Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

1965 CUMHTJRÎYET SAHtFE BEŞ Polisi sevdi kaptan lıktan vaz geçti •MM CİNATET masasuun üstunde oturan kumral saçh lempatık çocuk, odaya her an gırıp çıkan mılyonluk şehrin azılı sabıkalılarına, kaatıl zanlılarına, esrarkeşlerine, eroınmanlanna şaşkm çaşkın bakıyordu. Boylesıne, kırlı işlere karışrruş bu kadar çok msanı omrunde ılk defa, bır arada goruyordu.. Üç buçuk yaşın saflığıyle, bu adamların sorgulan sırasında kendılenne bazan acıyor; batan da komık hareketlerıne gulmekten kendısını alamıj ordu . EMN'IYET Mudurluğu «Ağır Suçlar Servısınde» kl sempatık çocuk bır ara janına yaklaşan genç bir detektıfe goz kırptı Saatlerden berı, aynı odada kaldığı içın nobetçı detektıfle dost olmuştu artık Nıtekım, genç detektıfın kulağına eğılerek, «Kaptan olmaktan vazgeçtım » dedi «nsmn «kap ian olmak, hoşuma gıtmiyor..» «NEDEN?..» dıverek «ordu, genç ALÂEDDİN BILCI detektıf Zekıce baktı, bıraz durakladı, »onra da «Hıııçç' » dedı «polu olacam da' » Kaptan olmaktan cayarak «polıs olmaja» karar veren bu çocuk, Valıkonafı Cadde men deği'tmverdı . Zıra genç de»ınde geç vakıt bır vatandas tara tekhften hoşlanmıştı. fmdan bulunarak Emnıyet MudurOTSA, genç rletektıf bu «nzakluğune teslım edılmıştı.. ta» bulunan e11 ve aılevı bulmas ıçın çocuktan bır şe\ler oğrenmesı ANA KALBÎ gerekı\ordu Fakat Ibrahım, jıne ÎBRAHÎM bu çocuksu duvgulara sabıkalılara saşkın «a^kın bakmaya daldığı sırada, Mecıdıyekojde genç baslamıs polıs olma ha\allerıne bır anne de çalmadık kapı bırakmı dalmıştı Artık konusmak ıstemıyordu Fakat tum kapılar, kalbı jordu. kan ağlıjan anneje kapanmış, sevgılı oğlunu goren olmamıştı . Bu flurum. tam 15 saat surdu . Butun gece ağlıvan dertlı ana, dun sabah «gozun aydın Makbule hanım, oğlun bulundu» dıyen pohsın mujdesı karşısında sevınçten nerdevse baMİacaktı . Ya, uçbuçuk va«ındakı çocuğun annesıne kavu«ması . 1 Pazarlık suretıle takrıben 87 ton pık döküm makin» Bu manzara ıse anlatılamazdı boru yedek aknası yaptırüacaktır. 2 İşın muhammen bedeli 140 000 Turk lırası olup geçici «\dın ne senin?» dı\e soranlara, temmat <i 7 dır Pazarlık kılogram esası üzerınden " iadece «tbraamra» dı\or, evının neyapılacaktır. rede bulunduğu, babasının kım ol3 Şartnameler Beyoğlu İpek sokak 2 '4 numarada İşletduğu sorularına ıse, «Uzakta!.» dıme Veznesınden 50 Turk lırası bedel mukabılmde te>erek cevap vernordu. Ilk gelaımın edılebıhr. ğmde sovadını «Kaptan» olarak so\4 Pazarlık 7'4/965 çarşamba gunu saat 15 de Umum Müdurluk Odasında yapılacaktır. (Basın: 4971/3743 lemış, bılâhare, bu mesleğı se\dığı •nlaşılmıştı. Ancak bu soyad.nı he eçen sene içinde çok moda olan Rusyadan Sevgilerle» adlı şarkı, hâlâ kulaklarımızda. «Gerçekten bu parça bir anda dunyanın her tarafında tutuluvermişti. Bu yıl ise Rus>anm Batyya daha çok yakaştığmı belirtecek şekılde hazırladığt kıvafet modası, belkl de oıııımuzdeki >ıllarda moda onculuğunu Parisin, Romanin elinden alarak butun gozleri uzerine cevlrtecek. Geçen >ıllarda birkaç tahta •fibi dumduz \e cok basit modelle Londradaki defile>e katılan Rusya, bu yıl Audrev Hepbum tipi incecik mankenleri ve zarif modelleriyle çok dikkati cekivor. Moskovada modanm onculuğunu Vrecheslav Zaitsev adlı bır desınator yapıjor. Moskova modası yayılıyor 6 5 Nisan 1926 tarihli Cumhuriyet'ten •••• •••• ••«• •••• • ••« •«•• Ticaret Odast seçimlerinde yolsuzluk mu? Ticaret odasında TipıUn leçlm. lcrde yolsuzluk oldnğu iddian h. «rıne Ticaret Müdünl Muhsin bey dun 4nk*raTa fitmistır Ticaret Bıriiği relsi Karalalı Hü. MTin bpy bir maharrinmize seçim. lerde jolsnzlnk olmadıjını soylfmış re »ozlerıne ;unlan DâTe et. mıştır* • Tıcaret oduı âzalıkları ırin Ticaret Birlıği otuz namzet göster. mışti Son seçlmlerde bn otuz kl. fiden 27 li kızanmış re üç azalık rerine de yıne bırlıkten b*ska bır »naieyh seçım. de hıçbır usuisüzlük Toktnr Reçım muvaffak olmuştur. Kazanamıyan. lar Rasim, Ferit ve Abbas beylerdir Paşabahçelı Remzl bryin de mesleği uy^nn olmadjğından yeti> ne Tapurculardan Sadıkzade Ffh. ml bfr secUmiştir. SPOB Fenerbahçe Admira'ya yenildi f ATOsturra'nuı profesyonel A«• mira fntbol Ukımı dun Taktttk • stadjomnnd» FenerbahçeT* kas• şı yaptıjı maçı 4.0 kazanmiftır. »Fener Ilk onbej dakika pek rtt. • zel bır oynn çıkarmasına rağmem îderreTl «ıfır» karşı tkl »ayı ü« mağlup bitirmıştır. Her zamam ğp ş •tlkdir TB »Ikışlarla karsıladıgv »mız Kadri re Ftinrzan beylerla • dunkü fena oyıınlan yüıflnden • maç sıfıra karjı dort «ajı Ue r«» fnerbahçe aleyhlne kapannu«tır. Beyoğlu Ciheti Muvakkat Gaz İşletmesinden 3,5 yaş: yolun yirmide biri... Denizi se\dı|i ıçın kendisine «Kaptan» so>adını uyjnn gor müştu küçük . Emnhet Mudürlüffinde sütflnfi içer, sandviçini yerken çok mutlu $örünüyorda . . . NEVV YORK'TA BÜYÜK BİR EROİN ŞEBEKESİ YAKALANBI Lindehurst, New York (a.a.) New York'un Long Island bolgesınde evlere aym anda baskın yapan polıs aşağı yukan 50 kışıyı uyuşturucu madde satıcılığı suçuyla tevkıf etmıştır Harekâta 400 kadar polıs katılmıştır. Bu ış ıçın detektıfler aylardır gızlıden gızlıye çalışmışlar ve yılda 40 mılyon TL kazanan bır uyuşturu | cu madde şebekesmın ıçıne sızmışlardır. •"!• •••• •••• •••• Afganistan bizden meslek ve sanat erbabı istiyor • ••* •••• • «•a :::: Afganlstan'ın yenl Türklve elçlst Gulam Cejlânî Han, doktor dısçı. avukat glbl mealek ve sanat erba. bına lhtlvaçları olduğundan bablsle bunlan Afganlstan a d&vet etmistır Fınnlar ediliyor kontrol Muvaffakiyetli bir tecrübe Berlın den büdınldıgıne gore, Telefunken Carlos sistemine gore resımlerin telsız telgraf aracılığı Ile naklıne aıd (Telefoto) tecrube • ••I evrelkı gece yapılmı; ve muvaffak iii: olmuştur. Şehremaneti (Belediye) ekraek cıkaran fınnlan ıık ıık kontrol etmektedir. Gecenlerde Bostancı'dm bır fınnda çıkan ekme|in tahlillBde temlzliğe aykın maddeler f»ruldügunden (ırm blr müddet Içla kapatılmıştır. DUn de Beyoğlnnda KalyoncnknL lugu'nda Lambo Sotırı nın fırınında çıkan ekmeklerin tahbllnde gftrulen sıyab bır maddenln et ytyen bır hayvanatın «meTadı gaitası» (pısliğı) oldugn anlaşümı;. fınn kapatıldıkttn başka para cezasına. da çarptırılmıştır. LUX !!2::::::HH::::::!::HH::::U:::::.::::::H:::::::H:::: a H:::::::i!!::::::::!::!:::::!!:i::! ISTIFADE EDINIZ I Ikl adet normai boy LUX ambalâjı ıle bır odet VIM etıketım veya b r adet buyuk boy banyo tıpı LUX ambaiâjı ıle bır adet VlM etıketinı . 3 7 J I ? l 1 ^ fstanoul , . .% . * adresme ısım ve adresınızie bırhkte çok ccele postalıyarak bu büyük kur'aya koiayco katıiınız. 1 Iştirak cdcnlerin ilk yözbinlnin her i k i kişisinden birine câzip bır onluk verılecektir 2 Çckılecck k u r a l a r d a , binlercc zarıf y c m i ş l ı k . yuzlerce düduklu tenccrc ve yüzlerce h a v l u . dağıtılacaktır. cılerın oturmasına mahsus kuçuk v» açık oda gıbi kısım. 7 Aldanma suretıjle kanaat getırerek 8 Sahip, bır kadın adı 9 Iplik bukm» aradı ılerıye doğnj surüs hareketi. YVKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Vılayetlerdeki muhakernelerd» kamu veya dâvacının hakkını savunmaya memur olanlar grupunun şerl (karma soz). 2 Bır şeyln boyunu fazlalaştırma hareketi, nota. 3 Blr erkek adı 4 «Birınden veya blr yerden nezle kapan* m&nasına Iki soa. 5 «Vılâyet sınırının nıhavet bulduğu nokta» anlamına Ikı soz. 6 Sahnede erur halındekı bacak hunerlerl >apma oyunu, durmadan akar \azıyette 7 SOLD\N SAĞ\ tljçi buldurt1 Yurdumuzu resrnen zıyaret eden maya çalı;!> kar bır Kuzey Afrika devletının Cumhursılığı ıkl sSzltt başkanı 2 Bır suçluyu paylamak bır emlr. 8 3 IslamlıkUki dort mezhepten biriBir Ermenl erkene mensup kijıler (çoğul). 4 Otoğmin adı, ödümobıllerde ihtiyat olarak taşınan tekermüzü koparacak lekler ve mahfazaları (çogul). 5 Tersi bir şeyi para kar?ıhgı elden çı OttnkO nalmaranıa kadar beklenilmedık anda. 0 karma lşidır, eski Turk Imparatorlukhallettlltnto w « " larından 6 Iki da| arasmdaki dar Bır renk. ticaret lşlerınde goze alınan geçıdm dortte ikısi, tiyatrolarda sevlr tehhke 789 Jf. T.C. Ziraat Bankası Genel Nüdürlüğündetı Müfettiş Muavini Alınacaktır 1 Bankamız Teftiş Hevetine Hukuk, İktisat, Siyasal Bılgıler, Orta Doğu Teknik Ünıversıtesı Idarl Üımler Fakulteleriyle Iktisadî ve Tıcar! İlimler Akademisi (Ydksek iktisat ve Tıcaret Okulu) veya bunların Mıllî Eğıtira Bakanlığınca tasdık edılmış yabancı memleketlerdeki muadıllerinden mezun ve sınava giriş tarihinde 30 yaşını a?marnıs olan'.ar ve askerlikle alâkası bulunmayanlar arasından sınavla luzumu kadar Müfettiş Muavini ahnacaktır. ^ İlk çekiliş 16 Nisan Son çekiliş 10 Mayıs 1965 tedir. V 'OMiK BüYUK Ü BU B U Y Ü K FIRSATI KAÇIRMAYINIZ ClıMHt'KlVKI'ın »efnka^ıt 107 BOZKIRDAKI ÇEKIRDEK 334 Yazan : KEMAL TAHIR 336 Cumhuriyet Matbaacüık ve Gazetecilik Türk Anonim Şirketinden: Sıcil No: 345M 3430 Şlrketlmlzln 1964 yılı laallyetlne müteâllllc 20 ncl alelâde Dmuml He. yetl 29 mart 1965 pazartesl günü saat 10 dakl toplantısı. Türk Tlcaret Kanunun 377 ncl maddesl gcreğlnce 29 nisan 1965 perşembe günü saat 10 a tallk edllmlştlr Toplantı Cağaloğlu Halkevl Sokak 39/41 numaralı şirket merkezlnde ya. pılacaktır Ortakların mallk olduklan tıısse senetlerlnl toplantı gilnündcn en az blr hafta evvellne kadar şlrket Teanealne tevdl ederek mukablllnd» girlş kartı almaları lâzımdır 1064 Bılanco ve Kâı . Zarar hesaplan Ile tdare Mecllsl TB Murakıp Rapo. ru Şlrket Merkezlnde toplantı günün. d r 15 gun evvel TlcTret Kanununun 382 ncl maddesl gereğtnce hlsseddrlanmızın tetklklerlce amâde bulundv.rrJmaktadır. GUNDEM. 1 1964 yılı muamelât Te hesaba. tına alt tdare Mecllsl re de. netçl raporlannın müzaker» • dllerek taavlbl, 2 ısi ulı Bllânço Te Kâr . Zarar beaaplannın lncelenerek tasdlkl, Idare Mecllsl T* denetçlla. rln lbraa 3 19«4 yılı Te geçmlç senelerln kârlan hakkında tdare Mecllsl. nln bu husustakl tekllflnln mü zakere T« karara bağlanmaaı, 4 Esas musavelenamenin 24 ncü maddesl gereğlnce 1965 yılı U çln 3 Idare Meclll azâsı seçlml TB hakkı huzurlarının tiylnl. o Esas mukaTelenln 37 nc) mad. desl gereğlnee 1965 yılı İçin 1 Teva 2 denetçinln seçlml T« bakkı tausurlannın tiylnl, (OuoLb.urtr«t *7U) 2 Yazılı snnavlar Ankarada Genel Mudürlükte, tstanbul (Karaköy) ve İzmir Şubelerimızde 14. 15, 17 ve 18 mayıs 1965 tarıhlerınde öğleden evvel ve sonra yapılacaktır. 3 Adaylar sınava girebilrae şartlan Ue yollaraalan gereken belgeleri, sınav konularını. Mufertişlığe yukseltilenlerin yabancı memleketlere meslekî tetkik icın gondenlmeleri hususundakı kayıtlan ve diğer luzumlu malumatı muhtevi brosürlerimızı Ankarada Teftiş Hevetı Başkanlığj Semsi ıle İstanbul fKarakdy) ve Tzmır Şubelerımi7den tedank ve bu konularda fazla malumat içın doğrudan doğruya Ba'kanlığa müracaat edebılırler 4 İsteklilerin 3 mayıs 1965 tarihinde Ankarada bulunacak şckilde Bankamız Teftisj Heyeti Başkanhğına, mezun olduğu Fakulte veja Akademınin adını ve mahallini, mezunivet vıhnı. numarasını, halen bır ışte çalısmakta ıse muessese«\nın ve bulunduğu yerin adını, sınavlara nerede hangi yabancı dılden girebileceklerinı ve adreslerini açıklavan pulsuz bır mektup veya telgrafla rnuracaat etmeleri lâzundır. (Basuı 3775 A 2036 '3736 Bozkırdaki Çekirdek Bozkırdaki Çekirdek 335 Bozkırdaki Çekirdek Ha\ada karınca soluğu kadar esinti voktu. Oğleden sonra sıcdk bastırmıştı ki. gayet kotu Yalan muııdar, nobeti mobetı ipleme>ecek. herifin butun boruları ezeceğıni bılse. goturup kendisini eole atacaktı ya «Ne fa^da' Emıne oğrctnıeıı. kızları cımmeje goturdu. demıncek • Suratını asıp, cıgara paketini aradı. Tııkeıımiş olduğunu goruııce buruşturduğu kağıdı *ere ça'd? Llan ne istemektesin bizım borularımuRan namussuz"» Hukunıat, toprağmıza okul kondıırırakta ^arav gıbi, bebeleriniz okusun da adam oUun di^prrk Mlahlan belânı mı aramakta<ın?.. Su hor^fi sııçiıstu tutunca, Mudur Bey, kollarını bağiavıp To^anin mahpus darnına salmazsa >uf» Su >olu dorde holunmuş. her bolume bir ırizli notst'i dıkilmişti «Dıkıldi ja, gece nobet mobet }ok' Ve\Tniş Vuruşma olurmuş Olmakla?» Bulunduc" .vcrden su yolunu Keşiş Duzııne bağla>an parça gorunuyordu. Kampta nobetci>Ie hastalardan başka kimse kalmamış. herkes hendek kazma>a gıtmıştı «Ulan hızi zora surdu ki. boru bozucu bu dumbuk her kimse Ikı kanşlık arkı, adam beline kadar kazdırır mndı, yoksa Mudur Bey'» Birden se\ıncle davranıp it oturumuna geldi. Kamptan biri çıknuştı «Hadi oğlum, doğrula gel .. Hem de cieara olsun ustunde > Alnının terini sildi rlinııı tersi>le Bu kadarcık kımıldamayla ter >urumuştu govdesinden Geleni tanır tanımaz bnce kızdı 1sonra şaştı Yusuflunun rezıl Mollası değil mı hu * Sıtmadan gebcrnıekte değıl mi\di oğle ekmeğinde . Pla\ı hoşafı jcraeıen herif » Molla Hıdır. cıgara tır\aki«ı>di ama. kcndine tiı\akilerdendı Suraıa >atm ölsen cıgara değıl. dumanını \ermez adama <• Gozlerini kısıp, sıska suratını asarak bır zaman haktı «Nereve gitmekte bu Molla, sıcağın gozundp".. Allah. Allah! Hovardalığa nhctlcnmı; gıbı dort janına bakmakta ki, a\ak)arının uruna basaraktan : ılan gıbi ağmakta. Dur aznan!.. Ak lım gelen gibi mi sakın'. Ulan kotu Mollı ben seni. o rezillikte bastırmalıyun ki...» Emeklfterek >er değiştirdi. Molla, meşeje karışınca, postallarını acele çıkanp sine sine vurııdd. Namussuz Mollanın golde çıraen kızları gozlemeçi Kelmişti aklına «Yapar mı vapar arkadas Bundan her rezillıği unıarım • Molla, gole giden çoban izmi bırakıp Kara Der\işin değirmene bukulünce, Bekir Ozanın aklı kanştı iyıce Oğrencilerin değirmene gitmeleri değil, >oluna sapmaları yasaktı. «Pekl Neyin ne«i, bu alcak Mollanın değirmenden yana sapmaları? > Epevce geriden, gurultusuz izledi Molla Hıdır, e\et, Kara domuzun değirmenine davanmış. babasının evi gibi, seslenmeden, içeri girmışti. «Nedir hey Allah. bu Mollanın, Kara Dertışten alıp veremediği?» Önce esrar tutkunu olması geldi aklına «Git Işine oğlum Boynunda buııca muska. hema^il gezdiren herif Kur'anı >arı\a kadar ezberine almışken Dur oğlum! Tamam! Muskava gitmekle bu akılsiz E^et, kızlardan birine >andı, bunalınca sıcaklık muskasına davrandı. Tamam! Hemı de >üzde yuz oyle Bir zaman, kızlardan hangisine tııtulmuj olabilecejcinl bulmaja çalnti. Duşunup dururken ellerini karnına koyarak ke\ifle gulmoe başladı: Bizim Hanım Knzuyu kestirmeli ki, çıkasıca goztine . Yıldnc Ulaktan meydan dayağını yemell, asker kışlası tdrestnce, tam çalcfi » Gene cıgara\a davrandı. Olmadığını hatırlavmca somurttu. •Şimdi dellenmell Kara Denıj (Ulan scn esdudulu olup, benim değfamenime nasıl avak basarsın"7) di>erek şuna calmalı sopaM, Mlah ^arattı dememeli > Sozunıi bitirmeye kalmadan Molla değirmenden valanarak çıktı. «Hazır mıydı bunun aradığı sıcaklık muskası?.. Onceden ısmarladı da (arkına mı varamadık?..» tkl buklıim bekledi. • \ç gozunu avanak Bekir. eloğln kız a}artac»k mınka gucujle Sen uyu bakalım!» Blrden şaşırdı. Molla, Keşiş Durune doneceğl yerd* tepeye vnrmaf tu. Nereye gitmekte baş yukan bu alçak peki?» Molla hızlandıkca hızlanı>ordu. «Sıcağın gozunde noldu bu marazlı Mollava hey Allah?.. Nere>e zorlatmakta bu bo> lece?. • Kendısi de ister istemez hızlandığı için, beş on adım gitmcden. su>a duşmuş gibi tere batnııştı «Ulan alacağın olsun Kotu Molla Ulan ben senden bunun hesabını Ulan soluğum ağzıma sığmaz oldu namussuz, ne gorundu senin gozune*" • Molla >okusu hızlı çıkmıstı ama, doruğa >aklasınca hem yavaslamıs hem urkeklesraısti. Çalılara siperlenerek, bır zaman yesıl golü gdzetlevip açaç «ovdelerinden vararlanarak kendine yer seçti, (.ömelıp sırtını çama verdi. Bekir, isi anlamasnie, «Hele namussuz' Peki, ben seni bitirmez mivim?» dıverek basını salladı. «Vav\y kötü Molla Demek ıt çıbı seğirterek gelmelerin namussuzlnîa he mi? Ya ben seni Ya ben Tuh Allah belânı vere kahpe dolü, adam ö$retmenini gözler mi çimerken?» \uracak bir se\ ele çeçirmek için çevresine baktı. Sopasını nöbet yerinde bıraktığına bavıflanarak kendısine sövdü. Dnrduğu verden çöl görunmediği için, kızlarla Emine bfretmen çdlde mi değil mi bilemiyorda. «Kan avağıvla «eldiklerinden giresilert olmadı. Netsem hev Allah?» Rezil Molla, kcpasıea kafasını ıki yana yılan çibf nzatarak debelenivordn. Bir sev föremediti bellıvdi. 4ğaçlara, çalılara sıperlenerekten, kurdun surüve soknlması gibi biraz daha ındı. Gölden kızlardan birinın: «Sofuk öÇretmenım. Uvv\ Buz eıbi» dedıfci duvnluncs Molla rere çökiiiermistı. Biraz arandı. gÖTİeri gölde. tabakasını çıkanp ciçara sarmıya basladı. «Ulan biz bnrada tütflnsüz bnnalırken Dor aman » Bekir saln*nnu tntarak bakakalmıstı. (Arkuı rıt) Tekirdağ Valiliğinden 1 (2108 459 64) lıra keşıf bedeliı Tekırdağ Devlet Hastanesı inşaatı, (750 000 > lırası 1965 yılında Bâkıyesı de 1966 yılında odenrnek uzere Sari olarak, kapalı zarf usulu ıle eksılrmeye çıkanlmıştır 2 Eksıltme 29 41965 perşembe gunu saat <15> de Hukumet Konağı ıçınde BaMndırlık Mudurluğu odasında yapılacaktır. 3 Geçıa temınat <77 003,79> lıradır 4 Bu ışe aıt ıhale dosyaaı her gun mesaj saatlerı ddbılınde Bajındırlık Mudurluğunde gorulebılır. 5 Eksıltmeye gırebılmek ıçın, ıstekhlenn. 26 4 1965 pazartesı gunu saat (17) ye kadar, usulüne gore hazırlıyacakları plân ve teçhızat beyannamesı, Teknik Personel bevannamesı. Taahhut beyannamesı ıle Bayındırhk Bakanlığından almıs oldtık'arı 'B) Grupundan en az bu işin keslf bedeli kadaı ısın eksıltmesıne gırebıleceklerini gosterir Muteahhıtlık Karnesmı dıIpkçclenne ekhyerek tl Makamına müracaat edıp ı^tıtvık belgesı almaları şarttır 6 îsteklılerın 1965 >ılına ait Ticaret Odası vesıkası Iştirak belgesı ıle geçıcı temınata aıt makbuz ve mektuplarını hâvı \e 2490 sayılı kanunun 32. maddesı gereğmce hazıriıvacakiarı kapalı zarflarını eksıltme gunu saat U4> e kadar makbuz mukabılınde Komısvon Başkanlığına vermeleri lâzımdır Telgrafla mu*acaatlar ve postadakı vâkı gecikmeler kabul edılmez. (Basın 4813/3745)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog