Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAHIFE ALTI CUMHITRtTET 5 Nisan 1965 kumarbaztn hilesi SANAT SOHBETLERI l(\\\l(l m ı;ıı \ "ELİMOEKİ HAYAT,, ölüm cezası bırçok memlcketle kaldırılmıştif. Bir adamın ranına sofukkanlılıkla kıyılabilinir mi? Fakat mahkemeler bnnn vapmaktadırlar. Verılen kararları bozmak >etkısine sahip makamlar vardır. Onlar da, çoeu laman, kararları soğnkkanlılıkla ta*dik etmektedırler. O halde, ruh hastası veva eözlerl kararınca birer deli durumuna gelen kaatillerden (arkları nedir? Müellif ve aktor Peter Cstınov, roman, filım, basın gibi değisik alanlarda eie alınmı? bu konudan cok ibnlii, blcıilü bir pives mevdana eetirmis bnlunmor. «Elimdeki Havat» adı altında Günçör Encer ve Ne\in Kavahal taralından Türkçeve çe\irilen eser, Sehir Tivatrolarımn Tepeba^ı bolümnnde. sahneve konulns, dekor ve ovnn bakımlarından konunun özüne nysnn bir biitün, sevircivi etkileven bir duvgululnk, hattâ bir vekar icinde verilivor. MUellif. ana tez ranında. dramın entrika«ım selistirmek üzere. sahne^p bir çpsit sazetecilik. a\nkatlık. doktorluk ve senclik sorunlarını ortava kotan zıt kisiler çıkartmtstır. (Sfilî Dlll>> u § e h i r Operasında alkışlarken heyecan duymamak \ ycıı uı;; k a b ü değil! ]>Iinzansen. dekor, koro, Avusturyalı şef, solistler, orkestra, teknisyenler; kısaca herşeyin ve herkesin az veya çok payı vardı bu başarıda... Fakat bu şaşırtıcı sonucun asıl değerini anlajabilmek için, temsilden sonra perde arkasında, soyunma odalarmda sanatçdarın 3 saatlik emek terini yakmdan izlemek gerekir? ( BE C^>i. , YEMEKLE ^ Şanssız kadın konu ve resım: AYHAN BAŞOGLU ozıuprenses «Eldekı ımkânlar» dan lem vurmak artık klâsıkleşmiş bır soz' Amma ge le de «ımkânlar» ıle «ım îânsızlıklar» gunumuzde sadece yerıni değıstırmıs Dİarak ortada bır gerçek. Bu bakımdan Istanbul Ba öldürmekten sucsuz olması mümkün fakat Ifiledıyesi Şehır Operası nın renc bir teea\Ü7de bnlunmus bir delikanlı mahkcme ımkânlan hem var, hem tarafından irtama mahkum edilrnistir. Bır hevecan vok, denebılır. Nasıl m ı 9 eazetesi miidiri oİ3%dan <=atıs sağlamak istemektedir. Dekorlar hemen hemen Gerçeklcrin bu ovuna çplmediğini gören bir e«ki saDirçok yabancı ulkelerdekı 7eteci diirüst da\ranmak ister. isinden knfeıılvr. V~Q bazı benzer temsıllerden doktor delikanliM kurtarabilirler. Fakat Prnfcsnr çok daha goz alıcı, uygun ününü korumak isti\ecpk, omuz sılkeccktir. Psikive sanat yapımı mtelığın^atr müsterilerini oıkarını düsunecpktir. Genc >« de Kostıimler (hele Azra heniiz idealist iicııncıı doktor onlara karsı gelemiveGun'ıin giydıklerı) en pahalı ve cazıp kreasyonlar! cpktir. nerpde kalrli ki avnkat da kendisine anzar»a Her turlü aksesuar var olarak \erilmi<: dâ^a ile pek ileili dp*ildir. Mahknİşte biıtıin bu «var» lara mnn ha\atı Adli^e Bakanının plindedir. O da, üni« rağmen «ne yok°» Asıl olvpr<îiteli otlnnun ^al\arrnalarına kulak vermivecek, ması gereken yok Opera inanır eBründüiii tprcekler ngruna kararı tasdik ve benzeri gosterılere uyederek, fakat iç^üzii mevdana çıkacak ve o&Inna çun bır bina, bir sahne ve ka^bedecektir. sahne gerisı! Şımdikı salaş tıyatronun perişan soBütün bu kisileri ranlandıran sanatçılar roileriyunma odalarında dıdışen, ni aksamadan \aptılar ve denilebilir ki «Flimdeki çıle çeken sanatçıları goHavat», mevsimin en ahenkli ve basarılı eseri olrunce, teknık ımkânlara mmtur. aıt bu acıklı gerçeğı açıklığıyla gortıyorsunuz. Bu bakımdan «Şen Dul» dakı FIKHET ÂDİL ovg^ımuz daha fazla . Azra Gün, zarafetı, sahvana kanmı donduracak ne tekmğı, duygulu sesıy lışmış sesıyle bıçılmış kaf havada olmamalı le haklı alkışlan toplarken, tan Reşıt Gurzap, tek kelıSonuç : «Şen Dul» un ba temsıli seyrettiğım gece, temelı once A herhalde elmde olmayan meyle, bu gıbı Vıj'ana o şarısının eskıden beri vusturyah şef Anton Pausebeple olacak sesının bı peretlerının raz kısıklığını, orneğın en uygun tipı, plâstık ha lık, sonra yonetıcı Aydın nVılıa» şarkısında kalble reketleri ve duzgıin şarkı Gun, koro şefı Muhiddın re akan «pianıssımo» lar soyleyışıyle unutulmaz bır Sadak ve nıhayet sanatçı1 ların gayretıyle uzun sura la kapatıyordu. Herhalde «Baron Mırko Zeta » Ender değerlerden biri yıkılmayacağa benzıyor. değişmiştır... olan Mete Uğur, çekıcı fıGuher Güney «Valencı zıgı, kaliteli sesi ve sağ AYŞEGÜL «Şen Duln da Azra Gün ve Gürzap •>riP)) rnlıı ırin tinı \p «° !am tekniğıyle alkış toplamasına rağmen; bence, ne SARICA RESİTAL ;are kı, «dramatık» ton ve o>ununa uymayan bır VERİYOR «Danılovıç» rolünden zıyaPıyano vırtuozu Avşegtil Çetin A. ÖZK1RIM de başkasına daha yatkın Sanca 6 nısan salı akşanu dı Nıtekim o güzelim «Gt saat 19 da Şan SmemasmOnlü Amerıkalı oyun re çıkan bir genç kızın Woodward. Rıchard Beyderım Maksım»e şarkısı da bır resıtal verecektır. yazarı Willıam Inge'nın hıkâyesı anlatümaktadır. mer ve Claırs Trevor'un nın hafıflıği, iç gıdıklayıcı bır yapıtındah alman ko Bu kendı duşlerıyle oya aynadıklan bu fılm derli Programda: Bach «Fanteburuk, fakat neşeli havası zi kromatık ve Fuge», Scnu Meade Roberts elıyle lanan, zavallı kadının ka toplu bır grafik içınde, yeteri kadar dmleyiciye ış hummann «Karnaval op. senaryo bıçırrune sokul der çızgısi onu bir gun yonetmen Franldin Schaflemiyor. muş Inge'nın (Bus Stop yıne aynı kuçuk kasaba fner'in belırli ortam çız9«, Beethoven «Sonat op. Otobus Durağı) isımlı ya getırıp bırakacaktır gısmın altına duşmiyen Bıraz kuru olan Molly III», Z. Kodely «Marosszeyapıtmda olduğu gıbı Yalnızlığı, guçsuzluğu 1 rejısıyle ilginç sayılabıleLake'in koreografısınde en ker Runze» eserleri bulunbunda da, doğup buyu çınde bırıcık olanağı o cek bir şekılde beyaz başanlı solist Gısela Rıc maktadır dugu bır Amenkan ka lan kadınlığını bıle yete perdeye getırılmiş. Öz€İtıow gerek bılgısi, gerek Verem Savaş Derneğı yasabasmdan unlu bır ak rınce kullanamıyan bu hkle üç oyuncunun gerolçusü ve uygun fizığıyle rarına verılecek olan bu trıs olmak dîfeğıyle ayrı kadıncık sevgıde mut çekten yeterlı oyunu ıle başta. göze çarpmaktadır. konserin bıletlen Şan Sma lan, ama kuçuk topluluk suzluğa uğrayacaktır bu fılm ilgiyle izlenebili«Bırmcı perdedekı Balo masında normal konser îılarda kuçucuk gosterıleBaş rollerını Joarma vor. sahnesındekı «Vals»ler da stlanna göre sağlanmaktamarda durmajfan ateşlı Vı dır. SINEMA AYŞE 1LE ALI ] ISTANBUL ANKARA 6 25 Açılıs 6 30 Guna^dın 7 00 TurKuler 7 30 Oyun havaları 7 30 Sabah çayı 7 45 Haberler ve 7 45 Haberler ve hava durumu hava durumu 7 55 Istanbulda bu 7 55 Ankarada bugun 8 00 Sabah Kuçuk ilânlar gun 8 00 Saz eserleri 8 15 mızıgı S15 Kuçuk llânlar 8 20 Bu sabah sı 9 20 Şarkılar 9 40 Solistler, orkeszinle 8 40 Şarkfar 9 00 Pıyano tralar 9 55 Arkası \ a r m 10 15 sololarl 9 15 Sabah turkulen Turkuler 10 30 Kısa haberler 9 30 Kadın ve ev 9 50 Muzıklı oyun 10 32 Çocuk bahçesı 10 45 Nçın, l a r ıo 10 Şarkılar 10 30 Kısa Nasıl, Nedır 11 05 Bunu duydunuz haberler ve kuçuk ılânlar 10 35 mu° 11 10 Çalgıları tanıyalım Arkası yarın 10 55 Balet suıtle 11 30 Turkuler 11 45 Kanser rınden 1120 Dıkkat trafık saatı 12 15 K ı b n s saatl 12 25 11 25 Turkuler 11 40 Çalışırken Kuçuk ilânlar 12 30 Şarkılar muzık 12 00 Şarkılar 12 20 13 20 Oğle konseri 13 45 Turkuler Orhan Avşar orkestrası 12 35 14 00 Şarkılar 14 20 Caz ve Kuçuk ilârJar 12 40 Şarkılar dans muziğı 14 45 Turızm 14 50 13 00 Haberler ve hava durumu Şarkılar 15 10 Turkuler 15 25 13 20 Hafıf şarkılar 13 40 Orkes Kısa haberler 15 30 Eğitım Radtra muziğı 14 00 Şarkılar 14 15 >osu deneme yayınlarl 15 50 BuTurkuler 14 30 Gençlık saaü nu duydunuz mu? 15 55 Çalgıları 15 00 Kısa haberler. kapanıs tam>alım 16 15 Çocuk bahçesi 16 55 Açılıs 17 00 Turkuler 16 30 Dersımiz Tarıh 16 50 Tarih17 15 Karma faslı 17 40 Çocuklar îen sesler 16 55 Kısa haberler ıçın 17 57 Kuçülc ilânlar 18 00 17 00 Şarkılar 17 20 Cemil BasarReklâmlar geçıdi 19 00 Haberler gan orkestrası 17 35 Yurttan sesve hava durumu 19 30 Haftanın ler 18 00 Reklâmlar 19 00 Haplâkları 19 45 Kuçuk ılânlar berler ve hava durumu 19 30 Çe19 50 Şarkılar 20 10 Meşhurlara sıtli muzık 19 50 U>kudan once on soru 20 20 Çeşitll muzık 19 55 Kuçuk ilânlar 20 00 Şar20 35 Kısa haberler 20 37 Kuçuk kılar 20 30 Kuçuk konser koro 21 00 Akşam konseri 21 40 20 55 Kuçuk ilânlar 21 00 Kısa Şarkllar 22 00 Reklâmlar geçıdi ılânlar 21 02 Mıkroıonda tiyatro 22 40 Hafıf muzık 22 4S Haberler 22 00 Şarkılar 22 15 Hafıf melove hava durumu 23 00 Oda müzıği diler 23 00 Opera albumünden 23 30 Yıldızlar ve plâklan 23 45 Gece yarısına doğru 24 00 24 00 Kapanış. Kapanıs İSTANBUL İL RADYOSTJ ANKARA İL RADYOSU 17 58 Açıhs 18 00 Senfonik mu17 57 Açılıj 18 00 Dansa çagrı zik 18 45 Dans muziğı 1915 18 30 Akşam konserı 19 00 DunMelodiden melodıye 19 45 Plâklar den bugune 19 30 Almanca meloarasında 20 15 Radyo Ile İngıliz diler 19.45 Radyo Ue Almanca ce 20 30 Sonat saati 21 00 Onlü 20 00 Bir senfonı 20 30 Plâklar yorumcular 21 30 Gece konseri arasında 2100 Yenl dünyadan 22 45 Dans plâkları 23 30 Caz halk şarkıları 2130 Caz mirziği dunyasından 24 00 Kapanıs. 24 00 Kapanıs. İS SÛATIER! ŞfeİM Dışarıya bu sttratla çıkacak olursan senin kovulmayıp istifa ettiğini söylediğimiz zaman kimse inanmıyacak. t f s Nerede • Nezaman K.iDIKOY (36 06 82) tBerLUKS (44 03 80) Keşanlı Alı UZUNKAYA: (53 41 43) Ser pazaı 15 de narda Ablanın Eviı perşemMARMARA: (22 38 60) Şey îili Oğretmenlnı E Hun). AZAK: (22 62 46) Pazartesi harıç her akşam 21.15 te, be hariç (Her gun 21, pazar UNAL: (44 93 06ı 1 Babalanda Tayfun çarşamba, eumartesi 1615 15 30) sma Bak Oğhınu Al (F. ATLAS (21 CS 33) An]elık MELEK (Evüp) 21 58 76 1 matıne Hacamat Nıyazl, paAkın). 2 Meyhanecl Prensesler Prensesı 1 Bır Içım Su (H Koç YENI AR: (44 28 51) Blr zar matıne ve vuare Koca KARACA: (44 54 02) Oyandır na Bakanı (her akşam 21.15, AYSU: (21 19 17) Sokaklarm 5iğıt) 2 Bomba Glbl Içim Su (H Koçviğlt> mın Nışanlısı çarsamba, eum&rtes! pszar Kfnuııu (T. Gursul Kız (T Şoray). TENI ATLAS: (48 65 03) BAKIRKÖY TTYATROSU: Har 17 matlne) BULVAR: .21 35 78) Keşanlı OPERA: (36 08 21) Keşanlı Se\ mç Gozyaşları ' putta Bır Amerıkalı pazarKENT OYNCULARI: (44 97 Alı (F Hakanl Alı (F Hakanı «•EN1 (b B.OS. (II S» 28) tesi salı harıç her gun 36) Pembo BMIIB (Çarçamba ÇELIKTAŞ ı53 43 70) Ska, OZEN. (36 99 94) Sevlnç 1 Sılâh Arkadaşları I.S. 21.15 pazar 15 ve 21.15 harıç her gun 18) pazartenl rdtnusun Kılıcı (J. Burry) Gozyaşları (F. Akr») Sar), 2 Keşanlı Ali 8ULVAB (2148 13) Kan do18 ve 21.15 te EMEK (44 84 ^91 S ounae REKS: (36 01 12) Keşanlı All YENI (S Başı) (22 58 92) ; roz pazrtesi harıç her gece U KÜCÛK SAHMS (UIT1 D ı u ) Devrıâlem (D Nıven) RENK (21 15 25) Şanssız Şohret Kadını (D. Martırj 21.15 çarsamba eumartesi. f49 56 52) Gozleriml KapaPrfzartesı matıne »e su»reKadın VEM MELEK (44 42 39) pazar 16 15 te cıso Vazttezn} V«DaniD lerae <Baıı TaKasınu) &i RUYA 44 84 39) Cehennem Soh'et Kadını DORMEN: (44 97 36) DÜB Oe çarsamba 18 ve 21.15 te <Ben Kayesl» N «VuuOj Yolu (S Bfcker) YENİ METB (EyüP) (21 55 14) :e Yoida Gtderken Çok RoDevletım», pazartesi, çarşam GLREL (47 03 341 1 Sllâh SARAY: (44 16 561 Mıssisıpi 1 Adalardan Blr Yar Ge calt Blrşey oiau (Pazartesi Da harıç her gece 18 ve 21 15 Arkada^arı (S Sır). 2 , Korsanları (R Ing 1 lllr B.zlere (T Gürsu) 2 tuulç oet gece 21,13 Oarîam ORALOĞLU: (49 49 35) GülCılâlı Ibo \e Kırk Haramıler SINEMA 63 G zll Ha>at Aşk Guzeldlr (L. Sayar). Da 17. eumartesi oazar 15 te yabanJ (Pazartesi harlç her IŞIK (IKMıdan (3B 24 93) SITE. (47 77 62) 80 Gunde ÎBNI I AKStM (44 1) »1) FATIH: (22 01 71) «Bozuk gun saat 21.15 te eumartesi DevnaJem (D Nıven) Sevlnç Gozyaşları (F. Akın) Silâh Arkadaşlan pazar 6aat 15 de) Pollyanna İHYA: (55 10 72) Gozlerl SUNAH: (36 03 69) Kejanlı YILDIZ (Be=ı»j>»ı (47 63 42) Duzen» pazartesi harıç her gece 21, pazar 15 30 da. pazartes) çarsamba harlç her \\ı (F Hakan) Omre Bedel (T Şoray). Sevglll Öğretmenlm GENAR: (49 31 09) Havagazı gun 18 çarsamba U te. İNCI: (48 45 95) Keşanlı Alt SUREYTA: (36 06 82) Düny» Pazartesi hariç her gece 21.15 FBT EBAŞ1 (44 O 97) PmGecelerl (R. Ing). KERVAÎ. (48 04 23) Cubbelı eumartesi, pazar 15, çarçamEaı • Paz&rtea) Oftrşam, Gelln (P Akm). fSuarede) SAN: (48 67 92) Cubbeli Geba İS de. Da • Oum» *a&1 U ae, lln (F Akm) (Suaredel Adalardan bir var gellr Pazar 15.30 «Elundekl HaSÜRUKİ Adalardan Blr Tar Gellr AKSARAY HALK TÎYATRO 3 0 U t l 2 Blzlere (T Gursu) yat» Sen Du) (Salı, perşemSU: (21 21 19) «Şampiyon» CBZZAH: (trtantra) Bızlere (T Gürsu) KONAK. (48 26 06) Şanssız be. eumartesi 21 de.) (Pazartesi harıç) her gece ftuj<3a OtreKia ATKSUKU (Deı SIK 22 35 42 ı Kesamı All Kadın (J Wood\ardı gun 18. Dazartesi 18 15 ve ISKÜDAK: Cuma harlç (Heı (48 07 40) Koca Pe 21 15 de. Çarsamba, etnnarKULUP (S Bası) <22 71 83) TAN 21 30 d* suma 15 ve 18 li ae gun 21 de. nazar 15 30 da) tesi. pazar I6'30 da şınde (D Reyndds). Ankaraya 3 Bılet (L. Savar) «Kapının Ardında» LALE: (44 35 951 Sevlnç TUNCA: (21 58 76) 1 4RENA rtYATROSD (44 6418) tSTANBUL: (44 22 36) Zorakl Halk ÇocJğu (A. Alışıkl. Çay T» 8emp»ö (heı gece Asken Pazartesi harıç her YENI KOMEDİ: (44 04 09) Oözyaşlftrı (F. Akm). «HüUeci» her gün aaat 21 de 2 Ikl Geml Tanyena 21.15 ds) KarollB Kaybolcru geee 21.15, çarsamba, cumerLEVKNT. (63 55 159) Strıptiz «Ef« All» tar«amba 14 80 da. her (Un İS de. eumartesi. teri, pazar İS t». 9ıpa«Tdl (A. Pekkan). Yüdua (N. Wood) Sinemalar : Tjyatrolar : 55 Ağacın, ard arda dokülen yağmurlarla kemırilmiş, çürümüş kök leri, toprağın son kalan karıntıla rına, ahtapot ayakları gibi, inatla yapışıp kalmıştı. Govde, rengârenk binlerce orkide yığınmm altında kayboîuyordu. PotoPoto ad lı ulu mezarlığa gomulmüş bu hâ nkalı guzelliğe lâyık göz alıcj bir kefendı bu. Ağaç, bataklıktan doğmuş, doğar doğmaz, yine bataklığa dönmeğe mahkum, orada olmüştü. Yan bir kumanda verdı: Karaya doğru çek' Zencıler, uzakta gozuken adacığa doğru kurek çekmeğe başladılar. Yanaş1 Kayığın burrıu kok'ere sürtündü. Zencıler kayıktan atladılar. Tını sahları korkutmak ıçin, kaygan ça murda şiddetle tepinmeğe, bata çı ka ilerlemeğe başladılar. Bir yan dan bmsahlarm, öte taraftan Yan'ın kırbacının verdıği korku ile, gayretîerl on misü artmıştı. M'Gan ga, elınde •tuttuğu meşalelerl havaya kaldınyor, onlara ısık tutuyordu. Yan, gozleri adam oldurme zevkinin ateşiyle tutuşmuş, adam asmadan önce yağlı ipi ve darağacını muayeneden geçıren, işınin erbabı bır eellât gibi, çürük abanor ağaeını gözden geçlriyordu. POTO POTO Yazan: Erich Von Stroheim Çeviren: Hamdi VAROĞLU Pârmağını âmırce bir »ertlikle, tam sulara yakın, ufki, kalın bir dala doğru Uîattı: İşte burası! Zenciler, kajağın dibmde yatan, birıbirine bağlı iki vücudün teşkil ettiğı yığını zahmetle kaldırdılar, güçbelâ, dala doğru yükselttıler, sonra gergedan derisinden Yapılrnış kayışlarl» oraya sımsıkı bağladılar. Hawks, hâ'.â baygmdı. Başı sar kıyor, sallanıyor, dalı kuşatan, her tarafından saran ağır kokulu orkıde yığınına gomülüyordu. Masha ıstırabdan uyusrnuj, bir hayalet gibi bembeyazdı. Gergedan derısi kayışlar, nâzik cildini hırpahyor, yumujak etlerine gömuluyordu. Yan. dı>e inledi. Beni bu ce zaya lâyık gorüyorsan .. pekâlâ. dıyeceğım yok! Ama Allah aşkına ona acı' Kusur benimdir! Onun değıl' Onu sevıyorum! Bu ısde onun hiç bir suçu yok! Anlamıyor musun9 Allah Allah, anlıyorum tabü, Seni buraya o sebeple getirdim.. Onunla yanlız kalann diye! Onu sevebilesin.. öpebilesin diye.. Yaşayabildiğiniz müddetçe! Bu sözleri kuvvetlendirmek ıster gibi, ötekilerden daha goz ka maştırıcı bir şimşek çaktı. Sonra, ötekilerden daha kuvvetli, daha kuiakları sağır edıci bir gök gurül tusü duyuldu. Yan'ın gozleri kıvılcımlar saçtı: Görüyorsun ya, her şeyi hesap ladun.. Nerdeyse yağmur yağacak .. Burada yağmur yağdığı zaman bunun ne demek olduğunu bihrsin Yağmur yağacak! Sular yukselecek1.. O zaman timsahlar. su aygırları gelip ayak parmaklarınızı kemırt<:ekler... Yağmur ne kadar çok yağarsa, onlar da o ka dar daha yükseklere tırmanacaklar! Ama bunun size ne zararı var ki ..? Siz o sırada öpuşmekle meşgul bulunacaksıruz!.. Yan'ın deli gülüşü havayı yırttı.. Masha dehşetinden donmuş, avazı çıktığı kadar bağırmıstı: Yan' Yan hep nulüyordu .. Kötü kötu, hain hain, ilikleri donduracak kadar kasvetli bir gülüştu bu. Sonra havlarcasına bir emir verdı: Feneri as! Shenzı, kayığın dıbinde durdn koca elektrik fenerıni yakaladı sessız bır sual sorar gibi, Yan'ın yuzune baktı. Yan, bır goz ışaretiyle. aâaca asılmısların tam başj ustune rastlayan bır dalı ışaret ettı: Su dala as Shenzı'nin bakışı dala takıld sonra Yan'a dondu ve dev vapıı zencinın yüzunde korkunç, men fur bir sırıtma oldu: Baş üstüne efendimiz' Zenci, bir gonl çevıklı^ı\ıe ağaca tırmandı, feneri ağaçtakılerın yuzlerıni, olduğu gıbı a j dmlatacak şekilde, tâ yakmlarma dala astı. Oldu mu efendım? Mukemmel! Yan, rivakâr bır sıntısla M ha'ya baktı • Bura=ı zencı yuzu gıbı kn ranlık, dedı Feneri sıze bır?lyorum . Bovlece, opusurken gozlennızm akını gorebıhr^ım? (Arkası «ar)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog