Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Portbebe »e puset olarak 3 şekiTde kuUanılan yegâne hanka arabalardir. BayBîk ver»r Tel. 47 78OO Ş«şfi Çağiayan Yavtız Sok. No. I Taç Çocuk Arabalan Fab. Ntzamettin , ÇOCUKARABALARl 41. yıl soyı 14613 Adalet Bakanı Irfan Baranın Bütçe Komisyonundaki konuşması umhuriyel KURUCUSÜ: YTJXUS NADÎ Teigraf ve mektup adresı: Cumhurı.vet Iiianbul Posla Kutusu: îstanbul Nc 246 Teletonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 \ E \İL j ll 1 K Büyük İtalyan ra^ttfcısı Aiberto Moravia'nm evUmpjKfl^^Hve mutluluğunu konu olarak '^ğsÇe^^m çok ünlü eseri karı kocaJık" JMStörejisini ^^£ alıyor ve vazanna has giiçlii üsluM^^Bjterçeklen başarılı bır roman oluydHrar^k yayınlan arasında yeniden V^Biaaaaafuzel kitabm fivatı 2 liradır. Solı 6 Nisan 1965 "141 142 kalkarsa Kürtçülük de serbest kalırJ5 Ankara Cumhuriyet Bürosu U arraa Bütçe Komisyonu 1965 yılı bütçesinin müzake• resine dün de sabah ve öğleden sonra devam etmiş» tir. Öğleden sonraki toplantıda Adalet Bakanhğı bütçesi görüşülmüş, görüşmeler sırasında konuşan Orhan Apaydın (Bağımsız) Türk Ceza Kanunundaki 141 ve 142 nci maddelerin fikir özgürlüğüne aykırı olduğunu söyleyerek kaldırılmasını istemiştir. KÜÇÜK VEflTABEYLİ'NIN(flP) 4 ÖNEMLI TEKLİFİ: KUÇUK ATABEYLİ 'Askerlik kısaltılmalıdır, ANKARA, Cumhuriyet Bürosu illî Savunma Bakanhğı bütçesi için Tabiî Senatörlerden Sami Küçük ve Hüsamettin Atabeyli (AP) tarafından hazırlanan raporda «Korede halen buluıımakta olan birliğimizin geri çekilmesi, askerlik süresiniri bir plâna gore kısaltılması, ordu kadrolannda indirme yapılması ve bazı birliklerimizin NATO emrinden çekilmesi» istenmiştir. Kore Birliğimiı geri çağrılmalıdır Ordu kadrolarmda indirim yapılmalıdır Bazı birliklerimiz NATO'dan çekilmelidir BÖLÜKBflŞICHP ÇEKİŞHESİ F Marksıst felsefesı ile sosvalıst du«uncelerı açıklayan ıkı kıtabın neden toplattırıldığını Adalet Bakanından «oran Apaydın, şunları sovîemıstır «Bu kilaplar, dünyanın her tarafında serbestçe satıldıjı halde, bizde niçin toplattırılmıslır? Kapitalist felsefenin ANKARA Cumhuriyet Bürosu mudafaası var ise, sosyalist felsrfenin de bir mudafaası Raporda, Doğu Batı bloklarının olmak gerekir. Aksi halde birbırlenne son yıllar içinde yakı nkara Milletvekili İ. Hatipoğlu (CHP) TRT için verirejim demokrasi değil, faAnkara (Cumhuriyet Bürosu) laşmalanna dıkkat çekılmekte ve sizm olur. Türkiyede bn meParlâmento üyelerının yolluk şbyle denılmektedır • len araştırma önergesi görüşülürken, o sırada Başve odeneklerine yaptıkları zamselevi halletmek zamanı gel«Bugünkü dünya siyasî durumunmı protesto eden universıte oğmistir. Bu memlekette ya fi kaıılık göre^ini yapan Baskan Vekili Mekki Keskin hakda beliren ijimserlik havası içinde rencılerınin Ankara Savcılığında kir hürriyeti \ardır, ya da kında bir islem yapılıp japılmadıuunvanın Dogu ıle iktisaden geri kalmıs \e>a gelısifadelerinın ahnmasma devam tıııı Meclis Baskanlıgından bir soz Keskin hakkında tuziık hükümyoktur.» Batının silâhla memiş olan Turkhemizin belırli lerınin tatbik edılip edilmedi«iniu edılmektedır. lu soru>la sormustur. bir kalkınma hızı ile \c plânlı olaADALET BAKANININ CEVABI sozlu olarak cevaplandırılmasını ıını konuşturdukları vegâne bolgesı ol&n Vietnam dakı mucadele, yenı bir Kore Harbi veya Uçüncü l rak kalkınmaya çalihtığı bir sıratU Ulus ve Kızılaya koydukHatipoğlu, sorusunda avnen «oyAdalet Bakanı Irfan Baran, Or le demektedir: arzederim.» ları pankart ve kunıbaralarla Dıınya Savaşı ıhtımalıni arttıracak şekılde gun geçtıkçe yayılmaktadır. Resimde, Komunist Vietkong gayet mahdut olan de^Ict gelirlehan Apaydın'a cevap vermış, top 0 Memur göreıi basıııda>ken Parlâmento üyelerüıe yardım genllalarmın Savgonda girıştikleri bir sabotaj hareketinden alazlanmış ve yaralanmış olarak canını kur rinden, yardnnlardaıı >apılaıı kısın MP Grupunun isteği latılan kıtaplar ıçin dâva açüdığı içkili ise ceza gorür, her jıl sağlık toplayan ve bu hareketleriytı oranında bir paravı tasarruf rnı, bu sebepten bunlar uzerinde durumu raporia tevsik olunur. Dıger taraftan MP Meclis grupu tarabılmıs bır Guney Vıetnamlı çocuğun acıklı hali görulraektedir. le •Meclisin mânevi şahsiye• VİETNAM SAVAŞINDAKI DÜNKÜ GEUŞMELER VE YORUMüMUZU ÜÇÜNCÜ SAHİFEDE ı derek Milli Savunmaya tahsis inv konuşmayacağını bıldirdikten son Millet\ekilierinden içkill olarak dun Mıllet Meclısi Başkanlığına tine» dokundukları iddia edikânsız görülmektedir.» BULACAKSINIZ. ra, «Biz hür fikrin ve sanatın kar kürsüye çıkmak snretiyle Meclise muracaatta bulunarak olay gunü lon 2» oğrenciden bugune kaKuvvetU Ordu şısında bir hükümet değiliz» de karsı saygı dısı taareket edenler Bolukbaşı ya hakaret ve iftırada dar 12 sinin ifadesine başvumıstır nılmuştur. Bu oğrencilerden Bu durum gozonune alınarak ra bakkında Meclis Kiyaseti ne gibi bulunan CHP lılerın tesbitıni ve ısımieıinin kamu oyuna açıklanmaBakan ozetle şunları sekizi Hukuk Fakültcsinden, porda personel durumunun yenisoylemiş tedbir düsünür?. dordü de Ankara Üniversitetırden ele ahnması, bazı kadrolann ^ Tesirini aktedronla giderdiği sını ıstemiş^ır. si Talebe Birliğindendir. kaldırılniası veya aialtılması cıhe«Türkirede vatanın bıitıiıılüeünü. ni, alkollu olduğunu tevil olarak [ Eğer, soruşturma sonunda gertıne gıdılmesı ılerı surulmektedır. Türkiye'nin istiklâlini, Anayasa ni ikrar eden, konusmasının basından 1 çekten Meclisin mânevi şahsıyeBundan sonra Ataturkun 1924 de zamını ve demokrasiyi hedef alan sonuna kadar devlet memurlarına i tının zedelendiği yolunda brr japtığı bır konu^raadan ornek • etehlikeli cereyanlar vardır. Bunla milletvekillerine ve bir siyasi gm durum çıkarsa ve bu dunlm T. rılmekte ve şo'yle denllmektedır rın arasında teokratik devlet kur pa karsı konusma âdâbıns »ykırı, Ceza Kanununun 159. rnaddesine ' «Bugun artık, kuvvctli ordula ma çabasını, ırkçılık ve kürtçülük battâ çoğu zaman küfur \e bakagırerse suçun takibi Adalet Bara ancak, millî \e iktisadi lıa> cereyanlarını. komünizm gibi de rrti tazammun eden sözler sarfekanlığının iznine bağlı olduğun| kımdan kuvvetli milletler sahip mokrasi alevbine cereyanları sa^a deıı Osman Bölükbasına yapılaıı dan, dâva açüması ıçin Adalet • olabilmcktedir. biliriz. Komünizmin \ t fasizmin biitiin ikazlara rağmen iç tüzüfd Bakanlığından izin alınacakür. I Milletçe giriştiğimiz plânlı Türkivede serbfst olması mümkün tatbik etmiyeu, söı istiyen hatipleA. Ü. Talebe Birliğinin bildirisi kalkınma hamlcsiııe. silâhlı kuv de^ildir. Bunun baricinde olan sos re sebepgiz söz vermiyen, Tüce Mee Ankara, (Cumhurijet Bıırovetlerünizin de eğitimleriııc ha Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) yalizm ise Türkiyede biç bir za lisi müskül duruma sokan yakısıkfu) Ankara Üniversitesi Talel gelmedcn, fazla iş gücü vs I Bakanlar Kurulu, Başbakan Suat man yasak edilmemistir. Bugün de sız konnsmaları gülerek seyredip lebe Birliğj, dün yayınladığı bir rivaset çörevini bafife alan, Reıs her türlü kapasitelerini kullan» | Hayri Urguplu'nün başkanhğında yasak edilmedifi bellidir. Ancak. \ekili Kon\a milletvekili Mekki bıldırıyle, Üniversite ve TRT'mn rak tcraslama, ağaçlandırnıa, ' dun sabah saat 10.00 dan 13.00 e kaTürkiyede komünizm >asak olduğu istısrnar konusu edılmesinden du yol inşaat ıc onarımı ve buna dar son derece gızlı tutulan bır ıçin bir takım komünistlerin sos\ayuîan üzüntüyü belırtmiş ve ge benzer islere bır plâna da\atopiantı yapmıstır. lızm hareketi içinde oldu|u da bir rektiği zaman «emanetler» içın narak katılmaları artık kaçuul•meşru mudafaa» yapılacağını • gerçektir. Türkivede demokratik maz bir zaruret olmuştur.» Sızan haberlerden anlasıldığıaçıklamıştır. | sos\alistler koraünistlerden a\rılBundan başka raporda nufus arna göre, Bakanlar Kurulunda madıjı sürece Türk sosvalizmi teh< Millî Emniyet Teskilâtı Başkanı tışı da gozonunde tutularak celp lıkedfdir. Ziya Selışık ve difer yetkililer mıktarmın her yıl artmakta olduğu 141 \e 142 Dış Haberler Servisi izahat vermişler, teskilâtın gö belırtılmekte ve zaruret olduğu tai dırde muttefıklerle de goruşulerek, 141 \f 142 nci maddenin kaldırılre\lerini ve kurulusunu anlat askerlık suresının bır plâna uygun masını isiivenler bonu isterken Uomıslar, bn arada zararlı cereyan olarak azaltılması, sakatlara tara Washington Birleşik Amerika'nın Kalkınmaya Ankara, (Cumhuriyet Burosu) münizmin tamamen serbest bırakıllar hakkında bilgi vermislerdir. muafıyet tanınması ıstenmektedır. mıs olacağını söylememektedirler. Ankara, (Cumhuriyet BurosuI Konya milletvekılı Huseyın Cahıt Yardım Ajansı (A.İ.D.) tarafından yayuılanan bir ra Toplantıdan çıkan Gümruk ve 141 \e 142 kalkarsa ırkçılık ve Kürt Tahran dakı CENTO Bakanlar Yılmaz (A.P.), Konyaya bağlı Kaporda gelismekte olan ülkelerin büyük borçlar altma gir Tekel Bakanı Ahmet Topaloğlu t/st kademelerde yığıntı raman ve Ereğlı ve Akşehır llçele cülüğü de dnleyemeyeceçiz. Kurt Konseyı (Merkezî Antlaşma Orgu Raporda, ust kademplemiş olduklan ve gelecek on yıl içinde bu borçların üç «Her hükümet ise başlaymca Millî rinde gene ordununbır yığıntı meynnın ıl yapılması İçin bırer kanun çuler kalkar referandnm isterler, tu) toplantısma katılacak İngıltebuyuk Emnivet mensnplariyle bn nevi teklıfl hazırlayıp, Meclis Başkanlı seriatçılar seriatı ve hilâfeti getire re Dısıslerı Bakanı Mıchael Stemisline çıkacağı belirtilmektedir. toplantılar, brifingler yapar» demiş dana geldıgıne değınılmekte, Ko(Arkası Sa. ?, Sü. 6 da) wart ozel uçağı ıle Esenboğa Havenniştir. redekı bırlığimız için şunlar denılGeçen on yılda borçların tır va Alanına uğrayarak geçmıştır. mektedır: \ar dolara cıkacaktır bırıken faızlerının dış yardıEsenboğa Hava Alanı şeref salo Dığer Bakanlar ise. fazla bır şey «Koredeki bölüğun yijecck ve mın onemlı bır kısmmı alıp TtRKtTE EN TtPtK MİSAL nunda yarım saat kadar kalan In soylememışlerdır. Ancak, zararlı giyeceği Birlesmiş Milletler Kogoturduğunu bildıren rapor, gıhz Bakanını Dısışlerı Bakanımız «AID» raporunda Turkıjenın bu cereyanlar konusunda hükümetm mutanlığı tarafından temin c d i 1Kongreden Amenkan faız Hasan Isık ve Ingıltere'nın Anka mekte ise de, yılda yaklaşık <v hadlermı arttırmamasım ıs duruma en tıpık mısalı teskıl ettı herhangı bır tedbir duşünup düşün ra Buyukelçisı Denıs Allen karşılağıne ı«aret olunmakta, Turkıyerın medıği yolundaki soruyu îçişlerı larak 100.000 dolarhk personel temektedır. mıslardır maaş \e yolluklan butçemizbu yıl içinde ihracatından kazandı Bakanı Akdoğan kesin olarak ceYILDA 50 MILYAR FAIZ INGILIZ DISISLERI BAKAM den ödenmektedir. KonsorsıjiıBir A.P. milletvekilinin radjo hakkında Meclis arastırılması Raporda behrtüdığıne gore, ge ğın n jarısının borçlarına gıdeceği vaplandırmamıs, fakat, «Millî EmAyni uçakla Dışışlerı Bakanımı ma dahil bazı devletlerin yardıniyet konulannda kendilerine izaması için \erdiği dnerRenin müzakerelerine bujün de devam lışmekte olan bolgeler, yılda he belirtilmektedir zıa baskanlığındakı Turk heyetı de ma katıldıklan pay (Lüksımhat verildiŞini» bildirmiştır. edilecek. Bundan önceki oturum Meclisin şimdiye kadar gormemen hemen 5 mılyar dolar (50 mılTahran'a gıtmıştır 39 derece atesle Hındistan da hemen heraen ı burg Konsorsiyuma Türkiyeva dıği bir küfürleşme içinde geçmiş ve tâtil edilmişti. Aslında o bu seyahata çıktıgı behrtılen İngı yar Turk ltrası) faız olarak odeasnı durumdadır. 1966 da Bakanlar Kumlunun Milli Emni100.000 dolar borç vereceğini beoturumun rığnndan çıkması Başkan Vekilinin idaresizliğinden hz Dısışleri Bakanı Stewart hermektedırler Hındıstanın dı= borçiarı 6 j et konusundakı brifıngı gelecek yanla katıunıştı) dikkate tutu. olmuştor. Tıpkı idaresiz hakemin bir futbol maçuıı çığrından hangı bır bejanda bulunmamıştır. 1964 \ılınaa \ardım alan lursa, her M sarfedilen 100.009 İ mılvar dolara ensecektır. Ra gunlerde de devam edecektır. çıkarıp, ipin ucu kaçınca oyunu tâtil etmesi gibi. Dısışlerı Bakanımız Hasan Işık, dolar azımsanmn acak bir paraulkeler bu jardımın yuzde porda dış yardım faizlerıMorganton (Kuze> Carolına) Sayın Mekki Keskin. eğer hava sertleşmeğe başladığı sırada küfürhareketinden önce basın mensupladır. Ayrıca Kıbrıs dâvasmda, nın esasen yuksek olduğu otuzunu borç faizı olarak geleşmeleri kendinden geçercesine seyre dalmasa ve iç tüzüğün rmın çeşitlı sorularını cevaplandır (a.a. Radyolar) Ku Klux Klasaflarında ideallerini ideal bile\ e daha fazla yukseltılmemerı vermıslerdır. 1955 te faız nın «basbüyücüsü» Robert Shel lerdiği jetkileri zamanında kullan^a idi. o çünden bu \ana \atanmıs ve «Bu toplantıda Kıbrıs merek harb ettiğtmiz milletleria «ı tavsıve edılmektedır. Bashaddı \uzde sekız nıspetınde daşın sozünu ettiği cirkin manzara, Meclis'in tarihinde bir leke selesi de görüşülecektir.» demiştir. ton, dur. Morganton"da vaptığı (Kore dahil) bize karşı tutumbir konusmada, Medeni Haklar kan Johnson bu yıl Kongreıdı. Gelişmekte olan ulkeler olarak kalmazdı. Dışışlerı Bakanımızın verdiği ce Kanunu yuzünden yakında Ameriları da bu bölüğürj geri alınmaden dıs yardım ıçin 1 mılyar bugunku hızla borçIan«Ba>a Nedense sayın Keskin, aşağı yukarı bir yıldanberi idare ettiği otuvaplar ozetle şoyledır sırun zamanı geldiğine işarettir. kada ıhtıiâl çıkacağı kehanetini sa 350 mılyon dolarhk tahsısat devam ederlerse 1975 vılında rumlarda, çıkan olaylan basından önlemek konusunda bayli ih«Kıbns'ta iki cemaat arasında vurmuotur. Lüzum görülüyorsa biz de silâb ıste\ecek*ır. faız uç m!=lıne >anı 90 milgörüşmeler yapıldığına dair resmi mâlci da\ranmaktadır. Ovsa her olay, her küfürleşme Parlâmenlı kuvvetlerimizi diğer milletler «Başbüyücü» yuzden fazlasını , [ Lefkoşe, (a^.) Lefkoşede tahbir bilgimiz yoktur. tonun itibarını sarsıyor. Vatandaş genellikle olaylara göre not gibi bir kaç kişi ile temsil ettiU7un. beyaz elbıseh, kukuletalı ' riklerı arttıran. Rum çetecıleri, son \erir. Bir küfürleşme, bir döğüs vatandaş nazarında tüm Parlâririz.» AMERIK.A'MN ALÂK.\SI Ku Klux Klan üyelerinin teskıl 48 saat içinde otomatik sılâhlarla mentoya teşmil edilir. Meselâ son olay Him Parlâmento üyeleriBirlesmiş Milletler Oenel Sekreettiği 2,000 kısive hıtaben >apMillî Kuvvet Aykasyano, Merkezl Cezaevı ve ne ayni notu verdirmiştir. ( teri l "Thant'ın ga\esi bizim gibi. tığı bu konusmada. koTnunM Baf Kapısı bölgesindeki mevzılenn Raporda, ayrıca bır kısım kuvvet Biz Bölükbaşının sarhoş olarak kürsüve çıktığına şahsen inanmıtaraflarca kabul edilecek bir hal lerı. Amerıkan halkı arasmda den şehrin Türklerle meskun ma lerunızın NATO emrmden çekilmeyonız. Ama mademki karşıdan kendisine lâf atümıştır ve maçaresi bulmağa yardımcı olmaktır. ıkıak çıkarmak ve ıktidan elhalleîerıne ateş açmışlardır. Can si istenmekte ve şöyle demlmektederoki o da lâf atanlara adetâ kendini kaybederek cevap verAmerika. arabuluculukta Achelerıne geçırmek ıçin zencı prob kaybı yoktur. dir: meğe başlamıştır. Baskan gidisi başlangıç noktasında durdurason plânıodan sonra aktif davralemınden faydalanmaya çalıs«Kıbrıs hâdıselcri devletin millî caktı. nıs temayülünde değildir. BununLefke kasabası ile Bağlıköy ve makla suçlamış, daha sonra zen la beraber ilgilerinin devam ettiğiPeristeronari köyleri Rum çem politikasını yürütmek üzere Genel Bugünkü toplantıda da sinirler gergindir. Gündem içi, gündem dışı cı numayışçıleri korumak icın ne dair emareler mevcuttur. Bu a! beri altında 25 inci güniinü ge Kurmay Başkanhğının emrindc, koDuşmalar, tartışmalar Meclisi yine bir alevli noktaya götürebihelıkopterlerden favdalandığı lâka tarafımızdan memnunlukla çirmektedir. Bölgedeki hayat ittifaklar vecibeleri dışında müstalir ve unutmamak gerekir ki, eğer tartışmalar tekrar çığrından ıçin hukumete sıddetle çatmıskarşılanmaktadır.» şartlannın her geçen giin kötü kil silâhlı kuv\etlerin bulunmasının çıkarılırsa Parlâmento üyelerinin sadece ağzında dolasan itibartır. je gittiği ve Rum çemberinde zaruretini ispat etmiş bulunmaktadan bir parçası daha kopacaktır. Davranıslanmızın degışmesı veBaskan Johnson, bu fanatık ve bir değişiklik olmadığı bildiril dır. Bu itibarla bir kısım kuv\et(Arkası Sa. 7, Su. 2 de)mılitan zenci düsmanı jeraltı tes^c :'i i'fi mektedir. Çemberin kaldırılma lerimizin NATO emrinden çekilekılatına karş.1 sivas açraıstır. (Vazısı 1 nci Sahifemizde) sı için evrelki gün Lefkoşede rek millî kuvret haline getirilmeAdalet Bakanı Sayın Irfan Baranın asırı cer>anlar konusundakı • •••••••••••••»•••••••••••ı binlerce Türkün katıldığı bir mi sinin hem millî politika, hcm millî ••••••••••a sözleri daha önceki Bakanların konusmalarından fazla farkh deting yapılnuştır. Mitingte söz a sanayi ve hem de millî güvenlik ba ğildir. Orhan Apavdın. Bakandan 141 ve 142 nci maddelerin nelan konuşmacılar banş gücünü kımlarından favdalı olacağı aşikârden kaldırılmadığını sormus. Irfan Baran da bu maddeler kaltenkid etmişler ve bir kere da dır.» dırılırsa yann raukaddesatçılar hilâfeti isteyebilirler, ırkçılar ha Rumlann iıranlık dışı bareEdirııe Avrupadan Turkıyeye Komisyonda milleti bölmeğe kadar gidebilirler, demiştir. ketlerini sona erdirmek için etgelmekte olan 7 katar sayılı BalButçe Komısyonunun ogleden Bakana göre, 141 ve 142 nci maddeler sadece komünizmin değil, fakili tedbirler abnmasını istemiş sonraki toplantısmda Millî Savunkan Ekspresi, Yugoslavja sınırım şizmin de önleyici hükümleridir \e her iki uç bn maddeler sa geçtikten sonra Bulgaristan toprak lerdir. ma Pakanlığı bütçesi de gorusulyesinde Türkiye'yi demokratik düzenden ayıracak çabaları durlarındaki Dragoba mevkiinde Bulmustur. Önce Samı Kuçuk ve Hudurmaktadır. Nazarî bakımdan sayın Irfan Baran haklı görüleATİNADA GÖRÜŞMELER gar banliyö trenı Ile çarpışmıştır. bilir. Su var ki, 141 ve 142 nci maddeler Italya'nm Mnssolini Atina Plaza raporu ile ilgili Yu samettın Atabeyli tarafından hazırEkspresın 8.44 de Edirne Karaağaç devrinde düzenlenen ceza kanunu hükümlerindendirler ve ana ıstasyonuna gelmesi bekleniyordu. nan Kıbrıs gorüşmelerine dun A lanan rapor, okutulmus. sonra Mı!» gaye faşizmin dışındaki ceryanları önlemektir. Bu madde 1950 li Savunma Bakanı Hasan Dınçer Oiay hakkında Sofya Büyükelçitinada başlanmıştır. den sonraki değişiklik sırasında büsbütün elâstikî hale getirilbır takdım konuşması yapmıstır. mız, kazanın hafif olduğunu, bırmiş, hatta merhum Halil Özyörük maddelerin bu haliyle komüBaşbakan Papandreu nun başkan | Bakan bu konusmada, Milli Sa\unkaç Bulgar yolcunun yaralandığını nizmi perdelediğini Mecliste açıkça savuıımuştur. Anayasa mahlığmdaki toplantıya Kıbrıs Rum ıma Bakanhğımn ve Turk Sılâhh bıldırmiştır. Kurban bayramı dolakemesi bu koni'da ne karar veıecek bilmiyoruz? Ancak büinen Dıi'leri Bakanı Kiprianu, dun New l Kuvvetlerının savunma hızmetlerı yısiyle yurdumuza gelecek yolculagerçek şudur: Yorktan gelmis olan Yunanistanın dısında yaptığı hızmetlerı anlatmıs, rı karşılamak üzere Karaağaç istas Bırlesmıs Milletler Daımî delegesı ayrıca sunları sö\lemı«tır: 141 ve 143 nci maddeler Türkiyede ihtilâlci sosyalizmie parlâmanyonunda bekleyenler kazayı duBıtsios ve Lefkoşedeki Yunan Buter sosvalizmi ayni pota içine itmistir, ayni zamanda o potanm yunca hayli heyecanlacmışlard ır. « Dünyanın bugünkü siyasi ve jukelçHi Aleksandrakis'ten baska ask rî konjonkfürü, Silâhlı Knvuzerinde demoklesin küıcı gibi sallanmaktadırlar. Ilgıhler, ekspresın saat 17 de Bulgaristandan hareketle gece jarısına ilgili Bakanlar da katılmaktadır. ' vetlerimizin bünyesinde bir kesinti Ecret GÜRESİN doğru Edimeye geleceğmı soyleARABULUCU: Atına çovreleri, bu toplantıya bu vapmavı icap ettırecek ortamds •• mi}lerdir. ••••«••••••••••••••••••••«•<•••••>•••••••••••••••»«••••••••••••••a ı dejnJirj. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a • • • • • • • • • • • « • • € • • • • • yuk onem vermektedır. Zammı protesto eden öğrenciler için takibata başlandı M.P. hakaret eden C. H. P. lilerin tespitini istedi M Vietnam savaşı genişliyor A. I. D. gelişmekte olan ülkelerle ilgili bir rapor yayınladı Bazı ilçelerin il olması istendi Işık: "flmerika Kıbrısa alâka duyuyor,, DIŞ BORÇLAR ON YIIDA ÜC HİSlİMf ÇIKACAK ! Hükümet Millî Emniyetten izahat aldı Bugünkü oturum «Amerika'da yakında ihtilâl çıkacak Lefke ve Bağlıköyde hayat şartları gittikçe kötüleşiyor Çocuk kavgası yüzünden arbede Suruçta halk çarpıştı 1 ölü 14 yaralı var Balkan ekspresi kaza geçirdi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog