Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet S A S I N A H L A K YASASINA 0YJIAY1 T A A H H Ü T EDER * K . Sahlbl NAZtME NADt • Genel ECVET Gt'RESİN * Sorumlu Mudür: Basan ve yayan: CUMHUKİYET GazetecUik T.A.Ş. Cağaloğlu Halkrri T«yın MüdürO: EROL DALLI * Matbaacılık r« l o k a k N o . 3941 GÜVFT tLLERt: Küçüksast Meydam, Edime H»nj Adana Telefon: 4550 * ANKAJKA: Atatürk Bulvarı Tmer Ap. • Yenlşehlr Telefon: 12 09 20 • 12 09 86 • 12 95 44 17 57 35 * İZMİR: Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 BÜROLAR A n D n MU U N t IT ~ Ve Türklye 75.00 40 00 22.00 TI Â M Harici 150.00 80 00 44.00 Baslık (Maktu) 1 3 4 5 1ncltthUelerd»(«ntimi) « 7 N'ikâh. Evlcıunc, Dogum (Maktu) Niçatı, nel sahifeleı Ölüm, Mevlit. Tesekkür ve Kayıp arama Kayıp (Kelimeji) 1 L A N Senelilc 6 ayhk 3 a?hk 175 40 35 75 90 1 Llra • > • > > SAYISI 25 KURÜŞ ceden hazırlanmalı ve sarfedi • (Bastarafı 1 inci sahifede) (Bastarafı 1 inci sahifede) , ege Özel Sektöre catmak. dış tilecek sözler üzerinde durulma mette fark yoktur. Dıs politi caretin devletleştirilmesinden söz etraekte ve şöyle denılmektedır : hdır. kada fark yoktur, deniliyor. «Devlet kanunen meebur olduğu ıııek karma ekonomi anlayışına sığÖğleden sonraki oturumda bazı Bu bir kısım vatandaşlarda kır kontrolleri yapmalı. yapılan bu maz» diyerek Türklş Genel Sekgmlık uyandırabilir. Basbakan • Parlâmento üyelerıne hakemlik koreteri Tunç'a çatmıştır. ların bu nevi konuşmaları ön nusunda para verilip verilmediğini kontroller sonucunda, isverenler, Kendisine sataşıldığını söyliyen soran AP li Aybar'a cevap veren ııizam ve kanunlara uymamakta is Tunç. •Bizim hic bir aşırı göriışürar ettikleri takdirde imtiyazları İnal, şbyle konuşmuştur: Zararlı cereyanlar nıüz yoktur. Bizirtı istediğiıııiz mut«Devlet matbaası iş uyuşmazlı ellerinden alınmalıdır.» lak bir devletçilik değildir. Biz 1950 (Bastarafı 1 inci sahifede) ğında Senatör Amil Artus uzlaştırIşçi Sigortaları hastanelerinin den beri bir avuç kişi tarafından tine bütün organları ile yardımcı ma kurulu başkanı seçilmiş ve 6 Sağlık Bakanhğına devredilmesine olmayı kabul etmiş ve halkın gün bin lira istihkak tahakkuk etmiş şiddetle karşı olunduğu belirtilen yurt dışına kaçırılan 13,5 milyar lilük hayatı ile ilglli dertlerine de tir. Bunuıı yarısı sosyal sigortalar raporda. tasarruf bonolarınm da ranın hesabını sormak ve bundan sonra bu yoluıı kapatılmasını istiva olacak tedbirlerin alınması te kurumu tarafından ödenmiştir.» kaldırılması istenmektedir. yoruz.» demiş ve bu konudaki dümenni olunmuştur, Bundan sonra Başbakanlık BütGenel Kurul'un öğleden sonrakî şüncelerini «eski Basbakan İnönü>ye 11 Delege tesbit süresinin 15 çesi kabul edilmiştir. toplantısında özel sektör ve kamu yazdığı mektuplardan anlaşılabilecehaziran 1965 tarihine kadar uıatılD.P.T. Bütçesi sektöründe işçilere tanman haklar ğini ifade etmiştir. masını ve gençlik ve kadın kolları DPT bütçesi görüşülürken Melen konusunda tartışmalar olmuş bir deyönetmeliklerini kabul eden Temsil (CHPı, plân esaslarında değişiklik Ankara'da müfettiş ciler Meclisi Bursa milletvekili O v yapılıp yapılmayacağını sormuştur. İ LÂ X det Perin'in partiye diinnıesini ka(Baştarafı 1 inci sahifede) Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçerara bağlamıştır. karşı eşini uyandırarak tekrar tarsi üzerinde yapılan tenkidleri ceSanyer Asliye Hukuk tışmaya koyulmuştur. Eşını çalıştıamacıyla Hâkimliğinden: Propaganda başkanlığı vaplamakYardımcısı söz alan Başğı yerde görevli bir şahısla «ilişki bakan Süleyman DeEsas: 964 711 12 Propaganda Başkanı Bahke mirel, «Plân Anayasa müessesesikurmakla suçlayan» Müfettiş EseDâvacı Mariterez Vasilyadis tastr milletvekili Cihat Bilgehan'ın dir. Bütün partileriıı uymak zorunner, bir ara masanın üzerinde burafından dâvalı Yeniköy Sait hükümette Milll Eğitim Bakanhğı da olduğu plâııı AP de benimseHalim Pasa Cad. No. 20 de muiunan ekmek btçağını aiarak karıgörevine atanmış bulunması üzeri | mektedir.» demiştir. kim Yorgo Vasilyadis aleyhine ı ?ına saplamaya başlamıştır. Feryataçılan boşanma dâvasının yapılne Milll Eğitimin her türlü parti . Basbakan Yardımcısı AP nin kariarı üzerine uyanan komşular kamakra olan duruşması sırasında: düşüncelerinin üstünde mütalaâsı ma ekonomi düzeni içinde özel sek dını kurtarmak için kapıyı zorlamış Dâvalı namına çıkarılan dave»aruretine inanan mumaileyh hükü töre ağırhk tanıdığmı belirtmiş ve larsa da açmayı başaramamıslardır. tiyeye verilen mesruhattan göstemetteki görevi ile Propaganda Baş «Ben liberal olduğumu hiç bir yerVücudunun muhtelif yerlerinden riien adreste bulunmadığı ve kanlığı bağdaşamıyacagı cihetle is de ifade etmedim» dedikten sonra, 15 bıçak yarası alan Mediha Esener Almanyaya gitmiş 'olup oradaki tifa etmiş boşalan Propaganda Baş plânın uyguianması konusunda ö adresinin de \aptırıtan zabıta derhal ölmuş. kocası da aynı bıçakkanhğına Edirne Milletvekili Talât zetle şunları söylemiştir: tahkikatına rağmen bulunamadıla intihara teşebbüs etmişse de, anAsal seçümiştır.» «Karma ekonomi düzeni içinde ğından dâva dilekçesinin ilânen cak kendisini kolundan yaralıyabildevlet ve özel sektör kendine cliilebliğine karar verilmistir. miştir. Duruşmanın bırakıldığı 30.4.965 şen görevi yapacaktır. Bu arada ÖRTÜLÜ ÖDENEK3yılda42binMadenişçisi | It l i n O MESELESl Orhan DURU melerinde canlı yayın yapı'.dı^ı halde hukümet programı görü';melerinde canlı yayın yapıimamıştı, iddialara gore. Gorünüşe bakılırsa. Bolukbaşı ve Ataov, son derece olumlu bir istekle yola çıkıyorlardı. Rad • \ onun tarafsızlığını ıstıyorlar.lı. TRT Kanunu yetmemıstı. Cu kanunda düzeltme yapılması ^erekiyordu. Ama çerek Bcilukhaşı • nın, gerekse Ataöv'iin verd'.kîeıi belgeler yetersizdi. Radyonun artık 1960 yılı öncesinde olduğu gibi her Bakanın haıeketlerini tekrar tekrar vermesı. ıktidardaki her partinın bıldiuleıini uzıın uzun yayınlama^ı beklenmezdi. Radyo, gazetecıiık olcülerini kullanıyor, bir ?azete > azı ıslerı mütiurü, önune j;eltn haberleri nasıl değerieıulirirse o da öyle de^erlendinyordu. Öyle ise Bolukbaşının riav • ramşlarmda baska bir neden aramak gerekiyordu. Bölükbası, kendi demeçierinin ve kendi partisınin bildirüerıni radyoda aynen ve ıst»dığı kad.ır vayınlatmak istiyordu. BaKanların yaptıkları her adımda verilmeliydi MP li Turızm ve TanıtGeçen hafta içinde AP'li Ethem 40 kadar sayıldı. Aleyhte verilen ma Bakanının hazırladığı cıe5isıklık tasarısı doğrudan doüpııKılıçoğlu'nun «İsranbul Polisi hak oylar da o kadardı. Belkı kâtip ya bu kurumun tarafsızhgını kında Meclis araştırması açılma Kapısız da lehte, Başkan Vekili • rtadan kaldırmsk amacını susını istiyen onergesıanm oylama de lehte oy kullanmıştl. Bu defa düyordu. Bu durumda tehlikesonuçları, CHP lilerın ıtirazlarına lehte oylann 42 olması gerekirdi. de olan TRT nin bağımsulığı ve Oylama sonucu şu şekilde ilân tarafsızlığı idi. TRT Kanunu, yol açtı. Olay şu şekilde oldu. Başbakan edildı: 46 lehte 40 aleyhte oy çık radyoyu iktidarların ta^allutıınhk kürsüsünde Başkan Vekillerin mıştır. Bunun üzerine CHP liler cian koruma için yapılmamış yeniden oylama istediler ama Baş rnıydı? den Mekki Keskin bulunuyordu. Kâtip ise MP li Ismet Kapısız idı. kan Vekili Mekki Keskin buna Millet Partisinin ve hükünıeSalonda 80 kadar milletvekili bu aldırmadı bile. Sirmene çekiles lunuyordu. Önerge oylamaya ko yuhalann acısmı çıkarmak ister te destek olan partilerın bir basnuldu. Az kişi olduğu için herkes, gibi CHP liler bu defa Başkan ka düsünceleri daha vardı. Bu el kaldırılarak verilen oylan hesap Vekili Mekki Keskini yuhaladı riüşünceyi açıkça belirtmekten edebıliyordu. Lehte verilen oylar lar. kaçınıyorlardı. O da şuydıı: CHP ye yakın olduklarını ıdriia eltikleri kisilerle dolu bir radvo ile seçimlere gıtmek ne derecey» kadar doijru olurdu. İnonü hukümeti çekilmişti ama. ikııdar partıleri için bir tehlike olabılecek bir radyo bırakmıştı ardında. Öyle ise; tehlikelı kişiP A S I F leri radyodan uzaklaştırmak. iktidar partilerinin her dediğini vapabilecek kişiler getirmek geTurk Lirası rekiyordu. Ne olur, ne olmazdı. Seçimlerde radyoda kendilerine uyjfun kişiler bulunması fayrialı olabilirdi. 40 000.000 TRT için .Meclis arastırma.sı» ması için bir önerge vçrmisti. Bolukbaşının iddıaîarı nelerdi? MP Genel Başkanı. TRT nin kuruluş kanununa aykırı hareket ettifini, tarafsızlıktan ayrıldığını ileri süıüyordu. Ama gösterdiği örnekler, iddialar olnıaktan öteve sitmivordu. «Radvo tarafsız değildir. Hukümeti !:arsısına almıştır» diyordu Bokikbası. Radyo, hukümeti karfisına Ne oluyordu? Millet. PartİM almıstı. Çünkü Bölükabşınm idnın Genel Başkanı Osman Bö diasına gör», kendi konuşmala lükbaşı ne istiyordu? Yeni ikti rından maksatlı olarak paıçalar darı meydana getiren partüer ne çıkarmıştı. MP. nin yavmiadığı istiyorlardı? Bölükbasının bu bildirinin kendi isine çelen takadar tutkuyla bu konu üzerine rafını almıstı. Burçiba, Ismet eğilmesinin sebebi ne idi? lnönü'yü ziyaret ettiği ianıan Bölükbasının daha hükumetin ballandıra ballandıra anlaîmı^kurulusu sırasında yaptığı iddi tı.. alara bu defa AP li Ihsan AtaBütün bunlar; radyonun 1aöv de katılmıs ve TRT konusun rafsız olmadığını Rosterivırri'i. ria bir Meclis araştırması açıl Kıbrıs konusunda Meclis göıüsn eddedilen bütçenin Uar•* ma komisıonda görüşülmesi sırasında küçük çapta baslıyan, yeni hükümet ku rulurken alevlenen ve o za mandanberi hükumetin haslıca meselelerinden biri haline ffelen TRT konusu en sonunda Mecliste de esine rastlanmanııs bir küfürlü sahııe yarattı. r DEMAGOJI çibi Anayasa hiikmilTRT ne göre kurnlmuş bir knrnmun taraflı ve zararlı faaliyette bulunduğunu iddia edenlerin asearî bir insaf içinde bulunmaları gerekir. Haber verme fonksiyonu vicdan sahibi bütün vatandasların eözü önünde cereyan e den bir kurumun davranışIarıııdan yakınanların 10 • 15 yılda nereden kalkıp nereye şeldİEİmizi bir an düşünmeleri gerekir. Buçün sabab aksam adlarından, partilerinden ve çok defa kendilerine dahi fa\ dası olnııvan davranışla • rından radvolarda, dinleyicileri rahatsız eden tarzda bahsedilen 0, sözde rejim kahramanlarının. bir zamanlar, değil adlarından mikrofonda hahsrdilmek, radyonun enündeki caddeden geçmelerinin bile cesaret meselesi oldnçu günleri hatırlamaları çerekir. Büvük Meelisin itibannı sıfıra indirecek davranıslara pervasızca girişerek, radyonun taraflı ve zararlı otdıığuııu iddia edenlerin ortaya ko%dukları örneklerin inan • dıncı olması eerekir. O perisan savretlerin. o cılıı çok defa gülünç iddiaların haber alnıa • haber verme tekniğinin yanında nasıl birer cüce gibi kavbolduçu meydanda. Tenkidin nasıl olaca|ından habersiz ve sornmsnz bu küçük gayretlerin ölçüsü altındaki niyet ise. bir Anayasa Kurumunu zorlıyarak «her ne pahasına olursa olsun» ken dinden bahsettirraek savretidir. Dcmasojinin batağın • da yesermek. boy atmak hevesidir. Giristiği isin sonucu. Parlâmentonun huzuru • na. memleketin sükflnuna tesir eden bir demaços. kendi partisinin bildîrisi radyodan tam metin olarak yavınlanm.ıdı diye küffir etmediŞi tek sahıs. saldırmadıjı tek kurum bırakmıyor. Doymak bilmiyen sivasî ihtiras işti • hasını «partizanlık aldı yürüdü. rejim elden sidiyor» yay«arası arasında saklayıp rejim hesabına tehlikelı olabilecek davranıslar varatanlara elbette zaman, çereken cevabı vererekiir. Kendî çıkarları için memleketin hnzurana kasdedenlere Büvük MecliMn kapılarını siiresiz olarak kapamak. onlara vapılacak muamelenin en anlamlısı. ve sovlusu olacaktır. Kemal AYDAR VEFAT Buldan'.ı merhum îbrahim Gülşen'in eşi Mehmet Gülşen, Vesiie Yazıcıoğlu, Sıtkıye Yarangümeli, Sevim Süren'in anneleri, Nevzat Dilek Gulşen, Mehmet Yazıcıoğlu, Mustafa Yarangümeli, Mithat Süren, Fevzi Arıkan'ın kayın valideleri, 19fi5 plânının öngördüğü yatırımlar aynen uygulanacaktır. 1965 yilında yatırımlar kapsamına alınması münakaşa konusu edilen Van ve Trabzon çimento fabrikaları da inşa edilecektir.» Daha sonra Devlet Plânlama Teşkilâtı Bırçesi kabul edilmiştir. saat 10 da mahkemede hazır bulunmadığı ve bir vekil gondermediğı takdirde duruşmaya devam olunacağı tebliğ makaınına kaim olrr.ak uzere ilân olunur. Dün geç vakit Sorgu Yargıçhğında ifadesi alınan Müfettiş Esener tevkif edilerek cezaevine gönderılmıştir. Mufettisin. biri 11, diğeri 7 yaşında iki oğlu vardır. FATMA ZÜHRE GÜLŞEN 4.4.1965 pazar günü ani olarak Hakkın rahmeüne kavuşmuştur. Cenazesi 5.4.1965 pazartesi öğle namazını müteakip Aksaray Valide camiinden kaldırıiacaktır. Allah rahmet eyleye. AİLESİ Cumhurıvet 3763 Anadoluda kara kış geri geldi Ankara, (Cumlıuriyet Bürosu) Nısan ayına girılmiş olmasına rağmen, Orta ve Doğu Anadolu ile Karadeniz böigesinde ikı gün önce başlıyan karakış dün de devam etmiştir. Devlet Meteoroloji İstasyonu 11 r gilılerin bildirdiğıne gdre, soğuk hava daha birkaç gun sürecek, kurban bayramında havalar tekrar ısınacaktır. HAFIZ MUSTAFA BAHÇEKAPI Leîiz Badem Ezmelerî Çeşitli Lokum ve Şekerlemeler Cikoîata Pasta Tatlılar e rc ı I Z^: ~~~ ^= ırr GARİP BİR OYLAMA := = Z= ^= ^= Reklâmc.hk 1311 37C5 S= YAPI ve KREDİ BANKASI A. S. A X T 1 F 31 ARALIK 1964 BİLÂNCOSU Türk Lirası KASA Serbest T. C MERKEZ BANKASI KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI Munzam karşılıklar mukabili kıymetler Diğer kanuni karşılıklar kasası BANKALAR TAHVİLLER VE HİSSE SENETLERİ CÜZDANI Bonolar Tahv ller Hısse senetien SENETLER CUZDANI iştıraklerimız Sair muşteriler BORÇLU CÂRİ HESAPLAR İştıraklerimız Saır muşteriler İŞTİRAKLERİMJZ Bankalar Ka m 48, f 1 Banka'ar Ka. m. 43, f. 2 SABİT KIYMETLER Menkuller (24 170 0 0 0 , T L ra sgortalıdır ) Gavrımenkulier (31.195 003, T.L. na s gortal.dır.) MUHTELİF BORÇLULAR DİĞER AKTİFLER ILK TESİS MASRAFLARI Yekun NAZIM HESAPLAR Umumi yekön 49 345 000, 833 420, 25 276 231,28 5 117 432. 190 333 116,56 8.936 354,21 66.326.069,34 B o'».e 91.455.256,73 59 561.020 157 781 326 199 324.470 49 07 77 SERMAYE İHTİYAT AKÇELERİ Kanuni ihtiyatlar Fevkalâde ihtiyatlar KARŞILIKLAR TAAHHÜTLERİMİZ 22 745 307 8 770 216,93 13 975 090,85 11.078.544 141.697.085 Vâdesiz Vâde'i 78 83 94 açılmasını istiven öner»enin KÖlöşülmesi sırasıntja . .MP Genel Baskantnın konnfması 1!» ve karşılıkh görüşmelerle herkesi üzen bir olay ortaya çıktı. Ama, önerge bir sonuc» bafilanamadı. Yarın yeniden görüsülecek ve tarafsız bir kurumun kaderi ülerinde yeni bir karar verilmi* olacaktır. 39 105 144 31.277.133 16 28 T. C. Merkez Bankasına : Avanslar ve reeskont ettirilen senetler Trar.sfer emirleri MEVDUAT • KORİDOR 84 149 400,19 57.547 685,75 1 094.779.154 14 «Istanbul» Emniyet Teşkilâtı hakkında Meclis araştırması istiyen Ethem Kılıçoğlu'nun (A. P.) teklifi, MiUet Meclisinde nihayet kabul edildi.. Niye Ankara değil de İstanbul? Bir kere Polis Koleji tstanbulda değil Ankarada.. tki; Keçiören durağı tstanbulda değil Ankarada. üç; gerekcedeki «polisin itibannı korumak amacı» da yerinde degil... Bilinen, yahut kâgıt üzerinde yazılan, «Polis, kişilerin itibannı korur..» örneğin, nasıl koruduğunu da bay Kılıçoğlu bir kere' Ulus sineması önünde bir kere de geç vakit Ulus Keçiören otobüs durağinda bizzat yaşamıştı da... 48 597 921,03 57 547 685,75 35 551479,16 Kim kunin itibannı koru.vop? Fikret OTYAM vanındakileri de saydınız mı?» Gazeteciler «evet» dedüer... «Tut ki sayılmadı iki de onlar 39 + 2 = 41 eder. Yine 46 olmuyor..» Bilgin güldü,. «Yine bizimkiler kazandı, bu kadar hata da olur..» Tabii olur. Niçin olmasın? Ne var ki. bazan idam cezası için de oylar sayılıyor da... O gece uyku tutmadı. Bir sigara vaktım. Mekki Keskin' in ve Kapısızın o anda uyuyup uyuyamadığını düşündüm dur dum... 132 249 965 76 Vâdesiz 132 249 965,76 578.145.502 Resmî mevduat Tıcarr mevduat Bankalar mevduatı Tasarruf rrev'Cuatı TEDİYE EMİRLERİ MUHTELİF ALACAKLILAR 49.345 000 TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER DİĞER PASİFLER KÂR 73 083.844 9 406 582,38 255 117 290 64 5.353 695.36 759 353 275.94 Vâdeii 2.403.224,41 3.553 518,09 59.591.567,32 11 809 806,79 258 670 808,73 5.353 695,36 818.944.843,26 3 750.371 94 905.077 124.735 6 586.388 7 846.787 Yekun 1 423513453 1 711.988.580 131 001 865,93 474,021.215,70 17 70 11 01 81 74 145.502,75 AKTEDRON OSMAN. Parlâmento'nun şeref ve iti bannı. yüceliğini «bazı yazar lann» 7edeledigi volunda CHP Edirne Milletvekili Fahir Gi ritlioğlu'nun iddalarını en çok MP Lideri Osman Bölükbasi alkışlıyordu. Aynı liderin TRT konusunda yaptıjı konusmavı Fahir Giritlioğlu'na en derin saypı ve sevgilerimizle ithaf e deriz. •« • •• 85 NÂZIM HESAPLAR 9 973 105 92.670.952 995.987 1.423.513.453 1 711.988.580 3 135 502.033 VE TURHAN BİLGIN... Oylamadan sonra basın bürosuna gelen Turhan Bilgin'e (AP) gazeteciler takıldılar, sayım işini anlattılar. Bilgin, «Pekiy» dedi.. «Başkanhk Di 35 23 40 Cirolarımır (Merkez Bankasına) Kefaletlerimiz Iştirak'erimiz Salr muşteriler Diğer nâzım hesaplar 474 021.215,70 n 12 I 106 965 498,33 Umumi yekun 3.135.502.033 12 Yiiksek Okul Mezunları Arasından İmtihanla Eleman Alınacak T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden: 31'ARALIK 1964 KÂR VE ZARAR'HESABI BCRCLU HESAPLAR Tijrk Llrası ALACAKLI HESAPLAR Türk Lîrasî PERSONEL MASRAFLARI VERGi VE HARCLAR VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR TASARRJFU TEŞVIK ]KRAV<I ELERİ AMOR TI S//.uM VE KA9SİLKLAR OİĞER MASRAF VE ZARAR'..AR KÂR V 43.1İÛ.663 56 M ALINAN FAİZ VE KOMİSYONLAR TAHVtLLER VE HİSSE SENETLERİ GELIRLERf BANKA HİZMETLERİ KARŞILIĞINOA ALINAN UCRET VE KOAÛİSYONLARy CAMBIYO İSTIRAIOERJMİZ KARLARI 89.260.588 t.684.468 98 65 34.4.17i)36 5.425.000 4.47». 718 55 23.867.357 317.550 2670.259 431.464 15 16 96 10 60 03 70 17^03783 7.M6.7»7 Yckin 118.231419 v Yekun »18.231.099 «» f 27 MART.1965 TARİljİNC&N İTİEAREN O5TAJCÛRA % 12 NİŞPETLNOC TtMfcJTU J £ V 2 İ İ N £ aA^LAjNMJjTII^1 1 Bankamız münhal kadrolanna; Iktisat. Sivasal Fakültelen ile tktisadî ve Ticarî flimler Akarlpmısı lY'iksek tktisat ve Ticaret Ukulu) veva hunların Mılli EŞıtım Rakann ğınca tasdik eriilmıs yabancı memleketlerdekı mııarlılletın/in mezun v« sınava ffiris larihinde (3(1) vasını a^mHmıs nlanlar ve askerlikle ilgi'i bulunmıvanlar ara«ınrlan vazıh ve «ö/!ü M navla lüzumıı kariar eleman ahnacaktıı 2 Kazananiardan normal stai «iirp^î snnunrln vspılarak ehlivet sınavıncia ria ha^arı gö^tpfnler SKf Mt'AVİNİ nlarak görevi enriirileceklerdir. 3 Yazılı sınavlar Ankarada Genel Miiriürliikte. İManbulKaraköy ve Izmir, Adana. Eskısehir, Sıvas. Er?urum. Kr/ın can, Diyarbakır ve Trabzon subelerimıztie 26. ¥1 ve 2 nısan H 1965 tarihlerinde öğleden evvel ve sonra vapılacak ve va/ılı sınavda kazananlar ayrıca bildirılpr'pk ver tarih ve mrViHİr'e 507lü sınavdan geçirileceklerdir. 4 Birinci maddede yazılı Fakülte. Akademi ve Yüksek Okul mezunlarından sınava katılmak ıstivenler. sınava gırebıl me şartları ile vollamaları gereken belgeler:. s'nav konulannı ilk Intisapta verilecek iicret ile normal staı d">':r<; ..o.UTÎa tabi tutulacaklan ıslemleri ve difier lüzumlu nr!;"!^ıstı muh'evı brosürleri 3 üncü maddede bildırilen bankslanpvrian tjrrin edebilirler. 5 Istek'lilerin en geç 19 nısan 1965 tarıhın= kadar pulsu2 bir mektup veya telgrafla sınav yapılacak bank»|p.rı:nıza mü • racaat ed«rek imtihana giriş kartı almaları lâzımdır. 'Basın 3669 A 1979) 3740
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog