Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

FflRK YİNE 3'E YÜKSELDİ Altoy, Beşiklaşın Omidini kııdı Goşkun'oo AKay kalesi önünde bir akını. SIYAH BEYAZLILAR DÜN MÜFİT'İN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOLLE SAHADAN 10 MAĞLÛP AYRILDILAR 42 YILIN EN İYİ SOL BEKİ BASRİ DİRİMLİÜ Ona, «Fuibol sahaUrımızın Mehmet(ıiü> adını verrnislfrdi. Sanriml arkadaşlan arasında «Leylâ» diye <U »nıllr. 1930 yıhnda Silistre'de dünyaya geldi. Sonra bütiin aile baba ocağını tPTkedip anavatana geldiler ve Rskıfehir'de yerleştiler. Basri fntbola orada başladı. Ağabtysi Vasfi de fntbolcn idi. İlk futbol derslerini ondan aldı. Sonra Eskişehir'in *aıılâcivert renkll Istiklal, knlübüne girdl. İik başarılarını bn takımın aoliç m«vkiInde fösterdi. Sonra Demîrspor idarecHeri kendinni kırmızılâcivert renktere mal ettiler. Basri Eskişehir Demirspor takımında pek kısa bir möddet santrabar mevkiinl işgal etü. Zim valant vazife çağı gelip çarmıştı. Hava eri otarak askcre gitii. Ve Eskiş«hir Havagucn takımında oynamava haşla. rtı. Lâkin çok geçmeden bn istidatlı fntbolcuyu Ankara Havagücü çekip •İdi. Basri'nin yıldızı Ankara Havafrücü takımında parladı. Çıkardığı KÜrel oyunlarla Fcdrrasyon fdarecilerinin dikkatini çeken Basri 1952 Helsinki Olimpiyat oyunlarına katılarak amator milli futbol takımımıza seçildi. Ve ük defa ayyıldızh formayı 31 temmnz 1952 günö Holânda Antilleri'ne karşı giydl. 1953 yıhnda Fenerbahçe'ye transfer elan genç futbolcu futbol hayatının en haşarılı oynnlarını »arılâcivertH forma alrında gösterdi. Basri Dirimlüi 4 tarihten Hibaren 7 yıl aralıksız Fenerbahçe takımında solhek mevklini işgal etti, ba arada muteaddit defalar sarılâcivertli takımın kaptanlıgım yaptı. Fedakâr oyunu ile temayüı cd*n fffnç futbolcu başarılı futbol hayatı boyunca 24 defa (A), Z defa (Amator) vc 1 defa da (B) milli takımınmda olmak üzere 27 defa ayyıldıılı forBiavı giydi. 8 ekim 1961 günü şehrimizde oynanan maçta Romanyaya karSi (B) milli rakımımızın kaptanhğını yaptı. Fııtholu bıraktıktan sonra antrenör elarak Kıhrıs a giden Basri DirimlUi or»4*kl hâdiseler sırasında Tflrk nıiieahitleri arasında fülen çalpışmalnra da katildı. STAD: Alsancak HAKEMLEK: Lüben Radunçef (Bulgar) (7) S. Lâdikli (7), F. Alpagut (7). BEŞİKTAŞ: Necmi (6) Müfit (3), Fehmi (4) Yavuz (3), Kaya (5), Sami (5) Coşkun (3), Yusuf (3), Hüseyin (5), Sanlı (4), Rahmi (4). ALTAY: Varol («» Bekir (5), Numan (6), En•er (6), Kizun (7), İsfcender (4) Erol (5), Nasni («), OKIMI (»), Aytekin (5), Ayfer (5). Çetin GÜREL tZMİR Lig Uderliğinde iddıalı olan Beşıktaş Izmirden ümidini yitirerek dönüyor. Siyah beyazlı takımın renkdaşı Altay karşısında 10 mağlubiyete şük' retmesi lâzım çünkü bu lark direkler olmasa bir hayli faslalaşabilirdi. Beşiktaş yedigi tek go)e ancök iki mühim akınla cevap vermek ist«rniş buna da Ahay mUdafaası müsaade etmemiştir. İzmır yioe Türkiye Hginde den^a unsuru olmuş ve ligin yönünu değıştırmişti. (H>LLÜK AKIN Fenerbahçe'nin, P.T.T. yi 30 maflnp ettiği maçta, San • Lâcivertli forvetin tehlikeli bir akınını Cavit neticesiz bırakıyor. 9 F. Bahçe haf tayı beş golle kapadı San Lâcivertliler P.T.T. yi 3 0 yendiler Oyunun ilk devr«rf Ve tek gol... 1 ? /Tv ? TOrk futbolunun Mehme*çiği Dirimlili: Röportaj ı Sezai PAKER ? 'Tekrar dünyaya gelsem yine futbolcu olurum, ıl Id53.. Takvim 6 haziranı gösteriyor. Dolmabahçe Stadjm tıklım tıklım dolduran 30.000 seyirci, Türkiye Yugoslavya milli maçında, Ay • yüdızlı forroalı bir futbolcunun, âbideleştiğine şahit oluyorlar... Bu heyecanlı ve dramatik maçın 2 • 2 berabere neticelenmesinde, dünya çapındaki Mitiç'i âdeta sahadan silen, «Türk Futbolunuo Mehmetçiği», Basri Dirimlili'nin mühim payı vardı. Evet, Basrinin bayatının maçıydı bu. O>unun ük dakikaiarmda Altay kontrataklarla Beşiktaş kalesini yokluyordu. 10. dakikada Erolun sagdan yaptığı orta Beşiktaş ceza sahası ıçınde karambol yaratırken, Müfit, topu Necmiye vermek istedi, ancak meşin yuvarlak ters köşeden Beşiktaş kalesine girdi. Golden sonra 22. dakikada Rahminin gollük şutu kaleye gırerken Bekire çarparak kurtuldu. 29. dakikada Nazminin tehlikeli bir akuunı ise Necmi kalesinden çıkarak bert&raf etti. Bu arada hakera 30. dakikada Aytekini 35. dakikada Yavuz'u isabetli karar ları ile oyundan çıkarınca, her iki taraf 10 kışi kaldı ve ilk yarı 1 0 Altayın galibiyeti ile bitti. İkinci devre STAD: Dolmabahçe HAKEMLER: Costantin Petro (Rumen) (6) Yavman (6), N. Güneş (6). FENERABAHÇE: AIi (6) Özcan (7), K. İsmail (6) Şeref (5), Özer (6), Yıldırım (6) Hüseyin (4), Şenol (5), Ziya (4), Ogün (6), Aydın (6) P.T.T.: Cavit (4) Yetik (5), Mustafa (6) Tusuf (5), Tamer (6), Ömer (5) Metin (4). Zekâi (6), Yaşar (7), Feridun (5), Yüksel (5). Çok enerjik, çok dinamik. çok j serinkatılı. ancak bu cevherleri teknik mânada değerlendiremiyen bir takım PTT evvelâ bu idi. Ve ; , devreyi gol yemesi çok nıü$kül bir . takım intibaı bıraktırarak kapadı. Büyük jüri tarafından ittifakla bol tarihimizin en popüler simalaAncak Fenerbahçe ikinci yarıda Abdülkadir YÜCELMAN 42 yılın en iyi solbeki seçilen Basri rından biri olarak tanınan Basri, ilk devrenin yukarda saydığımız Dirimlili. Fenerbahçeye öyle kuv • ye, «MEHMETÇİK» lâkabının taeksiklerini düzeltmiş olarak oyuna ULUDAG 1965 Türkiye Kayak vetli bağlarla bağlanmıştı ki, «i kılması, bu değerli gencimizin ne girdi. PTT ise gol yiyince her şey I Şampiyonası, bugün yapılan ve çok kinci defa dünyaya gelsem, •yins kadar sevildiğini ispata kâfidir. heyecanlı geçen büyükler arası slafutbolcu olur, ve şerefli San Lâ «Leylâ» lâkabı da, futbol stili, esden evvel sebepsiz, sonra da haks civertli renklere hizmet ederdim» kilerden «Leylâ îbrahim» « benzesız bir asabiyete kapıldı ve « ana lom yarışı ile nihayete erdi. dedi. Futbol bayatının ba.şaıısmı tilmesinden ileri geliyormu?. Geçen yıllara nisbetle çok kaliteli kadar takdirle karşılanan oyununu ve öraek bir sporcu olmasını cna bozarak açık farklı bir mağlubiye ve muntazam cereyan edcn yarışma Bana hayatının enteresan ulayıbu aşkı aşılıyan, Eskişehir Sanat yı Erzurumun büyük ümidi Bahaette uğramaktan kurtulamadı. Enstitüsünün Müdürü Şükrü Du rjı şöyle anlattı: « (Canavar) Burtin Topal 97.05 ile kazandı. Sarıkalıanın altın golü ve Romada îtalFenerbahçeyi daha iyi o>tıa>np mı$dan Zeki Şâmiloğlu 102.02 ile iran ve kıymetli öğretmenleri ile yanlarm sempatik çocuğu CarloPTT yi sinirlenmeye ve dolayı kinci, Muzaffer Demirhan ise 102.04 1 Basri Dirimlili (FB) eski Beşiktaşlı rahmetli Fahıi Ada nun uğurlu eli, Türk millî takımı siyle bozguna uğratan golü Şenol' ile üçüncü oldu. nıra borçîuymuş, Basri. ııa V inci dünya kupası finalle un sağ taraftan çektiği serbest vu24.117, 2 Vedü Tosuncuk 17 nci Şampiyonluk ruşa süzel bir kafa yapıştıran AyFutbolseverlerin kalblerinde âbi rinin kapılarını açmıştı. îsviçrede 1948 den beri bir defa geçen yıl (BJK) 14.853, 3 Hüsnü deleşmek mazhariyetine jıail olan ilk rakibimiz, sonradan Macar hâdın, 5 nci dakikada kaydetti. 0 Bahaettin Topal'a kombinasyon (BüBunu 52 nci dakikada Şenol'un tün müsabakalarda puvan toplamınSavman (BJK) 10.763, 4 Basri Dirimlili, aynı zamanda bir rika takımını 32 mağlup ederek şampiyon olan. Herberger'in takıFotoğraf: Selçuk AYBATAR uzak nıesafeden çektiği sert bir da şampiyorlluğu kaptıran Muzaffer Ali Gençay (GS) 9.977, 5 efendi timsalidir de. Kuçükiere şef mı Almanya idi. O maçta ilk dekat ve büyüklere hürm^t gosterşutla attığı serbest vuruş golü ta Demirhan, 1965 in şampiyonluğunu Basrinin her paza. günü oynadığı takım Dalyanspor Kadri Göktulga (GS) 8.173 mek, onun en büyük prensibi. Fut fa miîli formayı giyecek Naci Er DALYANA VURAN ŞÖHRETLER kip etti. Ve nihayet 78 nei dakika da alarak 17 nci defa Türkiye Kadem ile aynı odada kahyorduk. da, pek çok şöhret var. İşte Eşıef, dış doktoru Melih, Miijdat Yetkiner ve küçük Puskas Ergun. da Hüseyin. gene sert ve güzel bir yak şampiyonluğunu kazandı. ArkaErtesi günü millî olmanın heyedaşları onu göz yaşları arasmda teb vuruşla Fenerbahçe'nin üçüncü go rik ettiler. Şarnpiyona, törenle kapan canı içinde bulunan Naci, beni gelünü artı. ce 3.3Ü da uyandırarak, yarın mildı. Derece alanlara mükâfatlan tölî maçımız var, sen nasıl mışıl mırenle verildi. sıl uyuyabiliyorsun?» diye sordu. Cumhuriyet Gazetesi «.Osman YüBu tatl.ı heyecanı. ilk defa millî ce) kupası yarışlarını ve taisilâtını yaruı vereceğim. olan sporcular gibi ben de bütün \ benlisimde duydum, dedim. Fakat o gece bir daha uyku gözüme gir | medi ve sabaha kadar Nacinin he yecanını paylaştım.» ' Basri Dirimlili'nîn en beğendiği | ytrli futbolcular; Can, Metin. Na' STAD: Dolmabahçe. ci, Turgay, Ergun.. Takdir ettiği | HAKEMLER: M. Savran (6) yabancı yıldızlardan Puşkaş, Koç . V. Kurtuluş (6), L. ÇanMS. Rahn, Schiaffino ve Czibor'u I er (6). gösteriyor. Real Madrid'i ise, 1 nuSTAD: Alsancak BE^KOZ: Nihat (6) Selâraaralı kulüp takımı kabul ediyor. I hattin 16), Hüseyin (6) HAKEMLER: Nadi IrmakEn beğendiği millî ekip de. yıllar ı Kamil (6), Vural (7), Garlar (4) . Süleyman Eiçin (5), 78 Kilo: TMlis (Özel) U l u s l a r a r a s ı Tiflis ı:a formasını taşıdığı AyYıldızlı I bis (6) İlhan (5). Şirzat Müşfîk Talaz (5). G ü r e ş t u r n u v a s ı d ü n gece sona e r takım. I 1 R u s (Sl, Cemal (7), Cevdet (6), GÖZTEPE: miş ve şu neticeler alınmıştır: Erdoğan (5). 2 M a h m u t Ataiay Seyfi (6) Mehmet (5). EkKadınlar arasında büyük sükse I G. BİKLÎGİ: Yüksel 1 ) 5 3 B u l g a r si olan «Mehmetçik»; cHer erkek ı 52 Kilo: rem (5) Ceyhan (5), SabaCumali (5), Aykut (6) gibi kadmları severim. Çünkü ka ' 87 K i l o : hattin (5), Izzet (6) Nihat 1 R u s Tevfik (5), Burhan (6). Fadınlar; dünyanın en zarif mahluk | (5), Ertan (4), Fevzi (8), Gür1 R u s 2 Mehmet Esenceli ik (5) Zeki (5). Orhan larıdır. Ancak, yaşama şartlarının sel (5), Cenap (4). 3 Bulgar. 2 Hüseyin A t h (5), Abdullah (5), Oktay {4), zorluğu, «hayatımın mukavelesi» j İSTANBULSPOR : 57 K i l o : Zeynel (5). W Kilo: ni imzalamama mâni oluyor» şek Metin (6) . Bahattin (4). Ke1 Rus 1 A h m e t Ayık linde konuşmakla, «cinsi lâtifler» | mal (4) Günay (6), Ercan 2 B u l g a r 2 B u l g a r hakkında görüşünü açıkladı. . (6), Hasan (5) Kasaboğlu Asaf AYÇIL 3 Cevdet Secar 3 R u s Futbol kariyerinizin en büyük (6), Mustafa (4), Ahmet (5). D l ' C Ç A . ı'Musa A. B. Bildiriyor) 63 Kilo: Ağır: ınukâfatı nedir? sualimizi, şö'yle Ihsan fö), Haluk (5). dünya çapındaki 1 Buigar 1 R u s cevaplandırdı Basri: Şu ânda, ha Pakistanın Kümede yaşama mücadelesi yapan uzuu nıcsafe yüznıe şampiyonu 2 N i h a t K a b a n i i 2 Gıyasettin Yılma» yatımın en me.ut lıâdisesinin tath Brojen D a s . Pakistan C u m h u r b a ş Beykoz, dün G. Birliği karşısında çı Baydo BAYKAL 3 B u l g a r 3 R u s EVÎNDE Yazarımız Sezai Paker, 42 yılın en iyi sol beki mutluluğu içindeyim. Sayın Cum kanı Eyüb ILıını m ü r a c a a t ederek kardıği güzel oyun ile kıymetli ı'i j Böyleiikle müsabakalara katılan Iıuriyet gazetesinin tertiplediği «42 bu y ı l Manş Deuizini Pakistan adı70 Kilo: İZ.MİR Şehrimizdeki ilk maçpuvan kazandı. Basri Dirimlili ile evinde sohbet ederken. YILİN ANKETİ» nde en iyi sjl na yiizerek geçmek için iziu istej T ü r k G ü r e ş takımı neticede 1 bi1 R u s ta Göztepe, Fevzinin 4. dakikada bek mevkiine seçilnıek, ber.im için miştir. Brojen, 1961 yılınıla yaptığl Oyunun 61. dakikasında sahsi gay attıgı tek golle İstanbulsporu 1 0 2 Mogol rincilik, 5 ikincilik ve b i r üçüncübüyük bir bahtiyarhk vesilesi ol d e n e m e d e I I saat 3ö dakika ile b i r 3 B u l g a r lük kazanrnağa muvaffak o l m u ş t u r . retlerle ceza sahasına dalan Cenıal yendi. muştur. Beni bu şerefe lâyik go d ü n y a rekoru kırnıış. fakat r e k o r u Takım tasnifinde Rusya birinci, aşırtma şutla Beykozun tek golüııiı ıen spor severlere ve «Büyük J ü DU 1964 d e B a r r y Watsou adlı b i r T ü r k i y e ikinci Te Bulgaristan ü ç ü n altı. ri» âzalanna şükranlarımı ar7et lngillz. 9 saat Xî dakika ile yenilecü oîmuşlardır. ' meyi bir borç hiliyorıım > Y Ikinci devreye Altay çok hızlı ba>ladı. 55 inci dakiEşfak AYKAÇ kada Nazminin şutunu Necmi zor kurtardı. Bir dakika sonra Enverin şutu direkten döndü. 63 üncü dakikada iin iki ayrı Fenerbahçe ve iki ayrı PTT sevretAyfer altı pastan topu şutlad:, top direkten döndü. tik. Sahanın içinde ne yaptıjpndan habersiz karBiraz sonra Beşiktaş fırsat yakaladı. 66 ncı dakikada makanşık, darrnadağınık bir takım . İlk devTe> top köşeden Altay kalesine girerken Enver son saniye deki Fenerbahçe bu idi. de kurtardı. Maı; da 1 0 Beşiktaşm mağlubiyetiyle soOynadığı 424 ün orta kademesinin iki adamı Şc Muzaffer Demirhan DOİ ve Şeref'in bilhassa hücumdaki vazifelerini hî/ kazandıktan sonra. ııa erdi. vaıifclirim hiç yapamamaları dolayısiyle kısır. ayrıca, rakibinm sürat ve mücadele temposuna ayak uyduramaması dolayısiyle mahkum bu Fenerbahçe devreyi golsüz bitirdi. D müsabakayı DEMİRHAN 17 NCİ DEFA ŞAMPİYON ŞEREF KÖŞESİ TİFLİS TURNUVfiSI SONft ERDİ / şampiyonluk 5 ikincilik ve I üçüncülük aldık Beykoz tehlike'yi kısmen atlattı İstanbulspor Göztepeye 10 yenildi Brojen Das tekrar rekor denemesinde bulunacak Temsilî maçta Genç Takımımız yenildi SPOR TOTjO Beykoz PTT F. Bahçe G. Birliği Beykoz . G. Birliği F. Bahçe PTT A. Gücü D. Spor Altay İstanbulspor Göztepe • Beşiktaş Göztepe İstanbulspor Altay Beşiktaş | Beylerbeyi Ç. 1. Yurdu | Vefa Bursaspor I Güneşspor • Sarıyer I Perrolspor . Ttşildiıek tıııjuıııuıııunıı ınılıu Voleybolda G. Saray F. Bahçeyi 30 yendi Demirspor : 2 Ankarogücü : 1 Ploeşti, (a.a.) Ploeştı'nin Petrolul sahasında oynanan Bükreş İstanbul jünior temsilî maçını Bükreş temsilî takımı 30 kazanmıştır. İlk devresi 1 0 biten karşılaşmanın gollerini ilk yarının 43. dakikasında Neagu, ikinci yarının 9. dakikasında Soanger, 35. dakikasında da soliç Dobrin yapmışlardır. Romanya: Çornea, Kabirau, Satmareanu, Paciulete, Dobrçn, Bocoprisan, Soaneger, Negu, Lopulescu, Ologu. Türkiye: Mete, İsmail, Tezcan, Resimde, Çambridge'liler çorülüyor hmet, Cevdet, Selçuk, Erdoğan, Kâmü, Faruk, Vedat, Ender. îki Federasyon arasmda varılan anlaçmaya göre, bütün maç boyun[çiler, rakiplerini dort tekne boyu Londr» İM » c i Oxford ca bir kaleei dç oyunou değiçtirile brldge kürak yarıaı Thımes neh geçarek müsabskayı kazanmıjUr bilecektis. Dün gece o y n a n a n Voleybol m a cında G a l a t a s a r a y F e n e r b a h ç e y i 30 m a ğ l u p etmistir. Setler: 1 5 1 1 17/15 15/12. Bu suretle G a l a t a s a r a y takımı İsianbul g r u p u birincisi, F e n e r b a h ç e de ikinci o l m u ş t u r . Bisiklet yarışları Ünitspor kazandı Dün Topkapı Büyükçekmece par kuru üzerinde yapılan İstanbul Böl gesi Bisiklet Teşvik 3ranşlarınrn ilki olan 75 km. lik ya çtan şu netice'.er alınmıştır: 1 Gürol Atasoy'2.24.23 (Ünitspor'. 2 Tarık Sulak 2.33. I Ünitspor i. 3 Z a v e n s p o r ) , 4 lünitspor), (Ünitsporı, (Ünitspor), K a h r a m a n 2.33.05 Kahraman Teksoy 5 H a s a n G ü n e s 6 E r d a l K u l b a k 7 H a y r i U y a r (Ünit2.38. 2.42. 2.4«. (Şijli), | STAD: 19 Mayıs HAKEMLER: Doğan Babacan (5). Celâl Turhan (5), » v zat Tansuk (6). DEMİRSPOR: Doğan (H) Erdoğan (5), İsmet («), Hüsnü (6), Hayrettin (5), Yalçın (6) Mithat (T), Teoman (6), Fikri (5), Birol (5), Timuçin (6). ANKARAGlCt: Yuııus (5) Coşkun (6), Halim (4) Fikret (5). Şehmuz (?,), Bülend (4) Yiiksel (4), Hayri (5). Nuri (5), İbrahim (6). I'mail (4). Gambridge Oxford'a mağlup oldu Erol SİPAHİ ANKARA Tarafların çok istek 5İz oynadığı maçta Demirspor. An TİFLİSTE GEZİNTİ Milletlerarası Tiflis Güreş turııuvasına katı karagücünü 2 1 yendi. Golleri: S. dakikada İbrahim, 16. dakikada » • ftset Mrbeat före* Millî t»lamunu, Tifliate bir (ezinti esnasında. • ı Mithat ve Timoçin attılar. 1« Brgia GÛMM Ü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog