Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Biitün Dünya Yıllığı 1965 Yılm En Güzel Şiirieri (67 Şairin 90 Şiiri ile) Duayadan seçme yazüarla Ç I K T I Fiatı: 10 Lira Bütün Dünya 46. Sayıst fevkalâde güzel yazılarla Çıktı. Nebioğlu Yayınevi İstanbul 41. yıl sayı 14615 umhuriyet KURUCUSU: SUNUS NADİ Telgraf »e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: îstanbul Nc 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 CSTAFA KEMAL Şevket Süreyya Aydemir îcü ve so jildi de yayiplanan bu ve bu olaylarm kitapta, şa içinde idisesinin gerçek hiMustafa bulabikâye ve t lirsiniz. .5 Lirad». ı. Ciit ıo, n. cîit 4DAM Perşembe 8 Nisan 1965 R RflDYO TflRTIŞMflLflRI MECLİSTE DEV&M ETTİ TURHAN FEYZİOĞLU ARAŞTIRMA TEKLİFİNİN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞUNU SAVUNDU TRT niu yeni btnası TRT NİN İKİNGÎ CEV8BI NERGE KOMİSYOHDU ANKARA Cumhuriyet Biirosu "Bölükbaşı olayları tahrif ediyor,, ANKARA, Cumhuriyet Bürosu diın bir açıklama daha yayınlanmış ve MP lideri Osman Bölükbaşı'nın önceki gün Meclisteki konuşmasında olayları tahrif ettiğini ve doğru söylemediğini belgelerle ispat etmiştir. MP Genel Başkanı Osman Bölükbaşının doğru söylsmediğin» dair verilen örneklerden bir kaçı şöyledir: Q Osman Bölükbaşı. önceki gün Mecliste, 2 nisan konuşmasın* • da Zonguldak olaylanndan bahsederken «Kızılca» demeyip, «Tâlibsizler» dediğini, oysa, TRT nin bunu kızılca şeklinde yayınladığını iddia etmiş ve TRT yi «sahtecilik»le suçlaraıştı. TRT ise, Bölükbaşının 2 nisan konuşmasında. Zonguldak olaylarına temas ederken «Zonguldakta kızılca bir hâdise oluyor, iki işçi kardeşimiz ölüyor...» dediğinin Meclis tutanaklannın 77, sayfasında yer aldığını, tutanağın bir kopyasını vererek ortaya koyınalctadır. U THANVA BİLDİRDIK • | k li îhsan Ataöv'ün TRT için Meclis araştırması isteyen ve MecI U Hste göriişülmekte olan önergesi, dün «Anayasaya aykırı olduğu. «B» suçlu tesbiti ve suçlulann Adalete teslimi gibi hususları ihtiva ettiği ve bn bakımdan Meclisin yetkileri dışına çıkıldığı» gerekçesiyle yapılan itiraz üzerine. «Anayasaya aykırı olup olmadıgının incelentnesi» için Anayasa Komisyonuna havale edilmiştir. Bu konudaki karar ittifakla ahnraıştır. Ataöv'ün önergesinin Anayasaya aykın olduğu konusundaki önerge Turan Feyzioğlu tarafından verilmiştir. Ataöv'ün önergesinin Anayasa Komisyonunca incelenmesini ayrıca Kemal Bağcıoğlu (APl, Sadık Tekin Müftüoğlu <AP) ve Coşkun Kırca (CHP) ayrı ayrı verdikleri önergelerle istemişierdir. Bu önergelerin üçü bir arada uygulanarak bu karar alınmıştır. Feyzioğlu konuşmasına şunları söyleverek başlamıstır: HÜKÜMETİN DIKKATİNİ ÇEKERIZ «CHP, Türkiyenin çeşitli ekonomik ve sosyal meseleleriııe çare beklerken, yeni hükümet kurulduktan az sonra yine Anayasa ve rejim tartısmalarına girmeye meebur olmamızı üzüntü ile karşılamaktadır. Araştırraa talebinin Anavasa ve Radvo tdaresinin özerkliği bakımından meydana çıkardıgı tehditlere hükümetin dikkaiini çekeriz. Muhatabımız Hükümettir ve Yüce Meclistir. Sadece hukuk ve ilkeler açısından görüslerimizi bildirecegiz.» Plaza nın azlinde lıararlıyı/ ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Arabulucu Galo Plaza'yı tanımama kararından dönmiyeceğimizi Genel Sekreter UThant'a kesin bi'dıile bildirilmiştir. Dışişleri Bakanı Hasan Isık, B. M. Genel Sekreterinin, Plaza'mn Arabuluculuk görevine son verilraesi talebini geri almasını Türk hükümetinden istiyen mektubuna verdiği cevapta, görüşümüzü değiştirmemizin imkânsız olduğunu ifade etmiştir. Plaza'dan «Türk tezine aleni muarız» diye bahsedıien mektupta. Kıbns meselesinin barışı koruyacak ve bütün ilgili taraflar arasında mutabakat sağlayacak müzakereier yolu ile halledilmesi prensipine sadık olduğumuz tekrarlanmıştır. Ankara sıyasi çevrelerinin bu mektup üzerine yaptıkları yorumlarda Türkiyenin hiç bir şekilde UThantın şahsına ve Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs meselesindeki rolüne karşı bir tutum içinde olmadığı belirtiimekte ve bu yolda estirilen havanın maksatlı olduğuna dikkat çekilmektedir. CENTO TOPLANTISI İranm başkenti Tahranda dün toplanan CENTO Konseyinde bir konuşma yapan Hasan Işık, Kıbrıs konusuna değinerek özetle şunları söylemiştir: « Şiradiki durum artık devam edemez. lnsanların ıstırabına bir son vermeli ve ilgili bütün tarafları tatmin edecek bir hal çaresi bul malıyız. Banşçı bir anlasmaya varmak için gayretlerinıize devam edecegiz. Kıbrıs meselesi, hakiki anlamı dışında ve Adanın dar sınırları dahilinde müdafaa edildikçe tatmin edici bir çöıüm şekli bulunamıyacağı muhakkaktır. Cento'daki müttcfiklerimizin bu realiteyi idrak edeceklerini ve bu kıstaslara nygun bir hal çaresi arama faaliyetine katılacaklannı umarız.» f m "BÖLÜKBAŞI GERÇEĞİ SÖYLEMIYOR....,, 177 NCİ MADDE Feyzioğlu konuşmasına devamla «Araştırraa ve Sorusturma» konu• unda Başkan vekili Bozbeyli'nin önceki gün müzakereler sona ererken bahsettiği iç tüzüğün, tahkikat açılması ile ilgili 177 nci maddesine değinmiş ve şunları söylemiştir: «Eski iç tiizükte, 177 nci madde vardı. Bu 177 nci maddeye gore kurnlan meşru bir tabkikat komisyonunun kazaî ve adlî konulara el atması ile Anayas» çiğnendi. yeni Anayasa böyle vıbim hallerin tekrannı önleraek için soruşturma ve araştırma diye iki ayn usnl kabnl etti. Soruşturma yetkisinin yalnız Başbakan ve Bakanlar için kabnl edildigi ve yetkinin T.B.M.M. birleşik toplantııına^ verildifi^i* ıncı maddede açıkça yazılıdır.» . TRT nin Bölükbaşının tavsifleriyle ilgili olarak verdiği ikind örnek şudur: ^ S «Bölükbaşı, önceki günkü konuşmasında. TRT nin, Meclis "™ saatinde 2 nisan tarihli konuşmasını değiştirdiğini iddia etmi? ve şu sözleri söylemiştir: «Bızim taratsız radyo, Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Kumandanlarmın, İsmet Paşa ayrılırken inşallah sizi tekrar başımızda görürüz, diyor. Radyo, İlhami Sancar için yapılmış töreni İnönü için yapılmış gösteriyor (6 nisan 1965 Millet Mcclisi zaptı sayfa 35) Bu konuda Bölükbaşı, maalesef gerçeği söylememiştir.» GERÇEKLER DILE GETIRILECEK TRT, durumun Bölükbaşının iddia ettiği gibi olmadığını 2 nisan oturumunda yaptığı konuşmanın Millet Meclisi tutanağmın 123. sayfasmda yer alan ve TRT nin yayınladığı şekilde olduğunu ispat ederek konuşmayı aynen vermektedir. Bölükbaşının inkâr ettiği bu konuşma, zabıtlara göre, şöyledir: «Tantanalı mesajlar, o devrin bir Gcnrl Kurmay Başkanı ve Kuvvet Kumandanlan geliyor, İsmet İnönü ayrılıyor, inşallah sizi tekrar başımızda görürüz diyorlar, kim söylüyor, politika ile ilgili olmıyan askerler söylüyor...» TRT ayrıca, bundan sonra da yapılacak asüsız iddia ve isnatlavra gerçekler dile getirüerek cevap verileceğini bildirmektedir. BAŞKANLA TARTIŞMA Başkan vekili Ferruh Bozbeyli (AP), bu sırada Feyıioğlunun konuşmasına müdahale etmiş ve kendisine arastırraa önergesi için söz verdiğini hatırlatmış ve bu konuda konuşmasını istemiştir. CHP sözcüsü Başkanla kısa bir tartışmayı mütaakıp e«as hakkında konuştuğunu ve bu arada önergenin reddi gerektiği bakımından ornekler verdiğini bildirmiş ve konuşmasına şu şekilde devam etmiştir: L 27 MAYISTAN ÖNCE «Anayasanın Meclis araştırması ile ilgili 88 inci maddesinin gerekçesi de her tiirlü tereddüdü silecek kadar açıktır. Gerekçede şövle denilmektedir:(Bu maddede BakanUnn cezai ve malî soruraInlnğona yol açan soruşturma yanında biç bir kazaî yetki vermiyen Meclis incelemesi ayrı bir müessese olarak tanzim edilmistir. Eski Içtüzügün 177 nci maddesinde bahis konusn edilen bu yetkinin nasıl vahim suiistimallere vesile verdiği malumdur. Tasarı bu yolla yargı organlanna bırakılmış, yetkileri Meclisin eline almasına engel olmaktadır.) 27 Mayıstan önce Bakan olmıvanların suçluluğunu incelemeye kalkan meşbur encümen, Anayasaya ne kadar aykın ise (şuçluları tesbit ve adalete teslim amacını ilân eden) bir araştırma komisyonu kurmak en az avnı derecede Anayasaya aykırıdır. Bugünkü Anayasa metni ve gerekçesi hiç bir tefsir zorlamasına veya tevile imkân vermiyecek açıklıktadır.» Feyziofln Başkanın bu sözlerine cevap olarak şunları söylemiştir: «Riyaset görevini yapsın. belki de bu önerge oylanmaya bile konulmıyacaktır. Önergenin içinde suçlu tesbitinden bahsediliyor. Bu önerge oylamrsa ve kabul edilirse önerge metni muteber olur ve Anayasa da çiğnenmiş olur. Riyasetin konuşma ma yardımcı olmasını dilerim.» (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) Telefoot: Cumhuriyet AP (Berlin Londra İstanbul) Urgüplü Senatoda T.R.T için konuştu DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ BAŞLADI Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ?seçilen dört Bakandan kurulu bir Cumhuriyet Senatosunun dünkü o:alt komisyonda görüşüleceğini, turumunda gündem dışı bir konuş ! bundan sonra Bakanlar Kuruluna Uört Sovyet Mig19 jet avcı uçağı dün Batı Berlin üzerinde uçmuşlar ve topları ma yapan Başbakan Suat Hayri • sevkedileceğinı, Bakanlar Kuruile ateş ettnişlerdir. 300 metre yüksekte ses hızına yakın bir hızla filo halinde uçan uçakÜrgüplü, dördüncü koalisyon hü| lunda benimsendiğı takdirde Mecların ateşinin yerde isabft kaydetmediği Batı Berlin polisi tarafından bildirilmiştir. ! kümeti tarafından hazırlanan ve i lise sevkedileceğiai ve son kararın Mig'lerin kuru sıkı ateş açtıkları sanılmakta dır. Resimde «Mig» lerden biri Bonn Parlâ i TRT Kanununu değiştirmeyı öngö iMeclisin olduğunu söylemiştir. mentosunuıı toplantı halinde olduğn kongre sarayı üzerinde görüluyor. i ren tasarının, görüşleri alınmak üzere Bakanlıklara gönderildiğini açıklamıştır. ; Ürgüplü, konuşmasında tabiî i senatör Vehbi Ersu'nun bir gün ! Önceki sözlerine cevap vermiş, i TRT konusunda Millet Meclisin j de yapılan müzakereleretaükü1 metin müdahale etmesinin doğru olmadığını belirtmiştir. Ür«!•••>•••• Ankara (Cumhuriyet Bürosu) Süplü ba konuda «Biz Meclisin Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) araştırma acmasına hukukî o Dünya Sağlık günü dolayısiyle dün İçişleri Bakanlığmca hazırlanan, larak müdahale edemeyiz. Ba, yaptığı konuşmada Sağlık ve SosDanıştay 12 nci Daire Başkanlığına tamamen teşrii bir vazifedir» yal Yardım Bakanı Dr. Faruk Sütayin edilmiş bulunan Ahmet Kokan «memleketimizde. gerek düny» demiştir. çak'ın yerine Balıkesir Valisi Fethi Başbakan ayrıca, TRT Kanunu | sağlık teşkilâtı, gerekse IJnicefin Tansuk'un İçişleri Bakanlığı Müsişbirliği sağlanmak suretîyle çeşitRadvo işi eski deyiınle şirazesindeu çıkıyor. teşarlığına atanması ve Zonguldak nu tâdil eden yeni TRT tasarısımn li sağlık projelerinin ele alındıf ıBakanlıklann mütalâasmdan sonÖzerk bir müessese olan radvo. sorumsuz politikacının ağzıuda sakız Valisi Fuat Kadıoğlu'nun da mernı» açıklamıştır. Dış Haberler Servisi hâline getirümiştir. Meclis kürsüsiinden müesseseyi tahrip için keze alınması hakkındaki iki kişi ra, koalisyona katılan partilerden Bunlar 1 Verem kampany3t.ı, ver yaıısın ediyor politikacı. Öte taraftan TRT, sert bir tutum Hk kararname Başbakanhğa gelmiş2 Ana ve çocuk sağhğı, 3 Sıtiçinde kendini savunuyor. cevaba cevap yetiştirmege çalışıyor. tir. Başbakanlık gerekli işlemi yapma eradikasyonu, 4 Trahom saBerlin (AP) Dort Sovyet Mig de dolaşmasını «tehlikeli ve tahrik tıktan sonra muhtemelen bugün kaBu hengâmede vatandaş.raeseleninesasmı anlamamakta haklıdır. TRT vaşı, 5 Lepra savası. 6 Hıfzısjet uçağı dün Batı Almaoya Par edici» olarak vasıflandırmıştır. taraflı mıdır? Türkiyeyi ihtilâle götüren bir fitne ocağı mıdır?, rarnameyi yliksek tasdike göndere sıhha okulu projesi, 7 Hemşire lâmentosunun (Bundestag) toplanDışişleri Bakanlığı bu konu ile cektir. İçişleri Bakanlığmca şimdiBölUkbaşmııı deyimiyle •kızıka» ların karargâhı mıdır? tnsicamj l i k eğitimi. 8 So.;yalizasyon ça dıgı Kongre sarayı üzerinde dolaşilgili olarak yayınladığı özel bir lik bu valiliklere tayin yapılrmyasız konuşmalar arasında ipin ucunu kaçıran vatandaş, radvo hak| lışmalarında işbirliğidir. mışlar ve bir ara makineli tüfek abildiride, Sovyet uçaklannın Ba caktır. kında bütün buııları artık düşünebilir. Zira hükümet programıtstanbulda teşi açmışlardır. tı Berlin üzerinde ateş açmalarınııı okunuşu sırasında canlı yayın. cansız yayın çekişmesiyle patBakanlık. Danıştay üyelikleri Dünya Sağlık günü münasebetiynın doğu ile batı arasında gerlak veren ihtilâfı nıani nöbetleri bu noktaya kadar getirmiştir. tçaklar zaman zaman binalaiçin hükümet listesinde aday oAnkara (Cumhuriyet Bürosu) | le dün Vilâyette bir toplantı ya ginliği arttıran bir hareket olra değecek kadar alçalmışlar ve Oysa, mesele basittir ve şudur: larak yer alan ve seçimleri Ana CHP Genel Başkanı îsmet tnönü, | pılmış ve bu arada «dış ülkelerdeduğunu ve Batı Berlin halkını Berlin halkı arasında korku yaTRT. Anayasanın 121 inci maddesine göre. bir özerk müessese. Hattâ yasa Mahkemesine bırakılan Ço; ki gecekondulara nazaran memlekorkutmak gayesini güttüğünü ratmışlardır. işin esasına bakılırsa Anayasanın anlayışuıdan biraz daha kısıtrum Valisi Mehmet Vannlı, Sam bundan böyle yapılacak parti lider j ketimizdeki gecekonduların daha belirtmiştir. lanmış bir özerklik bu. Özerkliğin bir takım nitelikleri var. GeUçaklann hakiki mermilerle sun Valisi Hamdi Ömeroğlu, Öz leri toplantısına MP lideri Osman I modern olduğu» belirtilmiştir. nel Müdurıiıııı kendiis tâyin edecek. tarafsızlığmı kendisi sağlaDışişleri Bakanlığı basın sozcümi ateş ettikleri anlaşılamamışlük İşleri Genel Müdürü Ekrem Bölükbaşı katıldıkça iştirak etmeyacak. haberlerini gazetecilik ve radyo haberciliğinin ölçüleri tır, Batı Berlin polisi hiç bir sü Marshall Wright özel bir basın Talât Avasaroğlu, Vali Müfettiş meye karar vermiştir. içinde verecck. Yeni bir kuruluş olan TRT kadrosunun ünkânyerde isabet olmadığı, ateşin ku toplantısında gazetecilere aşağıdaAli Rıza Aksu ile Merkez Valisi CHP Genel Başkanı İnönü'nün bu larına göre bu görevleriui yerine getirmeğe çalışıyor tabiî? Özerk ru sıkı açılmış olabileceğini be ki bildiriyi okumuştur: Fahrettin Gömülü'nün durumla kHrarı almasma. MP lideri Osman anlayışa intibak cdememekteıı ve kadro yetersizliğindeıı ileri gelirtmiştir. «Sovyet uçaklannın Berlin ve harını beklemektedir. Bölükbaşı'nın gizli ve liderler seviNiyazi Akı len kusurları yok değil. Anıa her halde Türkiyenin diğer müesİçişleri Bakanlığı. boşalacak yer yesinde yap:lan toplantılarda zaSovyet uçaklaıı dün Batı AJ va koridorlarındaki uçuşlarını tehsesclerinden en kötü çabşaııı değil TRT idaresi. Neylersiııiz ki, znanya ile Batı Berlin arasmdaki likeli ve tahrik edici olarak görmek lere yenilerinin tayini ve yer değiş man zaman konuşulanları «yanlış» hükümetin kuruluşu sırasında. kendilerini Taıın tarafından Türtirecek valilere ait 15 kişilik bir ka olarak açıklaması ve «Mahremiyete hava koridorlarında da görülmüş teviz.» kiyeyi idare etmeğe gönderilmiş s;m;ııı. bir takım adamlar çıkıler ve zaman zaman bu koridarlarBu konu ile ilgili tafsilât ve : rarnameyi hazırlayarak Bakanlar riayet etmemesi» •îebep olarak gösyor ortaya ve hem iktidaıı ele geçirmiş olmanın vecdi, hem de Kuruluna getirecektir. da uçan batüı yolcu uçakları etrayoruntumuz 5 sayfamızdadır. terilmektedir. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ilerdeki seçimlerde radyo gibi tesirli bir yayın organını kullaııfında dolaşmışlardır. Bu tâciz hareBir milletvekilinden zorla para almanııı hesabı içinde müessevyi yıkmağa kadar varan bir tahrip ketlerine rağmen Air France: Bea dıkları iddiasıyla iki jandarma eri hareketine girişiyorlar. şirketlerinin uçakları normal setevkif olunmuştur. (ince Genel Müdürün. Orhan Öztrakın kardeşi olduğundan başlanıferlerini yapmışlardır. yor. Arkasından haberlcriıı tarafsızlığı geliyor. Yetmiyor bu hüDiyarbakır AP mületvekili Alpdoİlk defadır ki Sovyet uçakları cumlar; konuşmaların tahrifi isnadlan. komünist hücresi, Gazi ğan Şen. önceki gece yanında bir Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) Berlin üzerinde bu şekilde dolaşOsman Paşa tiirküsünü çaldı diye ihtilâl karargâhı oldu. ithambayan arkadaşı olduğu halde EtiMillet Meclisinde dün gündem maktadırlar. Daha önce münferit Iarı birbirini kovalıyor. Geııcl Müdiir. özerk anlayışa aykırı bir mesgut asfaltmda otomobil içinde dışı konuşma yapan İstanbul mil •ak'alar gönilmüştür. tutumda mıdır? Hükümetin yönetim kurulu içinde seçilmiş üyeleri otururken iki jandarma eri kendiletvekili Oğuz Oran ıC.H.P> İstan Mig 19 uçaklannın gövdelevar. Onlar yolu.vla, o da yiirümezse yönetim kurulu yoluyla önce sinden hüviyet sormuşlardır. Şen bul Valisi Niyazi Akı'nın Istanbui ıindeki Kızıl yıldız işaretleri müdahalede bulunabilinir. hattâ yine olmuyoısa Bakanlar Kuruavukathk hüviyetini göstermiş, janBelediyesi tarafından hazırlanaa yerden çok iyi görülmüştür. Da lu karariyle Genel Müdürün görevine son verilebilir. darmaların uzaklaşmalan için onbabütçenin gelir kısmında 199 milyon ha sonra bunlara iki motorlu Bütün bunlar hukuk yolları, demokratik düzende başvurulacak ynlşı Ramazan Toy ile er Celâl Çakır'a lirahk bir indirme yapmasını tenkici Mig • 21 uçaklannın katıldığı lar. Ama kafalar almıyor hukuk yolunu. meşru yolu. Ya benim 150 lira vermiştir. Fakat jandarmaetmiştir. Sörülmüştür. dediğim olacak diyor adam. ya onu yiyeceğim. Oysa farkında delar bununla yetinmiyerek milletveOran «Bu vaziyet muvacehesinde Zaman zaman uçaklar şehir üzeğil ki asıl tahrip ettiği kcndisini o kürsüye getiren düzendir.. kilinin bayan arkadaşmın para çanböyle bir bütçe tatbik mevkiine rinde dalışlar yapmışlar ve ses duBakmız şu duruma; politikacı Meclis kürstisünden koııuşuyor. TRT. tasını da zorla almışlardır. konulduğu takdirde 2 milyon İstan varını aşarak patlamalar meydana her gün ona cevap veriyor. hem de vesikaları birer birer ortaya Şen, olayı Yeni Mahalle Jandarma bul şehrinin bütün belediye hizmet getirmişlerdir. sereerk. Normal bir düzende işlerin hu noktaya gelmemesi ve karakoluna bildirmiştir. Savcılığa leri topyekun felce ugramak tehliYüzlerce Berlinli damlara ve balbir amme müessesesinin politikaciyle lâfa lâf, dişe diş savaşa girverilen iki jandarma eri sorgulannı kesi ile karşı karşıyadır» demiştir. konlara çıkarak Sovyet uçaklannın memesi gerek. Ama düzen normal değil, daha doğrusu düzenin müteakiben tevkif edilrnişlerdir. Oran'ın verdiği bilgiye göre. Va hareketlerini takip etmişlerdir. basa getirdiği bazı kişiler, normal değil ki. . O yüzden Radyo, Erler ifadelerinde, otomobilde bir li, gider bütçesinden hiç bir kısmkendini savunuyor, a yüzden anarşik bir ortaıtı yaratılıyor. ve Amerikanın tepkisi kadm ile erkeği uygunsuz vaziyette tı yapmamıştır. Niyazi Akı, bu tao yüzden Türkiye krizler arasında calkalanıp duruyor. gördüklerini. ihtarda bulunduklarısarrufu Belediye kanununun 71 ve Hashington (AP) Birleşik A HIRSIZ KES SESİNİ BE, AŞIRI SOLCU!. nı. bunun üzerine de bu şahsm ken Ecvet GÜREStN 123 iincü maddelerine dayanarak i merika riün kızgın bir ifade ile dilerine para verdiğini, zorla para • •••i yaprraş bulunmakudır. ' dört Sovyet uçağının Berlin uzeıuı !•*••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••• l ı l l l a l a l a l a a a !••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••••• almadıklarını iddia etmişlerdir. «MtG» UÇAKLARI BATI BERLİN SEMALARINDA ınun Heıtı Kendisi Hem Düzen Mig,,ler B. JUmanya parlamentosuna ateş açtılar IS Valinin yerı değişiyor İnönü, Bölükbaşı ile artık bir masaya oturmıyacak Vali Akı Mecliste tenkide uğradı Milletvekilinden zorla para alan 2 jandarma eri tevkif edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog