Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALT1 CUMHURÎYET 3 Nisan 1965 kumarbazın hilesi UOS GELDIM BOND. M E M N U N OLDUM &AVANJ ^ < OLDUÛUINJU AVUSTURYAU SOLISTLER, BALE RESİTALLERI, VE SİNEMA KLÜPLERİ ••••••••••••••••• SİNEMA ŞÖHRET KADINI Wirt HiUiams'ın romanından alınan (Ada Şöhret Kadını) Szellikle konusu yönünden llçinç bir fUim. Amerikanın bir ken tinde vall scçimleri sırannda geçen olaylar, politik» denilen evrensel oyunun bütün kirli yanlarını, denetleme kurullannın elverdiğince yansıtmaya çalışıyor. Vali ada yı bir genç Ue onun Ada isirali eşinin serüvenleri, bu büyük politika oyunuy la birlikte gelişiyor. Ortalıkta Renç vali adayı bor cöstermesine karçın, asü bütün işleri, Sylwexter isimli ikinci plânda bir adam, büyük yatınm sahipleri adına, kendi çıkarlan için diledikle rince becennektedir. G«nç de olsa bu dunımu gören genç kan koca Sylwester ve onun temsil ettiği çıkarcılara karşı darmaya çabalıyacaklardır. Vali seçimleri konusuyla ilgiU bir filmi 1949 da Robert Rossen de (All the Kings Men Kıralın idamlan) isimli yapıtıyla ;ok başarılı bir şekilde >eyaz perdeye getirmişti. Yönetmen Daniel Mann'ın (Ada Şöhret Kadını) bu denli başarılı ve yeter li değilse de yine oldukça ilginç bir filim. Biraz düz ve ağır bir grafik içinde gelişen olaylar, Daniel Mann'ın biteviye anlatımı ile büsbütün kurulaşmış. Ama yine de ro manın konu ve bildiri yö nünden sağlamlığı ile bu kuruluk seyirciyi tedirgin etmiyor. Susan Hayward, Dean Martin, Wilfrid Hyde Wbite üçlüsü rollerine fizik uyarlıklarının ötesinde bir şey getirmiyorlar. İkinci derecedeki rollerde Ralph Meeker ve Martin Balsam daha yeterli oyun veriyorlar. • stanbulda için• de bulunduğumuz ^ünlerin sanat olaylarına bir göz atacak olıırsak, başta Şchir O perasında az rastlanır bir başarıyla oynanmakta olan «ŞEN DUL» opereti ile son haf taların rağbet gören tiyatro oyunlan ve sergiler dışmda kalan bazı ilginç olaylan kısaca belirtelim: AVrSTURTALI genç mü zisyenlerden viyolonist Günter Pichler ile piyanist Heinz Medjimorec'in bugün (3 nisan) saat 18.30 da Güzel Sanatlar Akademisinde verecekleri resita'. bu solistleri rr.üzikseverlerimize ilk defa tanıtmış olacak. Avusturya Kültür tem?ilciliği ile G. S. Akademi^i Müdürlüğünün birlikte düzenledikleri bu resitali verecek olatı Pichler ve Medjimorec, genç olmalarına rağmen daha şim diden tanınmış sanatçılar. 1940 doğumlu Pichler, Viyana Senfoni ve Karajan yönetiminde Filarmoni orkestralarına konsertmeister olarak da angaje edilmiş bir kemancı... Piyanift Mediimorec'in de Viyana Radyo, Salzburg, Cenevre ve Viyanada «Beetho\ven» yarışlamalarında kazandığı ödüllerle sanat dağarcığı bir hayli yüklü! Müzisyenler Istanbuldan sonra Izmir Konservatuarmda (6 nisan) ve Ankara Konser şalonunda (7 nisanda) resitaller verecekler. mamen Beethowen'in eser lerine ayrılmış bulunması ile de ilgi taşıyor. BALE Konservatuar Bale öğretmeniermden Olga Olcay'ın en istidatlı ve başarılı öğrencilerinin katılacakları ve 7, 8, 9 nisanda Yer.i Komedi Tiyatro=ıında ver alacak olan <BA itessam Jale Yasan her yıl için ayırdığı 2.000 liralık ödülü, birincilik alan Akademi öfrencisi Yap. rak Berkkan'a veriyor.. Akademide iki tören Güzel Sanatlar Akademisi, iki gün, üst üste H « nemli törenlere alan oldu. Ilk gün, sanat dünya» sınm tanınmış büyüklerinden, Rönesans ünlülerinden Mikelancelo Buonarotti'nin dört yüzüncü Slüm yıldönümü. Akademi asistanlarından Özdemir Altan'ın verdiği projeksiyonlu bir konferang ve geçen yıl Venedik festivalinde ödül kazanmıj Mikelancelo filmi ile anıldı. 1475 de Floransada doğan Buonarotti, resim, hey kel çıraklığından sonra bir hastaneye girerek anatomi bilgisini arttırmıştı. Sanatının sağlamlığını yapan bu özelliğini bir çok yapıtında ve uzun süren ömrü boyunca 89 yıl yaşamıştı dört papa tarafından verilen siparişlerde göstermiştlr. Anlatılamıyanı açıklamaya çalışan sanatçımn bn mükemmelliği, bir yapıt seyredilirken güzeUİBİne ortak olma duygusunu, payını ortadan kaldırmak bakıımndan însan üstii. ezici bir izlcnim vcrmcktedir. Mikelancelo'nun bu yönü onun şair tarafını da gölgelemiştir. Kendisinin resim üzerine denemeleri olduğu gibi bir çok savaş âletleri de yapmıştır. Ressam Bayan Jale Yasan geçen yıl Akademi öğrencileri adına 2000 liralık bir ödül koymuştu. Evvelki gün, şehrimizin sanat çevrelerinde tanınmış kişilerin bulunduğu bir törenle ödülün ikincisi verilmiştir. Öğrenciler bu yılın yanşmasına altmış kadar portre ile girmişlerdi. Üçe ayrılmış ödülün birinciliğini Taprak Berkkan. ikinciliğini Serpil Oy. gur, üçüncülüğünü Ahmet Güllü kazanmışlardır. İlk iki ödülün genç kızlar tarafından kazanılmı? olması onu koyanı sevindirmiş ise de Akademi öğrencileri arasında kızların daha çalışkan ve basarılı obnalan üzerine de dikkati çekmiştir. Törenden sonra bir kokteyl verilmiş, dostlan Bayan Yasan'ı tebrik etmiş, güzel, örnek davranışını övmüşlerdir. $' •''• % BUNOA GUUJUSTU TOPUVNTI VI S^Nİ BÜTÜM U I U C K ; J SANKİ r 300. TEMSİL = PASTA e e Çetin A. ÖZKIRIM lllllllllltllllllllllll IIIMlMlMlllMIIUIIIUIIIIIIllMMMIIIIIIIIIIllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHinilllllll'MIIHimillllMimilinilIIIIIIIIIIII Gülriz Süruri Engin Cezzar tiyatro toplnluğunun geçen mevsım rekor denecek ilgi ile karşılanan Haldun Taner'in «Keşanlı Ali Des taıu» adlı epik komedi müzikal oyunu, 5 nisan pazartesiden itibaren tekrar oynanmağa başlıyacaktır. Aynı Ekip tarafından Istan bul Tiyatrosunda oyna versite Inşaat Fakültesi TaHİKMET ŞİMŞEK VE nacak olan «Keşanlı A lebe Cemiyeti ile düzenlePtCHLER Ankarada li Destam» böylece 300. dikleri 10 filimlik prograra Cumhurbaşkanhğı Senfoni temsiline nlaşraaktadır. da: Pietro Germi'nin «AlOrkestrasım ve dısarıda datılmış ve Terkedilmiş», bazı orkestraları yönetmiş LE RESİTALλ şehrimizin Luis Bunuel'in «Zalim (II olan Şef Hikmet Şimşek'in sanat çevreleri ve özellik Bruto)», Pietrangeli'nin «A tekrar Istanbula gelerek, le öğrencilerin yakınları dua ve arkadaşları», Rene önümüzdeki pazar günü arasında da raerakJa bek Clair'in «Lâle Sokağı», Gri Şan Sinemasında Konser lenen bir sanat olayıdır. gori Chukrai'nin «Askerin vatuar Şehir Orkestrası SİNEMA KüLÜPLERt Türküsü», Visconti'nin <Biz konserini yönetmesi ve vi Üniversite Rehberlik Kur Kadınlar», Castellani'nin yolonist Günter Pichler'in suna bağlı olarak yeni ku «Fakir Asıklarm Romanı», solist olarak katılması, ay rulan «Üniversite Filim Rene Clement'in «Kaçak» nı zamanda programm ta Kulübü» nürt'Tfknflt tftıi~ gîbi "değerli filimleri bu FIKRET ADIL lunmaktadır. «KULÜP StNEMA 7» adını taşıyan Akademi Filim Kulübünde de 8 nısanda Jacques Tati'nin sehrimizde büyük ilgi ile karşılanan «Amcam» filmi ila 9 nisanda gösterilecek A. Resnais'nin «Hiroşima Sev gilim» filimleri ve 16 nisan dan itibaren özel olarak getirtilen Alman Empres» yonist filimleri gerçek sinema sanatij'le ilgilenenleri şüphesiz çekec«ktir. AYŞE ILE flU Monnerane nakJanndan yuvarlanan ya^\an sessi£iiqin<3(ri ı Ljondu İSTANBUL 7.30 Sabah çayı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 İstanbulda bugün 8.00 Oyun havaları 8 15 Küçük ilânlar 8.20 Bu sabah sizinle 8.40 Şarkılar 9.00 Karısık sololar 9.15 Türküler 9.30 Kadın ve ev 9.50 Müzik kutusu 10.10 Türküler 10.30 Kısa haberler Küçük ilânlar 10.35 Bugün son 10.55 Haftanın bestecilisi 11.25 Türküler 11.40 Beyaz perdede dinlediklerimiz 12.00 Şarkılar 12.20 Radyo armonl müzikası 12 35 Küçük ilânlar 12.40 Şarkılar 13.30 Bir reklâm 13.40 Hafif müzik 13 50 Reklâmlar geçidi 15 00 Kısa haberler 15 02 Çocuk saati 15.50 Hafif müzik 16.00 Milli lig maçlarının naklen yayını 16 45 Maç sonrası 17.00 Yazarlar, kitaplar ve okurlar 17.15 Kadınlar fashl 17.40 Çocuklar için 17.57 Küçük ilânlar 18.00 Reklâmlar geçidi 19.00 Haberler ve hava durumu • 19.30 Küçük or kestra 19.45 Küçük ilânlar 19 50 Sarkılar 20.10 İstanbulda bu hafta 20.25 Kısa haberler 20 27 Saz eserleri 20.45 Şan soloları 21.00 Sanatkârlar geçidi 21 20 Onbeş günün plâkları 22.00 Reklâmlar geçidi 22.40 Hafif müzik 22.45 Haberler ve hava durumu 23.00 Eğlence yerlerinden 23 30 Tatil gecejt için 24.00 Kapanış. İSTANBUL İL RADYOSU 14.58 Açılış 15.00 Müzikli dakikalar 16.00 Bir senfoni 17.15 Bartîk çağın müziği 17.45 Paristen yankılar 18 00 Küçük konser 18.45 Dansa davet 19.15 Salon orkestraları ile otuz dakika 19.45 Sizin için seçtiklerimiz 20.15 Radyo ile Fransızca 20.30 Operet 23.15 TatU gecesinde caz 24.00 Kapanış. ANKARA 6.25 Açılıs 6 30 Günaydın 7.00 Türküler ve oyun havaları 7.30 Be$ ses, beş şarkı 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 Ankarada bugün 8.00 Sabah müziği 8.15 KüçUk ilânlar 8.20 Her telden 9.00 Ev için 9.20 Şarkfiar 9.40 Solistler. orkestralar 9.55 Bugün son 10.15 Türküler 10.30 Kısa haberler 10.32 Posta kutusu 10.50 Peter Krauss söylüyor 11.10 Şarkılar 11.30 Türkler 11.40 Konser saati 12.15 Kıbrıs saati 12.25 Küçük ilânlar 12.30 İki solist söylüyor 13.00 Haberler ve hava durumu 13.20 Hafif müzik 13.30 Kadınlar topluluğu 13.55 Kayıp mektuplan 14 00 Rek lâmlar 15.00 Kısa haberler 15.02 Müzik dergisi 16.00 Sarkılar 16 15 Çocuk bahçesi 16 30 Ergun Özer ve arkadaşları 16.45 Ana dilimiz 17.00 Kısa haberler 17.02 Çocuk saati 18 00 Reklâmlar 19.00 Haberler ve hava durumu 19.30 ÇeşitH müzik 19.50 Uykudan önce 19.55 Küçük ilânlar 20.00 Şarkılar 20.20 Almanyadan melodiler 20.40 Türküler 20.55 Küçük ilânlar 21.00 Kısa haberler 21.02 Açık oturum 21.30 Türküler 22.15 Sevdikleriniz. istedikleriniz 22.45 Haberler ve hava durumu 2.3.00 Tatil gecesinin dans müziği 24.00 Kapanış. ANKARA İh RADYOSU 1457 Açılış 15.00 Dansll çay 16.30 Cumartesi konseri 17.30 Dans müziği 18.30 Küçük konser 19.00 Haftanın topluluğu 19.30 İngilizce melodiler 19.45 Radyo ile îngilizce 20.00 Oda müziği 20.30 Plâklar arasında 21.00 Müzik dünyasmdan portreler 22.00 Haftanın plâkları 23 00 Tatil gecesinin dans müziği 24.00 Kapanış. YORU/1A ... SA.NA VÜK OL/VIAJCTANSA BENÎ SEVEN SUBAY1N N&NINA İVİ.ONA AFFETTİJ Büroda soytarılıktan başka bir iş yapmıyan bu adamı ne yapacağız bilmem. Aksi gibi hikâyeleri benim de hoşuma gidiyor. Nerede • Ne zaman • Ne var KADIKOY: (36 06 82) tBerpazar 15 de. MAHMARA: (22 38 60) SeyÜKAL: (44 93 06) 1 Aceml narda Ablanın Evij perşemÇapkın (T. Par) 2 Kaçak AZAK: (22 62 46) Pazartesi landa Tayfun be hariç (Her gün 21, pazar hariç heı akşam 21.15 te, YENİ AK: (44 28 51) Neron ve MELEK (Eyüp) 21 58 76: 1 15.30) çarşamba, cumartesi 16.15 Romanın Yıkılışı (R BoALEMDAR: (22 36 83) Silâh 1 Keşanlı Ali Destam (F. matine Hacamat Niyazl. pa KARACA: (44 54 02) Uyandır one). Arkadaşları (S. Sar) Hakan). 2 Kalbe Vuran YENİ ATLAS: (48 65 02) zaı matine ve «uars Kocama Bakanı (her akşam 21.15, ATLAS: (44 08 35) Issız Ada Düşman (T. Yiğit). mın Nişanlısı Keşanlı All Destam çarşamba, cumartesi pazar AYSU: (21 19 l î ) Sokaklarm 171 88 281BAKIRKÖY TİYATROSU: Har OPERA: (36 08 21) Keşanlı TEM1 ıB t ö y . 17 matine) Kanunu (T. Gürsu) 1 Silâh Arkadaşları (S. putta Bir Amerikalı pazarAli (T. Hakan) KENT OYNCULAKI: (44 9Î BULVAR: (21 35 Î8) Keşanlı Sar), 2 Keşanh Ali tesi salı bariç her gün ÖZEN: (36 99 94) SeTglil Ög36) Pembe Kadin (Çarşamba Ali (F. Hakan) YENİ (S. Başı) (22 58 92) 21.15 pazar 15 ve 21.15 retmenlm (B. Hun). hariç her gün 18) pazartesi ÇELİKTAŞ: (53 43 70) KeşanŞöhret Kadını (D. Martin) BULVAB (31 tS»2) ILan HoREKS: (36 01 12) Keşanlı All 18 ve 21.15 te. lı All Destam (F. Hakan). (44 «3 89) RENK: (21 15 25) Şanssız ÎENİ MELEX roz pazrtesi hariç her gece &ÛÇÜK SAHME (Ulvi O n a l EMEK: (44 84 39) S0 Günde Şöhret Kadını Kadın 21.15, çarşamba. cumartesi. (49 56 52) Gözlerimi KapaDevriâlem (D. Niven) RÜYA: (44 84 39) Cehennenı YENİ METB (Eyüpı (21 55 14) pazar 16.15 te rım Vazttenu Yapariıs Pazartea) matlne re suare1 Cımbız AU (N. Köksal) OORMKN: (44 97 36) Dün QeYolu (S. Backer) çarşamba 18 ve 21.15 te «Ben lerde tBatı î a t a a ı m u Hl2 Sevlştlgimlz Günler SARAY: (44 16 56) Missisipi ce Volda GiderkeD Çok K.o Devletimı, pazartesi, çarşam fcayeel» N. Woou) YENİ TA&St» 144 S) 01) mut Blrşef aldo (Pszanesi Korsanları (R. İng.) ba hariç her gece 18 ve 21.15 GÜREL: (47 03 94) 1 Silâiı Silâh Arkadaşları SİNEMA 63: Gizli Hayat (B. nartç neı gece 21,13. Oarçam ORALOĞLU: (49 49 35) GUİArkadaşları (S. Sar), 2 YILDIZ (Beşiktaş) (47 63 42) ba lî, cumartesi, pazaı 15 te. Bardotl yabanl (Pazartesi hariç her Cilâll İbo ve Kırk Hararailer SİTE: (47 77 62) 80 Günde Cübbell Gelln (P. Akın). FATİH: (22 01 71) «Bozuk gün saat 21.15 te cumartesi ISIK (Üsküdarı (36 24 93) Devriâlem (D. Niven) ZAFEB: (44 93 06) 1 ŞaSa Duzent pazartesi hariç her pazat saat 15 de) Pollyanna Sevglll Öğretmenlm (E. Hun> SUNAR: (36 03 69) Kesanh lle Kanştk (S. Alışık). 2 gece 21, pazar 15.30 da. pazartesi çarşamba bariç h e t İHTA: (55 10 72) Cunbız AH Çlft* Nlka» (A. Isık). AJi (F. Hakan) GENAR: (49 31 09) Havagazı bun 18 çarşamba U M. ÎNCİ: (48 45 95) Keş&nlı All SÜREYTA: (36 06 82) Düny» Pazartesi hariç her gece 21.15 rEPKBASl (44 U »7) P»(F. Hakan). Gecelerl (R. İng). cumartesi, pazar 15, çarşamBBJ • Pazartea) Carsajn. KERVAN: (48 04 23) Cübbeli SAN: (48 67 92) Cübbeli G«b« 18 de. os . Ounu « a i 21 de, GelİB (F. Akın) lin (F. A k m ) Pazar 15.30 tElımdeid HaötTKUiu ea>ıatN KONAK: (48 26 06) Şanssız ŞIK: (22 35 43) Keganll All AKSARAY HALK TİYATRO O Ü U U 2 yat» Şen Du) (Salı, pergemSU: (21 21 19) «Şamplyon» CEZZAB. (tctantmı nrmtroKadın (J. Woodvard) <F. Hakan) be, cumartesi 21 de.) (Pazarteai hariç) her gece tuna» utreKla a r u u ı a a (neı KULÜP (5 Bası) (22 71 83) TAN: (48 07 40) Neron ve Rogün 18, pazartest 18.15 ve CSKÜDAH: Cuma hariç (Her 21.15 de. Çar;amba, eumarAnkaraya 3 Bilet (L. Sayar) manın Yıkılısı (R. Boone) 21.30 da cuma İS I B 18.19 de gün 21 de, pazar 15.30 da) tesi, pazar 16 30 da. LÂLE: (44 35 95) Keşanlı All TUNCA: (21 58 78) 1 Aflll «Kanının Ardındaı \RENA rİYATROSD (44 84 13 ı LSTANBTJL: (44 22 36) Zorakl Destsnı <.*• Hakan). Dellkanlılar (S. Alışüc). a YENİ KOMEDİ: ( « 04 09) Asken Pazartesi hariç her C»T T» 8empaW (her geoe LEVENT: (63 55 39) Striptiz gıpsevdl (A. Pekkan). •Hulleci» her gün aaat 21 de gece 21.15, çarşamba, cumar21.15 de) Karclln Kayboldj Yıldızı (N. Wood 1 UZUNKAYA: (53 41 43) Sev«Efe All» çarjamba 14 30 da. teal, pazar 15 ta. her fün 18 de, cumarteal. LÛKS: (44 03 80) Keçanlı AU Sinemalar : Tiyatrolar : 53 Bibi, M'Ganga'nm yardımına koş muştu. O da Masha'nın iki koluna yapışmış, onu sımsıkı tutuyor, siv ri tırnaklarım insafsızca, haince et lerine batırıyordu. Kancık! Beyaz kancık! Bibi Yazan: Erich Von Stroheim seni tutuyor, bırakmıyacak! Masha, kemikleri çatırdayarak, dü.. Bacaklarımn dermam kesilaczinden inliyordu. Hawks bir ya miş, yere yığılmıştı. Masha, insan bani gibi dövüşüyor, öldüresiye üstü bir gayretle kendini Bibi'nin yumruk indiriyordu. Simba sersem elinden kurtardı. Hawks'in üstülerniş, afallamış, meydanı terk et ne atıldı, onu kucakladı. mek üzere idi. Yıldırım gibi sert Tim! bir jiujitsu ile kolu çıktı, korAjnı zamanda, sert ve heyecankunç bir feryat kopararak sende lı bir hareketle, ceketinin kolunu ledi, yere serildi, can acısiyle kıv çekip kopardı. ranmağa başladı. Hawks, yüzü birden bire sapsarı Fakat onun yerine bu sefer, kesilerek ter içinde kalmıştı. YaHawksin üzerine M' Ganga atıl rasından kan akıyor, koyu renkli mıştı. Yüzbaşı, üstüne yığılan bu bir leke halinde gömleğine yayıdev cüssenin ağırlığı altında bir lıyordu. Yüzbaşının gozleri camsarsrntı geçirdi. Kapıştılar, bir ara laşmıştı. Masha, bir kere daha: da yuvarlandılar. Tim! diye haykırdı. Hawks, yine yıldırım hızıyle bir Yan, öfkeden kuduruyor, ağzınjiujitsu darbesinden sonra, eline dan köpükler saçıyordu. bir kara bacak geçirmis, hünerli Haydi! Boynuna sarılsana ! bir hareketle, bu zifiri karanhk Öpsene! Ne duruyorsun?.. ve pırıltılı bacağı alabildiğine, son Kırbacı havada korkunç ıshklarhaddine kadar bükmüştü. la şakladı. M'Ganga'nm gırtlağından, kor Fışkı kan! Öp»cne! Haydi! kunç bir böğürtü yükseldi. Kırbacın uçları Masha'nın vücu Yan'ın eli yavaş yavaş tabanca düne indikçe, cildinde mor izlcr sma doğru kayıyordu. Masha bu bırakıyordu. nu görünce dehşetle haykırdı: Durun, durun!.. Ben bu işi Tim! Diklat! Timı yoluna koyarım!.. Patlayasıya, do O anda Yan, silâhını ateşledi. yasıya öpüşürsünüz, biribirinize Hawks, elini hızla omzuna götür sürtünürsünüz!., Ne kadar ömrü POTO POTO Çeviren: Hamdi VAROĞLIî kanat çırpıyorlar, oradan oraya k^ çışıyorlar... Wakawaka'lar. hem karada, hem denizde yaşıyan ncviden bu küçük filler. uzaklarda oımanın kuytuluklarında tiz perdeden yükselttikleri böğürtülerle. korkularmı ve endişelerini belırtiyoriar... Inlerinde rahatsız olan su aygn lan, dev cüsseleriyle, murdar ba taklığa şapırtı!arla dalıyorlar, bv. mur hpmur homurdanıyorlar... Bataklıkta iki muazzam engcrpt yılanmın kıvranan vücutları pınldıyor. xn Gece karanlığında, dumanlar sa Gece, zifiri karanlık... Bütün tabiat unsurlan gemi azı çan reçineli meşalelerin kırpışsr aydınlığında, gövdeleri terden p? va aîmış... Gök, gözleri kamaştıran şimşek rıldıyan altı zenci kürekçi, batak ierle yırtılıyor... şimşeklerin dur lığın kirli sularmda kürek ceki madan çizdikleri zıkzaklar, Poto yorlar, 3'iğmlar halinde fışkırnıı^ Poto'vu bütün dehşetiyle gözler ö su bitkileri arasında, belli belırsiz otlar halinde sarkıyor. sall;mı nüne sermekte... yor, tırmantyor. biribirine dolam Aralıksız gök gürültüleri... Sıcak, ağır murdar kokulu bir yor, aşılıp geçilmez bir duvar öru rüzgâr, ormandaki yüksek otları yor. Her iki kıyıda da sık ve dols ve batakhktaki kamışları yerlere şık, dikenli, kalın bitkilerden biı yatırıyor.. Lâğım kokuları yayan perde gerilmiş, yükseüyor. görüs murdar suları çalkalandırıyor sahasmı örtüyor... Ürkmüs kuşlar, telâşlı ve şaskın. ( A r k a s ı var > nüz kalmışsa o kadar! Yan, iblisçe bir meharetle kırba cını kullanıyor, her kelüneyi bir kırbaç vuruşu ile tamamlıyordu: Haydi, öpsene! Şrak! Öp diyorum sana! Şrak, şrak! Öp diyorum! Şrak, şrak, şrak! Kırbaç durmadan şakhyor, 15lık çahyor, kalkıyor, iniyordu. Yan'ın gö'zieri, >uvarlarmdan fırlamış, ateş saçıyordu. glU Ögretmenlm (B. Hon).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog