gelmiştir. Bahıs edilen hususlar bugunkü Turkiye ortamında, köylumuzü çok geri bir rihniyetle damgalamak isteyen kirli niyetli kişilerin suratına indirilen bir tokat mahiyetindedir. Teşvik gorduğu takdirde koylumüzun ne kadar gayretli ve fedakâr olduğunu gosteren bu brnek ' hareketinin Turk kamu ovuna duyurulmasını »rru ederiz. Mesudiyenin Danca Koyü halkmdan İbrahim t'nal E Önce kontrol I Qvaşındaki Çetın Eğılmez bundan bır sure on• * ce tanıdığı Nazmıve'ye evlenme tekhfınde bulunmustur. Ailelerının ızni olmadığı halde bu ise gırisen genç, para bulup ev tutmak ve duğün vapmak ıçın ev sovmağa karar vetmıstır. Bnnun ıçın de gozune kestırdığı apartman daırelerinın zilıni çahp ıçerde kımse olmadığını anlavınca iskarpela ile kapıları açıp hırsızlık yapmıştır. Ellerınde sabte bırer makbuzla gezen ikı genç, gıttıklerı yerlerdeki kontrollerı sırasında karşılastıkları kisilere: «Bız Tan mecmuası hesabma abone topluyoruz» diyerek gercek maksatlarını saklamıslardır. Büyük şçi mitingt yarın ypıiıyor (Basın 66514685) "TTTTTTTTHl INSAF î Sayın Hakkârı Beledne Başkanının feryatlannı dınleyıp, ıçinde bır nebze insanhk cevheri olan bir insanın uzulmesi lâzım değıl midir? Ne dersıniz beyler. 20. yuzyüda 10. yuzyıl medeniyetini yaşıvan portakal, elma v s . gibi zarurî gıda maddelerınden büe mahrum, sınemasrz, eğlencesız, yolsuz, ışıksız, susuz, musluksuz, araçsız bır zavallı halkın sadece askerlik çağı veya illâki bır suç işlediğî zaman onunla ilgilenen bir hukümete insaf edin. Hakkâri, doğu ve güneydoğu da Anadolunun smırlan içindedir dememe lisiniz. 3u ilgisizliğin sonu vahlm olabilir Dojfulu Vatandas Pembe iğneler "kı gencı dun Kapalıçarsıda satmak ı^tedıklerı ortası ıncı ıüemelı «Pembe tğneler» ele vermıs| tır Bır kujumcuva gıden ve kendısinı Yasemın adı ıle tanıtan Nazmıje, ığnelere 5 bın hra ıstemıştır Hır^ızlık Masası memurları tarafından vakalanan Nazmne Emnıjete getırılmış, burada hırsızlığı ni'anhsı Çetın ın vaptığını, çalınan rnucevherleri de kendısinin sattığmı soj'lemıştır Kısa bır sule sonra da Çetın vakalanmıçtır. fi Evlenmek isteyen çıftlerin en buyuk derdı: Para... Blnlcree genç kız ve erkek, geleceklcrini «mniyette gormediklerinden ev lenemiyorlar Kesımde, aşk vuzunden hırsız olanlar Emniyet Mudurluğunde gorüluyor. N 50 bin lira ısantas SakaMk Sokakta Dr Eyup Yılmaz'ın, Os manbey, Matbaacı Osman Bev Sokakta oturan Mehmet Seyhan'ın ve jıne Nışantas Topağacı Caddesı Buket Apartmanında oturan eskl Bujukelçılerden b m n m M Denıze Carım'ın evınden 50 bm hra değerınde mücevher çalan ıkı âşığın, mucevher lerden elde ettıkleri paraların bır kısmı ıle ev es\ a«ı aldıkları da tesbıt ohımrnıçtur. KADIKÖÎ 2. SLLH HUKLK HÂKtMLÎGtNDEN 1 L \N 965 50 Vesayet Gazıantep, Nızıp, Fevkanı Mah , Hane 206, Cüt 21, Sahıfe 131 de nufusa kayıtlı Havva Melek Akman (Yılmaz) ın hacrı ıle ^ahsına takayyut, mallarını ıdare, medenî ve hukukı tasarruflarda kendısinı temsıl etmek uzere Kadıkoy Muhurdar Cad Ak Apartman 127/4 te oturan damadı Mustafa Akınal'm vası tajımne 9/4/965 tarıhmde karar venlmıştır. Keyfıyet M K 'nun 360 v e 371 maddelerı gereğınce ıîân olunur 20/4/965 (Basın. 6718/469ÖJ I Kazlıçeşf de 49 derı fa'rıkasındakı lokav protesto ede sessız yuruyuştersonra, jarıtı «100 bın kısinın kalacağı tahtnn edilen mıtınç» de uzerı Kazl e^me'de başlljacakf TEUKKİIR Bâsur Uetlnln kanamı. sancı Te slşlerfüzünden 7 senan milul gibi gtl Nlhayet yattşa du{ tüm Bu cl halde ıkcn tr def» yaptığı Ip tedavlsl Ile *en) ea. pasaglarolsvata Kanışftrsn T« bılhassa I büyük blzme; kargı> Uğınaa s«ce sağlığımı stedl&nl blldlreKonyada JineMog Operator Dr. Sali MUTLUCAĞ'a en üerin eşetfeÜTKrtml »nede. rlm. I Hasaa SAUTEKE | j »•ıınrMiıııiHiıııııııııııııııııııııllllıllllllllUIIIIIIIUUllLUÜllllUUIIIIIllUC
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog