Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

MEZARLARINIZA TÜKÜRECEĞİM Yazan: Boris Vian cMezarlarınıza Tukureceğim» yaymlandıgı zaman «Utanç verici bır eser> olarak kabul ethlmişti. Bır zamanlar .lladame Bovarya ve cKötulük Çiçekleri» adlı eserler de aynı {ekilde karşılanmıştı. Luks ciltli. Fiyalı: 1» lira NİL YAYINEVI, Nuruosmamye cad. No. 38, Kat. 2 ISTANBUL, Ankara Dağıtım: ALI SIPAHIOĞLU, Yenimahalle 5. Durak ANKARA. Genel Dağıtım: KEMAL KAHATEKIN Ankara Cad. No. 44 ISTANBUL (Reklâmcılık: 11401 3 = 4 6> 41. yıl sayı 14611 umhuriyef KITIUCUSU: YUNT'S NADt Telgraf ve mektup adrcsı: Cumhurıyet Istanbul Posta Kurusu: îstanbul No 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazar 4 Nisan 1965 BÜTÇE MÜZAKERELERİNDE İKİNCİ GÜN RÜŞTÜ ÖZAL : «Bu bir kopya bütçedir.» İLYAS SEÇKİN • «Ekonomik reçeteler bellidir.» EROL AKÇAL : «Mcmlekette vergi kaçakçılığı vardır.» E. KEMAL AYBAR : «Servet beyannamesine karşıyız.» Talbot Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Talbot Plflnın değişmesi istendi Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda dün getirilen yeni bütçe tenkid edilmiş, Millî Birlik Grupundan Sami Küçük, iyalektik sözcüğü bir ba «Petrolleri millîleştirmenin zamamnm gel, kıma «tartışma sanatı» an diğini», CHP li Üyas Seçkin, «Hükümetin I lamına da gelir. Bilim bazı sektörlerde ithalât ve ihracatı devletde olsnn, felsefede olsun, polıtikada olsnn, insan oğlu ger leştirme» zorunda kalacağını ileri sürmüşçcee varabilmek için olayları ve I tür. Orhan Apaydın (Bağunsız) ise, «Serverileri çesitli yanlan ile elestirj maye sahipleri servet beyannamesinin kalmek, doğru olmıyanları birer birer ayıklamak u böylece adım kacağım taekliyorlar. Hükümet bu konuda adıra doğrn düsünceyi bulmak ne yapacaktır?> diye sormuştur. durumundadır. Do|ru düsünceGÖRÜŞMELER nin ilk kuralı, insanın kendi Tartışma Sanatı ANKARA, Cumhuriyet Bürosu Dışişleri Bakan Yardımcısı Philips Talbot, «Kıbrıs buhraru y^ünden hayal Ankara. (Cumhurijet Bıuosu) AP. «Temsilciler Meclisi» dün de kırıklığına uğramış olmasına rağmen, Türkiyenin NATO ile bağlarını gevşeteceğine I çalışmalarına sabah ve öğleden son veya Ruslarla NATO ile ilişkilerini zayıflatacak bir yakınlaşmaya gideceğine dair ra olmak üzere iki oturum yapmak her hangi bir işaret göremiyorum» demiştir. suretiyle devam etmiştir. Talbot yukandaki açıklamayı, Temsilciler Meclisi Dış Münasebetler Komitesinde ! «Toplantıya katılan iller temsilcileri. daha ziyade, bir erken Amerikan Dış Yardım Programımn Türkiye ile ilgili faslını savunurken, Türkiyedeki seçim Uıtimali karşısında hazırlık son gelişmelerden rahatsızlandıklannı ileri süren milletvekillerine karşıhk olarak verlı bulunmalannı tavsiye eden kokcndisi ile mutabakat halinde bu. miştir. nuşmalar yapmışlardır. Bilhassa lunmasıdır. Bu da tartışma sana | Milletvekili Ctement Zablocki. AP. lı HusnU Dıkeçligil, «Yardım veriliyor Ege illerinden gelen delegeler, tının metodnna bağlı kalmakla j Turk liderlerinin Sovyetlerle flort diye alabildiğioe açılmanın» doğru olmıyacagını ı «Erken seçim» sözlerinin çıkmamümkündür. Tartışma metodunun leşmeğe başladığını belirten bır ga ıleri sürmuş ve özetle şunlan soylemışür: sından sonra esasen yapmakta olilk kuralı ise bize karsıt olan diızete haberine değınerek «Türkiye, « KokaKola fabrikalan bir fanUzi idi. Odukları seçim hazırlıklarmı hızsuncelere de savgı söstermek, o Rusya ile, Pakistanın Kızıl Çiııle z<l sektör topluma hizmet gayesi taşnnalıdır. ¥allandırdıklannı ifade etmişlerdjr. dusüncclerde de doğru yaıılar buI kurduğuna benzer ilişkiler knrmak nız kâr gayesi değil. » Toplantıdan sonra kendileriyle lunabileceği ibtimalini pesın ola! yolunda mıdır?» dı\e sormuştur. konuştuğumuz AP Temsilciler Meclirak kabnl etmektir. Bunu yapmaz Y.T.P. li Nihat Diler, plânı tenkid etmiıj Te Talbot, «Hayır» demiş ve şoj 1« si üyelerinden bir çoğu. T. R. T. ile da dediğim dedik ilkesine saplanır değiştirilmesini, Doğuya büyük öncelik tanınmadevam etrnıstır: ılgıli müzakerelerde cereyan eden kalırsak, gerceğe hiç bir zaman smı istemiştir. Ruştu Ozal (C H.P.) ise, konuş« tnijnü hükümeti, Türkiyenin esef verici olayları tasvip etmedik\aklasamıyacağımız me^dandadır. masına «Bu bir kopye bütçedir» dıyerek başlafederasyon tezinin, So\jetler t a lerini bildirmişler ve Bolükbaşmın Tâ eskı Yunandanberi gelip geçen mış, C.H P. nın işbaşında iken soylediklerıni tearafmdan desteklenip desteklenmi bir grupa hakaret etmesini işaret ebilginler, lilozoflar ve üstun polikıd edenlerın, kendıleri iktidan devraldıkları zaSon zamanlarda, «politik faaliyet gösterdikleri» ihbar edilen bütün yeceğini anlamak amacıyla teseb derek: «l'sul bu değildi, böyle oltikacılar diyalektiği bö\le anlamısman aynı şeyleri sbylemek zorunda kaldıklarını Anlıyabildiğimıı oğrenci teşekkulleri hakkında Istanbul Savcılığınca sonışturma açıl büse geçmistir. mamalıydı» demışlerdır. lar \e insanlık bugünkü uvgarlık • ılerı surmüş ve «Özel sektörün lâyık olmadığı bir Öte yandan müzakerelerden son mıştır. Emniyet Birinci Şube Müdürlüğünce yürütülen bn soruşturnu kadarı ile Sovyetler, bir taraftan duze\ ine ancak bu metod sayesingiıç hükümet profrramında farzedilmektedir. DeTra Cıhat Bılgehan'dan boşalan Ge sonucunda, siyasi faaliyet gösterdikleri tesbit edilen teçekküllerin ka Turkiyeye federasyondan yana oide ulaşabilmistir. letin giicü böyle bir mevhum güce eklenmek isduklarını açıklarlarken, diğer yannel Başkan Yardımcıhğına Edirne patılacağı, ilgiiüerce ifade edilmistir. tenirse ileride tehlike bebrir» demiştır. Ama ne \aparsınız ki, tartışma dan Kıbrısh Rumlara federasyonMilletvekili Talât Asal getinlmışBaşbakan İJnruplü kongrede konuşoyor Edinilea bilgiye gore, özellüde son aylarda tüzüklerıne aykırı olasanatının temel kuralını benimsiÂcil ilâç ı tır. idan havli nzakta bulunan \e Kıbrak, politik faaliyet gösterdikleri jcn politikacılar, dunyanın ber rısh Rumların savundukları şeUilihbar edilen başlıca oğrenci teşek>erinde hâlâ mutlu bir azınlık haBu butçenm, reddedilen bütçede bir bağımsızlıgı destekledikle kulu, MilU Türk Talebe BirUgi, Iınde surava burava serpilmis bu den 236 milyon lira fazla olduğunu < rini söylemeyi basarmıslardır. Sor Türkiye Mıllî Talebe Federasyonu lur.raaktadırlar. özellikle bizde ıleri suren Ilyas Seçkin (CJi.P.) ö j yetler, Kıbnslı Rumlara savas mal , ile İstanbul ÜnİTersiteat Talebe, Bir hunların savısı çok küçüktür. Top zetle şunları söylemıştırr ' zeraesi temin ederken, her iki ta Uğidir. lum üzerinde yürütücü, ilerletici raftan da menfaatler koparmag» « Hükümetler de değişse, iktlbir etki >apmaya güçleri yetmez ÖĞRENCİLERtN TEPKİSt çahşmaktadırlar. darlar da değişse, striiktürde esaslı za\allıiarın, meclislerde. basında Bu konu ile ilgili olarak kendisi Türkler bize, NATO'nun güçlü, değişiklikler yapmak mümkün de ' Adana Hara Kuvvetlerıne ait ile görüştüğümüz t.Ü.T. Birliği II. tarr çünkü tartışmalara bir göz atIstanbul poUs teşkılâtı ile ilgüi azimli ve sıkı üyesi olmakta de\am ğildir. Muhalefet ve iktidarda poliB47 bombardımfln uçağı dün saat Başkanı Ekrem özer «unları söy olarak Meclis soruşturması açüma 1 tığımız zaman düsünceler nasıl ettiklerini, Kıbrıs konusunda Sovtikacılar gerçekleri soylemek zo11.58 de Incirlik Hava Ussünde dü lemiştır: so\suzlaşıyor ve ^azarlarla politisı uzerine, Ankara Polis Koleji ve ' yetler nezdinde giriştikleri teşeb * rundadırlar. Türkiyenin ekonomik şerek parçalanraış ve yanmıştır. Ukacılar, o düsüncelerin üzerinden «Talebe tesekküUerinin gerçek Polis Enstltüsti Yüksek TahsU Kıs büslerin NATO'ya sadakatlerinl durumu bellidir. Bunun reçeteleri çak içindeki 5 havacıdan bıri öl vazifesi talebeye hizmettir. atlıvarak nasıl boçazlasır çibi birŞayet mı Mezunları Cemiyeti bir bildiri I zayıflatmıyacağını temin etmişlev de bellidir. İlâçlar vardır. Yalnız raüş. ikisi ağır şekilde ysralannuş herhangi bir siyasî partiye âlet e yayınlamıştır. birlerine saldırıyorlar, görup duBildırıde özetle şu ve bu hususu Sovyetlere de açık> bu ilâç acıdır. Acı olduğu için ilâç ve diğer ikısi de yarasız kurtul dilen teşekkul varsa kanunlar mu konulara değinilmiştir: «Bir zaman ru\oruz. ladıklarını belirtmişlerdir.» almıyan bir çocuk gibiyiz. ilâç 5 muşlardır. lîıına tartısma deçil, düpedüz dö yıllık plândır. Plânın hiç bir ka•acehesinde durumun incelenerek lar aynı kadro içinde vazife görür ' Milletvekili Peter FrelınhuyseABD Hava Kuvvetlerinin mo muhakeme edilmesi en tabiî olay1 iken şahsî çıkarlarmı tatmin için Jüs. denır. Eski zamanda bu eibi bahati yoktur. Türkiyede vergi poı nin, Turkiyenin dış politıkasında edern jet bombardıman uçakla dır. I.t.T. Birliği olarak hiç bir si1 mesleğin şeref ve haysiyetini hiçe çarpısmalar arenalarda, açık lıa\a tansiyeli var. Ama bunun tedbirlesaslı bir değışiklık yapması ihti • nndan olan B47, Kansas'taki yasî tesekkülle alâkanuz yoktur^ sayarcasına gayri kanunî hareketgüres alanlarında şürbüz delikan • rini Parlâmento olarak alamıyomalinin kendisini endışelendirdıği Forbea Hava Ussünden Lzak lılar arasında yapılırraıs. Çok kere ruz. Bir hükümet istcnıezse enflâsyon lerde bulunan ve bu sebeple şerefli ! ni açıklamasına karsılık Talbot d« Doğuya gitmekteyfcen, yakıt ikölümle sonuçlanan bu çesit gösteri olmaz. Bir tehlikeli durum var. insanlann safmdan uzaklaştınlan ' miştir ki: mali yapmak üzere Incirlik HaIerın bile, tıpkı tartısma sanatında Seçimlere gidiyoruz. Böyle zamanbir sahsm mesnetsiz iftiralan ile « Taptığıntız incelemelerden e« va Cssüne inmiş ve meydan» olduğu gibi, kendine özgü kuralla larda partiler ve hükümetler fazla meslek ve onun serefli mensuplan | dindiğimiz intiba, Türkiyenin SovAnkara (Cumhurıyet Bürosu) I partizanlık tezgâhı devam edemigelen bir infilâk sonunda düşrı \arrnis. O kurallara uymıyanlar masraf temayülündedirler. nın gururu ile oynanmaktadır. O yetlerle iliskilerinin gerçekten çok Bunu MP Grupu dun bır bildiri yayınla yecektir.» müştür. jeııik sayılırmıs. laya B.MJVI. tarafından el konulma hudutlu olduğu merkezindedir.Koönlemek çerekir. Bakan bu konu yarak, onceki gun Mechste TRT koYaklŞlksiZ davraniŞ Fıkir adamı olarak sa\ sı duvma da taahhütte bulunabilecek midir? Bır ajans haberıne gore, duşen sı Emniyet mensuplannı sevindirnusu goruşulurken cereyan eden ^ Önceki gece Eyüpteki Gislâvet miştir. Olay meydana çıkacak ve ! raünist rejimden evvel ve sonra, nıı/ eereken, toplum dâ\alarımıza Amerikan uçağı, casus uçak olaAnayasa, kamu yararı olduğu za olaylardan CHP Hlerın sorumlu olCHP teblığinde ise, Bolukbası'nın rak tanınan, B47 tıpi bir keşif u Lâstik fabrikasında çalışan işçiler bu memlekette baysiyet ve şerefle 1 Türkler asırlar boyunca Rus tec*çözum \olu arasınlar, bulsunlar vüzlerine ve tecavüz teşebbüsler» di\e basımıza getırdiğimiz savın man devletleştirmeye izin vermiş , duğunu ileri surmuştur. Bu bildiri Meclıstekı «yakışıksız davranısının» çağıdır. Ancak bu haber Ankara' den 19 kişi zehirlenmişür. Saat 23,30 oynamamn kolay ounayıp gururla| ne karsı koymuslardır. Bn Türk * politikacıların sık sık içine düs tir. Oyle sanıyorum ki, Bakan özel u z e r i n e C H P Mıllet Mechsı Yone MP bıldınsı ile savunulmak ısten daki Amerıka Büyükelçılıği sozcü da vukua gelen zehırlenme olayı ü rın ucuza satümıyacağı bir kere lerin zihinlerinde Te kaplerinda zerine Işçiler Eyüp ve Samatya Işçi daha tescil edilecektir.» tukleri anlamsız ve umut kırıcı sektörü koruyacağun diye gelir gel t ı m K u r u l u d a b i r t e b l ] g y a y l n ı a m l ş d l ğ i i { a d e edılmekte, olavlarm gesu tarafından teyid edilmemiştir. y yer etmiştir.» Sıgortalan Hastanesine gönderilaüşdurumu farkedememeleri hazindir. mez ıthalat ve ıhracatın d"letleş. \ e «Radyo tarafsızlığından sonra da ' hsmesınden duyulan endişe şu şelerdır. Işçılerden 17 si tedavilerden Meclis kürsüsünden hakaret saha büyük ölçüdeki ihtimaller için kılde izah olunmaktadır: sonra taburcu olunmuşlardır. Bunvurmakla, gazete sahifelerinden isciddî olarak endise edildifini» be«Radyonun bağımsızlıgı üzelardan kimlikleri tesbit olunamıyan nadlar yağdırmakla bu sa\ııı rinde MP Genel Başkanının alhrtmi'tır. iki kişi hastaneye yaünlmıştır. adamlar yurdumuzun banci derdi kalacaktır. Ben hiç devletleştinnidi£i tesebbüsten biz, radvo taRadyoların Ana\asanın tarıf Pohs zehirlenmenin ne sebeple ne derman bulabileceklerini düsü yeceğim demek salîm neticeye görafsızlıgı için ve daha büyük ölettığı mânada tarafsız yayın yap ' vukua geldiğini incelemeğe başlanü\orlar acaba? Diyalektiein ay • türmez.» çüdeki ihtimaller için ciddî olamıştır. ma=ı içm her turlu tedbınn adınlattığı yollardan geçerek bu Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) ra kendise edivornı.» lınacağı ifade edıîen MP bıldırıjEuııkü bayat düzevine ulasmıs ileArjantuı Cumhuriyetıne mensup bir Tİ toplumlarla aramızdaki fark, >ılsınde sovle denmektedır. ı CHP tebhği daha sonra şoyle deticarl heyet 13 Nisanda ilk defa ovam etmektedir: dan jıla açılırken, biz hâlâ mı su MP bildirisi larak Turkiyeye gelecek ve Başkent fakir milletin sırtına binmis, tek27 Mayıs Anayasası ! te her ıki devletı ılgüendiren kome ile, küfürle birbirimizi yivip nularda incelemeler yapacaktır. duracağız? Büyük sehirlerin etra«CHP li milletvekillerinin cüret «2? Mayıs Anayasası demokratik Büyükelçi D. Jarlos Alberto fını çevreliyen gecekondularda bir ettikleri hakaret ve iftiralar, înöhavatımız için teminat getirmiştir. Leguizamonun başkanlık edecebuçuk milyon \atandas bizden bunü'nün Grupnnda verdiği sözde ciği heyette Arjantin Savunma ve nu mu bekliyor? Benzerine dünyahad hareketinin yarınki gelismeleLefkoşe (a.a. AP Radyolar) Ve Ticaret Bakanhkları temsilcilenın pek az verinde rastlanan bürinin esef verici bir baslançıcı ol yalnız başına radyo tarafsızlığı deri ile Arjantin Merkez Bankası Turk Hukümetinden sonra Kıbrısh SEÇKIN jıük niifus patlaraasına karsı üre mnstnr. ğildir. Bu teminat siyasî partilerin ve ihracatçılar odası temsilcisi soydaşlanmız da dün, Plaza raporu tim güciimüzün hemen de yerinde Mıllı Bırlık Grupundan Samı Kunu reddetmişlerdir. Türk liderleriHaksızlığı müdafaa icın arkadas Meclis uznvlan olarak tanınması, bulunmaktadır. sayması bizi ne zaman kavgulan • [ nin Lefkoşede yayınladıkları bildiriçuk, Amerikanm tanm urunleri ı a r l n l s özde cihada dâvet edenler | adaietin mahkemede ve hâkimler dıraeak? de. «Raporun önemli bir özelliği. fazlasımn ithal edılmesini tenkid böylece koalisyona gözdağı ver fcurulunda tam bağımsız olması ve Kavgulanmakla bir basarı sağlı etmıs, «Bunlar memleketin bu sa v e milletlerarası münasebetlerde kaseçimin böyle bir adalet cihazımn m e k i s t ; y e n ı e l . karsılannda devirler yacağımıza inansak, belki yine de nun nizamma saygı göstermeyen ve hadaki istihsaluıi köstekliyecek B U getirmiyen mücadele emanetine verilmesi, idarenin her boylesine umutsuzluğa düsmezdik. hiyet almaktad»» demıst.r. Küçuk, o o y n n c a m a T ] . I beynelmilel andlaşmaları kendi ben (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) a z m i m i l i b l ü a c a k a l v e kurdokları i O\sa, dertlerimize kajgulanmaıııu petrollerın mıllılestınlmesı ve yer. cil çıkarları uğruna çiğneyenlere onlara bir çare bulmaya yetmiye • altı servetlerine sahip olmak zama I •••••••••••""••••••••••«•• Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) vahim bir çekilde yanlıs tefsir etcefini biliyoruz. Kaygulandıktan nmın geldiğini söylemiştir. Küçük, • me fırsatmı bahjetmis olmasıdır» Bır haftadan beri bahar havasının sorıra ellerimizi sakaçımıza kovup Ankara gazozcularının bır kooperadenilmektedir. huküm sürmekte olduğu ve meydüsünmeraiz, düsünürken de tartıf kurdukları halde kredı alamaKıbrıslı Türkler a>rıca, •görev ve va ağaçlarının çiçek açtığı başkenttısma sanatımn temel sartına gö dıklannı buna karşılık KokaKola te dün akşama kadar zaman zaman yetkilerini aşbğı» gerekçesiyle Planül isteği ile boyun eğmemiz ee fabrikası için Sınaî Kalkınma Bantıpi halinde kar yağmaya başlamış za'nm arabuluculuk göre\inin son rek. Toplum sorunlarına cozüm vo kasmdan 5 milyon lira kredi alınd: bulduğu yolundaki Ankara Hüküve ısı sıfınn altına düşmüştür. ln gösterenlere kızmıyaca^ız. Hosgını ıddia etmıştır. Bahar çiçekleri ile bürünen meti görüşüne de katılmışlardır. lanmadığımız fikirlerini bir yana başkentte âni olarak başlayan bırakıp onlara: Vergi kaçakçılığı kar yağısı Ankaralıların gitmeye Sus be! Satılmıs adam! başladıklan parkların tekrar ısDiye küfür etmiyeceçiz. Meclis A.P. li Erol Akçal, «Bu mem sız kalmasma yol açmıştır. Mekürsüsünde olsun, basında olsun lekette vergi kaçakçılığı vardır teoroloji ilgililerinin verdiği bilileri sürülen düsüncelerin onünde \e kimse bunu inkâr edemez» giye göre, kar yağışı muhtemekarsıt dusüncelerle boy gösteredemıs şahıs basına ıthalâtın len bugün de devam edecek, ısı cejiz. Ulusa hizmet etmek istiven çok dusıik olduğunu ileri sur gece eksi S dereceye kadar düşeuvgar kisilerin tutacaşh yol, ancak muştur. Akçal, ayrıca şunlan cektir. bu olabilir. Rejimin temeli Ana soylemistır: TURTTA HAVA DURUMU Blackburg (Virginia). (a^ı.) yasamız da bunun bövle olma«ını Dün yurdun Karadeniz, Doğü ve ' Senato Dış Münasebetler Komısyo«Türkiyede gelir dağüımı heemrediyor. Toplum çıkarlan açı Orta Anadolu bölgeleri kar yağışlı, nu Başkanı Senatbr J. W. Fulbright sabı yapılmanuştır. Bu durumstndan fikirler yalnız fikir olarak Ege, Marmara bdlgesı çok bulutlu dun Amerikanın diğer memleketleda sosyal adalet demek karanlık tartısılacak ve adım adım meclisgeçmistir. Güney doğu bolgelerine rin iç ve dışışleriyle luzumundan ta göz kırpmaktan öteye geçelerde, kamu oyunda. en sonunda ise bol miktarda yağış düşmüştür. fazla ılgilenmeya başladığını soylemez.» da seçmen çoğunlnEunun vicdanınBugün yurtta ısı derecesinin bir mıştır. Orhan Apaydın (Bağımsız) ıda \urd sorunlarına gerçek çozüm miktar yükseleceği ifade edilmistir. Arkansas'lı demokrat senatdr, se bütçe reddinin kalkınma plâ yolları bulunacak. Kar yüzünden Bitlis ve çe\Tesinde Virginia Foliteknık Enstitusünde nmın uygulanmasına menfi etAma biz henüz diyalektiği ö£yollar kapanmıştır. yaptığı bir konuşmada Amerıkalıkıleri olduğunu ıleri surmuş, renmis değiliz ki. ların kendi memleketlerindeki eğiBakandan Tiırkıyede tanm alaNADİR NADİ tım, meslek, sağlık ve sefalet menmdakı gelir dağılımı rakamlaFotoğraf: TeleFoto CUMHURİYET (T.H.A. Tass) ı selelenyle daha çok ilgılenmeleri rını sormuştur. Apaydın, servet Moskovaİstanbul icap ettiğini söylemiş ve Amerika' beyannamesı konusunda ise şun nın dunyanın hemen hemen bütün ları söylemıştır: Şehrımıze dun akşam Amerikan ülkelerinde hayatî menfaatleri olServet beyanı bandıralı Constitution gemisi ile 500 duğu görüs ve iddiasını tenkid etNasuh Akarm antrenörliiğündeki serbest güreş milli taktmız TifYatmakta olduğu otelın borçlarını turıst gelmıştır. Turistlerın alış • miştir. • listeki Milletlerarası Serbest G"ıreş Tumuvasına iştirak etmiştir. Ilfc 106 Sterlmlık 2 adet karşılıksız çekverış yapabümelerıni temin ıçın Senator, «Pek çok yerde bizimle « Servet beyannamesı olmadığı le odıyen Frederık Muller adındarurda 3 galibiyet, 2 beraberlik. 2 mağlubiyet alan genç ekipin en iyi Kapaliçarşı pazar olmasına rağ ilgOi olmayan veva bizim kaynakki Alman turistı, dun, 3 Ağır Ceza fikrini müdafaa edenler bugün ik1 güresçisi 63 kiloda \ihat Kabanlı Mogol Hanşiri havaya kaldırarafc men alman bır kararla bugun açık lanmız, kuıvetimiz \e maıitığımıza llahketne^ınde vapılan duı wna>ı tidardadırl :r. Serıet sahipleri, serSEN SAĞ. BEN SELÂMET!.. bulunclurularaktır Gemi lımanı sığmayan pek (ok şeve karıştık.» luşa indirhor. (Di°er haberleri en geniş tafsüâtı ile SPOR SAHİFE»>nunda. 2 >ıl 19 ay 10 gun ağır hap vet beyannamesinin kaldırılmasını ıruzdan bu gece aynlacaktır. ı.MİZDE bulacakiinız.) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (Arkası Sa. 7, »u. i te) ••• • mahkum edılmiştir. ' L P. nier erken seçim konusunu görüştüler "TURKSOVYET İLİŞKİLERİ GERCEKTEN SINIRLIDIR., Fred J. Zusy Washington'dan bildiriyor Oğrenci birlikleri için tahkikat açıldı ili olorok polis koleji bildiri yoyınladı Türk /; Genel Sekreter/ dün M P Liderine ağır hücumda bulundu ' MP bildirisine göre olaylardan CHP sorumlu İncirlikte bir uçak | yanarak parçöîandı; 1 kişi öldü Meclis soruşturması ile 19 xehirtendi Memleketimize ilk defo bir Arjantin Ticaret Heyeti geliyor KabanlTnın şahane tuşu Kıbrısh Törkler de Plaza raporunıı reddettiler Orta kar yağıyor Fulbright. Ameriko'nın diğer ülkelerin işlerine korışmasını tenkid etti Karşılıksız çek veren turist mohkum oldu "Constitution,, 500 turist iie geldi Gtireşciler Tif lis'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog