Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet BAS1N AHLAK YA SASIV A DYHAYl TAAHHÜT EDEB * •* j, Sahlbl NAZİME NADt • Genel KCVET GİRESİN * Sorumlu Müdur: Basan ve yay&n: CUMHURİYET Gazetecilik T.A.S. Cagaloğlu Halk»vt Tayın Müdurfl: EROL DA1AI * Matbaacıhk^ ve sokak No. 1941 GÜVKT tLLEBt: Küçüksaat Meydanı Edirnc Han. Adana Telefon: 4S50 * ANKARA: Atatürk Buivarı Tener Ap. Yenişehir Telefon 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 • İZMİR: Gazi Bulvarı No. 18 Tel: 31230 A B O N E Senelik 6 ayhk 3 ayhk ve Türkiye 75.00 40 00 22.00 İLÂN Haricl 150.00 80 00 44.00 Bajlık (Maktu) 17S Llrı 3 1 4 5 lnc) «ahifelerd* (santlml) 40 S 7 nc! sahifeler S5 N'işan. Nikâh Evlenme, Dofum (Maktu) 75 Ölüm. Mevlit. Teşekkür ve Kayıp aruna 90 Kayıp (Kelimesi) 1 SAYIS1 25 KURÜŞ 1965 BÜTÇESİ T.R.T. konusu Meclis'i karıştırdı (Baştarafı 1 inci l a h i f e d e ) lan Konsorsıyum toplantısında 1965 (Baştarafı 1 inci »ahirede) tır. Bu sırada Burhan Apaydın o duğu ve zaıarlı olduğu hususunda turduğu yerden bağırarak Bölük hükümette ittifak vardır, ama tedbütçede b u l u n a n 500 m i l y o n li yılı programının dış finansman ih şöyîe demiştir: başının sadet dışına çıkmamasını bir nedir. buııu bulacağız? Turizm ralık tecil olunacak dı? borçlar tiyacı olarak ü y e m e m l e k e t l e r d e n •Bu Bakanlığı alsınlar bize baş söylemiştir. Apaydına da MP li ve Tanıtma Bakanı teklif getirmişkarşılığı kaleminin y e n i bütçe 234 m i l y o n dolâr tutarında program ka bakaıılık versiııler, biz o zaman Memduh Erdemir •müdahale et tir inceleyeceğiz. dediğini açıklade y e r almamasından v e bunun ! v e 20 milyon dolâr t u t a n n d a proje da radyonun tarafsızlığı konusun me» diye bağırmıştır. nıış ve şunları söylemiştir: Ayrıca, yanında genel v e katma b ü t ç e ; yardımı talep edilmiştir. da direneceğiz. Prensiplerimizi tatBölükbaşı daha sonra tarafsızlık Liderler burada söylesinler, hüler gelir tahminlerinde yapılan bunlara ilâveten döviz rezervleri bik etmezsc. hükümetin de yakasıkonusunda İnönü i l e de Başbakan kümetin durumunu bilin de sonra çeşitli değişikliklerden ileri gel mizin takviyesi için 35 m i l y o n do nı bırakmayacafız..» lıkta konuşmalar yaptığını iddia et ona göre yazııı. Başbakan istifa elârlık bir m e b l â ğ da istenmiştir. miştir.» Bölükbaşı ayrıca, bazı müessese miş ve bir gün Başbakanlıkta İnö derim, demiş. külliyen yalan. proKonsorsiyum, Türk H ü k ü m e t i n i n İ964 YILI S O N U Ç L A R I lerin üzerine gölge düşürecek ha nüye. «İsmet Paşa muhalefette ol tokol çiğnenirse harekete geemek Bakan, 1964 yılı bütçesi sonuçları bu talebini not etmiş v e b u arada talardan sakınılması konusunda mi «aydı Başbakan İnönüyü beğenmez bize aittir.» bazı ü y e d e v l e t l e r ilk altı aylık hakkında izahat vermiş, 1964 y ı h n saller vermiş, bu arada CHP mil di.» dediğini nakletmiştir. •Bir maaj meselesi cıkar Radyo, program ihtiyacımızın açıklanması da, y ı l içinde v e r i l e n ek. olağanüsletvekili Atalay Akan'ın Danıştay Bakanlığa verilen muhtırada servet MP lideri bundan sonra, TRT ko Meclisin haysiyetini on paralık etiçin avans mahiyetir.de taahhütler üyeliğine aday gösterilmesi konutü ö d e n e k l e r l e genel bütçenin 13 nusunda Başbakanla koalisyon li nıek için elinden geleni yapar.» dide bulunmuşlardır.> beyanının mahzurlu olduğu bildiriliyor sunda kendisini uyardığını söyle derlerinin yaptığı toplantıyı anlat yen milyar 994 milyon liraya çıktığını, Bölükbaşı Cumhurbaşkanınm yince, Başkan karşılıklı konuşui mış v e bu toplantıda Başbakan Ür başkanlığmda yapılan parîi liderANKARA (A.A.> buna karşılık yapılan harcamaların PLÂN V E VERGt K O N U S U maması için Bölükbasıyı uyarmış güplü'nün, «Radyonun tarafgir o l leri toplantısından söz açmış ve bu toplamının 12 milyar 613 m i l y o n î f ZEL SEKTÖR. MALİYE BAKANLIĞIKA BİR MUHTIRA İLE Maliye Bakanı, plânın uygulan( toplantıda CHP Genel Sekreteri lirayı b u l d u ğ u n u bildirmiştir. ması konusunda. «şimdiye kadar IIBAŞVURARAK .SERVET BEYAMNIN MAHZURLU OLKemal Satırın «Zam aleyhinde n e t i c e l e n d i r i l m i y e n v e piânda ö n D E V L E T BORÇLARI " DUĞUNU. GİDER BİLDİRİ^Iİ MÜESSESESİNİN TASHİHt grupurauzda karar almaya gücüMaliye Bakanı. d e v l e t borçları görülen idarî metot v e organizasGEREKTİĞİNİ. VERGİLERİN AÇIKLANMASININ İSE AKSİ müz yetmedi.» dediğini ileri sürkonusunun yeni bütçede yeni bir yon çalışmalarının süratle neticeSONUÇLAR DOĞURACAĞINI > BİLDİRMİŞTİR. Bölükbaşı zam lehinde ' Bölükbaşı : «Haydi edepsiz. Re müştür. (Baştarafı 1 inci sahifede) u y g u l a m a şafhasına biçimde e l e ahndığını. d e v l e t borç lendirilerek Türkiye Odalc.r v e Borsalar zalarının, fiilleriııin aşırlık de na donerek, «Sizin lideriniz is bey, bu adamlar kendilerine has pek çok CHP linin o y verdiği halgerektiğini» bildirmiş, larının, dövizle ödenecek d ı ş borç ı geçilmesi hale recesi i l e müteııasip bir Bırliğinin, özel sektörün vergi konuşu de Radyonun CHP nin Parti Meciki s a s t burada öhö, ShS der terbiyesizce bir eda ile üzerinde durarak, lar, Türk parası i l e ödenecek dış vergi sistemi çetirilmesini v e dijer alanlark a n u n l a n n d a yapılmasın: i s t e lisi bildirisini üç defa üst üste yayor.» g f i l m e u i n i z , ben biraz bekborçlar v e i ç borçlar olmak üzere ' «Vergi Reform Komisyonu» bünyedaki cezalarla ahenk halinda diği değişikler hakkında Maliye yınlamasını tenkid etmiş, bundan l e t t i m diye sülersiniz» ş e k h n CHP lilerin Bölükbaşı'ya ve Böüçe a y n l d ı ğ ı n ı söylemiştir. Gürşan' sindeki iş v e meslek gruplarının Bakanlığına gönderdiği muhtıra bulunmasının sağlanmasını lü sonra Zonguldak olaylarmın Radde m u k a b e l e etmiştir. iükbaşı'nın onlara, karşılıklı olaın verdiği b i l g i y e göre, dövizle öde t a k v i y e ertildieini sövlemistir. da özellikl's şu hususlar yer al zumlu surmekteviz. yadan veıilişini e l e almıştır. B ö rak sövtip saydıkları küfürler anU S t L TARTISMALARI necek d ı ş borçlar tutarı geçen yıl mıştır: VERGİLERİN AÇIKLANMA • lükbaşı bu aıada Zonguldak olayİLK ITIRAZLAR iamsız bir hal aldıığ sırada Bölük<onu itibariyle 986 m i l y o n dolârı • Bakanın konuşmasından sonra SI: Vergılerin açıklanması müları dolayısiyle Başbakanın dâveti «YATIRIM ÎNDtRİMİ: B u başı'nın kürsüden şöyle konuştuğu Bu söz üzerine C H P sıralarınbulmaktadır. Bunların 544 m i l y o n usul hakkında söz alan Orhan Apüzerine Başbakanlıkta yapılan top, m ü e s s e s e bugüııkü şekli i l e fonk essesesini, kendinden beklenen jİJj OECD kredısi duyulmuştur: dolârı genel v e katma bütçeli ida , aydın fonksiyonu ifa etmek şöyle dur(Bağımsız) özetle şunları da bir sinirlilik görülmüş v e Inölantıyı anlatmış. İnönü'nün «Hükiisiyonunu ifa e d e m e m e k t e , ayrınü'yü hedef tutan bu sözler yavaş «Ben hasta yatağında yatarken ınet gerekli tedbirleri almıştır.• de Üİİ relere, 179,5 m i l y o n dolârı b ü t ç e dı | 70 milyon dolar söylemiştir: ca kurumlar için tersine bir te sun. tamamen aksi sonuçlar doy a v a s itirazlara y o l »çmıştır. İlk ve ayakta duracak halim yok iken diğini, söylemişıir. Gene Bölükba >•>• âurabilecek bir nitelikte görsı kamu sektörüne, 209.2 m i l y o n do«Hükümet esas İtibariyle yeni bir sir yaratmaktadır. Yatırını indi:::: \\ashinston, ( u . ) Milletlergelmedi. Nevi şahsına ıtiraz C H P sıralarından Vefa T a TRT konusunda bir vazife yapmak şı'ya göre. Başbakan Ürgüplü işçirirai konusunun yeniden e l e a mekteyiz. lârı i s e k o n s o l i d e edilen dış borç tasanyla S : : arası Kallcınma ve Yardım Teşk.iTEMtNAT MÜESSESESt^ Gelınmasında. kalkınma probiemimahsus bir durum karşısındayız. nır'dan gelmis v e Tanır önce, an için bir aktedron iğnesi vurdura lerin mukavemet ettiğini söyleyinlardan ileri g e l m e k t e d i r . • • lâtı Türkiyeye 10 milyon dolar •i sözlerle Bölükbaşı'ya rak buraya geldim.» ce, İnönü, «Suçludurlar. Solidarite rek hukuk prensipleri jönünmiz yönünden zaruret mütalâa Meclisin red kararını, bütçeyi ko laşılmıyan ;İ:: ( 9 0 milyon lira) muadili faizsiz Bakan. bu borçların taksit durugöstermek suretiyle mukavemet etdeıı, gerek teminat müessesesi«Sarhoşsun», «Reziller» etmekteyiz. misyona iade olarak anlamak ge karsılık vermiştir. Bu arada Bölük;;;; ve 50 yıl vâdeli kredi verrneyi munun 196570 dönemi için çok ağır Bu söz üzerine de itirazlarına mek istiyorlar.» demiştir. Bö.ükbaSERVET BEYANI: S e r v e t be nin daha teenni ile istimalini terekmektedir. Yapacağımız şey. redbaşı'ya hitap eden Vefa Tanır, Yahkararlaştırmıştır. nlduğunu, OECD K o n s e y i n e teklif miıı yönünden, ihtilâfın mükelyanı müesse?e?ini. gerek m e m dolnnan bütçeyi e l e almak ve bu ya Dermancı, Necip Mirkelâmoğlu, devam eden CHP lilere B ö l ü k t a ş ı şı înönü'nün bir gün sonraki beyaedilen e r t e l e m e plânına göre 1965 nını hayretle karsıladığını söyledik lef lehiııe sonuçlanması halinde, Türk hükümeti bu krediyi Tür leketimizin ekonomik v e sosyal rada rnaddeler üzerinde iki üç gün thsan Kabadayı başta olmak üzere şöyle hitap etmiştir: vılında 216 milyon dolâr olan dış ten sonra. «Bu politika anlayışı ile haksız vere uğradıgı zarann tazkiye Smai Kalkınma Bankasma yapısı. gerek u y g u l a m a tekniği de düzeltme yapıp yeniden Meclin ön sıralardaki b ü t ü n C H P lilerin. «Bir fırın karşısımla aciz ve hehorç ödeme yükünün 117 m i l y o n min edilmesini zarurî çörmekbakımından mahzurlu bulciuüulere sevketmektcdir. Yoksa burada pek anlaşılamıyan sözlerle mukabe zeyan halinde bulunan insanlar an ne Türkiye ayakta tutulur, ne de •••• tahsis edecektir. >«•• rtolara indirildiğini, taksitlerin de rejim kurtulur.. demiştir. teyiz. boşuna görüşmeler vapacağız.le ettikleri görülmüştür. Paris (a.a.) «tktisadî tşbirli muzu tekrarlamak isteriz. cak böyle konuşurlar.» bundan sonraki yıllar için 100 mil i •Koalisyona dahiliz diye tenkidTASARRUF BONOLARI: BuGtDER B t L D İ R t M l : Gider bilTENKİD gi v e K a l k ı n m a Teşkilâtı» AvruBu sırada Vefa T a n ı r ı n Bölük lerden vaz nıı geçeceğiz? HükümeSEN M A N T A K S I N von dolâr civarında a y a r l a n m ı ş o l gün tasarruf bonolarınm, gerek pa para anlasması para fonu a dirimi müessesesi. verçi hukuBütçenin tümü üzerinde söz alan başı'ya: Bu itirazlara karşılık Bölükbaşı tin hatalarınuı muhafızı değiliz.» dııeunu açıklamıştır. I Kemal hukuki dayanağı, gerek tatbikakundaki veri v e fonksiyonu naracılığı ile T ü r k i y e y e 70 m i l y o n Sarıibrahimoğlu <CHP). kürsüden şu sözlerle cevap verdiği «Içtin, sarhoşsun.» dediği duyul diyen Bölükbaşı Ankara'da öğrentı yönünden kabili müdafaa ol« zara a l m m a k s ı z ı n bir bakıma Türk parası ile ödenmesi gereken TRT dolarhk (630 m i l y o n T.L.) bir konusu dolayısiyle hükümeti duyulmuştur: muştur. ciler Zonguldak olayları ile ilgili maktan uzak bulunduğu kanaasçari m ü k e l l e f i y e t vasıtası hadış borçlar ise Amerikan yardımla tenkid etmiş, Istanbul kredi açmağa karar vermiştir. polisi hak« S e n aşağıhk, iltira yapan inzaman Radyoatindeyiz. Bu bakımdan, bu koBölükbaşı buna: «Reziller.» diye yürüyüş yaptıkları Bu kredi. önümüzdeki yıllar I line getirilmistir. B u dnrumun rından doğmuş olup. 1964 sonu iti > kında Meclis araştırması açılması nun Gazi Osman Paşa marşını çal«ansın. Sen bu çatı altında buluna cevap vermiştir. nunun da biran önce ele alınbiran önce tashihi yerinde olaçin Türkivenin d ı ş borçlannııı öHariyle miktarı 3 milyar 57 m i l y o n için yapılan oylamada îçişleri Bamasını tenkid etmiş ve «Bu Radyo masını muvafık mütalâa etmekcak insan degilsin.» denmesini k a l a y l a ş t ı r m a k t a kul caktır. Bunun üzerine büsbütün galeyaTürk lirasını bulmaktadır. D e v l e kanmın lehte oy kullanmasını e l e teyiz. Sövmeler şu şekilde devam et na gelen CHP liler kürsüye dogru ınemlekette bir komünist ihtilâlinin lanılacaktır. UZI.AŞTIRMA M Ü E S S E S E S İ : tin iç borçları 9 m i l y a r 523 m i l y o n ahnarak. «Hükümet kendine bağlı zeminini hazırlıyor.» demiştir. İŞPORTACILIK KONUSU : ellerini, kollannı sallıyarak ve h e p Uzlasmanın kolay işliyen, nevi liradır. teşekküllere karşı adeta harb ilân miştir: Bu yeni krediııin saflıvaeafi Osman Bölükbaşı konuşmasmın l.şportacılığın do|urdu$n haksız Vefa Tanır: (CHP> birden bağırarak yuriimüşler, Başve miktar t a k y i d i n e tâbi olmaetmiştir.» demiştir. Gürsan ayrıca Konsorsiyum nezyeni kolaylıklar döneminde, bir yerinde şunları söylemiştir: rekabet bir yana, bnfün piyasa«Sen manyaksın. Asıl senin bu kan ise bu gürültüyü ve karşılıklı dan bütün ihtilâflı tarhiyatı îbrahimoğlu'nun konuşmasından dinrle yapılan ç a h ş m a l a r neticesinTürkivenin iktisadi mali duru«Anayasaya aykırı hareket etti dirada bulunmana cevaz yoktur.» sövüşmeyi durdurmak için çan kapsayan bir m ü e s s e s e h a ü n e ge da vergi hasılâtını azaltan başmu, «tktisadî tşbirligi v e Kal rle ödenecek d ı ş borçlar y e k u n u sonra yeniden usul tartışmasına gıye adam asarsınız, ama Genel Kurlıca faktörlerden biri olduğu çalmaktan ve «yerinize oturun» de Bölükbaşı : «Terbiyesiz.» tirilmesinde. gerek m a l i y e , gekınma Teşkilâtı» ııııı İUİM sermay Başkanının mektubu tenkid nun ihracat gelirimizin y ü z d e 20 si rilmiş. Ferit Melen (CHP). Katgerçeğini gözden ozak bnlnn • mekten başka bir ş e y yapamamışrek m ü k e l l e f yönünden büyük Tanır : «Ben manyak dejilim.» ma bütcelerin rededilmediğini. ö y visleri v e T ü r k i y e y e yardım konedilince bu Radyodan verilmez.» t ni aşmaması hususunda mutabakadurmamak gerekir. Bu itibarla, tır. AP sıralarında bu sırada bir faydalar vardır. leyse bunun yeniden görüşüimesis o r s i y u m u tarafından izlenecek Bölükbaşı siııirleniyor ta varıldısjnı aç:klamıştır. : işportacılık konusunun biran sükunet görülmekte idi. YTP liler ııin gereksizliğini» ileri sürmüştür. VERGt C E Z A L A R I : Verji eetir. TRT yayınlan Konuşmasmın sonunda CHP liönce bir nizama bağlanması ve PROGRAMIN D I Ş F İ N A İ . S M A N I ve CKMP liler de sükunet le sırabu zümrenin de dükkân ve maMaliye Bakanı, 1965 yılı pro?raoturuyor ve olan biteni lerle Osman Bölükbaşı arasında a(Baştarafı 1 inci sahifede) larında tışmalar ve tartışmalar o'.muş. bu ğaza sahibi gelir vergisi mü • mının dıs finansmanı hususuna deBakanların konuşmaları v e Hü seyrediyorlardı. Yalnız MP liler ve arada şimdiye kadar Parlâmentoda kellefleri ile her bakımdan aySinerek şunları s ö v l e m i s t i r : kumet haberleri: 42 bin 439 k e l i bu arada, Ali Baran Numanoğlu'sarfedilmiştir Geçlrdiğim çok miihim hastalıııı şartlara tâbi tutulmasını, vernun ayağa kalkarak, kısık ve in işitilmeyen küfürler «1718 aralık 1964 tarihinde yapıme. ğınrıda beni fevkalâde bir alâka gi hasılâtını arttıncı en etkili CHP lilerin ve Bölükbaşı kendisine «Manyak... Genel iç haberlere göre oranı : ce bir sesle bağınp ve hazakatle tedavi ederek sıhhatedbirlerden biri olarak görmek» üzerine yürüdüğü görülmüştür. lçkili... Sen sarhoşsun. .• diye hi' . 29.69 time kavuşturan İç Hastalıkları teyiz. Numanoğlu, arkadaşları ve idare !ap eden CHP lilere «Aciz köpekMütehassısı Sayın Doçent Doktor İktidar partisi haberleri ( C H P ) : : Terbiyesiz, ahlâksızlar. utanÖte yandan, Gelir Vergisi Kaâmirleri tutmak suretiyle bir süre ler 3897 kelime nununun da, bazı hükümleri yösonra yerine oturtabilmişlerdir. mazlar, reziller » diye cevap verALTAN ONAT'a Aramızdan ebediyen ayrılışı ile İ Genel iç haberlere göre oranı : nünden bir revizyona tâbi tuBu sırada Bölükbaşı, sesi bağır miştir. minnel ve şükranlarının ga?etebizi sonnız kederlere (arkeden î MEMLEKETTE jermıre piyasasının kurulmasına engel oUn çeşitli sebep»o 2.71 tu'masında fayda mülâhaza edılBölükbaşı bunları söviedikten maktan kısılmış olarak CHP lilere niz vasıtası ile iblağını rica ede»ile büyüğümüz, annemiz. biiytik l ler meTcnttuı Fakat bunların arannda en önemlilerinden birinl tasarMuhalefet partileri haberi ( A P . cevap yetiştîrmek için gayret sar sonra diğer sütunlarımızda bulacadiği ayrıca belirtilmiştir. rim. «nnemiz î ruf bonolan tfşkil etmektedir Bufün tasarruf bonolan yüzde 30 deCKMP, Y T P . MP, S D P , T İ P ) : 11 fediyordu. ğınız konuşmalar ve olaylar cere Ö/tretmen ğerine aunabilmektedir. Böylece 100 bin lira sennayesi olan bir kimŞÜKRtYE BALI'nın i bin 889 kelime. yan etmiştir. ZİYA KF.SEROĞI.U se, 3M bin lirılık tasarruf bonosu toplamaktadır. Bononun faizi İHTAR Genel haber toplamına göre o cenaze merasimine istirak veya ; yüıdf S oldutuna enre. 300 bin liralık bono, 18 bin lira getirecektir. Celse tatil edildikten sonra bir evleriroize gelmek suretiyle kede ', ranı: »o 8.31 Olayın bu amnda Başkan Mekki kısım milletvekilelri Demek ki 104 bin lira yılda net olank 18 bin lira gelir sağlamaktadır. Bölükbaşı'yı, rimizi paylajan. telgraf, mektup • : % 8.31 Keskin CHP li İbrahim Sıtkı Ha heıhangi bir tecavüzden korumak nunun briılii 25 bin lîra demtktir. Bugün yüzde 25 getiren bir is bul ve telefonla taziyette bulunan, J 30 Şubat 31 Mart 1%5 tipoğlu'na bir ihtar cezası vermiş üzere kürsüden mının gürlüğii btr yana. böyle bir i;in daima aynı şekilde kâr getiaralarına alarak çelenk jrönderen. tanıdık. dost ve * Yayınlanan iç haberler : 134tir. Bu cezaya rağmen gürültü yarrceğinl kıstirmeye de Imkân yoktur. Onun için sermayedann paraCHP lilerin arasından v e onların akrabalarınııza jiikrsnlarımııı | sını tasarrnt bonusum yatırmuna&ına tıiç bir sebep kalmamaktabin 914 k e l i m e tışmarçış, tbrahim Sıtkı Hatipog bağuışmaları içinde yerine g<ıhir» arzederiz. » ÜR dır. Aynca 194 blıı liraya alınan bonolann kıymetl on sene sonra. Bakanların konuşmaları v e h ü lu ile Ali Baran Numanoğlu bagır müşlerdir. Biraz J Şahsıma ve biİunıum hastalara sonra da salon • 300 bin lira olacaktır Bundan daha kârlı bir İs tasavruT edilebilir mi? !• karşı yakın ügi gösteren ve kümet haberleri: 55 bin 70 kelime malarına devam etmişlerdir. B u a boşabmş ve milletvekilleri sinirli " i : Balı, Akalın. Kanija. Selimoğlu, ; IDeriiş'in grev karaıını ;;:: Vılda 4.M milyon liralık Usarruf bonosu ihraç edilmektedlr. Tapılan ;: hastanenin temizlik ve disiplin Genel iç haberlere göre oranı: rada Bölükbasıyı da susturmaya bir «ekilde koridorlarda tartışmaj'a Ö^iil Aykan ve Kut • ;•;• tahminlrre KUre bunun yüzde i$ inin el değiştirdigi dUsUnOIUrse 350 :: isinde ellerinden geleni esirgemi] °° 40.81 çalışan Başkan Keskin, Bolükbaşf dalmışlardır. Aileleri J Türk iş tasdik etti u, j::: milyon lira her yıl tasarruf bonosuna yatmakta, baska bir deylmle ;: yen başta Yozgat Hastanesi tktidar partisi haberleri ( A P , ya, «Tarizleri, telmihleri bırakın ;•;: srrmaye piyasası yoln Ue yatınmlara gltmekten alıkonmaktadır. Bastabibi İlâncılık: 6151 3662 Ikinci oturum Deriîş Sendikası ile Deri Iş« CKMP, MP, Y T P ) : 6170 kelime da konusmanıza devam edin.» deOturum saat 19 da yeniden açılverenleri arasmda toplu iş sözGenel iç h a b e r l e r e göre oranı : mişse de Bölükbaşı hakaretlerine |; Dr. AHMET GÖGÜ Yeni modelAvrupa Fermuar mış. Başkan Vekili Mekki Keskin leşmesinden doğan ihtil&f dün •o 4.57 şöyle devam etmiştir: | ve hasune Operatörü Dr. Feridun daha önce yapılmış açık oylamalahâd safhaya girmiştir. Deriİş (Bu rakama, liderlerin banttan ÇANTALAR f25 LİRA { Kulakoğlu. Nisaiye Mütehassısı jASLINA bakılırsa tasarruf bonoları kanunu da hatalıdır. Zlra bunların «Ltanmaz. Kendilerinin başka rm sonucunu okuduktan sonra, CHP . y a y ı n l a n a n k o n u ş m a l a n dahil de Sendikasının aldığı grev kararı ; borsada muaıııelrsin» izin Terilmtmektedir. Oysa ki 1441 sayılı roenj Dr. Mustafa Reşit Atese alenen adına Kemâli Beyazit'ın ve şahısBeailes ğildir) muhalefet partileri haber yerlerini muayene ettirmeli. Vt»nTürkİş tarafından tasdik edil• kul kıyraetİM Te kambiyo borsaları kanununun birinci maddesinde; • tesekkürü bir borç bilirim. ları adına söz isteyenelrin istekleÇanlt 15 Lira i l e r i ( C H P . S D P , T İ P ) : 4507 k e l i m e mazlar.» S «Bcrs&lar. Devlet, Vılâyet Te Belediyeler tarafmdan çıkarılan miştir. OĞIZ GfcÇLÜ Bu sırada CHP liler bir defa da rine aidırmadan. oturumu. tati] etI Genel iç haberlere göre o r a n ı : • lstlkrazlar esham ve tahvllleı İle hazlne bonolarınm... alınıp öte yandan. iş yerlerindeki Calatasaray 234i tiğini, Meclisin 6 nisan salı günü • satıldigl yerlerdlr.» ha Bölükbaşı'na «Sen sarhoşsun» o 3.34. sendika temsilcilerinin tenha toplanacağını bildirmiştir. Bunun N o t : B u rakamlara, Türkiye diye bağırmışlardır. ; denilmrktedir. Maddenin acıklığına ragmen, tasarruf bonolan neden yerlerde meçhul şahıslar taraüzerine bazı CHP liler Başkanhk Büyük Millet Meclisi saati, yo Yine ibrahim Sıtkı Hatipoğlu'nu • borsalarda muamele görmez? Bu biraz da fiatlardaki dusüklüğün , fından dövüldüklerini söyliyen kürsüsüne doğru yürümüşler, «Yuh» : borsada ırsmrn trscil edileceği endişesinden ileri gelmektedir. Halrum, günlük o l a y l a r v e banttan hedef alan Bölükbaşı: Deriİş Sendika Başkanı Musçekmişlerdir. Meclis Başkanı Fuat • huki btı fiat dii;ülcru£u gazrtrlerle acıkça İlân rdilrnfkttdir. Bu sey a y ı n l a n a n Bakan konusraaları tflfa Şahin. Kazlıçesmede grev yürüyen «Kendilrrini muayene ettirsinler.» Sirmen. kürsüye doğru • beple tasarruf bnnolarının borsava ahnması durumda d<"*işiklik yadahil değildir Banttan yayın yapacak işçilere polisin baskı durdurmağa Uzun zamandanberi piyasada bulunmayan Bema Fabrikasınm deyince, Başkan s o n bir defa da CHP milletvekiîerini • ratmıyarak aksine bonolann fiatı rpcl seviyfsine gelecektir. lanan k o n u ş m a l a r 4 üncü koalis yaptığını ve işverenlerle anlaştıBöylece toplantı son ha çan çalmış ve ayağa kalkarak çalışmıştır. yon h ü k ü m e t i n i n Bakanlarının ğını iddia etmiştir. usul gereğince oturumu tatil ede bulmuştur. konuşmaları, bir e v v e l k i n i n e n Olayla ilgili olarak dün Kazlıceğini bildirmiş ve Bölükbaşı'na az iki mislidir. TASARRt'F bonosu knnuunda blrinrl tedbir bu olmalıdır. Fakat lkincl çeşmede bir mitlr.ş: yapılmıştır. kürsüyü terketmesini ihtar etmişve asıl tedbir nâma ra?ılı hisse senrtleri f\ drğiştirirken ahnması se de Bölükbaşı hakaretlerine şöyDemirel grreken ferag be»:nn»mps: veya noUr Mnedi mfcburiyetlnln tasarle devam etmiştir: Depomuz tarafmdan yeniden tevzi edildiğini arz ederiz. ruf bonolaruıa da UTgulanmasıdtr. Ankara. (Cumhuriyet Bürosu) «t'tanmazlara bak. Hadi hadi oTÜRKİYE ECZAC1LARI DEPOSf A. Ş. 1»66 yılında îlk çıkarılmı; bonoUr hâmiline yazılı hale gelecektlı. O Dün sabah ve gece iki uzun top radan. terbiyesiz ahlâksızlar. Bedtarihp kadar bn bonolardan ferağ bryannamesi istemek kabildir. lantı yapan A P Temsilciler Mech baht sizsiniz. O senin alçakca if\Vashington, (a.a.) Başkan b: Cumhuri\et 936«a3l» Bu bpyannampyi go5lfrpmljen veva elindeki nâma jazılı bonojn Ilâncıhk: 6032 3651 sinde konuşan Genel Başkan S ü tiralarındır.» Johnson. gelir vergisini ödemek i1460011700 nereden aldıgını tersik ederaiyenlcre ödrme yapılmtyacagı Itfa plâle>man Demirel. MP tarafından or10SOO10900 ç;n gerekli parayı bulmağa çalı«Aciz köpekler» nında belirtilmezse tr.sarruf bonolan üzerinde oynanan oyonları öntaya atılan TRT konusunda izahat 9550960» D «'5*' şan milyonlarca Amerika'hnm enIrrnek kabil olamiTacagı gibi. milyonlarca liranın yatınmlara kanaBaşkan bu gürültüler üzerine vermi?, Parlâmento üyelerine yapıO Hamit dişesini paylaş'.ığını açıklamıştır. 1İ7» edilmesj de hic bir zaman «ğlanamiyaeaktır. A z i z saat 18.10 da, bir saat için oturumu lacak zam konusunda ise «Zammın O 1378138* Texas'ta televizyon şirketinde his önlenmesi için bir merci bulundu kapatırken Bölükbaşı'nın kürsüden Fâsih INAL Q Napolyon seleri olan Johnson nisan 15 e kaşöyle bağırdığı duyulmuştur: ğu takdirde AP nin de müracaatı} • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••II •••••»•••»•• gereken vergi için •••%•••••••••••••••••••••••••••>••••••••••••••>••••••>•••••••> >••••••«•• >«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••>••••» raa ••••••••••• a •••••••••••IIIMIIİIIIIIIIII*«M ••••••••(••••••••••«• ••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••; .Aciz köpekler Yuh. sizin şefi dar ödenmesi ••!!•••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••«•<•••••••••••••••••••••••••••••••••mri nın tabii olduğunu» söylemiştir. 6 Î4 Ayar kiilçe bir milyon Türk lirası borç alaca• 4 O nize yuh • TRT ğını Beyaz Sarayda bir grup ziyaTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 1964 hnsap yılı temettü hissesi olarak hissedarlarımıza < Toplantıda iki saat kadar koretçiye söylemiştir. nuşan Genel Başkan Demirel, behpr hisse senedi için % 40 hesabile 15 nisan 1965 tari5 Cumhurbaşkanmın maaşı yılda parti genel kongresinden bu yahinden itibaren 3S numaralı kupon mukabilinde brüt 20 5 vergili bir 900 bin Türk lirasıdır. na cereyan eden siyasî olayları Buna ilâveten yılda, yine vergisi lira dağıtılacağı ilân olunur. Reklâmcdık 1253 3646 < nakletmiş, bu arada M P kanakesilen 450 bin Türk lirası harçlık dınm hazırladığı TRT kanun ta alır, bir de seyahat masrafları v e uuuıuuıuııııiu. 33 adet MATBAA MAKİNASI merdanelerine plâstik kapYalova, Bakırkuy v e Çatalcada sarısı üzerinde de durarak meresmi dâvetler için vergi kesilmeselenin Bakanlar Kurulunda ele dün v u k u a g e l e n trafik kazaları yen 360 bin Türk liralık lattırılacaktır. En geç teklif müddeti 22/4/1965 dir. Şartnamesi ödeneği Güzel mobilya Fransız bronz avize. Bohem ve porselen vazo ahndığını, Bakanlardan kuru sonunda durt kişi ölmüs, b«ş kişi vardır. Ankara, (Cumhuriyet Bürosu) Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. ve biblolarla gayet zevkli dösenmiş bir evin lan bir komisyonda incelenmesi de yaralanmıştır. Yalovadan T e r Anayasa Mahkemesi. fevkalâde ne başlandığını. bu komisyonun mal oteline g i t m e k t e olan 16AHhallerde, haksız mal iktisap edenHÂRİKA EŞYA MÜZAYEDESİ hazırlayacağı tasarının yeniden 999 plâkalı taksi, fazla sürat yüzün ler hakkındaki 4237 sayılı kanunda 4 Nisan 1965 paz»r günü saat 10 da Bakanlar Kurulunda müzakere den y o l u n şol tarafındaki dereye yer alan «Muhakkiklere sorgu h â (Basm 4855'3655) ye ahnacaâını bildirmiştir. Şişli. Şisli Abideihiirriyet caddesi Eksercioğlu sokak No. 16 kiminin yetkisini veren v e bütün uçmuştur. Kaza sonunda ve henüz ÖDENEKLER Ekser Ap. Daire 4 CLa 2em Rue A Gaucheapres la mosquee de kararları almalannı öngören» 8 v e HırsızJık için girdlği evlerden çaldığı , kimliği tesbit o l u n a m ı y a n 20 yaşınParlâmento üyelerine yapılacak 13 üncü madeleri ile aynı kanunun külotlarını. tanınmamak için Şisli) İngiliz stili Minyon gayet güzel yemek odası takımı. da bir kadın i l e yanındaki erkek kadın zamlar konusunda da geniş izahat başına maske gibi geçiren 19 yaşında 13. maddesinin 1 inci fıkrasında Rönesans floranten vitrin çift çift koltuklar. Fransız pelesenk ölmüştür. Bakırköydeki kazada veren Demirel. «Bu konunun Parlâ sağır ve dilsiz Mustafa Ender'in yaryer alan Emeklilik hakkından bir ölü vardır. oyun masası modern birinci sınıf işçilik güzel ve komple yagılannıastna. dun başlanmıştır. 5. Asınentoyu doğrudan doğruya ilgiyoksun bırakma» hükümlerini Anatak odası takımı komod. kesme kristal pasta tabakları ve liye Ceza Mahkemesinde, bir sağır dillendirdiğini. bu konuda bir Grup Galatasaraylılar yasaya aykırı bularak iptal etmiş siz okulu öğretıneninin «racıhğı ile meyvaiıklar Fransız çümiU aâzlı kristal pasta tabağı ve meykararı almanın mümkiin olmadığı' ve bu konudaki karar diınkı 1 RısAskerî ihtiyaç için aşağıda cins, miktar ve muhammen bedelüade veren sanık genç. suçunu itiraf vahk, Bohem vazo sekerlik. hiblo. bademlik ve küllükleı, nı. nitekim halen bu konuyu istis Cemiyetinde ilkokul mî Gazetede yayınlaıımıştır. leri yazılı DÖRT KALEM SEBZE 7 MAYIS 1965 CUMA günü SAederek, «Hırsıztık bende alışkanlık mar eden partilileriıı dahi bir galle meyvahk ve vazo. fransız görülmemiş güzellikte bronz tıaline geldi.* demîştir. AT 11.00 de kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. Evsaf ve şartCumhuriyet Halk Partisi T.B.M. kursu açıldı Grup kararı alnıa yoluııa gitnıedikavize ve aplikler, ı^erforje avize Bohem, Mine, Çin, Dresten. M. Grupu tarafından açılan dâva nameleri ANKARA ve İSTANBUL Lv. Âmirlikleri ile KOMİSYON' Tzjnir Sağır Dilsiz Okulu mezunu lerini. çiinkii bu konuda bir Grup Her sene olduğıı gibi bu yıl da Limoj ve Rozcntal kâsp ve biblolar. abajurlar, İsfahan hah ile iptal edilen hususlar karar tada görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden BİR Cemiyetinde, Ga ulan Mustafa, son olarak Arnavutköykararı almanın imkânsız olduğu Galatasaraylılar rihi olan 11.12.1964 tarihinden 6 ay Buhara ve Kum scccadeler. Junkers havagazı fırın ocak: Norge SAAT öncesine kadar Komisyon'a vermeleri ilân olunur. de Doçent Muharrem Ergin'în evinde nun aıılaşıldığını> ileri sürmüştür. latasaray Lisesi ve emsali liselerle sonra yürürlüğe girecektir. hırsızlık yapmaya teşebbüs ederken, buzdolabı, Norge çamaşır makinesi. Nilfiks elektrik süpürgesi Demirel, ayrıca zamların ön bütün kolejlere ve test ile kabul suçüstü yakalanmıştı. Dünkü duruşmaPye radyo tahlolar ve harika fildişi minyatürler; gümüş vazo lenmesi için müracaat edilecek yapan özel okullara girecek ilk o da tanık olarak dinlenen Doçent. Muhammen bedeli Geçici teminatı Miktarı mejvahk, bol tak;mı ve pasta tpkım'«ı, Cristople çatal, bıçak bir merciin araştırıldığını. böj r kulu bitiren erkek ve kız öğrenKvimde. hırsızlik için özel bir zil C Ins 1 Kilo Lira Lira le bir merci bulunduğu takdir cilere kurslar tertip edilmiştir. takımı. lertibatı vardı. Fakat sanık sajır 18 Nisanda Portekiz Milli takımı Aynı zamanda öğrencilerin ilk o utduğundan lil sesini duymadı ve böyde zammm önlenmesi için veya ile yapacağımız maç için FederasBEHAR Tarlabas. Cad. No: 46 Tel: 49 44 38 bir baska şekil bulunması için kulu bitirme yönünden de yetişti lece yakalandı. Cebinden de kadın yonun dâvetlisi olarak Lazio'da o y Domates 137000 3990 54800 o mercie müracaatmın tabii ol rileceği, bu kurslar 19 nisan'da a külotu çıktı.» demiştir. Duruşma, başnamakta olan millî futbolcumuz Yeşil biber 48700 2009 26785 ka bir güne kalmıştır. çılacak olup, kayıtlar başlamışür. İlâncıhk: 6044 3461 duğunu ifade etmiştir. Can Bartu dün 18.30 da uçakla ş e h Taze Bamya 19000 1425 19000 limize gelmiştir. Patlıcan 4300 122000 61000 Hava meydanında maç hakkındaki düşüncelerini soran basm mensuplarına Bartu «Biz kendi saha•••••••«•• » (134 Basın 5065) 3640 mızda üvnuyoruz. Bu bakımdan < vanta.jlıyız. Fakat Portekiz Milli takımı çok ktıvvetli bir ekip. Maçın gölllllffllllllllilllllllllllllllllll^ Ali Sanıi Yen stadında vapılması, sonucunun aleyhirnize olmasına sebep olabilir.» demiştir. Ozel Sekför vergi kanunlorında degişiklik yapılmasını istedi ecliste |İ 80 milyon dolar Üİ kredi alıyoruz İ TEŞEKKÜR İ 1 TEŞEKKÜR I TASARRUF BONOLARI I I 1 TEŞEKKUR I I I SENDİKA HABERLERİ BIRINCI TEDBIR I SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA VACGİN POLİOMYELİTİQUE BERNA (COCUK FELCİ, SALK ASISI) nın IKİNCİ TEDBİR johnson'da vergilerden şikâyefçi ALTIN ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN: \ \ I I Trafik kazalarında dört ölü var DENİZOİUK BANKASI T.A.O. DAN Haksız mal iktisabı ile ilgili kanunun bazı maddeleri iptâl edildi «Hırsızlık bende alışkanlık haline geldi» Edremit As. Sat. Al. Kom. Bşk. lıgından: Can Bartu geldi i i • SABIRSIZLIKLA BEKLENEN HAKİKİ BÜYÜK • •• • MEVSIM SONU TENZİLATU SATİŞLARIMIZ BAŞLADII. Teni KARAMURIEL Mağazalan (Sultanhamam II. Vakıf Han) 6/3659 | İstanbul Ticaret Odasındcn I = 15. Kota ve îhracat Rejimi ile ilgili çalışmalara başlanmış olması dolayısı ile, sayın üyelerimizin bu konularla ilgili teklif vo temennilerini, 24 nisan 1965 tarihine kadar, Odamız Etüd Şubesine bildirmeleri lüzumu dujurulur. (Basın5092/306») ) ;i;ittııın»'ıı1mH ;ı;i;ii;ttııın»'ıı<.11:mıHn>ut:EIıııı:nHıııuHUtıîr :4 • ğ g g Balıkesirliler I Gecesi güzel oldu Şehrimiz Taksinı Belediye Gazinosu salonlarında Balıkesir V'üksek Tahsil Ta'ebe Cemiyeti tara| fından yapılan Balıkesirliler gecei si çok güzel cereyan etmiş, çeşitli [ sürprizlerle toplantı sabaha kadar i S inde •••••••«»••••••••••••••••••(••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^«••••••••••••••••••••••••••B••••••••*H*' UIHJuııuuunmııuuıjtuiiimııutıuiiuıııuıuııuıııuiiaıuıu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog