Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR Dünyo edebıyatının ölmtz e$erlerinden birini daho sunar! VVILKIE COLLINS bu rom.nndı h ^ K i a •• ;>ır dslu bir m«rak ıcmd« sabırsıılıkl» okunan bır eter yıratmrftır. Dünya edcbıyatının tn unlü Merlerınd»n elın bu kiiıik rtmtn kıtiplığınız. ustun bır ıenqjnlik kaıandıracaktır BEYAZLI KADIN umhuriyel KURUCUSL: VUMÜS NADİ 1 Kazn» Nami Du İkinci defa basılmıştır. Bakanlık Yayınevleriyle bütün Jritapçılarda 10. lira fiyatla satılmafctadır. . 1 ' (Basın 4815/3910) 41. yıl sayı (4616 Trlgraf ve mekttıp adresi: Cumhurıyet î.~u,nbul Posta Kutusu: İstanbu) Nc 246 Telefonlsı 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumo 9 Nisan »965 • 1 AMERİKA MİİIAKEREYE HAIIR Kıbrıs Derken VVasbington a.a. . A.P. Radyolar Başkan Johnson, Amerika'nın Vietnam buhrarunın barışçı bir çözüme bağlanabilmesi için «ön şartsız »üzakereler» e hazır olduğunu ilân etmiştir. Johnsonun açıklaması, Hür Dünyada genel bir memnuniyet uyandırmıştır. Doğu Blokundan henüz bir tepki ahnaraamıştır. • •• 341.2 mil kare yiızölrumnne sahip Berlin srhri. konıünist Dogu Aimanya topraklarıyla çeperevre sarılıdır. '•., 55 i Amerika. İngiltore ve Fransa. gerisi dc Sovyetlerin askeri isgali altındadır. 3,3«O,(WO lik nııfusunnn öçte ikisi batı kesimindedir. Doğuda ümit, Batıda buhran I Hnivetsitcde tetotm istendi Ö1SCEKİ GÜJS BERLİNE ATEŞ AÇA?S SOVYET MİGLERİNİN TUTUMU PROTESTO EDİLDİ AMERİKA VİETNAM İÇİN ÖN ŞARTSIZ MÜZAKERELERE HAZIR OLDUĞUNU BİLDİRDİ Millî Eğitim bütçesi görüşülürken, Köy Enstitülerinin yeniden açılması teklif edildi ANKARA Cumhuriyet Bürosu ^ aporunda taraf ruttuğu için Arabulucu Plaza'yı reddetI ^ ^ ™ ^ tifc. Birleşmiş Müietler GeBÖLÜKBAŞI Johnson. Amerika'nın >Bu mesut ve parlak barış ' nel Sekreteri de bu kararışfünunp kadar da, uyuşmazlığın yayılmasını öntememızı reddetti. Biz kararımızda diCEVAP reniyornz. Şimdi ne olacak? Ha ye ralışacağını» da vaad etmiştir. Köy enstitüleri Başkan, şöyle devam etmiştir: kemlik gibi. arabuluculuk gibi, anVEROİ: «Halk eğitiminde inkılâp yaratan Asyalılar olsun. Amerikalılar olsun, binlerrc cak ilgililerin nzası Ue bir anlam kişinin savaş alanlaruıda ölmesini gormek arzusunda bu kunımları, köy enstitülerini yetaşıyabilecek bir sıfatı Sayın U değiliz. Kuzey Vielnanı halkınm zabmetler ve fedaniden ele alıp kunnak lâzımdır. Thant kendi iradesine dayanarak kârlıklar ile meydana getirdiklerini yerle bir etmek Aksi halde köy okullarma öğretmen Sayın Plazanın kişiliğine sonuııa niyetinde de değiliz. Böyle bir arznmuz yok. Kudrebulmak mümkün olmayacaktır. Köy kadar bağışlıyamamak gerekir, diöğretmenlerini önorc etmek zorunj c düşünüyoruz. Genel Sekreter, A timizi itidal ve sağduyu ile kullanacağız.> dayız. Yoksa Karakurt olaylannın rabulucudan aldığı rapor üzerine Yardım programı önünü alamayız. Halkevleri ele agörüşmeler açılması yoluna gider Ayrıca. baıış geıçekleştiği takdirde. Amerika'nın lınmalı ve Millî Eğitim Bakanlığıde Kıbnslı Rumlarla Türklere hadi 1 na bağlanmalıdır. Bunlardan halk derse bizim bu dâveti de kabul et GüneyDoğu Asyanın kalkınması için 1 milyar dolârlık bir yardım programı ihdas edeceğini açıklamış• eğitiminde faydalanılmalıdır.» miyeceğimiz meydanda olduğuna Ankara (a.a.) MP Genel Ba«1 göre, yıllardır çözüm yolu buhınaBaşkan, bu açıklamasından hemen sonra, başta Genç/erin durumu , kanı Osman Bölükbaşı, dün basına I mıyan anlaşmazlığın yine havada Sovyetler olmak üzere dünyanın diğer gelişmiş ülke: yazılı bir açıklamada bulunarak, kaİacağı besbellidir. Başka arabuAP li Muslihitün Görür ise, genç TRT'nin dün yayınladığı bildiriye Ankara (Cnmburiyet Bürosu) lucunun aranıp bulunması ile dc lerini bu tasarıya katılmaya dâvet etmiştir. liğın raoral ve ahlâk» bakımından cevap vermiş, kendisinin 2 nisanda Başbakan Suat Hayri Ürgüplü dün duruma olumlu bir biçimde gelisTecavüzün durdurulması yetiştirilmesine önem vermek gerek öğleden sonra CHP Genel Başkanı tiğini ileri sürmüş,«maalesef genç Millet Meelisinde yaptığı konusme imkâm sağlanabüeceği çok şüpGüney Vietnam halkınm kendi kendine rahat bir İsmet İnönü'yü evinde ziyaretle bir lere baktığımız zaman moral ve âh malann TRT'ce tahrif edildiğini, helidir. Kıbrıs meselesi. üzülerek şekilde yaşıyabilmesi için dış tahriklerin ve tecagerçeklerin açıklanması için bu ko saat görüşmüştür. söylüyoruz, çeşitli menfaatlerin tç1 lâk baknnindan bir tereddi görmek nuda Meclis Başkanlığına resmea \iJzun durması gerektiğinı söyiiyen Başkan, Amerika içe girdiği karnıakanşık bir yıunak ürgüplü beraberinde özel Ka ! teyiz» demiştir, Gürer, orta cğrenın bu gayenin gerçekleşmesi için •gereken her şeyi müracaatta bulunacağını söylehalinde düğümlenmiş, karşuntza dilem Müdürü olduğu halde, saat ' timde öğrencilerin ezbercilikten kur miştir. (Arfcası Sa. 7, Sü. 1 de) kUmiştir. Ortadoğudaki ilişkilerini 16.10 da tnönfi'nün Kavakhdere tulmasım, olgunluk smavlannın ye MP. Genel Başkam'nın açıklariüşünen A~ngTöSaTfsOHİar, Yunanis| • ».deki evine. gelmiş ve fcypırtit niden konulmaiinı istemiş ve şunla . ; masi şudur: tanı bir âlet olarak srçmişler. Rum bizzat tnönfi tarafından karsi n söylemiştir: «Siyasetin talebe teOrtodoks kilisesinin mânevi baskı, şekküllerinden uzak ohnası lâznnlanmıstır. Iğrenç tertip sı ve Amerikan bankalarındaki YuEski ve yeni Başbakanlar saat ' dır. Siyasetle uğraşıp, geleceğc munan asıllı kapilalin desteği ile eski «Bugün gazetelerde yayınlanaa 17.10 a kadar çeşitli konular üzerin zaf siyasi yatırun yapıyorlar. Üniver emperyalist eğilinaleri tepen koroşu' ve beni hakikatlcri tahrifle suçlaa Federal Aimanya Temsilciler Mecliside konuşmuşlar ve fikir teatisinde • siteler kendi içlerinde kendi organ | dırmaya cör'et eden, TRT'nin amux da kendini bu işe kaptırmıştır. j lariyle reform rapmahdırlar^» nin Batı Berlinde toplanmasına karşı bulunmuşlardır. Başbakan ÜrgüpUzun bir sürc bizim güttüğümüz i çıklamasını görünce, ba yola sa< Doğu Aimanya ile Sovyetlerin başvurdukMİGLER'İN BERLİN ÜZERİNDE UÇt'ŞU DEVAM ETTİ. lü'nün ana nnhalefet partisi lideIstanbul Üniversitesi tereddütlü ve kararsız politikanın 1 panlann hiç bir mânevi kayıtla ları misilleraelerin gittikçe şiddetrine Kıbrıs konasundaki son duda durumu bııgünkü çıkmaza süÖte yandan Orhan Apaydın (Ba : bağlı olmadıklarını esefle tesbit lenerek devam rum ve çeşitli hükümet çahşmaları rüklemekte bir rol oynadığım inkâr Batı arasındaki etmesi. Doğu ile '**•' ğımsız) ve Muslihitthı Görür (AP) ettim. hakkında bilgi verdiği anlaşılmaketmek güçtür. Öyle ki, haklı oldu •&l\\l artırmıştır. gergînligi adamaTRT idaresinîn ordurauzun ba> tarafından hazırlanan Istanbul Üniğumuz halde hakkıtnızı koruyamıtadır. Bu arada TRT konusunda da versitcsi hakkındaki raporda «Üni | şındaki komutanlarla işçilerimizi yor, daha doğrusu çıkarlarım bigörüşmelerin cereyan ettiği ve eski versitelerin radikal bir reform zorun i benimle karşı karşıya çetirtnek Sovyet uçaklarının önceki gün Ba zim hakkımızı yemekte bulanlara tı Berlin üzerinde tehlikeli dahşlar Mağlup Aimanyanın başkenti Berlin. İkinci Dünya Sava«ıyeni Başbakanların bu konu üze luğu» içinde bulundukları ileri sü . maksadı ile başvurduğu iğrenç, başvurarak hâlâ onlardan medet u yaparak ateş açmaları olayı hak, nın bitimındonberi Doğu ile Batı arasında askıda bekliyen \e anlamak için, Meclisin rinde fikir teatisinde bulundnkları I riilmekte, bu reformlara kendileri tertibi muyoruz. Amerika ve İngiltere Yu kında dün daha fazla tafsilât alınadaima alevlenmeye hazır bir meseledir. öğrenilmiştir. I teyple kontrol edilerek nihaî sck, nin girişmeleri istenmektedir. nanistanı altlan alta desteklemese bilraistir. Ihtilâfın esası, Berlinin geleceği hakkında Doğu ile Bdtı IRGİJPLt SUNAY Raporda Üniversitelerin bugün i lini almış zabtının 81 nci ve 112 ri ler, komşuınuz. tuttuğu yolda faöy. ! sahifelerinin tetkiki kâfidir. aıasındaki yörüş ayıılıklarıdır. Batılılar Batı Berlini, Fedeıal Diğer taraftan CENTO askeri çinde bulundukları güçlükler şöyle lesine aksi ve uzlaşma kabul etm"Z Görgü şahitlerine göre. olaylar. ' Zonguldak olaylan hakkında Aimanya topraklarmın bir parçası sav1 sıralanmaktadır: şefleri toplantısından önceki gece bir ısrarla. kimseyi dinlemez görii dört Sovyet jet uçagımn saat 16 4ü «Kızılca hâdise» tâbirini kullanmamaktadırlur. Komünistler ise, Berlinin özel 1 Üniversfte öğretim üyeleri, yurda dönmüş olan Orgeneral Sunerek bugüne kadar yürüyebilir mi civarında Temelhof hava alanmdan | dığımı dün Meclis kürsusünde soybir statüsü olduğu. eski başkentin iki bonay dün saat 17.30 da Başbakan { hem idareci, hem öğretici ve araşkalkan bir sivil Amerikan uçağının Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Suat Hayri Ürgüplü tarafmdan ka tırıcı, hem de denetleyici durumdajliyen sayın Turhan Fevıioğln da lümünün birleştirilerek, meselâ bir «açık idi? yanınaan tehlikeli bir şekilde geçMilletvekilleri ödeneklerine yapılan bul edilmiştir. şehir» h^lir.e getirilmesi görüşündedirler | dırlar. Bu durum. oto kontrol sis I radyonun çirkin isnadını yalanlaYunanistan da. Türkiye de, Ziimesiyle başlamıştır. Bunun hemen ! mıştır. zam üzerine takmdıgı tavır dolayı«Utanı: Dnvarı» nın ikiye böldüğü şehrın Başbakan ile Genel Kurmay Baş teminin sakıncasmı ortaya koynak rich ve Londra Andlaşmalariyle ku arkasından, Bonn Parlâmentosunun Mânevi hüviyetleri böylecc orsiyle Başkan Sirmen'i protesto kanı arasındaki görüşme bir saate tadır. batısı Amerika, tngiliz ve Fransızlar n rulan Kıbrıs Cumhuriyeti de NATO toplantı halinde olduğu Kongre Samaksadiyle toplarunıyan Millet Mec yakın bir süre devam etmiş, her 2 Devletin üniversiteye yaptığı taya çıkan insanların elindeki rad doğusu ise Sovyetlerin askeri işgali altınüyesidirler. Taraflar iyi niyetli dav rayı üzerinde koraünist jet uçaklalisi Başkanlık Divanı ilk defa top[ yonun taraf siz olamıyacağını anladadır. İkinci Dünya Savaşmın dört müttehangi bir açıklama yapıünaınıştır. yatırımlardan prodüktif sonuçlar aranmak şartı ile dâvaya çözüm yo rı görünmü.ştür. Uçaklar iki saat lanabilmiştir. İsmet Kapısız hariç mak hiç de çüç deçildir.» fiki. buıalarda birer garnizon bulur.duılu bulmakta NATO şüphesiz pek içerisinde Kongre Sarayına tam 25 CHP Genel Başkanı İsmet Inönü lınamamaktadır. diğer üyelerin hazır bulunduğu dün maktadırlar. Aralarında imzaladıkları etkili bir rol oynıyabilirdi. Başta dalış yapmışlar ve dönüş sırasında göriişme hakkında şunlan söyleHal çaresi kü toplantıda Meclisin gündemi üBelçika Dışişleri Bakanı Saym Dörtlü Antlaşma gereğince de. Sovyetler miştir: da, Amerikan ve İngiliz askerî bizerinde çalışılmış, «Yargıçlara ödeSpaak. bir çok NATO ileri gelenüç Batılıya, komünist Doğu Aimanya top« Başbakan lütfrdip bize seldi. ; Hal çaresi olarak, rektörlcre bağ nek verilmesiyle ilgili tasarı» nın nalannı sıyırırcasına (yaklaşık olaleri tekrar tekrar önerdikleri halde ERHARD raklariyle çepeçevre sanlmış Batı Berline siyasi partiler kanunu çıkarılınca Beraberce bir çay içtik. Sadece bir lı, fakültelerin idaıi ve malî kontro rak 25 metre yükseklikten) geçmişBaşpapaz Makarios ve Yunan hülunu yapacak bir müfettiş kadrokaıadan ve havadan serbestçe girip çıkma hakkı tanımışlard r ya kadar geri bırakılması kararlaş nezaket ziyaretidir.» kümeti dâvayı oraya götürmekten lerdir. Ateş açma olayı ise. Doğu • su kurutması, ilim raporlarmın daHalihazırdaki buhranın sebebi, Federal Aimanya TemsılBAKANLARA BÎLGİ tınlmıştır. Batı Berlin sınırındaki Bornholmer niçin bep kaçındılar? Çünkii NATO' ha etkili olarak incelenmesi ve ya : ciler Meclisinin (Bundestae), Başbakan Erhard'm tavsiye ı Başkanlık Uivanı bu arada, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, yeolmuştur. Jetler, j i f bi ö l ince sokağı üzerinde ' yınlanması. Üniversite öğretim üye da durumu objektif bir gözle i üzerine «Berlin Haıtası> ilân etmesidir. Geçtiğimiz pazartesı T.R.T. ile ilgili göriişmelerin ilk ni kabine üyelerinin bütün memleIerinin özel okullar dahil olmak iiliyecek kafalar vardı ve bunlann çok alçaktan şehre yaklaşırken, kabaşlıyan ve yann sona erecek hafta süresince, Bundestag tum oturumunda Osman Bölükbaşı' ket güvenliği ve işçi meseleleri hak zere üniversite dışında ücret karvereceği karar bir takım özel çıkar natlarının ve gövdenin altındaki de çahşmalarını Bonn'dan Batı Berline nakletmiştir. Bundestag nın sarhoş olduğunu iddia eden kmda bilgi sahibi olmaları için il şılığı görev almamalan öngörübnekte : liklerden ateş açtıkları görülmüşları zedeliyebilirdi. ın, Batı Berlinin Federal Aimanyanın bir parçası olduğu f kİbrahim Sıtkı Hatipoğlu'nun söz gili uzmanlarca kendilerine izahat dir. tür. Ancak Müttefik çevreler. uçakŞimdi, yeni bir teklifle daha kar lann boş mermi yatkığından emir rini dünya kamu oyunun zihnine yerleştirmek amacını güttulü soru önergesinin de giindeme verilmekte olduğunu ve bir kaç •Uaşıyoruz. Avrupa Konşeyi Politik g o r ü n r n e k t e d i r l e r . ğü asikârdır. alınmamasını kararlaştırnuştır. gündenberi devam eden Bakanlar yet jetleri ayKomisyonunun Bruksel de yaptığı Divan bu kararı verirken ^ Ha Kurulunda bu konulann ele almdı1 rıca Batı Berlin Batı Aimanya Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) . Komünistler de. Bundestagın «Federal Ahnanya toprakson toplantıda söz alan Belçikaü tipoğlu'nun teklifini «vaktinde ğını açıklamıştır. Hüsnü Dikeçligil (AP) görüşmeları dışında» toplanmasını, «»ayrimeşru ve kışkırtıcı bir da\senatör Sayın Struye Türkiye de, yolu üzerinde bekliyen otomobilleyapmadığını» ileri sürmüştür. ler sırasında «dil» konusuna değin ' Olağanüstü olarak toplanan A.P. Ürgüplü, Millî Emniyet Şeflsririn üzerine de seri halinde dalışlaı Yunanistan da, Kıbns devleti de ranış» olarak değerlendirerek bir dizi sert misilleme tedbirlemiş ve «son zamanlarda dili bozmak Grupunda dün Genel Başkan Süley» nin son Bakanlar Kurulu toplantıAvrupa Konseji üyesi bulundukla yapmışlardır. Yolcuların bu arada rine başvurrauşlardır. ' için bir faaliyet vardır. An Türkçe, man Demirel, «TRT'nin tntnmun» smda bazı siyasî sebeplerle bir kaç rına göre, aralarındaki anlaşmazlı korkudan arabaların altına girdikle ' devrik cümle, nydurma kelimelerle dan umumî efkâr şikâyetçidir» deBuhranın uzun süreceği sanılmıyor. Amerika Dışişleri Baöğrenci te.şekkülü ve sendikanın ğa çözüm yolu buhna görevinin bu ri görülmüştür. dilimiz ne hale geliyor? Bir Dil A miştir. kanhğı Müsteşarı BalTın dediği gibi, buhranm, «Berlin Haftafeshi tavsiyesinde bulunduğu söykurula verilmesini ileri sürüyor. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) sı» nın sona ermesiyle yatısması bekleniyor. Zira şu sıralarca (Arkası Sa. 7, Sü. 4 te) Üçlü teşebbüs lentilerine değinen gazetecilere Devletler hukuku temel ilkelerine ••••«•••••••••••••••aaaaaıaBaaaaaaaaaaaajaalaa gerek Batıhlar, gerekse komünistler, iki blok arasındaki buzbağlı kahnmak şartı ile meydana «Bakanlar Kurulunda alınmış bir ları eritmeye başhyan ıîık havayı yeniden soğutmaya pek 'sÖte yandan Amerika. Sovyet jet Eetirilecek bir hakem komitesini karar yoktur. Bakanlar yenîdirler. uçaklarının Batı Berlindeki «tahrib tekli görünmemektedirler Türkiye Cumhuriyetinin sevinerek Kendilerine her konuda bilgi verilçi ve tehlikeli» uçuşlarını dün sert %£ İZMİR Türkİş Genel Sekre mektedir» şeklinde cevap vermişkabul edeceğinden biz şüphe etmibir dille protesto etmiştir. |p> teri Halil Tunç dün İzmirde düzeıı tir. yoruz. Fakat göreceksiniz. Başpapaz S lediği basın toplantısında T.İ.P. in Makarios da, Yunan hükümeti de Moskovada da, «Batı Berlin ile PATRİKHANE r* ihtilâlci sosyalizm metodları ile Sayın Senatör Struye'nin teklifini Batı Aimanya arasındaki kara ve J ^ hareket ettiğini ileri sürmüştür. duyrnazhktan gelecekler. o teklife hava trafiğine karşı açılan müda Inönü'nün liderler toplantısına Johnsan. Amerikan ve dünya kamu oyunun baskısına boTunç, Zonguldak olaylan ile ilgili Bölükbaşı ile birlikte katılmamak yan çizecekler, şayet açıkca yapılır hale kampanyasının derhal sona yun eğmiş ve Vietnam buhranının barışçı bir çözüme bağlana* olarak T.Î.P. Genel Sekreteri Rıza kararı ile ilgili bir soruyu da cesa teklifi reddedeceklerdir. ÇUnkü erdirilmesini» talep eden Ameri bilmesi için «ön şartsız müzakereler» e hazır olduğunu nihayet Kuas'm «Türkİş ne duruyor? Bü vaplandıran Ürgüplü,«Saym tnönüAvrupa Konseyinde de. NATO'da ol kan, İngiliz ve Fransız notalan So\ açıklamıştır. tün işçilere emir versin. Hedef Zoıı nün tecrübelerinden her zaman isduğu gibi, durumu objektif bir göz yet Dışişleri Bakanlığına tevdi e Amerikanın, en yakın müttefikleri dahil Vietnam politikaguldaktır. Orada işçiyi çarpışmaya tifade etmişizdir. Etmek isteriz.» le inceliyecek kafalar vardır ve ne dilmiştir. sına yöneltilen şiddetlî hücumların hedefi, bir taraftan komu* dâvet etsin» diye konuştuğunu ileAmerikaİılarla tngilizler, ne de ondemiştir. Başbakan, Patrikhanenin ri sürmüştür. nistlere diz çöktürtmek amaciyle savası lann âleti dunımunda bulunan Yudini çahşraalar dışına çıktıği konugenişletirken, diğer yandan barışı, yanı nan hükümeti Konseyin varacağı Türkİş Genel Sekreferi, Kuas'a sunda ise, henüz bu konuyu incelevargrya şimdiden güvenemezler. müzakere imkânlannı aramamasıydı. 7ı«Siz de işçiyi temsil ediyorsunuz. mediğini, fakat bir takım şahsî düEmri siz verin» dendiğinde «Biz o ra herkes. Amerikanın Kuzey Vietnaıra Bu koşullar altında biz Kıbns şünce ve fikirleri bnlonduğunn söy. güce erişmedik. O güce eriştiğimiz arkası kesilmiven hava taarruzlarınm, \ e dâvasını ister istemez daha geniş gün zaten yapacağız» dediğini nak lemistir. ni bir Kore Ha.bine, hattâ Üçüncü Dün a hir aeıdan ele almak. Akdenizde. Eletmiş, bu konuşmaları ispat edeSavasına lcapt «çmasından endişe du\ uge denizinde ve yurdumuzda millî cek durumda bulunduğunu da ileri yordu. güvenliğimizle ilgili bütün sorunlaAnkara (Cumhuriyet Bürosu) suımüştür. rı bir arada ortaya atmak ve savunTaraflar düne kadar, herhangi bir m Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel RIZA KUAS'IN CEVABI mak zorundayız. Oniki Adalardan zakere masasına oturmak için, karşısınaaT.İ.P. Genel Sekreteri Rıza Kuas, Patrikhaneye kadar pürüz varsa dün 5aat 15.30 da gezinti için Çankilerin kabul edemiyecekleri ön şartlar rlalil Tunç'un ileri sürdüğü iddiala hepsini ele alacağız. Bunlara çözüm kpyadan şehre hareket ederken gaileri sürmekteydiler: Amerika, komüniit ln asılsız olduğunu ileri sürmüş yolu bulacağız. Bu işe en kısa za zetecilerin soruiarını da tevaplanKuzey Vietnamın. komünistler de AmeriK kendisini işverene hizmetle it . manda şimdiden başlamazsak yann dırmış. Kıbrıs konusuna temasla kanın Güney Vietnamdan çekilmesini isteıam etmiştir. JOHNSON şöyle demiştir: gcç kalmış olabiliriz. mekteydiler. «A.P. den gelen ve Komünizmle Atina, (Özel muhabirimiz bildiri^Bir çün Büyük Meclis ta NADİR XADİ Gerek Ameıika, gerekse komünistlerin ön şartı, hasımlarıllücadele Cemiyeti kurucularından yor) Dört günden beri Atina*da hammüi edilmez tahrikler Tunus Cumhurbaşkanı nın kayıtsız şartsız teslimini istemekten başka bir anlam tası)lan Halil Tunç'un siyasî etiketi bel bulunan karsısmda kesin kararlara iidir» diye söze başlıyan Kuas: Burgiba, yaptığı basın toplantısınmamaktaydı. Kayıtsız şartsız teslimin de, taraflardan biri vevarabilir ve bu infilâk yanlış ıKardeşi kardeşe vurdurmayı söy 'da Kıbrısa da değinmiş ve «Kıbya diğerince kabul edilmesine siyasi, askerî, ideolojik ve p^ıhcsapları altüst edebilir.» liyecek kadar düşüncesiz değilim» | rıs çok nazik safhadadır: Yunaniskolojik bakımlardan imkân ve ihtimal yoktu. tan ve Türkiye çözüm yolu bulmak demiş ve şunlan söylemiştir: 2 Nisan tarihli «Cumhuriyet gaÇıkmazdan kurtulmanm tek yolu olarak da, müzakere maGürsel, Türkeş'in Kıbrısa «Halil Tunç namuslu ve şerefli için anlayış göstermelidirler.» dezetesinde» çıkan başyazmızda Dil sasına hiçbir ön şart sÜTmeden oturmak kalıyordu. Nitekım iitmesi için Comhnrbaşkanlıbir insansa söylediklcrini ispat et miştir. ve Tarih Coğrafya Fakültesiyle ılJohnson, yukarıdaki hayırlı yolu tutmuş ve Amerikanın be ; ğının veya Hakümetin izninr Tahran CENTO Bakanlar Konsin. Edemediği takdirde de istifa gili bir takım suçlamalar yer almışRadyo tamircisi Elimden bir şey gelmez beyim, raetini sağlamıştır. Ancak. «Amerikanın politikasındaki olnmihtiyaç bulunmadışını, sittebliğde «Kıbetsin. Kendilerine işçi menfaatleri seyinin yayınladığı tır. Yazınızdaki iddialann yersizlilu değişiklik bir ümit ısığı sayılabilir mi?» sualinin cevabı mrk isteyrnin gidebileeeğim benim bu radyo dalgasına aklım ermedi! üzerine eğUmelerini tavsiye ederıs için mcvcut anlaşmalarm nazagini, dayanaktan yoksunluğunu aykomünistlerin gösterecekleri tepkide saklıdır. de söylemiştir. rı dikkate aUndığı belirtilmiştir. i (Arkası ba. ",, Sü. S te) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l>a.,Ilaılaıaj Urgüplü ınonuyu evinde ziyaret ettî •• •• B ütçe Karma Komisyonunda dün Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler Bütçeieri görüşülmüştür. Görüşmeler sıraanda «Koy Enistitülerinin yeniden açıhnası, halkevlerinin Millî Eğitim Bakanhğma bağlanması, öğrenci derneklerinin siyascrten uzaklaştırüma• ları» istenıniştir. Bir konuşma yapan Sarıibrahim | oğlu (CHP) Köy Enstitülerinin kapatılmış olmasının büyük bir hatâ olarak karşılandığını belirtmiş ve özetle şunlan söylemiştir: «HAKtKATLER TAHRİF EDİLİYOR» Berlinde buhran Berlin'de ne oluyor ? Başkanlık Divanında dün buzlar çozuldu DEMIRELIN GÖRÜŞÜ: «TRT nin tııtumundan ııınunn efkâr Ş&âyetçidir» Türk Dili meselesi i f î Tıınç ile Kııas arasında söz düellosıı Vietnam'da ömit ışığı Gürsel, Türkeş için Kıbrısa gitmek isteyen giderdi dedi Burgiba "Türkiye ve Yunanistan anlayış göstermelidir,, dedi NADİR NADİ'YE CEVAP
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog