Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

«Mezaı^aıımza Tukureceğün» yayınlandığı zarran «Utanç verıcı bır eser^ olarak kabul eaılmisti. Bır zamanlar cMadame Bovary» ve <Kotuıuk Çıctkler:> adlı eserler de aynı şekılae karsıUnrmştı. l.ııks cıltlı. Fijatı: 10 lira NIL YAYDJEVI, Nuruosmaniye cad. No. 38, Kat. 2 ISTANBIH., Ankara Dağıtım ALI SrpAHlOĞLU, Yenimahalle 5 Durak ANKARA. Gencl Dasıf.m: KEM\L KARATEKIN Ankara Cad. No. 44 ISTANBUL Reklâmcıhk 1140 3804 MEZARLARINIZA TÜKÜRECEĞİM Yazan: Boris Vian 41. yıl soyı 14614 umhuriyel KURUCUSU: ÎTJNUS NADÎ Te!grai ve mektup adıesı: Cunıhurıyet Ut«nbU Posta Kjtusu: İstanbul Nc 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 HP Çarşamba 7 Nisan 1965 c^Hevi b * a y başmda mevJPBrnış ve çaç aranmakta olan en iyı titaplarrr^a ^^•nü yeniden bastırarak satu^MjHİ ^ f t ı r : tfahmut ^TffrJ^fc Hâyal ve Gerçek John Steinb*» re'arelerve Insanlar Suat Hizarcı:' ^ nıet a^fc^. Her iıç kitap da m İ KİTAP INOMU SÜKONEI TAVSİYE ETIİ RflDYO KONÜSU MiLLET MECLİSİNDE TflRTIŞILDI CHP sözcüsü Feyzioğlu: UTRT için verilen araştırma önergesi Medis'in yetkilerini aştığı için Anayasaya aykındır,, dedi ÖÜ BÖLÜKBAŞI YİNE RADYOYA ÇATTI eclısin dünkil toplantısında TRT konusunda MP Genel .P. Temsilciler Meclisi bilBaşkanı Osman Bolukbaşı ıddirisindeki zararlı akunlara dialanna devam etmış, CKMP sozkarşı tedbirler ahnmasını cüsu Cevst Odyakmaz araştırma ' istiyen satırlar beni hir onergesı ıçın CKMP Grupu olarak ha>li düşündürdü. Zararlı akım ne lehte oy vereceklerini açıklamış dir. diye kendi kendime sordum. CHP sozcüsu Turhan Feynoğlu ise Çok partili taayata geçmezden önce araştırma onergesınin anayasaya politikacılarımız bu deyimi pek aykırı olduğunu ılerı sUrmüştur. kullanmazlardı. Tek parti sistemiyle yönetüdiğimiz için o zamanlar Çelikbaş vurdumuzda tek akım vardı ve biz zararlı mı, zararsız mı düşünmeden Oturum açıldıktan sonra kendimizi bu akjma kaptırmıs, yüCHP Grupu »dına söz alan riıyiip giderdik. Meğer o akım pek Fethi Çelikbaş geçen oturum kritü bir şeymiş. Buııu Ikinci Cihan cereyan eden nahoş olaylara Savaşının bitimine doğru, o güne değinerek, Başkanlık makadeğin kendisininkinden gayri hiç bir mının iç tüzük hükümleridüşünce akıraına izin vermiyen Şeni yerinde kullanmadığını fimizden öğrendik. Sayın Şef Sefsöylemiştir. Çelikbaş'tan sonIikten de, Desjişmez Başkanlıktan ra AP Grupu adına Sabahatda istifa ederek: tin Savacı ve MP Grupu adına Ahmet BDgin gündem dı Artık çok partili hayata geçişı konuşarak, ayni şekilde yoruz. Betu dilediğiniz gibi tenkid geçen oturum sarfedilen sözedebilirsiniz! lerden duydııkları inöntüyu Dedi. IUrin tek partinin, dah» belirtmişlerdir. Fonra ikincisiniB bölünmesi Ue yurdumuzda çeşitli partiler kuruldu ve Böfükbafi kürsüde biz başladık habire Şe(e veriştir Daha P. meye. Partiler çoğalmıştı ama or kursuye sonra M velideri Bolukbu:ı gelmiş geçen oturutnda talarda öyle birbirine zıd akımlar TRT konusunda bıtıremedıgi konuşmayine de görülmüyordu. En çok geç sma devam edecegıni beîırterek ço>le mişin kötülüklerinden söz ediliyor, konuşmusturhalk önünde nutuk çeken her po<De\lct Radyosıınun gayeıine ibalitikacı kendi partisi iktidara genet etliğins dair misaller lermtjc başlamıstık. Bir miıduran HKfası çerse yurdumuzu cennete benzeteve Parti Lidert«tine gönderdiği ytceği tezini savunuyordu (Ira işi nazıvı heyetinize arzedeceğim. TRT sıl yapacağını açıklamaksmn). O yoneticılerin ne kadar buyuk curet ara. yurt düzeyinde yavaş yavaş geicınde kaldıklarını. tahrifci \e parnişliyen bir akım belirdi: Tek parti rejimi din ozgürlüğünü. baltalamıs, { tızan bır organ oldnğunu meydana çıkaracağız.» kadınlarumzın ahlâkını bozmus,' Bolukbaşı bundan sonra radyonu ı Tanrı buyruğuna karşı gelmişti. ıses montajıi japıığını ve bunun daha Durum vakit geçirmeksizin diizel' once ıleri surduğu «Teknik Stııkastı da tilmeli, özgürlük bayrağinın gölge geçtiğini ilerı surmuş ve bir takım oı sinde devrim öncesi koşullarına nekler vernışıir. OSMAN BÖLÜKBAŞI donulmeli idi. Ses montaıj • Bu akunı zararlı bulan kimi yaBoıukbaşı bundan sonra radyocarlar: Ama ne yapıyorsunuz, demok nun (ses montajı) yaptığını ve bu ' rasiyi de, yurdumuzun kalkınması nun daha once ıleri surduğu «tek ; imkânlarını da yıkacaksınız. Olur nik suikastı» da geçtığmi ileri sur ı mu öyle şev? ' muş ve bır takım ornekler vermışDiyecek oldularsa da feryatlarına tır. MP lıderı sozlerine devamla' | kulak asan çıkmadı. Anayasanın «Demokrasi ile idare edilen bir ülkurduğu lâiklik ve devrimcilik ıl kede yeri geldikçe herkes tenkid ekeleriae rağmen. basta anaç parti.' dilecektir. Buna mani olmaya kimbütiin politika kurulları o akımın snin gücü vetmiyecektir, Inönunun temsilcileri önünde bir tâviz yan maruf tâbiri ile» demıştır. şına giriştiler. Yanlış beyanlar Izatmıyalım, bu tâviz yanşı 27 Bolukbaşı radjonun ya>ınladığı Mavısa, hattâ, daha sonralara, bu «Müdafaa beyannamesi» ne değınCünlere kadar sürdü. Yalnız, 2" Ma mıs ve şunları söylemiştir: yısla beraber yurdumuzda bir akım «Tahrifin, tahrikin, yalancıbğın daha belirdi. Özgiırlük düzeninin bundan giızel örneği olamaz. RejiATİNA (Özel muhabirimizden) dinsel tâvizler arkasında özel çıkar miıı teminatı olan radyo milleti ları savunmaya yarar bir rejim olamıyacağını sdyliyen bu akım tem >anlış istikamete sevketmek için Yunanistaru resmen ziyaret etmekte oîan Tunus Cumhurbaşkanı be silcileri, toplumla ilgili ber turlu elinden geleni yapıyor. l'eni bir ve Burgıba, oncekı gece Atına Saraymda şerefıne verilen ziyafette, yanname yayınlavarak milleti sorunların açıkça halk önünde tartısılmasından yanadırlar. Yürürlük basını aldatmasa teşebbüs etmiş Londra ve Zurich Andlaşmalanna golge duşürur nitehkte bir konuşma %apmıştır. tcki sistemin aksaklıklarını bir bir tir.» (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) «Başlangıçtaki hatalı çözüm ac ıklamakta. bu aksaklıkları pderyolları vüzünden borulmuş olan bir Kıbrıs Turk Cemaat Meclisi Başmeve yarıyacağını sandıkları tedbirIfri sıralamaktadırlar. aralarında durumun yeniden duzeltilmesi ka kanı Rauf Deııktaş, dun Başbakan bir takım derece farkları buluııdar güç bir şey olamaz. Asıl hayret Yardımcısı Süleyman Demirel tauvandıran husus, Londra \e Zü rafmdan kabul edıldikten sonra, nıakla beraber hep devletçidirler ve rich andlaşmalannın uygulanmazlı «Hükümet Kıbns meselesinde kabepsi Anayasamızın vatandaşa sa;gmın ortaya çıkması değil, fakat i rarhdır. Enosise rıza gösterilmiye]adıçı düşünce özşrtirlüğüne dayanarak konusmaktadırlar. bu kadar zaman nasıl yürUrlükte cek ve Türk haklan korunacaktır» kaldığıdır. Realiteler kendisini al demiştir. Ne \ar ki. yirmi yıldır devrim ildatmak istiyen nazik kombinezonkelerini içinden kemiren gericüik Ankara, (Cumhuriyet Burosu) ları ergeç ve her zaman yener. Kıb akımı karşısında sus pus oturduğugunu. hattâ o akıma tâviz vermek MP lideıı Osman Bolukbaşınm ge rısta yaratılan müesseseler bir lâten çckinmcdiğini gördüğıimüz bi çen cuma gunü TRT konusunda Mil boratuvar yapısı idi. Bunlar iki top zim partiler, bu veni akımı fena let Meclısinde yaptığı konuşma ve luluktan bir devlet meydana getirhalde yadırgamakta. onu zararlı Genel Kurmay Baskanmm mektubu mek istemişlerdi. Buna teşebbüs ATINA (Ozel muhabirimizden) bulmakta \e ona karşı tedbir alın ile ilgıli sözleri tabii senator Vehbi etmek dahi bir hata olmuştur. Bun Yunanlılar ayyıldızlı Tunus bayrağını ması gereğini sık sık orlaya atmak Eiau tarafından dun gündem dışı da ısrar edilmesi ise ihtiyatsızlık Turk ba>rağı sanmıslardır. bir konnşma ile Cumhuriyet Sena olacaktır.» Devlet Baskanı Burgibanm öncekı taclırlar. un tosuna aksettirilmiştır. Ote yandan Kıbns Rum Dış « Belgraddan Aünaya gelmesı uzeriBu tutum yanlıstır % denıokrae Hatırlanacağı uzere, Bolukbaşı. cu ısleri Bakanı Kıpnvanu, Yunan ' "ne, Yunan Başkentı Tunus bayraktik kurallara taban tabana aykırısonlarına hükümeti ıle Plaza "raponınu go l a r l l l e donat.lmıştır. Bir Yunan gazedır. Demokrasi bir denge rejimi de ma günkü konuşmasınınBaşkanınm doğıu rusmek üzere New York'tan A i tecisı, açılan Tunus bayrakları ile ılgilî mekse. o denge yurdumuzda ancak Mıllet Genel Kurmay . olarak halk arasında bır anket duzenMeclisi Baskanma gonderditınaya gelmiştir. Kipriyanu, Pla ı l e m l ş T e e l d e e t t l ğ l U | yeni akım temsilcilerinin gayreti ği mektuptan bahıs açarak aynen çekıci somıçza raporu hakkmdaki fikirlerini ' ı a r l dun yaymiamıştır. ile kurulabilecektir. Kalkınma dâ soyle demıstı • .ınlamıştır. «Hükümetimin nibaî amacı F.no^amızı hacı hoca üfürüğüne gmeneYunan gazetecisıne gore, sorgusistir» şeklınde özetlemiştır. Goru rek çözebileceçimiz umudnna içisual ettıği 100 Atınalıdan yirmısi, Bölükbaşmın sözleri sunu yarın açıklıyacak olan Yumude bel bağlıyan artık pek az bayıakların Turkiyenin 3 enı Büyuk «Radyo, Genel Kurmay Başkanan hukümetinin Plaza raporu elçisı Turhan Tuluy'un Atinava kimse bulabiliriz. Bunu yalnız halk ıuııın mektubnnu tenkid ettiğimi gelişi münasebetiyle asıldıgım sanıle ilgıli çalışmalanna, Kipriyajrunden güne daha iyi anlamakla dığını belirtmiştır. bile Tiırk milietine dnyurrnaz. O nudan başka Yunanistanın Bırkalmıyor. bir yandan baskısı artan 19 u ise. Turkiye ile Yunanıstan ria İnönıi gibi mukaddesatdan ma lesmıs Milletler başdelegesi Bıtekonomik sıkmtılar da ister istearasında Kıbrıs meselesinde bir anduttur. Ondan sonra da rejim. Remez halkın gözünü açıvor. sıos ve Lefkoşedeki Yunan Bülaşma yapılmış olabüeceğim sojîejim di\e burada adam asmaya yukelçısı Aleksandrakis de kaPartilerimiz yeni akıma karşı tedkarar verirsiniz.» tılmaktadır. bir aramaktan vazgeçmeli, tersine Gerıje 61 kışi ise, bu bayraklaDEMİREL, DENKTAŞ ILE o akımı topluma en yararlı olabile Bolukbasmın bu sozlerı Paılâraenrın mahiyeti hakkında hicbır btlgıGORUŞTU ye sahip olmadıkiarını ıleri surmuşcek biçimde gelisme imkânma ka loda karşılıklı küfurlesmeye kadar (Arkası Sa. 7. SU. S te) lerdır. Ankara (Cumhuriyet Bürosu) , Misturmaya bakmalıdırlar. Tek akıının zararlı bir gidiş olduğunu o akımın en yüksek temsilcisinden ^aktiyle duymuştuk. Demokrasi ise çeşitli akımlar rejimi demektir. Bu rejimde kimilerimizin çıkanna uymıyan bir akım, sırf bu nedenden ötürü topluma zararlı sayılamaz. Aksini ileri sürmek demokrasiyi Eskişehir, (a.a.) lnonu bucağına bir nezaket odada tutuklamışlar ve geri gondetmeraişlerdi. Buinkâr etmekle birdir. Sayın partileznaretı yapan Bozoyuk ılçesi Kaymakaıru Muzafnun tizerine, zamanın İçişleri Bakanlığı halkra arrimiz, zararlı bııldukları akımlara feı Selçuk, halk tarafmdan bır odaya hapsedılmiş zusu uzerine, zorla yapılan bu degisikliği onaylakarşı tedbirler anyacak yerde 2" lır Bilecik çevresinde çok sevilen bir yonetici olamak yoluna gitmişti.» "Mayıstanberi yurdumuzda gelişmerak i'im yapan Bozöyük Kaymakamı, Vali ve bazı Valinın de tanık olduğu bir skandala yol açje başlıyan fikir özjnirlüğü ortamımahalli \oneticilerle birlikte bucağa geltnis ve aıaınak için bir kısım Inonü'lülerin araya girmenı güçlendirmeye ve normalleştirBelediycyi ziyaret etmiştir. Yapılan sohbet sırasınainden sonra serbest bırakılan Muzaffer Selçuk, meye bakmalıdır. da Inonü'lıiler. Bozoyuklulerle aralarında olan eze Belediyeden ayrılırken, kendisini tutuklayan diğer L'lusca yiıkselmemİ7 buna bağlıli rekabeti anlatmışlar ve bir olayı dile getirerck Inonu'lüler, «Bucağımız ilce olduğu gün mutlaka *r. demişlerdir ki: «Vaktiyle, çok çalışkan bir Mal <izi kaçuatağız» dıye arkasından bağırmısiaıNAOİRNAOİ . Mudurumiuu, Bozoyükluler, bir ajatet »uaamda dır. ı• Zararlı Ama Kime ? ANKARA, Cumhuriyet Bürosu N 'Bay OsmanBölükbaşı doğru söylemiyor, ANKARA CUMHURİYET BÜROSU 1 Ankara, (Ctunhnrlyet Bttrosn) CHP Ortafc Gr^pu dun kiE» blı top. lantı yapmış, Genel Başkan İnönıi | bu toplantıd» TRT konusuyl» Uglll olarak gdrüşlerln) açıfelamıçtır. CHP Grupu üyelerln sütünet tavsl. ye eden Inonü TBT konusunda oğre. aıldiglne gore şunları söylemlştlr: «Biz bu meselede Anayasayı sa•unuyoraz. Haklı olduğumuz bir konud» tahrıklere kapümajınıı. Meseleyl bnkukl mesnetlcrlne lstU nad ettirerek anlatınıı.» Grupta. syrıca İlhaml S&ncar bir gündem dışı konuşma "apmıa ve za. fer gazetesinde yayınlanan tCHP fktl. dan bazı yuksek rutbeli komutan. lan emekliye sevketmeye h»url»nıTordn» şeklindekl haberln aflı olmadıgını söylemiştir. BİİTÇE KOMISYONUNDA TRT, dün yayınladığı 42 sayfalık bir bültenle, TRT hakkında Meclis araştuması açılmasını istiyen önergenin görüşülmesi sırasında ileri sürülen iddialara cevap vermiş ve bunlan belgelerle cevaplandırmıştır. AP. MiUetvekili İhsan Ataöv ile >I.P. Genel Başkanı Osman Bölükbaşımn bütün iddialanna tek tek cevap verilen bu bültende <rBay İhsan Ataöv ve Bay Osman Bölükbaşı Ankara, (Cumhurijet Bürosu) tarafından zikredilen vak'alar gerçeğe uymamaktadır> denilmekte ve sırasiyle iddia Butçe Karma Komısyonunda dun îçişleri Bakanlığı bütçesi görüşullara belgelerle cevap verilerek iddialarm doğru olmadığı ortaya konulmaktadır. ı müş, İçişleri Bakanı Akdoğan'ın Ia Bir kaç örnek ] tanbul polisi için Meclis araştırmaİddialara belgelerle cevap veren T.R T. run bu cevaplanndan bır kaçı şoyledır: «Bay Bolukbaşı konuşmasının bir yerinde (Başbakanhktan radyoya telefon ediyoruz, biz baberi iki defa vermeyiz. bir defa veririz) şeklinde cevap aldığını söylüyor. Komışmacmın bu sözlerle seylâp bölgesine İçişleri Bakanının seyahati ile iljcili yaymı kasdettiği anlaşılıyor. Konuşmacımn iddiası hilâfı hakikatitr. Bu haber radyolanmızda üç defa verilmiştir. Şunu belirt • . İçişleri Bakanı tenkid edildi Kanunsuz grev Savcı 54 üncü maddenin §• BURGİBA ATİHADA KIBRIS KONUSUNDA A6IZ DEOİŞTIRDİ Bölükbaşımn Sunay hakkmdaki sözleri Senotoya getirildi Tunus bayrağını Türk bayrağı sandılar herhangi bir maddesinde T.R.T. ye veya mesnllerine nereden olursa ol^ Şehrimiz Asliye Ceza Mahkemesun emir verileceğine dair bir hü si Savcılarından Mehmet Feyyat, küm yoktur. Hal böyle olduğuna gö dun yapılan bir duruşmada, «Mesre Bay Bölükbaşı'nın (Başbakanlık ™ bir grevi, kullanışındaki bazı tan radyoya telefon ediyoruz, bir s*kil eksiklikleri yönünden, gerekhaoerin bir kaç defa tekrarlanma tiginde kanun dışı grev sayarak, sını istiyoruz) istikametindeki sö «sçüerin cezalandınlmalarını sağzü, kanun muvacehesinde muallâk lıyan» 275 sayılı kanunun «54 üncü ta kalmaktadır. Konuşmacımn bil maddesinin, Anayasaya aykırı ol mesi gerekir ki ancak, 359 sayılı ka dnğunn» ıleri sürerek, bu madde • nunun belirli maddeleri, o da yazı nin «Anayasa Mahkernesinde iptâlı olmak şartiyle hükümet bildiri lini» ıstemıştır. 4. Asliye Ceza Mahkemesin sini yayınlamakla kurumu görevli de yapılan bir madenî esya fabtutmuştur.» rikasındaki isçilerin greviyle» Komünistlik iddiası ilgıli dâvada düşuncelerım bil dıren Savcı Feyyat, 54 üncu «Radyoyu komünist ihtilâli maddenin Anayasa Mahkemesızemini hazırlamakla» suçlıyan ne sevki ile ıptali için, özetle Bölükbasıya şu ccrap verilmekSAVCI M. FEYYAT şunları söylemiştir: tedir: « Anayasanın 47 nci madde I «Bay Bolukbaşı böyle bir idsinde grevin amacı, işçiler ile diasını dokunulmazhk kisvesinisverenin haklannı tespit etmek den sıynlarak tekrarlarsa, katedir. Bn amaçla yapılan grev nunî merciler önünde iddiasım hakkının knllanılışında bazı nispat imkânını bulabilecek ve sul hataları olursa, bn ancak kendisinin de bu sözler dolayıhukuki bir ihtilâf olabilir. Fasiyle sorumlu olup olmadığı sakat grev kanuna, Anavasanın bit olacaktır.» ruhnna aykırı sayılamaz. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Bültende aynca T R T . Genel Mü Bakanlar Kurulu dun gece saat 21 durünün maaşı hususunda ıleri sü "KonUHSUZ SUÇ OlamdZ den 23.30 a kadar süren bır toprulen iddialara da cevap venlmekOy sa, 54 üncü maddede kannn dı lantı yapmış ve toplantıya katılan te, iddıaların aksme, Genel Müdurun eline on bin değil, 2242 Iıra sı sayılacak grevin saç unsarları Mıllî Emniyet ilgililerinden bilgi alaçık olarak belirtiimediği için, bu mağa devam etmiştir. Bilindiği gigeçtiğı açıklanmaktadır. • ••••••••••••••••••a • •maddem aöncelikle,T ü Anayasamn 33 bi iki gün önce de aynı şekilde bir •ı ü n c ü Kanud d e s i n e > r k C e z a ' toplantı yapan Bakanlar Kurulu, Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) • nunun da birinci maddesine, aykı Mıllî Emniyet ilgililerinden aşın ce PTT nin 125 inci hızmet yılını dolndır. Zira, ceza hukukuna göre, reyanlar konusunda bilgi almıştı. durması dola>isiyle memur ve hızsuçu tesbit eden kannn maddeleriGeçen toplantınm bir de metlilerine birer aylık ikramiye venin açık olması ve suç nnsnrlarını vanu olan bu toplantıda Mil rilmesı hakkmdaki kanun teklifi açıkça belirtmesi gerekir. Kannnsuz li Emniyet ilgilileri Bakan Cumhuriyet Senatosunda da kabul suç olmaz, kanunsuz ceza olmaz, lara komünistlik, nurculuk, edilmıştır. eezada kjyas olmaz) prensibine takürtçülük ve devlet düzeniKanunun Resmi Gazetede yayınmamen aykırı dnrnm yaratmaktani sarsıcı diğer aşırı cere lanmasmdan sonra PTT memur ve dır. Orta Avrupanın hiç bir memyanlarda bilgi vermişler, bir hizmetlilerıne ve ayrıca PTT emekleketinde, grevin şekil eksiklikleöncekd toplantıda şema üze lilerine birer aylık tutannda ikrarinden dolayı kannn dışı sayıldığı rinde verdikleri bilgiden son miye verılecektır. eörülmemistir.» ra bu defa aşırı cereyanların bölge \e etki alanlarını nakHukuki ihtilâf letmişlerdir. Oğrendiğıraıze göre, Ürgüplu HuSavcınm bir buçuk saat suren konuşması, «Savcılarm bn kunıetı, Mıllî Emniyetten bu konumaddeye dayanarak, isçi veya lardaek bilgi almağa devam edecek e mek isteriz ki 259 sayılı kanunun IpZOİItll /StGuf •« ^• • Bakanlar Kurulu Millî Emniyetten dün de bilgi aldı sı açılması teklifi Meclisto görüşülürken teklifin lehinde oy vermesl ( ve aynı yönde konuşması tenkidle> re uğramıştır. içişleri Bakanı Akdoğan, zaruretler dışında, valilerin tayinlerinin doğrudan doğruya meslekten gelen elemanlar içinden yapılmasını kendisinin de benimscdiğini ve idareciler kongresinde W leri sürülen valiler tayininde yüzde 10 meslek dışı tayinlerin bile yapılmaması so rektiğini belirtmiş ve bütün illerde parmak izi uzmanı polislerin bulunduğunu, İstanbul polisi hakkında ithamların ise yakında su yüzüne çıkacağım, eğer varsa kötü kişilerin meslekten ay< rılmalannın Bakanukça da istendiğini söylemiştir. Bakan bu arada tren istasyonlannda turizm polıs karakollannıa açılması için etüdler yapüdığmı da söyledikten sonra konuşmasım bitirmiş ve daha sonra Emniyet Genel Mudürlüğünün butçe maddele» rınin oylanmasına geçılmiştir. Daha sonra Jandarma Genel K o mutanlığı bütçesinin de maddelert oylanarak kabul olunduktan sonra 1 kısa süren bır gizlı oturum yapılmış ve içişleri Bakanlığı bütçesi kabul olunmuştur. 1 Kabul olunan İçişleri Bakanlıgı j bütçesi CHP hukümetinin getirdiği Bakanlık bütçesinden 52 milyon liralık bir fazlalık taşımaktadır. Bu mıktar polis ve jandarmalarm araç, teknik malzeme ve giyimleri içın butçeye konulmuştur. PTT mensuplarına ikramiye verilmesinî Senato kabul etti r Kaymakamı hapsettiler Dıs Borçlar on yılda uç mislıne çıkacak Gazeteler YAZISIZ Sayın Başbakan Tardımcısı «her sene 400 bın kisiye is bulmak zorundayız» diyor. Yalnız o kadar olsa, yinc Ankara, (Cumhurıyet Bürosu) İşçilere yarım maaş nlsbettndeki IXiyı. ramlyelerın ödenmesine dalr fcararnaHâlen mc\cut, gizlı »cya ı me dünku Eesmî Gazetede yayınlana açık, 400 bin issize de is bulrak yürurlüğe gırmlştır. mak lâzım. Genel, katma ve özel bütçelı O kadar olsa, haydı yıne iyı. dairelere, ddner sermayeli muesseDevlet kadrolarını doldurup seler, sermayesinin yansuıdan faztasıran 400 bin issız memuru lası devlete ait ortaklık re kn. da ayıklamak, sonra, onlara da rumlara Belediyelere ve bnnlara bağlı teşekküller, 365» ve 440 sayı. is bulmak lâzım. Haydi ona da eyvallah. lı kannn şnmnlüne gtren bamu lktisadi teşekkttlleri ile diğer öütün Ekmek parasını dısarılarda kurnm, banka ortaklık ve mflestemine çalısan 400 bin Ualifivc seselerde mfistahdem olan Isçilere, isçimizi geri çetirtip. memle ZONGULDAK Ereğ'.l KSmür îşletkannnlan gereğinee 196S yılında ket kalkınmasında onlara da mesınln Kozln Bdlgesi Kılıçlar maden ?erilecek ilâve tediyellk llk Tansı. is bnlmak lâzım. ocagında bir goçme olmuş \e işçilernin 6.4.1965 tarlhlnde ödenmesl den 19 yaî'ndaki Şükrn Paşa, goçuk Velhâsıl lâzım oçlu lâzım. Bakanlar Knrulunca kararlaştınlaltında kalarak ölmnştur. Yalnız. bn arada, bir sey lâmış ve bn konndaki karar dünkii Boylelikle bır yıl içinde maden 7im degil: Dcvckuso misali Resml Gazetede yayınUnmıstır. basını kama gömmemrk' lozalannda fclen iççllertn sayısı Ilgili dslreler derhal tedlyesre başlı =... ^w«. « , „ , „ , a»«ııII e yükselmijtır. Savcılık olayla yacaic T» BajTam öncert ödemeîl yap D. N. b*flami(tiT. oltcaUanlır, yapma yetkilerinin. olmadığı» seklinde devam etmiş ve «Grev bakkı, mülkiyet bakkı, komşuluk hakkı gibi sübjektif bir haktır. Bn bakkın diğer süb jektif haklar gibi kullanılması ve düzenlenmesi gerekir. Millî ?üvenliği ilgilendirmediği olayımızda, özel huknk bünyesi içindedir, İşçi ve isveren srup larımn özel menfaatleri uğruna doğan aksaklıklar mevcuttur» bir hukukî ihtilâf dolayısiyle demıstır. Duruşma, c54 uncü maddenin» Anayasa Mahkernesinde ıp tâl dâvası açjlıp açılmaması ko nusunda bır karar verilmek içın, başka güne bırakılmıştır. işverVn h a k t a Ş 7 « r u k i b a t katıldıkları konularda Mıllî Emniyet ılgılılerine gerekli soruları yonelteceklerdır. Bu kabil toplantıların devam edeceği ifade edılmektedir. l jff? toP'antılarda Bakanlar, DAKIKA Lâzım olanla, lâzım olmıyan İşçi ikramiyelerinin ödenmesine başlandı Maden kazası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog