Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

1 Mayıs »65 CUMHURİYE1 SAHtFE üÇ AjANSLAK . HAOYO ÖZEL MUHABİRLERİMIZ Sağsol kavgasının bilânçosu: 400 ö/ü, 1500 yaralı Kuç Bataklığı Savaşı AMERiKA DOMiNiK'E DÜN Hindistan'ın 3800 ASKER DAHA ÇIKARDI şartlarını Pakistan Washington (a.a. A.P. Radyolar) SOVYET FRANSIZ CÖRÜŞ TEATISİ DEVAM EDECEK "israeli teklifi Arap yasasına aykmdır,, Politika ve sokak okak ucuzluk yeridir. İşportacılık sokakta gelişmiştir. Pazarlar sokakta kurulur, seyyar satıcı sokakta gczer. Ve çocuk sokakta oynar. Çünkii sokak ucuzdur. Ama ucuz etin yah1 nisi tatsız olur. • Çocuğunu sokağa koyuveren bir daha içeri alamaz. Sokağa alışmış kedi eve seyrck döner. Ve sokağa serilmiş politika bir daha sokaktan kurtarılamaz. Bunun nıisallcri çok ı görülmüştür. Saymaya lüzum yok! PARİS (a.a. A.P.) j Sovyet Dışişleri Groraikonun Solcu âsiler ile sağcı sivil cıınta araFransa ziyareti sonıında, sında önceki gün anlaşmaya varıldığı haRAVVALPİNDİ (Pakistan) berine ıagmen Dominik Cumhuriyetinde (A.P. a.a.) Hint Pakis dün akşam Paris'te bir ortak bildiri yayımlanmıştır. çarpışmalar dün yeniden başlamış, âsayiş tan hududundaki Kuç bölBildirinin başlıca noktalave nizam tamamen ortadan kalkmıştır. vukubulan çarpış rı aşağıdadır: Bunun üzerine Başkan Johnson, ayaklanmalar ve gesinde kargaşahk içinde bocahyan Dominik'teki «Amerîka malalrm durdurulması için «Gromiko ve Fransa Dışişleri Balıların güvenlik içinde tahliyelerini sağlamak» amakanı Murville, Çin Hindi yarımadacıyla bu memlekete 1.300 deniz piyadesi ve 2.500 pa yapılan beynelmilel gayret sındaki ve özellikle Vietnamdaki raşütçü daha göndermiştir. Böyiece Dominikteki A leri Pakistan dün redclet durumuıı vahimleştiğini ve barış merikan deniz piyadelerinin sayısı 1.700 e çıkmıştır. için tehlike yarattığını müşahede eFakat Washington'daki yetkili kaynaklara gö miştir. derler. re, Amerikan askerlerinin ııkarılması veja indirilmcsi, Amerikalıların korunmasından ziyade U'ashington'un Dominikte komünistlerin duruma hâkim olnıa ihtimalinden duyulan kaygıyla ilgilidir. Nitekim Dominikteki durumu müzakere için A merika tarafından toplantıya çağırılan 20 üyeli A merikan Devletleri Teşkilâtına (O.A.S.) da aynı şüpheler izhar edilnıiş ve Amerikamn kimseye damşmadan giriştiği tek taraflı hareket tcnkidlere uğramıştır. Resmi bir Pakistan sözcüsü. Hint Pakistan çarpışmalarının Hindistan Başbakanı Şastrinin ileri sürdüğü şartlar altında yapılma sı istenen bir «ateşkes» anlaşması ile sona eremiyece^ini söylemiştir. Bu arada, anlaşmazhk ve tar pı.şmalarla ilgili gizli diploma • tik ve askeri çalışmalar dün de Yeni Delhide devam etmiştir, Şastri ile Hint Savunma Bakanı Çavan, Parlâmentoda, ne o lup bittiğini Hint milletine açık Iıyamıyacaklarını söylemişler, fakat olayların bayli büyük olduğunu imâ etmişlerdir. Şastri, Pakistanla «ateşkes» anlaşma sı görüşmelerinin înçilizleriıı tavassutuyla yapıldığını teyid etmiştir. Bu bölge sorunlarınm çözümü, Vietnam, Kamboç ve Laosun bağımsızlık ve eğemenliklerinin tanınması ve bu ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesi ilkeleri üzerine temellenen 1954 ve 1962 Cenevre anlaşmalarına dönmekle mümkündür. İki Bakan da, Amerika ile İngilterenin, temenni ettikleri bir uluslararası Kamboç konferansı konusunda bu iki ülkenin vardığı anlaşmayı dikkate almışlardır. AVRUPANIN GLVENLİĞİ Fransa ve Sovyeller, birer Avrupa devleti olarak. Avrupa güvenlifiyle ilgili sorunlara (tarafların üzerinde anlaştıklan bir çözüm» bulunmasında büyük fayda mülâhaza etmektedirler. Fransa ve Sovyetler Birliği, bütün ilgili taraflar arasmda bir anlaşmaya varılacağı ümidindedirler. kabul etmedi Arap Başkanları temsilcileri konferansı karara vardı Kahire (a.a. A.P. Radyolar) Maalesef Türkiycde zaman zaKahiıede toplanmış olan Arab Dev let Başkanları temsilcilerinin ka man politika sokağa düşer. Politibul ettikleri karar tasarısında, Baş j kacı düşer demiyoruın. Politikacı kan Burgiba ve Tunus hükümeti | sokağa düşünce ne olduğunu Kızılzikredilmeksizin, îsraelin tamnma ay olayları diye anılan hâdiseler sı için yap'.lacak her türlü çağırı göstermiştir. nın «Filislin meselesi karşısında ! Politika neden sokağa düşer? Arap dayanışmasına aykırı. Arap I Hükümctler bir işi beceremiyeBirliği yasasının ihlâli ve Arap hü j ceklerini sezdikleri zaman onu sokümdar ve devlet başkanları tara kağa itiverirler. Sokağa inişin rahat fıııdan kabul edilen plânlamı bir ! tarafı sokakta akıldan ziyade bistenkidi» oldugu kaydedilraektedir. lerin scsi dııyuunasıdır. Sarhoş so, kakta nâra atar. Şoför sokakta TUNUS BASIM Tunus basınında belirtildiğıne ; kavga eder. Seyjar satıcı sokakta palavra savurur Ve seçim kavgaları göre. konferansta sokakta olur. O Burgiba takbih edilmenıiş, O N'âsırın teklifleri, oybirliği Fransa Cunıhurreisi De Gaulle'ile kabul edilmemiş. ün marifeti de istediği mcseleleri O Ne Burgiba ve ne Tunus • ; sokakta halletmesidir. Çünkü so: tan bahsedilmemiştir. kak muhakeme etmcz. Sokak müBütün bunlar ve Arap ülkeleri nakaşa etmcz. Bütün mcsele sokanin Burgibayı örnek alarak Başkan ğa «iş» leri istenilen şekilde anlatNâsıra kafa tutmuş olmalan, bi maktadır. Ondan sonra o seni alıp ıer başarı kabul edilmektedir. götürür ve bazan istemedifin yerlere kadar sürükler. JUAN BOSCJASIN KON'FERANSINDA Sürgünde olan Dominik Cumhurbaşkanırun tekrar >aşına gelip gelmiyeceği konusunda derin derin düşünen Juan Bosch, resimde, bir In konferansı sırasında görülmektedir. 19 ay önce asker! ihtilâl sonueunda devriloükümet hâlâ endişe içindedir. K Gazetelere göre Almaııyada 15 bin fahişe vergi veriyormuş. Haber Dün gece geç vakit U'ashington'a ulaşan haberlerbelki orijınal.. ama beğenmedim den aniaşıldığına göre. şimdiye kadar Dominik başdoğrusu. Şu fahişe lâfı da nedir kenti Santo Domingo'da yüzlerce insan öldürülmüş yani. Kime hakaret bu? ve yaralanmıştır. Adam öldüren silâhlı çeteîer şehirSeattle (VVashington) (a.a.) Biçare kadın karnını doyunnak de başıboş dolaşmakta, ateş etmekte ve yağmacılık Dün sabah Washington eyaletinde için vücudünü kiralıyorsa buııa hayapmaktadır. vukua gelen deprem 5 kişinin ölü ! karet mi lâzımdır? Hem kimindir Çarpışmalar sırasında Amerikan deniz piyadeleri müne, bir çok kişinin de hafif ya ; bu kabahat? Kadının nu, yoksa odört Dominikli silâhlı çeteciyi öldürmüşlerdir. ralanmasına sebep olmuştur. Wasi nu kiralıyan erkek hayvanın mı? Amerikanın, O.A.S. nezdindeki temsilcisi Ellshington eyaletine bağlı 12 ye yakın Hem şu meseleyi bir gözden geIngilizlerin, her iki tarafın da worth Bunker, Dominik te yabancıların sığmabileşehirde de yüzlerce ev hasara uğ çirsek.. bir erkek bir kadmla gayri ceği tarafsız bir bölge ihdasmı istiyen konuşma Kuç bölgesinden çekilmesini iste ramıştır. meşru münasebette bulunur. Kadın sından sonra, «Amerika sorumluluklarını, ilk fır dikleri anlaşılmaktadır. Fakat Hin 45 saniye devam eden sarsıntının i fahişe olur, erkek.. hiç.. halbuki satta Amerikan Devletleri Teşkilâtına devretmeye distan, çarpışmaların başladığı 9 şiddeti, Rihter cetveline göre 6.7 suçsa bu ortak bir suçtur. hazırdır» demiş ve bu suretle Amerikayı, O.A.S. nisandan evvelki statükonun mu derece olarak tesbit edilmiş ve İn O, erkeğin elinin kiridir. YH yasasını çiğnemekle suçlıyan Venezüella Devlet hafazası üzerinde ısrar etmekte'lir. giliz Kolombiyasma kadar, kuzey kar, temizlenir diye bir de hczeyan Bu, kabul edildıği takdirde, PakisÇEŞİTLİ KOMJLAR Başkanı Raoul Leo'neye cevap vermiştir. batıdaki dört şehirde hissedilmiş ederler. Bütün kabahat erkektcdir. T tan kuvvetlerinin geri çekilmesi ge Fransa ile Sov> etler Birliği ara tir. rekecektir. O istemese, harekete geçmese kasındaki görüş teatisi, ortak menPEKİN a.a A.P. Radyolar dın ne yapar tek başma? faatlerle ilgili bütün konularda deÇavan, Kuçta çarpışmaların deO.A.S. Konseyinde, Dominik Cumhuriyetinde baş| Bizde bunun Türkçesini süylemekaldaran kuvvetlere «ateş • kes» çağrısında bulunul vam ettiğini söylemiş, fakat açık vam edecektir. ILKBAHARYAZ ÇANTA MODELLERİ I yiz de «fahişe» deriz. Arapça denirlama yapmamıştır. Dışişleri Bakanları, iki ülke se ayıp olmazmış. Eşeğe merkep, omünist n Başbakanı Çu En Lay •dünya» yı temsil eden bütün gazeteci, fo ması için Amerikanın ileri sürdüğü teklif 16 oyla tasAVRUPA FERMUARLIKLİPSÜ hjyara salatalık, pisliğe necaset detoğrafçı ve sinemacılann, memlekete gir vip edilmiştir. Meksika, Dominik Cumhuriyeti ve VeResmî hir Hint sözcüsü dün ge arasmdaki ilişkilerin her alanda Amerika Kamboçya hakkında bir vl0EU DERİ mekle güya bir terbiye göstoririz. me*ini kesin olarak yasak etmiştir. Bu . neziiella, Konseyin böyle bir çağrıda bulunmak yet ce, 3,000 mevcutlu bir Pakistan tu gelişmesini temenni etmektedirler. milletlesı konferansı «Vietnam Amaaan bıktım bu mürailiklerden! Fransa Dışişleri Bakanı Couve tedbir, «hür diinyada bağhlıkları bilinen kisine sahip olmadıgı gerekçesi ile çekimser kalmış gayının Biarbetin ötesindeki Hint lalkır.ı boyeğmeğe zorlamak çabalaGalatasaray 234 İ C Ü Kadının kanına girmek için bin topraklarmda ilerlediğini ve Hint de Murville önümüzdeki sonbaharAsyalı gazetecilere de tatbik edilecektir» lardır. nna devanvin kullanmak istçdiğini» dereden bin su.. sonra fahişe... Amerikamn, beş kişilik bir soruşturma komisyo topçusunun ateşiyle karsılaşnğını da Sovyetler Birliğini resmen ziyaBu gazeteciler Kamboçyaya turist olarak löylemiştir. ret edecektir. İlâncılık: 6J08/4680 da giremiyeceklerdir. Sadece «emperya nu teşkil edilerek Dominik Cumhuriyetine gönderil söylemiştir. Bir de fahişe vergi veriyormuş, Pekindeıpılan ve Londrada dinlediye ya.şıvoruz. Ayol bundan dcrs lizm ve yeni sömürgecilikle mücadele et mesi yolundaki diğer bir karar tasarısı da, bugün nen yeni ÇHaber Ajansmın yayınında Washington'da yapılacak toplantıda incelenecektir. i'iııyjjtt ijiı ı söyleditikleri bilinen bazı Batılı gazeteciler bu Çu En LayÇin hükümetinin böyle bir ; alalım. Fahişe diye yererek Bunker, âsilerin Amerikan, Meksika, Peru Bügin biçareler vücutlarının kiralarınkonferans isında Prens Norodom Sikarar dışında bırakılacaklardır.» yükelçüiklerine saldırdıklarıru ve Salvador Büyükdan vergi veriyor, sen sultamm kahanuk'un inde tutnmnnn» tamamen elçiliğini yağma ettiklerini açıklamıştır. Bunker, desteklediğtdirilmiştir. zancından vergi vermiyorsun! Hem Amerika yükleniyoc ayrıca, şimdiye kadar çoğu Amerikan vatandaşı o{ sen fahişe de değilsin! Çin Basanı n» şart altında olursa lan 1.400 kişinin Dominik'ten tahliye edildiğini, bu * * * olsun Ame emperyalizminin Saygon • Diğçr taraftan, B. Amerika Savunma Karaib adasında daha tahliye edilecek çok sayıda Grip ve Soğuk Algınlıklarına Karşı Bak Sorbonlu delikanlıya. Edime Bakanlığı, Kuzey Vietnamdan Güneye yadaki kuklaimini uluslararası bir konyabancı bulunduğunu ve bunlardan 650 sinin başkırlarında kız arkadaşını kurtarpıian komünist sızma hareketlerine set feransa sok meşru hale getirme.'ine şehir yakınlanndaki Polo sahasmda beklediklerini mak içio başma neler gelmiş? çekme gayretlerinde Güney Vietnama yar j «sla müsaf «dilemiyeceğini söylemişbelirtmiştir. Mesele belki basittir.. ama bilmidım maksadiyle bu Guneydoğu Asya ül ; tir. Beynelrnüel Kızılhaç TeşKilâtı, bir haftadır devam yorum bizde böyle bir hüküm var kesin» hücum botlannın gönderileceğini eden çarpışmalarda 400 kişinin öldüğünü, 1.200 kişiBu akşjÇana hükiimeti hçyeti .«erenu?.. Fransada birisini başkalarının açıklamıştır. , nin de yaralandığını bildirmiştir. fine Pckincverdiği yemekte konuşan önünde döğseler, hırpalasalar da Çin lidcri cştir ki: ötekiler kendisine yardım etmesc, Takriben 25 metre u\ < Herkcsfcildiği gibi Johnson ida onu dayaktan veya işkenceden, tch(BAYERl resinin Viendaki aıkerî serüvenleri zunluğundaki bu tekne likeden kurtarmıyanlar «tehlikede tekrar tekrasnilgeye uğramıştır. Şartnev'i beşere yardımdan kaçınmak» Ier, çeşitli toplarla mü 8iz müzakerdesi de ilâs etmiştir. suçuyla mahkemeye verilirler. Biz cehhezdir. Hücum bot« Amerikan bir laç günde âniden ise: M7S MUGLA Kamboçya hftda ulıtlararası bir kon Aman kaç! Sonra şahitiik ettîTABLET ları, 7. Amerikan filosu 10,5 1965 28,5,1965 tarihleri arasında Rotteıdam fcransa bazırduğunn açıklamıştır. Burirler! diye uzaklaşrrız. Biz insannun emrinde bulunacak Hamburg Bremen Dünkerk Anvers rada bulunanstlarımctn hepsi AmeriIık ve medeniyet vazifelerimizi bir kamn en azın. soıı ik yıl içinde böyle Londra limanlarından Türkiyeye yük alacaktır. kere daha gözden geçinneye mectır. Komünistlerin d e i bir konferans kaçtısndan haberdar • bııruz galiba!.. nizlerde çok faal olmaSÛRAT dırlar. Amaaan sağlık olsun da hepsinin çaresi bulunur. Hattâ şu günlerde ları ve bir çok Güney Literatür ve nümune Için : İmal Yeri : Kambyanır karan salgın halindeki Amerikanofobi has Vietnam teknelerini ba tahğının bile!. Bırleşik Alman İlâçFabrikalarıT.Ltd.Şti. Blrlejlk Alman ilâçFabrikalarıT.Ltd.Şti • İNTlZAM «Johnson resi, şiıdi bu koııferantırmaları veya ağır haB. «a niçiıı bu kî ilgi şsteriyor? AmacıTopkapı / Istanbul « burosuSaadet Hanı Fındıklı/lstanbul sara uğratmalan üzerinııı Kambocyarallığun tarafsızlığını KAYIP Alemdar Nüfus MemurluBANKAUR CADDESI, BOZKURTHAN KAT S GALATA ve toprak bülüğünü olmadıgı açık • ğundan aldığım hüviyetimi kaybettün. ne bu kararın alır^dığı TEtEFON 44 26 63 49 5670 TEIGRAF, KOÇTUĞ İSTANBUI Hükümsüzdür. tır. ı Fatma T. Ediz bildirilmektedir. i Öte yandaramboçt hükiimeti, «hür Rekâlmcılık 1682,4663 Reklâmcılık 1676/4667 Cumhuriyet 4689 Yüzlerce ölii VVashington'da deprem can ve mal kaybına sebep oldu ÇUEN IAY KAMBOÇYA KOIERANSINIREODETTİ «Ateş kes» çağrısı YEğ/TA Sayın Doktor ve Eczacıların Dikkatine Yeni » « Preparatı KOÇTUĞ DENİZCİLİK İŞLETMESr Refagan Piyasaya arzedilmiştir ( \ ) ENÇOK TÜRK HAM PETROLÜ SHELL AKARYAKITINDA BATI KAYAKÖY O DİVARBAKJI? KUYUDAN RAFİNERİYE KALK1NMA YOLUNDA TÜRKIYENIN Y
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog