Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

Yone^en Memet Fııat Nısan savısmda: Brecht ın sorgu>a çekilıji «ıTrıca: Olga W. Vıclcerv: Doşeğımde Olurfcen ÜEerine Inceleme; Tahır Alangu: Umran Nazıf Yıg ter, G. Grass Vv.e Johnson Sımonov la Komışma; Rıchard Rcud: Jacques Demy nın Dunjası; Gultekm Elıbal: Op Art ve Pop An, Degınmeler Boiumunde Çetln Altan, Asım Beîirci, Konur Ertop, Demır Ozlu'nun tartzşma ' azıları; Dogan Hızlan Açıl Kılıdım Açıl Llsü Tamer'in, Brecht'in ve Olstsy Rlfat :n şıırleri 8ayısı 2 5, abonesl ylUlk 24 Hra. DE YAYLNEVI. VH.ÎYET H\N, C4Ğ\LOĞLU umhuriyet KURUCUSU: YTNUS NADÎ G üN LERİ N 10T ü R D ü G ü Bnümüz ejLebıyatının en başarüı de[olan Suut Kemal Yetnem 1da son yıllstrda edebıyat yazüarı bir araya top^^ edebtyatlan üzerinde^^itüJj^H^^büyuk bir yetkiyle inceîiyen^^BI^BVarlık Yayınları arasmda ^KKİKKKF^ Çikmıştır. 5942/3724 41. yıl sayı 14612 Teigraf ve mektup adresı: Cumhuııyet b,unou Posta Kutusu: îstanbul Nc 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazartesi 5 Nisan 1965 A P MECLİSINİN BİLDİRİSİ: "AP ile ilgisi bulunmayan ödenek ler konusunun istismarı gayrisamimi bir davranıştır,, Sosyal Demokrat ' Partinin görüşü: ÇaİKmalarını tamamlıyan 5 senator, 10 mılletvekılı, 24 Genel tdare Kurulu uyesı ve 30 ıl temsılcısınden kurulu A P. Temsılcıler Meclısı Ankara, (Cumhurijet Burosu) I dun bır bıldırı vayınlıyarak aldığı kararları açıklamıştır. Sosyal Demokrat Partı Genel BaşI Bıldıride, «Hükümetin Kıbns konusunda sahsiyetli ve kararlı ve kanlığı, dun yayınladıgı bır bildiri. enerjik bir politik» takibedeceği» belırtıldıkten baska, «Zararlı eereile geçen cuma gunü Parlâmentoda I yanların inkisafına mâni olacak tedbirlerin de eiddiyetle alınacağı ve cereyan eden esef verıcı olaylanl kanunların isletileceğine» ısaret edılmektedır. yermış ve Parlâmentonun haysıyetı 12 maddelık A P. Temsılcıler Mechsi bıldırısl şoyledır ı nm daha da zedelenmemesı ıçınl II»#iJ M*Xlril,l:X: suıatle seçımlere gıdılmesıni ve dal İktidar değlŞlkllgl ha once de mıllî koalisyon hükume. , t 4 Koalısjon Hukümetının çok kısa bır süre içinde kurulmuş tı kurulmasını tavs.ye etnnstar. Bıl • o l m m , ı n , p î9 . >g A r al.k 1964 tarihli toplantılarında tesbit olunan poli5oy •tikanın gerçeklestirilisi olarak tesbit eden Temsilciler Meclisi, iktidar £ Son uzucu olajlarla demokral değısıkliğinin içte ve dısta yarattığı olumln tedbirleri musahede etmisMnıizin en kuvvetli teminatı olanltir. Parlâmento itibarı bazı Parlâmento U"l," itıbaren bazı Parlâmento uyeleril fiUKUITICte 2 4. Koalisyon Hukumetine katılan sıyası partılerımmn memtarafından zedelenmiştir. I leket menfaatlerini her turlü parti kavgısının üstunde tutup va(î) Onumuzdeki gunler esnasmda tanseverlık duygusundan jlham alışlarını demokrasive ınanıslarıba^layacak hırslı siyasi mucadelel nın bu zedelenmeyı tâmın zor b i r | nın netıce^i olarak sempati ile karşılıyan Adalet Partisı Temsılcıler tahrıbe kadar gotureceğıni gormeMeclısı, e«ıt muessirıyet ve musterek mesulıvet prensipi ıçınde koamek buyuk bir basiretsızlık olur. I lısvon hukumetınin seçimlere kadar devamında memleketimız ıçın Bu sebeplerle: | hudutsuz favdalar olduğunu tesbıt etmıstır. Temsılcıler Meclısı, A) Dış millî itibanmızı korumak,. protokol ve hukumet programının çerçevesi dahılınde hukumete B) Vatandaşı birbirine duşurücul her turlu yardımda bulunmayı kabul etmıstır. ftdı çekişmelere son vermek, * Kıbns politikasi C ) Kayıtsu egmenliğe Jahip mjll !rt tarafından hasta ve zararlı kişll 1 Temsilciler Mrclisi, hük&mriin Kıbns mevzuundaki saksiyetli, lerııı temizlenmesine hnkân vermek, gerçekçi, kararlı ve enerjik politikaaını yörekten tasvip ettiğini belirtD) Kalkınma kararında olan mâ1 m i s t i r . »um milletin mevcut reformlannuı I illi t f l I vatandaslarımızın, bu arada isçı, çıftçı, dar gelirllleria 4 B u t u n deform huviyetiyle dejenere ediUne. r e f a h v e s a a d e t e kavuşturulması ve vannlarından emın olarak yasamakavuşturulması ve vannlarından emın olarak yasamasuıi onlemek ve bu mılh vanfemnl s m ı l l k t l s a d l v e m a l , tedbırlerin almması temenni edılmışdaha ehıı ellere tesıımını sağlamakl l r uzore suratle seçimlere gidiş kararı. " nın alınmasını ve bu devre için, yal ZoTOrll hukumetin teşkilini faydalı ve zaruril m h e t i t e s k i l ettiçine göre, bu düzenın mesru temellerını v e memleketm el huzur ve emniyetini sarsmavı hedef tntan her tıirlü harekete karsı mevgorerek millî efkânmıza ve ilgililere cut kanunların mutlak tatbikini zaruri> u gören A.P. Temsilciler Meclisi. du\ururuz. • •••^•••••••••••••••••••••••»a ' cumleden olarak zararlı cere^^ S yanlann inkisafına mâni olacak tedbırlerin kesinlikle \e eiddiyetle ele alınmasını gerekli gormu? \e Turkive yi hic kimsenin demokratik nizamın dışına cıkaramıyaeağina olan inancını belirtmlştir. «Sürot/e seçimlere gitmelidir» Zararlı cereyanlar önlenmeli. | | I Ortülü Ödenek 1,5 milyon ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda dün Cumhur» başkanhğı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi ve Başkanlık bütçeleri görüşülmüştür. Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülürkcn CHP li Rüştü Özal, şimdiki Adalet Bakanımn reddedilen bütçe görüsmeleri sırasmda Cumhurbaşkamnuı beyanatlan ile Ugili söylediği sözleri tekrarlamış, Başkanlık bütçesi görüsülürken Devlet Personel tasansının bir an öncc çıkanlması istenmîstir. Kemal Sarıibrahimoğlu (CHP) «Nemelâzımcı memur tıpı devletin kanseridır» demiştir. Mehmet Ali Demir (YTP) ise «Araba saltanatına» son verilmesini istemiştir. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 85 bin lira fazlasiyle kabul edildi •• •• 1364 DE KALKINMA HIZI: 4,3 I ANKARA Cumhuriyet Bürosu DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ TİNBERGEN'İ DOGRULADI ANKARA, Cumhuriyet Bürosu SÜLEYMAN DEMIKEL \üzde 3 deraişti. Cumhurbaşkanlığı bütçesi B EHREM AI.İCAN Yüzde 3.9 demişti. S ! î! »"k hkk i « } rr kanunl8r "î IT ünün A.P. tutumu L Bugunkü ı;drünüsü\lc Adalet Partisi vırtıcı \ e kırıcı olmaUtan çok temkinli \e ağır baslı bir politikavı izlemek \olundadir. Gereksiz polemıklerden kaçınıyor \e ozellikle mnhalefetle karsı karsı>a gelmek verine koalisvon ortaklanndan meselâ M. P. nin saldırısını se>rediyor. Hareketsiz partilerın prira ka^bedece^i >anlıs tıkri 1946 dan bu yana Türkıyedeki bir kısım politikacılarda \erlesmistir. Demokrat Parti 1946 1950 arasında yeni bir bareketin oncüsü olarak ortaia çkmıstı v e halkta mevcut korkuları \ e süpheleri silmek, partiyi otnrtmak için fazla enerjik hattâ mutecaviz bir politikaM izlemesi gerekiyordn. Siyasette hücnm taktiği denilen bu pohtika husumet andına kadar çilti. 1950 den sonra iktidardaki D. P. nin ayni politikada de\am ettifi gorülmektedir. Muhalefet olarak C.H.P. ise seçimin henıen arkasından giristiği hucumları iktidarın sertlesmesi karsısında yavaslatmak ve sa\unma durnmuna ^eçmek zorunluğunda kalmıştı. Halk Partisınin savunma taktiği asajı vukarı 1957 seçimlerine kadar sürdü, 1957 ile 1960 arasındaki devrede ise iktidarla muhalefet genellıkle birbirlerine karsı saldırıcı oldular. Oturmus bir iktidar parti sinin saldırı politikasi izlemesi yanlıştı, nitekim yanlışhk 27 MaMsla ortaya çıkmıstır. Tıirkiye buşün 27 Mayıstan bes >ıl ilerdedır ve toplumun sorunları kaba sokak politikasının çok ustündedir. Halk nıemleketin sorunlarına bir çok politikaeılardan, hattâ liderlerden daha baska bir gozle bakıyor. Buna ek olarak 17 yıllık ginir bozucu müeadflenin ^orçunluğunu çekrais, faydasızlığım anlamıstır. ^annoruz ki A.P. Turkiyedeki bu değisikliği görüyor ve politikasını ona paralel bir tutum içinde izliyor. Temsilciler Meclisinin bildirisi bir çok noktalardan tenkid edilebilir, ve bir çok noktalariyle mutabık olma\abiliriz. Ama genel havası bakımından bıldirinin sivasî mücadelede çıkarılmak istenilen patırdılan tahrik edici değil, aksine yatıstırıcı v e sükuneti sağlayıcı oldoğunu da sövlemek zorunluğvndavız. Bildiride dikkati çeken konulara gelince, 1 Adalet Partisi Temsilciler Meclisi bildirinin gerek 2 inci maddesi ve gerekse 8 inci maddesinin son fıkrasiyle erken seçim söylentilerine cevap veriyor. Bu cevaba göre, A. P. seçimlerin 10 ekimden önceye alınmasına taraftar değildir. 2 Temsilciler Meclisi 4 uncü koalisvonun seçimlere kadar devamında memleket için hudutsuz faydalar bulunduğunun tesbit edıldiğini sdylemektedir. Ancak müşterek mes'ulivet ve eşit miıessiriyet prensipinin bulunduğunu da tekrarlamaktan kendini alamamaktadır. Inlaşılıyor ki iktidarda olmanın kaybiyle. iktidarda tecrube edilnıenin kazancı arasındaki fark partinin lehindedır ve koa'isyondaki «eşit müessiriyet» pman kaybını frenlemektedir. 3 ^ Bildirinin önemli maddelerinden biri tedbirler istejen 5 inci maddedir. Temsilciler Meclisi bu maddede «duzenin meşru temellerini ve memleketin huzur ve emniyetini sarsmayı hedef tutan her turlü harekete karşi mevcut kanunların tatbikini» ferekli gördükten sonra zararlı cereyanlann gelismesini öyleyici tedbirlerin kesinlikle ve eiddiyetle alınmasını istiyor. Bildirinin bu maddesi oldnkça karısık. Turkivede düzenin mesru temellerini onleyici kanunlar gerektiğinden çoktur, bu arada Anayasaya aykırı olup olmadığı şüpheli bulunan Tedbirler Kanunu da yünirluktedir. Zararlı cereyanlara gelince, mevcut kanunların hattâ ağırlığı, fikir bzgürliığünü kısıtlayıp kısıtlamadığı tartışılıyor. O halde istenilen tedbirler neler olacak? Temsilciler Meclisinin bildirisinde bu bakımdan açıklık yok. Her halde neler olacağını hükümetin u>gulaması gösterecektir. 4 \. P. Meclisi, Anayasanın 121 inci maddesindeki esaslar içinde radyonun tarafsız organ olması kanaatindedir. Ancak tarafsızlık mevcut kanunun değiştirilmesiyle mî, yoksa uygulama tedbirleriyle mi sağlanacak orası açık değildir. Anlaşüıyor ki Temsüciler Meclisi T. R. T. konusunda geride durmayı tercih etraektedır. Özel teşebbüs Prof. T1NBERGEN Vuzde 44,5 demişti. 6 Koalıs\on protokolu ıle hukumet programmda ^azı]ı olçuler ıçınde ozel te>;ebbus ıle de\let teseb buslerı munasebetlermde esıt tatbıkata onem verılmesını muvafık mutalâa eden Temsılcıler Meclısı, ozel tesebbusu %'e yatırımlannı endı«e ve tereddutlerden kurtarıcı i'tıkamette tıtızlık gosterılmeMnı ıktısadı hayatı canlandırıcı maiî ve ıktısadı tedbırlerın alınmasını zarurı gormustur. Lefke'de 500 Türk yürOyüş yaptı Ödeneklere zam 7 A.P. Genel Başkamnın senatör ve milletvekillerinin ödenekleriyle ilpili beyanatını tasvip eden Temsilciler Meclisi bir hükümet tasarrufu olnuyan ve Adalet Partisi organlarıyla hiç de ilgisi bulunmıyan ve sadece Parlâmentoya ait bu tasarrufun sivasî istismar vesilesi yapılmasırn gayri samimi bulmuş, iki sene önceye ait bir meselenin ancak ilfili mercilerince münakaşa rdilmesi ve fakat Parlâmentonun itibannı zedeleyici devamlı bir tariz vesilesî haline getirilmesinden ürüntü duyduğunu belirtmiştir. Nakarios Enosis'in hakikat olacağma inandığını söyledi Dış Haberler Servisi T RT konusu 8 TRT konusunun Hukumet Progranunda yazıldjğı şekılde ve Anayasanuı 121 ncı maddesındekı esaslar içınde tarafsız bır organ olması ıcabedeceğını «Hedefimize varmaktan bizi kimse tesbit eden Temsılcıler Meclısı, men edemez» dıyen Makarıos Kıbns TRT nuı bu espri dahilinde ta Rum dâvasının basansı için Kıbrıslı rafsızlığının sağlanması luzumu Rumları mucadeleye çağırmıştır. nu derpiş etraış, Protokolda yaPLAZA RAPORUNA KARŞİ zıldifi gibi aynca, bütün devlet Halbuki salı guıııı Kıbns idaresinin vatandasa eşit muahakkında sunduğu raporunda mele yapan ve partizan olmıyao Birleşmiş Milletler Arabulubir tutumla halka tarafsızlıkla cusu Galo Plaza bağımsız bir hizmet etenesi icabını teyid eyKıbns için, Yunanlıların Elemiştir. Bu arada, 10 ekım 1965 nosisten, Tiırklerin taksimden tarıhınde yapümasını şubat avazgeçmelerini tavsi\e etmışpnda Parlâmentonun kabul ettıti. gı kanunun emrı olan genel se500 TÜRK YÜRUDU çımlenn de tam bır emnıyet icınde ve mer'ı mevzuatın temiOte jandan Kuzey Batı Kıbrıs'ta, natı altında yapılacağı hususundaki kesın kararını belirtmış, Lefke'de 500 Kıbrıslı Turk B. Milseçım hazırlığına gırmış bulu letler karargâhı yakınında yuruyenan Adalet Partisi teşkilâtının rek Bağlıkoy ve Pensterona Turk tam bır ahenk, tesanut ve gay koylerı etratındaki Rum mıill muret ıçınde çalışnıalarına iux ver hafızlarının mevzılennl terketmelerını totemişlerdır. dığıni musahede etmi?tır. Kıbrıslı Başpapaz Makarios Kıbns radyosunda dün yaptığı bir konuşmada ilerde Enosis'in hakikat olacağma kuvvetle inandığını söy lemiştir. Reddedilen butçeden 85.IO0 lira fazla olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi aynen kabul edilmiştir. Maddeir suredenberi tartışma konusu yapılan «Kalkın lere geçıleceği sırada bır temennisi ma hızımn oranı» resmen 4 3 olarak açıklanmıs olacağını bıldiren Ruşhı Özal (CHP) ve böylelikle Devlet Plânlama Teşkilâtı Başmiı şunları soylemıştir: •Cumhurbaşşaviri Prof. Tingerben'in tanminleri kısmen dogrulan kanlığuıın Anayasaya göre bir sorumluluğu yoktur. Yalnız devletin mıştır. mehabetinl temsil etmektedir. GürGÖKTURKtN AÇIKLAMASI Butçe ve Plân Karma Komisyonunda, Devlet İs sel, Cumhurbaşkam oldnğundan be tatıstlk Enstıtusü Genel Müdtir Yardımcısı Oğuz 1 ri sık sık beyanatlar verdiği görül Turkije Maden Işçileri SendıkaGokturk bir soruya verdığı cevapta, «1964 yılı kal mektedir. Bu beyanatlar ise zaman ları Konfederasjonu Icra ve Yoııcbalfcınm» hızı 1961 sabit fiatlanna göre, mart 1965 zaman Cumhorbaşkanhgmın otorite tim Kurullannuı ucuncu genel kurul toplantısının ikinci gunuııd» ayı sonu itibariyle yüzde 4 3 tür.» demıştır. Böyle shıi zedelemektedir. likle gerek sıyasller ve gerekse Devlet Piânlama Teş• Çalışma Raporu» okunmuş, jönetBaşbakanlık bütçesi kılatı ılgılılen tarafından tartışma konusu edılen melık değişimi japılmıştır. «kalkınma hızı oranı» ıstatıstıkl bılgıler« dayanılarak Raporda, 274 savılı isendıkalar Sajıştay ve Anayasa Mahkemesi resmen tespıt edılmıştır bütçeleri önemli bir goruşme olma Kanununda, sendikaların guclen TtNBERGEN SÖYLEMİŞTI dan aynen kabul edildikten sonra mesı ve ıclismfsini kısıtlav an Bilindiği eıbi mart aynun ilk baftasında Devlet i Başbakanlık bütçesi üzerinde ça'.ış hııkümlerin hulunduğu. Grev Plânlama Teşkilâtı Ba.şmusaviri Prof. Tinbergen dü malara başlanmıştır. Başbakan yeriKanununun 54. maddesinın \zenlediği bir basın toplantısınd* plâmn ilk uygula t ne Devlet. Bakanı Şekip înal görus nayasava avkırı olduğu belırtılma yılı olan 1963 de hedeflerinl aştığinı ve hızın melerde hazır bulunmuştur. mekte, bunlarm diızeltilmesi ıs« tahminlerin üstüne çıktığuıı, fakat ikinci yıl olan! Osman Sabit Avcı. (AP) 27 Matenmektedir. Sosyal Sigortalat 1964 de tarım alamodaki dalgalanmalar sebebiyle bn yıstan sonra toplaulan sılâblann hakkında sörüslerııı de ver .il« oranm düsük elduğunu belirterek 1964 kalkınma haıade edılmesini istemiş, Mehmet dığı raporda istekler sıralanzının yüzde 65 olabilecefini ifade etmisti. Ali Demir (YTP) ise Personel makta, maden isçilerinin >a*l Başmuşavrrin bu demecini AP Genel Başkanı re Kanunun çıkanlmasını istedikten haddinin 50 olarak tesbiti, sosBaşbakan Yardımcısı Suleyman Demırel kabul etmesonra «Bu kanunun çıkacağından yal meskenlcrdekı 65 MZ. tahdi>erek 1964 kalkınma hızının 3,9 olduğunu soylemış, umidim yoktur. demıj ve şunları dinin kaldırılması istenmektc* YTP Genel Başkanı ve eskl Başbakan Yardımcılannsoylemıştir: ! dir. dan Ekrem Alıcan ise hukümetçe rayıç değerlere 6309 sayılı Maden Kanurunun uy» gore 5 8 olduğunun ıfade edılmesıne rağmen «KanaÖrtülü ödenek gjlanmamasınm tenkid edıldığı ıa« atimce 1964 kalkınma hızı yüzde 3 dür.» demişti Şefik İnan (CHP) geçen butçe porda 3 j ı l içmde 42000 maden ı^çı» Bu ıddıalardan sonra Prof. Tinbergen bu meseIerde 3 milyon olarak gozuken ör sının kaza>a uğradığı, 1721 maden* lenin bır anlayış farkmdan ılerı geldığını, tarım alatulü ödeneğin birden bire 1,5 mil cının meslek hastahğma uğradığı, nındakı dalgalanmalara ragmen bazı gelışmelerle yon lira artmasmuı sebebini sor 2537 kısınm ış goremez hale geldi« 1963 de yuzde 75 oranındakı kalkmma hızının 1964 muştur. de yuzde 6,2 olabileceğıni fıkir olarak ileri sürdüğuğı ve 619 kı«mın de olduğu bıldırıl» Kemal Sarı Ibrahımoğlu (CHP) nu, ancak Devlet Istatıstık Enstıtüsunun rakamlan(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) IS na gore, gerçek hızm yuzde 44,5 arasmda değışebı , bılmıyen memurlann, muntazam leceğını, «T,irk ekonomisi tesadüf kan memurların başına ama çabşterfılerinin yapıldılım, ış açıldığılere bağlanan tanm sektörünün et nı ileri sürmuştür. kisi altındadır. Gelismelere göre Ekrem Özden (CHP) ise, devhız artabilir.» dıyerek sozlermi teklet daırelerinde modern zıhnıyetrarlamıştı le hazırlanmış arşıvlerin olmamasından yakınmış ve «Îstanbul ad • liye arşivi, toz toprak içindedir.Bir Ankara, (Cumhuriyet Burosu) dosya bnlmak, 15 gün sürer. An karada is takibi çok çüçtur. TJmum Dun başkentte fecı bır cınayet 1?» müdürler, makamlarmda bulun • lenmış, Maltepe Onur sokak 34 numaralı evde oturan ve Sosyal Sigop» mnyorlar» demıstır. talar Kurumunda Mufettış 39 yaşın* daki Hulusi Esener, «kıskançlık vt Ürgüplüyü tenkid geçımsizlık» sebebiyle eşini ekmek Ankara, (Cumhuriyet Bürosv) Başbakanın Maden îş Sendı bıçağı ile öldurmuştur. kası Genel Kurulunda yaptığı CKMP Genel Başkanhğı tarafından önceki aksam, Zıraat Bankasmda konuşmayı tenkid eden Orhan dun yapılan bir açıklama ıle AlpasApaydın (bağımsız) ozetle şun memur olan 40 yasındaki esi Medılan Turkes'in, Kıbrısta vazıfe alha Esener ıle sınemaya giden Hu< ları soylemıştir: mak ıstedığı, bu ısteğın CHP huku« Başbakanın sözleri, hukü lusı Esener eve dondukten sonra, metı tarafından reddedıldığı belırmeti bağlar. Başbakan, Sendika «kıskançl k> juzunden sık sık j aptılmıjtır. Genel Kurulunda yaptığı ko • tığı munakasajı tekrarlamış ve eşl nnsmada hizmetin aynen devam ıle tartışmaya baslamıstır. Muna» Açıklama bır Ankara gazetesının edeceğini sdylüyor. Hükümette ka«anın jatısmasından sonra bır «Grivas 70 yasınlda; Türkes ise 40 bir değisiklik olmuştur. Bu an sure uyuyan «kıskanç koca» sabaha yasında olmasına rağmen Kıbrısa layısta değisiklik olacağı gerek (Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) gitmedi» seklindeki yayım uzerine çesiyle yapılmıştır. Şimdi hiz yapılmıştır. 3 yılda 42 bin maden işçisi kazaya uğradı CKMP Türkeşin Kıbrısa gitme isteği ile ilgili açıklama yaptı Ankara'da bir müfettiş karısını öldürdü Personel tasarısının 25 maddesi kabul edildi Ankara, (Cumhurıyet Bürosu) De\let Personel Kanun Tasarısı ge» çen hafta ıçınde Mıllet Meclısınd» Geçıcı Komısyonda goruşulmeğs devam edılmış ve 25 maddesi kabul edılmistır. Kabul edılen maddelere gore : © Devlet memurlan nitelıklerine, mesleklere ve devlet ıçın taşıdığı oneme gore sınıflara aynlmaktadır. © Smıflar içinde ilerleme lıyakat esasına göre mumkun olacaktır. © Devlet memurlan hakkında ıhbar ve şıkâyetler sabit olmadığı takdırde, merkezde memurun en büvuk âmirı, ıllerde valıler isnatta bulunanlar hakkında karau dâvası açılmasını Cumhurnet Savcılığından istiyebilecekfrr Zonguldak olaylan Ecvct GÜRESİN WIHHH»WHMM 9 tzüntü ile karşüadıgımıı Zonguldak hâdiselerinin nedenlerine ve kbklerine inilerek bunun tekerrürüne maoî olunacak her turlü tedbirlerin almması uygun görülmflştür. 10 Adalet Partisi Temsilciler Meclisi, Koalisyon protokolu programı dahilmde Koalisyon Hukume(Arkan Sa. 7, Sd. 1 de) B. Milletler sozcusü nümayisçilerin ayrıca B. Milletler kuvvetlerinin bölgede sfikunetl muhafaza etmek İçin daha kuvvetli hareket etmelerini istediklerini söylemiştir. Numayişçiler Tıirk bayraklan ve dövizler tasımışlar, türkçe ve ingilizce konusnMİar dınlemişlerdir. Fransanın eskı Başbakanlarındaa Pıerre Mendes France, Ankarada «Ortak Pazar ve t'çuncu Dunya» ko nulu ve kalkınma çabasındaki az t gehşmış ulkelerın meseleleri ıle il1 gıli bır konferans vermıştır. Dış '•ar dım alan ulkelerın karsılaştığı zor Komunist CSn Basbakam Çu En Lay. Mısır'a ya.pbğı resmî ziyarette, Nasır ve diğer Mıstrlı idarecilerle bir lukları da incelnen konferansm mct «.hhrt esnasında goruluyor. Nasır'ın evınde çeküen resimde gornlen diğer iki şahıs Mısır Basbakam Ah nıni, ikinci sahıfemırfe bu'acaksıstbri v H f a S a l 4bdül Hakim Amr'dır. Ça En Lay K.üire'd. Iarail'. v B. Mületler teşküâtına hucum nır. eden bir demeç vermistir. > Mendes France konferans verdi En Lay LMısırlı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog