Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Millî Eğitira Bakanlığınca Dnnya Edebi yatındın Tercümeler lerisinde yeniden bMtınlan eıerler. HARB r e StTLH I L. Tolstoy Baştün&r V10 HALK İÇİN Hî> » Oğms KÂTELBR Hr Peltek 550 CODSİNE BETTE I H. de Balzae Vahdi Hat*y 600 3ODSİNE PONS II H. de Balzac Vahdi Hat&y 420 Bakanlık Yayınevlriyle bütün kitapçılarda latılmaktadır. (Basm 4815) . 4648 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADt a'ya gidiyorum Seyahaı; oiarak gldeceklers rehber olarat gidüeşelc okullar ve yollan PRATÎK ALMANCA KİTAP Turt dı*rad» ve kliçuk sanat kredlsl a nun Bedelsiz Ithal rejim! alumst. Fiatl 10 Müelliıin diğer bir eseri: ALMANTADA ÇALIŞIYORUM da mevcuttur. 10 llra; •••>' Miinir 41. yıl soyı 14634 Telgraf » e m e k h ı p adreei: Cumhuriyet Istanbul Posta K u t u s u : fstantnıl No. 249 Telefonlar: 22 4 2 9 0 2 3 4 2 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 3 9 9 Cuma 30 Nisan 1965 AMERİKANIN YUNANISTANA VERDİĞİ AĞIR ZIRHLI MUHRIPLER TENI ISEM ASPİS LONCHİ VELAS SİFENDONİ DOXA NİKİ ESKI ISMI CONNER HALL CHARETTE AULİCK LUDLOW EBERTE İNKILÂP ve AKA KİTABEVti İlâncıllfc: 5946 5 Amerika, Enosisi nasıl destekliyorl Yunanistana 6 muhrip, 44 çıkarma gemisi ve 2 deniıaltı verildi AĞIR ÇIKARMA GEMILERI İKARIA POTTECOüNTY RODOS BOUMANCOÜNTY LESBOS BOONECOUNTY NAFKRATUSA HİPERYON (9000) va d&ha 1000 300 toniuk 40 çıkarma gemisi Ürgüplü, "Ermeni gösterileri tertiptirw ANKARA Cumhuriyet Bürosu Cumhuriyet Senatosunda dün Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Ermenilerin gösterileriyle ilgili bir konuşma yapmış ve aynı konuda geçen hafta Sadi Koçaş tara* fından yapılan konuşmaya ! cevap vermiştir. 1 Haberimiz Başkentte geniş yankı letinin yetkilileri acaba Yunanistana karşı nasıl durum takip ediyorlar? Ve Amerikadaki Rumların ve bazı faktörlerin tesiriyle Yunan Donanmasını kuvvetlendirmek için ne çeşit gemiler veriyorlar? Bu suallerin cevapları da açık ve seçik oiarak nrtadaydı. VTe bilhassa son Kıbrıs buhranı sırasında Adaya Yunan askerlerinin çıkmasını sağlayan modern çikarma gemileri ve onlan muhafaza eden afiır muhriplerin 6 tanesi Amerikahlar tarafından Vunanistana hediye olunmuştıı... ÖNDE ÇOCÜK» AR senedenberi Türkiye ile ikili O ndıra bırakan Amerika Birleşikbiryaranlaşmasını muattal durumda Dev Aslında bu çıkarma gemilerinln çoğu Türkiye tarafından talep edilmiştı, fakat Kıbrıs meseiesinin patlak vermesine rağmen Amerika nedense bunları Yunanistana devretmekte fayda görmüştü\. Muhrıpler de aynı durumdaydı. Ve Yunanistanın Donanmasını takviye etmesi, Akdenizde Türklere karşı üstıinlük sağlaması için son seneierde Rumlara verilmişti... Türkiyeye karşı sistemli bir şekilde eli sıkı davranan Amerikan Yardım Kurulu, Yunanistana karşı ise gayet eli açık hareket ediyor. orada geniş ve olumlu faaliyet gösteriyordu... Esasen Türkiyeye en ufak bir yardım yapılsa. Yunan makamları bunu ertesi günü Atina basınına aksettiriyordu. Ve hemen arkasından aşağılık şekilde hücumlara hedet tutuluyorduk... :: :: uyandırdı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Amerikan hükümetinin yaptığı yardımlarla Türk ve Yunan deniz kııvvetlerindeki dengeyi bozduğunu bildiren haberimiz, başkentte geniş yankı uyandırmıştır. • ••a • ••» • ••• • ••• •••• • ••• • ••• •••• •••• •••• •••• •••• Yunanistana verilen alfı ağır muhrip biliyorsunuz, Kıbrıs bnhranıseneleridir. tşte bo dört sene içinde Amerika, înnanistan Donanmasını takviye için «600» sınıfı K tane muhrip vermişti. Böylece 10 denizaltı gemisiyle, denizaltı varasma sücü Ynnanistandan kuvvetli olan Türkiyenin su üstü vurucu kuvveti »zalıyor, denje Amerikamn yardımiyle Ynnanistanın lehine bom l m o s oloyordu .. Yunanistana Amerikalılar tarafmdan hibe şeklinde verilen muhripler şunlardır: Aspis (Amerika Donanmasındayken ismi Conner). Lonchi (Hall). Velas (Charette), Sifendoni (Aulick), Doxa (Lndlow). Niki (Eberte) ... Bnnlardan ilk dördii 2750 şer toniuk harb «emileriydi. Son ikisi ise 1630 standart totıdu... Avrıca Ingiltere de Yunan Donanmasını kuvnın e n n a r a r e t I İ e 1983 vetlendiımek için birçok gemi vermişti.,. Bir müddet sonra bu da kâîi gelmedi... Yunan Deniz Kuvvetlerinin iteği bitmiyor. Kıbrıs ve dalıa birtakım adalarda ENOSİS gayelerinin ta ASPİS, LONCHİ. VELOS VE SFENDONİ MUHRİPLERİNİN MODELİ hakkuku için kuvvetii bir donanmaya sahip olmanın lüzumunu gayet iyi bildiklerinden, bütün gücleri ve kurnazlıklariyle Amerikadan bunu temine çahçıyorlardı... >••• Denizaltı avlayıcı denizaltıların Yunanistan macerası!. <«•• mmm A radan az bir zaman germemişti ki, sn altında Türk Donanmasının üstünlüğünü bertaraf etmek için. yine Birleşik Amerika. Tnnanistana modern iki denizaltı verdi. Ama. ne çare ki, evdcki hcsap çarşıya uymadı Tnnan denizcileri krndilerine teslim edilen iki denizaltı gemisini knllanmayı beceremediler . Amerika iîe Yunanistan arasındaki sarr.imi mürıasebetier Türkiyeye verilen denizaltılardan sonra büsbütün artmış ve Yunanistan, NATO çerçevesi içinde kullanılmak üzere denizaltı avlayıcı gemileri istemeye baslamıştı. Anlaşma çabuk oldu. Karar çabuk çıktı ve Yunanistan, Türk denizaitılarına karşılık 1525 er toniuk, süratli ve hsreket kabiliyeti üstün iki denizaltı avlayıcı gemiye kavuştu. Bunlardan biri Posedion feski adı Lapon): dişeri Amfitriti (eski adı Jack) tı. Amerika ile Yunanistanın bu şekildeki sistemli ahşverişi devam ederken, Amerika Türkıye'ye de mavın arama tarama gemisi vermek için teklifler yapıyoıdu. Fakat bütün bu durumu fükunetle dakikası dakikasına takip eden Silâhlı Kııvvetlerimizin yetkilüeri, Türk Hükümetini mütemadiyen uyavıyor, bu denşesizliğe ve bu haksız taraftarlığa bir çare bulunmasını istiyorlardı... Gerçi Ankaradaki Amerikan Askerî Yardım Kurulu ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yetkilileri aörüşmeleri sırasında umumiyetle mutabakata varıyorlardı. Fakat Washington'dan çıkan kararlar haklı isteklerimizi hiçbir zaman karşılamıvordu. Demek ki, için ıçmde gskerler. teknik adamlar değil. politikacılar vaTdı. Onîar Türk Donanmasır.ın inkişafını önlemeyı menfaatlerine uygun buluyorlardı... DOXA VE NİKİ MUHRİPLERİNİN MODELİ Bardağı taşıran son damla, çıkarma gemileri konusunda olrîu... Yine bizim isteğimiz ve ihtiyacımız olan çıkarma gemilerini «Dost Amerika» sylarca, bugün vereceğiz yarm vereceğiz, diye atlattıktan sonra. hayretler içinde bir de gördü ki, Yunan Deniz Kuvvetlerine hediye edivermiş!.. Bunlar, Amerikan tezgâhlarında inşa edilmip 9 çıkarma gemisiydi. 7 tabur askeri bir hamlede sevkedebiliyorlardı. Yunan D. Kuvvetlerindeki çıkarma gemilerini Amerika vermisti B öylece bizim Donanmamızda bnlnnmıyan çıkarma gemilerine karşılık Tunan Deniz Kuvvetlerinde irili nfaklı 44 çıkarma semisi ratvcut oluvordıı . Bunlardan 4000 er tonîuk tKARİA fPottercounty). RODOS fBoumancouıtty!. LESBOS (Boorecounty) 1960 senesinrle tesliı» edilmişti. Ayrıea 9000 toniuk NAFKRATUSA (Hiperyon) ile 1000 er toniuk 6 çıkarma gemisinden maa da 34 tane daha ufak çıkarma gemileri Yunaniftana hediye edilmişti... Bu arada tngilizlerin de Yunan Deniz Kuvvetlerine yardım etmekten geri kalmadıklan gö:ülüyordu... 1435 er toniuk ADRİAS ve ASTİNGS destrover refakat gemileri ile ARMATOLOS, MAHİTİS. NAVMACHOS. PİRPOLİTÎS ve POLİMtSTS korvetleri de «Do?t tngilizler> tarafından yine bu ?ırada Yunanlılara verildi... Dün kendisiyle konuşan bir muha birimize Amerikan Büyük Elçiliğin en yüksek kademe şahsiyetlerinden biri bu konuda şunlan söylemiştir: •Amerikan Hükümeti. vardımlanıu belirli ölçölere göre yapmaktadır. Bu ölçüler ise NATO plânlarında belirtilmiştir.. NATP »lânlarıııın emrettiği hususlara göre. Amerikan Hükümeti. Tiirkiye ve Yunanistana askerî vardını yapmaktadır. Amerikan Hükümetinhı Türk ve Yunan Deniz Kuvvetlerindeki dengeyi boz duğu görüşüne katılmıyorum.» BAŞBAKANTN SÖZLERİ Öte yandan Başbakan Suat Hay ri Ürgüplü de bu konuda »Amerikanın NATO içinde Atinayı Aııkaraya tercih ettiği ve ajkeri yardunını ona yönettiği meydana cıkmış dunımda, siz buna ne der siııiz? sorusuna şu cevabı vermişKazlıçeşmede 49 fabrikanın Ioka\t kararı alması üzerine işten tir: cıkanlan 800 isçi, aiieleri ve ı;ocnklariyle beraber Kazlıçeşmeden Her halde Yunanlılar. busıınkü şartlarda Türkiycnin daha Topkapıya kadar sessiz yüriiyüş japmışlardır. 3 saat süren J'üfazla askeri yardım almamasına rüyiişe ihtiyar işri anneleri ve işçi çocukları dayanamamışlarcalışırlar. Patrikhane için kopardır. İşverenler anlaşmaya yanaşmadıkları takdirde 2 mayıs 1965 dıkları yaygara ortada. Bn kenpazar günü Kazlıçeşmede büyük bir nıiting yapılacaklır. Resimdileri icin tehlikeli olur. bizim iüe. öııde çocukları olmak üzere ellerinde dövizlerle sessu yürin değil.» riıyüşe katılanlaıı EÖrülmektedir. (llgili haber 7. sahifede) IŞIK'IN DEMECt Dışişleri Bakanı Hasan Işık. «Amerikanm NATO'nun icaplanna gö re hareket etmekten aynlmıyacağını zannettiğini» söylemiştir. Dışişleri Bakanı Hasan Işık, emek liye ayrıldığından yarın Türkiyeden hareket edecek olan eski Yunanistan Büyük Eleisi Poumpouras ile yarım saatlik bir göfüşmeden sonra gazetecilerin «Ameıika. askerî yardım yönünden. Atinayı Ankara'ya tercih ediyor, bu duruma ne dersinkara, İstanbul ve Ege Bölgesi Sanayi Odalan yöneticilerinin dün niz?» sorusuna ..Amerikanın bn lıuşehrimizde başlıyan müşterek toplantılarında Malî Kaza mercilesuslarda NATO'nun icaplarına gore rinin kurulması istenmiştir. lıareket etmekten ayrılmasının müm kün olacaipm zannetmiyorum» ceva Malî mevzuat ve kanunlarla ilgiSanayicilerin mesleki çalışmaları bmı vermiştir. li olarak doğan ihtilâf ve dâvaların Bu arada 1962 yılı nıart avmdan ; haUinde görevlendirilmesi arzula ile ilgili olarak düzenledikleri topberi Ankarada Yunanistan Büyük nan mali kaza mercilerinde: Ba lantıda Sanayi Bakanı Ali Nailî Erelçiliği ;örevini yapmakta olan • kanlık komisyon üyelerinin hâkim, dem de bulunmuştur. Erdem, yaptığı konuşmada, Pnmpuras emekliye ayrıldığıudan besap uzmanları ile maliye müfetmeselelerin halli için bulunacak dün Başbakan Vrgüplü'yü, Dışişle • tişlerinin de savcı statüsüııe sahip çözürn yollannm, yöneticilerin ri Bakanı Hasan Işık'ı, Genel Sek ; şahsî tutumlarına göre değişme reter Bayülken'i ziyaretle krndile kılınarak adli teminat sağlanmaları ' da ileri sürültnüştür. sinden şikâyet etmiş ve: «Türkirine veda etmistir. ; Bu arada yayınlanan bir bildiri yede millî bir dâvaya yönelişte, Pumpuras. Başbakanhktan ayrı • ile sanayicilerin vergilerin açıklanbelli bir plâtform ve plân yoklırken gazetecilere. «Meselenin îyi ması, servet beyanı ve gider bilditur» demiştir. bir şekilde halline tarafiarım v e ı rimi müesseselerine karşı olmadıkSöz alan sanayiciler, bzellikle bundan ümitlivim» den.i'tir. ları da açıklanmıştır. gürnruk vergilerinin yüksekliğinden şikâyet etmişler ve yüzde 69 a kadar yükselen vergilerin yatırımı önlediğini, bunun da kalkmma plânmda öngörülen sanayi kalkınmasını imkânsız hale getirdiğini belirtmişlerdir. Bu arada gümrük makamlarınm mevcut kanunları yanlış tefsir ettiği de söylenmiştir. Sanayi Odası tarafmdan yapıj lan teklifler özetle şunlardır: LOKAVTA KARŞI GÖSTERİ A MALIKAZA MERCI1ER) KURUUUSIİSIENDİ i Başbakan, Ermeni gösterüerinin ' bazı yabancı devletleria tertip va teşvikiyle hazırlandığını bildirereif özetle şunlan söylemiştir: « Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs Delegesinin yap» tığı konuşmada Ermeni meselesins ! temas etmesi bu tertiplerin nasıl 1 yapıldığını. ne şekle götürülmek istendiğini meydana koymustnr. Dı$işleri Bakanlığımız temsilciliklori 1 aracılığıyla ilgili devletlere tarihl Alaettin BILGI tahrif ederek aleyhimize kampanya bildiriyor açılmak istendiğini bildirmiş ve gereken çalışmaları yapmıştır. Yapt< lan mitingler istenilen tahrik va Mavi süveter giymiş, mavi tertiplerin neticeye olaşamadığını jözlü. alyanaklı sarı saçlı genç çöstermiştir. Nitekim aklı sclim sa kızın yanı başında pilâv ye hibi Ermeni vatandaşlar bu kam« mekte olan saçı sakalma ka panyaya katılmanuşlar, hattâ 24 nlrışmış 20 yaşmdaki Fransız san Riinii Atatürk heykeline çelenk ! gencinio dün Edirne Ağır Ce koyarak bu kampanyayı takbih et» za Mahkemesi huzuruna çık* mişlerdir.» cak bir kaatil olduğuna ben değil, kirase inanamazdı... Öylesine heyecansız, öylesine umursamaz bir tavrı vardı ki, ben tüm olayı bildiğim halde bu durumu gördüğöm zaman şaşırmadım desem yalan olur. Yülardır haklı veya haksız kaatil zanlısı olmuşları gördüm... Bir Fener Patrikhanesinin hesaplan» insamn hayatma ister bir tetik çek I nın denetlenmesine dün de devam meyle olsun, ister bir bıçak ve ça ı edilmiştir. kıyla olsun son verenlerin bbylesi . Kontroldan sonra kendisi ile bi» ne adalet karştsına çıkmağa bir ! görüşme yapan Anadolu Ajansı mu günlük zamanı kaldığı halde s o ' habirine Patrik vekili muhtelif k o ğukkanhlıklarından hiçbir şey kay | nularda sorulan sualleri cevaplan» betmemiş olanlarını hatırlarnam. • dırmış ve bu arada Yunanistanın ANDRE VE CHARLETTE her yıl Patrikhaneye paıa jrardımı AĞIR CEZADA yapmakta olduğuna dair haberlerin Edirne'de misafir oiarak bulun doğruluk derecesi hakkında sonw i dukları bir pansiyon odasında ken | lan suali cevaplandırmaktan kaçındisiyle karşılaştığım uzun boylu ak 1 mıştır. , tör kılıklı genç Fransa Sorbon Üni1 Rumluğu milliyet oiarak değil, versite Edebiyat bölüınü öğrencisi din olarak kabul etmekte olduklaAndre Raymond'tu. Dört gün önce rını söyleyen Patrik vekili YunaEdirne'den 34 kilometre mesafede nistana yerleşen Türk vatandaşı ki Söğütlük mevkiinde Filistinden Rumların bu hareketini hiçbir zaarkadaş olduğii kendisinden üç yaş i man tasvip etmemekte olduğunıl büyük Kalifornialı Charlotte Wi ; söylemiş ve «Oraya gidenlerîn he« terbee adlı kız arkadaşına teca\"üz ; men hemen hepsi aç ve sefil kal* (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ı maktadır» demiştir. Mütecoyiz şoförü öldüren turist bugün yorgılonıyor Patrik Vekili, "Yunanistana giderrier sefil oluyor,, dedi RÖPORTAJ, Ismail CEM İsmail CEM, yıllardanberi Mısıra çağrılan ilk Türk delegasyonunun üyesi olarak KAHİREYE gitti. 15 ülkenin tenısikileriyle beraber Dünya FİLİSTİN Semineriııe katıldı. ; Bu yazı dizisinde, şu konuları inceliyor: • Nâsırın başardıkları ve başaramadıkları • Temeldeki bozukluk • Islâmiyet ve Sosyalizm İsrail ortadan kalkacak mı? • Arapların Filistin için çözüm yolu: savaş • İki taraf da haklı ve haksız | D Kurumlanıı kurulması, harç ve pul gibi mükeüefiyetlerden muaf tatnunalıdır. ÖKombine ithalâtta vergilendirme islâh edilmelidir. Q Tasarruf bonolan kaldırılmalı veya teminat halinde knllanılrnaları sağlanmabdır. ÖDevlet alacaklarının tabsili hakkındakı kanunda bulunan cezai müeyyideler yarıya indirümelidir n Su üstü vurucu kuvvet bakımından üstün oldular Tabipler Birliğinin tertiplediği acık uturuındaıı bir gürüııüş TÜRK HEKİMİNİN BUGÜJSÜ î : üzaktan gelen sesler • Afrikalı delegeler ve Kıbns • Türkiye, üçüncü dünyanın lideri olabilirdi... • Insanlığın büyük uyanışı PAZAR GÜNU K ıbrıs buhranının en hâd safbaya vardığı sıralarda Ynnanlılar bn gemileri alınca Adanın çüney kısmından. ronhriplerin de nezaretinde, kiilliyetli miktarda askeri çıkarmaya başladı TÜRKİYE, AMERİKAN YARDIMIN1N KARŞILIGINI FAZLASIYLA NASIL ÖDÜYUK?,.. lar... Ve işte bn sayede Yunanistanın ilhak etmek istediği Kıbrıs Adası kısa bir zaman içinde dostlarımızın elbirliğiyle bir Yrnıan üssü ve tehlikeli bir silâb deposu haline çetirildi... Görülüyor ki, Amerika Birleşik Devletleri birtakım hesaplarla Yunan Deniz Kuvvetlerinin Türk Deniz Kuvvetlerinden üstün kudrette olmasını temin için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Ve şu kritik günlerde en son yaptığı büyük yardımlarla Yunan Deniz Kuvvetlerinı su üstü vurucu kuvveti ve manevra kabiliyeti itibariyle Türk Deniz Kuvvetlerinden üstün bir durums ş:etsrmıştir.. '••» •••••••••••••••*•••••••••••*••!••••••••••• <•)••••••••>••••«•••*•••• •*•••••••••••••••• de hekimlere tanınan şartlar öylesine kötü ki, hekimler, bulaşıkçısına EjKamu teşekküllerinin, di151 dolar veren Amerikada 300 dolara çalışmaya razı olmaktadırlar» ğer kamu tpşekküllerinin edeniimiş ve serbest hekimliğin teşvik edilmesi istenmiştir. linde bulunan maddeleri öBn konnda Türk Tabipler Birliği Başkanı Doç. Dr. Rüknettin Tözel sektörden alamıyacafı züm «Türk hekiminin bugünkü dururuu berbattan daha da berbattır. şeklindekl tabdit kaldırılHayat seviyemiz düşük, yarından ümitli değiliz, hckimlerimizin dış malıdır. memleketlerde az parayla da olsa çalışmak istemeleri ııormaldir. BüTeklifler gerekli formalitelerin ta tün bn aksaklıklar ö|;renci sayısının fazlalıtından ileri gelmektedir» mamlanmasmdan sonra ilgili Bademiştir. kanlıklara aksettirilecektir. Oturnmu gazetemiz Genel Yayın Müdürü Ecvet Güresin yönetmiş, Bakan. konuşmasında «Türkiyekonnşucn olarak Dr. Nnrettin Otmar. Dr. Suphi Baykam. Dr. Celâl nin Müşterek Pazarın Musalla tasıErtuç. Dr. Rüknettin To/üm. Dr. Necati Akciin. Dr. 7,eki Batıır. Dr. na bir mevta cibi vatırılmaması Nüsret FisrU Dr. Kenıal Alenıdaıuğlu, Dr. Keıik Erer, Dr. Suat Vural için. yatırımı TÖnrlmrliçindcn takatılmışlardır. 1 viz vermiyeecğiz» demiştir. Birliğinin Türk Tabipler Hekiminin Fen Fakültesi konferans salonunda düzenlediği «Türk Bugünü» konulu açık oturumda «Türkiye Cumhuriyefte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog