Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

5 Nisan 1965 CTJMHURİYET SAHtFE ÜÇ hadise'ier arasında YILIN İKİNCİ ( J E K İ L İ Ş İ İ Ç İ N U gazetesi fimerikan hükümetini iki yüzlülükle itham etti Glasgov 29 Mart 965 iıtün dünyada ve bilhass* A\rupada buyük sehirlerin takatinden fazla kala> balıklasması bır mesele teskil etmektedir. Bizde de çece • kondular dâvası bunun netıcesi • dir. Kövden kasabadan isi olmnanBerlin (a.a. Radjolar) Fedelar, oralarda geçinemiyenler bü>uk r«l Alman>a Millî Meclisinin çarsehirlere akıyor. Bii>ük sehirlerde ;amba gunii Bati Berlinde yapacağı issizlik bashyor. Sehir hizrnetleri toplantıyı protesto etmek amaciyle aksıyor. Bn, bngünün isi değil. Oskomünist Doğu Almanya, Batı AlLondra, (a a Radyolar) Ingiliz lirası sterlin'in değeri dürnanlı lmparatorlnğnnda da İstanmanya'dan Berline giden \e kend! şürüleceğine dair ortada dolaşan ısrarlı şayialar karşısında Başbabul için bu problem daima idaretopraklan üzerinden geçen kara \o kan Harol Wilson devalüasyona gidilmiyeceğini tekrarlamıs ve «bu lunn kapatmıştır. Komunistlerin iki cileri isgal etmis. Bn yuzden en çayiayı ortaya atanlar boşuna vakitlerini, inananlar da paralannı jrunden beri uyguladıkları bu kaçok sıkıntı «su» suzluk yuzunden kaybediyorlar» demiştir. patma karan yuzıınden yuzlerce \â çekilmis. Kanunî devrinde bil Washington (a.a. A.P. Radyolar) Başbakan Wılson Manchester de srt» Berlin 70lu üzerinde beklemek mem hançi Sadrazam, Kanuııinin Gazete Neşnyat Mudurlugu Bırlıtedrrler. emri hilâfına bir su bendi yaptırğının şerefıne verdığı zıyafette, madığı için, bendın mimarı olan Washington (a.a.) cNew York törlerin en nüfuzluso senatör Ai basında ve mall çevrelerde sterBura kalfayı Padısah hapsettirmek Tımes» gazetesi dunku sayısmda ken'in de belirttigi gibi Birlesmiş • hnin devalue edıleceği şeklınde istemis. Halbuki ınsaata Sadrazam Amerika Birleşik devletlenr.ın Bır Milletleri zayıflatmıştır.» yayılan haberlerden şıkâyet etmâni olmus. Nihayet sebebini paleşmış Mılletler karşısında izlediğı mış ve İngılız hükumetımn enBu arada Bırl»şmış Mılletler Gedisaha so>lemis. Istanbalda su çosıyaseti yermıştir. nel Sekreterı UThant, sıyasi 'Stık dustriyı modernleştırmek istedığı ' galınca «çift bozan» lar üsüsecek«New York Tımes» gazete^.rın rarı temın ıçın guney doğu Asya ni ve sterlınin devaluasyonunu j ler, sehir jine sıkmtıya dusecek. : yazısı soyledır: «Hükümetin, Bir \a gıtmesi gerektiğı hususunda hıç duşunmedığıni sbylemıştır Her devirde bu, böjle olmuş, çoParıse yapüğı resmî zıyaretten [ Bonn (a.a.), Federal Almanya lesmis Milletlerin Vietnam konu bır taraftan bir istek ileri surul ğn zaman bu iç göçmeleri gtiçleş sundaki tesebbüsleri karsısmdaki medığıni soylemistır. Londraya dondukten kısa bır su 1 .ı e Turkıye arasında 30 nisan 1964 tirmek, yasaklamak istemisler, olMuhtelıf pora , guvenhk anlaşmaUThant, gazetecılere, Amerıka re sonra Manchester'e gelen Wıl . d e ]an Vandenberg Haıa Issü, Kalifor davranısı en hafif deyimle iki yüz mamıs... ki sehirler bep büjumus ıkramıyeten lüiüktur. Bundan bır kaç gun on nın bu konuda tamamen çekımser son Fransada yaptığı goruşmeler . niva, (AP) Birleşik Amerika ve nihavet ba akının önune geçils l tasdlk lnM e c l ı s «CELC EOİNİZ konusunda şunları soylemistır: 'î Encumenme Hava Kuvvetleri cumartesi günü ce, DiMjIerı Bakan Yardımcıların davrandığını, bbyle bır tesebbusu mez bir «fenomen» olduğn kabul sunulmuştur. Paristeki görüşmelerim son denükleer enerji Ue işlijen bir peyki dan Harvan Cleveland, Vıetnamda baltalamaktan veya teşvikten kaedilmiş; edilmis ama sehirler bürece verimli olrauştur. Gerek or muzakerelere gıdılmesi ve nıhai çındığını bildırmıştir. fezaTa atmıştır. \ümüs, pahalılasmış, âsayis bozulAnlaşnıa, karşılıklı olarak her iki tak bildiride gerekse gdrüşmele Peyk atmosfere girmeden önce bır çozum bulunması jolunda Bir mus.. Nihayet bu ise bir çâre araTENI HAVA AK1NI rimizde, Fransız Hükümeti ile a deiletm iş alanlarm sosyal guvenlesmiş Milletlerin girıstığı tesebatom reaktönindeki atom enerjisimıslar. Anladığıma göre bunun çâramızdaki göriiş ayrılıklarını giz likleri konusundaki munasebetleriöte yandan Amerikan ve Gdney nin tamamen tükenmesi ve dünya bus lehınde konu^mustu Ertesı resini önce Is\eçliler bulmnslar.. lemeğe çalışmadık, bu konularda n> tanzim etmektedir. Bu füvenlik, gun, Dısısieri Bakanlığı, Geııel Sek Vietnam uçakları dün tekrar Kn v» zarar yermemesi hesaplanmakta simdi de tskocyahlar Utbik etmişreter UThant'ı herhangı bır rolzey Vietnam mevzilerine akın yap ki tutumumuzun ne olduğunu a Federal Almanyada hastalık, kaıa dır. ler.. ve emeklilik sigortası ile çocuk Tapılan hesaplara göre atom oynama konusunda desteklemedı mıslardır. 100 kadar açafın katıl • çıkçs ve samimiyetle belirttik. Çâre basit; ama pabalı bir çâre.. ğıni bır kere daha açıkladı zammı konulannı içine almaktadır. dığı akında Tan Hoa eyaletindeki reaktörünün (ezada 3.500 yıl büyük sehirlere akın eden bu faz«VVashinçton'un çarip tntumu, bedefler bombalanmıs ve uçaklar Tito Cezayir'i kalması gerekmektedir. Ancak la nüfusu, yeni sehirlere iskân etBu arada istatistiklerden anlaşılbu muddetten sonra atmosfere \alnız Birlesmiş Milletlerin isini baskent Hanoi'ye kadar yaklaşmıs menin çâresini aramışlar» söyle dığına gore, Federal Almanyada ça güclestirmekle kalmıyor, dün\a lardır. Komünist kavnaklar, bir ziyaret edecek fçırdığı zaman tehlıkelı olmıya(Yıldız: 641,3757) ki: hşan Turk işçılerin sayısı 1960 da teskilâtını küçültüyor. Ayrıca, Dıs gün önceki akın sırasında lg Amecaktır. Bu durum iyice anlaşılBelgrad (a.a.) Yugoslavya DevIskoçya hükümeti, ba iş için, yal k e n M ha2İran dıktan sonra dunyadan verılecek işleri Bakanlığının geçen kıs Sov rikan nçağını düsürdıiklerini ve bir let Başkanı Mareşal Tıîo. eşı ile bırni bir yeni sehir yapmak için Glas^et borçları konusundaki taktik pilotn da esir ettiklerini iddia et hkte Cezayu Devlet Başkanı Ahmet 1 9 6 4 d e ' 0 0 0 ° e > . Turkı bır radyo kumandası üe reaktör gov civarında ziraate gelmi>en bo? leri ile Birlesmiş Milletlere \erdi mislerdir. Fakat Amerikan askerî Bın Bellânın dâvetlısi olarak 1522 ı > e d e Almanlarm sayısı bel çalışmağa başlıyacaktır. arazi aramış. Clyde vâdisinde bir si zararı ka^detmek Fezadaki atom reaktoru 500 vat taktikler, da Cnmhnrivetçigerek. Bu kaynakları >alnız bir nçaklarının nisan tarıhlerinde Cezayır'e resmî bri İi değıldır. Üıtiyatlı tahminlere na i ver seçmis. Burada yeni bir şehir sena dustüfönu bildirmistir. zıyarette bulunecaktır. zaran 1000 kışi kadardır. elektrık enerjısl istıhsâl edecek insası hükümlerini havi bir de kave bu enerji bataryalara depo nun çıkarmıslar. Yerin ortasında olunacaktır bir eski kasaba var. Do|u KilAtom reaktörü 30 santım ebridc. yeni şehir bunnn etrafına nmde ve 1,5 metre boyundadır. kurulmus.. Plâna gore, bn sehirde 70 bın • Bugün 67. sayısı çıktı. nüfus barınabilecek.. bnraya insan celbetmek için hususi veya d.evlet • Eski sayıları azalmakta olduğundan fabrika ve şirketlerine avantajlı teklifler yapmıslar. Bina inşaatının Eski Vakıflar Mudurlerinden, yüzde 25 ini bükümet ödemiş. Maeksiklerinizi süratle tamamlayınız. merhum Hulusi Cıhaner'ın eşı, kine kısmımn da yüzde onunu. Ba merhume Sümbul Ender'm is için £0 milyon sterlin sarfı kakardeşi, Refıa Ender, Muamrarlasmıs. Simdive kadar 33 mil • ISTEME YERI Bate; Bjyilık Te>kilâtı Cağaloğlu • Istjnbul mer Ender, Mukadder Kuyonu sarfedilmis. Şehirde miite banç'ın tejzelerı, Üner. Ünal, addit yeni fabrikalar var. Ve simUnsel Bırecıklı, Peri Çıtıroğdi 52 bin nüfusu var. Daha 14 bın lu, Haluk Dedehayırın annekisi mesken bekliyor. Günde 3 buanneleır, Mustafa Dedehajır, (BATEŞ Reklâm: 50/3755) çnk ev yapılabiliyor. Ayrıca hu • Hahl Bırecıkli. Tulten Cıhansusî eshas da binalar yaptırmış. erm kayınvalidelerı, Hılkat Mevcut meskenlerin yalnız yüzde Jl [ J .1 Dedehavır, Lâmia Birecık.ı, altısı, sahiplerinin malıdır. Geri Fahıre Cıhaner ve Av. Suheyl kalanı kiralıktır. Fabrikalara ve Cıhaner'ın seveıli anneleri rilen arazi de kira ile. Ingilterede tstanbul Hanımefendisi fcira daha makbul bir sistem. Bırlığımizin kurucularından meslekdaşımız ve ağabejimız Sehri gezdik. Dört semtten iba • Yuksek Mühendıs Hürmüz CİHANER ret. Bir de merkez kısmı var. Bü4 4 1965 tanhinde vefat etmışyük çarsı ve bürolar burada. Semt tır. lerin de birer ufak çarsısı var. Her ; Cenazesi 5 41965 Pazartesı sey gıcır gıcır yeni. Şehirde en kam vefatını teessurlenmızle saym üyelerimize bıldirır aılesi efıbugun) gunu öğle namazını labalık nüfus mektep çağındaki 11 radı ile dostlarına başsağlığı dılenz. muteakıp Yeşılkoy camiinden çocuklar. 45 ten yaşlı adam da >ok. Cenazesi 5 nisan 965 pazartesi gunü Bebck Camiınde öğle kaldınlacaktır. Çünkü hicret edebilenler bujilar. namazını mutaakıp Rumeli Hisarındaki ebedî ıstirahatgâhına Ancak bu gelenlerin yaşlı yakınlatevdi edılecektır. Türk Yuksek Muhendisier Birliği rı için de evler yapmaya, böylece Cumhurıyet 3764 \ aile hayatını normal olarak >aratİstanbul Şubesi maya karar vermişler.. Şehirde 13 Cumhurıvet 3759 mektep var. Bura halkının yüzde altmısı Glasgov'dan gelmis ve bn sehir yapılınca Glasçov'nn nüfu Beyşehır Emeklı oğretmenlesnnda azalraa başlamış. Şehirde orınden, Zahıde Ozdemır'ın esı, İstanbul Üniversitesi turanların büyük bir kısmı, orada Emıne Çaltahlar, Mukadder Özçahsıyor, bir kısmı da başka vakın demır, Muammer Ozdemır, MuFen Fakültesi Dektinlığından fabrikalarda is bulmus. Yakında n«wer Kayacılar, Gultekın Özdebir de gençlik için büyük bir mermir ve Ahsen Ozdemır'ın babaFakultemız eski Dekan ve Oğretım uyelerinden kez yapılacak. ları, Huseyin Kayacılar, Huseyın Sordum: Çaltahlar ve Fatma Özdemir'ın kayınpederlerı, Abdullah, Yusuf, Bu sarfedilen ve ileride sar••:i:. : ;:i* ri A>şe. Kadri. Serpll ve Şükranın fedilecek paralar ne olacak?. Bıze bııvuk babaları izah ettiler. Sehir tamam oluııca oldugu gibi ya belediyeye, yahut KADİR İKBAL Özdemir vefat etmiştır. Cenazesi 5 Nisan 1965 pazartesi gunu Beyazıt hususî surette teşkil edilen bir kugeçırdjğı enfarktus krızınden kurCamiinde kılınacak öğle namazını mutaakıp Uruversıte Merkez tulamıyarak 4 Nisan 1965 pazar rnma devredilecek. Bu müessese, bınasında yapılacak merasımden sonra Zıncirhkuyu Asrî MeEunü ebediyete ıntıkal etmış, aynı sehrin borçlarını kabullenecek u gun Hacıbayram Camıınde ıkındızarhğma defnedılecektır. 60 senede bu borcu yüzde 6 faizle yi muteakıp kılınan namazından ödiyecektir. Hangi para ile?.. Büsonra toprağa verilmıştır Allah yük meskenlerden alınan kiralar, rahmet eylesm Cumhuriyet 3761 ve şehrin diğer varidatı ile.. BEHÜLLER KOLL.ŞTİ.Okçu Musa Caddesi Tahsin Keçeci Han No. 6810 îstanbul Telefon:44 67 64 AILESI Size bu yeni sehrin yeniliklerinden birini söyleyim.. Kısın çok (Henj: 991 j 3762 (Ilancılık. 5712/3727) buz tutmaya müsait olan bazı ^ollann altma elektrikli ısıtma terti••••••••••••• •••I batı yapmıslar. Buz tutmasın diye Bütün mektepler de, umumî ve kalabahk yollardan nzak verlerde.. simdi 500 bin Ingilize bir büvük Saym Doktor ve Eczacılann Dikkatine yüzme havuzu yaptınyorlar. Yakınlarda Olerapik eb'adda bdyle bir havuz yokmus.. bnndan da hem irad, hem şöhret temin ede cekler. " Preparatı Yeni Bizde böyle bir şev olabilir mi?. 1 7 kalpm gahanıze sac ve bir kalem galvanize oluklu Ölçüleri iyi tutulmak ve isin içisac 21 nisan 1965 çarşamba günu saat 15 de Sirkecine politika karısmamak sartıMe odeki komısyon binasmda kapalı zarf usulü ile satm lur. Ne var ki, oralarda hususî alınacaktır. sermayeye çok is düsü\or ve çok [BAYERİ is veriyorlar. Ve isi önceden çok Tekliflerin en geç o gun saat 14,30 a kadar iyi etüd edip sonra baslıvorlar \e Komısjona verılmiş veya gelmiş olması şarttır hızla devam ediyorlar. tskoctada 2 Muvakkat teminat teklıf edılen bedelın yüzde beşi olup bu maksatla bövle dört \enı selıır şartnameler komisyondan bedelsiz ahnabilır. Heparinoid Luronase 6 Pomad 40 gr. yapılmıs, besincisine de baslamak 3 TCDD ıhaleyı yapıp yapmamakta veya kısmen yapüzere imisler. Darısı; bizim basım ı z a makta ve tercih ettiği taiibe yapmakta tamamen serB. FELEK besttir. (Basın: 5011Z3742 İngiliz lirasının Yeni şehir yoiunu kapattı Amerikan uçakları düşürülmiyecegıni Wilson tekrarladı K. Vietnamı bombaladı Amerika ilk Atom Reaktörlü Peyki attı Türkiye Almanya arasında sosyal güvenlik anlaşması OSMANLI BANKASI 1 1 \ l\ Resimli Bilgi VJSFAT NYANIN 2 . DD DD VEFAT Mî 1 III II 1 ImTlllflVfmillltllilll f llllfılll ÖLUM pıiıınıı 1 : : j i (( I II II 1 ; II 1 1 liillı î l î l l l l l l l ı GA üceamc II jl 111 ııııı ıııııifci^riifil 11 1 llHlllf I 1 1 1 RACIP DEVRES V E GA nın SESİ DÜNYADA Ord. Prof. ALİ YAR Istanbul Alım ve Satım Komisyonundan Galvanize Sac ve Oluklu Sac Alınacak T.C. DEVLET OEMİRYOLLARI « dormen \ tiya.tx*osuj Lasonil Piyasaya arzedilmiştir DÜNGECE YOLDAGİDERKEN I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••f t BİR SEY OLDU SON I İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Macaribtan'dan Suni Ipek Iphğı talep eden mensubumuz sanayıcllerın 6 Nisan 1965 aksamına kadar Odamız Sanayi Şubesıne muracaatları rıca olunur. (Baın. 5221/3737) İmal yeri Birleşik Alman İliç Fabrıkaları T Ltd. Ştı " Topkspı/lstanbul Llteratür ve nümune içln : Bırlaşık Alman İlâç Fabrıkaları T ü d . Ştı »fla^eı« bürosu.Saadat Hanı Fındıklı/lstanbul 3 mayıs 1965 tarihrnden ıtıbaren başbjacak büyük Anadolu turnesı dolayısıyle VEFAT 3 HAFTA j Reklâmcıhk 1317/3730 J YL'KSEK KALİTELİ •mallarımız, aşağıdaki RAKİPSİZ FİATLARLA * BUKLE Mantoluklar MOLİNELER (Erkek Elbisclik) 5 0 . T.L. VİGURE (Serj) 50. T. L. * ASTRAGAN BUKLI'. Ceketlikler * TUİT » BLEZER Ceketlikler 40 T.L. ir SUPLANO » KAŞF: Paııtalonluklar ... 26.50 T.L. ir EKOSE » 3 5 . T.L. FÜIVIE Serj Pantalonluk 30. T.L. * DİVİTİN » BÜYÜK Bir Parti raübayaa edilen SANCAK TÜLLER kısa bir müddet için MEVSİM SONU MÜNASEBETIYLE!. KARAMÜRİEL Çorlu Belediye Başkanlığından: Asrî mezarlığın ihata duvarları ile ıkı adet gasılhane ve bekn bmaları inşaatı ile 5'ollarının tanzımı ısı kapalı zarf usulu ile \e eksıltme suretıvle ihaleye konulmustur. Kesıf bedeh 45.194,10 Iıra olup geçıcı temmatı 3 389.56 hradır thalesi 3/Mayıs/1965 pazartesi günu saat 15 te Encumen huzurunda yapılacaktır îsteklılerın ıhale tarıhınden 3 gun evvelıne kadar fen islerınden yeterlik belgesı alması sarttır. Teklıf mektuplarının ıhale saatınden 1 saat evvelıne kadar Belediye Ba^kanhğına verılmesı veya göndenlmesı lâzımdır Postada vâkı gecikmeler nazara alınmaz. Şartnamesi ve projeler mesaı saatlerinde Fen Işlerinde gorülebilir. (Basın: 4717/3746 mağazalarımızda yatılmakiadıi ir BUKLE Tayyör Dripiyeslik • TUİT Tayyörliikler T.L. • ALTIN YILDIZ Poplin Ropluk ir Poplin Emprime (Büyük Parti) 4. T.L. * SÜRA PONJE Emprime 10. T.L. ^ Kcten Tayyörlük (Çift en) 20. T.L. FABRİKA FTATINA. satılmaktadır. Erzıncan e^ıafından merhuııı Mustafa Bey \<? A>şe Hanımııı oglu, Sevgı Tuıımç Mak. Yuk Mun Alpay Ertan m se\gılı ba baları Zongjldak Barosu ^> vjhatlarından Haşım Turunc u ı Mnpoderı Goı han Turunçun dedcsı, Zehra Eıtanm kıymetlı eşı. bırıcık \aılığımız eski mjharıplfrden ciTek! UlaştıiTia (Demr ,olı.) Alba>ı ALİ HAYDAR ERTAN 5 4 1965 cunar'csi gunu Hakku. rahmehne kavuşmuştur Cenazesi 4 4.1965 pazar gunu Edırnekapı Şehitlığındeki ebedı istırahatgâlıına tevdı edılmıştır. Mevlâ rahmet eyliye AILESI Cumhurıyet 3760 YENİ MAOAZALART REKLAMKOL (EVEN): 11/3758 Dr. tstun Kaliteü PINABHISAR Çt.MENTOSU Sun'i Mermer ve Karo Çınıleıı en iyi imkânlarla MAHMUT GÜÇER Muessesesinde Tel: 21 45 «4 21 4772 Cumhurıyet 3750 | KEMAL ÇACLAR İSTANBLL vSültanhamam) KADIKÖ1 OSMANBEY ANKARA ESKİŞEHIR BLRS.A ADAFAZAR1 LULEBURGAZ Idraı Ku'lan ve lena»ul Hastahklan Mutehassısı Ualalaearay lurnucıba»! Ssu  No 12 Uğur Apt Saai IÜ1V ve 131B Tei M M » llâncüık. 5898 • ^725
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog